H.H. LANDBOUWERS! EEN LEERMEESTER EEN VERGUNNING lipcli Liter, ZAAILIJNZAAID, Vette Gouda Kaas, Particulier Kapitaal. is. feel SMETPOEDER VAN HEEL Co., Ph. A. Knijff- Zaamslag KACHELS. ibliotheek koopt Huiden y py U koopt P. J, SCHEELE. D. SCHEELE Az. Tegen 1 Mei 1917 Te koop of te huren: Kennisgeving. E, A. IJSEBAERT. UALEI AXEL. Wisselen vreemd geld. IS. AORIAANSENS, Doe niet gelijk de Struisvogel. GEMENGDE BERICHTEN. Opgave van KfililzOUit 210 7. en Patant- Kali Sc/ 7o worden van af heden opgenomen bij ondergeteekenden. Spoedige opgave gewensckt ABVERTEMTIEM. Afgemeerie Vergadering Ondergeteekende rr p a. bl -r s, WM. Landbouwers Kassser en Commssssonnair sn Effecten. Vul- Buis- Reukeu- ben van de moeilijkheden, waarin de boe- ren thans in den oorlog verkeeren. Nu eens zijn er geen arbeiders, dan weer geen spoorwegwaggons te krijgen. De eigenaar van een ridderhofstede schrijft: ,,Bezorgt u mij de waggons, en ik verbind mij, om dagelijks 500 center naars aardappelen te leveren." Van andere zijde verklaart men weer, dat de aardappelaanvoer door de ge~ meenten slecht georganiseerd is. Weer een andere deskundige in deb kreits Guben zegt, dat de boeren in zijn buurt overtuigd zijn,. dat de aardappelen schaarsch zijn, maar hun aardappelen toch niet willen verkoopen, omdat zij op grond van de ervaring weten, dat het beter is, daarmee te wachten. De boe ren redeneeren aldusGeven wij de aard appelen vrijwillig, zooveel wij maar mis- sen kunnen, dan zal er, bij de algemeene schaarschte, later toch groot gebrek ko- men en dan moeten wij toch nog leveren. Wij leveren dus nu liever niet en wach ten eerst strenge maatregelen af. Dan hebben wij nog genoeg aardappelen, om te kunnen leveren, en houden wij ook nog genoeg voor ons zelven en ons vee over. Daar nu iedereen slim wil zijn en zoo denkt, is er natuurlijk weinig aan- voer. Het blad besluit met op te merken, dat men zulke toestanden niet mag gene- raliseeren. Het eenige, waar het om gaat, is dat de aanvoer gering is en de aardappelverzorging in de groote steden en nijverheidsdistricten te wenschen overlaat. Dat beteekent echter een bui- tengewoon groot gevaar voor de volks- voeding. Om dit te bestrijden, moeten alle krachten gemeenschappelijk inge- spannen worden. De rijkskanselier heeft ten gevolge van den ongunstigen uitslag der schat- ting van den aardappelenvoorraad ver- boden aardappelen of producten daar- van aan het vee te voederen en in poo- ters te handelen. Voor het geheele rijk is de hoeveelheid per dag en per hoofd van ly.^ op 1 pond verminderd, behalve voor hen die zeer zwaar werk verrich- ten. FABRICAGE VAN OLIE. In Duitschland moeten de horens, de voeten (hoeven) alsmede de beenderen die niet voor menschelijk voedsel kun nen dienen van runderen, schapen en varkens, aan de overheid worden afge- leverd voor de fabricatie van olie. GEMEENTERAAD TAN TER NEUZEN. Vergadering van Donderdag 19 October 1916. Voorzitter de lieer J. Huizimga, burge meester. Aanwezig de tedenA. Visscr, R. Scheele, M. Eijke, E. H. T. van Borssum Waalkes, D. Scheele, H. B. van Nes en R. E. G. Nol son; later ook de beer L. T. van Hasselt. Afwezig de heeren: D. J. Dees;, J. J. de Jager, A. C LeniSlen en J. de Bruijne. Een vacatur©-. De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat de heeren Dees, De Jager en Lensen berichl hebben gezonden, dat zij wegens uitstedigheid de vergadering van heden niet kunnen, bijwonen. Alsnu komt aan de orde: 1. Notulen. Op de vraag van de voorzitter, oT een der leden aanmerkmgen heeft, op de* notulen van 28 September 11., merkt de heer Nolson op, dat op b!adzijd|e 5, bij die vermeldihg van de besprekuigen betreffende het verzoek der woningbouwvereeniging, dat de heer De Jager hel jammer vond, dat de heer Eijke niet in de be waste vergadeiring der vereeni- ging aanwezig was, omdat hij dan de waar- heid zijner bewaring zou kunnen staven. Naar de heer Nelson zich herinnert, heeft echter de voorzitter de afwezigheid van den heer Eijke hetreurd, daar deze anders hel- geen ae voorzitter verklaarde zou hebben, kunnen beveshgen, Daar dit de- zaak in een ander lichL stelt, in een t hij dat veranide- nng op dit punt noodig is. De voorzitter beaamt, wat de heer Nolson zegt; hij heeft geen gelegenheid gehad die notulen voor het afdrukken na te zien en daardoor is dat niet opgemerkt. Hij stelt nu voor deze wijziging aan te brengen en de aldu-s gewijzigde notulen vast te stellen. Aldus wordt met algemeene stemmen be- sloten. 2. Ingekonren siukken. a. Eene missieve van gedeputeerde staten van Zeeland. did. 13 October 1916, waarbij, vnr. hel bewijs lnmrter goedkeuring voorzien. Word! teruggezonden het suppletoir kohier vaii ie beiasttng op de honden voor het jaar 1916. Aangenomen voor kenpisgeving. b. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, did. 13 October 1916, waarbij, van het bewijs hunner goedkeuring voorziein, wordt teruggezonden ljet kohier no. Ill van het seboolgeld voor het openbaar meer uit- gebrekf lager onderwijs. Aangenomen voor kenniisgevlng. c. Proces-verbaal van de door burgemees ter en wetljbuders ,op 28 September 1916 bij den geineente-ontvanger gehouden opneming der bqeken en leas, waarbij is gebleken, dat was ontvangen over het jaar 1915/178.108.71V2 en over bet jaar 1916 95.774,40, samen 273.883.1 li/2 en uitgegeven over het jaar 1915 143.098 68 en over het jaar 1916 J 90.201,971/2, samen 233.300,651/2, zoodat meer i s ontvangen dan uitgegeven 40.582,46, welk bedrag in kas moest zijn en daarjn blijkens de voorhanden bescheiden ook aan wezig was. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een scbrijven van J. C. Jansen. hoofd der bijzondere school te Driewegen, luidende alis volgt Nadat ten vorige jare in eene zitting van den gemeenteraad, waarin de a an leg der trambaan in behandeling kwafn, gevraagd was, of er geen request was ingekomen van de bewoners van Driewegen, heeft onderge teekende in de Ter Neuzensche Courant de redenen vermeld, waarom genoemde bewo ners zich niet tot den raad hadden gewend. Zij waren n.l. van meening, dat door de directie der Z. V. T. M. met hunne wenschen voldoende rekening zou worden gehouden en verirouwden, dat door U, Edelachtharen, aan de Z. V. T. M., zoo noodig, voorwaarden zouden worden jgesteld, zooals dan ook is geschied. Tevens werden toen door ondergeteekende in het openbaar opgesomd, welke noodige werken, naar zijn inzien ien dat der mede- bewoners van Driewegen, bier behoorden te worden uitgevoerd. Door de discussie in den gemeenteraad ojf een en ander opmerkzaam gemaakt, heeft daarna ondergeteekende met nog 21 anderen tot de directie der Z. Y. T. M. het verzoek ge- richt om bij den aanleg der trambaan reke ning te houden met die wenschen vanreques- tranten door o. a. de boomen langs den weg te doen veiled, den rijweg 0111 te leggen en te verbreaden, een stevig hek te plaatsen, het uitzicht in de bocht te verbeteren enz., waarop door de directie geantwoord werd(, dat op at de wenschen, in het verzoek ken- baar gemaakt, le zijner tijd zou gelet Worden. De tijd heeft geleerd, dat de directie in dezen woond gehouden heeft, want aan bijna alle geuite wenschen is voldaan, zoodat met blijdischap en dankbaarheid kan worden ge- constateerd, dat voor zoover ondergetee kende bekend is de trambaan tot alter tevredenheid is aangelegd. De toestand van den weg, en vooral van de veel besproken, bocht, is thans beter dan hij 00it te voren was. Ondergeteekende achtte zich verplicht, waar zijn schrijven indertijd aanleiding gaf tot discussie in den gemeenteraad JJ, Edlel- achlbapen. met het bovenstaanide in kennis te stellen onder dankbetuiging aaii den raad, voor al, wat in dezen in het algemeen be- lang is gedaan. De voorzitter geeft in overweging dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen en rekening te houden met den inhouid daarvan, als de eigenlijke zaak, die hierbij betrokken is in behandeling zal komen. Met algemeene stemmen wordt aldus be- sloten. e. Een schrijven van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs, welke in antwoond op bet schrijven van het ge- meentebestuur van 6 October 1.1./ waarbij haar werd berichl dat de niet-kennisneming door den raad van haar advies betreffende het niet toekennen eener vergoeding aan1 den directeur der H. R, S. voor ondjerwijs in de aardrijkskunde, aan een verzuim is te wij ten, hericht, dat er kwalijk van een ge- pleegd verzmm sprake kan zijn. Wat toch is het gevaL Rurgemeester en secretaris in vergadering met onze commissie, kwamen ons namens burgemeester en wethouders verzoeken. ons .-advies (igeene bezoldiging voor aaridrijkskmide lessen aan den heer directeur toe te kennen) te wijzigen. Het komt aan de commissie daarom onbegrijpelijk voor, dat de raad, desniettegenstaande, geen kennis kreeg van IJiet do.or de commissie uitgebracht advies. Overeenkomstig het voorstel van den voor zitter wordt dit schrijven met algemeene stemmen aangenomen voor kennisgeving. f. Een adres aan gedeputeerde staten van Zeeland, van D. Tholenis Azn., gemeente- onlvanger van Ter Neuzen, die daarin te kennen geeft, dat hij als zoodanig eenejaar- wedde genie t van f 1100; dat hij hiervan jaarlijks moet missen 40 wegens pensioensbijdrage, 84 voor zijne borgstelling en ruim J 150 voor hulpbij zijne werkzaamheden, zoodat hij silechts 826 voor zijn onderhoud overhoud; dat dit bedrag in de tegenwoordige tijds- om^tandighed en geene voldoende bezoldiging is voor ae werkzaamheden en de financieele veranlwoordelijkheid aan zijn ambt verbon- den; redenen waarom adressant beleefd vraagt, zijne jaarwedde overeenkomstig de werk zaamheden cnlde tijidsomstandigheden te w- hooigen; dat hij dit met des te meer vrijmoediig- heid vraagt, omdat hem van bevoegide zijde is medegedeeld, dat zijn jaarwedde beneden het door gedeputeerde staten gesteldc tnaxi- mum is, in verband met de verhoogde in- komslen, en ook dewijl de salarissqn van burgemeester en secretaris dezer gemeente door gedeputeerde staten zijn verhoogd en a 1 de gdmeenldambtenaren in deze gemeente hunne jaarwedde door den raad hebben zien verhoogen. Overeenkomstig het voorstel van den voor- wordt mel algemeene stemmen besloten dit verzoek te stellen in handen van bnr«emees- ter en wethouders om advies en het'' te be- handelen bij de vaststelling <ler begrooling. 3. Beneeming van een hooftl-contcoleur- boekhouder. De voorzitter verzoekt de teden, thans te willen overgaan tot het benoemen van een hoofd-controleur-boekhouder voor' hel dis- tributie-bureau. Hij merkt op, dat men zal bemerken, dat dit voorstel afwijkt, van bet bepaatde bij arhkel 2 der vastgestelde 'be- betrekkerijke verordening. Deze afwijking is een gevolg van liesprekingen gehouden door burgemeester e;i wethouders met de com missie van bijstand. Daar zich naar het oor- deel van die vergadering geen geschi'kt per- soon opdeed om dezen bepaald als directeur aan !e stellen. zooals in de verordening is bepaald, beslcot men ook in verband met het uil te loven salaris in plaats van een directeur aan te stellen een hoofd-oon- troleur-boekhouider. Daar er zich slecbts 1 sollicitant bad opgedaan, is de datum van inzending van istukken met 8 dagen verlengd; daarop is 'een Iweede sollicitatie ingekomeh, doch gisteren is bericht ontvangen, dat deze tweede sollicitant, de heer M. van den iloek, zich terugtrok. De eenige sollicitant is nu de heer L. W. F. Rijnberg, die door burge meester en wethouders ter benoeming wordt aanbevolen. Spreker verzoiekt de heeren Waalkes en D. Scheele met hem het stembureau te vormen. De stemming heeft tot uitslag, dat met algemeene stemmen de heer Rijnberg wordt benoemd. Vervolgens stelt de voorzitter na mens burgemeester en wethouders voor. de jaarwedde te.bepalen op f 1200, berekend op 100 per nxaand, en de indiensttrodjng te doen ingaan op Maandag 23 October aan- staande. Daar burgemeester en wethouders en de commissie van bijstfimd nog niet ge- reed zijn gekomen mqt het ontwerpen van eene instructie, stelt hij tevens voor te be- palen, dat de benoeming plaats heeft op eene nader vast te stellen instructie. Met algemeene stemmen wordt aldus be sloten. (Zie vender liet Tweede Blad.) Een loterijniunmer zaek? Er doet zich. volgens de Tel., een eigen- aardig geval voor met de Staatsloterij. Vol gens een opgave in de laatste lijst van Vrij- dag istaat onderaan vermeld, d'at bet liummer 11505 niet vermeld is, De lioudens van hovengenoemd nunnner hebben dus hun hummer niet uitgeloot ge- zien. Het is tol hedien niet bekend, of be- doeld numiner met ,ee:li niet ,of prijis uitgeloot is. Men iweeL niet, of hier een fout in het spel zit. Hei. spreekt vanzelf, dat de houders van dit lotnummer moeite doen om Le traehtfen op de hoogte te komen, of initer- da ad het hierboven vermeldie nummer zoek geraakt is. Vromv en kind veridmnken. Op de Wijde Ee (Friesland) werd glster- middag bet vracbtschip van schipper T. de Grauw van Beets gesleept door een stoom- boot. Door een rukwind sloeg het toen om; de vrouw van Jen schipper en haar zoontje geraakten overboonl en verdronken. Furiulntje en Pecli. Een buitenman zit in den schouwburg. Vanaf zijn zitplaats heeft hij een draad wol op den grond ontdiekl. Mede door den duren tijd dringt zich tenstond die gediachte bij hem op: „pik in! 'tis winter en 'tkan te paj komen". Dadeiijk begint hij te kluwen, maar er ischijnt [geen teind aan te komen, en ;eer 'tspel een eind heeft is hij de gelukkige bezitter van een mooi kluwen wol. Den volgenden morgen vertelt hij een buurman zijn huitenkanlsje, waarop deze hem zegt: „Nou dan ben jij gelukkiger geweest dan mijn vrouw, want die Is met een ge- breiden onderrok naar de komedie gegaan en zonder teruggekomen." Een mcrkwaarilige huishouftlster! Een zekere juffrouw T. H. P., 35 jaar, zonder vaste woonplaats, doch komende uit den Haag, kwam te Rotterdam in dienst als huishoudster bij den zeeman M. A. v. D. De zeeman moest voor achl maanden op reis en de vrouw zou de zorg voor het huishouden en de kinderen op zich neihen. Toen een broeder van den zeeman een onderzoek instelde, bleek dat die vrouw, niettegenstaande zij geregeld geld ontving, alles wat los en vast was had befeend, de huishum- liiel had betaald, evenmin den bakker, enz. zoodat bet aantal onbetaalde rekeningen een niet onbelangrijk bedrag vormden. Bovendien bleek dat de vrouw een hoogst onzedelijk leven leidde. De vrouw Is gearresteerd en de broer heeft de kinderen bij zich in huis genomen. „Gekheid" met geweren. Het 14jarig zoontje van E. Veenstra te Emmer Erfscheidenveen, in dienst bij den bakker Winters te Emmer Com- pascum, maakte gekheid met eenige grenswachtsoldaten. Een dezer, afkom- stig uit Rotterdam, legde schertsend het geweer op den knaap aan, het schot ging af en trof den knaap in de keel, die onmiddellijk overleed. TER NEUZEN, 13 Oct. 1916. Aanbevelend, bedoeld by art. 03 der statuten van de Vereeniging „Codperatieve beet- wori^elsuiJterfnbrieli „Zeeland", op Dinsdag, 24 October 1996, des voormiddags ten half twaalf ure, in het f koffiehuis de „Prins van Oranie" te G o e s. JAC. WELLEMAN, Voorzitter. D. VAN DEN DRIES, w.n. Secretaris. Krabbendijke, 's Heerenhoek, 1 14 Octbber 1916. der Christelijke Jongelings- Vereeniging „BIDT EN WERKT" te Ter Neuzen., Nu de winteravonden komen, slelt boven- genoemde Vereeniging hare bibliotheek in- houdende 340 zeer nuttige leesboeken, beschikbaar voor bet publiek tegen den prijs van 5 cent per week G e o p e n d Zaterdagsavonds 71/,S1/, uur, lokaal Bethel. Bibliothecaris. W. VAN DER H00FT. bij uitnemendheid is de ervaring, en de ervaring beeft duizenden geleerd, dat alleen de beroemde Aambeienzalf van Broeder Benedietus, absolute genezing brengt, Prijs p. pot 60 cts. Verkrijgbaar bij de adressen Ter Neuzen, J. Kense, Markt 9 Axel, C. B. Antheunis; Hulst, Edm. Jans- sens— Steeuwens, Kl. Begijnestraat. Engros Firma B. Meijndersma, 's-Hage en Sneek. 13 aangeboden (om over te plaatsen). Brieven onder Ho. 129, Bnreau van dit Blad. groot 46 tonte bezicbtigen Axel (Sassing), B. DE VLEESCHOUWER. "Witbloern en Blauwbloem aan civiele prijs, te bevragen bij JAS VERG0EWE, Krabbendijke en P. VAN BEND EG EM, Axel. SiEGEE^JSaGS MiAAS prima gegarandeerd, prijs 33-35-37-39 cents, 10 a 12 pond zwaar, franco buis. E. A. N. DE JONG, Kaashandelaar, HUIZUM bij Leeuwarden. Edammers zelfde prijs. De volgeDde nummers der Hollandsche Grondkredietbank, onder mijn Hoofdagent- schap, zijn uitgekomen als volgt Serie 49306 No. 39 met 30000, 18349 21 15,- 18349 33 15 Een der aboDnees van //Ons Maandblad" kwam met 480,— uit de bus. Op serie 5527 No. 29 viel de 4800, g 13074 w 32 w f 12QQ'-enz- Het bedrag wordt direct, zonder korting, uitbetaald na inlevering der stukken. 15 Nov. aanstaande wederom trekking. Hoofdprijs 120000,— Minste prijs 15, Geen nieten. Prijs per lpt 12,50. Opk op afbetaling. Aanbevelend F. KENSE. Hoofclagent. Tern., Markt 7. Door booge effectenkoersen wenscht particulier zijne beleggingen om te zetten in Hypotheken op boerenhofsteden. Br. fr. iio. 120, Bur. v. d. Blad. tegen concurreerenden prijs. Aanbevelend, V iboswfykstr. 57. Brouwerijstraat (hoek ilavenstr.) Ter Nenzsn, is dagelijks te eonsutteeren van 22 t-n van 2 -4-. uur. Plaatsen van Kunsttandm en Gebitten. Bebandelen van Mond- ee TandzieKten. Telefoon no. 3 #5. te be Is: omen, bij M. DE PUTTER, Zaamslag (Veer). Kantoor geopend Dagelijks van 9 v.m. 8 's av. het yoedkoopst uwe Mbrloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Korte Kerkstraat 8. Si!$iEU58.EK van oud Goud, Zilver en HIoedkoralen tegen howgste waarde.. Het is bekend, dat de struisvogel meent zich onzichtbaar te maken door zijn kop in het zand te verbergqn, wanneer er gevaar dreigt. In menig geval zijn verscheidene lieden even onnoozel als deze woestijnvogel. Als de.ondergang voor de deur staat, gaan ze toch door, blindelings geld uit te geven, alsbunne warikele gezondheid hen waar- schuwt, dat de ziekte hen bespiedt, willen zij de waarheid niet zien en onder voor- wendsel zich te verzetten, verspillen zij hun laatste zenuwkrachten. Het Is niet goed te veel op zichzelf te letten, maar men moet daarom toch ook zijn temperament en zijn organisme geen gew^ld aandoen. Men doet geheel verkeerd, wanneer men niet let op sommige storingen die op zich zelf riiet ernstig zijn, maar die de ernstigste gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid. Als gij aan maagpijDen lijdt, aan slape- loosbeid, aan hartkloppingen, als gij U sedert verscheidene dagen door eene afmatting bevangen gevoelt, die wanneer zij een paar dagen vermindert daarna des te sterker tefug- keert, dan komt dat, omdat Uw bloed iets van zijn kracbt en zuiverheid verloren beeft, omdat Uw zenuwstelsel verzwakt is, gij moet dus aan Uw bloed de grondstoffen terugbezorgen die zijn rijkdom uitmaken en aan dezenuwen bun weerstandsvermogen t-ruggeven. Daarvoor is de eenvoudigste en tegelijkertijd de werkdadigste geneeswijze eene behandeling met de Pink Pillon. Deze Pillen hebben hoedanigheden die op het bloed en de zenuwen" een versterkende en bijzonder kracl^tig opwekkende uitwer- king hebben. Zjj versterken bovendien de eetlust op krachtige wijze en regelen de natuurlijke functies. De Pink Piilen zijn verkrijgbaar a 1,75 per doos, en 9,— per zes doozen bij bet Hoofddepot der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam. Voor Ter Neuzen en omstreken bij de Wed. A. van OverbeekeLeunis, j "W* "W" 'IT ~M"«>*W Westkolkstraatvoor Sas van Gent en om- WsJ/P a •SSsaJP wi&rm? streken bij den heer Ad. van Loy, en verder bij NOORBSTRAAT. - TEE NEUZEN, verschillende apothekers en goede drogisteD. Hoogwatergetij te Ter Neusen Bijkantoor der Firma, DE KOSTER Co. te Vlissijrijgen. Aan- en Verkoop van EFFECTEW, COUPOEHS en WISSELS. CHEQUES op binnen- en buitenland. Stelt zich voor derden aansprakelijk tegenover de N. 0« T. Incassteer$ op binmen- en buiftenlantlh Qeleeningen. TOOLQ^GATIE^, CREQIETEN en VREEIftD GELQ. ASSUHAVTi£». Neemt gelden a DEPOS1TO tegen 4 °/o rente, voor eeh jaar vast. Voor andere termijnen op nader overeen te komen voorwaarden. Kantoor bij den heer ADKIAAJV8JEJS, Cafe „'s Lands Welparen' Noordstraat, Ter Neuzen. en alle andere soorten Kaime sorteering. Nette aftverking. IKllijke prijzen en franco door geheel Z.- Vlaanderen, naastc Tramstation. mm D A G E N. Voorm. Nam. Zaterdag 21 October 9.38 10.16 Zondag 22 10.47 11.14 Maandag 23 j 11.36 11.56 Dinsdag 24 i - 12.15 Woensdag 25 i 0.31 12.47 Donderdag 26 1.3 1.19 Vjijdag 27 1.34 1.51 n n V f/ I!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 2