ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN. Aankoop Tarwe, Gerst en Haver. MILITI No, 6416. Dinsdag 15 Augustus 1915. 56e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTltN: Onderzoek betreffende voorgeoefendbeid. IIIBIiMI ilBIAPT De Oorlog. TeleSooai 243. Bit Biafl Ygrscliljnt MaaMag", Woansdag- en Yrpagavcnd, uitgezoMprd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. STTILLKTOH BINNENLAN 0. Per 3 maanden binnen de stad I.—. Franco per post voor Nederland 1.10. Slj vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika f 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. 69) EEN NEDERLANDER VERQORDEELD. NEDERLANDSCHE KAPITEIN VEROORDEELD. HET ST AND PUNT DER GE ALLIEERDEN. admiS ^Kmmatm^smrmiTr^MBeassea^^m8iiii!S!aigxt£.aams!iai^mBX!!Sissas!BBBsr33SBSsasisssaKxesaaisss COURANT In verbaDd met de van de regeering gekregen opdracht tot aankoop van den geheelen Tarwe-, Gerst- en Haveroogat 1916, noodigt de Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, aJic in die gemeente wonende verbouwers van een- of meer der genoemde graansoorten, voor zoover zij daartoe nog niet persoonlijk zijn bezocht, uit, oiii daarvan a. s. Woensdagvoor- middag tusschen 10 en 1 uur aangifte te doen ter Gemeente-Secretarie. Elders verbouwd graan moet worden opgegeven in de woonplaats van den ver- bouwer. Ter Neuzen, den 14 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, J. flUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN maukt bekend, dat op Uingflag- SO aoober 8. zal aan- vangen liet noderzoek tot liet verwervem van Het (it'ivijs betreifemle liet voldoen Hun tie eisciieM van voorg-oereinSln-ii!, bedoeld in art. 70 der Militiewet. Het bezit van dat bewijs geeft in geval van toewijzing aan de Infan- terie, de Vesting-Artillerie of de Genietroepen aan- spraak op een twee maanden korteren eerste-oefe- ningstijd voorts geeft het bewijs aanspraak" op in- lijving bij het korps en in het garnizoen ter keuze van den dienstpbehtige, voor zoover hij voor zoodanige inlijving gesehikt is en deze met de belangen van den dienst is overeen te brengen. Bedoelde eischen zijn vastgesteld bij Koninklijk besluit van 17 Juni 1912 (Staatsblad no. 188,/. In- lichtingen omtrent deze eischen zijn te verkrijgen ter secretarie dezer gemeente. Het onderzoek zal, zoo noodig, op twee of meer dagen, volgende op genoemden datum, worden voortgezet. H:et wordt gehouden in de volgende gemeen- ten auntkhimji, II.SMI* SC. (iOKlNClllKlI, ber(;ek »p zoom, iewlo, absv- HBM, HA1HPEN, LEE1IWARDE1', ASMg*' en UTRECHT. Aan het onderzoek kunnen deelnemen de militie- plichtigen, die bestemd zijn,om voor de lichting van het volgend jaar bij de militie te worden ingelijfd. De militieplichtigen, die aan het onderzoek wen- schen deel te nemen, moeten zich v6wr 1 Sep tember ».s. aanmelden bij den Burgemeester der gemeente, waar zij voor de militie zijn ingeschreven. Zij moeten bij de aanmelding opgeven in welke gemeente zij aan het onderzoek wenschen deel te nemen. Zij, die niet verblijf houden in de gemeente, waar zij aan het dnderzoek wenschen deel te nemen, moeten bovendien te kennen geven, of zij' gedurende het onderzoek voor Rijksrekening legering en voeding wenschen te genieten. Aan de militieplichtigen, die zich voor het onder zoek aanmelden, wordt, voor zooveel zij ter inlijving bestemd zijn, later bericht gezonden van de plaats (localiteit), waar en van het tijdstip, waarop zij zich voor deelneming aan het onderzoek moeten ver- voegen. Ter Neuzen, 14 Augustus 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Berger verbrak het eerst het zwijgen. Maar zijn hier dan geen mannen ge- noeg aan boord? Indien het werkelijk zee roovers zijn, zal het den langstaarten duur te staan komen als zij het up ons voorzien hebben! Dat woord vond weerklank. Ik hoop nog altijd, dat wij ons vergis- sen en daL die jonken onscliadelijke kust- vaarders zijn. Maar in ieder geval moeten wij ons wapenen! liet nu Mr. Dikson zich hooren en voegde er aan toe: Allereerist moeten wij zorgen voor de veiligheid van de. dames Men ov-erlegde of men de dames en Ellen met een paar vertrouwde matrozen over zou brengen in de stoombarkas. Voor een vaart van eenige uren kon deze genoeg petroleum innemen, en bij de snelheid van bet kleine vaartiiig behoefde men niet te vreezen, dat de zeeroovers altijd in de veronderstelling, dat de jonken werkelijk door zeeroovers bemand waren - de barkas zouden kunnen inhalen. Het voorstel was niet kwaad, maar feed aahvankelijk sclnp- breuk op de weigering der dames. Mevrouw Luitjens was er niet toe over te halen om haar man te verlateii, en ook Elsa wilde niet van haar broer scheiden. Eerst na lang praten en nadat de kapitein met een krach- tig woordje den doonslag had gegeven, stem- den zij er in toe. De barkas wend te water Ilulde aan de Koningin. Naar men raeldt zou bij de Vereeniging voor den Volkszang het voorneroen besfcaan op 31 Augustus a.s. aan de Koningin, ter gelegenheid van haren verjaardag, voor het paleis Huis ten Bosch des avonds een hulde- betooging aan te bieden, waaraan zouden deelnemen 15 zangvereenigingen vormende ongeveer 1000 koorleden met begeleiding van de jagerkapel. Be N. O. T. en haar contractanlen. Naar aanleidicg van verschillende ge- vallen van opslag van goederen, welke door bemiddeling van de N. O. T. waren inge- voerd, is aan alle importeurs, die N. O. T.- contracten hebben afgesloten ongeveer een SOduizendtal een roDdschrijven gezonden, waarin er op gewezen wordt, dat zoodanige opslag kenuelijk in strijd is met db alge- meene bepaliDg van elk der contracten, dat de door bemiddeling van de N. O. T. aangevoerde goederen en de daaruit ver- vaardigde producten, uitsluitend bestemd zijn voor biunenlandsch verbruik (behoudens de enkele gevallen, waarin wederuitvoer geoorloofd is.) Voorts wordt de aandacht gevestigd op het feit, dat het sluiten van den vrede vol- strekt niet tengevolge zal hebben, dat de hier te iande opgeslagen N. O. T.-goederen zouden mogen worden geleverd aan den vreemde. Integendeel blijft de in bet N. O. T.-contract vastgelegde uitsluitende bestemming van de door bemiddeling van de N. 0. T. aangevoerde g"oederen ook na den v,rede dezelfde. Die goederen blgven dus bestemd voor bet dotl, waarmede ze destgds zijn aangevoerd en komen voor vrijen uitvoer eerst in aanmerking, zoodra de N. 0. T. likwideert en bet CQntract daardoor afloopt, welk tijdstip echter aller- minst met bet tijdstip van vrede-sluiting be- boeft samen te vallen. Eindelijk wordt in herinnering gebracht, dat opheffing van eenig door de regpering uitgevaardigd uitvoerverbod geenerlei in- vloed hedft op de beperkende bepalingen, neergelegd in de N. 0. T.-overeenkomsten. DE ALGEMEENE TOESTAND. De terugtocht der Oostenrijksche troepen in Galicie, of zooals het Duitsche legerbe- richt bet noemt: „de omgroepeering der ver- bonden troepen volgens de gegeven beve- len", wordt schrijft het „AIg. Hbl." voortgezet. De Russen hebben Delatyn en Tyismenica bezet en Tanislau werd zonder strijd door de Oostenrijkers ontruimd en daarna door de Russen bezet. Dientenge- volge is dus de spoor'weg Delatyn—Nadwor- naStanislauTysmenicaNizniov in Rus- sische handen. Maar de Russen drongen, volgens hunne berichlen, over dien spoor- weg been en trokken in het Noordelijk ge- deelte van dezen sector, bij Nizniov, over de Zlota Lypa, en in het Zuidelijk deel, bij Nadworna, over de Bystrzyca. gelaten; Luitjens, de twee dames, Ellen en twee matrozen liamen er in plaats. Het was een kort docli smartelijk af- scheid: het scbeen Hans toe, alsof Elsa met moeite van „De Vliegende Leeuwerik" scheidde, Eerst toen Mr. Dikson haar de -band drukte en op hartelijken toon zei: Ik smeek u, miss Elsa, geef toe! Tot weerziens! volgde zij de overigen in d,e barkas. Hans droeg de kleine blonde Ellen naar beneden. Hij omarmde alien nog eens har- telijk. Er is nog plaats in de barkas, Hans, maak daar gebruik van! riep Berger hem toe. Zijn zus ter hield hem vast, maar hij schudde eras tig het hoofid en rukte zich los. Mijn plaats is boven bij u! riep hij Berger toe, greep het touw en klom vlug naar boven. De kapitein had intusschen voor 't erg- ste geval zijn maatregelen genomen. De matrozen werden van wapens voorzien en liet kleine scbeepskanon, dat op Nieuw Pom- mereii reeds zooveel diensten had bewezen, werd scherp geladen. De beide jonken naderden „De Vliegen de Leeuwerik" al meer en meer. En toen zij echter bemerkten, dat de kleine barkas zich van het jacht verwijderde, veranderde een der jonken van koers, alsof zij de barkas wilde vervolgen. Aberkroon lachte grimmig, toen hij dit bemerkte. Dat is het zekerste bewijs, dat mijn argwaan gegrond is! Die Chineesche Zee die Chineesche Zee. v Terwijl hier de Russen dus een belang- rijken vooreprong maakten en een aanlal plaatsen konden bezetten, is de poging om bij Zaljolsje, ten Z.-W. van Alexinets, door te dringen, nog steeds mislukt. Hier wer den hevige gevechten gelevend, waarin de Russische a an vallen werdeji afgeslagen. Doeli het Russische legerbericht zegt, dat ten slolte ook daar de Russen vooruit gin- gen, den vijand uit de dorpen en bosschen aan den rechteroever van de Sereth ver- dreven en de beheerscbende hoogten be zetten. /Van den Stochod worden eveneens de po- gingen voortgezet om de stad Ivowel en den spoorweg KowelSarny in handen te krij- gen. Met Russische legerbericht zegt alleen, dat daar de verbitterde gevechten voortdu- ren. De Duitsche en Oostenrijksche berich- ten vestigen den indruk, diat daar de Russi sche aanvallen wei'den afgeslagen. Het Oostenrijksche zegt zelfs, dat bij Kaszofka Ooslenrijksch-Hongaarsche troepen een Rus sische voorsteljing inn amen. Ploe dit nu ook zij, de toestand is thans zoo: dat benoorden de Pripj e t-moerassen ondanks de berhaalde en ki-achtige aan vallen der Russen geen wijziging in de troe- penstellingen is gekomen; dat bezuiden de Pripjet bij den Stochod die hevige aan vallen en gevechten nog voortduren, en daarmede de pogingen, om de Russische frontlijn zooveel vooruit te brengen, dat deze op gelijke hoogte komt met die ten Westen vail Loezk, waar de Loepa geleide- Ujk wordt genadierd. Bij den Sereth wordt gepoogtl de daar opgestelde Oostenrijksch- Hongaarsche linie aan 't wankelen te bren gen, wat door een flankaanval uit het Noord- Ooslen moet geschieden, daar frontaanval- len tusschen de Sterkstroomende Galicische rivieren niet best mogelijk zijn. Yandaar de voortdurende stooten bij Zaljotsje in de rich ting van den spoorweg Tamopol—Lem- berg ondernomen. Meer naar het Zuiden aan de beide oevers van den Dnjester, heeft de Russische sloot het krachligst gewerkt. Maar daar rukt nu een nieuw leger, onder Von Kovess, uil het Zuiden op, om de Karpathen-overgangen te verdedigen, een leger dat uit Duitsche en Oostenrijksche troepen bestaat, en dat daar wel eens een bedreiging van de Russische offensieve macht worden kon. Het is dit leger, dat bij Zabie strijdt £n daar Russische aanval len lafslaat. Het ontruimen van het bruggehoofd bij Gorz moest leiden tot het overtrekken van de I&zonzo door de Italianen, wat de out running van de stad door de Oostenrijkers moest meebrengen. En de bezetting van de stad moest noodzakelijkerwijze die ontrui- ming van bet Doberdo-plateau, en den te rugtocht der Oostenrijkers naar het Karst- gebergte ten gevolge hebben. Sedert de Ita lianen in het bezit zijn van de toppen San Michele en San Martino, en daasndoor het gebied iaan de Isonzo en de Widdach be ll eersch ten, was er voor de Oostenrijkers geen andere uitweg meer, dan de terug-> tocht naar de Oostelijk van Gorz gelegen bergen, den Monte Santo, de San Gabriele, de San Daniele. Daar hielden de Oostenrijksche troepen zich, naar het Italiaansche bericht zegt, istevig ingegraven en bieden zij krachtigen weersland in de lijn, die van San Gebriele over San Daniele naar San Marco gaat. In En men behoefde er nu ook niet langer aan te twijfelen of de jonken al dan niet op zeeroof uit waren. Waarom zouden zij a riders van koers zijn veranderd. Goddank, dat armzalige zeilschip kan de barkas niet inhalen! merkte Mr. Dikson op. Miss eh ion. krijgfen wij nu enkel te doen met de bemanning van bet eene schip! De kapitein schudde het hoofd. Dat volkje zal spoedig genoeg inzien, dat het verkeerd gehandeld heeft en de barkas toch niet kan inhalen. Wij krijgen beide jonken aan den hals, daar kunt u zeker van zijn. Maar die kleine schepen kunnen toch onmogelijk veel gewapende mannen aan boord bergen? merkte Hans op, die zijn oog onafgebroken op de zeilschepen gericht hield. Dan kent u deze schnrken slecht, ant- woordde de kapitein ernstig. Het wemelt van langstaarten aan booj-d van zulke ka- perschepen; wij zullen het helaas vroeg ge noeg onderviniden En het kwam uit, zooals Aberkroon ge- zegd had. De tweede jonk gaf de vervol- ging van de barkas weldra op en richile haar koers weer naar „De Vliegertde Leem werik". Het scbeen wel alsof de schepen bet jacht in hun midden wilden nemen. Nu is het toch wel zeker, dat wij met zeeroovers te doen hebben. Ik wil hun dan ten minste toonen, dat wij op onze hoede zijn, vervolgide de kapitein. Hij begaf zich naar het kanon, dat op het voorschip was geplaatst en richtte bet op de eersle jonk. Een schot, een kleine roolcwolk, aeh- tcr de jonk spatte het water boog op. die istelling wachten nu de Tiroolsche A1- ]>enjagers de Italiaansche aanvallen af. Het Oostenrijksche bericht zegt, dat |de aanvallen, die tot dusver werden ondernomen, werden afgeslagen. Op het Westelijk oorlogsterrein leidden de gevechten ten Noorden van de Somme lot enkele posilieverbeteringen van deFran- schen bij Hern en ten Noord-Oosten van Hardecourt, van de Engelschen bij Bazen- tin-le-Petit en bij Pozieres. Overigens be pa aide zich de s trijd tot hevige artillerie- bescbieting over groote uitgestrektheden; ook (aan het front van Verdun was die infanterie buiten actie, en werd slechts de kracht van het zwaar geschut beproefd. BIJ DEN AANYANG VAN HET DERDE OORLOGSJAAR. Koning Albert van Belgie zond bet volgen de antwoord aan den Koning van Engeland, op zijn telegram bij het begin van het derde oorlogsjaar //Ik dank Uwe Majesteit voor de in uw telegram uitdrukte gevoelens. Evenals gij koester ik het absolute vertrouwen, dat Bel gie, dat de wapenen opvatte om zijne interna- tioDale plichten te vervullen, in zijn algeheeie politieke en economische onafhankelijkheid hersteld zal worden. Ik wenseh Uwe Majes teit ook mijne diepebewondering te betuigeD voor den moed en de uitmuntende militaire hoedanigheden, die de troepen van "het Brit- sche rijk ten toon spreiden in de onop- houdelijke gevechten, die zij leveren. OPWEKKENDE MIDDELEN VOOR HET GEVECHT. De Engelsche journalist Gibbs, die in het hoofdkwartier in Noord-Frankrijk is, deelt het volgende mee over het toedienen van opwekkende middelen Om moed te schenkeu aan de soldaten, hebben Duitsche seheikundigen tabletten vervaardigd, die in oogenblikken dat de Duitsche soldaten, die toch dapp.ere mannen zijn, door vrees zouden kunnen worden overmand, hen in een staat van razernij brengen. Ofschoon ik hieraan heb getwij feld, doe ik dat niet meer, want vele van die opwekkende middelen zijn door een vriend van mij, een militairen dokter van het regiment uit Kent, dat deelnam aan de vermeestering van de loopgraven benoorden Pozieres, een dag of wat geleden gevonden Het middel bevatte ether en opium in vol- doende hoeveelheid, om den sterksten man onder den invloed ervan te brengen. In de opinie der Duitschers is het een goed middel om te gebruiken voor een tegenaanval. De N. Tilb. Ct. meldt, dat de heer Louis Keyzer, zoon van apotbeker Keyzer, te Tilburg, die reeds 4 jaren te Brussel woonde, waar hij zich ophield om een zaak over te nemen, 11 Maart j.l. door de Duit schers gearresteerd is, van welk feit de familie te Tilburg een dag of 10 later kennis kreeg. De heer Keyzer werd aan- gehouden als verdacht van spionnage en naar Bergen vervoerd, waar bij vernam, Nietis bewoog zich echter op het dele vau Ide beide schepen. Geen vlag werd gehesclien, zelfs door den kijker was geen man op net vaartuig te ontdek-ken. Diat is ook weer een streek van de langstaarten, merkte Berger op. De gele schurken komen eerst op 't laatste oogen- blik te voorschijn, zelfs de stuurman is door een paar planken voor bet oog ver- borgen. Nu ook geen pardon meer. U bent bet loch met mij eens, Mr. Dikson, dat wij nu op hen moeten vuren? riep de kapi tein. Dikson stemde toe. Wed-erom richtte Aberkroon bet kanon op het eerste jonk; bij 'bad goed gericlit, de kogels reten het groote zeil aan fiarden. De snelheid van de jonk verminderde eenigszins. De kapi tein wendde met behulp van twee matrozen bet kanon en richtte het nu op bet tweede jonk. Den eerslen keer misfce hij; de twee de gnanaat echter raakte den romp ylak boven bet water; welke scbade zij in liet inwendige bad aangericht, was niet te be-, palen. Hoe bet ook zij, beide schepen ver- volgden ongebinderd hun kocirs. Nog twee-, driemaal vuurde de kapitein afwisselend op elK der jonken. Nu waren zij zoo dicht genaderd, dat men ze kon beroepen, nog enkele minuten en een beslissing moest volgen. De matrozen van „De Vliegende Leeuwe rik" baddien een kleine barricade opgericht van malraissen en balken, waarachter zij met hun geweren lagen. Zij waren alien van zims, hun leven zoo duur mogelijk te verkoopen. dat zgn arrestatie had plaats gehad »op grond van een anoniemen brief bij de commaDdantuur te Bergen binneDgekomen." Na hier drie maanden in voorloopige hechtenis te hebben gezeten, werd zijn zaak verwezen naar de rechtbank te Brussel, waar deze op 21 Juli j.l. in behandeling werd genomen. De heer Keyzer werd ver- dedigd door' een advocaat uit Bergen maar veroordeeld tot 12 jaar tuchthuisstraf wegens het verleenen van hulp bij spionnage. Na deze uitspraak van het vonnis is de heer Keyzer naar Duitscbland vervoerd, om aldaar in een van de gevangenissen te worden opgesloten. Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in den Haag en de Nederlandsche gezant te Brussel hebben zich met de zaak be- moeid, hoewel tot heden zonder bevredigend resultaat. Te Edinburgh stond dezer dagen een Nederlandsche^ gezagvoerder terecht, be- klaagd van het geven van lichtsignalen in Augustas j.l. bij een aanval van vijandelijke luchtschepen op de Schotsche kust. Nadat alle schepen in de haven volgens voorschrift hunne lichten hadden gedoofd, liet men van uit het Nederl. schip tot tweemaal toe een sterk licht over het. water schijnen. De gezagvoerder werd veroordeeld tot een bcete van f 60, benevens 14 dagen gevaDgecisstraf. Lovat Fraser schrijft in de „Daily Mail": Wij hebben terecht ter gelegeiiheid van den tweed en verjaardag van den oorlog de groote en hoop voile verandering in de po- Isitie van de geallieenden -kunnen vleren. Tbans is echter de tijd gekomen om ons goed rekenschap te geven van de, waarlijk onmetelijke taak, die nog voor ons ligt. Wij zijn meester van de zee. De geal- lieerden hebben machtige legers, die nog dagelijks sterker worden, en de Duitschers zijn op alle punten defensief. Maar aan bet Westelijk front is het getij niet ver anderd, althans niet voldoende. Voor mij ligf een kaart van bet Westelijk front, waarop de frontlijn gedateerd is yan 31 December 1914. Op de kaart is sindsdien weinig verandering merkbaar. Hier en daar zijn blnt&en in de lijn te zien, maar de groote verandering is niet op de kaart te vindeb. Die ligt in het onmetebjk werk, dat onze maimen in de fabrieken hebben veuricht, en in de groote lessien, die wij in de laatste maanden hebben geleerd. Aan de Somme is voldoende gebleken, dat er geen enkel loopgravensysteem zoo geweldig is, of bet zal op den duur voor de dapperheid en de hardnekkigheid van onze tnoepen moeten zwichten. Onze eerste taak is Frankrijk en Belgie van alle Duitschers te zuiveren. Het is duidelijk, dat niet altijd zoo zal worden gevochten als thans het geval is, want het Duitsche moreel zal niet altijd blijven wat bet tot dusver was. Worden eenmaal de Duitsche legers ge- dwongen terug te trekken, dan zal zon der eenigen twijfel Ant wer pen de domineer ende factor worden van de nieuwe frontlijn. Het is voor ons En- Dikson, Berger en Hans hadden zich, evenals de kapitein, tot aan de tanden ge- wapend. Ieder van hen droeg, behalve een voortreffelijk Winchester repeleergeweer met acht patronen, nog een revolver met zes loopen bij zich. Hans' hart klopte luide van opgewon- denheid. Maar hij kehde geen angst, het scheen hem onmogelijk toe, dat de vijftien mannen van „De Vliegende Leeuwerik" het jacht niet zouden kunnen verdedigen tegen de zeeroovers. Hij vond liet vooruitzieht van den strijd in het geheel diet onaange- naam. Hij had zich naast Berger achier een ma Iras ncergeworpen en wendde geen blik iaf van het dek der eerste jonk. Zijn rech- terhand omblemde den kolf van het gewcar; wee den eerslen Chinees, die zich op het dek vertoonde. Daar meende hij aan het roer een man te zien. Op hetzelfde oogenblik schoot Berger. Bravo! fluistende Hans, want het schip scheen inderdaad een oogenblik zonder stuurman te zijn, Berger liad goed gemikt. Diat duurde echter maar een minuut, toen bad een andere hand zeker liet roer weer gegrepen, want het schip draaide bij en tegelijliertijd idoken uit de luiken op het dek als een bijenzwerm de gele gestalten van de zeeroovers op, de reelings werden als het ware levend, uit alle hoeken en gaten kwa- mien zij te voorschijn. Tegelijk hoorde men een woes I gegil. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1