H.EL HOOKERS SAN 6UIN0SE KACHELS, HAARPOEDER DIENSTBODE AAMBEIEN, gave ESSGHEN. H.H. Lan&fouwers VAN HEEL <fc 0°. GILISSEN Co. Merstelling van alle Muziekinstrumenten, Gramophones, enz. Een Schildersknecht Een nette LEERLING flinle DI H. H. LANDBOUWERS Ft WITBLOEM UlIUJIUll nit Friesland). FB1ESCHE EIGENHEIHEBS (Poters.) Brandvry e Sieten Baken Prachtige Nieuwe Serie Ansichtkaarten (Stadsgezichten) Firma P. J. VAN DE SANDE een jongste Bediende. Beproeft deze S cents Sigaar eens, en U zult overtuigd zijn van hare voortreffelijke qualiteit. VEAAG STEEDS U koopt EEN WEGEB Het weMcnde Cafe met Logement Hotel Bellevue Damrak 80/81. AMSTERDAM. Gilissen Co. Arnold Gilissen. Effecten. Prolongatien. Sehoonmaksii van ©KiSELS. Noordstraat 30. - TER, NEUZEN. als Bedrijfleider of Meesterknecht. TARBEERDERS. m TER NEUZEN. Noordstraat 43. Wederverkoopers belangrijke korting!!! ONT VAN GEN: Tegefplaten, Vulemmers en SColenbakken, enz. G. J. 8GHIEMAN-GAPP0N, Ik bied aan, zonder vcrbiuding, Wilhelminatarwe, Millioentarwe. M. W. KOSTER, Axel. IS. AORIAANSENS, Te koop gevraagd: Door uitscheiding van bedrijf Uit de hand te koop een lading SXNTRLS en Belg. Macadam 2-4. TEE NEUZEN (Korte Kerkstr. 8). AXEL. Kneuterdijk 16, 's Gravenliage. Zuldblaak 40, Rotterdam. Nemen gelden a deposito. mi }acs de Kok, ^er Neuzen. Groote sorteering: ..Handkoffers." - ..Reiskoffers," ZakportefeiiIllessSigarenkokers, Portemonoaie's, enz. Terstond gevraagd: GEVRAAGD: Persoon van vertrouwen, Te bekomen op bestelling D. SCHEELE Az. verkrijgbaar in den boekwinkel van TEE NEUZEN. NOORDSTRAAT. Terstond gevraagd ikfdefers van vervoer. Aanbevelend, i ii it in Sanguinosum, in vacuo. De Sanguinose is een zuiver plantaardig middel, dat in hooge mate het bioed verrijkt, doordat.het de roode bloediichaampjes vermeerdert. Gezond en krachtig bioed is eene levensvoorwaarde voor jong en oud en wanneer het bioed gezond en krachtig is, dan verdwijnen de kwalen, de zwakte en de lusteloosheid, die het leven dikwijls maken tot een last. Honderden in oris eigen land hebben reeds de goede working der Sangui nose leeren kennen. Neemt er ook de proef eens mede/ wanneer gij geen baat vindt bp Uwe tegenwoordige behandeling Gij behoeft van de Sanguinose geen LtkeEapglasasjesJ te gebruiken. Tweemaal per dag een ee4!epel is genoeg. Daar is geen middel, versta het goed, geen enkel middel dat zoo sne! helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. Sanguinose wordt verkoeht in alle apotheken en bp alle voorname drogiaten. WAOHT XT VOOK NAMAAK. SANGUINOSE kost per flacon 1,50 6 fl. 8,12 fl. /15,— VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te Ter Neuzen bij de Firma A. TAN OYEKBEEKE—LGUNIS te Axel bij den beer JOZ. DE FEU TER. een groote sorteering waaronder INSLU1THAARDEN, verschil- lende soorten VULKACHELS, geemailleerd, gegoten en gestagen OVENKACHELS, verschillende soorten BU1SKACHELS. Ook een pr>achttige sorteering P.B. Neemt oude in ruil. Aan hetzeifde adres eenige goede oude BUISKACHELS'tekoop. Aanbevelend, Stoomsmederij, AXEL. Telefoonnummer 28 zorgvuldig gereinigd voor de a. s. zaai Goedgekeurd op stain vanwege de Z. LM. Monsters op aanvrage te bekomen. het alom bekende van H. VAN AKEN, Apotheker, specialist te 'SELZAETE, het beste middel om het haar zuiver, kloeker en schooner te maken, doet ongedierte, netelen, roos en ziekteD der schedelhuid verdwijnen, is totaal onschadelijk en overtreft jachtwater en dergelijke preparaten. Slechts SO cent het pakje. Hoofddepot voor Holland bp C. A. SCHULTE Co. te Middelburg. Yerder bij J. J. KENSE, Ter NeuzenH. SMJES-Meulbroek en BRAKMAN, Axel; VERHAAK en YAN LEEMPDT, Sas van Gent BEGHEIJN, SluiskilDIER1CKX VAN OYE, Y7estdorpeWed. S. DED R W A ARDER, Zaamslagsche V eer Zaamslag. het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Korte Kerkstraat 8. IHHiUlLER van ond Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste waarde. gevraagd door de Coop. Weegbrug- vereeniging te Axel-Hijkuit. Solicitaties in te zenden voor of op Zaterdag 16 September, bij een der ondergeteekenden, alwaar ook iniichtingen te verkrijgen. Het Bestuur, CR. BORM, Hulst, Voorzitter. J. J. DE FEIJTER Kz., Axel, Nieuwstr., Secretaris. C. L. IJSEBAERT, Axel-Kijkuit, Penningmeester. Yoor zoo spoedig mogelijk gevraagd een nette Oiensthotie, netjes in knar werlt, tegen hoog loon. Firma P. DE LOZANNE, Markt, HULST. Hotel Graanbeurs. zoowel bloedende, als blinde ge nezen binnen eenige dagen door de onovertrefbare AAMBEIEN- ZALF van P.STEGEMANtest»phor8t, per potje 50 cent, Hoofddepot: Wed.J.RAVE, Zwolle. Overal verkrijgbaar, o. a. bijFirma A.v. OVERBEEKE-LEUNIS, Ter Neuzen; H. CLAESSENS, Axel. Groede. J. KARELS- BRAKMAN. wegens vergevorderden leeftijd: Kaaiwal 20, van i. S3, BE RIE80ER te Axel, welke aitijd een rijk burger- staan heeft opgebracht. Wachtende Te leveren direct uit scbip op spoor- of tramwagon, aan zeer concurreerende prijzen. Aanbevelend, N. Y. „DE HOOP" Directeur 6. F. P. v. d. PEIJL. (Kantoor geopend 912 v.m. 'sZaterdags gesloten). Nieuwstraat. Belasten zich- met alle Effectenzaken. Wisselen vreemd geld tot voordeelige koersen. Nemen Gelden a Deposito en openen Rekening-courant. Verstrekken alle iniichtingen betreffende soliede belegging van gelden. 52 (SOifea(Citv-Bags; Kit-Bags) voor Dames en Heeren. Damestaschjes. N i e u w s t e collectie. Kindertaschj es. Groote verscheidenheid in alle prijzen. bij ARTHUR GEEiS&RUS, Koewacht. bij JOH. v. EIJSDEN, Coiffeur, Noordstraat, Ter Neuzen. Mevrouw VERMAAS, Bad- buisstraat te Ylissingen, vraagt tegen Nov. a. s. bekwaam vakman, biedt z. a. op Vlasfabriek Goed bekend met kunstmatige roterjj. Br. fr. onder No. 107, bureau van dit blad. Aan de Eerste N ederlandsche Cobperatieve Suikerfabriek te Sas van Gent, worden voor de ladingsplaatsen SchuttershofZevenaar en Eangerek, Sluiskil-Station en JDriewegen en St. Anna, TARREERDERS gevraagd. Schriftelijke aanbiedingen worden inge- wacht bij de fabriek. FEIJTER—HUIJSSEN, Controleur. Spoedige opgave gewenscht. Ter Neuzen, Sept. 1916. Aanbevelend, 01 ledere rietdekker kan zijn dekriet BRAMDVKSJ maken. Kosten gering. - Uitwerking gegarandeerd - Eenvoudigetoepassing. Inlichting-en bij de ludustrieele JYlaatscDappij PROTECTOR", TSToordeinde 43, I3en Haag. ^g-erxten gezoelxt op voordeelige voorwaarden. - Het voordeeligste adres voor Wederverkoopers. op Handelskantooi", te dezer steder om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden Eenige kennis der Fransche taal en net handschrift strekt tot aanbeveling. Aanbiedingen schriftelijk onder No. 108 aan bet bureau van dit blad. Zeeuwsch-YL TramWeg Maatschapp^. Spoorvreg Tor Nouzou Gent. Spoorweg Ter Neuzen—Mechelen. Stoomtramweg HulstWalsoord en* 1 A m s t e r d a in s c. h e t ij d v. Ter Neuzen Sluiskil Sluiskil (brug) Philippine Sas van Gent 5 25 5.3 i 5.; 8; 5i42 5.55 8,05 11,2,— 8,14 11,20 2,08 8,18 11,25 2.12 8,22 11,35 2.16 8,35 12,2,29 Duitsche t ij d, Aankomst Selzaete 9,20 12,50 3,14 6,40 Duitsche tijd. Vertrek Selzaete 9,45 1,30 3,45 8, Amsterdamsehe tijd. 9,10 12,55 3,10 7.25 9,20 1,05 3,25 7j35 9,29 1,14 3,40 7.44 9,33 1,18 3,50 748 9,36 1,21 4,10 7,it 9,45 1,30 4.20 8,— Sas van Gent <aan,ko!nst (vertrek v. Philippine Sluiskil (brug) Sluiskil Aankomst Ter Neuzen Amaterdamscha t)jd. V. Ter Neuzen 6,40 9,50 1,30 5,17 Siuiskil 7 10.— 1,40 5,25- Axel 7,26 10,11 1,51 5,34 1 Kijkuit 7,40 10,19 1,59 5,40 a. Hulst 7,50 10,29 2,09 5,47 Amsterdamsehe tijd. V Hulst 8,15 12,12 4,— 8,05 Kijkuit 8,24 12,31 4.09 8,14 Axe! 8.32 12,50 4,17 8,22 Sluiskil 8,43 1,11 4,27 8,38 Aank. te Ter Nenzen 8,52 1.20 4,36 8.42 Ricliting Drie SchouwenTer Neuzen. Treinnummers a. v. Zuiddorpe v. Drie Schouwen v. Axel a. Zaamslag v. Zaamslag v. Driewegen a. Ter Neuzen 31 6.18 6.20 6.30 6.49 6.59 33a 9.25 9.35 9.49 9.55 7.13 10.09 7.20 10.10 33 35 12.31 9.45 12.40 9.55 12.50 10.10 1.05 10.20 1.12 10.34 1.25 10.42 1.35 37 39 3.38 3.45 7.33 3.55 7.43 4.09 8.03 4.19 8.10 4.32 8.23 4.40 8.30 Richting Ter NeuzenDrie Schouwen. Treinnummers 32 34a 34 36 38 v. Ter Neuzen 7.35 10.30 11.05 2.20 5.30 v. Driewegen 7.42 10.37 11.13 2.28 5.38 a. Zaamslag 7.f.4 10.50 11.26 2.41 5.50 v. Zaamslag 8.05 10.57 11.36 2.51 6, v. Axel 8.20 1*1.12 11.50 3.06 6.15 a. Drie Schouwen 8.30 11.22 12.3.16 .6.25 v. n. Zuiddorpe 12.10 12.10 7.38 Treinen 33a- en 34a rijden alleen op Zaterdagen op welke dagen dan treinen 33 en 34 vervallen. 40 8.45* 8.53 9.05 9.15 9.30 9.40 Richting Drie SchouwenKloosterzande. Treinnummers 25 27 Vertrek van Drie Schouwen 7.23 1.30 Axel 7.33 1.40 Rondeputten 7.41 1.48 Aankomst te Zaamslag 7.50 1.56 Vertrek van 7.55 2. Stoppeldijk veer 8.02 2.07 Rapenburg dorp 8.10 2.15 Hengstdijk 818 2.23 Groenendijk 8.26 2.31 Aankomst te Kloosterzande 8.33 2.40 Richting KloosterzandeDrie Schouwen. Treinnummers 26 28 Vertrek van Kloosterzande 9.40 4.10 Groenendijk 9.47 4.15 d Hengstdijk 9.55 4.23 Rapenburg dorp 10.03 4.31 Stoppeldijk veer 10.1*1 4.39 Aankomst te Zaamslag 10.19 4.55 Vertrek van 10.20 5. Rondeputten 10.28 5.08 Axel 10.35 5.15 Aankomst te Drie Schouwen 10.45 Richting Drie SchouwenZuiddorpe. Treinnummers 41 43 45 Vertrek van Drie Schouwen 6.-12.10 3.20 Aankomst te Zuiddorpe 6.06 12.17 3.26 Richting Zuiddorpe—Drie Schouwen. Treinnummers 42 44 46 Vertrek <van Zuiddorpe 6.12 12.24 3.32 Aankomst te Drie Schouwen 6.18 12.31 3.38 Richting IJzendijke- Treinnummers Aankomst van Schoondijke - Vertrek IJzendijke Pyramide Philippine Aankomst Sas van Gent Vertrek y> Pas-sluis Westdorpe Kerk Zwartenhoek Aankomst Drie Schouwen -Drie Schouwen. 17 7,15 7,30 7,55 8,21 8,24 8,39 8,49 8,59 9,09 19 9,23 10,- 10,15 10,42 11,08 11,11 11,24 11,34 1*1,50 12,03 21 12,23 12,35 12.50 1,20 1,46 2,30 2,40 2,50 3,05 3,15 Richting Drie Schouwen— Treinnummers 18 Vertrek van Drie Schouwen 7,35 Zwartenhoek 7,45 Westdorpe Kerk 7,55 Pas-sluis 8,05 Aankomst Sas van Gent 8,21 Vertrek 8,25 Philippine 8,51 Pyramide 9,16 Aankomst IJzendijke 9,30 Vertrek naar Schoondijke 9,37 •IJzendijke. "20 9,28 9,38 9,48 9,58 10,13 10,16 10,42 11,07 11,22 11,30 22 1,45 1,55 2,05 2,13 2,30 2,44 3,15 3,40 3,55 4,22 29 5.2& 5.35 5.45 5.50 5.57 6.05 6.13 6.21 6.30 30 7.25 7.30 7.37 7.43 7.51 8.08 8.10 8.18 8.25 8.35 47 7.38 7.45 48 7.52 8.— 23 5,16 5,30 5,45 6,10 6,36 6,40 6,55 7,05 7,15 7,25 24 6,47 6,58 7,05 7,15 7,30 7,32 7,56 8.21 8,35 v. Uulst. Station a Podtkantoor Dubb. Poort Tivoli Rustwat Terhole Hacfkensdijk Kuitaart, Tol Kloosterz, Tasdijk Dorp Wals. Kruisweg Aank. Wals., Dijk f Vrachtg. worden 5,40 f8,10,40 5,46 8,06 10,46 8,10 10,50 8,14 10,54 8,20 11,— 8,25 11,05 8,33 11,13 8,38 11,18 8,43 11,26 8,50 11,30 8,53 11,33 9.— 11,40 5,50 5,54 6.— 6.05 6,13 6.18 6,26 6,30 6,33 6,40 slechts met deze ■j-2,15 5,50 8,20 2,21 5,56 8,2ft 2,25 6,— 8,30 2,29 6,04 8,34 2,35 6,10 8,40 2.40 f,15 8.45 2,48 6,23 8,58 2,53 6.28 8,58 3,01 6,36 9,06 3,05 6,40 9,10 3,03 6,43 9,18 3,15 6,50 9,20 treinen vervoerd v.Walsoorden,Dijk 6,50 +9,15 12,20 Kruisweg 6,57 9,22 12,27 Kloosterz., Dorp 7, Tasdijk 7,04 Kuitaart, Tol 7,12 Hoefkensdijk 7,17 Terhole 7,25 Rustwat 7,30 9,55 Hulst Tivoli 7,36 10,01 Dubb. poort 7,40 10,05 Postkantoor 7,44 10,09 Aank.Hulst.Station 7,50 10,15 9,25 12,30 9,29 12,34 9,37 12,42 9,42 12,47 9,50 12,55 1- 1,06 1,10 1,14 1,20 9,25 9,32 9,36 9'39 9,47 9,52 Vrachtg. worden slechts met deze 3,45 7,— 3,52 7,07 3,55 7,10 3,59 7,14 4,07 7,22 4,12 7,27 4,20 7,35 10,. 4,25 7,40 10,05 4,31 7,46 10,11 4,35 7,50 10,15 4,39 7,54 10,19 4,45 8,— 10,25 treinen vervoerd

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4