Ter Neuzensche Courant De Oorlog. Zaterdag 4 Juli i9i6. No. 6397. BINNENLAND. T'W HI EXP HI BXjA.XD N a tore uitbreiding van den Landstorm. In haar memorie vaD antwoord op het voorloopig verslag der Tweede Kamersec- ties nopens het wetsontwerp tot wyziging der wet van 31 Juli 1915, tot nadere uit- breiding van den landstorm, zegt de Re- geering o. a. het volgende Inderdaad strekt de door de Regeering voorgenomen verdere oproeping van den landstorm niet tot uitbreiding van de onder de wapenen staahde strijdmacht. De uitbreiding, die onze weermacht voortdurend ondergaat, en die zich aftee- kent in de geleidelijk aangroeiende reserve van in hun haardsteden vertoevende dienst plichtigen, is het gevolg ten eerste van het inlijven van jongere militielichtingen, gepaard aan het voortdurend van het dierist- verband van voor ontslag aan de bsurt zijnde oudere groepen van dienstplichtigen, en ten tweede van het geregeld aan den landstorm toevoegen en onder de wapenen roepen van nieuwe jaarklassen. Van deze uitbreiding wenscht de Regee ring geen afstand te doenzij is in de gegeven omstandigheden een normale en natuuriijke. Waar bovendien de sterkte onzer weermacht niets anders dan op deze wjjze toeneemt, is het streven der Regee ring in deze richting zeker niet overdreven. Wei heeft ook het onder de wapenen zijnde deel der strijdmacht sedert de mobi- lisatie zich eenigermate uitgezet door de inlijving van nieuwe militieplichtigen, doch men zou verkeerd doen met te meenen, dat de effectieve sterkte met die der geheele militielichting 1915 zou zjjn toegenomen. Zonder opgaven in getallenvorm kan worden meegedeeld, dat de met verlof ge- zonden landweerplichtigen de landstorm- jaarklassen, die van de depots naar de ac- tieve strijdmacht zijn overgegaan, in getal- sterkte overtreffen. Het nadeelige verschil wordt opgeheven door de inlijving van mili tieplichtigen. De Minister van Oorlog stelt zich voor, van de landstormjaarklasse 1916 een deel te doen bestemmen voor bereden korpsen. Bjj bereden korpsen zullen de lichtingen 1907 en 1908 vrij zeker beide dit jaar de gelederen verlaten, de lichting 1907 in Augustus en de lichting 1908 omstreeks December. De aflossing der miliciens van de pant- serfortartillerie en de torpedisten zal op soortgelijke wjjze geschieden. Ook ligt het in het voornemen, een aantal manschappen van de landstormjaarklasse 1916 voor den zeedienst te bestemmen, waardoor het mogelijk zal worden het grootste deel der lichting 1910 van de zeemilitie in het na- jaar met verlof te zenden. Wat de voortzetting van het meer alge- meene aflossingsstelsel betreft, wordt 't volgende meegedeeld Wellicht zal omstreeks het einde van dit jaar de toestand worden bereikt, dat de landweer met inbegrip van de vier lich tingen die als dan sedert 1 Aug. 1914 bjj dit deel der krijsmacht zullen zijn overge gaan geheel naar huis is, en de mili ciens der oudste lichting uitzonderingen buiten gerekend van gelijken leeftijd zjjn als de landstormplichtigen der oudste onder de wapenenen zijcde jaarklasse. Er zullen dan, met inachtneming van de gestelde leeftijdsgrens, nog vier jaarklassen van oudere laudstormmannen voor oproeping beschikbaar zijn. Met de oproeping dezer landstormmannen denkt de Regeering echter voorshands niet verder te gaan dan noodig is om in verband met de opvolgende in lijving van ploegen militieplichtigen, ge leidelijk die lichtingeu af te lossen, welke sedert den aanvang der mobilisatie onder de wapenen zijn. Waarschjjnljjk is het, dat over niet alle der bovenbedoelde land stormjaarklassen voor het beoogde doel zal behoeven te worden beschikt. Aan den geuiten wensch om bij de ver dere oproeping van landstormplichtigen de ongehuwde niet kostwinners voor de ande- ren te doen opkomen, kan niet worden voldaan. Bij de opleiding der bjj het wetsontwerp betrokken landstormmannen zal geheel op dezelfde wyze worden te werk gegaan als tot dusver geschiedde. De Minister van Oorlog kan niet inzien, dat hun leeftijd en maatschappelijke w'erkkring aanleiding zouden kunnen zijn, een andere wijze van opleiding te vormen. De verlovenregeling voor de hierbedoelde landstormmannen zal dezelfde zijn als voor de overige voor eerste oefening onder de wapenen zijnde dienstplichtigen. Aan onder de wapenen zijnde landstorm mannen uit een gezin, in eenzelfde bedrjjf werkzaam, wordt, indien zij niet meer in het tijdperk van eerste oefening verkeeren zoodanig bijzonder verlof verleend, als in het belang van het bedrjjf noodzakeiijk is, nnts de belangen van den militairen dienst zich daartegen niet uitdrukkelijk verzetten. Het denkbeeld om .de vereischte sterkte aan onder de wapenen zijnde manschappen te behouden door vrywillig verbljjf in wer- kelijken dienst te verkrijgen door het uitlooven van premien vindt bp de Re geering geen instemming, Be Holla mlia" viol. Volgens bericht van den kapitein van het stoomschip Hollandia" is dit schip met behulp van een sleepboot van de Britsche admiraliteit weder vlot gekomen. Het hetft de reis naar Falmouth voortgezet. Het wedter toestaan van den groenten- en aardappelenultvocr. Het gedelegeerd lid der Rjjkscommissie van Toezicht op de Vereeniging Groenten- controle deelt ter voorkoming van een on- juisten indruk, bjj het publiek naar aanlei ding van het weder toestaan van uitvoer van, vroege aardappelen en van sommige groenten o. m. het volgende mede Wat de aardappelen betreft komt ten uitvoer slechts de helft der groote muizen, terwijl, naast de andere belft, speciaal de hier in Nederland meer geliefde kleinere sorteeringen geheel voor binnenlandsch ver- bruik worden gereserveerd, en de uitvoer ronde aardappelen nog niet geregeld is. Ten aanzien der groenten, in de uitvoer- regeling bedoeld, geldt, dat elke partij, die ter veiling aangevoerd wordt, in tweeen moet worden geveild, de eene helft voor het binnenland, de andere voor het buiten- iand. Drogers, inzouters en conservenfa- brieken zullen hun voorraden, die zjj voor het buitenland, op welke wijze dan ook, willen inmaken, slechts kunnen aankoopen uit het gedeelte dat voor het buitenland wordt geveild. Het onttrekken aan huH bestemming van groenten, die voor het binnenland worden geveild, zal zulke ernstige gevolgen met zich brengen, dat men zich daaraan niet licht zal schuldig maken. Tegelijkertijd met de hierboven bedoelde uitvoerregelingen werden maximum-prjjzen voor den kleinhandel afgekondigd, waardoor voorkomen wordt dat artikelen, die door den producent tegen lagen prjjs worden afgestaan, voor den consument nog duur blijven. (H. Crt.) Peusloen. Bij Kon. besluit is, ingevolge de Burger- Ijjke Pensioenwet, pensioen verleend aan Mr. M. W. F. Treub, Minister van Financien, 3289 Schepen met rogeeringsgraan. Vier van de graanschepen, die in de Duins werden opgehouden, zjjn Dinsdag- nacht en Woensdagochtend den Nieuwen Waterweg binnengekomen. Het zijn de Noordwjjk, de Oostdijk, de Moerdjjk en de Tenbergen. Verder zijn nog met graan binnengekomen de Cornelis en de Magdalena, beide vao Buenos-Ayres, en de Loppersum, van Rosa- ro. Deze drie schepen zijn ook opgehouden de Cornelis kwam op 23 Juni in de Duins aan, de Magdalena op 8 Juni te Falmouth en de Loppersum op 21 Juni in de Duins. Het met graan van Bueno3-Ayres naar Rotterdam bestemde stoomschip Procyon, dat sedert 21 dezer te Stornoway lag, is Dinsdag- middag van daar naar Rotterdam vertrokken (N. R. Crt) Extra verlof. De opperbevelhebber heeft bepaald, dat aan alle militairen, die een militair-vaardig- heids-diploma verwerven, boven de alge- meene verloven, een extra-verlof van vier dagen zal worden verleend, waarbij voor zoover de belangen van den dienst dit ge- doogen rekening zal zjjn te houden met de wenschen van de belanghebbenden. Voor militairen beneden den rang van officier wordt ten aanzien van dit verlof vervoer voor rekening van het Rjjk toe- gestaan. (»Avp.") Nog mieer hanger. Onder dit opschrift sclirijft de hoefijzer- oorrespondent van het „Alg. Hbl.": i wee bronnen van het Beligisiche annexio- niisime hebben vvij aangewezende „XXme Siecle' die te Havere verschijnl, waar de Belgische Regeering zetelt en die gere- digeerd wordt voor 't meerendeel door per sionen die in ambtelijke be trekking staan tot die Regeering en den Petit Catc- eh-isme 'National". Men meene ecliter niet, dat dit alles is... al schijnt het ai'veront- r us tend genoeg. In de Nieuwe Courant" van jl. Vrijdag- avond vein den wij een aanhaling van wal de heer -Jules Destrde, socialisiiseh afge- vaardigcLe voor Charleroi en medebestuur- <ier van de socialistische partij in Belgie. geschreven heeft in den Petit Parisien" van 1 Juni. Natuurlijk is Destrde, sociaal- deiinocraal, niet z66 ver naar de annexionis ten afgezakt, dat liij geweld jegens Neder land zou willen giebruiken. Allhans niet in den gewonen zin van bet woord. Maar van press ie, van „une douce violence", schijnt h'ij toch niet geheel afkeerig. En wij- ziging, belangrijke wijziging, van de Neder landsche grens, wil ook bij: Nederland te vragen om, in de nieu we omistandigheden van Europa, de on- derhandelingen le heropenen, die van 1831 tot 1839 geduurd liebben en, in een een geest van wederzijdsche vriendschap, met den welwillenden s t e u n der Geallleerden, voor de beide n,alien gelijkelijk aannemelijke oplossin- gen te zoeken, ziedaar den eenigen weg, die praktisdh zal zijn en overecnkonistig de hiOiOge opvattingen waarvoor wij ge- streden hebiien." Aldus (in de vertaling van de „N. Crt.") de beer Destrde. Nu bedenke mien, dat hier een socialist aan 't woord is en iemand die zich nog niet lan& geledien tegen alle annexionisme had verklaard. Krasse laal in annexionistischen geest kon men dus van hem niet ver- wachten. Maar dat ook iemand als hij reeds zit te likkebaa rden naar de Nederlandsche grens, bewijst, welk een invretende werking bet annexionisme van Havere reeds oefcnt. Z e 1 f s Destree spitst zich reeds op vredes- ond-erbandelingen, waarbij, „met den vvelwil- lenden steun der Geallieerden" hoort, gij naivelingen van de „Echo Beige" en con- sorten, die u van den domme houdt wan- neer wij de Belgische Regeering vragen, te s pre ken, en die heweert dat men van* een overweldigden kleinen Staat toch niet lean verwachten, te zeggen dat het niets annexeeren zal van Nederland! zelfs Deslrde spitst zich op zulk een vrede, waar bij igernonreld zal worden aan dien van 1839. En indien dit wordt gedaan aan hetgroene bout, vvaL zal aan liet dorre giesichieden Aan het d,orre! Ook daarvan nog een staal, na wat wij reeds gavien in vorige artikelen. In „La Nouvelle Belgique", een te Parijs verschijnend orgaan onder de redactie van den beer Dumiont-Wilden, een der voor- naamste annexionisten, kon men eenige miaanden geleden een brief vinden, anoniem, maar, vrolgens de redactie, geschreven door iemand .demand in wien iedereen een Mees- ter voelt, demand die men gaame als leider erkent". Niel de eerste de beste dus. Ver- inoedelijk een persoon van zoo liooge po- sitie in den Belgjischen Staat, dat hij daar- om want waarom anders? zijn naam niet plaatst onder zijn stuk. Weln u, deze onbekende „Meester" ontwik- kelde een program, waaraan wij het volgen de ontleenen: „Naar inijn o.ordeel kan Belgiie na den oorlog zich economiseh niet goed uit- leven (n'est pas viable dconomiquement) tenzij lo. Belgie's onzijdigheid vervalt, 2o. Wij het Groot-Herlngdom Luxem burg krijgen (arm Groot-Hertoginnetje! Corr. „Alg'. Hbb"), 3o. Wij in het bezit komen van de beide oevers der Schelde: Walcheren, Zuid-Beveland, Tholen, geheel Noord- Brabant, kortom het ganstche gebied be- zuiden den Nederlandschen Rijn. to. E1 z.as-Lotharingenen, zoo- moge lijk, ganseh Frankrijk ons economisch worden geopend door een verlaagd ta- rief van invoerrechten, 5o. Eventueel ons het linkeroeverge- bied ook van den Duitschen Rijn toevalle tot aan de Moezel. Dit te be- sturen onder een bijzonder regime". Wal zegt men van zoo'n eetlusl! ..Quel bel appetit", niet waar? Tegenovei- dit steeds verder zich uitbrei- dende annexionisme komt althans een deel der Belgische pers langzamerhand in be- weging. „La Belgique Ind^pendante" was al heel lang wakker en weerde zich, van Geneve uit, tegen het annexionisme. Maar de in Nederland verschijnende Belgische pel's, van wie men toch juist de mieeste belangstelling in dit gedoe bad mo- gen verwachten, bleef tot voor korten tijd slapen of hield zich slapend. Met uit- zondering van „Vrij Belgic". En onlangs liebben wij uit bet „Belglsch Dagblad" al thans twee duidelijke anti-annexionistische regeks geperst. Doch bijv. het Waalsche boofdorgaan in Nederland, de „Echo< Beige", glibbert altijd om een duidelijke uitspraak' heen. Nu, dp in ons land vertoevende Belgen TER NEUZEN, 30 Juni 1916. ResmeUelifke zioli ten. In de week van 21—27 Juni zjjn de na- volgende besmetteljjke ziekten in Zeeland ter kennis van den centralen gezondheids- raad gekomen diphteritiseen geval te Graauw en Langendam en te Kruiningen roodvonk een geval te St. Maartensdijk en te Stavenisse. De aardappelen-uit\ oor weer gcdecllclijk Loegestaan. De Minister van Landbouw heeft be paald dat aan exporteurs van vroege aard appelen, ingeschreven by de vereeniging //Groentencentrale", vanaf heden vergun- ningen tot uitvoer van bepaalde partjjen vroege aardappelen, voldoende aan nader te stellen voorwaarden, zullen worden af- gegeven. De uitvoer zal uitsluitend worden toe- gestaan van Schotsche muizen en van de in Friesland geteelde eerstelingetjes, alle boven een zeefmaat van 40 m.M., en voorts van alle andere soorten van muizen boveu een zeefmaat van 35 m.M. Vergunning tot uitvoer zal uitsluitend worden gegeven voor partyen vroege aard appelen, die op een veiling eener bij de vereeniging Groentencentrale" ingeschreven veiiings-vereeniging zijn aangevoerd en geveild. De inlading zal onder toezicht alleen in aangewezen plaatsen kunnen geschieden. In Zeeuwsch-Vlaanderen is geen ladings- plaats aangewezen. Ook die groert'eu-uilvoer weer gedeellelijk toggles taan. De Minister van Landbouw heeft bepaald dat aan exporteurs van groenten, inge schreven bij de vereeniging Groenten Cen- trale, gelegenheid zal worden gegeven vau af heden voor bepaalde partijen eerste- en tweede soort bloemkool, eerste en tweede soort doperwten, alsmede voor bosjes peen en peule. uitvoerconsenten te verkrjjgen. Zoodanig consent zal uitsluitend worden afgegeven voor partjjen groenten, die op inspan van mej. wed. Boeding was„ eene buitengewone belangstelling. Voor rundvee en werktuigen werden geene bijzondere prijzen besteed, maar de paarden waren zeer duur, ook als men let op den tegenwoordigen prijs dezer dieren. Er waren iiefhebbers overgekomen uit bijna al de provincies van ons land. De 18 stuks paarden brachten in totaal I op f 25395 de dekhengst „lvo" werd ge- kocht voor f 4000 en gaat naar Texel. De vossemerrie „Emma" ging voor/2200 en haar venlen voor de eveneens ODgehoorden prjjs van 900, alles zonder de oakosten. Vlaslrekketu In Oosteljjk Zeeuwsch-Vlaanderen worden wegens gebrek aan arbeidskrachten aldaar, nu reeds schriftelyk vlastrekkers aange- nomen tegen een loon van 1 l/t cent de schrank. Voor den oorlog werd 1/J cent per schrank betaald. Als men nu weet, dat toen sterke vlastrekkers, bij zeer hard werken, van tot 4 per pag verdienden, is het niet moeiljjk te berekenen, dat over een paar weken, als de vlasoogst begint, er velen met een weekgeld van een dikke 50 Zaterdags thuis zullen komen. HE VEREENIGDE STATEN EN MEXICO. Nog is geen oorlogsverklaring in zee. t Bljjft bjj toebereidsclen tot den strjjd aan de beide oevers van de Rio Grande. Wilson roept zjjn militie op, zelfs Amerikanen in Erigeland hebben een telegrafischen oproep ontvangen om zich bjj hun gemobiliseerd korps te komen voegen, terwijl Carranza, door een algemeene amnestie, waarin zelfs Villa begrepen is, zijn leger zoekt uit te breiden. Villa heeft de vergiffenis van zjjn ouden tegenstander reeds aanvaard en zich bjj Carranza aangesloten. Inmiddels doet de Entente, naar uit Duit- sche bron gemeld wordt, haar best om een oorlog te voorkomen. De gezanten der geallieerde landen oefenen druk uit op de een groentenveiling eener bij de vereeniging Mexicaansche regeering en men heeft zelfs Groenten Centrale ingeschreven veiling- moed, dat deze druk invloed zal hebben. vereeniging zyn aangevoerd en geveild. Onder verdenking van spionnage. Sedert eenigen tijd werd een te Overslag vertoevende Belg, zekere Apers, een naar t-ratritt Nederland uiWken onderwjjze;, verdacht, ljgen. 't Ware wel aardig als de an nexi-onisten, die er onder hen zijn (wij we- ten dat die er zjjn) bun meenmg nu al vast randuil te kennen g'aven, nu zij nog op Nederlandsclien bodem leven. Vooral" zij, die wonen op Walclieren, Zuid-Beveland, i bolen, in Zeeuwsch-Vlaanderen, Noord- Brabant, Limburg, „kortom in het gansche gebied bezuiden den Nederlamlscben Rijn". Een verklaring van hen en hoe makke- lijk is niet een ingezonden stukje geschre ven bijv. in de „Echo Beljgie"? oimirent de mate van hun landhonger naar Neder- landschen kant, ware hoogst belangwekkend. Als bislorisch document. Doch indien de bier schuilende annexionisten te bescheiden zijn ,om zich te uiten, zullen wij niet pogen, ben uit hun duisternis te voorschijn° te pornen. Andjers blijft het echter staan met de Belgische Regeering. Wat die zegt of verzwijgt, is voor ons land van recht- streek.scb en dringend belang. Zij nu volhardf. tegenover bet wassend annexionisme, waarin eenigen van haar eigen ambtenaren te Havere een leidende positie innemen, een gebejmzinnig zwijgen. Niet 0111 dat zij den weg naar de Neder- landfecbe pers niet weet te vinden. Wanr- bjk niet. Als zij een persoonlijk kibbela- rijtje heeft uit te vecliten tegen een te Ge neve verblijvend Belgisdi journalist ei ziet, liet is precies degene die bet eerst en bet meest bet annexionisme van Havere heeft beistreden,! dan laat zij, door haar gezant te 'sGravenhage, een comtnunique aan de Nederlandsche bladen aanbieden ter behandeling van dit zuiver Belgisich-in- temc zaakje. Maar over het annexionisme weet zij ons nog steeds geen woord te zeggen. De volksverlegenwoordiger Frans van Cauwelaert, hi 't algemeen gehinderd door die bandeloosheid van de ,,XXme Siecle", schreef in „Vrij Belgie" van 15 Juni j.l.: „Wij weiiden ons tot de verantwoorde- lijke regeeringspersonen en zeggen: er moet aan dien Joestand een einde komen. Het is niet voldoende, dat ieder voor zich de handen wassche in onsch uld wij vragen dal er gehandeld worde. Het is niet genoeg, dat men naar builen wete, d|at ,,Le XXme Siecle" gteen olficieus orgaan is. Gaat de Regeering zich ge- diragen als een weerloos schaap, of wordt haar de arm verlamd? Zal men ons verplichten, dit laatste punt op te helderen in het openbaar? Wij hopen, diat mian ons deze pijn zal sparen." Het zal ons henieuwen of nu dfcze stem van een der eigen Belgische volksverlegen- woordigens zal doordringen tot de ooren en tot den geest! van het officieele Havere. Nog altijd willen wij aannemen, dat men daargindis. in de kringen van den heer -De Brocqueville (en zeker in die van den beer Beyens) le goeder trouw is. Dat men de gevolgen van lang zwijgen niet inziet en den oinvang van het annexionisme miskent. Dat men te Havere laelangrijker zaken te bediiisiselen heeft (zooals de personalia van een Belgisch journalist te Geneve) om zich te kunnen verdiepen in de vraag, hoe de verbouding wordt tot Nederland. Of dat men wellicht in die kringen zich reeds zoo zeer groote mogendheid voelt nyet de Geal- lieerdien, dat de verhotiding tot een klei nen, eenzamen nabuur er niet veel meer op aankomit. Maar op den langen duur valt het vcr- trouwen zwaar in iemand die eeuwig zwijgt. En wij hopen dan ook nog steeds op een woord uit Havere. Zoo'n cominuniquetje, niet grooter dan dat wissewasje over den lveer Jean Bary. Komt mijne heeren, ca coute si peu et ca fait tani dte plaisir!" dat hij zich bezig hield met spionnage. Woensdag werd naar aanleiding daarvan door den marechaussee een buiszoeking bij hem ingesteld en naar aanleiding tan de gevonden papieren werd hij in arrest ge- nomen en Donderdag naar Ylissingen over- gebracht. Onderweg liet hij het reeds een paar maal voorkomen alsof hij ernstig on gesteld was, doch men vermoedde, dat hy dit simuleerde. Bij het verlaten van de provinciate boot te Ylissingen struikelde hij en viel in de haven te water. Hij werd- spoedig door de bemanning der boot uit het water gehaald. Een Vllssicigscbe mailbooi aangehouden. De mailboot Prins Heudrik van de Zeeland is Woensdag op weg van Vlissingen naar Engeland nabij Schouwenbank door zeven Duitsche torpedobooten te gemoet gestoomd en door een tot stoppen genoodzaakt. Nadat eehter verklaard was dat er geen lading aan boord was, kon de boot de reis voortzetten. Doch niet dan na een. 'kwartier oponthoud, en een grooten schrik onder de passagiers. Henstemniing voor de Prov. Stolen. By de Woensdag in het district Mid- delburg gehouden herstemming voor een lid van de Prov. Staten werd berkozen de beer W. Melis (anti rev.) met 2601 stemmen. Op den heer Mr. J. Adriaanse, (vryz.-dem.) waren 2598 stemmen uitgebracht. Er is bijzonder druk gestemd. Meer dan 90 pet. der kiezers verschenen aan de bus. Te Middelburg waren uitgebracht op den heer Adriaanse 1858 en op den heer Melis 1144 stemmen en in de platteiands-distric- ten op den heer Melis 1457 en op den heer Adriaanse 740 stemmen. De Prov. Staten onzer provincie bestaan tbans uit 23 leden van rechts en 19 van links. De rechterzyde heefc in het geheel een zetel gewonnen en wel in het district Goes. Polder vergaderingon. Axel. In de Woensdag gehouden ver- gadering van stembevoegde ingelanden van den ,/Dekkerspolder" werd met algemeene stemmen besloten geen subsidie te verleenen voor den verbindingsweg tussehen Oostelyk- en Westelyk Zeeuwsch-Vlaanderen. Het dykgeschot werd evenals het vorige jaar vastgesteld op /4,— per H.A. Koewacht. In de op 27 Juni 1916 gebouden vergadering van den Nieuwen Karnemelkpolder, is besloten geen bydrage te verleenen. De opgebraelHe vissehersboot. Woensdag te Zierikzee binnengekomen visschers deden het bericht, dat is aange houden en opgebracht het visschersvaartuig de ,Z. Z. 20", afkomstig en varende van uit Zierikzee. Vroeger maakte dit schip een deel uit der Belgische vloot onder »H. 20" en is bemaod met 3 personen, waaronder de schipper Jules de Muntre. Voor het eerst was deze na vele formali- teiten, waaronder Hollandsche papieren, die te huriner veiligheid genomen waren, weer uitgevaren. HOEK. Als een bijzonderheid kan worden ge meld, dat door sen visscber met den hengel op een morgen op den Valput alhier, 22 karpers werden gevangen. STOPPELDIJK. By de verkooping van den landbouw- De Entente heeft er natuurlyk belang by, dat Amerika niet zelf in een strijd ge- wikkeld wordt. De munitie-leverantie uit de Vereenigde Staten mag geen stagnatie ondervinden. Dat die leverantie echter door een oorlog in Noord-Amerika gehinderd zou worden, weeispreekt de Morning Post. Het blad zegt, dat er munitie genoeg gefabriceerd worden kan in de Vereenigde Staten, Wil son's militaire adviseurs zegt het Engelsche blad, meenen, dat als er een oorlog met Mexico uitbreekt, de vlugste weg om dien te beeindigen en den vrede met Mexico te herstellen, zal zijn, reeds dadelyk by den aanvang der vijandelijkheden een over- weldiger.de troepenmacht daar heen te zenden. In dat geval zou het Mexicaansche leger na e'en verpletterende slag zyu kracht ver- loren hebben en zou het Mexicaansche v°lk begrijpen, dat het van de genade der Vereenigde Staten afhangt en dat verder verzet nutteloos zou zjjn en slechts een grooter verlies aan menschenlevens zou veroorzaken. Een leger van 250.000 man zou daar vol doende voor zijn, meenen deze deskundigen. Wel is waar, zeggen ze, heeft Mexico °een bevolking van 15 millioen en doet men het steeds voorkomen cf die alien naar de wapenen zullen grijpen om de vrjjheid, de democratie en andere idealen te verdedigen, maar by al die vryheidsopstanden is altjjd maar een tiende deel der bevolking betrok ken geweest. De rest is altijd rustig thuis gebleven en trok zich van die idealen niets aan. Diezelfde rest zal het nu ook wel hetzelfde zijn, of daar in de stad Mexico een Carranza of een Villa of een op de Vereenigde Staten steuuende avonturier aan het hoofd staat. VERLAGING DER SCHEEPSVERZEKERINGS-PREMIE. Een veelbeteekenende aanduiding, dat de gevaren die de scheepvaart van de zijde des ^'ands bedreigen, verminderd zijn, levert, naar Reuter seint, het feit dat de zee- verzekerings-premies voor deze soort risico te Liverpool belangrijk gedaaid zijn. Maan- den lang bedroeg de premie B doch deze is tbans tot 1 gedaaid. Deze vermin- dering geldt voor vrachtschepen, op byna alle routes. L1EBKNECHT TOT TUCHTIIUISSTRAF VEROORDEELD. Het vonnis in het proces-Liebknecht luidttwee jaar, zes maanden en drie dagen tuchthuisstrafverwydering uit het leger wegens poging tot verraad in oorlogstyd, ongehoorzaamheid onder verzwarende om standigheden, verzet tegen het staatsgezag. Het met redenen omkleede vonnis werd, na opheffing van de zittiDg met gesloten deuren, tegen vier uur hedenmiddag bekend gemaakt. Bij bepaling van de straf is de krygsraad van bet standpunt uitgegaan, dat Liebknecht niet heeft gehandeld met eerlooze be- doelingen, maar dat politiek fanatisme de dryfveer is geweest by zyn misslagen. Daarom werd de laagste straf, die mogelijk ^s> gegeven en werd ook afgezien van ontzetting uit burgerlijke rechten. Liebknecht kan in hooger beroep gaan. DE STRIJD BIJ VERDUN. De jongste Duitsche aanvallen op Ver dun hebben de Duitschers ten noord oosten van de vesting weer een stap nader tot hun doel gebracht, maar zij staan nog steeds voor dezelfde moeilykhedeu als by 't begin van den aanval, nu ruim vier maanden geleden. Volgens den Paryscben correspondent van VAX

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 5