ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6429. Donderdag 14 September 1916. 56e jaargang. IIIB1LIJI USVAFT. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN De Burgemeester van IA AM SLAG BINNENLAN D. Telefoon 25. Koninklijk bezoek aan Ter Neuzen. aankondigingen van den Provincialen Stoombootdienst op de Wester-Schelde, bij de Firma P. J. TAB DE SANDE te Ter Nenzen. FElfllLITON. Per 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. S1J vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /l.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij catrecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De BURGEMEESTER van TERNEUZEN, voldoende aan de vereerepde opdracht van Hare Majesteit, betuigt aan de inge- zetenen van deze Gemeente Hoogstderzelver dank, voor de vele blgken van gehechtheid aan Haar en Haar Koninklijk Huis, bij gelegenheid van Hare doortocht op 13 Sept. lnzonderheid dankt zrj voor de kinderlijke hulde der schooljeugd, het muziekgezelschap voor de gegeven muziek, en de voorbeeldige orde welke er in de gemeente heerschte. Ter Neuzen, 13 Sept. 1916. De Burgemeester, J. HUIZINGA. van 15 tot en met 30 September 1916. noodigt de landbouwers uit op Vfydag 15 September a.s., des voormiddags van 912 en des namiddags van 24 en op Zaterdag 16 September d. a. v. des voormiddags van 9—12 ure, ter secretarie opgave te doen van de hoe- veelheid graan, dat zij voor veevoeder wenschen achter te houden onder bijvoeging van een juist gespecificeerde opgave van het aantaj^ stuks vee. Zaamslag, 11 September 1916. De Burgemeester voornoemd, JOH. DE FEIJTER. af's van jongens, en datgene wat noodig is j voor een degeiijke lichamelijke vorming. Te lang reeds werden de krachten en ver- mogens van den geest geoefend met voor- bijzien meest of ten koste dikwijls van de eischen der lichamelijke verzorging. Het nieuwe Kon. Besluit wil een gezond lichaam als de beste huisvesting voor eene gezonde ziel. De beide seksen worden afzonderlijk ge oefend. Het laat zich voorzien, dat er in den eersten tijd meer deelnemers dan deelneem- sters zullen wezen, maat wanneer de zaak meer bekend geraakt en beter gewaardeerd wordt, zal daarin wel verandering komen. Deelneming aan de oefeningen geschiedt geheel kosteloos. In tegensteliing met wat men vroeger wel zag en waartegen herhaaldeljjk door onderwijzers gewaarschuwd werd, is elk militair karakter aan het onderricht ont- nomenhet opvoedend element staat bij ailes op den voorgrond. Daardoor verdien't en verwtfrft de beweging hoe laDger hoe meer steun uit onderwijzerskringen. De leerlingen kunnen diploma's bebalen, in den eersten, tweeden en derden graad, met dien verstande, dat het diploma in den eersten en den tweeden graad uitslui- tend kan worden behaald door leerlingen van 18 jaren en daarboven, en dat de 17jarigen uitsluitend het diploma in den derden graad kunnen verwerven. In de oefeningen heerscht eene mooie afwisseling. Voor mannelijke leerlingen worden ter verkrijging van een diploma andere eischen gesteld dan voor vrouwelijke. Voor mannelijke leerlingen zijn uit te voeren E.en groot Volksbelang. Temidden van den bloedigen worstelstrijd in het grootste deel van Europa blijft onze Regeering kalm allerlei maatregelen nemen, die het^geluk en het welzijn van het Neder- landsche volk beoogen, zoo voor het heden als voor de toekomst. Voor ons ligt een Kon. Besluit van 25 Juli 1916, no. 44, waarbij verschillende be- pahngen zijn vastgesteld betreffende de lichamelijke opvoeding, voornamelijk van hen, die de gewone schooljaren reeds achter den rug hebben. Ze bedoelen een voort- gezet onderricht ten behoeve van jonge- lieden van 12 tot 20 jaar, zoowel van meisjes A. 1. Vrije-oefeningen in standen. 2. Beperkt vrije oefeningen. 3. Combinaties van stok- en vrije- oefeningen. B. 1. Brug. 2. Rek. 3. Ringen. C. 1. Klimmen. 2. Kogelstooten. 3. Staafwerppn. Eenledig springen. 1. Hoogspringen. 2. Ver springen. 3. Gemengde sprongen. Tweeledig springen. 1. Polstok-hoogspringen. 2. Rek-lijnspringen. 1. Evenwicbts-oefeningen. 2. Snelloopen. 3. Gewicht heffen en -drukken. Voor vrouwelijke leerlingen A. 1. Vrjje oefeningen in standen. 2. Vrije oefeningen in het voortbe- wegen. 3. Combinatie van stok-oefeningen met vrije oefeningen in standen. B. 1. Brug. 2. Ringen. 3. Horizontale of liggende ladder. 1. Evenwichtsboom. 2. Schuine ladder. 3. Balslingeren (werpen). D. E F. C. D. Eenledige sproDgen. 1. Hoogspringen. 2. Ver springen. De wijze, waarop het onderzoek gehouden wordt en waarop de punten worden toege- kend, is nauwkeurig omschreven. Van Rijks- wege wordt een getuigschrift als leider of leidster vastgesteld. De opleiding kan ge- schieden zonder kosten vodr de deelnemers of deelneemsters, in een cursus te geven door den bezitter of de bezitster eener akte van bekwaamheid voor middelbaar onderwijs in de gymnastiek of van het getuigschrift B volgens Kon. Besi. van 22 Aug. 1913, no. 51. Voor het verkpijgen van het getuigschrift als leider of leidster wordt een examen afgenomen, zoowel theoretisch als practisch de vereischten zijn omschreven in het Programma, dat a's bijlage "T gevoegd is bij het Kon. Besl. Hij, die gedurende 12 achtereenvolgende maanden van 1 Nov. tot 31 Oct. eene groep leerlingen heeft geoefend, zonder kosten voor dezon, ont- vangt daarvoor eene belooning van f 150, onder zekere vmrwaarden. Een leider kan meer dan een groep leerlingen oefenen, twee, drie bjjv. in de week, met splitsing dier leerlingen naar gelang van den leeftijd in dat geval ontvangt hij twee, drie maal de uitgeloofde belooning. Voor verschillende onderwjjzers, die nog niet te oud zijn, ligt hierin een middel om hunne inkomsten belangrijk te verbeteren. Wie van een en ander meer weten wil, kan meer uitvoerige inlichtingen bekomen van den heer H. J. Balfoort, Inspecteur v. d. licb. Opvoeding, oud-Referendaris bij het Departempnt van Oorlog, te's Gravenhage, Stadboudersplein 71. Deze volijverige, kundige en hoogst welwillende autoriteit is in Ter Neuzen niet gansch onbekendeen paar jaar geleden heeft hij daar eene'spreek- beurt vervuld. Wij wekken alien, die wat voor deze nuttige zaak gevoelen, op, mee te werken tot bereiking van het goede doel, dat de Regeering zich met ditKon. Besluit voorstelt. Vooral de hulp der onderwijzers zal hiertoe kunnen bijdragen. Nieuwe vlfegtoeslellen. De Tel. meldt, dat onze Regeering met een der vreemde mogendheden onderhande- lingen voert over den aankoop van nieuwe tweedekkers, die bewezen hebben hoe de oorlogsmachines moeten wezen en dat deze onderhandelingen met succes gevoerd worden. Onze militaire vliegers, die tot nu toe slechts verouderde typen vliegtuigen in ge- bruik hadden zouden dan binnenkort nieu we prestaties kunnen leveren op meer daar voor geeigend materiaal. De Zeemeeuw opgcbracht. Wolff seint uit Berlijn: Zondagmorgen jl. is het Nederlandsche motonschip Zeemeeuw, met contraband© aan boord, op weg van Rotterdam naar Londen, opgebnacht. De Engelsche biokkade en Nederland. Naar aanleiding van het Reuter-telegram uit Londen, dat tot nader onder geen facili- teilen meer zullen worden verleend voor den .nvoer in Nederland van verschillende arti kelen, vernemen wij, dat dit besiuit reeds j eenige dagen geleden ter kennis van de N. O. T. wend gebracht. Voor verschillende artikelen zooals plantenvezels, eieren en rub ber wend .reeds lang geen consent tot in- vner door Engeland gegeven. Btijkhaar is het de bedoeling der Engelsche regeering om te voorkomen, dat van over- zee artikelen in ons land worden ingevperd, die wij zelf produceeren en weer uitvoeren naar Duitschland. Het ligt in het vooraemen van de N. O. T. om gedaan te krijgen, Hat voor de verschil lende artikelen wederom invoer zal worden toegestaan tof een hoeveelheid, beantwoor- dend aan d e binnen l ands che behoefte. (Hbld.) Engelscli en Duilsch onrechL In zijn overzicht m ,,Vragen des Tijds" bespreekt Dr. G. W. Kernkamp o.m. die regeling der visscherij-quaestie met Enge land. Blijkbaar is aeze regeling aanneme- lijk voor de rederijen. Maar men moet af- zien van het kardinalc punt, n.l. dat Engc- land miisbruik maakt van zijn ma'cht om Nederland te dwingen den uitvoer naar Duit- sclilarMj te beperken. Dit blijft onrecht en moet onrecht ge- noemd worden, ook door hen, wier sym- pathie naar de zijde der Entente gaat; in- dien men hier in Nederland berust in den dwang, idien Engeland ons aandoet, dan is de eenige vergoelijking daarvoor, dat men de macht mist om zich er tegen te verzet- ten. Onze economische onzijdigheid geven wij door een regeling ials de bovengenoemde prijs; indien zij aa Duitschland aanleiding geeft tot represailles op economisch gebied, zullen wij ons daarover niet mogen ver- wonideren of beklagen; tot ons geluk heeft Duitschland zoo^eer behoefte aan allerlei producten van Nederlandschen bodem, dat het ons niet veel zal kunnen onthouden van wat wij zelf uit Duitschland behoeven. Inluisscben is er, volgens den hoogleeraar, consequentie in Engeland's ho.uiding, niet in die van Duitschland. Wij weten bij Duitschland soms niet waar wij aan toe zijn. Duitsche duikboot-commandlanten torpe- deeren af en toe Nederlandsche schepen, die geen contrabande ver voeren; maar de Duitsche regeering heeft niet aangekondigd dit te zullen doen. Duitsche luchtschepen vli egen in de la.atste ma and soms dag aan dag over Nederlandsch grondgebied; maar de Duitsche regeering heeft niet aan gekondigd, dat oorlogsnoodzaak haar daartoe dwlngl; zij heeft integendeel aan onze re geering verzekerd. dat zij aan de comman- danten van hare luchtschepen de strikste bevelen heeft gegeven om de Nederlandsche onzijdigheid te ontzien. Is er dan in Duitsch land zoo'n janboel, dat de regeering de duikboot-commandanten- en v luchtschippers niet meer in de hand heeft? Dit is:, om meer dan een reden, moeilijk aan te nemen; wat hlijft er dan aniens over dan te ver- omdenstellen, dat de Duitsche regeering ons eenvoudig voor den mal lioudt met haar verzekering, dat de onzijdigheid van het Ne derlandsche gebied ook dobr haar lucht- scliepen den strengste moet worden geeer- biedigd? 7 8 j Den voigenden morgen brachten Hans en Bej-ger de anderen aan boord van La Gloire". Hans haid eerst nog een ernslig onder- houd met Eisia, het jonge meisje, dat hij had liefjgekregen als een zuster, was nu merkwaardig kalm. Toen Hans liaar de groelen van dien gearresteerden Engelsch- man overhracht, met de verzekering, dat hij aan de misdaad, die men hem ten las te tegde, onschuldig was, kmkte zij slechts met haar mooie kopje fen zei: Mijri heste Hans, daaraan heb ik geen oogenbtik getwijfeld. Hij is onschuldig en gij ziji alien, alien met blindlieid gesLagen. Ik wilde, lieve Elsa, dat ook ik in het binnenste van mijn hart evenzeer overtuigd ■was van zijn onschuld als gij, antwoordde Hanis. Nu sloeg Elsa haar groote oogen op en keek den jongeman glimlachend aan: Mijn beste Hans, ik begrijp heel goed dat ge dat niet kunt. Later hoop ik dat ik u zal kunnen zeggen; waarom ik weet, dat nijI onschuldig is, al treedt de geheele we- retd ook als geluige tegrn hem op;! t oen zweeg zij een oogenblik, om er'ein- uctijk aan. toe te voegen: DE ALGEMEENE TOESTAND. De toestand in Griekenland wordt met den dag ingewikkelder, schrijft het Alg. Hbl. Zaterdag hield een volksmenigte een betooging tegen het Fransche gezantschap, terwijl er de Entente-gezanten een bespre- king hielden. Uit die menigte werden schoten gelost. De gezanten stelden den Minister-president Za'imis, die zijn leed- wezen over het gebeurde uitsprak, eenige eischen in verband met de betooging. Zij eischten de bestraffing van de verant- woordelijke daders, de vervolging van de ambtenaren die in gebreke bleven het in cident te voorkomen en onmiddellijke ont- binding van de afdeelingen van den reser- vistenboud in Athene en in de provincie. Za'imis beloofde dat de regeering de noo- dige maatregelen zou nemen en had na een langdurig onderhoud met den koning een zitting van den ministerraad bijeengeroepen. Het laatste deel van den eisch der ge zanten, ontbinding van alle afdeelingen van den reservistenbond, was uitvoerbaar, en de regeering is met de sluiting dier bondsaf- deelingen reeds Zondag begonnen. Maar moeilijker was de vervulling van den eisch bestraffing van de daders, van de personen die voor de betooging en het schieten verantwoordelijk -wareD, wijl een breedvoerig onderzoek daarnaar moet worden ingesteld, en bovendien de ambtenaren, de prefect van Athene en de politie, die het incident niet hadden weten te voorkomen, op last der gezanten moet worden ontslagen. Of het nu deze gescbiedenis is, die bij Za'imis den lust heeft doen ophouden nog langer als eerste-minister in Griekenland te zijn, dan of er andere oorzaken voor be- staan, is niet bekend. Er heerscht in Grie kenland een zeer ontevreden stemming te gen den minister, die twee oorzaken heeft voor de eene groep ging de regeering te ver tegenover de Entente, en gaf zij feitelijk alle gezag in Griekenland uit handen, voor de andere groep ging zij niet ver genoeg, door zich niet naast de Entente in den oor log te mengen. De laatste groep uitte haar ontevredenheid door de oproerige beweging in Macedonie, die beslist tegen de regeering van Za'imis was gericht, en die in Saloniki tot een botsing dreigde te zullen leiden tusschen de gendarmerie en het garnizoen. De andere groep uitte haar verontwaar- diging er over, dat de Regeering zich in het eigen land tot uitvoerster der bevelen van de gezanten laat gebruiken een uiting van die groep was het schrijven van den kapitein ter zee Kakoulidis, die een brief aan Za'imis schreef, om de //heftige politiek dergenen af te keuren, die de regeering van Griekenland verdedigden." Deze brief wasi echter op zich zelf zoo heftig, dat de Regeering den kapitein Kakoulidis in arrest liet nemen. Ook de betooging voor de Fransche ambassade wordt aan deze groep toegeschreven. Zoo geslingerd tusschen twee partijen, die echter geen van beiden met het regee- ringsbeleid en het optreden van Zaimes in- genomen waren, besloot de minister den koning zijn aanvrage om ontslag voor te leggen. Of die aanvrage aileen voor hem geldt, dan of die ook zijn ambtgenooten betreft, En als ge hem nog eenmaal spreekt, zeg hem dian, dat Elsa Luitjens nooit aan zijn onschuld heeft getwijfeld en nooit zal twijfelen. Groet hem van mij. Ik zal hem nooit verge leu En nu waren zij reeds op weg naar het vaderlamd: hoe benijdde hij hen! Een uur later bracht Hans zijn neef Ernst Geeren, commandant van de „Havik", naar zijn fraai schip. .dat nu naar |de Zuidzee zou vertrekken. Het afscheid was liartelijk en Hans droeg dien zee-officier op, Nieuw- Pornmeren met zijn bewoners van hem te groeten. Nog lang bleef Hans! het schipj naistaren, nog lang zag hij zijn neef wui- vend op de commandobrug staan. Berger, wiens stemming In Idie laatste dagen aanmerkelijk was verbeterd, sediert hij na- melijk den vervolgden inbreker want in zijn oogen w;as die gevangene nu eenmaal de inbreker van de Ilypotheek- en Crediet- bank achter slot en grendel wist, werdl niet moede Hans de nierkwaardige stad Hongkong met haar groote havens te laten zien. Zij waren den gebeelen dag op het pad en hielden zich urenlang op tusschen de bonte menigte ,op het glaidde qsphalt in de straten. Hier zag men den Europeaan naast den Chinees, den Portugeeschen mes- ties naast den zwarten Afrikaan, den Hm- doe en den Pars uit Voor-Indie naast den Maleier van de Soenda-eilanden en den Ja- panner. Hier den voornamen koopman, chef van een handelshuis van den eersten rang, die zich in een draagstoel door vier dra- gens in uniform naar zijn villa liet bren- gen, daar een kl-erk, die door een onop- houdelijk „P!aats, pldats!'' schreeuwenden koelie naar de beurs werd gereden; Indische politieagenten in donkerblauwe unifonh met een grooten tulband op het hoofd, als tee- ken van hun waardigheid een soort van staf' in de hand houdend; kranige Engelsche soldialen, zeelieden uit alle landen der we- reld. Op zekeren morgen kwam Berger van een bezoiek aan den rechter van instructie terug en scheen niet meer zoo goed gehu- meurd te zijn als in de laatste dagen. Die Engelischen1 maken het mij ver- ischrikkelijk moeilijk, zei hij. Ik kan onzen gevangene in het geheel niet zelf te ispre- hen krijgen, men heeft mij eenvoudig af- gascheept met de mededeeling, dat men, om inlichtingen omtrent zijn persoon ui( te winnen, naar Londen had getelegrafeerd en ik eerst over een paar dagen zal verne men, wat men verder over hem heeft be- schikt. N.u zou ik hier in Hongkong niet graag d|en tijd verspillen. Indien ge lust hebt, maken wij een uitstapje naar Kanton. Ik heb daar zelfs nog een vroegeren school- kameraad, die ons wel als gids zal willen dienen. Natuurtijk had Hans er niets tegen. Na een onvergetelijk uitstapje naar Kan ton, waar zij het Chineesche leven in al zijn verschillende vormen hadidcn leeren kennen, kwarnen zij op zekeren avond laat in Hongkong terug. Den voigenden morgen begaf Berger zich naar het bureau van po litie, terwijl Hans in het hotel bleef. Een uua- later keerdie de eerste in een uiterst opgewonden stemming terug. Hij slormde als een bezetene de kamer binnen, slingerde zijn hoeVi in den oenen en zijn handischoenen in een anderen lioek van het ver trek en riep grimmig uit: Die verve!end© Engelschen die dom- ooren, die zonder blikken of blozen ver- klaren, dat driemaal drie tien is!! die grootste van alle suffers op de geheele wereld Hans had zich juist gereedgemaakt om uit te gaan en stond voor het venster de woedende uitvallen van zijn vriend kalin aan te hooren. In zijn rechterhand hield hij een klein briefje. Eensklaps hield Berger op en keek den jongen verbluft aan: Nu, wat is er? Ge zet een bijzonder vreennd gezicht. Weet ge het dan ook reeds? riep hij opgewonden uit. Dat wij de belooning van de Hypo- theek- en Credielbank zeker niet zullen krij- gen, ja, dat weet ik! antwooixkle Hans op zulk een kalmen toon, dat Berger's. woede nog toen am. Zoo? Dat wieet ge ook al? Ge weet dus ook. idat men, zooals ik daareven op het poliliebureau hoordie, dien geslepen kerel, dien ik eindelijk in handen had, heeft laten gaan? Dat men hem zelfs zijn gesto- len geld, dat men hem den befaamden gelen koffer ongeopend heeft teruggegeven En gij staat daar te kijken, alsof dat alles maar niels is Berger liep, als een Ieeuw in zijn kooi, met idreunende stappen de kamer op en neer, zoodnt de vloer kraakte. Na eenigen tijd bleef hij met een vuurrood gezicht voor Hans staan en vervolgde: Weet ge soms ook, wat mij die dom- me Engelsche beambten op het politiebu- reau gezegd hebben? Zomler complimenten, dat ik een dwaas en onze inbreker een «en- tlenxan was, die men uit Londen geseind had, hem onmiddellijk op vrije voeten te stellen, en diat ik blij mocht zijn, indien alles zon der onaangenaamhaden voor mij afliepi! Berger was zoo woedend, dat hij in het geheel geen antwoord afwachtte. Maar ik zal u eens iets zeggen, ver volgde hij raid, zal ik u eens lets zeggen? Ik ben er vast en zeker van overtuigd, dat ouze Mr. Smith, alias Mr. Pamberton, alias Mr. Stokes, alias Mr. Dikson, den Engel schen rechter van instructie eenvoudig heeft omgekocht. Omgekocht, zeg ik u! Waarom zou hij ook geen honderd duizend gulden opofferen, als hij op die manier zevenhon- dend duizend gulden kan behouden? Maar dat zeg ik u, zoo laat ik mij niet langer voor den gek houden. En al zou ik er heme! en aarde om moeten bewegen, ik geef de zaak niet op, ik zal den inbreker en de Engelsche politie bovendien het mas ker van het gelaat rukken. Dat doe ik, zoo w-aar ik Berger, commissaris van de geheime politie te Amsterdam ben. (Wordt vervolgd.) De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- •en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 12 September 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. - I nniMiBr n—mimMM—BMaMIMi

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1