ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6411. Donderdag 3 Augustus 1916. 56e Jaargang. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN SllllITIBAAS. Maximum prijzen. XHTDILIJI aSSIAPT Bekendmaking. De Oorlog. BINNENLAN D, Telefoon 23. Dit Blad Yerschynt Maandag^, Woensdag^ en YrUdagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen. DUIVENHOUDERS. L IJ S T FBUILLKTQN IN RICHTIN GEN Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland /1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsjng derzelfde advertentie wordt de prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Groothandelprijzen. IL BERTRANO. En welk ocn krachtdadige hulp! Het on- verwachle van den aanval was oorzaak, dat de wilden zelfs niet beproefden om weer- stand te bieden. Wei was er een enkele, die zich verrledigde, de meesten echter vluchlten in het bosch. Tor-Rarrarabay had zich met een paar zijner gunstelingen terug- getrokken in zijn hut en beproefde zich te verdedigen. Hij werd echter spoedig over- weldigd en doodelijk gewond door twee ma- trozen naar buiten gosleept. Luitjens kwam nog juist bijtijds om het opperhoofd te zien sterven. Hij booig Zich over hem heen om te zien of men ho;g iets voor hem kon doen. Doch het was tever- geefsch. Tor-Rarrarabay sloeg zijn oogen nog eenmaal op en fluisterde: Gij waart toch rnachtiger dan ik, groote toovenaar! Toen stierf hij. Bijna op hetzelfde oogen biik kwam mon sieur Richard Perroquet, met een vreemde verschijning aehter zich aan. Het was Duck-Duck, de groote toovenaar van den stam, dien hij, toen deze wilde vluchten, had aangegrepen en met wien hij nu triom- fantelijk kwam aanloopen. Mijnheer Dikson, hier is mijn gevan- gene! Dezelfde kerel, die mij vanmiddag zoo Gpossiepsppijzen. Kieinhandelprijzen. gruwelijk mishandeld heeft. Wat beveelt mijnheer, da I met dit monster zal geschie- den? Mag ik hem allereerst de armen oip dezelfde wijze op den rug vastbinden als die beestachtige kerels mij gedaan hebben? Monsieur Richard was niet weinig trotsch op zijn heidendaad en verwachtte een prijsje voor zijn handelwijze. Toen Mr. Dikson hem echter bevel zijn gevangene terstond los te laten en toen hij hem buitendien op alles- behalve malsche wijze de les las over het feit, dal hij zich zonder zijn uitdrukkelijk bevel van den troep verwijderd en daardoor de ppmerkzaamheid van de wilden gaande gemaakt had, was hij geheel uit het veld gestagen en riep vertwijfeld uit: Ik kan het mijnheer ook nooit naar 1 den zln maken! Was ik toch maar weer in mijn dierbaar Frankrijk, waar men geen wilden vindt! Men vervolgde den vij,and slechts korten tijid. Toen verzamielden alien Zich op het plein van het dorp, dat nu geheel door de inboorlingen verlaien was. Men legdewacht- vuren aan,' besprak de gebeurtenissen van den dag en maakte plannen voor de toe- komst. Mr. Dikson toonde zich bereid om tot den volgenden midciag met de matrozen in het veroverde dorp te blijven, daarna echter moest hij onverwijld aan boord van „De Vliegende Leeuwerik" terugkeeren. Misschien las hij op Hans' gelaat, dat deze nog een bijzonderen wensch op het hart droeg. Hij wendde zich ten minste tot Luitjens en de dames, wien men een bijzonder goed plaatsje bij het.vuur had ingoruimd, en vroeg: -En wat bent u van plan, mijnheer welke GEYAAR, SCHADE of HINDER kunneu veroorzaken. Luitjens, om met uw dames te doen? Mangarete en Elsen keken Luitjens in ge- spannen verwachting aan en ook Hans' oogen hingen aan zijn lippen. Het viel den aanigesprokene niet gemakkelijk een besluit te nemen. Hij scheen een inwendigen strijd te voeren en zei eindelijk, maar nu toch op een be- slisten toon Na alios wat ik hier in die laatsle ver- schrikkelijke maanden heb beleefd, kan ik van mijn vrouw en zuster niet vergen, dat zij nog langer aan dit onherbergzaam strand zullen wonen. Indien ik joingfer was en on- getrouwd, zou ik, ondanks alle gevaren, die mij bedreigen, het begonnen werk trach- ten te voltooien. Zooals de zaken nu ech ter staan, ben ik besloten met de eerste gelegenheid de beste naar mijn vaderland terug te keeren. Hans juichte luid van vreugde, mevrouw Luitjens wierp een dankbaren blik op haar man en het mooie gezichtje van Elsa klaar- de geheel op. Na een oogenblik van stilte, waarin Mr. Dikson het fijnbesneden gezichtje van het meisje tegenover hem, oplettend had aangezien, zei hij plotseling: Mag ik u een voors'tel doen, u dames en u, mijnheer Luitjens? Mijn schip is wel niet groot, maar als wij ons een wei nig weten te behelpen, vinden wij er alien nog wel een plaatsje op. U zult zcker slechts ongaarne van uw broer scheiden, en ook ik zou het gezelschap van mijn jongen vriend slechts ongaarne missen. Wie weet lioelang u nog moet wachten, eer u gelegenbeid vindt om met een ander schip Burgemeester en Wethouders dergemeente ZAAMSLAG brengen ter openbare kennis dat op Zaterdag 5 Augustus a. s., des namiddags ten 5 lire, op de weide van den heer Bbuynzeel eene oefening zal worden gehouden met de Brandspuit. Zaamslag, den 25sten Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHs. DE FE1JTER, Burgemeester J. STOLK Lz., Secretaris. Uilvoerverbod olien. Het St. bl. No. 863 bevat een Kon. besluit van den 29sten Juli, houdende verbod van uitvoer van karwijolie, papaver- of maan- zaadolie en vette of geslagen mosterdolie. I'ilvoerverbotl verduurzaamde groenlen. Het St. bl. no. 362 bevat een Kon. besluit van den 29sten Juli, houdende verbod van uitvoer van verduurzaamde groenten, waar- bp bepaald wordt, dat de uitvoer van zuur- kool en van alle groenten in gezouten of gedroogden toestand of op andere wijze verduurzaamd, welke in verschen toestand niet mogen worden uitgevoerd, is verboden van den dag der afkondiging van dit besluit. DE ALGEMEENE TOESTAND. Voor de tweede maal verjaart de onge- luksdag, waarop dit razende onheil over Europa werd gebracht. Hetderde oorlogs- jaar begint, schrijft het Alg. Hbl. En niemand weet, of het hoogtepunt van den bloedigen strijd reeds is bereikt of overschreden. Niemand ziet nog het einde. Aan alle fronten wordt hevig ge- streden, met volharding, met taaien moed, om een overwinning, die nog in een ver verschiet ligt, zoo die al bereikbaar is. Wjj gaan het derde oorlogsjaar in, met nog minder kans op een spoedig einde, dan een der beide vorige Augustusdagen. Want nooit was de verbittering grooter, de woede machtiger, de haat beviger dan thans. Het gebrek aan psychologisch begrip heeft in deze oorlogvoering steeds nieuwe olie in het vuur geworpen, wanueer men meende dat de vlam nu wel sterven zou, door gebrek aan brandstof. En zoo duurt dan de strijd voort, zonder dat het einde, de oplossing te zien is, die Europa eindeljjk weer den vrede brengen zal. Fel woedt de strijd aan het westelijk front. Krachtig zjjn de aanvallen bjj Pozieres en Longueval, krachtig ook is de verdedigiDg der Duitsche stellingen. En het resultaat van dien strijd is alleen te zien in de lange lijsten van dooden en gewonden en vermisten. Op het terrein is het resultaat gering. Ook al wordt in de Engelsche en Fransche een Australische haven te bereiken. Nu kan ik moeilijk naar Australie terugkeeren, maar ik ben gaarne, zeei" gaarne bereid, u naar een haven in Azie, bijvoorbeeld Hongkong, te brengen. Reeds was Hans opgesprongen en klapte van vreugd in zijn handen: Dat is heerlijk! Dat is een uitstekend idee! O, wat ben ik u |d|ankbaar, Mr. Dikson! Luitjens aarzelde nog een oogenblik, voor hij het voorstel aannam. Hij was op zulk een aanboid niet voorbereid en hij kon er niet terstond toe besluiten, de aangeboden gastvrijheid aan te nemen. "Maar aan den anderen kant was het moeilijk om te wei- geren, want er zou zich wel niet zoo spoe dig een gelegenheid voordoen om Nieuvy- Pommeren te verlaten. En dus stak hij den Engelschman de hand toe en zei hartelijk: - Zeer gaarne neem ik uw uitnoodiging aan, Mr. Dikson. Ik dank u, ook uit naam van mijn vrouw en zuster! Berger had het gesprek zwijgend gevolgd en met een sombere uitdrukking in zijn oogen in het vuur zitten staren. Hij zei ook nu nog niets. Toen hij echter naderhantd Hans een oogenblik alleen kon spreken, voegde hij hem op bitteren toon toe: Ik kan mij niet begrijpen, dat gij m- genomen zijt met het voorstel van den En gelschman. Meen echter niet, mijn jongen, dat de verplichtingen, die wij daardoor te genover hem op ons laden, mij kunnen doen wiankelen in mijn besluit. Voor mij is en blijft uw dierbare Engelschman de inbre- ker dien wij zochten! Hans slampte verontwaardigd met zijn voet op den grond. berichten van eenigen vooruitgang melding gemaakt. Het gaat om een winst en ver- lies van loopgraven, die nu genomen, dan weer hernomen worden, maar wier bezit voor de oplossing, voor de eindelijke over- winning zonder groote waarde is. Om die overwinning te verzekeren zal er nog veel meer moeten gebeuren, meer dan tot dusver. Ook bij Verdun gaat het nog steeds op dezelfde wijze voort. Artillerievuur en wij hebben nu uit verschillende beschrg- vingen van drie zijden wel leeren begrgpen, wat dit eene woord zeggen wil artillerie vuur, de voortdurende, onophoudelijke be- schieting van stellingen der tegenpartg, totdat er geen plekje meer is, dat niet getroffen werd, geen plekje waar eenig levend wezen bet kan uithouden. En het artillerievuur stggt dan tot groote hevigheid, tot trommelvuur, als voorbereiding voor de aanvallen, waarin weder duizenden jonge menschenlevens vallen moeten. Feller nog woedt de strijd op het oostelgk front. En beweeglijker ook. Vooral in het gebied van den Stochod, waar de Russen pogen den spoorwegknoop Kowel te bereiken. Daar wordt hevig ge- vochten, en wordt den opmarsch voortgezet, onder het buitengewoon zware artillerie vuur, waarvan duizenden het slachtoffer worden. Over het -resultaat van dien op marsch is uit de berichten nog niet veel op te maken. Het Rdssische bericbt spreekt van plaatselijke successen, het Oostenrijksche zegtOveral waar de Russische troepen stormaanvallen deden, bij Zwiniatsji, ten W. en ten N.W. van Loezk, en aan beide zjjden van den spoorweg SarnyKowel moesten de stormcolonnes het afleggen. Bg Brody zijn de Russen vooruit gerukt tot de rivier de Grabierka en de Sereth, maar deOostenrgksch-Hongaarsche artillerie bleek nog in staat te zjjn de stad Brody en de over- gangen over de rivier te beschieten. Ook hier wordt overal, met groote hard- nekkigheid, gestreden ook hier wordt alles gedaan, om de aanvallen te doen mislukken en de verdedigingslinie te behouden. Ook hier wordt de bloem der jongeling- schap, de kracht van twee landen, de hoop der toekomst gedood. En steeds weer opnieuw rijst de vraag Waarom Waartoe Doch het antwoord blijft uit KAPITEIN FRY ATT BOODGESCIIOTEN. Lord Newton, de Engelsche onderminister belast met de zorg voor de krijgsgevangenen, heeft in een persgesprek met den vertegen- woordiger van Reuter nog eens medegedeeld, wat de Engelsche regeering gedaan heeft om kapitein Fryatt, den commandant van de Harwichboot Brussels", die den 27en te Brugge terechtgesteld is, te redden. Newton noemde de beslissing van den Duitschen krijgsraad een ernstige inbreuk op het volkenrecht. Hij ontkende, dat Fryatt op den 28en Maart 1915 niet 1916, zooals eerst is gemeld iets anders dan zijn "plicht had gedaan, nl. zijn schip en pas- sagiers verdedigen tegen een aanval, die Hoe is het toch mogelijk, mijnheer Berger, dat u nog altijd kunt vasthouJen aan die ongelukkige meening? Wie oogen heeft om te zien en ooren om le hooren, moest toch lang weten, zou ik denken, dat onze gajstheer geen inbrcker kan zijn, Ik vind, mijn jongen, dat ge den laat- sten tijd een toon tegen mij aanslaat, die u vroeger vreemd was, anlwoordde Berger geraakt. Het zal niet lang meer duren of hebt te kiezen tusschen mij en dien man. Ik hoop van harte, dat uw keuze dan de juiste zal zijn. Hans trok zich die woorden sterk aan. Hij leed er zeer onder, dat de verstand- liouding' tusschen hem en zijn vaderlijken vriend, dien liij nu reeds om den halven aardbol had begeleid, die hem in zooveel moeilijke uren met woord en daad had bij- gestaan, van dag tot dag slechter werd. Wees niet boos op mij, mijnheer Berger, zei hij zacht, en zijn stem beefde van ont- roering. Nooit zal ik vergeten, wat ik aan u te danken heD. Ik kan mijn overtuiging geen geweld aandoen; ik houd Mr. Dikson nu eenmaal voor volkomen onschuldig. Waarom zou ik tusschen hem en u moeten kiezen? Het is integendeel mijn vurige wensch, dat het mij zal gelukken, uw mee ning ten opzichte van Mr. Dikson geheel te doen omslaan en u te overtuigen van zijn onsehuld. Dat zal niet geschieden nooit nooit! antwoordde Berger boos en keerde Hans den rug toe. (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op UoDdenlaK den IO lug. 1916, (ies voor- middags ten 10 lire. Ter Neuzen, den 2 Aug.\ 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN vestigt, ter voorkoming van vervolging. de aandacht van duiven- houders op de verordening van den Commandant van Zeeland dd. 15 Juli 1916, afgekondigd den 25 Juli 1916. De Burgemeester voornoehid, J. HUIZINGA. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter voldoening aan de missive van Zijne Excellence den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van de ingezetenen de navolgende van eenige der meest voorkomende artikelen met daarvoor aangenomen maximumprijzen. (Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op de gewone qualiteiten. De Luxe-sorteeringen waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald, blijven buiten aanmerking.) Regeeringstarwemeel (bij ver- koop op meelkaart) per 100 E.G. Tarwebloem (gebuild Inlandsch) 100 Tarwemeel (ongebuild) 100 Boter (bij verpakking in wit fust van .50 K.G. (1) per K.G. Boter (bij verpakking in wit fust van 25 E.G. (1) Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidscli fust van 20 K.G. (1 Boter (bij verpakking in Delftsch of Leidsch fust van 10 K.G. (1) Volvette Goudsche kaas met Rijks- merk, seizoen 1915 (1) per 50 K.G. Volvette Goudsche kaas, seizoen 1915 (1) Kaas 40 (Edammer en Goudsch model) seizoen 1915 (1) Volvette jonge Goudsche kaas met Rijksmerk (1) Volvette jonge Goudsche kaas(l) Jonge kaas 40 -1- (Edammer en Goudsch model) (1) Jonge kaas 30 -|- (Edammer en Goudsch model) (1) Jonge kaas 20 -j- (Edammer en Goudsch model) (1) Jouge magere kaas (Edammer en Goudsch model (1) voor zoover voorradig Nagelkaas,in fabrieken gemaakt,(l Rijst (Grofmiddel Bassein of Rangoon) le handcondities Rijst (Voorloop Bassein of Rangoon) le handcondities Rijst (Grof voorloop Bassein of Rangoon) le handcondities Havermout Suiker (witte geraffineerde) (2) Normaal-Margarine (3) (in kist- jes van 10 of 5 K.G., in perka- ment papier verpakt Peekoffie Cichorei Raapolie (4) Soda Zeep (zaehte, groene of gele) (4) Kleine schelvisch 50 i> 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 4 100 100 100 50 11.80 19^5 16,50 1,50 1,51 1,55 1,56 r> 55,00 53,00 51,00 41,00 39,00 38, 32,— 26, 16,00 s 19,00 13,50 14,25 14,75 30,00 51,00 0,39 31,00 26,00 12,— 8, DOOB Wijting Kleine gul Kleine poou en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Maatjesharing fonder kop) per ton inhoudende 1 OoOstuks, netto vischgewicht 115 a 120 K.G. Gerookte kleine schelvisch makreel groote sor- teering Gerookte haring(bokking zonder staart) per 50 K.G. 7,50 50 9,— 50 7, 50 5, 50 9 9 10, 50 9, 27,50 50 9 12.00 stuk 0.08 0,035 Kleine schelvisch Wijting Kleine gul Kleine poon en pieterman Horsmakreel Makreel Kleine schol Soda per K.G. 9 0.20 0.19 9 9 0,22 9 9 9 0,18 9 9 0,14 t 0,24 9 9 0,22 9 50 7.00 Regteringsbrood (bij verkoop op broodkaart) per K.G. 0,12 Tarwewaterbrood (gebuild) 0,23 9 (gebakken onder Rabbinaal toezicht) 0,24 Tarwebrood (ongebuildbruin- brood)0,20 Roggebrood (5). Regeeringstarwemeel (bij verkoop op meelkaart) 0,14 Tarwebloem (gebuild inlandsch) 0,25 Tarwemeel (ongebuild).999 0,21 Boter (1)J K.G. 0,85 Volvette Goudsche kaas met Rijks merk seizoen 1915 (5) i 1 t 0,68 Idem0,1 0,14 Volvette Goudsche kaas, seizoen 1915 (5) r 0,66 Idem0,1 9 0,135 Kaas 40 -f- (Edammer en Goudsch model) seizoen 1915 (5) j 0,60 Idem9 0,1 9 9 012 Volvette jonge Goudsche kaas met Rijksmerk (5) 1} 1 D,50 Idem 0,1 9 0,10 Volvette jonge Goudsche kaas (5) 4 0,48 Idem 0,1 9 0,10 Jonge kaas 40 -j- (Edammer fin Goudsch model) (5) 9499 0,46 Idemj 0,1 9 0,095 Jonge kaas 30 -(- (Edammer en Goudsch model (5) 4 j 9 0.39 Idem 0,19 0,08 Jonge kaas 20 -j- (Edammer en Goudsch model (5) J 9 9 0.325 Idem0,1 9 9 0,065 Jonge magere kaas (Edammer en Goudsch model (5) voor zoover voorradigi 9 9 0,20 Idem0,1 9 9 0,04 Nagelkaas, in fabrieken gemaakt, (5) 1 j s» 0,23 Idem9 0,1 9 0.05 Rijst (grofmiddel Bassein of Rangoon4 0,i6 Rijst (voorloop Bassein of Rangoon4 9 1 0,17 Rijst (grof voorloop Bassein of Rangoon4 9 0,18 Havermout (inlandsche en buiten- landsche)9499 0,19 Suiker (witte geraffineerde) ,s 4 0,275 Normaal-Margarine (3) (in perka- tnentpapier verpakt) 9 4 0,45 Koffie (Santos, gebrand) (6) Peekoffie (in pakjes) 0,1 0,04 Chichorei 0,1 0,035 Raapolie (6) Zoutper K.G. 9 0.09 Zeep (zaehte, witte of gele) (6) Soda .999 0,18 Petroleum L. 0,12 Kleine schelvisch K.G. 0,28 Wijting0,27 Kleine gul .9 0,30 Kleine poon en pieterman 9 0,26 Horsmakreel .999 0,22 Makreel9 0,32 Kleine scholper K.G 0,30 Gerookte kleine schelvisch .999 0,32 makreel (groote sor- teering). 9 stuk 0,10 Gerookte haring (bokking zon der staart) 0,05 Haring (zonder kop) 0,04 De bierboven vermelde prijzen gelden voor de maand Augustus behoudens vroegere vervan- ffing. Klachten over niet-inachtneming van bovenver- melde maxima, alspnede wenschen om«voor bepaalde op de lijst niet vermelde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatselijke om- standigheden voor eene bepaalde gemeente wijziging in de maxima tebrengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester. (D Deze prijzen zijn niet van toepasslng op room- en lunchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezicht. Onder kaas gemerkt 40 30 of 20 -j- wordt kaas verstaan, welke respectievelijk 40 pet. if meer, 30 pet. of meer of 20 pet. of meer vet in de droge stof bevat. Exporteurs zijn verplichften behoeve van den kaas- verkoop voor binnenlan Jsch verbruik aan de centrale pakhuizen kaas te leveren tegen f 5 beneden den tnaximumprijs voor verkoop in het groot. De in de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bij de Rijkscommissie van Toez'icht op de Kaas- vereeniging ingeschreven grossiefs geleverd tegen f 3 beneden den maximumprijs voor verkoop in het groot. Opgemerkt wordt nog, dat de vorenbedoelde prijzen slechts betrekking hebben op boter en kaas, hestemd voor verbruik in Nederland. Voor boter bereid onder Rabbinaal toezicht kan door de Rijkscommissie van Toezicht pp de Boter- vereeniging in overleg met de betrokken handelaren of boterbereiders een verhoogde prijs worden toege- staan. Voor speciaal verpakte boter zal geen vergunning tot prijsverhooging meer worden verleend. (2) Zie de opmerkingen ter zake in de begelei- dende circulaire. (s) Zie daaromtrent circulaire dd. 25 Juli No. 57855 Afd. Handel. (1) Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maxi mum prijs vastgesteld. (5) Eene uniforme prvoor roggebrood, geldend voor het geheele land, kan inverband met de zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld. Daarom zal zulks voor elke provincie afzonderlijk geschieden, in over- leg met de provinciale rogge-commissies. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, brengen ter openbare kennis, dat ter Gemeente-secretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van HUBERT JEAN VICTOR YANCANTFORT, cargadoor en expediteur, wonende te Ter Neuzen, om VERGUH'NING tot hetstichten eener inrichting tot bewerking van vlas, in een houten loods, plaat- selijk ongenummerd en gelegen op het stationsterrein, kadastraal bekend in sectie K, No. 73. Op Maandag, den 14 Augustus 1916, des rlamiddags van 4 tot 5 uren, zal in het Gemeentehuis gelegenheiu bestaan om bezitxiven tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagenvoor het boven- gemelde tijdstip, op de Gecretarie der Gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Ter Neuzen, den 31 Juli 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeen- komstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het genieentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren mondeling toe te lichten.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1