LandbouwSierSchten. ber en in de graafschappen van midden- Engelarid, w. o. Nottingham en Shef field, rijkelijk met bommen bestrooid. De resultaten konden overal waargeno- men worden in den vorm van grote bran- den, welke nog lang zichtbaar bleven. De luchtsehepen werden op de uitreis voor het oversteken van de Engelsche kust door bewakingsvaartuigen en bij den aanval zelf door talrijke verdedi- gingsbatterij en buitengewoon hevig met brandverwekkende granaten onder vuur genomen; zij brachten eenige batterijen door goedgerichte salvo's tot zwijgen. Twee luchtsehepen vielen boven Lon- den ten offer aan het vijandelijk vuur. Alle overige zijn onbeschadigd terugge- keerd. LONDEN, 24 September. (Reuter, part.) De cOrrespondenten, die een be- schrijving van de luchtexpeditie geven, melden, dat toen de kanonnen het vuur op de in Essex vernielde Zeppelin open- den, de bemanning van het luchtschip de overgebleven bommen naar beneden wierp om te kunnen stijgen en aan het gevaar te ontsnappen. Ongeveer 35 bommen vielen in een veld bij een dorp, doch richten geen andere schade aan dan dat de ruiten van een buitenhuis spron- gen en een konijn gedood werd. Een der gondels kwam in de boomen terecht het overige gedeelte van het luchtschip ligt in het open veld. Spuitgasten waren langen tijd doende om de vlammen te blusschen. Het lichaam van den commandant van het luchtschip was in een grijze overjas gestoken. Er waren geen teekenen van brandwonden. Hij is blijkbaar buiten het luchtschip neergevallen en heeft door den val op den grond zijn nek ge- broken. Een andere correspondent meldt, dat men het luchtschip heeft zien wankelen, terwiji het blijkbaar in zeer moeilijke omstandigheden verkeerde. Ten slotte kwam het in het open veld neer. De be manning van 21 koppen steeg uit het luchtschip en werd onmiddellijk door een veldwachter gevangen genomen. LONDEN, 24 September. (Part.) De „Daily News" meldt, dat de Zeppelin, welks bemanning volgens een officieel bericht gevangen is genomen, blijkbaar met een defect aan de machine boven Essex was gezien. De bemanning is, na- dat zij door een veldwachter was gevan gen genomen, door deze en andere veld- wachters heengeleid. De boerenarbeider, bij wiens woning het luchtschip is neergekomen, vertelt, dat hij ongeveer halftwee door een luid geronk van een machine was gewekt en toen een luchtschip vlak boven zich had gezien. Het gevaarte trok voorbij, doch wendde en daalde vlak achtpr het huisje in het veld neer. Alle manschappen kwamen daarop naar het huisje toe en klopten aan. De boerenknecht gaf geen antwoord en hoorde den commandant vloeken. Hij sprak Engelsqh. De boerenknecht stuur- de zijn vrouw en drie kinder en naar de achterkamer en ging toen zelf heen. TER NEUZEN, 25 Sept, 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometefstand boven 765.0 Zuid- Daitscbland. Laagste barometerstand 755.0 BaparaDda. Verwachting tot den avond van 26 Sept. zwakke tot matige meest Oostelijke tot Zuidelijke wind, nevelig tot half bewolkt, waarschijnlijk droog weer, kans op nacbt- vorst in het Oosten, zelfde temperatuur overdag. Chr. School Jozinaslraat. Blijkens L. et E. zijn benoemd tot ond^r- wijzer aan de Chr. school in de Jozinastraat, de heeren Bakker, van Zevenhuizen, en Weeda, van Alblasserdam. Tot tijdelijk onderwjjzer aan die school is benoemd de heer A. Jansen, volontair te Sluiskil. Ben benoeming. De machinist-monteur aan de rijks-electri- sche centrale alhier, de heer Th. Vermeer, is als zoodanig benoemd te Raamsdonkveer. Zeeuwsch-VIaamsche tram. Tot chef van weg en werken bij de Zeeuwseh-Vlaamsche tramwegmaatschappij is benoemd de heer A. Retel, hoofdopzichter in algemeenen dienst, alhier. Kermisdrukte zonder kermis. Hoewel dit jaar geen kermis was uit- geschreven, waren toch jl. Zaterdag- avond, in gewone tijden den laatsten avond der kermis, de gewone kermis- gangers aanwezig, wat aanleiding gaf tot veel drukte en rumoer. Enkele woordenwisselingen en handtastelijkhe- den, waarin ook veelal militairen ge- mengd waren, liepen af zonder inmen- ging der politie, die slechts in een enkel geval ingrijpen noodig achtte. Seriewedstrijd. Naar wij vernemen, is door de voetbal- club „Sparta' alhier een seriewedstrijd uitgeschreven, waarvoor zich verschil- lende elftallen hebben aangemeld. Als prijzen zijn verschillende medailles (waaronder eene gouden) uitgeloofd. Den 8 October zal de wedstrijd aan- vangen. Er zijn voor deelneming aange- geven 4 elftallen uit Ter Neuzen, 2 uit Axel, 2 uit Sas van Gent, 2 uit Hulst en 1 uit Schoondijke. Voetbal. Gisteren speel.de alhier het eerste 11- tal van T. f1. C. tegen dat van de voet- balclub „Wilhelmina" van Axel. Er werd met animo gespeeld en er was groote belangstelling. De uitslag was 73 in het voordeel van T. F. C. Het Groene Kruis. Naar we vernemen was de vergade- ring van belangstellenden, tot het doen van mededeelingen betreffende Het Groene Kruis, te Sluiskil gehouden, niet druk bezocht, doch had deze een goed resultaat. Verschillende aanwezi- gen bleken de werking en het nut dezer vereeniging te kennen, en deden hierom- trent mededeelingen. Een der aanwezi- gen dankte het bestuur der afdeeling Ter Neuzen voor de verstrekte inlichtin- gen. De vereeniging kan thans reeds reke- nen op 317 leden, onder wie 12 te Drie- wegen en 16 te Sluiskil. E. P. M. Raaymakers. f Donderdagnacht is plotseling overle- den de zeereerw.1 heer E. P. M. Raayma kers, deken en pastoor te Bergen op Zoom. De overledene werd den 21 Juli 1849 te Roosendaal geboren, ontving in 1874 de H. Priesterwij ding en was o.m. eenige jaren als pastoor te Biervliet werkzaam. Van twee aardappelplanters. Een arbeider plantte, naar men uit Zaamslag aan het „Hbl." meldt, 50 roe- den aardappels en oogstte omstreeks 150 K.G. Zijn buurman was minder fortui- nig, want deze haalde van dezelfde op- pervlakte eenige kilo's minder naar huis dan hij als plantgoed naar den akker had gebracht. Hoofdcursus te Kampen. Bij het examen voor officier aan den hoofdcursus te Kampen is o.m. geslaagd voor de infanterie hier te lande de heer J. H. Koole, van Ter Neuzen. De Minister van Oorlog brengt ter kennis, dat, in verband met den uitslag van het onlangs hier te lande gehouden vergelijkend examen voor een plaatsing op den hoofdcursus, ter opleiding voor den rang van 2e luitenant o.m. worden toegelaten, voor de infanterie hier te lande, de onder-officieren J. H. W. Koe voets en J. Kroon, beiden van Ter Neu zen. Rijks directe belastingen. Met ingang van 20' October wordt verplaatst van Sas van Gent naar Zie- rikzee de kommies W. A. Caljouw. Met ingang van 1 Nov. is eervol ont- slag verleend aan den hoofd-kommies A. Angelbroek te Hulst. Poli tie-diploma. Voor het examen ter verkrijging van het politie-diploma is geslaagd de heer J. Cambier te Philippine. Ongelukken. Aan de glasfabriek te Sas van Gent werd de vorige week een werkman, die een machine wilde srneren en door een riem- schijf gegrepen werd een onderarm zoo goed als afgerukt. Het lichaamsdeel viel als afgesneden op den grond. De onge- lukkige is naar het ziekenhuis te Vlissingen overgebrac'ht. Te Hulst raakte in de fabriek van den heer Wittouck, nabi) het station een werk man bij het opleggen van een drijfriem met den arm daartusschen bekneld. De bekomen verwonding liet zich eerst ernstig aanzien, doch thans bestaat hoop op behoud van arm en hand. Iu de vlasfabriek te JLJzendijke sloeg Vrijdag een tap uit de stoombuis van een machine, waardoor de machinist den stoom in het gelaat kreeg. Hij liep ernstige brandwonden op, doch zal geen verder nadeel ondervinden. Telling van de varkens. De Minister van Landbouw, Njjverheid en Handel brengt ter algemeene kennis, dat de opgave volgens zijn beschikking, d.d. 19 dezer, door een ieder, die anders dan voor gebruik door hemzelf of zijn gezin varkens bezit, te doen van het op 30 dezer bij hem in bezit zijnde aantal varkens, uiterlijk op 5 October bij den burgemeester der gemeente, waar de varkens zich bevinden moeten zijn ingekomen. Onder verwijzing naar artikel 5 der Distri- butiewet 1916, wordt de bijzondere aandacht er op gevestigd, dat ingevolge artikel 10 van genoemde wet, het niet doen van opgave of het onjuist opgeven strafbaar is met de mogelijkheid van verbeurdverklaricg van de goederen. (St.ct.) Uitvoer van appelen en paren. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, gezien het Kon. besluit van 2 dezer (Stbl. no. 430), houdende verbod van uitvoer van appelen en peren, ook in ver- duurzaamden toestaud, en zijn beschikking van 23 dezer, houdende bepalingen omtrent het verleenen van uitvoerconsenfen voor be- paalde partjjen appelen en peren, heeft bepaald L Als soorten appelen en peren, waar voor overeenkomstig art. I van bovenge- noemde beschikking geen consenten zullen worden afgegeven, worden aangewezen alle soorten zoete appelen en alle soorten stoof- peren. II. Het percentage der aanvoeren ter veiling, dat overeenkomstig het bepaalde sub III van meergenoemde beschikking voor het binnenland moet worden geveild, wordt tot nadere beschikking vastgesteld als volgt voor zure appelen op 40 pCt. voor maagdeperen op 40 pCt. III. Handperen met uitzondering van maagdeperen mogen geheel voor het buiten- land worden geveild. IV. Appelen en peren, van alle soorten, met uitzondering van maagdeperen, waarvan ten genoegen der Rijkscommissie van toe- zicht wordt aangetoond, dat zij bij de uit- vaardiging van het betreffende uitvoerverbod reeds geplukt waren, mogen voor 100 pCt. voor het buitenland worden geveild, onder voorwaarde, dat voor elke 60 K.G., waarvoor consent wordt gevraagd, ten genoege der fruitcentrale 40 K.G. appelen van de soorten zure bellefleur, dubbele goudreinette, ster- appel, Court Pendu of Rabauw, in prima bewaarbare qualiteit beschikbaar zullen worden gehouden, welke appelen zijn aan te koopen uit het voor het buitenland te veilen gedeelte. V. Als plaatsen waar inlading van appe len en peren onder ambtelijk toezicht kan plaats vinden, wordt o.m. aangewezen Ter Neuzen. Aan de grens. Dat men niet altijd aan de grenzen moet wezen" blijkt uit de aanschrijving aan onze soldaat-commiezen, dat ze geen gebruik mogen maken van bun vuurwapens op eene wijze, dat de projectielen aan de andere zjjde der grens kunnen belanden. Maar ook leert dat de ervaring bij aan- vallen van vliegtuigen op het erf van je buurman. De sluiswachter aan de Wielinger siuis werd verleden jaar al zoo wat hetslacht- offer van een vergissing, nu j.l. Vrijdag vielen bij zoo'n aanval met bommen op het Belgische gedeelte aan de kust, de bom- scherven op Nederlandsch gebied en was een wachtpost genoodzaakt zijn schilderhuis te verlaten en een veiliger plaats op te zoeken. In verband met het voorgevallene wordt zelfs gemompeld over de wensche- lijkheid soldaten in zoo'n gevaarlijk gebied op post staande, met helmen uit te rusten. Ben bezoek. De nieuwe verbindingen onzer stad, zoo- wel de tram als de geregelde stoomboot- dienst op Hoedekenskerke en Hansweert (die blijkens een blad uit de omgeving nog steeds tijdelijk gestaakt is) brengen ons ook nieuwe bdzoekers. Kregen we vroeger alleen voornamelijk reizigers uit bet Zuiden, thans komen ze ook van het Noorden, van de overzijde der Schelde. Zoo arriveerde gisteren alljier met de prov. boot Zeeuwsch-Vlaanderen het fanfare- gezelschap van Kwadendamme. Het //niet speulen hoorbekend bij onze Zuider- broeders, gold thans ook voor die uit het Noorden. Dit nam niet weg dat een over- groote menigte het gezelschap uitgeleide deed, om dan toch nog wat te hooren als het gezelschap op de stoomboot den terug- tocht aanvaardde. Het gezelschap stelde de belangstellende menigte niet teleur. DIslrlbutieweL Naar we vernemen is alhier proces-ver- baal opgemaakt tegen een winkelier wegens het verkoopen van geraffineerde witte suiker (in klonijes-vorm) boven den maximqmprijs. Verblijf ontzegd. Door den commandant der stelling van de monden der Maas en der Schelde is de toegang tot en het verblijf in zijn ambtsgebied ontzegd aan de Nederlan- ders: Jacobus Martinus Hubertus Ac kers, geboren te Weert, verblijvende te Bergen op Zoom; Camiel Vermeulen, ge boren 27 September 1896 te Westdorpe, wonende aldaar, van beroep arbeider; Petrus Franciscus de Douwe, landweer- man met onbepaald (klein) verlof, ge boren 24 October 1884 te Axel, wonende aldaar, zonder beroep; Franciscus Jo hannes Vermeulen, geboren 22 Juli 1896 te Westdorpe, wonende aldaar, van be roep arbeider, en Franqiscus Johannes Begijn, geboren 21 Januari 1886 te Westdorpe, wonende aldaar, van beroep arbeider. De eerste ter zake van ge- grond vermoeden van verspieding, de andere wegens het betrokken zijn bij den smokkelhandel. De derde zal mogen terug keeren, wanneer de verlofgangers onverhoopt worden teruggeroepen. Ongevallenverzekering. De raad van beroep voor de ongeval lenverzekering te Middelburg heeft in zake M. V., Breskens, de beslissing der bank bevestigd, voor zoover diens onder- neming is ingedeeld in klasse 39, de be- slissing voor het overige vernietigd en aan de onderneming toegekend gevaren- cijfer 40. Aan E. J. P., te Groede, werd de ouderdomsrente toegekend. Vuurwapenen aan de grens. Het legerbestuur heeft, naar de „Avp." meldt, aan de buitengewone mili- taire kommiezen -streng verboden, in de nabijheid van de'grens een zoodanig ge bruik te maken van vuurwapenen, dat de kogels op vreemd gebied terecht kun nen komen. AXEL. Door Burg, en Weth. alhier is tot ambt. ter secretarie benoemd de heer I. M. Wijhe, thans als zoodanig in betrekking te Eibergen (Gelderland.) ZAAMSLAG. In het diaconessenhuis te Rotterdam is in den ouderdom van 67 jaar overleden de heer J. C. Boot, van 1880 tot 1886 hoofd der bijzondere school alhier, welke functie hp toen wegens gezondheidstoestand moest neerleggen. In 1891 kwam hij alhier op- nieuw in dienst, bij de toen geopende chr. school in de buurt Reuzenboek, welk ambt hp in 1896 wegens een sterfgeval in zijne familie weer opgaf. Het laatst was hp gepensioneerd onder- wijzer. Voor eenige weken moest hij eene operatie ondergaan en was oogenschijniijk daarvan reeds hersteld, toen de dood plotse ling een eind aan zijn loopbaan stelde. Zijn nagedachtenis zal bij velen in onze gemeente steeds in eere worden gehouden. PHILIPPINE. Onze kleine gemeente, die voor den oorlog slechts bekend was om hare heerlijke mosselen, die zoowel in't bin- nen- als in't buitenland veel aftrek von- den en nog vinden, heeft zoo schrijft men aan „Zel." sedert geruimen tijd ook vermaardheid gekregen door den smokkelhandel op groote schaal en door personen, waarvan men het allerminst zou mogen verwachten. Een tijdje heeft die frauduleuze handel geluwd, de gren zen werden goed bewaakt, de dienst- doende militaire commandanten hielden een wakend oog op hun onderhebbenden, rijks- en militaire kommiezen volbrach- ten streng hun plichten, maar sinds de patrouilles zijn verminderd en grens- posten opgeheven of verkleind, neemt de brutaliteit weder hand over hand toe. Zoo is het dezer dagen een bekend Bel- gisch veekoopman, die tijdens den oor log vee voor het Belgische leger opkocht en dat bedrijf nu in 't geheim voor de Duitschers voortzet, gelukt een vierhon- derdtal schapen over de grens te drij- ven, waarvoor de werking van de elec- trische draad werd stop gezet en de ver- dere hindernissen voor den overtocht werden uit den weg geruimd. Hoe streng van Duitsche zijde het passeeren der grens ook worde gehandhaafd, bedoelde koopman wordt steeds toegelaten en stelt vermoedelijk de Duitschers op de hoogte van wat hier omgaat. HULST. Vrijdagnamiddag hield de Onderwijzers- vereeniging in het arrondissement Hulst hare najaarsvergadering in //Het Bonte Hert" te Hulst, waarop de heeren districts- en arrondissement-schoolopziener verhinderd waren tegenwoordig te zijneen 50tal leden waren aanwezig. Na lezing en goedkeuring der notuien van de vorige vergadering, werd mededeeling gedaau van de antwoorden die van verschei- dene gemeenten der streek waren ingekomen op het request, dat zij van de vergadering hadden ontvangen in zake duurtetoeslag de antwoorden luidden alle min of meer welwillendslechts een meldde, dat geen duurtetoeslag of salarisverhooging werd gegeven. Daarna werd besproken het yequest, dat van wege de vergadering aan de Regeering zal gezonden worden naar aanleiding van het Rapport der Bevredigingscommissie, in welk request vooral wordt aangedrongen om de gemeenten, wat de salarieering be- treft, niet in klassen te verdeelen. Vervolgens hield de heer Meijer uit Nij- rnegen, voor de oorlog onderwjjzer te Ant- werpen en leeraar aan de Hoofdacte-cursus te Hulst eene zeer interessante voordracht over ./Vlaamsche Letteren en Guido Gezelie" waarna de heer De Voider, hoofd der school te Hengstdijk en leeraar aan de R. N. school te Axel, onder groote belangstelling z/eenige rekenkundige opiberkingen" ten beste gaf. Zaa don Isme t ti n-;. In aansluiting met mijn mededeeling over d(e bestrijding van steenbrand bij gerst en tarwe met formaline, wil ik er de aandacht op vestigen, datformaline en het z.g. handels- formaldehyde vrpwel dezelfde producten zjjn en dus beide voor zaaizaadbehandeling gebruikt kunnen worden. De naam forma line is een patentnaam, die toebehoort aan een buitenlandsche firma, maar de vloei- stof is vrijwel dezelfde als die, welke als formaldehyde (van 3334 sterkte) in ons land in den handel is. Men kan dus voor de ontsmetting beide vloeistoffcn gebruiken en wel in de aangegeveti verdunning van 121L cM3 op 5 L. water voor een H.L. graan. Het waarn. I^oofd van den Pbytopathologischen dienst. VOOR BELANCrHEBBENDEN „burgerschool ten dienste van het M. U. „L. O. mogen worden gebruikt." Dit is het tegendcel van wat de heer W. cit-eerd-e. 4. Geen twijfel kon bestaan- aan de be- do-eling van het geciteerdie schrijven, .waar hooger -slant: „Wij denken er niet aan voo-rstellen „bij den raad aanhangig te maken om „voor de M. U. L. O.-sc'hool een afzon- .yderlijken invenlaris aan te schafi'en." Bij een dergelijke wijze van citeeren is natuurlijk redelijke discussie uitgesloten. Het geval typeert; ik heb geen lust in kioLo-mmen- Lange rectificaties. Tegenover het publiek stel ik er prijs op te verklaren, dat het mij leed doet op deze pnverkwikkelijke discussie te zijn in- gediaan. Dankende enz. Hoogachtend-, Uw dw. idr; Ter Neuzen. W. ESTOR. Mijnheer de Redacteur, Het schrijven van den heer W. op mijn Laatste ingezonden sluk is -oorzaak, dat mijner- zijds het antWo,ord,kort kan zijn. Het werk voor het herexamen van de be doelde leerlingc was uit de zelfde 1-eerstof genomen -als waaruit ik bet werk voor de repetities voor het eindrapport van klasse Ilia genomen heb, nl. uit Exercices elemen- Lai res de grammaire franqaise door C. M. Robert, die (ervaren leeraar) blijkens zijn vo-orberieht deze bestemd heeft voor de Isle klasse eener H. B. S., terwiji zij door mij ge bruikt worden in klasse II en Ilia der M. U. L. O.-School. Alle leerlingen van klasse Ilia waren bij d-e repelities voor het laatste rapport vriji- gesteld van hot leqsboek.*) Het zal -zeker niemand verwonideren, dat ik na deze jtw-eede poging tot ;verdachtmakmg door den heer W., het beneden mij iacht hem verder te beantwoord-en. Met dank voor de verleende plaatsruimte. Uw dienstw. dr., Ter Neuzen. W. TEMPERMAN. Het werk van het herexamen berust bij den directeur der H. B. S., het werk voor h-et -eindrapport berust bij mij, beide zijn gaarne ter inzage van betangs tel iend-en (Zonnetij-d.) Nieuwe Maan Woensdag 27 Septem ber voormiddag 7,54 uur. 26 September Zon op 5,54 onder 5,49 uur. 27 5,55 5,47 /,- 28 u 5,57 n 5,45 u De lantaarn voor wielrqders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na zonsondergang branden. INGEZONDEN - STUKK i MijnheSr de Redacteur, Mijnerzijds is verdere discussie met den h-eer W. uitgesloten; ik zai op g-een zijner -argumenten ingaan. De lezers Uwer courant hebben recht te w-eten, wat - oorzaak is dezer plotseling ge- wijzigde gedragslijn. Ik meen met de volgende opm-erkingen te mogen volstaan: 1. De Ineer W. groepeerde zijn argumen ten weer om een schrijven van B. en W., dat lioofdzaak blijft. 2. De heer W. schreef 19 Sept.: „Ik citeer uiteen aan mij gericht schrij- ,,ven van 16 Juni 1.1. de volgende in- „deeling „1. inslrumenlen, die zijn aangeschaft „uitsluitend met het oog op uw „school, „2. die, welke zijn aangeschaft voor „gemeenschappelijk gebruik van beide inrichtingen, ,.3. de overige. 3. In het schrijven van B. en W. aan het Hoofd ider School voor M. U: L. O. te Ter Neuzen No. 966 staal sub. 7: ,,dat de inslrumenlen voor natuurkunde „vc«r het onderwijs aan de hoagere ,,biirgerschonI, welke noch zijn aange- ,.sehafl uitsluitend met hel oog op Uw school, noch zijn aangeschaft uitslui-- ,,tend voor gemecnschappelyk gebruik „voo-r beide inrlehiingen, met toestem- „ming van den directeur der hoogere D-e gemeente H. B. S. en de M. U. L. O.-school te Ter Neuzen. Mijnheer de Red-acteur! Mel hel oog 'op het bel-ang d-er zaak, neem ik de vrijheid nogmaals bij u om pl'aats- ruimte aan 'te kloppen. B-elangs tel tend heb ik gevolgd d-e discassi-e die als gevolg van mijn schrijven in uw blad is gevoend. Re- wedigd heeft deze mij echter niet, daar de schrijvende heer-en zoozeer in details zijn afgedaald, dat de hoofdzaak er onder ver- lo-ren gaat. Ik lieb betoogd, idat er jets haperde in deze gecombineencle inrichting. Dat dit zoo is, is wel gebleken uit de artikels zoowel van den- heer Wieberdink als -die der heeren Temperman en Estor: Het eerslc schrijven van den heer W. be- wees ten overvloede de waarheid van mijn beto-oig, dat -deze een standpunt iimeemt in strijd met dat h-etwelk men zi-ch van deze gecombineerde school heeft vo-orgestel-d. heer W. is over verschillende door mij aan- geliaalde zaken heengegleden, trouwens, ook uit zijn latere stukken blijkt, dat -Jiij, idteeren- de, alleen dhtgene gebruikt, wat in zijn kader past, en ook wel dat hij als het noo dig is onjuistheden schrijft, zooals ik nader zal a an toon en. Ik roep de geschiedenis der school in de lierinnering terug. Jaren lang, zoowel in deze gemeente als daar buiten, heeft men gestreefd naar het verkrijgen eener hoogere burgerschool. De gro-otste factor die daar- bij gold, was de financieele kwestte. Ten slotte heeft- men eene regeling weten te vin den, door de eerste klassen dezer inrichting te stempelen tot school voor meer uitge- breid lager onderwijs. De gemeente kon daardo-or eenigszins voorde-eliger exploiteea-en en men zou. toch krijgen een onderwijs gegeven door vakleeraren. Dit laatste werd beslist noodig geacht, voor goed onderwijs. De school is, als pro-ef, zoo ingaricht. Toch hlijkty dat men over het hoofd gezien heeft, dat de zaak op het tweehoofdlge der inrichting zou kunnen strand-em. Men heeft natuurlijk garekend op- eert go-ede ver- standhoaiding der verschillende te heno-em-en heeren, dat deze alles zouden aanwenden wat de inrichting en het welzijn -der leerlingen lean bevorderen, dat zij alles zouden aan wenden om de proef te -do-en stagen. Men heeft pr geen erg in gehad, dat de lager ondervGjswet geheel van to-epassing bleef en dat het eventueel te benoemen hoofd van de h-em flaardoor verleende positie, die ver der strekkende is -dan -die Van een directeur eener H. B. S., gebruik zou maken om de school in een andere richting te sturen, dan die men zich heeft voo-rgesteld. En dit g-e- schied. Niet ik, maar de heeren die den heer W. alhier hebben benoemd tot hoofd dezer M. U. L. O. klassen hebben hem er te voren op ge- w-eaen -iftat hij zich had te beschouwen als college, niet als schoolhoofd gestekl over de Ieeraren, -dat men van hem verwachtte, dat hij zich zou schikken in het kader eener H.(B. S. inrichting, voor wat de leiding eiiz. der school betreft. En ben ik w-el in- gelicht dan heeft de heer W. dat ook beloofd. Dat de heer W. dit niet doet, doch, waar de andere heeren h-et in meer-, d-erheid niet met hem eens zijn gebruik maiakt van zijn wettelijk recht, -daarin zit, wat hij ook schrijve mo-ge, de oorzaak van den voor de leerlingen zeker betreurens- waardigen gang van zaken, want naar het mij voorkomt zijn dez-en daarvan nu reeds - de dupe. Nog het vorig jaar heeft de raad het uit- -gesproken, dat hij wens-chte dat er een be- hoorlijke samenwerking zou zijn. En wat is daarvan gekomen? Zeker, ook de andere heeren, aan de school verbonden kunnen feiten begaan. De regel Voor het middelbaar onderwijs is echter, dat de Ieeraren in de regeling meespreken en dat bij verschil van gevoelen de meerder- heid beslist. Als nu een meerderheid zich steeds naar de grootst mogelijke minder- heid moet schikken, is zullcs in strijd met den gewonen regel -en kan die meerderheid ook geen verantwoording treffen. Ten -slotte schuift de heer W. de Ieeraren de stechle uitkomsten in de schoen-en, niet- - i

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 2