ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6435. Donderdag 28 September 1916. 56e Taargang. MaximumprijzenUijst Telling Varkens. 1II8XLIJB SESIAPT. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN I T0ESTAND DER GEMEENTE. Bekendmaking. Bit Blad verschijnt Maandag', Woensdag' en Vrydagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neozen. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester'Schelde, FEUILLiSl'ON. BINNENLAH D. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. BiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefooti 25. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Orootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor I uur op den dag der uitgave. Y K K S L A G VAN DEN van 1 October 1916, tot nadere aankon- diging. Vacature-Schim van der Loeff. Naar de- „Dordtsche Crt." verneemt, is van rechtsche zijde voorloopig beslo- ten den Tweede Kamerzetel voor, Dor drecht onbestreden te laten aan de li berate partij, mits haar candidaat geen lid is van een der commissien van bij- stand, Distributiewet 1916. Omdat alles zoo duur is. Bij verschillende korpsen melden zich weder verscheidene militairen aan, die in het genot waren gesteld van klein verlof, tot terugkeer in den militairen dienst. Aan hun gezinnen wordt dan weder de vergoeding uitgekeerd. De Clio. Reuter seint uit Londen aan de ,,N R. Crt.": De gezagvoerder van het Nederland- sche stoomschip Clio (van de Kon. Ned. krachtigen steun oor zijn pogen; hij heeft daar een proclamatie opgesteld, waarin hij zegt zich te willen plaatsen aan het hoofd der nationale beweging, ten einde de laatste gelegenheid te geven aan de kroon en de regeering om zich in overeenstemming te brengen met de wenschen van de meerderheid van het Grieksche yolk. Venizelos zal nu aandringen op ge- heele mobilisatie van alle weerbarb man- nen op het eiland, en zal dan vah Kreta naar Mitylene.en naar Samos gaan, om ook daar de mobilisatie af te kondigen, om dan ten slotte naar Saloniki te ver- trekken en zich ter besehikking te stel- len van het nationale comite, aan welks hoofd hij zich zal plaatsen. Op Kreta is reeds een opstand uitge- broken, tegen de Grieksche autoriteiten gericht. Berichten uit Engelsche bron zeggen, dat de oproerige Kretenser boe- ren na een gevecht (tegen Grieksche troepen?) Kandia bmnentrokken, en de Grieksche autoriteiten afzetten en zich nu ook naar de andere plaatsen op het eiland begeven hebben, waar zij even- eens de Grieksche autoriteiten verdre- ven en de regeerings-gebouwen voor hun leiders opgeeischt hebben. De beweging tegen de regeering, of wellicht is het'juister te zeggen, tegen de regeeringspolitiek, breidt zich steeds meer uit. Niet alleen in de politieke clubs, maar ook in het leger. Dat blijkt uit de wijze, waarop troepen en officie- ren pogen zich naar Saloniki te bege ven, om zich daar bij de nationalistische beweging aan te sluiten; dat blijkt ook uit de wijze waarop adjudanten van den kerning hunne waardigheid neerleggen, en zich openlijk verklaren voor de partij van Zimbrakakis, die nu wel spoedig het leiderschap van de nationalistische par tij zal overdragen aan Venizelos. Aan de Somme hebben Maandag de Stoomboot Mij.), welk schip door de Ne- m Aan,ae nomine hebben Maandag de derlandsche ree-eerinv is e-eoharterr) lanschen en Engelschen een belangrijk derlandsche regeering is gecharterd, meldt, dat de Clio 9 dezer door een Duitschen onderzeeer was aangehouden. De commandant van den onderzeeer vroeg de papieren te zien en zeide, na onderzoek daarvan, het te betreuren, dat er geen contrabande aan boord was, daar hij het schip had willen laten zin- ken!! De crisis in Griekenland heeft nu ge- leid tot een daad van Venizelos, die voor de toekomstige verwikkeling in het Helleensche koninkrijk van groot belang zal zijn. Na langen tijd gewacht te hebben op de gelegenheid om zijn wenschen langs wettelijken weg, door zijn benoeming tot minister, te kunnen ten uitvoer bren gen, heeft de Kretenser staatsman nu - schrijft het „Alg. Hbl." „the other way" gekozen. Hij ging naar Kreta, waar zijn aanhang het grootst is, en waar hij verzekerd wezen kan van voordeel behaald. De aanval, die in het geheele gebied tusschen Ancre en Som me werd ondernomen, had hoofdzakelijk ten doel de insluiting van Combles te voltooien. En dat doel is, zooal niet ge heel bereikt, dan toch belangrijk gevor- derd. De Engelschen, die in het front Maftinpuich-Combles vooruitrukten, na- men de dorpen Lesboeufs, ten N. van Ginchy, en Morval, ten O. van die plaats, waardoor zij hunne stelling ten N. van Combles brachten; de Franschen be- stormden de Duitsche linies tusschen Combles en Rancourt, ten Z. van Com bles gelegen, en brachten hunne linie vooruit tot den zuidelijken rand van Fre- gicourt, bezetten den heuvel 148 en het geheele dorp Rancourt, zoodat nu nog slechts de hoogten tusschen Combles en Morval en de weg van Combles naar Sallisel in handen der Duitschers zijn. De militaire beteekenis der positie van Combles, die ontzettend versterkt is, verminderde wel veel in waarde door de bezetting van alle omliggende pun- ten, waarbij de hoogte 148, door de Fransche en Engelsche troepen. De En gelschen kohden nu uit hunne stellingen in het krachtig versterkte dorp Morval den weg Sailly-Sallisel en daardoor den aftochtsweg der Duitsche troepen uit Combles bedreigen. De vermeestering van Combles, door de Engelschen, die Dinsdag werd ge- seind, was dan ook slechts nog een kwes- tie van tijd, doch Maandag reeds te voor- zien. Ook ten Z. van Rancourt, tot aan de Somme, brachten de Franschen hun linie vooruit. Verschillende stellingen, loopgravennetten en gehuchten, langs den weg die van Peronne naar Bethune loopt, vielen den Franschen in handen; het belangrijkste punt daarvan is wel de hoogte 130, oostelijk van Bou- chavesnes, die ook een domineerende po sitie is, aan den oostelijken kant van den grooten weg. Zoo brokkelt de stelling der Duit schers aan het Sommefront, tusschen Thiepval en Chilly, voortdurend af en wordt het zelfs mogelijk, dat daar een aanzienlijke bekorting van het front noodig kan wezen. In de Engelsche en Fransche commu nique's treft het ontbreken van mede- deelingen over het veroveren van ka- nonnen. De Franschen geven voorloo pig als buit alleen ruim ,,400 ongekwet- ste gevangenen", de Engelschen „een groot aantal gevangenen, machinegewe- ren en ander oorlogsmaterieel" op. On der dit „oorlogsmaterieel" zijn misschien kanonnen begrepen, maar gewoonlijk verneemt men toch aahstonds het aan tal kanonnen, dat reeds geteld is. Het getal ongekwetste gevangenen, dat de Franschen opgeven, is ook mager, wat te verklaren zou zijn uit de zware ver- liezen, die het voorafgaande bombarde- ment heeft aangericht, als de Engel schen weer niet „een groot aantal gevan genen" opgaven. Telkens weer rijst zoodoende de vraag, of de Duitschers op het oogenblik in het Somme-gebied soms achterhoedegevech- ten leveren en reeds ver gevorderd zijn met het achteruitbrengen van hun artil- lerie naar een nieuwe linie. Een achter- na komend bericht over het buit maken van wat kanonnen door de Franschen en de Engelschen zou daar nog niet mee in strijd zijn. En wanneer komt nu de groote doorbraak met breed opgezette omvattingsbewegingen tegen dan in de lucht hangende uiteinden van de Duit sche linies? Nog altijd is de Duitsche linie niet ver broken, nog altijd stooten de Engelschen en Franschen recht voor zich uit tegen de Duitsche linie, waar bij deze wel aehteruit gaat, maar nog niet uit haar verband geraakt. Blijft het voorloopig nog bij het „uitoefenen van'' druk", d.w.z. bij een ontlastingsoffen- sief, en zullen de geallieerden nog geen doorbraakslag beproeven Dit zijn vra- gen, die wij nog niet wagen te beant- woorden en waarop de gebeurtenissen van de naaste toekomst alleen het ant- woord kunnen brengen. De geallieerden zullen eerst wel weer rust nemen om het veroverde terrein op hun linies te laten aansluiten en nlidde- I lerwijl kan men dan het gewone tus- schenspel van tegenaanvallen van de Duitschers verwachten. Van de ander fronten komen weinig belangrijke berichten. De Russen gaan voort van het oostelijk front niets nieuws te melden, hoewel in de Duitsche en Oostenrijksche berichten dagelijks gevechten worden vermeld. Russische aanvallen in de Karpathen, en aan het front' van den Stochod, de Zlota Lipa en ook wel meer noordeJijk, zonder dat zij er echter in slaagden eenig voordeel te behalen. De toestand verandert daar dus weinig, en van hunne mislukte aan vallen maken de Russen maar geen ge- wag. In Zevenburgen wordt nog alleen ge- vochten aan den Vulkaan-pas, die ten Z.-O. van Hotzing (Hatszeg) gelegen is. De Roemeniers, die daar in de ZeVen- burgsche vlakte waren doorgedrongen, werden-door de Oostenrijksch-Hongaar- sche troepen genoodzaakt, over den Vul kaan-pas weder naar hun uitgangspunt terug te keeren. Roemeensche tegenaan vallen werden er door de Oostenrijksch- Hongaarsche troepen afgeslagen. In de Dobroedsja wordt nog gestreden ten z. van de lijn Cobadin-Topraisar, dus zuidelijk van het punt, waar von Mac- kensen meldde de Roemeensch-Russi- sche troepen door een aanval op de vleu- gels en in den rug tot de vlucht te heb ben genoodzaakt. Van. den uitslag dezer gevechten vernemen wij nog niet veel. Slechts een gerucht, uit Odessa via Pe- - trograd tot ons gekomen, dat echter niet officieel is en zich ook niet als zoodanig wil voordoen, meldt, dat de Russen m de Dobroedsja een succes hebben behaald en 2000 man krijgsgevangen maakten, Dergelijke geruchten uit Odessa zijn wel eens meer niet vertrouwbaar gebleken; zoolang de officieele Russische en Roe meensche berichten er geen melding van maken, wordt het slechts medegedeeld ,a titre de curiosite." Van het Macedonische front komen berichten van gevechten bij Fiorina en den Kaimaksjalan, dus nog altoos op hetzelfde front, waaruit de Bulgaren, volgens de Servische berichten, al lang verdreven waren. Ook aan Stroema en Vardar komt de strijd, naar uit de ver schillende berichten blijkt, ondanks de hevigheid van artillerie-beschieting en infanterie-gevechten, niet van de plaats. TER COURANT ttwiimi Mil I i De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis dat door Z.E. den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bij besehikking van 22 September 1916, No. 76924, de maximum- prijzen voor rijst zijn vastgesteld als volgt: In den Groolhandel: Rijst (grofmiddel Bassein &/of Rangoon) le hand condities per 50 K.6. 14,50. Rijst (voorloop Bassein &/of Rangoon) le hand condities per 50 K.G. f 15,25. Rijst (grof voorloop Bassein Sclot Rangoon) le hand, condities per 50 lv.G. f 15.75. In den Kieinhandel: Rijst (grofmiddel Bassein '&/of Rangoon le hand condities per K.G. 18 ct. Rijst (voorloop Bassein &lof Rangoon) le hand condities per J K.G. 19 ct. Rijst (grof voorloop Bassein &/,of Rangoon) le hand condities per J K.G. 20 ct. Ter Neuzen, 26 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ingevolge artikel 4, le lid der Distributiewet 1916 ter opepbare kennis de volgende Ministerieele besehikking MINISTERIE VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, brengt ter algemeene kennis, dat de opgave volgens zijn besehikking d.d. 1§ dezer, door een ieder, die anders dan voor gebruik door hem zelf of zijn gezin varkens bezit, te doen van bet op 30 September bij hem in bezit* zijnde aantal varkens, uiterlijk op 5 October a.s. bij den burgemeester der gemeente, waar de varkens zich bevinden, moeten zijn ingekomen Onder verwijzing naar artikel 5 der Distributiewet 1916, wordt de bijzondere aandacht erop gevestigd, tlat ingevolge art. lu van genoemde wet bet niet doen van opgave of het onjuist opgeven strafbaar is met de mogelijkheid van vehbeurdverklaring der goederen. 's Gravenhage, 23 September 1916. De Minister voornoemd, i POSTHUMA. Ter Neuzen, 26 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders der Gemeente TER NEUZEN, maken bekend, dat het door hen aan den Raad gedaan verslay van den toestand der Gemeente over het vorige jaar, tegen betaling der kosten, ter Gemeente-Secretarie verkrijgbaar is ge- steld. Ter Neuzen, den 26 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dcit van af heden op hot GGrnGGntchuis op dc stgwoiig kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 28 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. I Berger schaterde het uit. Ook Hans nicest glimlaeben. Het kleine mannetjeop de, kleine pony zag er werkelijk lieel potsierlijk uit. Hij scheen voor het eerst van zijn leven op een viervoelig dier te zitten, liij gleed onop- houdelijk van het zadel af, verioor. nu een-s fen rechter-, dan weer den linkerstijgbeugel meetst ieder oogenblik zijn hong-en hoed grijpen, die een polka op zijn hoofd scheen te d.anisen. Toen de stoutmoodige puiler: een wolk, geel istof opjagend, om den ho-ek verdwenen ivas, riep Berger verheugd uit: De rao van Cutchl Daar moetdn wij ouzen man dus zoeken! Wat zei 'die inge- heelide dvvaa-s toch? Wij zullen nog eenige weben bij !den rao van Cutch blijven jagen? ie de rao van Cutch is, weet ik op dit oogenblik niet, »maar daar kan men wel achlerkomen. Hams beproefde dilmaal in het geheel niet zi]n reismakker tot iandere gedachten te bren gen. Hij had in den laatsten tijd de stijf- hOofdigheid en de vooringenomenheid van Berger voldoende leeren kennen hij moest De Burgemeester van HOEK maakt be kend, dat door een ieder die anders dan voor eigen gebruik door hem zelf of zijn gezin varkens bezit, moet opgeven het aantal van de op 30 September a.s. bij hem in bezit zijnde varkens, gespeci- fieeerd als volgta. biggen beneden 6 wekenb. fokvarkensc. loop- varkensd, mestvarkens beneden en mestvarkens boven 50 K.G. ge- taxeerd slachtgewicht. Volgens artikel 10 der Distributiewet 1916 is het niet doen dezer opgave of het onjuist opgeven strafbaar met mogelijkheid van verbeurdverklaring der goederen. Hoek, 22 September 1916. De Burgemeester voornbemd, A. WOLFERT. t. - DE ALGEMEENE TOESTAND. nu kiezen: zou hij geheel met hem breken eu van hem scheiden, of hem volgen? Het eenste kon hij niet over zijn hart verkrijgen en toen hij tot het laatste besloojt, deed liij dot voornamelijk in de hoop dat zijn tegenwoordighend zijn opgewonden \Tiend in een beslissend uur missehien voor onge- legenheid zou kunnen bewaren. Wie de rao van Cutch was, idat vernamen onze \Tienden gemakkelijk.De eigenaar van i het hotel d'Esplanada wist het nauwkeurig. De rao van Cutch was ©en onmetelijk rijk inlandsch vorst, de zoo goed als zelfslandige heenscher over liet kleine sciiiereiland Cutch iii liet noord-Wiesten van Indie. De rao, die dikwijls als gast van den jjrins van Co 11 naught in Indie vertoefde, stond bekend als een Europedsch beschaafde, in Engeland opgevoede jonge vorst. Hoe komt men op het schierelland Cutcii? Berger had het spoorboekje reeds weer* geopend voor zicli iiggen. Hij was klaarnlij- kelijk vast besloten, zoo spoedig mogelijk op te breisen naar Cutch. Maar wij we fen immers in het geh eel nog niet, mijnheeir iicrgrr. of de rao van Cutch en lord Alvor niet ergens amders ja gen. Wie weet of lord Alvor niet nog in de buurt van Bombay vertoeft, daar zijn ge- trouwe monsieur Perroquet zich nog in °de stad bevindt, merkteHans op. Berger keek op van zijn spoorboekje. 1D'aar hebt ge gelijk in, mijn best© jon- gen. Gij zijt slimmer dan ik; ik kan nog van u leeren. Maar wij zullen dat in het Cumbhila hotel, waar de hooggeboren fny- lord heeft gelogeerd. wel kunnen te weten komen. Een van de kellners, die boys genoemd worden, toondc zich voor een goede foioi berekl om in het genoemde hotel de uoodige inlich Kngen in te winnen. Hij kwam reed's na tien mihuten terug. Zijn© Hoogheid de rao van Cutcii ver- toefdie tot eergisteren in Bombay en is daar- na met een voornamen Europeaan, lord Alvor, naar Mandvi vertrokken. In hetCum- italia hotel bevond zich alleen pog maar de hoy van mylorl o, wat zou monsieur Richard Perroquet, valet de chambre van den eersten rang, wel gezegd liebben, als hij galloon] had, dat men liem kortweg „hoy" noemde! in liet hotel bevond zich alleen nog maar de boy van mylord, die achterge- bleven was om nog eenige inkoopen te doen, maar hedenavond hog, met eenige bedien den van den rao, zijn heer zou volgen, zoo luidde het antwooixi. Berger had het spoorboekje reeds wegr ter hand genomen. MahdvivMandvi? Aha! Hier is het, Een havenslad op het sciiiereiland Cutch! Dat wordt dus nu onze reis. !Den koffer ge- pakt, mijn jongen, op weg naar MandviT In den Iaat-sten tijd ohtmoette Berger niets dan tegenspoed. Alles iiep hem tegen onzen goeden vriend. Nu iiep er weer geen irein naar Mandvi, ook had men geen geregelde stoomvaartverbinding met die plaats. De consul, aim wien Berger nadere inlichiingen vroeg, raad'de hem aan om, als hij met alle geweld haar dat eilendige nest wilde ver- trekken, tot Morvi van den trein gebruik te maken ten vervolgens te probeeren om |op die plaats kameelen te huren. Dat was lets, waarin Hans terstond lust had. - Maar ik zou u raden, mijnheer Berger vervoigde de consul, om u goed te voor zien van levensnnddelen, vooral .van ingemaakt goed. In Mprvi kunt u niets krijgen. vol- slrekt niets, het is, zooals ik reeds gezegd hob, een niiserabel nest. Pak ook een pear fiesschen cognac in uw koffer ©n Vei-geet niet u goed tevoorzien van revolvers en buksen. Dienzelfden avond leerden onze vrienden liet verblijf in een Indiseh hotel, het hotel in Bombay, nog van een onaangenamen kant kennen. Toen zij zich ter ruste wilden begeven, scTrikte Hans op van een lic.ht gedruisch in zijn bed. Hij meende eerst, wat in Bom bay ook geen zeldzaambeid zou zijn, dal een slang er zijn nuchtkwartier had opge- slagen. Gelukkig was het slechts een on- schadeiijke kqkkerlak. Een enkele slag met, den wandelstok was voldoende om het grie- lige dier te doo'den. SUPER-ZEPPELINS. Over- Zwitserian/d komen berichten over den aanbouw van super-zeppelins in de fa- brieken te Friedrichshafen aan het meer van Konstanz. De vier eerste exemplaren van het nieuwe super-zeppeliji-eskader moe- - ten de vorige week hun proeftochlen hebben gemaakt. De Iangste zeppelin mat totdusver 530 voet. Hel nieuwe model heeft een lengte .over aiies van 777 voet en een hoogte van 75. Het kan 32,000 kubieke meter gas mee- voeren, d. i. tweemaal zooveel als het grootste to td us Ver gebouwae, en kan een hoogte van 13,000 voei bereiken. Aciit motoren brengen hel iuchtschip in beweging, die 4 tot 500 i'.K. kunnen ontwikkelen. De super-zeppelin kan een snelheid bereiken van 75 inijlen per uur. Ze heeft ruiinte om 7 ton ontplofbare Midden in den naclil werd Berger echter opnieuw door hezoek gestoiord. Tioen hij licht aanstak, bemerkie hij, dat eenige hon- derden witte mieren zich te goed deden aan den gedooden bakkerlak. Dat was niet aan- genaam, Avant (de beestjes iieien zich,'niet ver- dnjv'fen; nu, het was toch altijd nog beter dan idat zij een brilslang hadden gevonden. Berger icroop. al brommend, opnieuw :n he Hams echter kon niet siapen. Hij begon naar huis te verlangien, en nu was. liet vobr- uitzicht -om zijn mo-eder spoedig weer te zien opnieuw vtrvlqgen. Hij lag nog wakker, toen dje zon zonder voorafgaande scheme- ring aan den betnel verscheen. Hij spren'g op en -snelcie naar het venster, waai- zich een vr-eemd lafereel aan zijn oogen vertoon- de Op dien luinmuur hadden een aantal gienep met grijze koppen postgevat, die daar- heen waren ko'm-en Vliegen van den toren van het Eeuwige Z wij gen. Welk een eigen- aardige tegenstelling vormden die liuivering- wekkende vogeis d-es doods met le weel- deinge praclit, die Zich aan den anderen kant van den luinmuur vertoonde. Nu strelvte zich de glin-sterende zee uit ondei' den slra- lenden hemel: op de baai zag men hier en daar kl-eine, helder gekleurde zeilen en op de slnaatj die zich aan den anderen kant van den tuinmuur uitstrekte. was het- boiite, bedrijvige leven van het Oo-sten reeds in vollen gang. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1