VAN HEEL <fc C°. MET DURE FONEELNIEUWE BOEKEN VOOR FABELAGHTI6E SPOTPRIJZEN. BOEKEN van GULDENS voor CEPITlN gebAlnederlanb JDLES 1IIE SHAKESPEAEE - EEL Mi! - MDLTALULI u t v a Buiskachels - Vulkachels Keukenfornuizen en Firma Gebr. VAN t HOFF, Hoek. M GEBR. E. Si I. C0H1, ItfSHglMbl 32S Kin C Tel. 5775. Een Dienstbode, P. G., Een flinke Dienstbode, eeneflinke Dienstbode Een flinke Werkster. TIMMERL1EDEN, Een nette Dienstbode, een flinke Werkster, VLISSINGEN Jj St. Jacobstraat 28. MIDDELBURG Lange Burg 20 en 21. U ksopf Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jar en wordt gestraft: of vervalscht geschrift als bewijs- stuk overlegt; valscht boek of ander geschrift ter inzage aanbiedt. (Art. si der wet). opzettelijk Onjuiste inlichtingen geeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of met geldboete van ten hoogste duizend gulden. (Art. i De grootst mogelijke keuze in chique gegarneerde lames- en KiflderhoedeiVy in elk gewenscht genre, bieden U de een ander. opzettelp Onjuist ol OH Volledig" doet, wordt, indien daaruit nadeel voor bet Bijk kan ontstaan, AAKVBBWAIsrTEl .A-IE&TIEEXjlEIsr. FKANCO LEVEEING. GEVRAAGD: GEVRAAGD: GEVRAAGD: Terstond Hevraagd: Terstond gevraagd: ill r C3 i Be aandacht van het publiek wordt in bet bij sonde van de IS. AURIAANSENS, TER NEXFZRN (Korte Kerkstr. 8). AXEL. Be aandacht van het publiek wordt in het bijsonder gevestigd op de volgende, in de Wet op de Qorlogswinst- heiasting 1916 voorkomende, Btrafbepalingen Hij die eene &EUlgift@, voor zich zelven of voor gestraft met gevangenisstral van ten hoogste ses maanden. (Art. 79 der wet). 1. hij die aan den inspecteur, de commissie van aan- slag of den raad van beroep, opzettelijk een VELIscIi 2. hij die, nadat hem door den inspecteur of den raad van beroep is gevraagd inzage te verleenen van boeken cf andere bescheiden, die tot staving zijner aangifte of bewering kunnen dienen, of nadat zijn aanbod om inzage van boeken of andere bescheiden te verleenen, is aan- vaard, aan dien ambtenaar of raad, of aan den door den directeur der directe belastingen of door den raad aange- wezen deskundige, opzettelijk een VStlSCtl Of V0T- Hij die, door den inspecteur, de commissie van aan- slag of den raad van beroep om inlichtingen gevraagd, 82 der wet), ANT. VAN GIJN. i I v;ov" A V het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Jiorte Kerkstraut 8 JUfSSJILESH van oud Goud, Silver en Bloedkoralen tegen hoogf&te waarde. (Kantoor geopend 9—12 v.m. 'sZaterdags gesloten). B8ieuwsftrs©ft. Belasten zich met alle Effectenzaken. Wisselen vreemd geld tot voordeelige koersen. Nemen Gelden a Deposito en openen Rekening-courant. 1. DE SCHOOLMEESTER. Voll. uitgave van de beroemde, geestige gedichten v/d School- meester. Geheelcompleet31 cent. 2. W. BUSCH. De Job- siade of het kluchtige leven van Jobs. Met 99 artistieke gravures. Z6er vermakelijk. In prachtband nu 1.28 3. v. KOETSVELD. De Pastorie te Mastland, 15de dr. In klassieken prachtband, nu/1.99. 4. JONATHAN. Waarheid en Droomen, 12de dr. In klass. pr.b. nu 1.91. 5. UILDR1KS. Stemmen uit de Natuur. De wonderen v/h dieren- en plantenleven. 225 biz.' In plaats 2.40, si. 39 cent. 6. SHAKESPEARE. Julius Caesar, 'n uitstekende vertaling van A. S. Kok. SI. 48 cent. 7. SHAKESPEARE. Othello, de Moor van Venetie. Vertaling van A. S. Kok, 57 cent. 8. SHAKESPEARE. Hamlet. Vertaling van A. S. Kok, 60 cent. 9. PROF. CHARCOT. Het Geloof dat Geneest. GeneziDg door susrgestie. Hypnotisme, magnetisme, enz. In plaats van f 1 slechts 48 cent. 10. SERV. DE BRUIN. En cyclopaedic v. iedereen, op elk ge- bied. Alphabetisch. Nu v. 56 ct. 13. WINKELPU1EN. Groote portefeuille met 100 platen, ont- werpen en uitgevoerde winkel- puien van de bekendste archi- tecten. Folio form. Duizenden motieven 4. 12. MULTATULI's meester- werken. Miliioenenstudien, 1001 hoofdst. over specialiteiten. Nog eens vrije arbeid, bio- en biblio- grafie, 4 din. in 4 stemp.b. Vr. J 9, nu f 4.80. 13. Mr. v. HOUTEN. De Godsdienstleer van Boedha, be- werkt naar Bhiksboe, 2e dr. 14. VICTOR v. FALK. On- scbuldig veroordeeld ofbet ge- heim eener Russische adelijke familie, 3 zw. din. rijk ge'fllustr. 2000 pag., groot formaat, zeer duidelijke letter en vol gr. mooie pin., 3 din. Vroeger 7,90, nu tijd. 3.41. 15. FRITZ REUTER. Twee vroolijke geschiedenissen. Ge'ill. In pr.b. 1.36. 16. DICKENS. David Oop- perfield. Volledig rijk ge'ill. In pr.b. nu 2.80. 17. DICKENS. Kerstver- tellingen. Voll. rijk ge'ill. uit gave. In pr.b. f 2.25. 18. DICKENS. Samuel Pick wick. Mooie voll. ed. Inprachtb. nu f- 2.75. 19. DE GENESTET's mooiste en bekendste gedicbten, 31 cent. 2.1. BILDERDIJK's Dicht- werk, Bloemlezing, 2 din., te zamen 59 cent. 22. HUF VAN BUREN. Koningin Wilhelmina en Haar voorgeslacht, van het begin tot op beden. Met 21 pr. licht- drukpln. Vr. 7.20, nu si. 1.25. 23. CALISCH WOORDEN- BOEKEN voor de Fransche, Duitscbe, Nederlandsche en Engelscbe talen. Uitgebr. prac- tisch, volledig, 6 flinke din. in 3 stevige stempelb. Vroeger 24,50, nu in kast 7.45. 24. CON AMORE EN CON SPIR1TO, 2 deeltjes, met bekende leuke volks- en studentenliede- ren. Samen slechts 25 ct. 25. J. STINDE, Fietje's Ver- loving, vroolijke rom. voor jonge en oudere dames, bew. door Keller. In prachtband 1.10. 26. J. STINDE. De Familie Buchholz in Italie, bewerkt door Keller. In prachtband 1.10. 27. v. EFFEN. De beste schetsen uit de Holl. Spectator, 24 cent. 28. WALTER SCOTT. Ivan- hoe, voll. vertaling van Ger. Keller. Buitengew. mooie uitg. met 16 gr. platen, 468 biz. In pr.b. Vr. 5. tijd. 1,97. 29. W. SCOTT. Richard Leeu- wenbart of de Talisman. Voll. fraai ge'ill. uitg. De Kruisvaar- ders in oorlog met de Turken. Hoogst spannende roman, in prachtband f 1.25. 30. W. SCOTT. Het Hart van Mid-Kothian. Gevoelvolle roman, zeer boeiend, met vele plu. In prachtb. thans f 1.25. 31. W. SCOTT. GuyManne- ring, deSterrewichelaar. Wereld- ber. rom. Fr. ge'ill. In pracht band 1.25. 32. W. SCOTT. De Oud- beidkenner. Algemeen erkend als een der scboonste bistorische romaDS. Fraai ge'ill. In pracht band 1.25. 33. W.SCOTT. Debruidvan Lammermoor. Vermaarde rom. Fraai ge'ill. In prachtb. f 1.25. 34. MARLITT. Het geheim der oude juilrouw. Voll. mooie uitgave. In prachtband ge'ill. van 1.21. 35. MARLITT. De Jen schout. Mooie meid gelll. editie, bew. door G. Keller. In fr. prachtband 1.21. 36. MARLITT. De vrouw met de karbonkelsteenen. Voll. mooie ge'ill. uitgave. In pracht band 1.21. 37. MARLITT's voll. rom. werken, elf deelen, in 11 gelijke pr. b. f 12.50. 38. W. HEIMBURG. De Sterkste, boeiende roman, 286 biz. slechts 76 cent. 39. W. HEIMBURG. Op dwaalwegen, Beroemde roman. 286 biz., slechts 76 cent. 40. F. DAHN. De Bataven, Onverg. meesterwerk. In pr. band nu voor 2,19, 41. F. DAHN. Tot den dood getrouw. In pr. bd., nu voor 2.19. 42. F. DAHN. Attila. De Geesel Gods. Hoogst boeiend. In pr. band slechts 2.25. 43. FRANS NETSCHER. Karakters. Boeiende karakter- beschrijviogen. 190 bladz., in plaats 2.40 slechts 38 cent. 44. BURNETT. De Kleine Lord. Mooie, nieuwe, rijk ge- illustreerde uitgave van dit meesterwerk. In prachtband slechts 1.31. 45. JULES VERNE. De •Goudschat van Klondike, Groot fantastisch prachtwerk, met vele groote platen, 386 biz., in fraaien prachtband slechts 2.19. 46. .MAY. De Vorst der Bleekgezichten, 766 biz. met enorm veelill. Demeest boeiende avonturen met Indianen enz., in prachtband slechts 2.10. 47. ROBINSON CRUSOE, heel zijn leven en al zijn wonder- bare lotgevallen, door Daniel Defoe, met het vervolg. Ge- Illustreerd. In prachtband, nu 1.12. 48. FARRAR. De Drie Cricketspelers, met gr. illustr. in prachtband 1.25. 49.x FARRAR. Een student of een loopbaan met hindernissen. Bewerking van Kneppelhout. Ge'ill. ed. in stempelband 1.17. 50. HOCKING. Haai Benny. Wereldberoemd. Ge'ill. in pracht band, nu voor 1.18. 51. TIJL UILENSPIEGEL. Zijn snakerijen en koddige avon turen, vermakelijk voor jong en oud. Fraai geillustreerd. In praphtb., nu 1,21. 52. GOEVERNEUR. Het Blokhuis op den wal. Reis- avonturen, met 7 platen slechts 42 cent. 53. GOEVERNEUR. De Tijgerjager, Jachtavonturen met 6 platen, slechts 34 cent. 54. GOEVERNEUR. De lotgevallen van Frits Scharn- horst in Amerika. Ecbt mooi Indianen-jongensboekmetplaten. In prachtband vroeger 1.99, nu 99 cent. 55. ANDR1ESSEN-DJCKENS. Olivier Twist. Voor jonge lezers bewerkt. Met platen, in prachtb. 98 cent. 56. STOCKERT. Tooneel- spelerskrad. Zeldzaam mooi meisjesboek, ge'ill. slechts 69 cent. 57. SCHMID. Keur van aan- gename verhalen voor kinderen. Een flink boek, ruim 300 biz. met veiefraaie pi. In pr.b. /1.12. 58. PRENTENBOEKEN met gekleurde en tintplaten, 3 pr. kinderboeken vol pin. en met aardigen tekst, te zamen si. 36 cent. 59. GORTER. Twee zeldz. mooie gravures naar de beroemde schilderijen „Het Beekje" en z/De Landweg." Formaat 78 bij 58 cM. Geaut. uitg. Beide pen- danten slechts 1.48. 60. MAUVE. //Schapen op de Heide" en /,Ploegen". Twee artistieke gravures naar de be roemde schilderijen van A. Mauve. Formaat 78 X 58 cM. Tijdelijk samen 1.47. 61. ALB. NEUHUYS. Twee wondervolie grav. naar de be roemde schilderijen //Bij de wieg" en //Middagmaal". Eormaat 87 X 61 cM. Geautoriseerde uit gave. Beide grav. te zamen voor si. j 1.46. 62. LAYREYS. De vjjfbouw- orden. Dorisch, Jonisch, Corin- tiscb, Toskaansch, Samengesteld met aanwijzingen. Vr. 1.25, nu 30 cent.. 63. Leest gij FkanscK Een gemakkdl. methode Fransch te -'leeren lezen. Slechts 24 cent. 64. Leest gij Duitsch Een gemakkel. methode Duitsch te leeren lezen, 24 cent. 65. Leest gij Engelsch Een gemakkel. methode Erigelscb te leeren lezen, 24 cent. 66. BLOEMEN. Raadgever voor bloemenliefhebbers, 24 cent. 67. VLEKKEN. Raadgever hoe men vlekken van allerlei aard totaal, verwijdert, 23 cent. 68. LIKEUREN. Recepten- boek voor bet bereiden van likeuren en dranken, slechts 28 cent. Voorts wordt verwezen naar art. 225 van het wetboek van straf- recht, betreffende het valschelijk opmaken of vervalschen van bepaalde geschriften (waartoe ook koopmansboeken behooren) en naar de artt, 48 en 49 van dat wetboek, betreffende medeplichtigheid aan een misdrijf. 's-GRAVENHAGE, den 19 September 1916. De Minister van Financien, WARE HET NIET DAT 10 ZOLDERS LEEG MOESTEN, DE PRIJZEN ZOUDEN YEEL, VEEL HGOGER ZIJN. ZELD ZAAM is deze GELEGENHEID in deze dure tijden. FONKELNIEUW zijn al deze Boeken, en dan tegen zulke SPOT- PRIJZEN. PROFITEERT voor ze verkockt zijn. HAAST UWEEST YERSTANDIG. ZIET DE BOEKENZIET DE PRIIZEN Bijv. No. 29 WALTER SCOTT. Richard Leeuwenhart. Wereldvermaarde roman in prachtband,_slechts /1.25. Men ziet alles is goed en goedkoop. Op den te zenden postwissel zette men de verlangde nnmmers, en men ontvangt alles franco door geheel Nederland. vroeger te Arnhem en Nijmegen Uift de Ter> Reuzensche Courant" en voor terstond of tegen November, bij J. VAN ES, Slager, Ylooswykstraat, Ter Neuzen. tegen goed loon, v. g. g. v., reiskosten worden vergoed. W. POVTEK, Cafe Zeeland, Schiedamsche dijk 179, Rotterdam. Wegens huwelijk vraagt Mevrouw HU1NEMAN tegen 1 November aanst. AdresVlooswijkstraat 36. Adres: Noordstraat 65. bij F. ROMEflJNSEN, Ter Neuzen. Lange Kerkstraat 40. gevraagd door den Heer H. F. BU YTAERT— REYNAERT, Arcbitecte, Axel, Station- straat G 26. tegen hoog loon, hij W. DE FEIJTER te Waterlandkerkje. bp M. ADRI^KHSEN, z/Cafe 's Lands Welvaren". i V,v.- w, Ministerie van Financien. •mntxnrmsjtrrfrx&i.vi es Hoe Mizizijisn I Ooflogswinstbelistiag. Firma Wed. CI. Paterik TIES ZOLDERS pfjnf ii UC voiiauguo iiumuicia, via uavia uiinuuge wuw gvuw. Terstond gevraagd:

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4