Qjsento Verkooping. Openbare Verkooping. LAHDBODfflSSPAI, 11 stuks Paarden 21 stuks Hoornvee Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. Openbare Verkooping BOUWLAND Openbare Verkooping LillBOOfllSPAl, fteL S stuks Paarden, 15 stuks Hoornvee Verkoopingen 11 Oe Openbare Verkooping Heeren-, jGBgetoen- n Kinflerkleefling, in de CINEMA PARISXEN, m te Zware Gerst Een flink W00NHUIS, EEN LEERMEESTER i Compliment I I groot nadeel BOT. ZOUTEVISCH I JBELDUX't &SIJK, U koopt JONGEHEEREN-COSTUUMS met en zonder plooi of ceintuur. VAN DALE., 6'/4 H.A. beste GERST, 6 H.A. TARWE. Donderdag 53 Juli 5956, Ben Kapitalen V ARK ENS. P L U I M V E E. Landbouwgereedscliappen 13 H.A. GERST, 6 H.A. ERWTEN en 3 H.A. KLAVERS, 4 H.A. GERST, 5 TARWE, l'/s ROGGE en 21/4 ERWTEN, Woensdag 19 Juli 1916, 12.77.70 H.A. (28 Gemet 202 rosden) en eenig WEILAND in den Clingepolder, gemeente CLINGE, IS. ADRIAANSENS, wegens uitscheiding van hedrijf. Binsdag 4 Juli 1916, LANDBOUWGEREEDSCHAP: Donderdag 6 Juii 1916, LJZENDIJKE, 18 Paarden, 28 stuks Hoornvee, Woensdag 19 Juli 1916, OOSTBTJRG, 8 Paarden, 40 stuks Hoornvee, M. Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel, voorheen S. M. BOOGERD. vanaf Woensdag 5 Juli tot en met Zaterdag 8 Juli, Noordstraat 101, TER NEUZEN. COLBERT-COSTUMES met 1 of 2 rijen knoopen ECHTE ENGELSCHE REGENJASSEN De Directie belast met den verkoop der goederen J. Gerritzen. (Mansholt), (Eigenheimers). KOLONIALE WAREN en VISCHHANDEL, Vlooswijkstraat No. 3, Uit de hand te koop Voorradig Gerookte BOT en Paling. Bianke Zoutevisch. Nieuwe Bokking. Nieuwe Maatjesharing. Droge Visch, Bosjes Visch. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hon tenisse, zal ten verzoeke van den heer JOS A. DE SCHEPPER te Graauw, op Woensdag SS jaali ISIS, des namid dags 2 uur, in het openbaar verkoopen wassende in den Kruispolder, gemeente Hontenisse, (nabij Duivershoek). Ver zekerd tegen hagelschade, geschikt voor zaaigraan, als zaad gezaaid van de door de 2. L. M. goedgekeurde vruehten. Te vergaderen op de hofstede thans be- woond door den heer Ed. van Damme te Duiveishoek. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenissezal ten verzoeke van Mej. de Wed. JOS. MANGNUS— van Esbroeck, te Stoppeldijk (Vogelfort) op de alsnog door haar bewoonde hofstede aldaar, op des voortniddags 10 uur, in het openbaar verkoopen bestaande o. m. uit: 1 rouane Merrie oud 10 jaar, 1 rouane Merrie oud 4 jaar, 1 vosse Merrie oud 5 jaar, 1 vosse Merrie oud 5 jaar, 1 vosse Merrie oud 10 jaar, 1 bruine Merrie oud 2 jaar, 1 vosse Merrie oud 2 jaar, 1 zwart Jaarlingpaard en 3 Veulens. 7 baatgevende Koeien, 4 tweejarige Runders, 311/t jarige Runders, 1 Stier l1/, jaar, 6 Kalvers. 1 Zeugvarken, 2 drachtige Varkens, 3 Loopvarkens en 7 Biggen. 125 Hoenders en Hanen. 4 Menwagens met toebebooren, 1 Ear op veeren met kussen, 1 Dorschmaehine, Manege, Haverkist, Mestplanken, Kook- fornuis, Ladder, 1 Sacks Zaaimachine met Kapmachine, Stroosnij-, Beeten- en Zeefdemolen, Cultivator, 2 Rol- blokken, 2 Kettingeggen, 1 Trekketting, 3 eenscharrige Sacksploegen, 2 twee- scharrige Sacksploegen, 1 Aardappel- ploeg, ijzeren en houten Eggen, 2 Vlasreepen, 1 houten Waterbak, 1 Geeselsteen, 2 Sleden, Zwingen en AaDschijnen, 2 Sleepen, Slijpsteen, Bascule met Gewichten, Harnassement, Rijzadel, Zeefden, Rieken, Vorken, Mesthaken, Kruiwagen, Menreepen, Handkapmachine, partij gezaagd Hout en hetgeen verder zal worden ge- presenteerd. Koopen tot en met 5,contant, eveneens de Kippen. Onbekende koopers moeten contant be- talen met 9 °/0 voor onkosten. Geen muziek of gezang wordt op de hofstede toegelaten. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hon tenisse, zal ten verzoeke van den heer HYP. VAN WESEMAEL te Clinge, Koningin-Emmapolder, op Dinsdag 18 Juli 1916, des namiddags half 2 tiur, in het openbaar verkoopen wassende in den Koningin-Emmapolder, gemeente Clinge. Verzekerd tegen hagelschade. Te vergaderen op de nog door hem be woonde //M aria-hoeve" in voornoemden polder. De Notaris E. B. Dumoleyn te Bontenisse, zal ten verzoeke van den heer C. L. MAERMAN te Graauw, (Zand- berg), op Donderdag 20 Juli 1916, des namiddags 2 uur, in het openbaar verkoopen ongeveer wassende in den /,Willem Hendrik- polder", gemeente Graauw. Verzekerd tegen hagelschade. Te vergaderen op de nog door bem be woonde hofstede te Zandberg, gemeente Graauw. De Notarissen Dumoleyn te Honte nisse en Hamendt te Sint-Nicolaas zullen, ten verzoeke van de Familie BEN- DERICKX te Sint-Nicolaas, op des namiddags 1 uur, in het hotel //Het Bonte Hert" bij den heer L. J. Brand te H u 1 s t, in het openbaar verkoopen kadastraal bekend in sectie A nos. 403, 404, 405, 536, 540, 541, 542, 544, 545, 1541, 1542, 1672, 1818, 1919 en 1861, verdeeld in zeven koopen, als volgb Koop. 1. 3,78,80 H.A. (8 Gem. 150 R.) BOUWLAND aan de 's Gravenstraat aldaar, kadaster sectie A nos. 403, 404 en 405 in pacht tot December 1917 gedeeltelijk bij de Weduwe Jos. Drumont ad Frs. 300,'s jaars en ge deeltelijk bij P. J. Boogaert ad Frs. 94,65 's jaars. Palende: Oostelijk de'sGravenstraat, Zuidelijk de heeren Alb. Dierick, J.E. Verbeeck, P. J. Piessens en Erven A. Th. Rottier, Westelijk den watergang en Noordelijk Burggraaf de Jonghe. Koop 2. 60.50 A. (1 Gem. 107 R.) BOUWLAND aan de 's Gravenstraat aldaar, kadaster sectie A nos. 1818 en 1819; in pacht met koop 3 tot De cember 1917 bij Alph. van Goethem ad Frs. 100,'s jaars. PalendeWestelijk de 's Graven straat, Zuidelijk dhr. Th. van Couteren, Oostelijk Mevr. Eijermande Cauwer en Noordelijk dhr. Alb. Dierick. Koop 3. 48,90 A. (1 Gem. 29 R.) BOUW LAND aan de Opperstraat aldaar, kadaster sectie A no. 1861 in pacht met koop 2 tot December 1917 bij Alph. van Goethem ad Frs. 100,— 's jaars. PalendeOostelijk de Opperstraat, Noordelijk en Westelijk Mevr. de We duwe Mr. J. G. van Deinse en Zuide lijk de Erven A. Th. Rottier. Koop 4. '2,38,80 H.A. (5 Gem. 108 R.) BOUWLAND uitkomende aan de Waterstraat aldaar, kadaster sectie A no. 544in pacht tot December 1917 bij P. de Burger ad Frs. 250, 's jaars. Palende Westelijk de Waterstraat, Zuidelijk dhr. P. J. B. Verbeeck, Oostelijk dhr. P. A. Smet en Noorde lijk dhr. A. Goossen c.s. en koop 5. Koop 5. 92,20 A. (2 Gem. 21 R.) BOUW LAND aldaar, kadaster sectie A no. 545; in pacht tot December 1917 bij P. Pollet ad Frs. 95,'s jaars. Palende: Noordelijk gedeeltelijk koop 6 en dhr. Alb. Dierick, Oostelijk de heeren L. van der Stallen en W. Adriaansens, Zuidelijk ged. koop 4 en dhr. P. A. Smet en Westelyk de Wed. F. Weemaes en dhr. A. Goos sen c.s. Koop 6. 3,20.60 H.A. (7 Gem. 58 R.) BOUWLAND uitkomende aan de Waterstraat aldaar, kadaster sectie A nos. 540, 541, 542 en 536 in pacht tot December 1917 bij Th. Henderickx ad Frs. 315,'s jaars. PalendeWestelijk de Waterstraat, Zuidelijk de Wed. F. Weemaes en ged. koop 5, Oostelijk dhr. Alb. Dierick en Noordelijk de Erven A. Th. Rottier. Koop 7. 1,37,90 H.A. (3 Gem. 28 R.) WEILAND nabij de Waterstraat, achter de hofstede van dhr. J. F. Boone aldaar, kadaster sectie A nos. 1541, 1542 en 1672; in pacht tot December 1917 bij Th. Henderickx ad Frs. 100,— 's jaars. Palende: Noordelijk de heeren Busschaert, Oostelijk en Zuidelijk den heer G. Vogelvanger en Westelijk den heer Th. C. Fassaert. Betaling koopsom 1 September 1916. Onkosten 3 met 74 oorlogsopcenten. Gelag x/g De loopende pachtpeuningen sinds October 1915 moeten bij de koopsom worden opgelegd waartegenover de koopers in het genot der pacht treden op den ver- valdag van af 1 October 1915. De koopers van de goederen onder de koopen 2 en 3, in pacht bij Alph. van Goethem zullen de pachtpenningen ge- .nieten in verhouding hunner koopsom. Grond- en polderlasten vac af 1 October 1916 voor koopers rekening. Gelden zijn op hjpotheek verkrijgbaar. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris DUMOLEYN te Hontenisse. het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Eorte Kerkstraat 8. IMtliLES® van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogst e waarde. De Notaris Mr. A. B. Lijdsman te Hulstzal ten verzoeke van de Kinderen COENE te Axel, in het openbaar bij opbod verkoopen, op des voortniddags om 11 uur (nieuwe tijd) Den greheelcm bestaande o. m. uit: als1 lichtbruine Schimmel, Merrie, Bertha, oud 4 jaar (Statuboek no. 714 boek B). 1 bruine Merrie, Marquise, oud 7 jaar (Stamboek no. 937 boek B). 1 bruine Schimmel, Merrie, Belle, oud 10 jaar (Stamboek no. 229 boek A). 1 bruine Merrie, Emma, oud 2 jaar (veulenboek no. 2688 Z B.S 1 Vos Schimmel, Merrie, Flora, oud 2 jaar (veulenboek no. 2689 Z.B.S.). 2 Hengst- veulens en 1 Merrieveulen, alien in- geschreven in het veulenboek. als 1 baatgevende, 2 kalfdragende en 2 vette Koeien, 4 Runderen, 5 Ossen en 1 Kalf. 2 vette Varkens, 100 Kippen en Hanen en 1 Waakkond met Ketting. 2 Menwagens met breed beslag, 1 zware Driewielskar, 1 Tilbury met tuig, 1 Ressortkar, 1 Zaai machine, Wiedmachine, Cultivator, 5 Ploegen, 5 Eggen, Roiblok, ZwiDgen en Aanschijnen, 2 Lamoenen, Sleden, Sleep, Beerbak met Pomp, Kruiwagen, Snijmolen, Bietenmoleu, Zeefdenmolen, Zeilen, Zakken, Bascule, Zeetden, 4 Ladders, Paardentuig, Karrekussen, Rijzadel, Rieken, Vorken, Mesthaken, Fornuis, Brandhout, gezaagd Hout, Timmermanshout, Dekriet, Hooi, Stroo, Timmermansgereedschap, Draad, oud IJzer, Kiekenrennen, Arbeidersgereed- sehap, Pikken, Zeisen, Bouweelen, Spaden, enz., Mest in den put. II U1SRA AD: Kasten, Tafels, Stoelen, Ledikanten, Kachels, Banken, Aardewerkj antieke Tafelborden, antieke Ketel, ijzeren Vuurplaat, Vleesehkuip, partij Spek. KARNGEBIEF, als Karnmachine, Melotte Ontroomer, Victoriakarn, Potten, en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Koopen tot en met f 5,a contact. J Betaaldag 31 December 1916. Onbekende koopers moeten contant be- talen met 3 °/o korting of moeten twee ge- goede borgen stellen. Met den verkoop van het Landbouw- gereedschap wordt eerst begonnen, daarna het Huisraad, na de pauze de Paarden en daarna bet overige Vee. H.B. Op de hofstede is geen gelegenheid tot stalling van paarden. van De Firma J. Th. Hendrikse te lJzendijke zal publiek verkoopen 1 uur (nieuwe tijd) te ten verzoeke van den heer CHARLES W1JFFELSWijffels, landbouwer en grondeigenaar, op de aldaar door hem Dabjj de Ponte en de Tramhalte Pont Avance bewoonde hofstede (waaronder 5 met veulen) en waarvau 7 op het Stamboek van het Nederlandsch Trekpaard zijn geplaatst. Varkens, Pluimgedierte en Landbouwwerktuigen. So. 1 ure (nieuwe tijd) te in den Veerhoekpolder ten verzoeke van den heer J. F. BONTESturm Varkens, Pluimgedierte, Landbouwwerktuigen, enz. Koopen beneden vijf gulden contant, overige betaalbaar 31 December 1916 met 10 pCt. verhooging. Onbekende en buiten het district wonende koopers moeten solvabele bekende borgen stellen. Voor contante betaling boven 100, wordt 2 pCt. korting gegeven. Alles bij uitgezette biljetten breeder omschreven. MIDDELBURG, 30 Juni 1916. Hiermede hebben wij de eer (J mede te deelen, dat met ingarig van 1 Juli 1916 de Firma CHEMISCHE MESTSTOFFENFABRIEK GLERUM Co. te Hansvveert in onze Vennootschap wordt opgenomen eh dat de Firmant van Doorninck van af dien datum als mede-Directeur' van onze Vennootschap zal optreden. Verder hebben wij het genoegen U te berichten, dat wij iraast ons Bljkantoor te GOES op 1 JULI a. s. nog zullen openen een Bijkantoor te KORTGENE, onder leiding van den Heer J. P. Verbueg te OOSTBURG, W. Maas te TER SBUZEN, D. Bareman te THOLEN, W. S. CoeneltsSe te ZIER1KZEE, C. Boogerd. Hoogachtend, bestaande in (waarbij groote partij afkomstig van faiilissement) wordt gehouden De getaxeerde voorraad is vervaardigd van prima Fransche en EngeRche stofien in de nieuwste kleuren en laatste Coupe. Wij laten hier eenige prijzen volgen, bijvoorbeeld ray van 12. 15,—, 18, 20, 22,50 25,-, 30,- 32, 40, voor"/ th 7,50, 9, 10, 11,50 12,75, 15,50 17, f 21>. van 8,50, 12,-, 14,-, 16,-, 20,-, 23,50. voor 5,50, 6,50, 8,-, 9,50, 11,-, 14,-. van f 18, voor 7,—,.van 24,voor 10,—, van 28,voor 13,50 en van f 40,voor 16,50. Verder een reusachtige partij PANTALOHSj uitsluitend in wollen stoffen. Alle goederen kunnen gepast worden, de verkoop geschiedt UITSLUITEND a CONTANT, Regeling van den verkoop Geopend dagelijks van 109 uur. Gesloteu van 2 3 uur. De Notaris Zijlstra te lJzendijke, is voornemens Zaterdag 8 Juli 1816, des namiddags t wee uur, te Philippine, in den Mosselpolder op kavel 14, publiek te verkoopen a contant, voor d6n heer POL. W1JNE 6 X 0.44,56 H.A. geschikt voor Zaaigraan 27s X 0.44.56 H.A. Alles verzekerd tegen hagelschade. Te vergaderen op kavel 14. On dergeteekende wenscht Zater- dag 1 Juli een ZAAK te openen in voorheen TIP TOP. Aanbevelend, J. DIELEMAN—VAN DAMME. staande op de Axelsche-Sassing en geschikt voor alle bedrjjven. Te bevragen onder No 82, aan het Bureau dezer Courant. TANDABTS, Broawerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Nenzen is dagelijks te consulteeren van i)12 en van 2 —4 uur. Plaatsen van Kunsttanden ea Gebitten. Behandelen van Mond- en TandzieEten. Telefoon no. 105. bij uitnemendheid is de ervaring, en de ervaring heeft duizenden geleerd, dat alleen de beroemde Aambeienzalf van Broeder Benedictus, absolute genezing brepgt. Prgs p. pot 60 cts. Verkrijgbaar bij de voornaamste Drogisten. Engros Firma B. Meijndersma, 's-Hage en Sneek. 11 Namaak is een voor den oorspronkelijken fabrikant, docb een voor het koopend publiek, daar dit meestal waardeiooze of schadelijke artikelen ontvangt. Eischt daarom in uw belang uitdrukkelijk een koker Mijnhardt's Zenuw-tabletten en ISIijnhardt's Hoofdpiju-tabletten. H.H. L1EFHEBBERS! vanaf 25 cent per pond1 enz. enz. Aanbevelend, Noordstraat 84. Ter Neuzen. I'TV i liv evs 0b n 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3