ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6433. Zaterdag 23 September 1916. 56e Jaargang. De Oorlog1. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN BINNENLAN D. Bit Blad versclujnt MaaMag-, Woensdag- en Vrijdagavond, nitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. BLA 3D. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. BIJ vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon 2S. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Die zomerlijil. De Minister van Staat, Minister van Binnen- landsche Zaken acht het gewenscht, dat na afloop van den termijn, voor welken bij de wet van 27 April (Stbl. no. 172) de bij de wet van 23 Juli 1908 (Stbl. no. 236) be doelde wettelijke tijd met een uur is ver- vroegd, zoo na mogelijk worde vastgesteld, welke gevolgen uit algemeen economisch, zoowel ah uit fiinancieel oogpunt die ver- vroeging heeft gehad. In verband daarmede heeft de Minister de Commissaris8en der Koningin uitge- noodigd in bedoelden omvang een onder- zoek te willen instellen, waarbij meer be- paaldelijk de voor- en nadeelen dier ver- vroeging in het licbt worden gesteld en hem van de uitkomst verslag te doen. DE ALGEMEENE TOESTAND. De berichteri die nader uit het Duitsche hoofdkwartier komen, steunen de argumen- ten die in de N. R. Crt. naar voren zijn ge- bracht en pleitten voor een groote krachts- onlwikkeling van de centralen in het oosten en op den Balkan. Zij meldiden. dat de Duitschers en Oostenrijkers aan de rivier de S toehold tot liet offensief wiaren overge- gaan en een Russische bruggehoofdstelling liadden genomen; dat de tegenaanval van de centralen aan de Narajofka voortduurde; dat de hevige strijd in de Karpathen werd voort- gezet: dat bij een aanval der centralen in liet dal van de Strein de Roemeniers vers 1 agen" waren; en eindelijk dat de troepen van Mac- kensen in de Dobroedzja aanslonds de nieuwe stellingcn, waarin de Russen en Roe meniers halt hadden gehouden, liadden aan- gevallen en er „op verseheidene plaatsen in binnen waren gedrongen". Van hetweste- lijke oorlogsterrein werd daarentegen slechts de onlruiming van eenige piatgeschoten loop- graven ten oosten van Ginchy en voor Com- btes gemeld. Er zijn aanwijzingen, dat men ook in de kringen van ue entente mziet, dat de "ge- lallieerden ,oveir tiun isuccessen aan de Somme niet al te hard moelen juichen. In dit verband moet melding gemaakt worden van een ar- tikel van Lovat Eraser in de Daily Mail. De schrijver is van meening, dat -in den krijgsraad, die verleden week in het Duitsche hoofdkwartier is gehouden en waaraan de Keizer, Hindenburg, koning Ferdinand van Bulgarije en1 Enver-pasja deel hebben ge nomen, belangrijke besluiten ten aanzien van de krijgsverrichtingen in het oosten zijn ge nomen. Zie naar de Somme en verheug er u over Izegt bij maar vergeet niet om ook naar den Donau te zien. Aan de Somme en in bet westen wordt de macht van Duitschland ondermijnd, en gefnuikt, maar middelerwiji heeft bet nog groote kansen aan den Donau, waarvan het blijkbaar partij wit trekken.' Duilscliland's wanhopige slag zou weleens in het dial van den Donau kunnen gestagen! worden. De toestand is zoo. Roemenie is begonnen met een inval in Zevenbergen. waarbij het meer polilieke dan militaire oogmerken na- streefde. maar middelerwiji is het in de Dobroedzja, het woeste zuidelijke gedeelte van de Donamdelta, teruggedreven. Er heeft iets gehaperd aan ide verdediging van de Dobroedzja en is er misschien ook een misrekening gemaakt, waarvan de aardnu niet verder kan onderzocht worden. Lovat Eraser gelooft, dat in den Duitscben krijgsraad besloten is, een poging te doen om Roemenie te overweldigen. Het is een land vol graan, vleeseh en petroleum, waar aan de Duitschers behoefte hebben. Zulk een ondememing is ial thans te bepiroeven. De Tuf'ken liebben een groot leger in Trade en kunnen groiote vcrsterkirigen uit Klein- Azie halen. zonder daar hun positie in ge- vaar te brengen. Men moet bedenkem, dat de Turken at liet gebied tusschen Srnima en Bagdad zouden opgeven om voor Konstan- tinopel te vechten, dat het laatste zinnebeeld van Tiun tanende grootheid is. Men behoeft tiun slechts te zeggen, dat „de Russen den Donau over zijn." Het is zeker dat ook die Bulgaren isterke troepen in bet Donau-dal bij een kunnen brengen. D e sterkte ervan zal wet afhangen van de mate van aandacht, die zij aan bet offensief van Sairrail van Saloniki uit schenken, maar zij weten zeer goed met welke moeielijkheden deze te kampen zal hebben. De Duitschers en Oos tenrijkers kunnen, hoewel zij elders in het gedrang zijn gekomen, vermoedelijk ook nog wel een aanzienlijke strijdmacht samenb-ek- ^en. door hun reserves aan te spreken. Wat kail Hindenburg met die troepen doen? Men zou een poging kunnen verwachten om den benedentoop van den Donau van den Bulgaardchen oeve-r af over te trekken legelijk met een vastberaden poging om ovei- Orsowa en de IJzeren Poort in Roemenie binnen be vallen. „Mijn militaire kennissen zeggen mij, ofsehoon zij elken. dag plechtig verzekeren, dat zij van plan zijn om den Rijnover te trekken, dat zij een overtocht over de Donau moeilijk achten." Maar als men zich de gebeurtenissen uit den Russisch- 'Turlosclien oorlog berinnert, zou men weleens wilier, weten, waarom de militaire deskun- digen eraan twijfelen, dat de Donau over- getrokken zou kunnen worden. Indien die stag mocht vallen, is Rusland de eenige mogendheid die Roemenie recht- streeksche hulp kan verleenen. De bondge- nooten in Macedonie doen at bun best om Roemenie met hun nieuwe en krachtige of- fenisief te lieipen, maar de waarde daarvan moel gemeten worden naar het aantal Bul garen, dat zij vastbouden. De slag aan de Somme beteekent indierdaad een onschat- hare hulp, en het is mogelijk, dat die Hin- bung's plan nog zal verijdelen. Aldus oe man van de Daily Mail. Rusland is dan ide mogendheid, die Roemenie in zulk een geval uit de knel moet helpen. Het kan dit tloen door den Roemeniers in de Dobroedzja nieuwe hulp te brengen, wat ongelwijfeld gebeurt, door hen in Zevenber gen bij1 te -.springer) en eindelijk door een iafleidend offensief tegen Bulgarije dwars door Roemenie over den Donau been. Maar bij zulk een offensief zou het ook voor de moeielijke taalc van een overtocht over den Donau gesteld zijn. Dan zou het de handen ook eenigszins vrij moeten hebben. De cen tralen gevep Rusland daartoe echter niet veel gelegenheid. Qndanks het offensief van de geallieerden aan de Somme, spannen zij zich aan het oostelijke front in, om daar zooveel mogelijk Russen te binden. Griekenland heeft, volgens telegrammen van Reuter uit Athene, een scherpe nota aan Duitschland gericht, waarin bet verlangt dlat dit de troepen van het 4de Grieksche legerc.orps, waarbij het grootste gedeelte van het garnizoen van de Grieksche havenstad Kaw.ala en verder de garnizoenen van Drama en Seres zijn, vrij zal laten en naar de Zwilsersche grens zal zenden, opdat zij van daar naar Griekenland kunnen terugkeeren. Wegens dp rodenen, die indertijd voor de opneming van die Grieksche troepen inDuit- land officieel zijn opgegeven, maar ook en voorai wegens bet belang, dat de centralen erbij liebben, om zich Griekenland niet tot vijand te maken, zou het verwonderlijk zijn, schrijft de N. R. Crt., als Duitschland aan dit verlangen geen gevolg gaf, te meer daar de Grieksche rcgeeritig Reread is den waaji-- borg te geven, dat idie Grieksche troepen niet in dienst van den vijand van Duitschland zullen tneden. De houding van den commandant van dat legercorps, generaal Cliatsopoelos, wordt in de nota scberp afgekeurd. Deze nota kan door Duitschland wel niet anders Avorden beantwoord, dan met de mededeeling, dat generaal Chatsopoelos en zijn legercorps de gasten van Duitschland zijn en volkomen vrij, om naar Griekenland lerug, te keeren. wanneer en tangs welken weg zij verkiezen maar dat de Duitsche regeering geen macht bezit om die troepen over de grenzen te zetten, nu zij hen een- maal als gasten heeft ontvangen. in d/e entente-kringen heepscht echter een andere meening over liet geval. De „Times" ispreekt in een lioofdartikel over den toe- stand in Griekenland van de „schandelijke desertie van bet viende Grieksche leger corps", die siamenviel met de benoeming van een pro-Duitsch kabinet, en vraagtdan: „welke straf de koning der Hellenen voor- nemens is te zetten op zulk een snoode daad van muiterij, meineed en verraad van de zijde zijner troepen." En dan volgt de bedreiging: „In Grieken land moet men niet denken, dat men met de geallieerden een loopje kan nemen. Door zoo te doen, stclt men in Griekenland bet land en de monarchic bloot aan de ergste gevaren". Wat dat beteekent. heeft de „Temps" voor eenige weken reeds verklaard, toen ditblad ischreef. dat bet leven van een cnkelen sol- daat van de geallieerde legens meor waard is dan de Grieksche Kroon. En de „Times" zegt, ,dat pogingen, om den persodnlijken invloed van den souverein uit te breiden buiten de grenzen -door de Grieksche grond- wet vastgesteld, 'door de beschermende mo- gendhedien niet ongestraft worden gelaten. Aian de -Somme hebben de Duitschers de verkiaring der Franschen,1 dat zij niet tot tegenaanvallen in staat waren gelogenstrafk Het Fransche communique meldt dat de Duitschers Woensdag op een front van on- geveer 5 K.M. van de hoeve van Le Priez, die ten oosten van Combtes ligt, lot aan de hoe vie van het bosch van l'Abbe, ten Z.O. van Bouchavesnes, verwoede pogingen hebben gedaan, om de Franschen uit de pas veroverde stellingen te werpen. Volgens Pa- rijs zijn die pogingen op niets uitgeloopen, al konden de Duitschers oqk tijdelijk in het noordwestelijke gedeelte van Bouchaves nes voet krijgen. Ha;g meldt bet buit maken van een belangwekkend stuk van den gene- ralen staf van het Duitsche leger van 24 Augustus, waarin de waarschuwing aan de Duitsche troepen voorkomt, om zooveel mo gelijk te verliinderen, dat kanonnen en mu ni tie verloren gaan, daar het verlies aan kanonnen in die laatste maanden den aan- maak aanmerkelijk overtroffen heeft en ook de reserve-voorraden van de muni tie de denkelijk verminderd zijn. Zulk een waar schuwing -aan de troepen onj zich in te spannen, zoo min mogelijk materieel in han den van den vijand te laten, klinkt niet on gewoon, maar wel dal de -staf er zulke strikt vertrouwelijke mededeelingen, die gewoonbjk zelfs voor de eigen troepen geheim worden gehouden, aan toevoegt. Is dit stuk soms den vijand met opzet in handen gespeeld en hebben de Duitischers er dan een krijgslist mee beoogd, om de geallieerden in een val- schen waan te brengen? De Duitsche nijver- heid is machtig, en de keizer zelf heeft on- langs nog plechtig verklaard, dat de pogin gen van deb vijand om de centralen in den aanmaak van oorlogstuig te overtreffen, zou den falen. Opmerkelijk was zekeir, dat de Franschen en Ergelischen in den laatsten tijd maar weinig kanonnen hadden kunnen buit maken en dat zij telkens meldiden, dat de Duitsche arkllerie niet meer de vroegere kracht ont- wikkelde. Dat zou echter even goed in ver band kunnen staan met toebereidselen voor een achteruilorengen van het Duitsche front, waarvan in den laatsten tijd sprake is ge- weest. In Zevenbergen zijn de Roemeniers, volgens Berlijn en Weenen, op een punt naar hun land teruggedreven. Dat punt ligt bij Petro- seny. Die slad Pelros ay, die op den der- den dag van den oorlog door de Roemeniers in bezit was genomen, is nu weer in Oosten- rijksche hiandien. In Ide passen van Ide Zeven- bergsche Alpen zal nu wel verder gevochten worden. In heel Zevenbergen is het koud en in die bergen is reeds veel sneeuw ge- vallen. In Macedonie zijn de Serviers nu in het bezit van den belangrijken berg Kajmaktsja- lan gekomen. Het Bulgaarsche bericht over afgeslageu aanvallen van de Serviers op een hooigte „bij den Kajmaktsjalan" is daar niet medie in tegenspraak. Fiorina is, nadat de plaats reeds door de geallieerden bezet was, door de Bulgaren van een gunstige stelling ten westen van de stad af gebombandeerd. Er is daar nog verwoed gevochten, tot het zware geschut vah de geallieerden opgevoerd was, waarna, volgens hen, het Bulgaarsche geschut tot zwijgen is gebracht. In de Dobroedzja duren de lievige gevech- ten voort. De Roenieniers en Russen zijn daar uit de klem gekomen en bieden, naar de Duitsche en Bulgaarsche communiques erkennen, allerverwoedsten tegen stand. Als Mackensen er niet, in slaagt den tegenstand van den vijand te breken, zou de aanval der centralen op dat afgelegen oorlogsterrein weleens een gewaagde onderneming kunnen blijken. GEEN VIIEDE. De //Daily Telegraph" bevat een hoofd- artikel getiteld //Niet over vrede praten" het blad zegt daarin Frankrijk bezit gelukkig mannen wier woord is als een vlammend zwaard, wan neer zij spreken zooals Briaud spreekt. Er zijn geen indringers op Engelsch gebied, en dat danken wij aan -onze vloot, aan onze ligging als eiland maar het zou even mis- dadig zijn Britsche ministers over te halen voor het denkbeeld van vredesonderhande- lingen als de Fransche ministers. De geallieerden besloten geen einde te maken aan Duitschland daaraan denkt niemand, maar een einde te maken aan de militaire machine, waarvan de keizer het hoofd is. Er is geen vrede mogeljjk zoolang die machine bestaat. De vrede zal wellicht in zicht komen wanneer Frankrijk bevrijd is van den indringer, Bulgarije buiten den oorlog gebracht is en den weg naar het Oosten gesloten is voor Duitschland en Oostenrijk. Het eenige principe, waaraan de geallieerden kunnen handelen is dat een niet-afdoende vrede een onvergeeflijke mis- daad zou zijn tegenover de dooden, die voor ons het leven hebben gelaten. GEIUJCHTEN UIT DUITSCHE KRINGEN. De //Daily Crpnicle" verneemt uit New- York dat in Duitsche kringen de overtui- ging veld wint, dat de verplaatsing van Hindenburg van den staf in het Oosten betee- kend dat Duitschland meer onmiddellijk wordt bedreigd van uit het Oosten en Zuiden, dan van uit het Westen. Men acht het gevaar van binnenlandsche onlusten groot, zoodra de geallieerden er in slagen daar de Duitsche verdedigingslinie te doorbreken. Uit Berlijn is een officieel telegram ont vangen dat onrust wekte. De correspon dent kent den inhoud niet, maar zegt dat het ontsteltenis bracht in Duitsche finan- tieele kringen over een naderende paniek. Later had een geheime conference plaats tusschen Dr. Albert, den voornaamsten Duitschen financieelen agent en een aantal financiers, DE VLAAMSCHE IIOOGESCHOOL. Men meldt uit Havre, dat de Koning der Belgen bij besiuit, dat verschenen is in de Moniteur, als ridders van de Leopoldsorde heeft geschrapt de heeren Arens, Hoffmann en Lahousse, uit Gent, die op zich hadden genomen om aan de universiteit, die daar door toedoen van Generaal von Biasing, gouverneur van het bezette gebied van Bel gie, is ingericht, cursussen te geven. FNGELSCHE steenkool voor DE NEUTRALE SCHEEPVAART. In de Engelsche pers doet het bericht de ronde, dat de regeering van plan zou zijD, de geheele steenkolenproductie op te eischen. Een gedeelte is reeds door het leger en de vloot gerequireerd, maar de staat wil nu ook de controle over het overige deel hebben. De Manchester Guardian" weet mede te deelen, dat de Engelsche regeering niet de nationalisatie der steenkoolproductie zou beoogen, maar zekere maeht over de neu- trale scheepvaart, die in Engelsche havens bunkert, willen verkrijgen. //Reeds eenigen tijd" schrjjft het blad, z/heeft de regeering haar gezag over de Engelsche scheepvaart gebruikt om deze in de voor het rijk voordeeligste richting te leiden, maar de neutrale stoomvaart heeft, ofsehoon zjj van Engeland afhankelijk is voor haar steenkool, geene verplichtingen te dien opzichte jegens het Vereenigd Koninkrijk erkend. De bedoeling is thans, de regeering in de gelegenheid te stellen, den verbruiker voor te schrijven, welk ge- bruik hij van de geleverde steenkool moet maken en hem te noodzaken, de lading voor de terugreis in bepaalde nader aan te wijzen havens in te nemen. Men hoopt op deze wijze de geheele scheepvaart op onze havens slechts met uitzondering van zeilschepen te organiseeren en te leiden." De //Daily News" zegt, dat er in scheep- vaartkringen te Londen wel iets omtrent zulke plannen bekend is, maar dat men nog niets omtrent de bijzonderheden van het plan weet. Intusschen is het bekend, dat het bestuur van de South Wales Miners' Federation een rapport van een conferentie tusschen lord Milner en het bestuur van de Miners'Fede ration Great Britain over de distributie der steenkool heeft ontvangen. Hierin werd het plan geo'pperd dat de Staat de controle over de geheele productie zou aanvaarden, en dat de winsten der mijneigenaren en de loonen der arbeiders zouden blijven zooals zij zijn. TER NEUZEN, 22 September 1916. Telcfoonoel le Spui. In afwijking van het vroeger medegedeelde, wordt bericht, dat het te vestigen publiek telefoonstation in het perceel van den heer A. Cortvriendt te Zoutespui, niet aan het locaal telefoonnet te Ter Neuzen, maar op het Rijkstelefoonkantoor te Axel zal worden aangesloten. Verbindingsweig tusschen Oostelijk- en AVeslcIijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Op de waterstaatsbegrooting voor 1917 is uitgetroliken eene bijdrage aan de pro- vincie Zeeland voor het maken van een verbindingsweg tusschen oostelijk en weste- lijk Zeeuwsch- Vlaanderen. In de toeliphting tot dezen post wordt o.m. gezegd Reeds gedurende meer dan een halve eeuw, zoo zegt de toelichting, werden door de belanghebbenden pogingen in het werk gesteld om een rechtstreeksche binnen de Nederlandsche grenzen gelegen verbinding te verkrijgen tusschen de beide door den Brakman gescheiden deelen van Zeeuwsch- Vlaanderen. De bestaande weg loopt over een lengt" van ongeveer 8 K.M. over Bel- giscb uugebied. Voetgangers en in bet r .ge jaargetijde ook wielrijders maken gebruik van het voetpad, dat zich gevormd heeft op de kruin van de dijken aan de Zuidzijde van den Brakman, doch dit pad is voor voertuigen veel te smal, terwijl ook het drijven of trekken van vee daarover verboden is. Uerhalve is het niet mogelijk met een automobiel of rijtuig of met vee beide deelen van Zeeuwsch-Vlaanderen te bereiken zonder het land te verlaten. Is deze toestand in het algemeen reeds zeer ongewenscht, de onhoudbaarheid daare van is duidelijk aangetoond, nu tijdens de bezetting van het Belgisch grondgebied door Duitschland, de grens voor het verkeer geheel is gesloten en het dus zoo goed als. onmogelijk is zich met een voertuig van het eene deel van Zeeuwsch-Vlaanderen naar het andere te begeven. Een toestand, dat twee zulke belangrijk landstreken niet door een behoorlijken weg op het grondgebied van het Rijk gelegen zijn verbonden, mag niet bestendig d^worden Aangezien echter de algemeene verkeers belangen bij het tot stand komen van den weg slechts in geringe mate zijn betrokken, bestaat geen aanleiding, den weg van Rijks- wege aan te leggen, doch wel om in de kosten daarvan een belangrjjke bijdrage te verleenen. Door de Staten van Zeeland werd 14 December 1915 een besiuit genomen, waarin de dringende noodzakelijkheid van het spoe- dig tot stand komen van een behoorlijken weg werd erkend. Het ligt in de bedoeling dien weg aan te leggen als keiweg ter breedte van min- stens 4 M. met een rijwielpad van ten minste 1,50 M. De kruinsbreedte zal 8 M. bedragen met uitzondering van een deel in den Van Dunnepolder, waar met een breedte van ten minste 7 M. genoegen zal zijn te nemen. De kosten van den weg worden geraamd op rond 240.000. Ondergeteekende heeft zich bereid ver klaard de toekenning te bevordereu van een bijdrage tot de helft der kosten, tot een maximum van 120.000, mits het behoor- lijk onderhoud van den weg, zonder dat daarin van Rijkswege wordt bijgedragen, verzekerd zij. Hierbij zij opgemerkt, dat indien tot de gedeeltelijke indijking van den Brakman mocht worden overgegaan, waarvoor door den Minister van Financien op de onlwerp- begrooting voor 1917 gelden worden aan- gevraagd, een groot deel van den weg n.l. dat van de Isabellasluis tot Philippine van Rijkswege door den te vormen polder zal worden aangelegd. De weg, die door de provincie zal zijn aan te leggen, zal dan niet verder behoeven te loopen dan vaji uit de gemeente Biervliet tot de Isabella sluis. De kosten zullen dan uit den aard der zaak geringer zijn, zoodat het uit te betalen Rijkssubsidie in evenredige mate beneden bovengenoemd maximum zal kun nen blijven. De provincie heeft voor den aanleg van den weg als voorwaarde gesteld, dat ten minste de helft van hetgeen na aftrek van het Rijkssubsidie overblijft door de direct belanghebbenden zal worden gedragen. De bieromtrent met de betrokken gemeenten en polders of waterschappen geopende onder-- handelingen zijn nog niet geeindigd. Het kwam ondergeteekende echter ge wenscht voor, .omtrent het te verleenen Rijkssubsidie reeds thans, zonder het einde dier onderhandeiingeE af te wachten een beslissing te doen nemen, reden waarom bij dit artikel een eerste gedeelte van het- Rijkssubsidie, groot 10,000, wordt uit- getrokken. De toekenning van het subsidie zal evenwel eerst kunnen geschieden, als omtrent de totstandkoming van den weg geen twjjfel zal bestaan. Walersnotwl en poMerbesturen. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie inaakt bekend, dat aan de tele grammen, welke worden verzonden en aan de gesprekken, welke worden aangevraagd door waterschaps- of polderbefeturen of door de voorzitters dier bestnren in geval van watersnood of dergelijke algemeene onheilen tijdelijk de rang van regeerihsgesprek is toegekend. Besiiietlclijke ziekten. Van 1319 September zijn de navol- gende besmettelijke ziekten in Zeeland ter kennis van den Centralen Gezondbeidsraad gekomen 3 gevallen van typhus te Ylissingen, 2 gevallen van roodvonk aldaar, 1 geval van dipbteritis te Hulst en 1 geval van nek- kramp te Middelburg. YVESTDORPE. In de op Woensdag gehouden raadsver- gadering werd aan burgemeester en wet- houders een crediet verleend van 2000, ter bestrijding van ingevolge de distributie- wet ten laste der gemeente kom ggggfgBS COURANT t

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1