I N 0 E Z ONDEN S T UKKE N. de wDaily Maill" zijn degevechten bp Ver dun, gedurende welke Thiaumont door de Duitschers werd veroverd, bloediger en hardnekkiger geweest dan eenig gevecht, dat tot dusver bij Verdun beeft plaats ge- had. De aauvallen werden door de 75 mM. kanonnen weggemaaid, maar het bevel was gegeven, dat ten koste van welke offers ook, Thiaumont moest genomen worden. Op het frontdeel, dat zich uitstrekt tusschen heuvel 321 en heuvel 320, werd door de Beieren in dichte gelederen aanval op aanval gedaan. Op dit eene stuk alleen werden 36000 aoldaten in de vuurlinie geworpen. Maar deze krachten bleken Dog onvoldoende en de lie kompagnie van het 12e Pruissiscke infanterie-regement verloor 60 percent van haar effectief. Deze eerste reeks aanvallen had Vrijdagmorgen plaats tusschen 8 en 12 uur. Daari-a werd het gevecht iets minder, heftig, maar om half twee begon het op- nieuw. Hoopen dooden bedekten den grond, doch tenslotte werd een bres gemaakt en de Franschen moesten hun eerste verdedigings- linie prijs geven om onmiddelijk weer stand te houden by Fleury. De Engelsche bladen prijzen de standVas- tigheid der Franschen. De sterkte van de vyandelijke aanvalstroepen wordt op 200,000 man geschat. In het ,,Berl. Tageblatt" schrijft Morath naar aanleiding van den toestand bij Ver dun, dat het geheel verkeerd is thans te denken, dat het verder verloop der opera- ties een militaire wandeling zal worden. Het was tot nu toe een zwaren strijd en het zal een zwaren strijd blijven. Kolonfel Rousset schrijft in de //Petit Pa- risien", dat men den toestand op het oor- logstooneel koelbloedig onder het oog moet zien. Hp gelooft niet dat de Russische be- richten, die mededeelen dat aanzienlijke Duitsche troepenmassa's aan het westelijk front zjjn onttrokken, juist zijn. lndien dit waar zou zjjn, dan zou de kroonprins le- gers uit den grond moeten kunnen stampen. De Fransche pers eischt hoe langer hoe dringender hulp van het Engelsche leger. Marcel Hutin kondigt in de //Echo de Pa ris" met mte letters aan, dat deze hulp spoedig is te verwachten. De //Temps'' daarentegen zegt, dat de tjjd voor het alge- meen offensief nog niet is gekomen. Fransche bladen deelen mede, dat in de luchtgevechten bij Verdun de Amerikaan- sche vlieger Champman, door een Duitsch vliegtuig naar beneden werd geschoten en gedood. Ecu andere Amsrikaansche vlieger, in Franschen dienst, Barnsley, werd bij Bar-le-Duc ernstig gewond. DE ZEE-OORLOG. In het Lagerhuis heeft Lord Robert Cecil, naar het Hbl. meldt, een belangrijke mede- deeling gedaan, waarvan de zin en de be- doeling echter nog niet duidelijk zijn. In de overweging dat het voor de gc- allieerden niet gewecscht is hunne gedeelte- lijke handhaving van de Londenscbe decla- ratie te doen voortduren, zal aan den koning worden geadviseerd, de tot dusver uitge- vaardigde Orders in Council, welke wijzi- gingen dier Declaratie bevatten, in te trekken. Maar wat dan Zal dan de Declaratie ran Londen in haar geheel ongewijzigd dus, worden van kracht verklaard Of zal de ge- heele Declaratie buiten werking worden gesteld, en daardoor de zeeoorlog zonder eenig recht worden gevoerd Het eerste zou mogeiijk zijn, als Enge- land en Frankrijk rekening wilden houden met de Vereenigde Staten tegen de handels- beperkingen van neutrale staten ingebracht het andere, wanneer Engeland zijn vol- komen vrjjheid wil afkondigen, om te doen en te laten wat het wenscht, zonder aan iemand verantwoording schuldig te zijn, zonder door eenige bepaling van het zee- recht te zjjn gebonden. Wat de toestand wezen zal, nadat de Orders in Council zullen zjjn ingetrokken, weet dus thans niemand. Het zal, voordat een oordeel daarozer kan worden uitge- sproken, gewenscht zjjn, nadere berichten, ter verklaring der mededeeling van Lord Robert Cecil af te wachten. Want het is ook voor de neutralen wenscheljjk te weten of de Engelsche regeering voortaan rekening zal houden met de wenschen en bezwaren van de Vereenigde Staten, dan wel toegeven aan de wenschen van een aantal organen der Northcliffe-pers, die niet veel anders vragen, dan het opbeffeu van alle bepalingen en rechten ten voordeele der neutralei opdat de blokkade en het uithongerings- proces van Duitschland wat krachtiger en sneller kunnen worden doorgezet. Dit laatste zou geheel in overeenstem- ming zjjn met hetgeen dezer dagen de //jNowoje Wremija" als het resultaat van de besprekingen der Parjjsche conferences mededeelde,dat de blokkade krachtiger zou worden doorgezet en dat een scherpere contdle der neutrale landen zou wordin ingevoerd." G EM EEN TER A AI) VAN TEil NELZEN. Vergadering van Maandag 26 Juni 1916, des avonds 7 uur. Voorzittcr de lieer J. Huizinga; burge meester, Tegenwoordig de leden: A. Visser, D J. Dees, J. J. de Jager, R. Scheele, A. G. Len&en, J. de Bruijne, M. Eijke, E. H. T. van Borssum Waalkes, D. Schecle, H, B. van Nes, R. E,. G. Nolson en L. T. van Hasselt. Afwezig de heer A. II. Donze. (V e r vo 1 g.) 5. OnJv raag. De lieer Waalkes vraagt, of liet niet ge wenscht zou zijn, dat onder de tegenwoor- dige omslandigheden eene commissie werd gevormd, hetzij uit den raad, lietzij uit in- gezelenen, om, overeenkomslig de circulairc van den Minister- van Landbouw, te zorgen voor de distributie van levensmiddelen. en om toezicht te houden, dat niet boven de maximum-prijzen wordt verkocht. De voorzittea- kan hierop antwoorden, dat. er indiertijd eene commissie door liem is gevonmd, om te adviseeren in zake levens- middeleiivaorziening. Van deze commissie maakten ook 2 leden van den raad deel. In den aanvang lieeft hij met deze com missie lOvetrleg gepleegd, in zake voorziening van levensmiddelen, maar, toeri de Minister heL lei- zake ingenomen standpunt verliet, en de zorg, die earst was opgedragen aan den bui-gemeaster, overdroeg aan liet col lege van burgemieastnr en wethouders, had de commissie eigenlijk geen zin nicer. Er is later nog eemmaal vergaderd, om te spre- ken over de prijzen van liet varkensvleesch. Als uit den boezem van deze vergadering een stem opgaal, dat de gemeenie zal bij- dragen in de kosten der vers trekking vail levensmiddelen, en een zeker crediet daar voor moet worden verieend, zal spreker daarlegen geerf bezwaren opperen. Het is zelfs niet onmogelijk, dat de genieente in-de toekomsL eene bijdrage in die Jistributie- koslen zal moeten verleanen. Tot hiertoe Was dit nog nieL het geval. In verschiilen- ae opzichlen is hier handeleud opgetreden voor bet venscliaffen van levensmiddelen. Spreker wil gaarne aan den raad mededee ling 'doen, van lietgeen in dit opzichl ge- schied is. De heer Waalkes gee ft te kennen, dat liet zijne bedoeling is, een zelcer crediet toe te staan tot liet aankoopen van voedingsmidde- len, wanneer, zooals 'bet dezer dagen is voor- gekomeneen belangrijk volksvoeds-el ge heel dreiigt te outbroken. Hij zou eene com missie wensclien, die in zoo'n geval hande leud opireedt en haarveen crediet willen toe- staan van b.v, f 1000. De heer Nolson is van meening, dat er nu toch reeds voor distributie van levens middelen gezorgd wordt. De voorzitter geeft te kennen, dat door betmiiddeling van burgemeester en wethou ders voor distributie van verschillende levensmiddielen is gezorgd, dat is echter steeds gescbied zonder bezwaren voor de gemeentekas. Als hij den heer Waalkes ech ter goed begrijpt, heeft deze die zaken niet op liet oog, doch zoude deze wenschen. dat, als op een gegeven oogenblik blijkt, dat er gebrek 'zoude ontstaan, ien dit idoor het aankoopen van een voedingsniidddl kan wor den voorkomen, dit dan aanstonds kan ge- schieden, in ovcricg met eene commissie, die daarvoor over een crediet beschikt, en niet eersi eene vergadering van den gemeen- teraad belioeft te worden afgewacht. De koslen van dedistributie van levens middelen, die tot hiertoe verschaft zijn, zijn tot nu toe verbaald op de verkoopers, met wie daaromti-ent een aecoord werd ge- troffen. Niet onmogelijk is bet, dat te avond of morgen daarvoor een beroep 'zal moeten worden gedaan op de gemeentekas. De heer Waalkes geeft nog te kennen, dat hij met zijn voorstel geenerlei optreden in een of ander opzichl op dit oogenblik op liet oog heeft wat hem tot dit voor stel leidde is voorbij doch liet is een kwestie van vooruitzien. De lieer Lerisen meent, dat het voorstel beoogt, het aanschaffen van levensmiddelen voor de bevolking. Dan zal men echter met een crediet van 1000 niet veel Uit- richten voor een bevolking van 9000 men- schen. Bovendien: kan de burgeineesler niet ingrijpen De heer Waalkes wijst er op, dat zijn voorslel ook sleclits beoogt een tijdelijke vmorziening, een voorkomen van gebrek. De lieer Lensen vraagt, welk artikel de heer Waalkes dan meent, dat zou moeten worden aangescliaft. De heer Waalkes heeft geen bepaald voe- dingsniiddel op het oog, dit kan van de om slandigheden afhangen.- Het kan voorkomen wat den laatsten tijd geheard is dat zeker voedingsmiddel niet of alleen legen abnormale prijzen voor de ingezetenen le koop is. Op zulke tijdstippen zou hij in grijpen noodig achten. De 'voorzitter geeft thans een overziclit, van hetgeen op het gebied der levensmidde- lenvoorziening is verricht. Allereerst zijn van de regeering een twee- tal circulaires ontvangen, lietreffende de. briiinbroodregeling; in de eerste werd die voorziening opgedragen aan den burgemees ter, doch bij de tweede werden burgemees ter en wethouders daarmade belast. Die zaak is toen in deze gemeente aanstonds ter hand genomen. Er moest worden opge- geven wat de kosten zouden zijn van bakken en andere voor de distributie noodige uitga- vren, opdat daarna de Minister den prijs van het meet zou kunnen vaststellen. De door hier voorgeslelde conoeptrcgeling ver- wierf de goedkeuring. Er zijn reeds dadelijk een lOOOtal bro.odkaarten uitgegeveu. Langen lijd heeft dat zoo geloopen, doch zoo nu en dan hoorden burgemeester en wethou ders, dat er wellichl eene andere regeling zoude komen, en dat de kosten van de ver- sb-ekking van liet brood ten laste der ge meente zouden moeten komen. Er schijnt op dat gebied eenig misbruik voor te komen en zooals het meesial gaat dan moe ten de goeden liet met de kwaden bekoo- pen. Er is thans met de bakkers eene rege ling voor de hetaling der onkosten getroffen, jmet de bepaling, dat, als er geld overbleef, dit pondisgewijze aan lien zou worden uitge- kcerd. Toen is gekomen het verbod om witte- brood le bakken en moest de prijs van bet brood, le leveren zonder broodkaart, en dat ook een kilogram moest wegen, wordien vast- gosteld. Deze werd bepaald op 18 cent, voor de bezitters van broodkaarlen blecf dat 12 cent. Toen dit bleck»ook uit de bladen ontstond eenig misbruik, door- dat zij, die vroeger geen broodkaarlen hadden, deze nu aanvroegen, om datzelfde brood, waar zij 18 cent voor betaalden, ook voor 12 cent te kunnen lirijgen. Daarop kwam de circulaire van den Minister, waarbij werd bepaald, dat van hep, die werden geoordeeld daarvoor niet in aanmerking te behoeyen te komen,' de broodkaarten moesten worden ingetrokken. Er beboefden alhier evenwel uiet veel kaarten te worden ingetrokken, een. hewijs dus, dat het gesignaleerde mis bruik hier niet zoo erg bestond. Door bur gemeester en wethouders werd bepaald, dat geen kaarlen zouden worden af gegeven aan hen, die in den hoofdelijken aanslag waren aangeslagen naar een belastbaar inkomien vain meer dan 1209. Wanneer men nu na- gaat, dat oil cijfcr in Den Haag werd be paald op j 2100, in Deventer op 1500, le Koudekerke op f 3090, te Middelburig op 750, te Heemstede op 1200, dan blijkt hier uit, dat burgemeester en wethouders ai- liier niet le royaal zijn gewecsl, m iar ook, dial zij toch weer niet ie krenlerig waren. Nu liangt nog ,altijd boven het iioofd het vraagstuk, of de hetaling der kosten kan bbjven geschieden zooals dat tot nu toe ge- beurde, dit zal blijken, als de controle hier- over te dezer piaalae zal geschieden, Wan neer dan moest blijken, dat liet aldus niet meer mag, zal bij den raad worden aange- kLopt, om daarvoor een bedrag toe te staan, tenzij de raad zou uitniaben, da I alhier niet met de vensbhaffing van bruinbrood belioeft te worden voortgegaan. Ook is zesmaal eene zending viseh aange- vraagddaajrop werd een verlies geleden van f 40,281/2<le middelen, cm dat te dck- ken, zijn ook weer zonder bezwaar voor de gemeentekas gevonden. Er is aan liet ver- strckke.il van viscli nogal risico verbonden, en. in Verband met dc nadeelige resultaten, is daaraan geen uitbreiding gegeven. Daar de inspecteur mecnde, dat op eene andere wijze (le distributie van viseh zonder hadeel kou geschieden, is den markLmeester ver- zoclit, daarvoor te wiflen zorgen, en, lis hem dit nu gelukt, zonder nadeelig finan- eieel resultaat, wil spreker hem daarmcde gelukwenschen. De voorziening in goedkoop varkens vleesch .is begonnen pp 8 September van het voriig jaar. Er werden bij den aanvang alhier wekelijks 18 varkens ontvangen, in November was dit 31 varkens per week en in December 30 varkens per week, lot er in Maart slechts 10 varkens per week kpndien wordien gezondeii. In bet geheel wer- dien liier reeds 812 regeeringsvarkehs be- scbikbaar gesteld, die voor de gem een ten in de omgeving daaronder niet begrepen, van gemidideld 110 kilogram, wat voor de inge- zelenen een voor deel opleverde van /22.330. De varkens werden zoodaiiig geleverd, dat dc kosten, die op de levering vielen, door de belangliebbeuden werden gedragen, en door deze regeling was bet mogeiijk, dat, toen in eene weak geen regeeringsvarkens kondeu worden verkregen, 151,70 kon wor den bijbetaald op de varkens, die in de om geving legen duurdcren prijs moeslen wor den aangekochl. Voorts zijn aangescliaft 1100 kilogrammen boonen en 900 kilogrammen erwten, 3 vaten zuurkool en 5 vaten snijboonen, 51 balen ajuin, 1000 kilogrammen mode kool en 100 kilogrammen ruiidvet, waarvan nog iets is overgeliouden. In den laatsten tijd ontstond belioefte aan aardappelen, en het zou zeker gemakkelijk zijsi geweest om daaraan te geraken, als er fondisen voor bescliikbaar waren geweest. Nu was men alhier door de goedwillig- heid van een ingezelene in de gelegen- heid, om 9700 kilogrammen aardappelen voor de gemeente bescbikbaai- te krijgen. Aanvan- kelijk werd gedaeht, dat men daarmede, in verband met het lijdslip, waarop de nieuwe aardappelen uilkoinen, genoeg zou hebben, en liet was toen niet te voorzien, dat lie! acht dagen lang zoo'n sleclit weer zoude zijn, dat de groei der aardappelen werd belem- nierd. De heer Dees: Het ongunstig weer duurt al veel langer. De voorzi tier: Toen de nieuwe aardappe len achlerbleven, was er geen gelegenheid meer, om een voorr-aad oude aardappelen le krijgen, alleen gelukte het Zaterdag jl. nog de beschikking te krijgen over 950 kilogram men, die voor een voor dezen tijd zeker bilLijken prijs ter beschikking der ingezete nen werden gesteld en spoedig verkoclit waren. Toen nu een bericht inkwam, dat gele genheid bestond voor het verkrijgen van rijst aan goedkoopen prijs, heb ik de win- keliers bijeenigeroepen en liun daarvan mede deeling gedaan. Het gevolg was, dat mij werden besteld 2900 kilogrammen, en dat, zoodi-a deze ontvangen wordt, voor de in gezetenen rijst zal verkrijgbaar zijn legen 10 cent per 5 ons, terwijl de prijs in de wfn- kels tlians varieert van 11 tot 18 cent; zij zullen nu de regeerings rijst met een kleine winst verkoopen. Dan is er ook goedkoope sajet te wach ten; daarvan zijn aan mij 50 pakken besteld. Ook zijn reedls eenige weken regeerings- eieren bescliikbaar gesteld. Dit werd, bij wijze van proef, begonnen met 1100, de tweedie week werden er besteld 5200, de derde week 8700, de vierde week 9600 en thans zijn er 14.000 besteld. Uit dit eieren- verbruik kan ook worden afgeleid, dat er een zekere welvaart heerscht. De heer De Jaiger: Of dat er veel zwakken zijn! De voorzitter: Dan zullen de menschen er sterker door worden! Nu is er over het gebrek aan aardappelen eene groote beweging gemaakt De heer Dees: Ten onrechle! De voorzitter: Er wordt echter wel eens een onjuisle beschouwing gemaakt, omdat men niet geheel op d'e hoogte is en ook hou den de menschen flch wel wat te veel vast aan oude gebruiken, terwijl men zich toch ook, als do omstandigheden daartoe leiden, wel eens zou moeten weten te schikken. Er komt toch elk jaar periodiek een tijd, dat de oude aardappelen schaarsch zijn en bijna niet meer te krijgen, terwijl de nieuwe nog boog in prijs zijn. Anders lioorde men daarover niet zoo spreken. tnaar thans neemt alles een riehting, dat men uiet tracht zich- zelf te helpen, maar voor alles hulp en voorziening verwacht van hoogerlnnd Waren er geen aardfappelen meer aan bil- lijken prijs te krijgen, er was toch andicr goed voedsel. Ter ilkistratie hiervan kan ik mededeelen, dat er nog 100 kilogrammen bruine boonen bescliikbaar waren, die ik bijna. niet aan de winkeliers kwijl kon. Dit mag toch zeker een goed Volksvoedsel genoemd worden. Het blijkt echter, dat de mensclien liever brood aten, dan zoodanig voedsel. Zoo was het ook met liet rundvet. Dit werd verkoclit voor 50 cent per 5 ons, ler- wijl het reuzelvet 65 cent kostle. Men is er nu echter eenmaal aan gewoon reuzel vet te gebruiken, en lioudt zich daaraan, zoodat er in zekere mate in dat aangekochle rundvet nog een strop zat. Ik heb dat be paald moeten uitleuren, om liet kwijt te ge raken. Nu rneen ik, dat onder bet oog van zulke feiten, het vasthouden van de menschen aan oude gewoonten en het gemoppeA over de omstandiglieden, die dat bemoeilijken, niet allijd is goed te praten. Zoo hadden we bij het steun-eomile, lij- dens bet onderzoek naar de voorziening van kleeren, eene vrouw, die verteldc, dal ze eediert G weken niets dan broo'.l had gege- teii eri Ret zonder een warm middagmml had moeten doen. Lalen we dat nu ecus nader onder de oogen zien. Met liet oog op de grootle van dal gezin, mag worden aan- genonien,. dat op zoo'n middagmaal noodig waren twee regeeriiigsbrooden 24 cent en dat toch, aiiins'i genomen, voor een cent ol 15, lnat pns maar zeggen margarine, gebruikt werd; dat maakt 39 cent samen. Nu zijn er toch op verschillende plaalsen door Gezoiidheidscommissie's menu's open- baar gemaakt voor een warm middagmaal voor gezinnen, die van 35 lot 40 cent kosten. Had nu die vrouw een kilogram regeerings- erwlen gekoclil voor 22 cent, ben evens een pond kluiven, waarvan de maximum-prijs is vmstgesleld op 15,ceiit per pond, dan had ze toch met haar gezin voor 37 cent een snuakelijk warm middagmaal kunnen heb ben? Men moet een open oog hebben voor den hood der lijden, maar tevens ook niet blind zijn voor de gebreken. De heer Lensen lieeft gevraagd. of de bur geineester niet kan ingrijpen. Zeker, dat is- heel ©envoudig, de Minister kan den burge meester machtigen ecu of ander in beslag te nenien. Maar men kan voor feiten komen le staan, d.al zulks eenvoudig niet uitvoer- baar is. De bo ter wordt nueeslal verkoclit boven den maximum-prijs van 80 cent per 5 ons; toch kan liij daartegen niets; doen. Hem is indertijd diiartegen om tusschenkomst ver- zocRt. Wat zou echter het gevolg geweest zijn, als hij diestijds de boter in beslag ge nomen hau? Dal er geen boter meer zou ge weest zijn. De voorraad in de gemeenie aan- wezig is niet grooi; om over eene bevredigen- de pariij botes.- le kunnen besehikken, moest hij de cogen wencien naar eene fabriek, staan- de in eene naburige gemeente. Ten einde daar holer in beslag genomen te krijgen, moest liij den bungeniieester dier gemeente in den arm nenien, maar... die collega van mij was tev-ens voorzitter van die boterfabriek en wenschte aan dlSe inbeslagneming van boter in zijne eigerie fabriek niet mede le werken. Zoo ziet men, dat de maatregel heel miakkelijk en mooi lijkt, maar toch niet onder alle omstandiglieden tot gunstige ge- voligen kan leiden. Men- moest het in di! geval aanzien, dat de boter voor 821/2 of 85 cent werd verkoch-t, hoewel de vastge- stelde nuaximuni-prijs sleclits 80 cent be Miro'Cg. Het is alles gemakkelijke.r gezegd dan ge daan. Ik had. de aardappelen, die verkoclit werden" voor 42 cent per vijfkop,. wel in beslag kunnen nenien, maar wat gebewt dan? Dan komen na de inbeslagneming taxa- teurs, die den prijs der aardappelen .molten bepalen. En als die dan den prijs eens had den bepaald op 42 cent per Vijfkop, wat was men dan met de inbeslagname vooruit Dan zou er tocli ook geen winst aan te behalen geweest zijn Het zou daaroiai niet onraadzaam zijn, dat, wanneer er behoefle aan levensmidde len' dreigt, dan uit de kas van de gemeente daarin kon worden voorzien, en eene com missie over de noodige gelden kon besehik ken De heer Van Haisselt vraagt, of de voor- zilter een crediet van 1000 voor "dat doel voldoende aclil, en ook, waarom daarvoor eene commissie noodig is De heer Dees acht het overbodig, om hier op voor liet oogenblik door le gaan; want, at wilde men zulks, dan zou men nu toch geen twee- of drielionderd zakken aardappe len micer kunnen koopen, daar ze er een voudig niet zijn. Hij. betoogt, dat Ter Neu- zen over bet algemeen gunstig beliandeld is. Wanneer er eene circulaire verscheen over eeti of andere voorziening, is daaraan steeds getracht gevolg te geven. Het komt spreker voor, dal len onreclile in liet land onrust is gevrekt over liet gebrek aan aardappelen. Er is in den aanvang van het jaar eene cir culaire versclienen, belrefrende de aardap- peleiivoorziening, en wanneer toen de gc- meentebesturen van Amsterdam, Rotterdam en I)e;i Haag er op waren ingegaan en den noodigen voorraad hadden aangekocht, dan waren ze er voor een billijke prijs voor in de gelegenheid geweest. Men was ©cliter bang, dat ze zouden rotten, en er nadeel zou ontstaan voor de gemeentekas. Spreker wil niets zeggen, aangaande dc mienschen, die, om financieele redenen, niet hebben gekunnen, maar de tal van anderen. voor wie dit geen bezwaar was, hebben het aan ziclizelf te wijLen, wanneer ze gebrek hadden aan aardappelen. Er is een tijd ge weest, dat er een voldoende hoevcelhek'i aardappelen aan billijke prijzen te koop was. Op dat tij'dstip had men zicli van voorraad beliooren te voorzien, wij zegt spreker - moeten dat toch ook doen? Er zijn eclitc:1 menschen, die leven Van den eenen dag in den anderen dag en dan-maar steeds gelegen lieid willen hebben, aardappelen te koopen-. De heer Teenstra lieeft liet ook in de Ivamei zoo juist gezegd, dat er in de maand Mat;» nog groole parlijen aardappelen te krijgen waren tegen 3,50 per zak, en dal is ook een tijd, dat ze nog goed verhatideld kunnen wordien. Ook spreker is er voor, dat, waar noodig, doortastende maalregelen worden genomen. Wat het besproken punt betreft, meent hij, dat het raadzaami is, noig eens af te wach ten. De heer Waalkes acht de zaak op lie! oogenblik nil niet zoo urgent en heeft geen bezwaar, dal zijn voorstel nog eens wordt aangehouclen. Het is hem gelijk, of eene commissie nil den raad of uit de ingezete nen wordt aangewezen. Wat het door den heer Decs aangevoerde betrfft, mea-kl hij op, dat alle menschen, die geld genoeg hebben, of verdienen, daar- bm nog niet in de gelegenheid zijn, 0111 een grooten voorraad aardappelen voor den win ter op te doen; er zijn er, die gewoon zijn dagelijks te koopen wat ze noodig hebben; dat is toch altijd zoo geweest? Dc voorzitter nuerkt nog op, dat hetsteun- oom,it<5 gedurende den winter, ten bate van de ondersteunaen, ook nog aardappelen lieeft aangescliaft. De lieer Waalkes herhaalt, dat zijn voor stel alleen voorzorg beoogt: optreding als het noodig is. De voorzitter meent, dat het de zaak niet kan ischaden, wanneer dit denkbeeld nog eens wordt aangehouden, dan kunnen de leden er zich nog eens over beraden, lemcer, waar de heea- Waalkes in de naaste loe- kolmst geen optreden of tusschenkomst noo dig acht. Met algemeene stemmen wordt besloten, het voorstel van den lieer Waalkes a cm te houden lot laler. 0. Cainiie ge.Eieraal. De voorzitter dieelt miede, dat ecu der leden hem verzoclit lieeft, eene commisso- riale vergadering te willen houden. Hij schorsl daartoe de openbare vergadering, die overgaat in eene zitting met geslolen deuren. De vergadering, weder openiiaar gewor- den zijn^de, wordt deze door den voorzitter definitief geslolen. Ter Nenzen, 28 Juni 1916. M. de R., Mag ik, als lid van de Ver eens gitig tot Ziekemerzorging. een enkel woord zeggen aangaande de onlslagkwiestie van-de tegen- woordige directrice, zuster Haanstra? Het Besluur van het Ziekenhuis lieeft ge- meend aan zuster Haanstra haar ontslag te moeten geven, omdat, naar liet beet, ver- dere samenwerking de inrichting ten gronde zou riehlesi. Zeker een "krasse uiling, welke echter niet be wijst, wie er de schuld van is, dat de noodige samenwerking onlbreekt 6f het Be- stuur of de directrice. Met Bestuur meent, dat de directrice hier de schuld draag't, immers het onlslaat deze bekwame krachL en dit acht ik in het nadeel van het Ziekenhuis. Talrijke patienten toch, spreken met den grootsten lof over xte goe- de verzorging. welke zij in het Ziekenhuis hebben genotei. Kortoim, er valt op den ijver en de plichtsbetrachiing van deze ver- pleegster, niijus inziens, niets aan te mer- ken, dat haar ontslag wettigt. En velen denken met mij er evenzoo over. Door liaar ongevraagd ontslag te geven zou allicht de indruk gevestigd kunnen wor den, dat zuster Haanstra niet voor haar -tank berekend was. Hierlegen dient een woord van protest- te worden gehoord. Het Ter Neuzer.sche publiek en vooral de leden van liet Ziekenhuis mogpn van het Bestuur eischen, dal het die bewijzen zal leveren, welke het jongsle optreden reclitvaardigen. Ik hoop, dat het Bestuur dan 66k zal mededeelen, waarom het Ziekenhuis vies- weken, tijdens de vacantia van de "directrice, zonder deskundige leiding moest blijven. Het gaat toch niet aan, om aan leerling-ver- pleegstere de verantwoording op de dragen van een inrichting, waar menschenlevens op liet spel staan Ik kan mij ten minste niet voorstellen, dat gedurende dien tijd voldoende en met nauwgezelheid voor de zieken is gezorgd. Het is natuurlijk niet mijn bedoeling een blaam te werpen op het werk van deze leerlingen, ik weet te goed, dat zij onder de degelijke leiding van de legenwoordige di rectrice ffinke verpleegslers zouden gewor- den zijn. Maar het Besluur had niet aan haar, als enbevoegden, de leiding van het Ziekenhuis. mogen opdragen. De zakfeu zoo gezien, vragen wij ons af: Aan wie de schuld, dal het Ziekenhuis niet naar wensch marcheert? De le2;cr zoeke voor ziclizelf het antwoord. Met 'dank. Een lid van de Vereeniging \roor Ziekenverzorging. - Is het lal s!and?iomen van den weg tusschen 0»si- en Wesi-Zeeuwsch-Ylaanderen dan zoo- noodig???? Waarde lezer, verwacht bij dit wijdsche opschrifl geen ellenlange betoogingen; mijn verliaal is slechts eenvoudig, doodeenvoudig, misschien wel langdradig, en toch waai-d gelezen te worden, in verband met den zoo- veel besproken weg. Zondag 25 Juni slierf een man, wonende aan de Bouchautsche haven, een gchucht behoorende lot de gemeente Philippine, tel- lende ongeveer 100 bewonens. Vroeger, vo6r den oorlog, ging het heel gemakkelijk over den Vrijen dijk Philippine, op ongeveer drie kwartier afstand van de Bouchautsche haven gelegen, le bereiken. Wel Is die dijk niet verhand en in het 11a- jaar modderig, dikwijls heel modderig. maar de 'bewoners van de Bouchautsche haven zijn- spoedig levreden en klagen doen ze uiet. De electrische draad scheidt nu overhangs den Vrijen dijk Holland van Belgie en zoo- lang reeds de oo-rlog duurt is die weg voor het verkeor geslolen. Philippine kan- nu alleen bereikt wordien oVer de een meter breede kruin van den zeedjjk van den Philippinepolder en deze is lieel slecht-begaanbaar en erg Scliuiverig 11a nat weer, maarik zeide U reeds, de bewoner van de Bouchautsche haven is spoedig levreden en klaagt niet. Nu bij dit sterfgeval, zateu de bewoners toch in zak en asch. Woensdaginorgen zeven uur moest liet lijk in Philippine zijn en over de 1 meter breede kruin van de.i Phi 1 ippinepoLderdijk is l ei toch niet mogeiijk, vooral na de vele regen dier laatste dagen, met acht man een lijkbaar te dragen met het stoffelijk overschot van een mens-ch! Iemand wist raad: op een kruiwagen zou het lijk vervoerd worden. Mis, mien had niet igerekend o_p de telefoon- paien, welke op de kruin van den dijk staan en die natuurlijk beletlen de kist overdwars op een kruiwagen te vervoeren. Maar wat praten we toch, zei een derde, we hebben hier loch een tram, die dit kan opknappen. we zijn er klaar Voor. Neen, waarde lezer, de menschen waren er niet klaar voor, want de „tram" vt-oeg voor liet vervoeren van een lijk 27,50, zegge zeven en twintig gulden en vijftig cent, voor het vervoer over een afstand van 4 K.Mt Lezer, ik zal mijn stukje bekorten. Woen-sdiagmorgen zeven uur was de droeve ■stoet te Phillipine. Men heeft den doode ver voerd over de 1 meter breede kruin van den zeedijk, beplant met lelefoonpalen. Maar ik ver Lei u niet met welke moeilijk- beden dat vervoer gepaard ging en evenmin hoe liet stoffelijk overschot mioest worden ontwijd. Dal is droevig, zeer droevig! Alleen verzoek ik u voor uzelf een ant woord te geven op het opschrifl van dit eenvoudig doch droevig stukje. X. Philippine, 30 Juni 1916, j

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 6