Consulaat van Belgie Consulat de Belgique Openbare Verkooping Openbare Verkoopiag. Sb Hoogaarts Am. 6, een nette W0NI2TG Najaarszaaigranen Oliegoederen Openbare Verkooping. HERBESTEDINA Union France Beige. I] een 2persoons Hijtnig Regeeringsbokking, ?@Ft@iigi§ Iaadweikili@i®i Tip-Top VAN QMLE^ GEMENGDlE. BEBICHim Laatste Berichten. Hoogwatergetij te Ter Neuzen A f ww e z i g ADVERTENT I EN. eene partij HUISRAAD T8 huur gevraagd Weer voorhanden JACS DE KOK, Ter Neuzen. ln alle prijzen. vanaf 5 cent. Verloren a. Huishoudelijke Goederen, koop ii. Een Woonhuis, V ertegenwoordiger TE KOOP: VERKRIJGBAAR: Aangifte van Leerlingen te TEE NEUZEN. a TEENEUZEN. „HET GE0ENE KEUIS" ALBUMPJES. weer te bekomen. P. K 0 0 L E, Axel. 3.C. VAN ES, koop i. Een Woonhuis, koop m. Een Woonhuis, koop iv. Een Woonhuis, BESTEK JSK 26. Het verleggen van den OostelUken Havendjjk en van de Spuikom, het maken van een Goupnre, het verlengen van Duikers en verdere werken aan de haven te Hoofdplaat. TE KOOP: bij J. DIELEMAMAN DAMME, betreffende het vervoer en nederlage van goederen Firma P. J. VAN DE SANDE - TER NEUZEN. Een zelfde zaakje werd behandeld iegen den heer A. P. d. V., oud 51 jaar, commies ter secret,arie en ambtenaar van den Burg. Stand te Ter Neuzen, die op 4 Sept. 1915 een akte van huwelijks-aangifte niet bad geteekend. In deze zaak was de eisch (by verstek) f 1 boete of 1 dag hecht. Verdronken. Gistermorgen is de 16-jarige I. L. Visser, scbildfrsknecht te H. L. Ambacht by het scbildeven van een scbip in bet water ge- vallen en verdronken. (D. Crt.) V-erbazend veel! - De veehouder M. Koorn te Abbekerk (N.-B.) heeft een koe, die (na bet kalven in Jul;) 45 liter rnelk gaf per dag, tbans nog 36 a 37. Panlsers voor soldaten. Toen het scbielwapen het zwaard en de an-dere verouderde verweermiddelen vcr- drongen had, werd het harnas als nutteloos en belemmerend buiten gebruik gesteld. Later echter, toen het verbeterde geweer, en nog later, toen de granaten en kartetsen hunne ontzellende uitwerking begormen te doen, zocht men weder naar nieuwe soor- ten pantsers, die den soldaat de noodige ]>esehermin,g konden verleenen. De oiide sOort was onbruikbaar, om-dat die ©en modernen geweerkogel, een granaat- splinter of een slirapnellkogcl evenmin te- genlioudt als een blad papier, terwijl boven- dien het ingedeukte g-escheunde metaai de wond, die daarachter zou ontstaan, nogzon verergeren. De geringe weerstand die het zou bieden, is echter bovendien voldoende om het projectiel eenigszins af te platten of een zijdeling'sche richting te geven, zoodat de wond nog -emstiger wordt. Het oude pantser dus zou den drager dus eer een na- dan een voordieel opleveren. Men heeft daarom getracht pantserstukken te maken die ten minste de "edele deelen des lichaams, waarin een wond meestal den dood ten gevolge heeft, zooveel mogelijk afdoende te beschermen en als eersten stap in die richting is men tot de fabricage van den stalen helm gekomen, die thans alge- meen gebruikt wordt en het aantal levenS- gevaarlijke lioofdwonden belangrijk heelt verminderd. Op tamelijk ruime schaal gebruikt men ook reeds stalen platen, meestal van ron- den vorm en hoi gezet, die boven of tus- ffchen de kleeding voor het hart wordt ge- dragen Het gewicht is wel tamelijk zwaar, xnaar de resullaten zijn wel bevredigenJ. '"Bij het veelvuldig gebruik, dat thans van granaatkartetsen wordt gemaakt, welke pro- jectielen in de lucht uiteen springen en hunne kogels en scherven van bovenaf ver- spreiden, kwam men ook op het denkbeeld, om de soldaten sehouderplaten te geven, zoodat hij tegen van bovenaf komende proi- jectielen aan hoofd en schouders bcschermd wordt. In all© landen wordt ernstig en hard gewerkt om deze beschermingsmiddelen te verbeteren en te vervolmaken.* Deze quaestie is, naar de „Daily Chronicle" mededeelt, niet nieuw. Reeds kort voor den slag bij Waterloo benoemde de Engelsche regeering een parlementscommissie om dit vraagsluk te onderzoeken en rapport van hare bevindingen uit te brengen. Tot de deskundigen, die deze commissie opriep, was ook een officier van de Life Guards, Shaw geheeten, -een uitmuntend vuislveehter en schermer, die later op het slagveld stierf. na zich door staaltjes van merkwaardige belvendigheid en mood onder- scheiden te hehben. Toen de commissie hem vroeg welke soort bescherming hij dp voorkeur gaf, antwoord- de hij. „Ik zou 't liefst in mijn hemdsmou- wen vecbtep." Een aarlijke vangst. Alfred Noyes geeft in de „Daily Express" het volgende verhaal van een avontuur, dat de schipper van den trawler „Pelican", van Grimsby aan een „mijn" had. „Toen de vleet werd ingehaald, bleek het diat er een mijn tusschen de vleetlijn ver- ward was geraakt. De stoothorens van de mijn raakten bijna het schip. I-ed-ere bewe- ging Van het schip dreigd-e een ontploffing te veroorzaken,. die het schip met zijn be manning vernielen zou. Hetzelfde gevaar dreigde bij iedere poging om de mijn vrij te maken. Het scheen, dat er niets anders overbleef •dan het schip te verlaten, maar de schip per liet de bemanning in de kleine boot plaat-s nemen en beval hen wag te ro-eien. Hij ze.lf wilde aan boorl blijven en zeide: „Ik zal probeeren of ik dat ding kan los- maken. Als er wat gebeurt zal er maar een man verloren zijn." Ondanks de protesten der bemanning bleef hij alleen aan boord van den trawler en zette' zich met buitengewone koelbloe- digheid en vaardigheid aan het werk om de mijn lo-s te maken. Nauwkeurig rekening houdend met de beweging van het schip, liet hij het windas terugloopen en de mijn bij kleine eindjes tegelijk in het water zak- ken. Toen vierde hij de lijn om het scliip vrij te maken van de mijn. De lijn was tachlig vaajn afgeloopen toen de mijn ont- plofle. Ofischoon de afstand van den traw ler groot genoeg was, lichtte de schok het vaartuig uit het water. Eerst vreesde de sehippei- dat het geraamte van het vaartuig onlzet was en bet dus zou zinken, maar deze vrees bleek voorbarig en hij bracht den trawler behonden naar Grimsby terug." D® brug bij Quebec ingeslort. De Quebecbrug was de grootste csntilever- brng ter wereld. Maandagmorgen begon het werk om de ligger op draagbalk op te stellen, waarbij de voornaamste ingenieurs voor den bruggenbouw in de Yereenigde Staten en Canada aanwezig waren. Op pontons werd de draagbalk naar het bouw- j werk gesleept en terwijl honderden vaar- tuigen op de rivier de stoomfluiten openden, werden de pontons verwijderd en werd de ligger opgeheschen. Alies scheen voortref- felijk te gaan, toen plotseling aan een der dragers die den ligger aan den noordelijken hoek droeg, een scheurend geluid werd ge- hoord. De ligger viel uit het eene einde in de rivier, maar de overige hijschblokken hielden nog. Met inspanning van alle krachten trachtte men nog een ketting te slaan om den wankelende balk, maar tevergeefs, met het geluid van springende granaten, knapten achtereenvolgens de verschsllende steunen af en met een geweldigen plof, viel de draagbalk in bet water en verdween in de diepte. Men zag hoe de op den balk ar- beidende mannen in de rivier sprongen. Onmiddellijk kwamen booten te kulp en zoo konden nog vela arbeiders worden gered. Een oorlogsfilni. Aan die Manchester Guardian wordt ge- sclircvicn „Ik ging met een van mijn vrienden, ©en geleerd man, (die in liet offensief llcht ge- wond was. -die pfficieele film van de ge- vechten bij die Somme zien. „Nu", vroeg ik, toen wij wedjer buiten kwjamen, „dat is nn liet echte nietwaar„Ja," woordde hij langzaam, „het lijkt er op, zoo- als -een silhou-et gelijkt op d-e persoon, die het voorstielt, of zooafs een -droom op een w-erkelijk voorval. Er ontbreekt zooveel aan liet vensuffend-e lawaai, d-e stank, de op- winding en (die g-evechten .van man tegen man. Je kan genoeg zien om de juistli-eid van g-enenaal Sherman's woordpn (te (erken-nen. dat de oorlog idie hel is, maar -de hier afge b-eeld-e lijki zooveel op die werkelijkhei-d als de h-el van Homerus op die van Dante. Ivom ga' m-ee -een kop thee drinken en laten we den oorlog vergeten." Oorlogs-liuwelijken. He-el wat Engelsche soldaten, --die nu hi Frankrijk zijn, gaan daar met Fransch-e m-ei-sjes -een huw-elijk aan. D-e overheid heeft boven-di-en die formaliteilen v-ergemakkelijkt, zood-at een Eng-eLsch-Fransch huwelijk lieel vlot g-eslo ten kan worden. Het is echter nog at eens voorgekomen, dat naar Eng-eland te- ruggekeerde Tommies hun echtgenooten aan den -anderen kant van het Kanaal bleken te vergeten. Zo-o vaak zelfs is het voorgekomen dat de Fransche minister van justitie ge- m-eend heeft zich er m-ee te b-emoeien. Er zijn nu m-aatr-egel-en genornen, die de Tom mies wat -dui-delijker de geldigheid van het o-orlogs-huw-elijk zull-en herin neren. 20 Proeessen-verbaal tegelijk. E-en poelier te Roermond b-ood, schrijft het Vad., aan het station te Maastricht kratt-en met d'uiVen ten vervoer aan. Ze waren zoo vol gepropt, dat in iedere krat reeds voo-r die verzen-ding eenige w-aren ge- istikt. D-e Staatssp-oor weigerde aanneming en de polili-e maakte tegen hem 20 verbalen op voor i-ed-ere krat een. Ilet EJspeter boseh. Men schrijft -aan de „N. R. Ct. D-e h-eer-en Tutein Nolth-enius,, rentmeester, en jhr. Sandberg, hebben verschillendle -aandeelhouders in kennis gesbeld van het bod van Prims H-endrik men no-emt 285,000 voor het Elspeter bosch. R-eeds zijn en- kele laandeelhoud-ers berei-d gevonden dit bod te aanvaarden en bestaat er veel kans, dat ide meerderheid zal vol-gen. Iirins Hen- drik zal dus wiel eigenaar worden van de scho-one Elspeter bosschen, waandoor inisf- -schi-en wel het mooiste natuurmonument van d-e V-eluwe voor liet publiek veidoren g-aat. Kolenvoorzlening. De Minister van Lan-dbouw heeft aan de burgemeesters bij circulaire medegedeeld, dat door hem overwogen is, in h-oeverre het noodi-g en wenschelijk zou zijn, krachtens d-;e bepalingen dier Distributi-ew-et, reg-elen vast te st-ellen ter v-erzekering, dat voldoen de voofrad-en brandstoffen in h-et a.s. winter- seizon beschikbaar zijn en een regelmatig-e dislribulie kan plaats vimden. Yoralsnog bestaat, naar Ministers m-eening, geen aanlei-dling tot ijergelijk-e maatreg-elen over te gaan, aangezien die regeling r-eedisl door rijkskolendistributi-e getroffen, vol doende. aanvo-er ien distributie van brand stoffen in genoegzame mate verzekert. B-e-doelde regeling kom t in hoof-dzaak hier- op n-eer, -dat die geheele pro-ductie brand stoffen hier t-e land© zoowel als de hoeveel- h-edien uit Duitschlaud, Belgie -en Engelan-d ingevo-erd, worden g-edistribu-eerd ond-er oon- trole der rijkskolendistributie. Viaststelling van maximumprijz-en voor steenkolen, acht die Minister ongewenscht, aangezien deze in de praktijk veel mo-eilijk- hed-en zou opleveren, voo-mamelijk ten ge volge van plaatselijk, s-oms zeer vei-schil- 1-ende omstandiglied-en, transportkostcn enz. Sluiting van de Engelsche havens. YLISSiXGEN. Alhier is bericht ontvan- gen, dat -d-^ Engelsiche havens gesloten zijn, zoodat d-e -di-enst Vlissingen—Eng-eland tot nader bericht wordt g-estaakt. _De „Koningin ^R-egentes" is van morg-cn dan ook niet veftrokken. Het Balkan-gevechtslerrein. SOFIA. Langs de Donau artillerievuur. H-et offensief duurt voort. Te Silislria namen, wij 10 shikken vestingartilleri-e en veel oor- lo-gsmaterieel. D-e vijand wijkt Noord-Oost en Oostwaarts, achtervolgd door onze troe- pen. De onlustcn in Djambi. (Officie-el.Bare Majesteit flottieljevaar- tuig „K,alilei" (bewapend met 2 kanonnen van 10,5 centimeters, vier kanonn-en van 3,7 centimeters .en een machine-geweer) en twee gewapende slo-epen zijn made ter be- schikking gest-eld van kolonel Kroesen, die met -aanvo-ering der troepen in Djambi is belast. a TOOK BELANGHEBBENftEN. (Zonnetij-d.) g Laatste Ewartier Dinsdag 19 Septem ber voormiddag 5,55 uur. 14 September Zon op 5,34 onder 6,18 uur. 15 5.35 6,15 u 16 n n h 5,37 6,18 De lantaarn voor wielrijders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na zonsondergang branden. OPEXBARE VERKOOPINGEN. Sept. 14 Zuiddorpe. Gezaag-d Hout en Afbraak. Notaris Dr-egmans. 16 Arnemuiden. E-en Hoogaarts. Notaris Vervaat. 18 Ter Neuzen. Huisraad, Not. v. d. Mo-er. 20 S-as van Gent. Huishoudelijke goede- ren -en Woonliuizen. Notaris Dregmans. 21 Ko-ewacht. Canadaboomen. Notaris Dregmans. 21 Biervliet. Eenige perceelen Bouwland (bij instel). Notai-is Beuningh. 27 Hoek. B-eesliaal, Landbouwgereed- scbappen, enz. Notaris Dregmans. 28 Graauw. Eene Hofstede, Not. Lijdsman. 3 Zuiddorpe. Canada- en Wilgenhoomen, Notaris Dregmans. 5 Biervliet. Eenige perceelen Bouwland (bij toewijzing). Notaris Beuningh. 5 Boschkapelle. Canadaboomen, Notaris Dregmans. 10 Koewacht. Canadaboomen. Not. Dreg mans. AANBESTEDINGEN. Ter Neuzen. Het leveren van voerlie den, paarden en karren, ten belioeve reinigingsdi-enst. Bui-g. en Weth. van T-er Neuzen. Philippine. H-et maken een-er B-eschoei- ing. Besluur van den Clarapolder te IJzemdijke. Ter Neuzen. Yerleggen Oo-st-el. H-aven- djjk -en Spuikom enz. Zeeuwscli-Yl. Tramwegmaatschappij. TerN-euzen. Het maken van de Aarde- baan en van de Ivunstwerken, leggen der Spor-en en Wissels en alle bijko- m-ende vverk-en. Zeeuw-scli-Vl. Tram- weg M-aatschappij. Zaamslag. Leveren van Anthraciet. Burg, en Weth. van Zaamslag. VERPACHTINGEN. Sept, IS 18 27 27 Oct. 1 Sept. 27 Zaaridam. Het recht tot het weghalen van Mosselzaad. Ontv. Reg. Domeinen te Zaarudam. SCHEEPYAARTBEWEGING. Van 11 tot en met 12 Sept. werden langs de Oostsluizen alhier 27 binnenvaartpigen op- en 32 afgeschut; langs de Middensluizen 23 op- en 10 afgeschut en langs de West- sluizen 4 op- en 3 afgeschut. JPositie der Stoomxchepen s.s. ELISABETH vertrok 6 dezer van Rotterdam naar Montevideo voor orders. s.s. HELENA vertrok 6 dezer van Rotterdam naar •Sandy Hook voor orders, s.s. MAGDALENA vertrok 23 dezer van Rosario naar Rotterdam s.s. CORNELIS vertrok 19 dezer van La Plata naar Rotterdam. te TER NEUZEN. voor de Vakavond-Hchool, cursus 1916/17, voor of op tlSaandlag IHS September* a. s.,, bij den Secretaris CH. L. KESBEKE. BET BE8TUUR. Trijdag 15 tot en met JVoensdag 20 September S3**. Hi, StOL8£2!3fri, Oogarts, Middelburg. De miSicienss der lichfingen I9S5 en I9i6, alsook de oude miiitsiren, welke. meenen redenen te hebben zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen en die nog niet onderzocht zijn, worden uitgenoodigd zich aan te tneiden ter Kan- seiarjj van bet Sely3S«3h ConsuSaat, Lange Kerkstraat 85, op Ms*ijdag 85 deze!*, vanaf 9 uur voormiddags. Les miliclens des contingents de 1985 et ainsi que les anciens miii- taitpes qui croient avoir des raisons de se soumettre a un examen medical et qui n'ont pas encore ete examines, sont invites a se presenter a la Chancellerie du Consulat de Belgique, Lange Kerkstraat 85, It lit-- t cou- rant, a partir de 9 heupea du matin. te TER K0JZ09. D A G E N. Voorm. Nam. Donderdag 14 September 2.56 3.15 Vrydag 15 n 3.32 3.49 Zaterdag 16 n 4.7 4.24 Zondag 17 n 4.43 5.1 Mnaadag 18 5.22 5.44 Dinsdag 19 6.9 6.40 Woensdag 20 7.15 8.— Zoo de Heere wil en zg leeft, hoopt a.s. Vrgdag 15 September onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, MARGARET HA VAN DE VOORDE, haar 50ste geboortedag te herdenken. Dat zg nog lang voor ons gespaard moge blgven, is de wensch van Hare dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Zaamslag (Veer), 1916. Allen die inlichtingen wenschen omtrent het doel en de working van de Vereeniging te Ter JSeuzen, worden uitgenoodigd by den heer DE KR1JGER (voorheen Brak- man en F. M. Fermont) te Sluixkil, op Zatepdag 18 September 8916, des avonds 8 uur, nienwe tijd). HET BESTUUR. Notaris Van der Moer, zal op i^standag 98 September 9916, des namiddags te 1 uur, ten verzoeke van den heer F. J. OOSTD1JK, aan het door hem bewoonde huis, Noordstraat (hoek Walgang) te Ter Neuzen in het opehbaar verkoopen alsKasten, Stoelen, Tafels, Bed en toebehooren, Ledikant, Kachel, Lampen, Spiegels, Klok, Filter, Kuip, Potten, Kisten, Beeldjes, Flesschen, Schilde- rgen, Toonbank, Koffiemolen, Glas-, Geleierd- en Aarde^verk, Keukengerief, enzoovoorts. Betaling contant. De Deurwaarder P. A. Vervaat te Middelburgzal op Zaterdag 16 September 1916, des namiddags om 5 uur, aan de Werf der Gebrs MEERMAN te Arnemuiden d contant verkoopen groot 18 ton met inventaris. voor direct of voor binnen 11 dagen of twee tlinlxe KAMERS, voor jonggehuwd paar. Brieven onder No. 109, Bureau dezer courant. Firma P. J. VAN DE SANDE. Buitengewone keuze Spoedige bestellingen gewenscht. i Beleefd aanbevelend, TANDAETS, Bronwerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Nenzea is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 2 1 uur. Plaatsen van Kunattanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandziekten. Telefoou no. 105. Meuzenhoek, Zaamslag. 111 Tegen belooning terug te bezorgen bureau van dit blad. De Notaris J, A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Erven Mej. PR1NS- ADR1AAN8EN, aan het sterfhuis te Sas van Gent, op Woengdag den 20 September 1996, des voormiddags 10 ure, nieuwen tijd, om kontant geld ver koopen als2 Ledikanten met Beddengoed, Kist met Dekens, Tapijten, Loopers, Serviers, Hangkast, Stoelen, Kabinet, Wasch- tafel, Linnenkast, Spiegels, Schoorsteen- garniture, Lampen, Tafels, Kasten, Kacheis, enz. enz. b Onmiddellijk daarna in het Hotel de Zwaan, bij dhr. J. van den' Hemel, krachtens verleend Rechterlijk bevel Aanhoorigheden en het Recht van Erf- pacht tot 31 Dec. 1925, te Sas van Gent, Polderstraat, kadaster sectie C no. 1697 groot 3 aren 77 centiaren. Verhuurd aan J. Bosser voor 9,10 per maand. en het Recht van Erfpacht als boven, kadaster sectie C no. 1698 groot 60 centiaren. Verhuurd aan W. Caljoxtw voor f 9,10 per maand. Aanhoorigheden en het Rechtjvan Erf pacht als boven, kadaster sectie C no. 1699 groot 1 are 95 centiaren. Ver huurd aan Ed. Cuijle voor 103 1 per jaar. Aanhoorigheden en het Recht van Erf pacht als boven, kadaster sectie -C no. 1700 groot 2 aren 3 centiaren. Ver huurd aan M. Stouthamer voor 27,24 per 3 maanden. Betalen koopsommen 1 maand. De huizen zullen elk afzonderljjk en in massa worden geveild. Door de Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg Maatschappij zal op Woensdag 27 September, des namiddags te twee uur, in het ,/Hotel des Pays-Bas" te Ter Neuzen, worden herbesteed Bestek met 3 teekeningen verkrijgbaar tegen betaling van 2,50 aan het Ingenieurs-Bureau W. E. CRA.MER en H. POLA.NO, Noordeiude 18a te 's Gra- venbage, of aan het Bouwbureau te Ter Neuzen, Nieuwstraat No. 34. voor de groote Sigarettenfabriek LUCAS v. d. MOLEN, Donze-Visserstraat No. 118—120 TER NEUZEN. bjj K. L. DE KRAKER, Zaamslag, 7/9 '16. Veerhoek. by J. VLAANDER, Ged. Hoefsmid te AXEL. a 5 cent per stnk, Vlooswykstraat. Voorheen Tip-Topf ingesteld volgens Kon. Besl. ran 17 Febr. 1916, Stbl. No. 76 ZIJN VOORHANDEN BIJ Noordstraat 55—57. Telefoon No. 25. Oct. ii H ii 'V

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3