ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Aanbesteding. Openbare Verkooping De Oorlog. No. 6418. Zaterdag 19 Augustus 1916. 56e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN S t randgo e d. 1°, een Brabantsche Krolroeiboot, 2°. een geheel verwoeste Motorsloep, lllHimi USVAPT I Telefooe Pit Blafl vsrsGliijnt Maandag^, Woensdag^ en VrijdagaYond, uitgezonderd op Feestdagen, hi] de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Kenzen. Regeerings-eieren lTdeze week 137» cent p. 2 stuks. FETULLETON Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland /1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. De PRIJS der De Burgemeester van Ter Neuzen Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG zullen op tfirijdag den 25 Augustus 1916, des voormiddags 91ji lire, ten Raadhuize dier gemeente in het openbaar tracbten aan te besteden de leverantie van de voor het jaar 1917 door de verschillende Openbare hag ere Scholen be- noodigde Schoolbehoeften Voorwaarden der aanbesteding en lijsten van benoodigde schoolbehoeften zijn ter Secretarie tegen betaling van 50 cent op aanvrage verkrpgbaar. Zaamslag, den 17 Augustas 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester J. STOLE Lzn., Secretaris. TEraiRSTIE! BIjAJD. i gevallen, die het tegen Duitschland te berde bracht, maar toch zijn in het geval van de duikboot E 13, dat de Engelsche regeering noemde als een van de Duitsche barbaarseh- heden, verscheidene Deensche officieren en matrozen getuigen geweest van den moorc op de Britsche bemanning der gestrande duikboot door geschutvuur van Duitsche oorlogschepen in Deensche wateren. In het geval van de Arabic van de White Star lijn die in het St. George Kanaal door een Duitsche duikboot is getorpedeerd het tweede geval door de Engelsche regee ring tegen Duitschland aangevoerd hebben tal van passagiers, o.w. onzijdigen, getuigc van de daardoor gepleegde schending tegen de wetten van oorlogvoering en mensche- lijkheid. Duitschland beweert nu dat de Zeppelin aanvallen op Engeland worden ondernomen ter vergelding van het Baralong-incident. Deze bewering, in Aug. 1916 te berde ge- bracht, klopt niet met het Duitsche draad- looze bericht uit, Febr. van dit jaar,'t welk meedeelde dat de aanval der zes Zeppelins op 31 Jan. 11. //niet moest worden bescbouwd als een vergeldingsmaatregel van het Bara long-incident. Als het weer het toelaat vervolgde het draadlooze bericht zal dit het begin zijn van een veldtocht in de lucht, die ten doel heeft alles wat van militaire beteekenis is of waarde heeft voor de voeding, te vernielen/' Voorts mag worden gevraagd, of de 13 Zeppelinaanvallen op Engeland tusschen Januari en Aug. 1915, soms profetische vergeldingsmaatregelen waren voor het Baralong-incident, dat immers eerst in Aug. 1915 is voorgevallen. De oprechtheid van het Duitsche witboek kan naar deze verzinsels worden beoordeeld. Engeland kan met vertrouwen het oor- deel der wereld over zijn wijze van oorlog- voeren tegemoetzien, in tegenstelling met die van het volk dat de Lusitania in den grond heeft geboord en tracht op goed ge- luk uit de lucht vernieling te zaaien op onverdedigde dorpen en open land, i GLAZEN BOLLEN. ONDERZEEERSNETTEN. Herhaaldelijk schrijft men aan de Tel. spoelen donkere glazen bollen op het Zeeuwiscbe strand aan; in veel huizen wor den ze reeds als oorlog-souvenir bewaard. Nog altijd ineenen vclen, dat ze afkomstig zijn van visschersnetten. Ze zijn wel dege- lijk afkomstig van de groote netten, waarin de Epgelschen Duitsche duikbooten vangen. Deze netten staan rechtstandig in 't water: aan de onderzijde trek! een anker ze naar beneden; aan de bovenzijde zijn de bewuste glazen bollen bevestigd, welke de nelten oplichlen; 't gevolg is dus, dat het neb recht blijft istaan. De Duitsphers weten zelf 't best hoeveel duikbooten ze reeds in die eigenaardigestrik- ken hebben verloren. Hier te Iande is 't minder bekend, dat de U C als mijnen- strooier ingericht, en thans in Nederland geinterneerd, in zoo'n net geheel onklaar raakte en zich op onze kus,t redden moest. De dnaiden van het net wonden zich om de schroeven. Men heeft nu op tal van onder- zeeers een toestel opgemerkt, om deze net- ten bij aanraking minder schadelijk te ma- ken. EEN „ZWABTE LUST" VAN DESERTEURS. De militaire autoriteiten van Seaforth Bar racks bij Liverpool volgen een ongebruike- lijken weg om lieden van militairen leeftijd die zich niet voor den dienst hebben aange- meld, in handen te krijgen. De nainen en adressen van deze lieden worden n.l. in de pLaatselijke pers bekend gemaakt (een blad VAN De Burgemeester der gemeente Clinge, zal op Zaterdag den 26 Augustus 1916, des namiddags vier ure, aan hethavenhuis aldaar, in het openbaar d contant verkoopen Het volgende niet gereclameerde STRANDGOED: afkomstig uit de haven van Doel (Belgie), ongemerkt zonder inventaris en motor. Clinge, den 17 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, C. D. VERCAUTEREN. HET BARALONG-INCIDENT EN DE ZEPPELIN-AANVALLEN. Daaromtrent seint Reuter uit Londen Het aan den Rijksdag overgelegde Duitsche witboek over het Baralong-incident vereischt eenig commentaar. Reuter verneemt van bevoegde zijde dat de weigering om een onderzoek in te stellen naar beschuldigingen over barbaarsche handelingen ter zee, van Duitschland en niet van Engeland'is uit- gegaan. De Engelsche regeering had voorgesteld de beschuldiging der Duitsche regeering inzake de Baralong, tegelijk met bescbul- digingen van de Engelsche regeering in zake drie gevallen, waarin de Duitschers ongeveer terzelfder tijd wreed zouden zijn opgetreden, te onderwerpen aan een recht- bank van Amerikaansche zeeofficieren. Duitschland heeft dit voorstel als onaan- nemelijk afgewezen. Het witboek beweert dat Engeland geen bewijzen heeft kunnen aanvoeren voor de nD« Yliegende Leeuwerik" scheen door ae zeeroovers verlaten te zijn. Alles was 1° .'s^- Bij hoorde slechts het klotsen van c golven tegen liet schip en nu en dan en v okkend geiuia, alsof het water in het setup opborrekle. ir^'n'61!:^0 zeeroovers misschien een lek m „jje Yliegende Leeuwerik" gehakt heb- en, voordat zij het schip verlieten? n indien idit het geval was, was het dan no een mst voor hem? Hoe spoedi- ger het steigende water hem bereikte, hoe zS"wm zii"dul- nn^ Tri daar 200 ''ig en zijn pols bij- °"d tcngevolge van de onafgebro- ken, steeds lieviger wordemde pijnen. die aam martelden, dwaalden zijn ge- 1 naar zijn ouderlijk huis. Hij dacht met innig verlangen aan zijn moeder, aan zijn broertje, aan zijn tehuis! Maar geluk- kig, dat tenminste zijn zwager en zijn zus- ter, dat Elsa en zij r; beveling Ellen gered waren! Zij zouden het bericht van zijn dood meenemen naar het vaderland en alien zou den om hem weenen en treuren. Plotseling schrikte hij op. Had hij daar niet een menschelijke stem gehoord? Of had hij zich slechts v,ergist? Was zijn hoofd reeds niet meer helder? Wederom was alles stil. Maar nu hoorde hij duidelijk ieinand fluis- leren. Dat was de stem van Mr. Dikson, daarin kon hij zich niet vergissen. Dus, Mr. Dikson lcefdie ook nog? Maar liij 1-eefde ook zeker nog slechts, evenals hij, met een zekeren dood voor oogen. Hans wilde roepen, hij wilde hem vaar- wel zeggen, maar opeens onderscheidde hij duidelijk Wat Mr. Dikson zei en de woor- den deden liem verstommen. Mi". Dikson sprak in zichzelven: Mijn God, mijn schuld ligt voor Uw oogen bloot, Uw hand straft rechtvaardig. Ik heb niet het recht te morren tegen mijn bevatte niet minder d n 625 namen) en het publiek wordl verzocht aan de autoriteiten inlichtingen over deze lieden te vers^haffen. TER NEUZEN, 18 Aug. 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van hedeh luidt als volgt Hoogste barometerstand 760.2 Haparanda. Laagste barometerstand boven 750.0 Midden-Duitschland. Yerwacbting tot den avond van 19 Aug. zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen, gedeeltelijk bewolkt, weinig o!" geen regen in het Westen, in het Oosten meer kans op regen of onweer, aanvan kelijk iets koeler. Brood voor Belgie. Naar de N. R. C*t. verneemt, zal de uitvoer van brood naar Belgie de volgende week geheel stopgezet worden. Een schip ninhoog. Woensdagavond voer bij het binnenkomen der nieuwe haven het sleepschip //Jason" op den oostenlijken havendam omhoog. Aanstonds werden sleepbooten gerequireerd en door vier sleepbooten werd de //Jason" weer vlot gesleept, zonder schade te hebben beloopen. Gngelukken. Woensdag werd bij het stellen der tram- bruggen een der helpers door een staaldraad getroffen en kwam met de kin zobdanig te vallen op een rail, dat bij wegens de be- komen verwondinggeneeskundige hulp moest inroepen. Gisteren geraakte in den alhier opgerichte vlasserg de werkman M. M. bij het aan- zetten van een motor met de linkerhand klem, waardoor de ringvinger en pink" der linkerhand gedeelteljjk gekneusd werden. BORSSELE. Aan de haven hadden ze bun voer vlas gelost de twee knechts van den landbouwer J. B. alhier. Ze reden de losplaats af en den dijk op, waar ze stil hielden om even het haven- cafi binnen te gaan. De paarden maakten van de gelegenheid gebruik om er van door te gaan en holden weg in huiswaartsche richting. Met het laatste span liep het ongelukkig af. Een der paarden, een bruiue merrie, brak een poot, terwijl de wagen aan stuk- ken sloeg. Het andere span holde door en werd een eind verder door een wakkeren jongen C. W. gegrepen en tot staan gebracht. Het verongelukte paard behoorde in eigendom aan een broeder van bovenge- noemden landbouwer, die het voor deze gelegenheid in gebruik had. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Vergadering van Vrijdag 18 Augustus 1916, des voormiddags 10 uur. Vdorzitler de beer J. Huizinga, burge meester. Aanwezig de leden: A. Visser, J. J. de Jager, R. Scheele, J. de Bruijne, M. Eijke, D. Scheele, H. B. van Nes, R. E. G. Nolson en L. T. van Hasselt. Afwezig ide heeren B. J. Dees, A. C. Lensen, A. H, Donze en E. H. T. van Bors- sum Waalkes. Na opening der vergadering deelt de voor- zitter mede, dat de heeren Dees en Lensen hebbeir bericht, wegens uitstedighedd de ver gadering niet ie kunnen bijwonen; de heer Donze is wegens ziekte afwezig. lot. Mij geschiedde niet: anders dan recht, al jgelukte 't mij den arm van de aardsche gerecliiigheid te ontvluchten, toch heeft Uw straf mij bereikt! Wederom werd het stil, to en hoorde Hans, dat de spreker kreunde en zuchtte. En nu bereikte het volgende zijn oor: Ik had alles willen goedmaken, alles; ik had mijzelf willen uitleveren aan den aardschen rechler, dien ik ontvluchtte, maar nu i:s| bet te la at! En ik heb eerst inge- zien, dat het te laat was, toen mijn hart zich geopend had voor teen relne liefde, toen ik een edel doel voor oogen had. God, ik dank U, dat Gij in Uw genade haar hebt gered, aan wig mijn hart toebeho-ort. De volgende woorden gingen over in een onverstaaiibaar gefluister, daarna hoorde Hans hem weer snikken. Ondanks de onlzettende lichamelijke pij nen, -die Hans leed, w;as (het toch of de woor den, die hij had vernomen, hem dieper en smartelijker in het- hart sneden dan de touwen in zijn gemarteld lichaam. Mr. Dikson, tot wien hij in de laatste weken had opgezien als het toonbeeld van De voorzitter stelt aan de orde: 1. Nolulen. De nolulen der vergadering van 27 Juli 11 worden met algemeene stemmen onver anderd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. De begrooting der commissie tot we- ring van schoolverzuim te Ter Neuzen, koin voor 1917, op een eindcijfer van J 210. Deze zal worden behandeld bij de vast- slelling der gem een tebegroo ling voor 1917 b. Eene missive van gedepuleerde stalen van Zeeland, did.. 4 Augustus 1916, waarbij, van het bewijs liminer goedkeuring voorzien, wordt teruggezonden het kohier van het schoolgeld over het meer uitgebreid lager onderwijs over het tijdvaic van 1 Mei tot en met 31 Augustus 1916. Aangenomen voor kennisgeving. c. Eene missivie van gedeputeerde staten van Zeeland, dd. 4 Augustus 1916, waarbij, van het bewijs hunner goedkeuring voorzien, wordt leruggezonden het kohier van het scho-olgeld voor het middelbaar onderwijs over het tijdvak van, 1 Mei tot en met 31 Augustus 1916. Aangenomen voor kennisgeving. d. Een schrijven van W. H. J. Bongers, die daarin mededeelt, dat zij hare benoe- ming tot leerares in de Hoogduitsche taal en letterkunde aan de hoogere burgerschool te Ter Neuzen, gaarne aaimeemt. Aangenomen voor kennisgeving. c. Een schrijven van H. G. ten Bruggen- cate, directeur der gemeente hoogere bur gerschool, die daarin aan burgemeester en wethouders te kennen geeft, dat de op- dracht tot het geven van onderwijs in de aandrijkskunde aan de hoogere burgerschool, voor het tijdvak van 1 September 1910—31 Augustus 1917, tegen eene tegemoetkoming van f 250, door hem wordt aanvaard. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een adres van het best uur der ver- eeniging Woningbouwvereeniging „Werk- mansbelang", M. Eijke en H. J. van den Ouden, respectievelijk 2e voorzitter en se cretaris van- en handelende namens genoem- de vereeniging, waarin wordt te kennen ge- geven: dat zij met leedwezen hebben kenmis ge- nomeii van het raadsbesluit van 27 Juli 1916, waarbij de onteigening van de aange- vraagde grond niet werd uitgesproken; dat zij evenwcl van oordeel zijn, dat, bij het nemen Van genoemd besluit, niet in alle opzichten is gelet op de gevolgen vooh deze gemeente en die dezen kunnen hebben voor de huisvesting, en door eene veraere bespreking weer tot zijn recht kunnen komen; dat in genoemde vergadering niet .al de leden van den raad aanwezig waren, en met eene meer voltallige vergadering de raad lot een andier besluit zou gckomen zijn; redenen waarom de vereeniging beleefd en dringenid verzoekt, dat de raad op het genomen besluit terug komt, en alsnog be- sluite, dat de onteigening van genoemde gronden gewenscht is. De voorzitter stelt voor, dit adres, om be richt en raad, te stellen in handen van bur gemeester en wethouders. De heer De Jager merkt op, dat in de ver gadering van de woningbouwvereeniging niet besloten is, een vernieuwd verzoek tot den raad te rickten. Er is wel gesproken het daarheen te leiden, dat de inspecteur voor de volksgezondbeid de zaak nog eens nader in eene vergadering van den gemeenteraad zou uiteenzetten. De voorzitter antwoordt, dat over een voorstel, om een vernieuwd verzoek te doenj niet hoofdihlijk is gestemd, maar er ver- klaardezich niemand tegen liet denkbeeld. De heer De Jager blijft er bij, dat dit ver nieuwd verzoek niet op een besluit der een edel, voortreffelijk man, was een mis- dadiger, Dus had Berger toch gelijk gehad. Bierger Of Berger nog teefde? Of ook zijn vader- lijke vriend, evenals hij, hier of daar vast- gebonden in hel ruim lag? Of zou het wa ter hem reeds bereikt en uit zijn lij,den ver iest hebben? Hans hoorde het water steeds duidelijker opborreten. Hij verheugde er zich over, wan,t de dood had op dit oogenblik niets verschrikkelijks voor hem. Eensklaps was het, alsof hij zijn moe der de woorden hoorde heriialen, die zij eens had uitgesproken: - Zoolang een mensch adem heeft, moet hij l)iijveil hopen! Maar was, het in zijn toestand niet een- voudig krankzinnig om te bhjven hopen? Het was., alsof hij zijn moeder weer hoor de zeggen: De mensch moet strijden, zoolang hij leef t De lust om te leven ontwaakte opnieuw in zijn borst. Onwillekeurig beproefde hij aan zijn gemarteld lichaam een minder pijn- vereeniging berust. Hij heeft er yerder geen bezwaar tegen, dat het adres naar bu'rge- meesler en wethouders wordt verzondeu. De voorzitter merkt op, dat het ten slotte een zaak der vereeniging is, of het besluit al of niet is genomen, de raad heeft slechts over het ingekomen adres te oordeelen. Het voorstel van den voorzitter wordt aan genomen met algemeene Stemmen. g. Het raadsbesluit van 27 Juli 1916, tot \Vijziging der begrooting voor 1916, voor zien- van het bewijs der goedkeuring door gedeputeerde staten. Aangenomen voor kennisgeving. h= Het raadsbesluit van 27 Juli 1916, tot verkoop van een strook gemeentegrond aan P. J. Visser, voorzien van het bewijs der goedkeuring door gedeputeerde stalen. Aangenomen voor kennisgeving. i. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, waarbij, van het bewijs hun ner goedkeuring voorzien, wordt leruggezon den het kohier van het schoolgeld voor het lager onderwijs, voor het tijdvak van 1 Mei tot en met 31 Augustus 1916. Aangenomen voor kennisgeving. j. De begrooting der commissie tot we- ring van schoolverzuim te Ter Neuzen, Sluiskil, voor 1917, op een eindcijfer van f 98,15. Deze zal worden behandeld bij de vast- slelling der gemeentebegrooting voor 1917. k. Een adres van A. van der Klooster, matroos bij de haringrisscherij, die uaarin te kennen igeeft, dat hij op 14 Augustus 11. met Adriana Vermeulen is gehuwd, dat hij, daar zijn vaartuig eerst op 11 Augustus te voren was binnengevallen en hij den daaropvolgenden Dinsclag 15 Augustus weder moest gaan varen, genoodzaakt was, zijn hu- welijk op Maandag 13 Augustus te doen vollrekken; dat hij echter voor het vollrek- ken van zijn huwelijk op Maandag 20 in de gemeentekas heeft moeten storten, wat vooi- hem zoo goed als ondoenlijk was; dat het van hem, noch van zijne familie, luxe is geweest, zijn huwelijk op Maandag te doen plaats hebben, doch oe omstandig- heden vian zijn beroep daar toe noodzaakten; redenen waarom hij den raad verzoekt, het daarheen te willen leiden, dat men hem, a!s arm matroos; de betaalde 20 weacr wor den leruggegeven. De voorzitter stelt voor, ,dit adres te stel len in handen van burgemeester en wet houders, om bericht en raad. -De heer De Jager heeft daartegen geen be zwaar, maar meent, dat de zaak ook ineens kan worden afgedaan. Be regeling van den burgerlijken stand is bij verordening vast gesteld. Er zijn voor het sluiten van hu- welijken dagen en uren geisteld en een tarief, voor het sluiten van huwelijken op andere dagen of uren. Adress,ant heeft het op een ander, dan het daarvoor gestelde tijdstip gedaan, en moest daardoor een recht van f 20 betalen. De voorzitter had nog geen geIegenheiJr de betrokken bepalingen na te ^aan; moge- hjk, dat, bij een onderzoek der zaak, burge meester en wethouders tot de overtuiging kunnen komen, dat er redenen zijn, om adressant in deze tegemoet te komen. Het voorstel van den voorzitter wordt aan genomen met algemeene stemmen. 3. Bekening van hel bastuur der brand- weer over 1915. Burgiemeester en wethouders stellen voor, de rekening en verantwoording van liet be- stuur der brandweer over 1915 goad, te keuren. De ontvangsten hebben bedragen 541,08, de uitgaven 379,13, het goed slot initsidien f 161,95. Onder de uitgaven is begrepen een post ad 69,50, voor uitkee- ring van vergoeding aan 84 man bij den brand bij mej. de wed. J. Jurrii, op 3 Dec 1915). De rekening'wordt met, algemeene stem- men igoedgekeund. iijke houding te geven. Daarbij bemarkte hij, dat het touw, dat zijn handen met zijn voeten verbond, was blijven liaken in het lofwerk van de ijzeren trapleuning. En toen hij met de uiterste inspanning en onder duldelooz-e pijnen het hoofd omkeerde, zag hij, dat het touw reeds half doorgesneden was door die punt van een scherp blad. AVie weet of het hem niet gelukken zou, het touw gclicel door te snijden, De mensch moet strijden, zoolang hij leeft. Een geweldige inspanning van alle spie- ren, waarbij hij meende, dat zijn hart zou breken nog een tweodeii. een darden ruk, nu voelde hij, dat het touw tusschen handen en voeten slapper werd, daarna gleed hij de trappen af naar beneden. Het eerste oogenblik voelde Hans een groote verlichting. De ergste pijn, die hij had uitgestaan was veroorzaakt door de bovenmatige samentrekking van al zijn spie- ren, nu kon hij tenminste zijn beenen uit- strekken en ki-eeg het filoed weer gelegen' heid om door zijn aderen te stroomen° (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT 3E22E5SISKBSBTOC3SB!

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1