AL6EMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF, ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No. 6406. Zaterdag 22 Juli 1916. 56e Jaargang. IBllilTIBMB. IINBILIJI 88SUAPT De Oorlog. De krijgshedrijven. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN BINNENLAND. Telefoon 23. Pit Blad Yerschijnt Maandag^, Woensdag- en YrpagaYond, nitgezonderfl op Feestdagen, hij de Firma P. J. VAH DE 8ANDE te Ter Neazen. EBRSTB BLAD. Regeerings-eieren is deze week 67* cent per stuk. FETTILI.BTOK Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland jfl.10. Si| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUP op den dag der uitgave. De PRIJS der De Burgemeester van Ter Neuzen De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Donderdai; den S? Jul! IOIG, des voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 21 Juli 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. De distributiewet. De cotmnissie van rapporteurs uit de Tweede Kamer over het wgtsontwerp be- treffende de distributie van levensmiddelen komt hedenavond bijeen ter vaststelling van het voorloopig verslag, dat dan hoogst- waarschijnlpk Zaterdagavond e.k. zal ver- schijnen. (N. R. Crt.) Nijpend gebrek aan machinegaren. 't Is feitelijk het lieele jaar al raisere ge weest. Welke huismoeder, welke kleerma- ker, naaister en schoenmaker, om niet te spreken van al de andere categorien, heeft het niet geinerkt, dat het gebrek aan ma chine- en linnengaren-s hoe dinger hoe grob- ter werd. De prijis der klo.sjes ~sleeg en s.teeg; de meest couranle nummers: 36, 10 en 50 werden al schaarscher; in de groote winkels werden aan de zelfde koopster niet meer dan drie klosjes garen tegelijk ver- kocht en de eigenaars van confeetiefabrie- ken raaklen soms goo verlegen om materiaal, dat zij de atelierrtfeisjes een voor een naar de winkels stuurden om op deze manier wat voorraad garens te knnnen inslaan. Er is misschien geen artikel, dat meer wordt gebruikt dan garen. Ge draagt bijna geen enkel Weeding,stuk, oif er is garen in verwerkt en het kleinste torntje zoomin als de grootste reparatie kan worden hersteld zonder garen. „Het heele jaar is het al misere geweest", beaamde ook de heer Jan ter Haar Jr., chef der firma B. ter Haar- Zoon, kooplieden in garens, bij wien wij informeerden naar den „garentoestand" in ons land, schrijft het „Hbl.„In andere jaren konden wij nit Duitschland, Belgie en Engeland zooveel duizenden grossed garens betrekken als wij maar wilden. De garenfabrieken in Belgie werken niet meer; zij werden overgeplaatst naar Engeland en als ze daar al werken, geschiedt dit met halve krachten. Duitsch land voert niet meer uit en bovendien raken in dat land de nog voorradige grondstoffen uitgeput. Engeland moet derhalve nu bijna de geheele werela vah garens voorzien. Dag en nacht wordt daar in dat land gewerkt en wijl de aanvraag oneindig veel grooter is dan de produclie, kunnen al de bestellingen lang niet op tijd worden uitgevoerd. Enge land voorziet in de eerste plaats natuurlijk zichzelf en zijn kolonien van garens;. ver- volgens helpt het de geallieerdendan de neutrale staten, En wat nu ons land aan- gaat, schijnt het, dat Engeland de zaak niet al te zeer vertrouwtde aanvraag uit Ne derland naar garens is zoo bijzonder groot. En Engeland stuurt ons niet de groote zen- dingen, die daar liggen, laat ons wachten en H. BERTRAND. 60) Ik bemerk wel, dat ge me al begrijpt, vervolgde Luitjens. Toen dus Tor-Rarrara bay met zijn getaloueerde hand de mijne voorzichtig aanraakte, sprong de electrische vonk van den door mijn lichaam geleiden stroom op hem over. Hij kreeg een aardig lief schokje en daar hij tegelijkertijd in het schemerdonker van de hut het bleeke licht- schijnsel, dat om mijn hoofd verscheen, zag, werd hij aangegrepen door een panischen schrik en stormde als een gejaagde kangoe- roe de hut uit. Mijn plan was volkomen gelukt. Toen nu mijnheer de eerste minister weer verscheen, waarschijnlijk met de opdracht om onder- handelin-gen te openen, plaatste ik mij op een Iroon en snauwde hem geducht af, stortte mijn toorn uit over het opperhoofd en zijn geheelen stam, dreigde hen met mijn wraak en met hun volkomen vernietiging Yerlangde kort en gebiedend onze onmia- delliike invrijheijstelling. J wachten en veroorzaakt den toestand, zooals die thans hcerschL in ons land. Maar Enge land vergeet, dat Nederland wel meer moet vragen dan anders, daar wij nu noch uit Belgie noch uit Duitschland garens kuri nen betrekken. „Z66 koml het, dat in een groot aantal winkels geen garen meer te krijgen is. Een „strop" voor de huismoeders; maar meer nog voor de naaisters en kleermakerS en voor al de confecliewerkers, wier brood- winning er mee gemoeid is. De confeclie- fabrieken hebben den laatsfen tijd garens in gekochl tot alle prijzen; zij hebben graag het drievoudige betaald van den vroegeren prijs; garens, die eertijds f 2,12 per dozijn klossen opbrachten, worden nu met 5 be taald per 12 stuks. De sehoenfabrikanten aan de Langstraat zijn eveneens dupe van het gebrek aan linnengarehs; want geen schoen kan worden afgeleverd zonder stik- sels van schoenmakers-linnengaren. „Er zijn door "Nederlandsche grossiers groote hoeveelheden garens besteld in Ame rika. Dat land kan ons op den duur wel- hcht help-en, maar voordat de bestellingen binnenkomen, zullen zeker eenig-e maanden verstrijken en als de toestand, zooals die op 't oogenblik is, voortduurt, is een .hoop na- riglieid te voorziendan zullen we brood kunnen elen, maar we zullen onze oude kleeren moeten dr'agen, nieuwe zullen niet kunnen worden gemaakt en hapolte niet her steld." „En de rolletjes en klosjes zij, die nog voorradig zijn?" „Die spelen geen rol. Ze kunnen een beetje helpen, maar zijde is toch in een heel enkel geval maar geschikt om katoen of linnen le remplaceeren. „Uit het heele land komen elken dag aan- vragen binnen van winkeliers: „Stnjirl u ga rens? Hebt u wat voor ons?" schrijven zij. De menschen stellen zich levreden desnoods met minderwaardig materiaal. „Er is nieten er is geen artikel, dat het garen kan vervangenHoe dat zal moeten gaan op den duur, als geen voor- raden spoedig binnenkomen?"— Aangehouden vlsschersschepen. Blgkens berichten in de dagbladen zijn reeds meer dan 50 haringloggers enz. door de Engelschen opgebracht. Er werd Woens- dag zelfs reeds bericht, dat die schepen waren prijsverklaard. Dit laatste is door enkele reederijen tegengesproken. Naar vernomen wordt, zpn die schepen met hun gevangen voprraad opgebracht, omdat, volgens inzicht der EDgelschen, de eind-bestemming der haring Duitschland is. De N. R. Crt. melat, dat de Regeering poogt vrijlating dier schepen te verkrijgen, wat nog niet gelukt is. Belanghebbenden zpn nu zelf ook aan 't beraadslagen. Men wil nu trachten een overeenkomst te treffen, dat Duitschland een deel der door Neder landsche schepen gevangen haring krijgt, en dus redenen heeft onze visscherschepen te sparen en anderzijds ook een vast te stellen percentage naar Engeland zal worden uitgevoerd, dat thans ook als kooper van visch optreedt, omdat hare visschersvloot blijkbaar voor een ander doel benut wordt. Een deputatie uit belanghebbende kringen is naar Engeland vertrokken. DE „DEimCHLANP". De „Daily Mail" publiceert een telegram uit New-York van den Duitsclien staatsse- Ziet ge, Hans, de mensch moet niet te spoedig op v-ervulling van hoopvolle ver- wachtingen vertrouwen. Ik had mij vergist, als ik meende, dat de invloeo, dien mijn toovervuur op de wilden uitoefend-e, zoo groot was, dat ik daardoor onze invrijheid- stelling kon bewerken. Het tegendeel was het .geval. Tor-Rarrarabay beschouwde mij nu voortaan als een kostbaren schat, dien men wel goed behandelen, maar ook dubbel goed bewaren moest. Hij dacht er in het ge- lieel niet aan, om mij in vrijheid te stellen; de groote toovenaar", dien hij, het „groote opperhoofd", gevangen had genomen en ge vangen hield, verleende hem in de o-ogen van zijn onderdanen en van de naburige stammen een geweldig overwicht en een buitengewoon respect. En zoo werden wij vrij goed behandeld, maar wij bleven ge- vangenen. Wij bleven bet ook, nadat ik, tot ver- hooging van mijn aanzien, een -tweede ex periment had uitgedacht. Het was eigenlijk nog eenvoudiger dan de vorige, maar maakte nog dieperen in- druk. In (ionkere en slille nachten groe- ven wij dicht voor de deur van de hut een kuij, legden daarin een kleine mijn van kruit aan, verbonden deze onderaards met de electriseermachine en sloten die van boven weer zo-odanig af, dat er slechts een cretaris van Buitenl mdsche Zaken, Von Ja- gow. De slaatssecretaris zegt, dat, indien Engeland laf genoeg is om de „Deutsch- land" tot zinken te brengen, de Vereenigde Staten verplicht zijn in naam van de be- scliaving en menschelijkheid te protesteeren. De kapitein van de duikboot tracht Ame- rikanen als passagiers te krijgen. De „Daily Chronicle'! verneemt uit New- York: In verband met de blufferij van pro- Duitsche'rs in zake de „Deutschland", ver- klaren Britsche sportsmen zich bereid 50 tegen een te wedden voor elk bedrag tot 5000, dat de „Deutschland" niet veilig te Bremen aankomt. Volgens den „Times"-correspondent zijn er aanwijzingen, dat de ,,Deutschland" spoedig zal vertrekken. De boeg is wit geschilderid om de witte koppen van golven na te boot- sen. Niet officieel wordt op liet departe- ment van Buitenlandsche Zaken verklaard dat de ,.Deutschland" de grens van drie mijlen ondei- water zal verlaten. Daar zij aldus een gevaar voor de scheepvaart zou vormen, zou zij misbruik maken van Ame- rika's gastvrijlieid. De regeering verwondert zicli over de ver- sleeping- van het geinterneerde schy> van den Norddieutschen Lloyd „Neckar" naar een ligplaats vlak bij de „Deutschland", in een deel van de haven, dat niet door groote schepen wordt bezocht. De kapitein van de „Deutschland", Konig, was officier van de „Neckar", en werd ook genoemd in de offi- cicele papieren in verband met de affaire van het Welland-kanaal. DE REIS VAN DE „DEUTSCHLAND". z/Deutschland" lag Dinsdagmorgen nog aan de pier te Baltimore hoewel er alle aanwjjziDgen waren, tat hetschip Woensdag- avond gereed was om te vertrekkeD, en een sleepboot onder stoom lag om het bjj te staan. Een rondvarende stoomboot poogde de barkassen met journalisten te overreden om heen te gaan, daar zg de uitvoering der plannen van den kapitein der ,/Deutschland" belemmeren. NADERT IIET EINDE? De Amsterdamsche correspondent der //Yoss. Ztg." heeft van berichtgever te Lon- den tgding ontvangen over uitingen van Engelsche politici en parlementsleden, waar- uit hij opmaakt, dat Engeland in de eerstvol- gende twee maanden een beslissing ver- wacbt en wel in dien zin, dat of Duitsch land wordt gebroken of de oorlog onbeslist blijft. Binnen die twee maanden zal ook blijken of Duitschland zich economisch staande kan houden. .Als Duitschland, waar sedert bet begin van den oorlog alle voorraden zijn opge- teerd, maar waar nochthans niemand den hongerdood gestorven is, binnen vier weken zijn oogst binnen heeft, zou men moeten toegeven, dat de blokkade, wier druk thans het sterkst is, den tegenstander er niet onder heeft gebracht. Na twee maanden zou men zich der halve ernstig en nuchter moeten afvragen, of er aan den oorlog een eind moet komen. Wij ontleenen de volgende telegrammen aan de „N. R. Crt.": "WESTELIJK CEVECHTSTERREIN. BERLIJN, 20 Juli. (Wolff.) Officieel: Tus- schen de zee en de Ancr-e veelvuldige leven- kleine opening overbleef. Zoodra de dorps- bewoners zich dan 's avonds in grooten ge- tale vo-or de hut verzamelden, ontstak ik het kruit. Daardoor ontstond een kleine vulkaan? Juist, Hans. En daar zij uit eigen er- varing vulkanen Lend en en vreesden, be- reikte ik door het leit, dat ik wiliekeurig vuur en rookwolken uit de aarde kon la ten te voorscliijn komen, een verrassend succes. Ik kwam eerst weer in verlegenheid, toen Tor-Rarrarabay bij een van de onophoude- lijke veeten met de naburige Stammen mijn hulp inriep. Mijn weigering bedierf de goede verstandhouding met hem volkomen, en se dert dien tijd heb ik mijn naam als groot toovenaar slechts met moeite kunnen ophou- den. Men gewende langzamerhand aan mijn kunststukjes, alhoewel ik telkens nieuwe be- dacht, en het -ergste was, dat mijn kruit- voarraad slerk verniind-erde. Zoodra deze uitgeput zou zijn, zou ik mijn aanzien ge- heel en al verliezen. Nog ..veerti-en dag-en en wij hadden ons niet meer weten te hel pen. Dus kwam ik juist op tijd, riep Hans uit. Morgen zijt gij vrij. Morgen! herhaalde Luitjens ontroerd. Ja> gij Mit wel- juist op tijd gekomen, want morgen is het een dag, die ons gevaarlijk kan worden. dige vuurwerkzaamheid en palrouille-onder- nemingen. Met aanmerkelijke strij-dkrachten hebben de Engelschen onze stellingen ten N. en ten W. van Fromclles aangevallen. Zij werden afgeslagen en waar het hun gelukt was, binnen te dringen, door een tegenaanvral le- ruggeworpen. Ruim 300 gevangenen, onder wie een aan tal officieren, vielen in onze handen. Aan weerskanten van de "Somme zijn nieu we zware gevechlen aan den gang. Ten N. van de rivier drongen de Engelschen weer na "krachtige aanvallen in Longueval en in de hoeve van Delville. De vijand moest voor onzen tegenaanval wijken en houdt nog gedeelten van liet dorp en de hoeve bezet. Vanochtend begonnen op het geheele front van het boscb van Fourreaux tot aan de Somme aanvallen van de Engelschen en Franschen. De eerste. krachtige stormloop is gebroken. Ten Z. van de rivier vielen de Franschen 's nami-ddags in de streek van Belloy twee maal vergeef-s aan en werden hedenochtend in het valt EstreesSoyecourt reeds drie maal bloedig afgeslagen. Ook in de vooruit- springende loopgraaf bij Soyec-ourt werden zij in een bajonetgevecht teruggeworpen. De artillerie ontwikkel-de aan beide oevers van de Somme de grootste kracht. Op ge deelten van het front in Champagne heersch- te soms vrij levendige werkzaamheid van de arlill-erie. PARIJS, 20 Juli. (Havas.) Officieel bericht van hedenmiddag Aan weerskanten van de Somme heeft de Fransche infanterie vanochtend de Duitsclie stellingen aangetast en aanmerkelijke voor- deelen behaaid. Ten Ndordcn van de Somme hebben de Franschen Duitsche loopgraven genomen van de hoogte van Hardecourt tot aan de rivier, waardoor zij hun Iinie beoosten Hardecourt -aanzienlijk hebben vooruitgebracht langs het smalspo-or CombresClery. Op dit gevechts- terrein hebben de Franschen totdusver -100 gevangenen gemaakt. Ten Zuiden van de Somme is de geheele voorste Duitsche linie tusschen Barleux en Soyecourt in handen der Franschen geval- len. In Champagne zijn de Franschen een Duit sche loopgraaf binnengedrongen ten No-ord- Oosten van Auberive en hebben krijgsgevan- genen mee t-eruggebracht. In Argonne hebben de Duitschers gister- avond tegen 7 uur een poging gedaan tot overrompeling van een kleinen Franschen post in het vooruitspringend stuk linie bij Bolante. Na een verwoed handgranaatge- vecht zijn zij teruggeslagen. Op -den rechter Maasoever zijn de Fran schen vannacht vooruitgekomen ten Westen van een krachlig versterkt Duitsch werk, dat zij hebben aangevallen en genomen. Ver- scheidene officieren en 150 man werden bij de bestorming krijgsgevangen gemaakt. Op den linker Maasoevef duurt de- ge- schutstrijd in de streek van Avocourt en Chattancourt voort. Handgranaatgevechten op de Noordelijke en Noord-Oostelijke hel ling van hoogte 304. In de Somme-slreek is gistermiddag een Duitsch vliegtoestel door een Fran sell vlie- ger ten Oosten van Peronne geveld. Een an der Duitsch toestel, door een Fransch aan gevallen, is bij Gremilly (bij Verdun) te plet- ter gestort. PARIJS, 20 Juli. (Reuter.) Avondcommuni- que: Ten Noorclen van de Somme bevestig- den wij de vanochtend gewonnen stellingen. Ten Zuiden van de Somme hebben wij onzen frontaanval uitgebreid en vanmiddag de geheele eerste Duitsche st-elling van Es- Hoezoo? vroeg Hans haastig. Ik heb van een dhr vrouwen, die ons goedgezind is, omdat wij haar door kinine genezen hebben van hevige koor'tsen, ver nomen, dat er morgen een van de groote feesten zal plaats vinden, waai*ioe honder- den inboortingen uit den geheelen omlrek hier in het dorp s-amenkomen. Dit zijn fees- ten, die slechts tweemaal in het jaar'bij voile maan gehouden worden en waarbij, als de geleg-enheid het meebrengt, ook de gevangenen worden ter dood gebracht om opg-egeten te worden. Morgen zullen de groo te Toberran-dansen plaats vinden, ik hoop maar, dat de van alle kant-en opkomend-e wilden niet in aanraking komen met uw vrienden. In ieder geval treffen zij het niet met hun aanvd, want het aantal gewapen-de mannen is op zulke dagen driemaal zoo groot als anders. Het is misscliien beter, Hans, dat de aanval vier-en-twintig uur wordt uit- gesteld. Daarvan wilde Hans echter niets weten. Zoo werd liet morgen. 'Reeds in de vroegte verzamelden zich op het groote plein voor het hois talrijke vi-ou- Wen. Zij isleepten groote manden vol kokos- nooten aan. Levensmiddelen van allerlei aard werden in het midden opgestapeld. N ooral in de hutten rondom het plem ging bet bijzonder levendig toe. trees tot den heuvel van Vermandovillers (ten Zuiden van Soyecourt) genomen. Iii de gevec.hten op beide oevers der ri vier hebben wij vandaag 2900 gevangenen ge- maaJd, 3 kanonneq, 30 machinegeweren en veel krijgsluig vermeesterd. Wij zijn met gebruikmaking van handgra- naten verder vooruitgekomen ten Westen van de Thiaumontslerkt-e op den rechler Maas oever en hebben vanochtend in den sector van Fleury 300 gevangenen gemaakt. Fransche luehteskaders zijn Woensdag- avond bijzonder in ae weer geweest. Zij bombardeerden de stations Thionville, Mont- mddv, Brieulles, Roisel en de militaire in- rich tingen bij Lorrach, ten N.-O. van Bazel. LONDEN, 20 Juli. (Reuter.) Officieel: Wij hebben nog een weinig meer terrein in het Delville-bosch en in Longueval herwonnen. De strijd woedt in deze vakken voort. Op de linie LonguevalBazentin zijn wij vooruitgekomen; wij hebben gevangenen ge maakt en een kanon veroverd. Onze bomwerpers zijn aanmerkelijk voor uitgekomen ten Oosten van de Leipzig-re- doute. Elders hoofdzakelijk geschutvuur. LONDEN, 20. Juli. (Reuter.) Officieel, van- avond: Ten Noorden van de linie Bazentin Longueval zijn wij, ondanks hardnekkigen tegen stand, ongeveer 1000 M. vooruitgeko men. De verwoede strijd duurt voort in de Noordelijke buitenwijken van het dorp Lon gueval en het Delville-bosch. TER NEUZEN, 21 Juli 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 768.6 Vlissingen. Laagste barometerstand nabij 755.0 Oost- Duitschland. Verwachting tot den avond van 22 Juli zwakke tot matige Noordelgke tot Noord- westelijke wind, gedeeltelijk bewolkt, weinig of geen regen, zelfde temperatuur. Een ziiveren jubileum. Dinsdag 25 dezer zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer Mr. A. W. van Everdingen werd benoemid tot griffier bij liet kanton- gerecht alhier. Het zal dezen magistraats- ambtenaar, wiens werkzaamheden s Leeds groote waardeering ondervonden van de op- volgende kantonrechters, onder wie bij werk- zaam was, en die zich ook in vele opzichten hulpvaardig toonde voor velen die om raad en voorlichting kwamen, op dezen dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Aardappelenveiling. Heden had alhier in het gebouw der groen- ten- en fruitveilingsvereeniging de eerste vei ling plaats. Geveiid werden voor het buitenland (80 der aungevoer- de hoeveelheid) 2000 Kg. eerstelingen en 8000 Kg. Schotsche muisjes a 6.90 ner 100 Kg.; voor 't binnenland (20 o/0 van bovenge- noemde partijen) 2500 Kg. a i 3,95 per 100 Kg. Poldervergaderingen. Koewacht. De ingelanden van den pol der Oud Beooslenblij bezuiden besloten geen bijdrage voor den verbindingsweg toe te ken- nen. Z A A M S I. A G. Van den landbouwer J. L. van de Ree sloegen- Vrijdagmorgen 2 voor een ploeg ge- spannen paarden op hoi, met het gevotg, dat een der dieren zich ernstig met den poot aan de ploegschaar verwondde, en heL dier zoo hevig bloedde, dat men vreesde, dat een slagader getroffen was; de liulp van den Luitjens maakte er^zijn jongen-' zwager opmerkzaam op, hoe de krijg'slieden van liet dorp, in feesttooi gedoSt, met speren en knotsen gewapend, heen en weer liepen. Langzamerhand kwamen er ook krijgslieden van buitenaf in grootere of kleinere troepen. Enkelen van de wilden hadden reeds hun dansmaskers voorgebonden, afschuwelijke monstergezichten, Vervaardigd uit half door- gesneden menschelijke schedels, anderen droegen boven hun groen beschilderd gelaat lange, zwarte pruiken van kokosnootvezels, weer anderen duivelachtig uilziende maskers, fantastisch gesneden uit schildpad. Daarna kwamen de jonge mannen met groote trommels van uitgeholde blokken hout, bespannen met huiden. Weer anderen hadden fluitea van bam- boes. Eindelijk kwamen eenige vrouwen, bijna bczwijkend onder haar last, met een bijzonder groote trommel garamut, zoo als Luitjens ze noernde en plaatsten die in het midden van het plein: het was een half uitgeholde boomstam, en toen een der krijgslieden er met een langen stok op sloeg, verv. oiiderde Ilans zich over den sehellen, ver klinkenden toon, dien fuen uit het in strument kon halen. (Wordt vervolgd.) TER NEUZENSCHE COURANT DOOH

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1