ALGEMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6430. Zaterdag 16 September 1916. 56e Jaargang. IIVD1LXJZ IIS1APT. Brandstoffen. Lan&stormkeuring. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Telefoon 25. Sit Biafl verschUnt Maandag-, Wosnsfiag- en YrpagaYond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Neazen. Aanvraag Bloem en Meel. Regeerings-eieren is deze week 15 cent per 2 stuks. FEPILIK-TQg. Kacfieikolen en Eierkolen GEMENGDE BERICHTEN. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. 8ij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De PRIJS der De Burgemeester van Ter Neuzen. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN,brengt ingevolge artikel 4, eerste lid, der Distributiewet 1916 ter openbare kennis de volgende Ministrieele beschikking DE MINISTER VAN LANDBOUW, NIJVERHEID EN HANDEL, Gezien artikel 6 en artikel 15 van de //Distributiewet 1916", HEEFT GOEDGEVONDEN: 1. te bepalen, dat voor 1 October 1916 verboden is de verwerking en het drogen van geelvleezige aardappelen 2. te bepalen, dat na 1 October 1916 de verwerking en het. drogen van geel vleezige aardappelen alleen zal kunnen ge- schieden ten aanzien van partjjen, voor welker verwerking of droging door hem toestemming is verleend 3. te bepalen, dat alle geelvleezige aard appelen, zullen worden beschouwd als eetaardappelen. Partijen dezer aardappelen, niet voor gebruik van den eigenaar of zijn gezin bestemd, moeten overeenkomstig artikel 15 der Distributiewet zoodanig worden bewaard, dat zij onder normale omstandigheden niet ontijdig tot bederf overgaan, of als eetaardappelen ongeschikt worden. 's Gravenhage, den 13 September 1916. De Minister voornoemd, POSTHUMA. Ter Neuzen, den 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HU1ZJNGA. De Burgemeester' van TER NEUZEN brengt ingevolge de missive van Z.E. den Minister van Land- bouw, Njjverheid en Handel van 13 Sep tember 1916, No. 1423/6 ter openbare kennis, dat besloten is met ingaug van 15 dezer: 1. den prijs van tarwebloem (geh,uild, inlandsch, uitsluitend een soort) te stellen op 20,75 per 100 Kilogram 2. den prijs van tarwemeel (ongebuild) te stellen op f 18,90 per 100 Kilogram 3. dat de onder 1 en 2 vastgestelde prijzen zijn netto-contant, af fabriek of molen voor bakkers en dergeljjke verbrui- kers en dat aan tusschenpersonen op verzoek eene reductie moet worden toegekend, als is aangegeven in mijne circulaire van 23 Maart j.l. No. 12001/6. 4. den maximumprijs voor brood vast te stellen per Kilogram contant, afgebaald van bakkerij of winkel voor a. gebuild tarwe-waterbrood op 24V, cent. b. gebuild tarwe-waterbrood gebakken onder rabbinaal toezicbt op 251/,, cent. (De prijzen van de andere soorten gebuild tarwebrood naar evenredigheid). c. ongebuild tarwebrood (bruinbrood), op 22 cent. Ter Neuzen, den 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Hans had die uitval van woede en teleur- stelling kalm aangehoond. Nu echter reikte hij dteri' vertoorndien man den brief, dien hij in die 'hand had. |over ten izei zacht: Ik wilde u juist. zelve aan het bureau van politic .opzoeken om u dezen brief te laten lezen. Een half uur geleden vroeg onze oude vrierutt, monsieur Richard Perroquet, mij te spreken en bracht mij dezen brief. Leest u hem nu zelf, rhijnheer Berger en oordeel daarna! Mjet een blik, waarin bijna wantrouwen te Lezen was, nam Berger /den jongeling van het hoofd tot de voeten op en vroeg norscli: Komt dat papier van uw vriend, den schurk' Lees u den brief eens, smeekte Hans dringend. Met een norsche beweging rukte Berger De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van de bakkers en leveran ciers van Bloem en Meel dat de opgaaf van de hoeveelheid Bloem en Meel welke zij in de eerstvolgende 14 dagen (23 Sept 6 October) wenschen te betrekken, moet geschieden op Maandag 18 September van 9 12 en van 2-—4 uur aan het brood- bureau op Java. Ter Neuzen, 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt hierbij ter kennis van belanghebbenden, dat er gelegenheid zal gegeven worden door tusschenkomsf van de Gemeente te bekomen. Opgaven van benoodigde hoeveelheden in K.G. kunnen geschieden op Dinsdag 19 September 1916, van des mcrgens 9—12 uur en des middags van 25 uur, ten kantore van bet levensmiddelen- bureau, gevestigd in bet gemeentege- bouw op JAVA. Nadere iDlichtingen worden door dat bureau verstrekt. Jaarklaase 1909, Wt papier uit zijn hand en begon luid te Ipzen „Beste Hans, v Daareven op vrije voeten gesteld, nadat mijn ojiS'chuld aan de mij ten laste gelegde miisdaad bewezen is, en op het punt mij op de „Pamerton", die over een uujr vertrekt, naar Rritech-Indie in te schepen, kan ik van hier niet ischei.den zonder u, mijn beste Hans, nog een paar regels te schrijven. Ik ben .er in liet binnenste van mijn ziel van overluigd, dat ge'nooit aan mijn schuld liebt geloofd. Het oogenblik zal, hoop ik, nog eens aanbreken, dat ik u |de reden kan zeggen, die mij noodzaakte Europa te ver- laten en een andenen naam aan te nemen. En dan zal ik ook wel vememen hoe uw vriend, mijnheer Berger, ec toch toe ge komen. is, mij te verdenken. Ik hoop da I de tijd niet verre meer is, waarop wij elka rider wederkeerig ophelderingen zullen kunnen ge- ven, want na het telegram, dat lijcr giste- ren aankwam', schijnt het niet meer noodig te zijn, djat ik een vaischen naam aanneenr Men heeft mij buitendien geielegrafeerd, dat TER NEUZEN, 15 Sept. 1916. Het weerbericht van bet meteorolo gisch instituut te De Bifdt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 765.3 Maastricht. Laagste barometerstand 743.1 HaparaDda. Yerwachting tot den avond van 16 Sept. meest matige winden uit Westeljjke rich- tingen, zwaar bewolkt met tijdelgke op klaringen, waarschijnlijk nog regenbuieu, iets zacbter. Gereehlelijk os.tiiarzoek. Jl. Woensdag werd alhier door den rechter-commissaris een onderzoek ingesteld in verband met het dezer dagen vermelde overriden eener vrouw door de autoinobiel van den heer S. Een getlach lenisraain. In den achtergevel van het Nad. Herv, Kerkgebouw alhier is, ter rechterzijde van den kansel een gedachtenisraam aangebracbt, ter berinnering aan Mevr. Timmerman Koert, d8 onlangs overleden echtgenoote van den predikant Ps. A. Timmerman. Het raam is vervaardigd uit in ioodgevat gekleurd vensterglas. Voorzeker zal dit raam de nagedacbtenis tan de overledene doen verlevendigeu, docn bovendien doet het zien, boe ramen van gekleurd venster glas strekken tot verfraaiing van het in- wendige van een kerkgebouw. Politic diploma. Bij het gehoudeu examen voor het ver- krijgen van bet politiediploma is geslaagd de heer C. van Nuyteren' te Aardenburg. NeulnalileUsschending? Men schrijft ons uit Middelburg Door deu heer Jan Morks, directeur van het Middelburgsche muziekkorps werd in het begin van dit jaar een marscb gecom- poneerd genaamd Holland Belgie marsch, bet trio van deze marsch geeft afwisselend een maat van het wien Neerlandscb bloed en de Brabanconne en ten slotte vloeieD deze volksiiederen in een. Reeds herhaaldelijk was deze marscb in dit zeizoen uitgevoerd, maar Woensdagavond werd op het concert, gegeven ter eere van Floralia, alleen bet eerste deel van de marscb uitgevoerd en sprak de heer Morks de aanwezigen toe, mededeelende dat hij dien morgen van den commissaris van politie en van den burge meester bericht had outvaDgen, dat de militaire overbeid uitvoering van de marsch verder verboden heeft. Blijkbaar aldus spr. is 't in het oog van de militaire overheid een staatsgevaarlijke compositie geworden. Spr. wees er verder op, dat de marscb op andere plaatsen als Amsterdam, Rotterdam Enschedi, Breda, Leeuwarden enz. is uit gevoerd totaal 60 maal zonder dat burger- lijke of militare autoriteiten daaraan aanstoot hebbeD gevonden. De toestand tef Overslag. In den toestand alhier is in de laatste dagen in zooverre eenige verbetering gekomen, schrijft men aan de „Tel.", dat van uit Nederland aan't Belgische gedeelte dezer gemeente wekelijks 700 kilogram brodd geleverd mag worden voor 470 personen. Een onderhoud, fyeden gevoerd met ik in Madras of Bombay brieven zal vinden, die reeds weken geleden daarheen gezonden zijn en die alle gew-enschte opheldieringen zullen geven. Ik vertrek naar die plaatsen, en van d,aar naar Europa. I Beste Hants, go 'zijt nog Zeer jong, maar uw leeftijid, vooruit Daarom wil ik u het vol gende mededeelen. Het zal voor u geen ge- heim gebleven zijn, djat ik bijzonder veel beliang stel in de zuster van uw zwager, miss Elsa Luitjens. In de moeielijke idagen, die ik beleefd heb, ben ik tot ide overtuiging ge komen, dat ik Elsa van ganscher hdrte hef- heb .en ik vlei mij met de hoop, dat ik ook haar niet onverschillig ben. Ik verzoek u dus, daar ik het adres van uw zwager niet weet, hem terstond te seinen, idat ik vrijge- sproken ben Ge zult kunnen begrijpen hoe- veel er mij aan gelegen is, dat Elsa weet, dat ik onschuldig ben. En nu, beste Hans, aruk ik u recht hartelijk en vriendschappelijk ae hiand en roep u een: Tot weerziens; in uw geboortestadtoe. Gel oof mij uw FRANCIS. LORD ALVOR." de vertegenwoordigers van de bevol- king, de z.g. Commissie, leerde mij, dat de heele Belgische bevolking in het bou- wen der toegezegde loods, op geruimen afstand hunner woning, weinig baat ziet. Waarmede de bevolking afdoende.ge holpen zou zijn, ware het oprichten Van een magazijn op Hollandsch grondge- bied, waarin de menschen, die alle, op een 7tal oudjes na, in hun eigen onder houd kunnen voorzien, ieder naar be- hoefte van hun huisgezin, wekelijks hun noodzakelijkste levensbehoeften zouden kunnen verkrijgen en mogen uitvoeren Thans is dit hun ten eenenmale on- mogelijk wegens de strenge maatrege- len der douane en der aldaar gestation- neerde militairen. Hoe eigenaardig overigens de hier heerschende toestanden zijn, bleek mij bij mijn bezoek aan dit afgescheiden ge deelte. Gekomen op een oogenblik, dat, on- danks de kritieke tijden, door de men schen kermis gevierd werd, mocht ik constateeren hoe een groot aantal Hol- landsche soldaten zich binnen het ge- sloten gebied bewogen, en zich daar te goed deden aan het kermisbier. Wanneer dus het onderling'verkeer in dit half Nederlandsche, half Belgische dorp van dien aard is, dat zelfs den sol daten geen enkel beletsel in den weg staat zich daar vrij te bewegen, dan ware het toch niet onmogelijk zich de noodige gegevens te verschaffen om in zake het opdoen van noodzakelijke le vensbehoeften elk huishouden op rant- soen te stellen. En daar waren 470 menschen ten zeerste bij gebaat en hoogst dankbaar voor. Aangezien dit gedeelte ressorteert onder het toezichtsgebied van den Ame- rikaanschen consul te Gent, wien wij heden daarover spraken, zal binnen en- kele dagen wel tegemoet gekomen wor den aan hunne klachten over de onvol- doende verdeeling der door de Commis sion of Relief for Belgium, ten hunnen behoeve afgezonden voorraden meel, spek, reuzel en rijst. Maar koffie en petroleum, beide ar- tikelen welke door de Commission niet geleverd worden, ziedaar waarover ge- noemde menschen in beperktp hoeveel heid zouden mogen kunnen beschikken. Vooral petroleum, daar deze den tal- rijken menschen, die hun brood met huisvlijt verdienen, werkelijk in staat zou stellen hun brood te verdienen, ge- durende de a.s. korte winterdagen. SAS VAN GENT. Door den burgemeester dezer geneente is bepaald, dat de varkensslagers geen vleesch meer mogen verkoopen aan personen buiten de gemeente woonachtig en ook geen var- kensvleesch naar buiten de gemeente mogen uitvoeren. AXEL. Tot leeraar in het bouwkundig teekenen aan de avond-vakteekenschool alhier is benoema de heer Wisse, archilect te Zaamslag. IIo age prijzen. Als een staaltje van de hooge prijzen welke tegenwoordig te Rotterdam worden Berger bad dien brief aanvankelijk op kalmen loon, daarna echter op theatrale wijze voorgelezen. Toen liij nu bemerkte, dat Hans hem in gespannen verwachting aankeek, liet hij het velletje papier op dien gfond vaiien en zei op verachlelijken toon: En gij, onnoozele hals, gelooft gij dan ook maar een woord van al die brutalq leugems, die op dat vodje papier staan"? Maar, mijn beste jongen, is het dan moger lijk, dat deze oplichter u zoodanig voor zich heeft ingenomen, d|at hij u kan wijisniaken wat hem goietddunkt|! Francis, lord Alvor1! Lord Alvoit! Dat zou duis ide vijfde naam zijn: mr. Smih alias mr. 'Pamberton alias mr. Stokes alias mr. Dikson en nu eindelijk lord Alvorj! Waarlijk, deze laatet-e metamor phose zet de kro-on op allesi! Hans keek treurig voor zidi. Het hinder- die hem'! geducht, dat Berger in deze zaak !nog -altijd op zijn stuk bleef staan: (Wordt vervolgd.) besteed bij den verkoop van panden, deelt de z/N. R. Crt. mede, dat voor het pand op den hoek van den Soetensteeg en de Korte- Hoogstraat, waarin thans een confiseur is gevestigd en dat voor sigaremnagazijn in gebruik zal worden genomen, deze dagen f 2500 per M2. is betaald. Het aan de Soetensteeg, daarnaast liggende kleine win- kepand, dat eveDeens verkocht is, heeft ruim 2000 per M2. opgebracht. De bedriegers bedrogen. Een drietal inwoners varf Venlo hadden van een Duitsc'ner een som gelds aange- nomen om voor hem levensmiddelen te gaan koopen en deze aan hem te bezorgen. Hjj zou dan zelf trachten de waren over de grens te brengen. Toen zij met de gekochte waren terug waren, vergezelden zij den Duitscher een eind weegs, zeggende, dat zij hem den juisten weg zouden wijzen. Een hunner was zoo dienstvaardig de levensmid- delen voor den Duitscher te dragen. Plot- seling deden zij, alsof zij zich ontdekt zagen door de grensbewaking en gingen op de vluchtj twee hunner met den Duitscher in de eene richting, terwijl de derde zich met de waren in de andere richting uit de voeten maakte. De drie personen zijn door de politie aaDgehouden, Ontduiking der Distributiewet. Door de politie te Gouda is bij een gros- sier in kruidenierswaren aldaar beslag ge- legd op een groote hoeveelheid soda die in water opgelost in flesschen 'en vaten was gedaan om op deze wijze aan een be- boorlijke distributie te worden onttrokken. Procesverbaal is tegen den grossier op- gemaakt. Redolven. Bij het graven van een put te Mook is Woensdagavond de werkman A. uit Nijmegen onder instortende aarde bedolven. Toen hij na eenigen tijd was uitgegraven, waren de levensgeesten geweken. Mislukie verhuizing. Een Nederlander, wonende te Rheine, wilde wegens de treurige tijdsomstandigheden naar ons land terugkeeren. Hij bracht zijn goederen in een transportwagen en liet dezen voorzien van douaneafsluiting. Onopge- merkt wist hij zich zelf ook in den wagen te laten opsluiten, waarmede hij gisteren te Bentheim aankwam. Doch daar gebeurde wat gewoonlijk niet geschiedtde wagen werd door de militaire stationswacht ge- opend en men vond den eigenaar der goederen in een ledikant tusschen dekens liggen. Hij meende aldus zonder pas veilig de grens te kunnen passeeren. De politie arresteerde hem nu en hield zijn goederen aan. Een buitenkansje! Woensdagmorgen bemerkte een jongen te Hardinxveld een levende zalm, die tegen de steenglooiing was gespoeld met behulp van een voorbijganger werd de zalm op- gehaald en aan de markt verkocht voor 47,-. Aarilbevingen op Java. De correspondent te Soerabaja van het z/Hbl." seint, dat Zaterdagavond te 7 en 11 uur hevige aardbevingen plaats hadden in Midden-Java, vooral Djokja, Poeworedjo en Maos, wharbij een groot aautal huizen in- stortte. Aan een particulier schrijven van 15 Juli jl. uit Lawang ontleenen wij het volgende betreffende eene verhoogde werking van den Bromo in Cost-Java z/Binnenkort zal ik verplicht zijn van hier te vertrekken, de gekeele omtrek wordt nl. onbewoonbaar gemaakt door den aschregen van den vulkaan de Bromo, op 4 uur van hier gelegen alle hotels in het gebergte moe ten sluiten door gebrek aan bezoekers en de geheele vegetatie is langzaam maar zeker ten onder gedoemd reeds twee jaren lang valt er asch, doch thans zoo veel dat de geheele streek er centimeters dik mede bedekt wordtiedereen maakt dan ook aanstalten te verhuizen. SCHEEPYA ARTBEWEGIN G. Van 13 tot en met 14 Sept. werden langs de Middensluizen- alhier 16 binnenvaar- tuigen op en 16 afgeschut. JPositie der Sioomschepen, CO U RANI IHiTTTMHTI Ml—Hi I "HI III 11WM 111' M III <1 ■Wr^imin I HIIll II III i II111Ill-- De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat de dienstplichtigen bij den Iandstorm der jaarklasse -1909 gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bij den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op Donderdag 5 October 1916, des voormiddags 9,30 uur. Het welbeg repen etgenbelang van de landstormplichtigen maakt het zeer wen- schelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij ingeval zij ongeschikt mochten blijken nadat zij in werkelijken dienst z'jn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan inoeilijkheden kunnen ondervinden ten aanzien van hun maatschappelijke of studiebe- langen. Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden zij van den dienstplicht bij den Iandstorm terstond ontslagen en staan zij met meer bloot aan de kans om als landstorm- plichtige in werkelijken dienst te worden geroepen. Wenscht een landstormplichtige bij een andere keuringsraad het onderzoek te ondergaandan kan de Voorzitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De landstormplichtige, die meent ongeschikt voor den dienst te zijn, heeft bovendien de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstplicht te vragen met overlegging van een door twee g eneeskundig en afgegeven verklaringook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke ver- klaringen, elk geteekend door een g eneeskundig e. Van deze gelegenheid kan ook gebruikmaken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaring moet gelegaliseerd zijn door den Burr ge'meester der gemeentewaar de geneeskundige woonplaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personen, bevoegd totuit- oefening van de gepeeskunde in het lUjkwaar hij gevestigd is. De verklaring moet dan evenzeer behoorlijk' gelegaliseerd zijn. De tijd waarop de landstormplichtigen van de jaarklasse 1909 in werkelijken dienst zullen moeten komen zal nader worden bepaald. Behoudens on- voorziene, omstandigheden zal hun opkomst in geen geval eerder moeten plaats hebben, dan in de tweede belft van December a. s., vermoedelijk echter zullen de meesten hunner eerst in 1917 behoeven op te komen. De landstormplichtigen kunnen hun wenschen met betrekking tot him indeeling kenbaar maken aan den Voorzitter van den keuringsraad. Ter Neuzen, 15 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA/ s.s. ELISABETH vertrok 6 dezer van Rotterdam naar Montevideo voor orders. HELENA vertrok 6 dezer van Rotterdam naar Sandy Hook voor orders, s.s. MAGDALENA vertrok 23 dezer van Rosario naar Rotterdam s.s. CORNELIS vertrok 19 dezer van La Plata naar Rotterdam.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1