Z AAIGR A1TS1T. J. J. LANSEN, Noordstr. 64, Ter Neuzen, Overjassen, Demi-Saisons, Openbare Verkooping. Laibomsp ea Oogst, Puike witte K00LE1T eeu Hoi Cafe Restaurant, Een Werkvrouw. twee Woonhnizen SPEENVIGGENS, Puik DEKRIET, Najaarszaaigranenj Ruime sorteering in fijne Sigaren. Boemelbaron5 cent. Bertha von Suttner 6 MAI DALEN, Firms Gebr. VAN 't HOFF, Hoek. Bou wlanden Sigarenmagazijn „De Plantage" CREDIETVE EE IGING Landbouwwerktuigen: H u i s r a a d Door uitscheiding van bedrijf TE KOOP: TE K00P: BURGERL8JKE STAND, Financieel Overzicht. G. KL0TJWERS, Handelsberichten. ADVERTED TIE N. Isidoris Seraphinus Standaert, HEEREN-, J0NGEHEEREN- en KINDERKLEEDING, bericht de ontvangst van eene zeer mooie sorteering Tevens inrichting voor Kleeding naar maat. Den geheelen Verkrijgbaar: met Vergunning, by Mej. E. van Leeuwaarden, TE KOOP: TE KOOP: TE KOOP: weer te bekomen. P. S 0 0 L E, Axel. Beleefd noodig ik H.H, Bookers uit tot het beproeven mijner nieuwste merken: Prachtvolle Sumatra-zandblad Sigaren. Aanbevelend, TER NEUZEN. Noordstraat 43. Agentschap te Middelburg Rouaansche Kade G 13. legenstaande deze hem gewaarschuwd heb ben dat het met mogelijk vyas in zulke groota klafesen vruchtdragend onderwijs te geven. De lieer W. hield dial vierkant tegen; hij verschuilt zich achter de commissie van toezicht. Dan zou deze ten slotte de ver- amwoording voor die ongunstige uitkomsten dmagen! Maar welk belang verzette er zich dan tegen om de leeraren die eigener beweging, zonder v ergocding hunne klassen in het be lang van het onderwijs wilden splitsen dit te laten doen? Ik ben ingelichl dat de heer W. dat tegenhield. Ondanks alles dus in geen geval splitsing. De beer W. komt nu in zijn schrijven op voor minvermogende leerlingen. Als hij gelijk had en M. U. L. O. hier in de eerste plaats noodig was, dan had men veel kunnen na- laten, was het eenvoudiger geweest die klas- sen aan school B te bestendigen, zij het dan ook beter ingericht. Dan had men een per- soneel dat jaren blijk van toewijiding heeft gegeven, dat onderwijs niet behoeven te ont- nemen om het in handen te stellen van een ander, van wie dit nog niet is gebleken. Ik ben het met hem cents", dat er nog ten behoeve van een zekere groep iets zou moe- ten zijn dat meer geeft dan de gewone la- gere school; maar in hetgeen die Leerlingen behoeven voorziet ook de school van den heer W. niet. J uist hebben die minvermogenden hier mid- delbaar onderwijs noodig, omdpt zij het el- dei-s niet kunnen gaan halen. De vermogen- den hebben onze inrichting niet noodig, die iunnen bun kinderen overal zenden. De heer W. komt er herhaaldelijk op neer. dat hij moest ingrijpen, tegen de be- slissing Jer leeraren, in het belang der kinder ■men. Zeker, in het belang van den heer Bak- ker greep hij in. toen de heer K. verhooging van jaarwedde Vroeg, niet waar? En in wiens belang trachtte hij in be grij- pen, toen hij den Minister poogde te be- wegen aan de gemeente Ter Neuzen geen vei'hoogde subsidie toe te kennen, dan wan neer zijn vergoeding voor,het aardrijkskunde onderwijs aan de H. B. S. verhoogd werd, zooals mij van belrouwbare zijde werd ver- zekerd dat geschied is. Die liandeling heeft aan het ministerie near het schijnt zoo'n misnoegen gewekt, dat hem niet langer dispensatie werd ver- leetKl om dat onderwijs te geven. De onbe- voegdie is dus niet, zooals aan het School- btad door een Anonymus geschreven werd, niet meer voor een herberioeming in aan- merking gekomen omdat men hem niet meer hebben wildie, maar omdat men hem niet he- noemen kon, daar hij geen dispensatie meer kon verkrijgen, naar het lijkt als gevolg van zijn schriftelijk optreden (in liet belang der school of Uier gemeente?) bij den Minister. Eri nu iets over het betoog van den heer W. Hij schrijft, dat hij voor dat werk maar 621/2 cent kreeg uilbetaald. Maar kan .de heer W. aan niet meer rekenen Hij gaf 5 uren per week aan de H. B. S. onderwijs in aardrijkskunde. Zelfs als er maar 2 va- oantieweken waren, zou hij een jaarwedde van 250 dat toch uitkomen op hen gul den per uur. Is dat feiten verkeerd voor- slellen of niet? En die lessen wenden dan gegeven in den tijd, dien hij anders als hoofd aer M. U. L. O -school toch in de in richting moet aanwezig zijn. Het is te oetreuren, maar er zijn ver- schiliende voorvallen, die het aan gerechten twijfel onderhevig cioen zijn, of bij die. han- delingen wel het belang deb school op den voorgrond staat. \Va:s het een oelang der school, dat de meer besproken natuurkundige instrumen- ien uit het natuurkunde-lokaal werden weg- gehaald? De heer W. had eens het ge- ht'eie schrijven van Burg, en Wetli., dd. 18 Juni 11., moelen citeeren, de lezers zauden dian een andereu kijk op de meening van Burg, en Weth. gelmegen hebben, dian door hetgeen de heer W. hen te lezen gaf. Er blijkt duidtelijk genoeg uit, hoe onaangenaam heel zijne handeling aan Burg, en Weth. was, dat hij die instrumenlen moest brengen waar hij ze gehaald had en ook dahr in 't verVoIg het onderwijs had te geven. Wederom: is het in het belaiig der school, dat de bevordering der leerlingen word t be- lieerscht door een streven naar evenwicht tusschien de verschillende klassen? Is het in hefc- belang der school, eene noodige splitsing van klassen tegen te wer- ken, want: met behoiid van vakleeraren Menscht dil schoolhoofd geen splitsing! Denkt hij dan, dat de gemeenteraad nu zoo opeens liet gebouw, voor liet optrekken waarvan zooveel jaren noodig waren, zelf zal helpen afbreken Ik hoop niet, dat zulbs gebeuren zal. Mijn doel is geweest, op de hoofdzaak de aandacht te vestigen. Ik zal het liierbij laten en met belangstemng den loop der zaak afwachten. De overtuiging zal, naar ik 111 een,- toch wel gevestigd zijn, dat er iets moot gediaan warden, in "het belang der leerlingen, die men op de school heeft aanvaard. Een helangstellend ingezctene. Ter Neuzen, 23 September 1916. CORRESPONDENTIE. „Iemand uit het Publiek" zendt ons een klacht over het langdurig geopend blijven der brug te Sluiskil en wijst op het gevaar, diat .daaruit kan ontstaan voor liet in de war loopen van reisplannen. Wij will en hem inlichten, dat geen rege- ling bestaat voor den tijd, dat die brug geopend is, wel wcten wij, dat deze een zekeren tijd, in verband met den spoortijd, gesloten blijfL Hij vraagt: tot wle moet men zich met klacht en wenden? Zij, did nieenen reden van reclame te hebben, kunnen zich wten- den tot den rijks-havenmeester te Ter Neuzen. Red. 23-9-16. De beurs was deze week voor byna alle soorten vast. De stemming, die de beurs reeds sinds maanden beheerscht, en die wij ongezond aebten, blijtt. Daardoor worden velen in de meening gebracbt, dat de toestand normaal is. Zijn er fondsen die nog geen rjjzing hebben meegemaakt, dan wordt er de aandacht op gevestigd, en zjj gaan. Zelfs stegen deze week de absoluut waarde- loos te achten Common Rock Shares. Een der bladen deelde dit mede, door de meening van de beurs te verkondigen de papier en stijgen, omdat het papier stijgt. Velen hebben al dikwijls betoogd dat deze boomperiode staat en valt met den oorlog. Nu schijnt de vrede nog niet in het zicht en verder is het niet aan te nemen dat na den oorlog de verschillende prijzen, vrachten enz. direct lager zullen gaan. Doch met de beurs schijnt het anders. De koersen zijn te veel in de hoogte gedreven. En wanneer straks de vrede er is, de vraag naaj geld, dat nu voor bijna niets te krijgen is, sterk toeneemt, waardoor de rentestand stijgt, en de koersen der fondsen derhalve dalen, en wanneer verder de spe- culanten, die dan geen verdere verhooging meer zullen verwachten ter markt zullen komen, behoeft de vrees voor een ernstige daling werkelijk niet uitgesloten te zijn. Men speculeert op het voortduren van den oorlog, zooals het ook in vele handels- artikelen gaat. Deze week kwamen de Rubbers aan de beurt. Wij wezen er vroeger reeds op de koersen dezer fondsen, gezien de productie van verschillende maatschappijen, wel voor verbetering vatbaar waten. De rubberprijs in Londen steeg van 2/81/s tot 2/6 per Engelsch pond. Amsterdam Rubber stegen 12 °/0 tot 209, Nederlandsche Rubber 6 °/0 tot 77 J/4. De Rotterdam-Tapanoeli noteert 157 Men acht dit aandeel op dien prijs nog wel aantrekkeljjk. Petroleumaandeelen blijven schommelen. Toch is de grondtoon vast. De Koninkljjke Patroleum staat thans 520., Geconsolideerden staan er niet zoo gunstig voor, terwjjl de koers der Orions ongeveer gelijk bleef. De berichten uit Rumenie zijn werkelyk niet geschikt om te koopen, hoewel velen in deze petroleumwaarden nog wel wat zien. Voor tabaksaandeelen beerscht op het oogenblik een vaste stemming. Zij komt in de koersen nog wel niet tot uitdrukking, doch het heeft er alien sebijn van, dat een spoedige levendigheid kan worden ver- wacht. De tabakspolitiek der Duitsche Regeering en de kans op moeilgkheden van Engelsche zijde zijn factoren die van ongunstigen invloed kunnen zijn. Van Mijnwaarden valt niets bjjzonders te vermeldeu. Cultuurwaarden stegen. De Amerikaansche industrieele markt bljjft gunstig. Steels noteeren 114s/4, Anaconda zelfs 200, terwijl pas een dividend is ge- knipt. American Beet Sugar 90, Hide Leather 67x/s. Ook voor Amerikaansche spoorwegwaar- den bestond wat meer animo. Onze staatsfondsen blijven vast. De koer sen zyn ongeveer dezelfde als vorige week. Indie 1916 1Q1V4- De Franschen geven een nieuwe oorlogs- leening uit tot onbeperkt bedrag. De koers waarvoor ingeschreven kan worden is ongeveer gelijk aan die van de eerste oorlogsleening. Wisselkoersen Londen ll.688/4, Pargs 41.921/3, Berlyn 42,65. Weenen 29.25. Geld op prolongatie iets vaster. A. A. Verschillende soorten Hogge, brand- vrije Wintergerst, verschillende soorten Tarwe, Wilhelmina, Millioen, enz. Alle soorten zijn eeht en machinaal gereinigd. Zaadhandel, Ter JYeuzen. Hulst, 25 Sept. 1916. Rotterdam, 25 Sept. Graanmarkt. Op de Londensche Markt was vorige week Tarwe wegens lagere vrachten flauwer. Gerst en Lijnzaad stil. Onze Minister van Landbouw heeft de prijzen van voederartikelen die in Sept. worden toegewezen vastgesteld, nl. voor voertarwe 426,— per last van 2400 E.G. voor buitenl. voergerst 18,de 100 kilo Canada-gerst 19,voerhaver 18, Lijnkoeken 180,per 1000 kilo. Buitenl. Granen. De Minister heeft voor Ma'is de volgende maximum-prijzen bepaald La Plata ongemalen 15,--per 100 kilo. Gemalen 15,50. Mixed en Indische 15,50 a 16,—Afgehaald. Binnenl. Granen. De prijzen van Tarwe, Rogge, Gerst en Haver zjjn zoo afwisselend op de markten, dat geen noteering is op te maken, ook van Boonen en Erwten. Meel. Onze bakkers sukkelen nog voort- durend met de distributie van Meel. Amerik. patent hoog in prijs. Te Amsterdam moet door de regeering beslag zijn gelegd op partijen Amer. Meel, patent. Veemarkt. Vet Vee. Runderprijzen 105 a 125; Ossen 100 a 123Stieren 90 a 105 Kalveren 100 a 150 Schapen 60 a 68 Varkens 92 a 105licbt soort 80 a 82 cents per kilo. Leiden en Utrecht. Ossen 95 a 125; Kalveren 130 a 160 cents per kilo. Mager Vee. Melkkoeien 245 a 395 Kalfkoeien 265 a 425 Stieren 145 a 425 Vaarzen 140 a 200 Pinken 95 a /130 Vette kalveren 90 a 100 Graskalveren 45 a 80 Fokkalveren 20 a f 28 Nuchtere 12 a 18 Biggen /8a 13; Slachtpaarden f 150 a 185 alles per stuk. Aardappelen. Zeeuwsche en Geldersche blauwe f 4,50 a 5,Zeeuwsche Eigen- heimers 3,90 a 4,Friesche f 3,75 a f 4,— Brielsche Kralen 5,50 Poters 2,50 a f 3,Friesche Red Star 4, per mud. Boterpnijzen in vaten 68,a 70,— Stukken van 1/3 kilo 90 a 95 cents. Zoetemelksche Kaas. Prima 57,50 a 61,50 per 50 kilo. Leidsche Kaas le(/ 51,a 54,2e 47,- a 50,—. Nagelkaas 34,a 51,per 50 kilo. Eieren. V. P. N. 10,45 Regeerings 8,a 8,25 Amersfoort en Deventer "f 10,50 a f 11,per 100 stuks. Vlas. Kleine aanvoer. Oliezaden. Lijnzaad voor zaai inl. 45, a f 50,—In Engeland is de markt beter gestemd. In Argentinie zijn de vooruit- zichten van den nieuwen oogst ongunstig. Koolzaad 37,a 39,per 100 kilo. Karwijzaad 33,50 per 50 kilo. Amerik. Petroleum loco per 100 kilo 16,20 en per kan 12 cents. Java-Koffie 120 Trust-Santos 45 cents per V, kilo. Beetwortel-Suiker 25 U/1S. Beurs motsaeping. In het laatst der vorige week was de Amer. aid. in navolging van New-York te Amsterdam willig. Marines hooger. Tabak- ken lusteloos. Rubbers hooger. Cultures met veel vraag. Mijneu zeer stil. Nederl. Staatsfondsen 5 °/0 1031/4. O.-Ind. 101 x/4. Oost-enrjjk 41!/v Portugal 44. Russen 4 °/0 1880 553/4. Consols 63 64s/4. Mexico 195/s. Bransilie 65 °/0. Java- cultuur 3591/4. Amsterd. Rubber ^091/s. Holl. Gulf, stoomv. 232. Kon. Lloyd 216 °/0. Goud 1648. Zilver 55,15 per kilo. Zie verder overzicht. Axel, 23 Sept. 1916. Veilingseieren ,/Eierveiling Axel" 10, per 100 stuks. Aanvoer 2100 stuks. Hulst, 25 Sept. 1916. Veilingseieren V. P. N. 10.20 per 100 stuks. Aanvoer 6500 stuks. SCHEEPVAARTBEWEGING. Van 22 tot en met 24 Sept. werden langs de Oostsluizen alhier>71 binnenvaartuigen op- en 58 afgesckut, langs de Midden- sluizen 10 op- en 24 afgeschut en langs de Westsluizen 13 op- en 10 afgeschut. Positie der Stoomschepen, Heden overleed na een lang- I durig en smartelijk lijden, voorzien van de H.H. Saeramenten der ster- venden, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Grootvader, Broeder, Behuwd- broeder en Oom, d e Heer geboren te Ter Neuzen den 14 April 1856, echtgenoot van Mevrouw Pelagie Van den Neste. Ter Neuzen. P. STANDAERT— Van den Neste. G. STANDAERT— Bonheure en Kind. P. STANDAERT. EL. STANDAERT. De Familie STANDAERT. De Familie VAN DEN NESTE. Rotterdam. Ter Neuzen. Ter Neuzen, 23 September 1916 TANDARTS, Bronwerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Neuzen, i.a dagelijlts te consulteeren van 912 en van 2 —4 uur. Plaatsen van Kunsttander en Gebitten. Behandelen van Mond- en T'andziekten. Telefoon no. 105. 30 LIO?ElR TOT 1BO LITER steeds in voorraad. Notaris Beuningh te Groede bericht, dat de op 21 September 1916 ten verzoekevan de Familie VAN DEN DRIESSEN MAREEUW geveilde in den Groote Jonkvrouwpolder te IJzen- d ij k e, aan bod staan als. volgt Koop I. 0.6610 H.A. of 1 gem. 148 r. op 2000. II. 3.5370 H.A. of 7 gem. 299 r. op 9000. III. 2.6975 H.A. of 6 gem. 29 r. op 5300.— IV. 2.6975 H.A. of 6 gem. 29 r. op 5400.— Y. 2.6335 H.A. of 5 gem. 286 r. op 5205.— VI. 2.6335 H.A. of 5 gem. 286 r. op 5300.— Koopeu III en IV op 11.200.— V en VI op 10.7U5. I tot en met VI op 33.100. De nadere veiling blijft bepaald op 5 October a.s., n.m. i ure, in het koffiehuis van P. J. van de Sande te Biervliet. De Notaris Mr. A. H. Lijdsman te Hulst, zal krachtens rechterlijk bevel en ten verzoeke van Mej. Wed. P. DE KOE1JER en Cons, te Graauw Langen- dam, publiek verkoopen op Vrijdag 29 September 1916, des voorm. 10 uur, bestaande uit 5 PAARDEN, 15 stuks HOORNVEE, 7 VARKENS, 100 KIP- PEN en HANEN. Rijtuig, Menwagens, Kar, Ploegen, Eggen, Dorschmachine, Wiedmachine, Rieken, Vorken, enz. x Kasten, Tafels, Stoelen, Ledikanten, Glas- en Aardewerk, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Betaaldag 1 Maart 1916, qiet 12y, °/0 onko8ten. Koopen boven Fl. 50 die contant worden betaald, slechts 9 b/0. voor den inmaak, bij J. WILLEMSEN, groentenhandelaar, Ter Neuzen. -hetwelk een ruim bestaan oplevert, met of sonder inventaris, staande op goeden stand van Ter Neuzen. Te bevragen Noordstraat 96, Ter Neuzen. jgsyjp" Een gedeelte der koopsom kan als eerste hypotheek op het pand geves tigd blijven. Er biedt zich aan een WERKVROUW, liefst een paar dagen per week. Te bevragen bureau dezer courant. aan elkaar gebouwd, staande op Driewegen, gemeente Ter Neuzen. i Te bevragen bjj W. VAN TATENHOVE, Ter Neuzen. bij K. BAREMAN, Driewegen. Te zien op het stroo, en te bevragen bij H. ZEGERS, Telefoon No. 40, Axel. bij H. JANSSENS, Visscher, Westdorpe. Spoedige bestellingen gewenscht. Beleefd aanbevelend, gevestigd te Amsterdam. Opgericht 1853 VotI AA-n flrefli n+an tesen rentevergoeding in verhouding Y PAAWgAib WlgUXPtiSAj. tot het disconto der Nederlandsche Bank. Neemt gelden a deposito tegen rentevergoeding van thans IJ/3 Geeft wissels af op binnen- en buitenland. Incasso's. AGENTSCHAPPEN te Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Alkmaar,'sGravenhage, Utrecht, Deventer, Arnhem, Rotterdam, Tilburg, Maastricht, Dordrecht, Nijmegen en Middelburg. CORRESPONDENTSCHAPPEN te Goes en te Vlissingen. Uitvoerig ge'illustreerd prospectus wordt op aanvraag gaarne toegezonden door den Agent te Middelburg, 36 Mr. J. A. FQKKER. TER NEUZEN. 1 Huwelijks-aangiftsn. 22 Sept. Adriaan Koster, oud 26 j., jm. pn Anna Maria de Putter, oud 22 jjd. Marinus Pieter Meeusen, oud 24 j., jm. en Neeltje Servaas, oud 23 j., jd. Huwelijks-voltrekkingen. 21 Sept. Gelein Durink, oud 32 j., jm. en'Wilhelmina de Feijter oud 26 jjd Edumondus Aloijsius Sijs, oud 25 j., jm. en Dina Elve, oud 21 j., jd. Geboorten. 17 Sept. Jan, z. van Jacobus Willem- sen en van Cornelia Helena Meijer. 18 Sept. Jacobus, z. van Willem van Doeselaar en van Maria van Maele. Maria Philomena, d. van Alphonsius Petrus de Mulder en van Louisa Maria de Smit. 19 Sept. Cornelis Janus, z. van Laurens Cornelis Verhage en van Fran- cina Wilhelmina Maria van Langevelde. Anthonie, z. van Jacobus Wisse en van Anna van Fraeyenhove. Janna Elisabeth, d. van Maarten Adriaan van Dix- hoorn en van Pieternella Elisabeth Dubbeldam. Adrianus, z. van Gerard Adrianus van der Straaten en van Francisca Ariette Verkalk. 20 Sept. Joseph Alphonsius, z. van Petrus Hippolitus van Cleemputte en van Corolia Augustina van Hecke. Pieternella, d. van David Jacob de Blaaij en van Suzanna Hame- link. 21 Sept. Anthonina, d. van Jan Andriessen en van Dingena Johanna Maria Jansen. 23 Sept. Sara Pieternella, d. van Levinus Gerardus Molegraaf en van Pieternella Riddering. Overlijden. 23 Sept. Isidorus Seraphinus Stan- daert, oud 60 j,, vvedn. van Anna Maria van Rijswijk, echtg. van Pelagia van den Neste. Middenprijs per 100 KG. Tarwe f 23,^a /24, Roeee a Wintergerst a f Zomergerst a Haver a Erwten 35,a 36,Witteboonen f a Bruine boonen a J Duivenboonen a Paardenboonen a Boekweit fa Lijnzaad 36,— a 38,Aardappels 5,-a 6,—. Koolzaad per zak van 106 liters 37,a 38, Boter per kilo f 1,55. Eieren per 26 stuks 2,25. Ter weekmarkt waren aangevoerd 25 stuks rund- vee, 31 varkens en 0 schapen, waarvan verkocht 20 stuks rundvee, 23 varkens. s.s. ELISABETH vertrok 6 dezer van Rotterdam naar Montevideo voor orders, s.s. HELENA van Rotterdam naar New York, passeerde t3 dezer Lizard, s.s. MAGDALENA vertrok 23 Aug. van Eosark) naar Rotterdam s.s. CORNELIS van La Plata naar Rotterdam, ligt sedert 22 dezer in de Duins. VeeToederlornuizen I

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3