ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De krijgsMrijveru No. 6434. Dinsdag 26 September 1916. 56e Jaargang. Be&endmakangj. i De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN TeSefoon Bit Blad verschynt MaaMatp, Woensdag- en Vnjdagavjmd, uifgezoMerd op Feestdagen, fcij de Firma F. J. VAI DE SANDE te Ter Menzen. Slraatverlichting Driewegen. het laten hranden en onder- honden van de straatlantaarns c.a. te Driewegen. BINNENLAN 0. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. iSi| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, vpor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regel? 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij dil'ecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 asms" op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, zullen op Urijdag 29 Sejs- tembeP 1916, des namiddags 4 uur, in het openbaar trachten aan te besteden: De voorwaarden liggen op de gemeente- secretarie ter inzage. Inlichtingen te bekomen bij den gemeente- bouwmeester. Ter Neuzen, den 25 September 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van HOEK maakt be- kend, dat door een ieder die anders dan voor eigen gebruik door hem zelf of zijn gezin varkens bezit, moet opgeven het aantal van de op 30 Septet Sues* bij hem in bezit zijnde varkens, gespeei- fieeerd als volgta. bigg en beneden 6 wekenb., fokvarkensc. Ipop- varkensd« mestvarkens beneden en mestvarkens boven 50 K.G. ge- taxeerd slachtgewicht. Volgens artikel 10 der Distributiewet 1916 is het niet doen dezer opgave ofhetonjuist opgeven strafbaar met mogelijkheid van verbeurdverklaring der goederen. Hoek, 22 September 1916. De Burgemeester voornoemd, A. WOLFERT. Opgebraehte sehepen. Vrijdagavond werd door duikbooten aan- gehouden en naar Zeebrugge opgebracht, bet Engelsche stoomschip Colchester, van Engeland bestemd naar Rotterdam. Bet werd naar Zeebrugge opgebracht. Bet stoomschip had niets anders aan boord dan de gewone paketpost en drukwerk voor de ge'interneerden. Na hetgeen er met kapitein Fryatt van de Brussels is gebeurd, zijn de kapiteins van de op ons land varende booten der maatschappij vervangen doOr andere. Zaterdagmorgen werd naar Zeebrugge opgebracht het stoomschip Prins Bendrik" van de Vlissingscbe maatschappij ,/Zeelan'd". Later werd het stoomschip vrijgelaten en stoomde het door naar Engeland. Naar Wolff seint, zi|n een groot aantal Russische en Fransche krijsgevangeuen, uit Duitsche kampen ontvlucht, alsmede in Nederland geinterneerd geweest zijnde en thans klaarblijkelijk met verlof zijnde Engelsche soldaten en ook eenige vijandelijke koeriers met zendingen gevangen genomen. Denzelfden dag, des middags oin twaalf uur, is het stoomschip met zijn neutrale pas- sagiers, vrouwen en kinderen weer vrij gelaten. Toen de mailboot weer uitliep werd de beg^leidende Duitsche torpedoboot door drie vijandelijke vliegtuigen met bom- men aangevallen. Hierbjj werd het stoomschip licht be- schadigd en werden drie leden der beman- ning verwond. De torpedoboot bleef on- beschadigd. De Prins Bendrik zette de reis voort. De correspondent der N. R. Crt. te Londen seint nog De Prins Bendrik is hedenochtend te Gravesend aangekomen. De heer A. Nolen, uit den Baag, ver- telde aan een correspondent van het Ex change-bureau Wij bevonden ons niet ver van de Neder landsche territoriale wateren, toen wij 6 of 7 torpedobooten zagen. Wij wistep toen nog niet of dit Duitsche waren, totdat wij bevel kregen ora te stoppen en er Duitsche zeelieden en officieren aan boord kwamen, die de paspoorten onderzochten en ons naar beneden zonden. De Duitsche officieren vroegen onmiddellijk naar hut no. 7, waar zich een Fransch officier in bevond. Nadat wij langen tijd beneden gebleven waren, kregen de dames bevel naar boven te gaan en werden de heeren naar een ander gedeelte van het dek gestuurd, waar ieder ondervraagd werd. Bet kostte den heer Nolen eenige moeite de Duitsche officier te overtuigen, dat bij geen Belg was. Bierop werd wederom bevolen naar beneden te gaan; behalve de kapitein en de hofmeester. De Duitschers behandelden on3 met onderseheiding, behalve in een geval. Terwjjl de Prins, Bendrik door een Duitsche torpedoboot begeleid werd, werden er uit een Fransch vliegtuig bommen ge- worpen naar de torpedoboot. Echter is er een bom op de brug van de Prin3 Hendrik terecht gekomen, waardoor aan den binnen- wand een.scheur veroorzaakt en een Bol- lander aan de neus gewond werd. Baiavierbool opgebracht. Zondagmorgen is ook de Batavier II naar Zeebrugge opgebracht. Naar verluidt, hebben de Duitschers ver- nomen, dat een voornaam Belgisch perso nage naar Engeland wilde oversteken. Dat zou de oorzaak zijn van die opeenvol- gende aanhouding van Belgische of neutrale sehepen. 1 faring. Men meldt uit Vdaardingen In den verkoop van de hating zal van dit oogenblik af een andere regaling worden getroffen. Van iedere lading baring die aankomt, wordt een hepaald percentage van de vangst, uitsluitend bestemd voor de Ned. Regeering, verkocht. De Regeering zal evenwel betrekken van den handel, zoodat deze niet uitgeschakeld is. Deze regeling wordt getroffen voor een proeftijd van 14 dagen. Verstrekking van dekens. De opperbevelhebber heeft bepaald, dat in den a.s. winter aan de troepen, welke niet door de kwartiergevers van dekens moeten worden voorzien, twee wollen dekens zullen worden verstrekt, terwijl aan de manschappen, die daar- aan bepaaldelijk behoefte hebben, in ver- band met de wijze, en den aard der huis- vesting, Zoo noodig een deken khn wor den uitgereikt. In Duitschland gekeurd... voor den Nederlandschen militairen dienst. Men herinnert zich het voor eenigen tijd door ons vermelde geval van den Nederlandschen vlieger De Waal, die verbonden is aan de Fokker-vliegtuigen- fabriek te Schwerin en van de Duitsche regeering geen verlof kon krijgen om naar Holland te gaan, teneinde zijn mi litairen dienstplicht te vervullen. De Duitsche autoriteiten hebben toen aan de Nederlandsche regeering een verzoek gericht om uitstel van dienstplicht voor den heer De Waal, op welk verzoek onze regeering afwijzend heeft beschikt. Ech ter blijkt men in Duitschland buitenge- woon gesteld op's heeren De Waal's me- dewerking aan de Fokker-fabriekNaar wij thans vernemen, hebben de Duitsche autoriteiten genoemden heerlaten keuren door een „Oberstabarzt", die daarbij te rade ging naar de physieke eischen, welke in Duitschland werden gesteld voor de vervulling van den mili tairen dienstplicht. De „Oberstabarzt" heeft den heer De Waal „afgekeurd" (voor zoover men dit kan noemen, wan- neer het door een Duitsch militair ge- neesheer geschiedt voor den Nederland schen militairen dienst). De Duitsche autoriteiten hebben yervolgens van deze „afkeuring" aan de Nederlandsche re geering kennis gegeven en.vinden, naar zij hebben doen begrijpen, nu minder dan vi'Oeger aanleiding, aan den heer De Waal -vergunning te geven, om naar zijn vaderland terug te keeren! (H. Crt.) Tegen het rooken door kinderen. De Rotterdamsche Raad heeft aange- nomen het voorstel om een verordening te maken tot verbod van den verkoop van tabak aan jongens beneden de zes- tien jaar. Het raadslid De Korver wees op de moeilijkheid om overtredingen te con- stateeren, daar een jongen, die een si- garet rookt, allicht tot een politieagent zegt: „Had je me maar". De socialisten waren er voor, omdat slechts tabak on- der de kinderen veel kwaad sticht. Vier Iichters tot zinken gebracht. De sleepbooten Gouwzee en Lauwer- zee, die Zaterdagnamiddag halfvijf uit den Nieuwen Waterweg zijn vertrokken, elk met twee Iichters, op reis naar Lon den, zijn gisteravond halfnegen zonder Iichters te Hoek van Holand t4rugge- keerd. De Iichters zijn 41/2 mijl van het vuur- schip Maas door de bemanning van een Duitsche duikboot met bommen en handgranaten tot zinken gebracht. De Tubantia. (Officieei.) Het ministerie van buiten- landsche.zaken deelt het volgende mede: Daar de zienswijze der Nederlandsche regeering nopens de oorzaak van den on- dergang van het stoomschip Tubantia, zooals bekend is, niet overeenstemde met de meening der Duitsche regeering daaromtrent, en de door beide regeerin- gen daarover voortgezette gedachten- wisseling geen afdoend resultaat ople- verde, heeft de Nederlandsche regeering aan de Duitsche voorgesteld, het inci dent van de Tubantia te onderwerpen aan een internationaie commissie van enquete, overeenkomstig de bepalingen van het te's Gravenhage op 18 October 1907 gesloten verdrag voor de vredelie- vende beslechting van internationaie ge- schiller^ De Duitsche regeering heeft dat voor stel aanvaard, doeh acht het niet moge- lijk het internqtionaal onderzoek te doen Asiaats hebben, voordat de vrede is ge- wrifcen. Met het denkbeeld, dat eerst na het sluiten van den vrede tot de bedoelde enquete worde overgegaan, heeft de Ne derlandsche regeering zich vereenigd. De opstand te Djambi. (Officieei.) Op den 15den dezer had nabij Telak Rendeh een doesoen, bekend uit de dagen der Dja.nbi-expeditie, aan den bovenloop der Batang Hari, halver- wege tusschen Moeara Tambesi en Moe- ara Tebo, een treffen plaats met met lansen bewapende opstandelingen. Onze troepen kregen een doode, drie zwaar- en zeven licht gewonden, terwijl de op standelingen zware verliezen leden. Te Moeara Boengo is alles rustig. Op den 14den September werden door den Rapat vier verzetsleiders ter dood veroordeeld. Een werd bij een poging tot ontvluchten neergeschoten, terwijl aan de anderen de straf werd voltrok- ken. Van kolonel Kroesen werd een tele gram ontvangen, dat de bevolking der doesoen Soengei Manau, voornamelijk uit Korintjiers bestaande, onder een in- vloedrijk hoofd, zich bij de verzetsparen heeft aangesloten. Van Bangko wordt niets nieuws ge- meld. De onlusten breiden zich uit. Naar uit Weltevreden aan de „Tel." geseind wordt, nemen de onlusten in Djambi in de bovenlanden een steeds ernstiger karakter aan. Het aantal op standelingen groeit bij den dag aan en zij treden steeds driester op. Daar de beschikbare troepen onvoldoende zijn, moet de meest noodzakelijke expeditie naar het gebied van de rivier Toengkal worden uitgesteld. De resident heeft een bataljon versterkingstroepen aange- vraagd. DE ALGEMEENE TOESTAND. De berichten uit Griekenland, die ons uit Athene en Saloniki over Londen beraiken, geven, schrijft de N. R. Crt., veen beeld van dien toestand, dat den indruk maakt, als of alles daar op buigen of barsten staat. Heel het land lijkt, als men op die berichten mia,g afgaan, hopeloos verscheurd in twee faciies, waarvan de eene achter den koning staat en aan de onzijdigheid of wat daar nog van oyergebleven is, wil vasthouden, de andere reeds open naar den opstand, die in Saloniki het eerst is, uitgebroken, over- geloopen is of met Wenizelos verlangt, dat Griekenland aan de zijde van de entente tegen Bulgarije het zwaaixl zal trekkeji, voor alle kansen, dat het laaid met voordeel of miiist genomen zonder madeel uit den Euro- peesehen oorlog te voorschijn zal komen, verkeken zijn. De bezetting van Ivawala door de Bulgaren lieeft den loop van de gebeurtenissen vermoedelijk verhaast. I\aw.i- ta, een haven aan de golf van denzelfden ma,am, die voor den Balkanoorlog aan Tur- kije behoorde, was reeds in den tijd, dat duidelijk werd dal zij tot de veroveringen van. de Balkan-stalen op Turkije zou be- hooren, even als Saloniki, een twistappel tus schen "Bulgarije en Griekenland geweest. En er heerschte in Griekenland groote voldoe- ning, toen dit land bij den vrede van Boe- kyrest, welke aan iden tweeden Balkan-oorlog een eimde maakte, zich, behalve het bezit van Saloniki, ook dat van Kawala, dat wel j klein is, maar als uitvoerhaven voor de tabak, die op den Balkan groeit, een groote beteekenis heeft, verzekerd had. Nu is Ka wala toch weer, met lijdelijk goedvinden van de regeering te Athene, in han-den van den Bulgaarschen erfvijand gekomen en het aanzien van de regeering van koning Koin- stantijn heeft daar een nieuwen knauw door gekregen. Volgens berichien uit Athene, zou nu ahveer een hervorming van het nieuwe kabinet op til zijn, door het aftreden en de ver van ging van alle ministers, dlie voor tegen- standerfi van de enteiite doorgaan en daar vroeger in het openbaar voor uitgekomen zijn. Dat wil dns zeggen, dat de entente te Athene reeds feitelijk de lakens uitdeelt. Het ischijnt nu geen groote stap meer voor de machthebbenden daar, om nu ook maar voorgoed de partij van de entente te kiezen en ten oorlog te trekken. Koning Komstan- tijn heeft zich totdusver daartegen verzet, omidiat hij, volgens berichten uit Engelsche bron, aan zijn zwager keizer Wilhelm de belofte heeft gedaan, in den oorlog niet tu&schenbeide te .zullen komen. Nieraand zal Jiet in hem kumien misprijzeii, dat hij, indiea hij die belofte gedaan heeft, zijn woord ge- stand blijft. De Duitsche bladen hebben van de konin- gin van Roemenie gezegd, dat zij den oorlog gemaakt heeft, evenzoo zeggen de Fransche bladen, dat aan(het Grieksche hof de politiek van koningin Sofie den oorlog totnutoe ver- hindend en indertijd den val van Wenizelos bewerkt heeft. Bismarck placht dat als „Un- terrockispolitik" te bestempelen. De Grieksche staatsman Wenizelos heeft totdu,sver een open partijkiezen tegen zjjn koning vermeaen, maar nu, tegenover een vertegenwoordiger van de Associated Press uiteengezet, hoe Griekenland door de poli tiek van de regeeringen, die de zijne zijn op- igevolgd, in het gedrang is gekomen. Over- winnen de centralen, zoo is zijn redeneeriiig, dan zal geheel Macedonie stellig voor ons verloren zijn. Ondanks de verzekeringen, die Duitschland en Bulgarije op dit stuk hebben gegeven, verw'acht hij dus, dat Bulgarije het eenmaal bezette gebied niet meer zou op geven en er Saloniki bij zou nemen. Over- wint daarentegen de entente, dan zal er of, voor de vrede tusschen beide groepen van mogendheden tot stand komt, een afzonder- lijke vretie met Bulgarije gesloten worden, waarbij de entente zich niet druk zou maken voor de belangen van Griekenland en den Bulgaren vermoedelijk veroorloven zou, het reeds met toestemming van Griekenland be zette gebid te behouden of, als Bulgaiije tegelijk met zijn bondgemooten tot den vrede gedwongen wordt, zal Servie, dat Griekenland kan verw ij ten, dat bet zijn piichten als bond- genoot niet nagekomen is, wellicht bet op de Bulgaren ver overdo gebied van Grieksch Macedonie voor zich houden.Neemt Grie kenland daarentegen nu nog, te elfder ure, pan den oorlog deel, dan zal het bij de eind- regeling ©en woord nice te spreken krijgen en voor zijn belangen kunnen opkomen. Waarbij natuurlijk als stilzwijgende - voor- waarde moet gelden, dat de entente overwirtt. Als men den^correspondeht van de Daily Mail te Athene gelooven mag, zou bet in- tussfchen in Griekenland reeds zoo ver zijn gekomen, dat oe regeering alleen nog te Athene en op den Peloinenosos gezag heeft, maar in het overige land en op zoowat alle eilanden aat gezag nog nauwelijks erkend "wordt of reeds lafgezworen 'is. Volgens andere berichten, loopen er steeds meer officieren en soldaten van het leger naar die geallieer- den over en broeit er ook lets op de vloot. Zelfs als men aanneemt, dat er in deze be richten overdrijving schiiilt, is het toch dui delijk, dat de bimienlandsche toestand in Griekenland troosteloos is en daar een plot- selinge gebeurtenis een beslissing naar den eenen of den anderen kant kan brengen. Berlijn meldt een hevigen arlillerienstrijd tusschen Strypa en Sereth, dat is in het ge bied ten westen van Tarnopol, waar de Rus sische linie nog een holronden vorm lieeft. Misschien is liet eene aanwijzing voor een nieuw offensief van een van beide partijen. Het Weensche bericht is ook voor dit vak met het B'erlijnsche ongeveer gelijkluidend, daar het zegt: „Bij het leger van maarschalk v. Bohm-Ermolli nam de artiilerie-strijd in hevigheid toe.' Uit Zevenburgen niets nieuws. De Ooslen- rijkers en Duitschers onder generaal v. Staabs zijn blijkbaar over den Vulkan-pas nog niet verder in Roemenie binnengerukt. In de DoOroedzja. zoo meldt Boekarest, lieeft Ide vijamd nu zijn terugtocht gestaakt en zich vesclianst. Daar komen dan voor- loopig wear twee linles tegenovea* elkaar te liggen en krijgt die istrijid, 'nadat |de Duitschers eerst nog een -aanval van de Roemeniers hodden afgeslagen, meer het karakter van een positie-oorlog. In Macedonie duren de gevechten in de streek van Fiorina voort. In het westen ten zuiden van de Ancre liep tusschen de stellingen van de Engelschen ten noorden van IMartinpuich en ten noorden van Flers de linie nog in een holronden boog. Haig meldt dat zijn troepen die lijn door nieuwen vooruitgang vrijwel recht ge maakt hebben. GEEN KANS OP EEN SPOEDIGEN VREDE. Naar aanleiding van de jongste rede- voering van minister Briand, zegt de „Berner Bund", dat die optimisten, die van een spoedigen vrede droomen, nu wel geheel van hun begoocheling gene- zen zullen zijn. Naar de meening van den Franschen minister-president zal immers Frankrijk slechts dan geneigd zijn vrede te sluiten, indien het volko- men in staat wordt gesteld de wonden, in 187071 geslagen, te heelen. Dit be- teekent derhalve, dat Frankrijk wil overwinnen en zoowel Elzas als Lotha- ringen terug wil hebben. Uit deze rede- voering blijkt voldoende, hoe weinig kans op slagen op dit oogenblik .even- tueele vredesvoorstellen zouden hebben. Wij ontleenen de volgende telegram- men aan de „N. R. Crt.": ZEPPELINAANVAL OP ENGELAND. TWEE ZEPPELINS NEERGE SCHOTEN. LONDEN, 24 September. (Reuter.) Officieei: Veertien a vijftien bestuur- laare luchtschepen hebben vannacht deel- genomen aan den aanval op Engeland. Plaatsen in het zuid-oosten, oosten en midden-oosten en in Lincolnshire zijn voornamelijk het doelwit van den aanval geweest. De aanval op Londen is tusschen een en twee uur uitgevoerd door twee lucht schepen, die uit Z.-O. richting kwamen, en door een luchtschip, dat uit oostelijke richting kwam, tusschen middernacht en een uur. Dadelijk stegen vliegtuigen op en het afweergeschut opende het vuur, waardoor de luchtschepen werden verdreven, nadat zij intusschen boUimen hadden geworpen op zuidelijke en zuid- oostelijke buitenwijken. 28 menschen zijn gedood, 99 gewond. Twee luchtschepen zijn in Essex neer geschoten, beide groote en nieuwe lucht- vaartuigen. Een is brandend neerge- stort en vernieldde geheele bemanning is omgekomen. Van het tweede lucht schip is de bemanning, bestaande uit 22 officieren en manschappen, gevangen genomen. Uitvoerige berichten over het aantal slachtoffers en de aangerichte schade zijn nog niet ontvangen. LONDEN, 24 September. (Reuter.) Een officieei bericht, vanavond om 5 u. 20 uitgegeven, luidt: Uit nadere berich ten blijkt, dat vermoedelijk niet meer dan 12 luchtschepen-aan den aanval heb ben deelgenomen. De rapporten der politie uit de pro- vincie zeggen, dat de aangerichte schade gering is. Intusschen zijn in een stad in de oostelijke Midlands een aantal bommen geworpen, waardoor twee men schen zijn gedood en 11 gewond. Men vreest dat er in deze stad nog twee lij- ken onder puin liggen. In een spoorwegstation is eenige schade aangericht en ongeveer een do- zijn huizen en winkels zijn ingestort of beschadigd. Een kapel en een pakhuis zijn in brand geraakt. Andere verliezen worden buiten het gebied van de hoofdstad niet vermeld en ofschoon een groot aantal bommen zijn geworpen, is in de districten die be- zoek hebben gehad van de luchtschepen, de schade onbeteekenend. Tal van bom men zijn in zee gevallen. In het gebied van Londen zijn 17 mannen, 8 vrouwen en 8 kinderen gedood, 45 mannen, 37 vrouwen en 17 kinderen gewond. Een aanzienlijk aantal kieine woon- huizen en winkels zijn vernield of be schadigd en een aantal branden gesticht. Twee fabrieken hebben schade beloopen, eenige leege goederenwagens zijn ver nield en op twee punten zijn spoorlijnen licht beschadigd. Er zijn geen berichten ontvangen over militaire schade. BERLIJN, 24 September. (Wolff.) Officieei: In den nacht van 28 op 24 dezer hebben verscheiden eskaders lucht sehepen Londen en uit militair oog- punt belangrijke plaatsen aan de Hum- Ksaig3B!aBFgc3E^.!i3gHgaMaj^a5B5B8BgBiaafflggaa3ES£HarasiaM3es

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1