ALSEHEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBIAD VOOf. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6397. Zaterdag 1 Juli 1916. 56e Jaargang. ABONNEMENT: Maximum prijzen. Landstormkeuring. EI1B1LIJ1 GESIAPT LANDSTORM. De Oorlog. ADVERTENTItN Telefoon 25. Dit Blad verschijnt Maandag-, Woensdag- en Vrydagavond, uitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. ih^ze^stih ]bXj.a.:d. L IJ S T FEUILLITON. Het Zeeuwsch-VIaamsche Zendingsfeest. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Sij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecfeuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Orootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Jaarklasse 1910. Jaarklasse 1916. RECHTS ZABCEN. Arrondi8sement8-Rechtb. Middelburg. GEEN SCHOENEN MET ZOLEN EN HAKKEN VAN KARTON. jiIS88M8 TER NEUZE COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN brengt, ter voldoening aan de missive van Zijne Excellentie den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, ter kennis van de ingezetenen de navolgende van eenige groentensoorten en vroege aardap- pelen met daarvoor aangenomen maximum- prjjzen in den kleinhandel (afgehaald aan den winkel of bp straatverkoop door venters, die geen winkel hebben'.) (Deze prijzen hebben betrekking op versche waar van gewone hoedanigheid.) Bloemkool le soort 12 cents per stuk id. 2e h 8 id. z.g. uitschot 4 n Bosjes peen le soort 6 per bos van 25 worteJen. id. 2e soort 4 cents per bos van 25 wortelen. Peulen le soort .18 cents per kil id. 2e 14 u u Doperwten le 19 id. 2e 15 n Vroege aardapp.'(ronde) C) 10 id. (muizen) 9 Klachten over niet inachtneming van bovengemelde maxima, alsmede wenschen om voor bepaalde op de lijst niet ver- melde artikelen maxima vast te stellen, of wel om met het oog op plaatseiijke om- standigheden voor een bepaalde gemeente wijzigingin het maxima te brengen, behooren gericht te worden tot den Burgemeester Deze prijzen hebben betrekking op de gewone soorten vroege aardappeieu, dus niet op de fijne zandaardappelen. Ter Neuzen, 30 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. klaringen, elk door een geneeskundige. Van deze getegenheid kan ook gebruik maken degene, die reeds door den keuringsraad geschikt is verklaard. De handteekening van den geneeskundige op de verklaringmoet gelegaliseerd zijn door den Bur gemeester der gemeentewaar de geneeskundige ivoonplaats heeft. Is de landstormplichtige in het buitenland gevestigd, dan mag de verklaring ook zijn afgegeven door twee personen, bevoegd tot uit-' oefening van de geneeskunde in het Rijk. waar hij gevestigd is. De verklaring moet dan evenz'oo behoorlijk gelegaliseerd zijn. Daar het in het voornem.en ligt van den Minister van Marine om van de land stormplichtigen der jaarklasse 1910 ver- moedelijk in November a.s., 400 man bij de zeemacht in dienst te stellen, tvorden belanghebbenden uitgenoodigd, indienzij voor eventueele indeeling bij de zeemacht in aanmerking wenschen te komen, hun verlangen om plaatsing daarbij kenbaar te maken bij den voorzitter der keurings raad. De tijd waarop de landstormplichtigen van de jaarklasse -1910 in werkelijken dienst zullen moeten komen zal nader worden bepaald. Ter Neuzen, 29 Juni 1916. kpkje nemen en, toen de trein arriveerde, hoorde men maar een woord van bewonde- ring. De locomotief, niet het meestal voor- komende vierkante model, doch meer het model van de locomotieven der spoorwegen, maakte een flinken, forscben indruk en de passagierswagens, ingericht voor eerste en tweede klasse, zagen er in- en uitwendig smaakvol uit. Geen wonder dat meerderen zich alleen daardoor reeds aangetrokken ge- voelden een rit mede te maken. Reeds nu bleek het nut van dusdanige inrichting, die binnen korten tijd weer een groot deel onzer omgeving uit een zeker isolement zal verlossen. De comite's aan wier werkzaam- heid het aanleggen van het net van tram- wegen door onze streek te danken is, kupnen met vpldoening op dit werk terugzien. Te gelegenertjjd hopen wij op een en ander breedvoeriger terug te komen. De Burgemeester voornoemd J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN, brengt ter algemeene kennis, dat de dienstplichtigen bij den landstorm der jaarklasse 1910 gelegenheid hebben zich aan een keuring te onderwerpen bij den Keuringsraad, die zitting houdt te Ter Neuzen in het Gemeentehuis op Woensdag 5 .Juli 1916, des voormiddags 9,30 uur. Het welbegrepen eigenbelang van de landstormplichtigen maakt het zeerwen- schelijk, dat zij zich voor deze keuring aanmelden, o.a. omdat zij ingeval /ij ongeschikt mochten blijken nadat zij in werkelijken dienst zijn gekomen en alsdan weder huiswaarts worden gezonden, hiervan inoeilijkheden kunnen ondervinden Xen aanzien van hun maatschappelijke of studiebe- Bangen. Onderwerpen zij zich aan een onderzoek bij den keuringsraad en blijkt daarbij voldoende van ongeschiktheid, dan worden zij van den dienstphcht bij den landstorm terstond ontslagen en sfaan zij met meer bloot aan de "kans om als landstorm plichtige in werkelijken dienst te worden geroepen. IVenscht een landstormplichtige bij een andere keuringsraad het onderzoek te ondergaan, dan kan de Voorzitter van eerstbedoelden keuringsraad hem daartoe op zijn verzoek toestemming verleenen. De landstormplichtigedie meent ongeschikt voor den dienst te zijn, heeft bovendien de gelegenheid aan den Minister van Oorlog ontslag van den dienstpjich t te vragen met over legging van een door twee geneeskundigen afgegeven verklaring ook kunnen worden overgelegd twee afzonderlijke ver- DOOR H. BERTRAND. Door een smal dal ging het nu langs een gebaand pad bergop. De aanvankelijke lage heuvels waren met een dicht woud bedekt; tusschen de stammen van de bo om en slin- gerden zich taliooze lianen. Uit het groen van de palmen Monk vogelgekweel en nu en dan maakte Berger zijn jongen vriend op een bijzondier schoonen papegaai, een zwarte kaketoe of het vreemde vogelbek- dier opmerkzaam. Het dal werd steeds nau- wer. De rotswanden helden dichter tot el- kaar over, de kleine beek rechts van het, pad begon steeds harder te ruischen. Be- e de bonte vogels, bemerkte men weinig van de dieren wereld; het eenige wat men zag, was een hagedis, die haastig over den weg lie p. Vol moed ging men - bergop. Aanvanke- J had Hans nog, als hij omkee'k, in de Landstormplichtigen van de jaarklasse 1916, die prijssteilen op indeeling bij de zeemacht of bij de veldartillerie, kunnen zich daarvoor ter gemeente-secretarie opgeven voor of op ffUli a.s., tusschen 9 uur en 12 uur voormiddags. Voor zoodanige1 indeeling komen in de eerste plaats in aanmerking zij, die voor deu dienst daarbij het meest geschikt worden geacht. Voor de veldartillerie zullen bij voorkeur worden gekozen dienstplichtigen, die met paarden kunnen omgaan en vertrouwd of althans bekend zijn met hun verzorgingzij moeten ten minste 1.62 M. lang zijn. be aanmelding brengt op zich zelf niet mede, dat aan den wensch van den landstormplichtige zal wqrden voldaan.' 1 Bovendien zal indeeling van landstormplichtigen van genoemde jaarklasse bij de ZEEMACHT en de VELDARTILLERIE alleen plaats hebben, indien het bij de Tweede Kamer aanhangige wetstontwerp tot wijziging der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad no. 345) daarvoor tijdig tot wet wordt verheven. Gaat bedoelde indeeling door, dan zal de opkomst plaats hebben voor de zeemacht in het tijdvak1 van 6—10 Augustus a.s. voor de veldartillerie in het tijdvak van 1—5 Augustus a.s. Ter Neuzen, 30 Juni 1916. De Burgemeester der gemeente Ter Neuzen J. HUIZINGA. TER NEUZEN, 30 Juni 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch iustituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand ruim 765.0 Zuid- Duitschland. Laagste barometerstand 755.4 Skudesnaes. Verwachting tot den.avond van 1 Juli: krachtige tot matige Zuidelyke tot Weste- lijke wind, zwaar bewolkt met tgdelgke opklaring, waarschijnlijk regenbuien, zelfde temperatuur. De eersle Irein van de Zeeuwsch-VIaamsche Tramwegmaajschappij te Ter Neuzen. Er was gisteren veel belangstelling in de omgeving van het Ziekenhuis, tegen den tijd dat de trein van de Zeeuwsch-Ylaamsche Tramwegmaatschappij, welke reed ter ge legenheid van het Zendingsfeest te Zaamslag, zou arriveeren. Yelen kwamen daarnaareen verle tusschen de rotstoppen de glinsterende oppervlakte van den oceaan kunnen' zlen. Maar nu het bergpad zich al meer en meer kronkelde, zag men, naar bcneden kijkend, niets dan de toppen der palmien. Het woud werd dichler, het pad scheen in den laat- sten. tijd weinig betreden te zijn, het was liier en daar reeds met weelderige tropische gewassen begroeid, die het bijna onziclit- baar inaakten; breedbladige slingerplanien kuopeii over den weg en moesten eerst met bijl en mes opgeruimd worden. Het zou ons duur te staan komen als de inboorlingen van onze komst afwisten en ons hier den weg versperden of ons in den rug aanvielen, kon Hans niet nalaten Berger toe te fluisteren. Deze knikle. Daar kondt ge wel eens gelijk in heb ben, mijn beste jongen, maar daar behoe- ven wij niet bang voor te zijn. Die mon sieur Tor-Rarrarabay schijnt te idenken, dat hij in zijn berg en veilig is. Wij zullen waar- schijnbjk wel onbemerkt zijn dprp kunnen bereiken. Voorzichtiglheid is echter aan te bevelen. Hij wenkte een der inboorlingen en beval hem vooruit te gaan. Een oogenblik later klonk er een.schot Daaromtreni schrijft men ons van be- vi'iende zijde: Iiet was een goede, heerlijke dag, Donder- dag jl. op de weide van den lieer J. Bruijn- zeel te Zaamslag. Met groote dankbaarlieid mogen we lerugaenken aan het toen gehou- den Zenidingsfeest. Was het wodei1 dagen te voren ongunstig, op dien dag klaarde het op en brak menigmalen het zonnetje door de wolken. Slechts een enkele maal vielen de regendruppels neer in den namiddag, maar de bezoekers waren daardoor niet van het feesllemein te ^erdrijyen. Dan maar even de parapluien op. Dat was een zeer eigen- aartjig gezicht vanaf de tribuneniets dan groote zw'arte hoeden zonder menschen. Doch 't was maar even, en die sprekers konden doorgaan en het publiek bleef aan- dachtiig. Het mooie weer, en ook de nieuwe tram, d(ie voor 't eerst rijden zou, hebben velen uitgelokl om i aan het Zendingsfeest deel te nemen. Het aantal bezoekers is pl.m. 2700 geweest. Dat heeft onze verwachting ver overtroffen. Te kwart voor 12 ongeveer werd het feest geopend door den Voorzit ter van het Comite, Ds. G. v. Dis te Zaam slag, waarna Ds. K. van Auken van Pernis de openingsrede hield. Hij sprak over „Dui- ven tot hare vensteren". Een toekomstbeeld in moeilijke lijden. Gelijk de duiven vliegen naar de duiventil waar ze veilig zijn, zul len vele menschen komen, een schare, die niemand tellen kan, tot het Evangelic, dat spreekt van behoud. Ds. J. J. v. d. Schuit van Amsterdam, sprak over: „Een wereld overwinnende kracht". Het geloof, dat zoo nietsbeteekenend lijkt bij de krachtsmiddelen, die de wereld gebruikt om haar doel te be reiken, zal toch overwinnen, de wereld over- winnen. In de eerste pauze, die nu intrad, zon,g het zanggezelschap uit Zaamslag -,Zingt den Heer een nieuw lied'' hare liederen. Na de pauze bracht zendeling F. J. Jens ons in den geest naar Biak (Nieuw -Guinea) waar hij ruim 4 jaren arbeidde. Hij noemt het een dwaasheid te zeggende heidenen zijn zoo geluKkig, laal hen toch met rust. -Maar hij hoorl uit de heidenwereld, die hij vergelijkt bij een zinkend schip, de angst- kreet komen: Red onze zielen! want yrees iis er dlep in hun hart, in hun geheele hart De vierde spreaer, Ds. H. Mulder van Am sterdam. bepaakie zich bij deze gedachte: De zaak van onzen Koning heeft haast. Aan de uitbreiding van het Koninkrijk Gods moet met trouw, met spoed gewerkt worden, want de heidensche volken worden niet meer be- vredigd door hun heidendom. Het aantal zendelingen hedraagt 20.000, 't1 aahtal hel- dat eenige malen door de rotsen werd wreer- kaatst. Omvillekeurig maakten de mannen halt, de geweren werden terstond van den schouder genomen. Het eerste schot werd intuisscheji niet door een tweede geVolgd. Berger en Hans bevalen hun lieden te Wach- ten en snelden zelf naar den voorultgezon- den voorpost. Tot hun grenzenlooze verba- zing vonden zij den man doodkalm bezig onder een palm naar het een of ander voor- werp te zoeken, dal hij scheen verloren te bebben. Waarom heht ge geschoteti? snauwde Bergei- den bruinen knaap toe. Heer, ik kon niet andars, ik zag een paradijisvogel, mijn vingers jeuklen, ik moest er op schieten. Hij moet hier in de buurt engens liggen, antwoordde de man, een wei- nfg verlegen. Berger had veel lust den onvoorzichtigen kerel eens een flink pak slaag te geven, want niet alleen dat door het schot de colonne in haar marsch opgehouden wa^, maar het was ook niet onmogelijk, dat de inboorlingen daardoor op Jiun komiSt op- mei'kzaam waren ge worden. Voor bij ech ter zijn loffelijk voornemen ten uitvoer had kunnen brengen, beurde de schuldige ?en prachtigcu vogel van den grond op en hield pers 100.000. In 1909 was het budget voor de Zending 62 millioen gidden. Nog moet 't zich uitbreiden, alle heidenen moeten wor den toegebracht. Trots de wereldoorl9g. voorwaarts. Zemieling Blinde, die optr'id in de plaats van Ds. M. Lindenborn, welke verhijiderd was, deed ons gevoelen, hoe moeilijk het is, om een Mohamedaan tot het Christendom te brengen. Maar ook deed hij ons zien, dat bet mogfelijk is; niet door kracht of geweld, maar door Gods geest. Een tweede pauze volgde. waarin genoemde zangvereeniging ons weer op hare liederen vergastte. De zesdc spreker was Ds. V. Hepp uit Kluudert. Zijn onderwerp was: de Zending en de oorlog. De oorlog brengt veel nadeel aan de Zending. Zendelingen worden van hun pas ten verdreven, in de phristelijke ge- meenten in 't moederland verminderen de bijdragen: en op den heiiden, die naar Euro- pa gehaald wordt om mede te helpen aan de onderlinge slachting der christenen, maakt het Christendom een allerdroevigsten indruk. GelukMg dat Koning Jezus dezelfde blijft. Van ons wordt gevraagd: meer offers, meer gebed. Het slotwoord werd gesproken door Ds. J. C., Schuller uit 's Gravenhage, die er den nadruk op legde, dat de Zending voor de Christelijke gemeente juist dient tot ver- sterking van haar geloof. Ds. v. Dis sprak nog een woord van dank aan alien die tot het welslagen van het feest hadden meege- werkl, in het bijzonder (aan de faimilie Bruijn- zeel, die belangeloos haar weide voor net feest had afgestaan. Ds. L. de Bruijne sprak het daukgciied uit. Zonder dat eenige wanklank werd verno- men verliep het feest, op de beste wijze. Er wrerd aandacnlig geluisterd en flink ge- zongen. Het gezang werd begeleid door de (anfare uit Axel, onder leiding van den heer I. J. Brakman. Met voldoening mag het Comite op dit feest terugzien, en wij gelooven, dat nie mand onvoldaan zal zijn huiswaarts ge- keerd. Het lana van Axel mag met zulk een dag gelukgewenscht worden. De rechtbanb heeft in hare zitting van 30 Juni de volgende vonnissen uitgesproken D. E. A., oud 15 j., kunstenmaker te Breskens, is wegens mishandeling veroordeeld tot f 0,50 boete of 1 week tuchtschool. C. P. J. P., oud 17 j., arbeider te Hulst, is wegens als voren veroord. tot 3 boete of 1 week tuchtschool. E. M., oud 35 j., veldarbeider te St. Jan- steen, is wegens mishandeling veroord. tot 7 boete of 7 dagen bechtenis. M. C. S., oud 40 j., vrouw van S. L. te Oostburg, is wegens strooperg met een wagen veroord. tot 10 boete of 10 dagen hecht. J. C. L., oud 16 j., arbeider te Aarden- burg, is wegens mishandeling van een dier veroord. tot lOboete of 2 weken tuchtscb. E. S., oud 35 j., veldarbeider teSt. Jansteen, beklaagd van omkooping, is vrggesproken. A. C., oud 39 j., poelier te Zuiddorpe, beklaagd van het niet voldoen aan het bevel van een ambtenaar, is ontslagen van rechts- vervolging. Heden werden de navolgende zaken behandeld G. d. M., oud 23 j., schippersknecbt te Glinge (Nieuw-Namen), werd ten laste ge- legd dat hij op 15 Mei 1916 te Clinge opzettelijk gewelddadig Emiel Schuddings bij de beenen heeft getrokken waarop hij hem met een van vreugdie stralend gelaat den vreemde lingen voor. Beiden lieien een uitroep van bewonde- ring hooren. De vogel, een gphte konings- paradijsvogel, was wel niet veel grooter dan een musch, maar zijn gevederte was waar- lijk verblindend schoon. Het fraaist waren de lange bonte staartvedcren, waarvan Ber ger en Hans er terstond elk een uittrokken om daarmee hun hoeden te versieren. En nu weer op uw post! beval Berger den bruinen knaap, waarna hij met Hans terugkeerdie en de colonne zich opnieuw in beweging stelde. Be schelm heeft wel geweten, waarom hij schoot, merkte hij op. Deze paradijsvo- gels komen ook hier zeldzaam voor en men kent ook hier hun waarde; wat denkt ge wel, dat zulk een vogel gewoonlijk opbrengt, Hans? Hans trok zijn schouders op. Hij kon de waarde van het dier volstrekt niet beoor- deelen, al bewonderde bij ook de pracht van het gevederte. Minstens driehonderdgulden, vervolg- de Berger. En dspi is nog de prijs in de laatste jaren bclangrijk gedaald. Toen, nu drie eeuwen geleden, de eerste paradijsvo- gels naar Europia gebracht werden een achterover op de keien viel, en hem heeft geslagen. E»8cb f 7 boete of 14 dagen hecbt. J. F. d. W., oud 22 j., timmerman te Hulst, was gedagvaard ter zake dat hij op 25 Mei j. 1. aldaar L. F. M. Buijsse, een beleedigdnd woord heeft toegevoegd. Eisch f 7 boete of 14 dagen becbt. J. A. A., oud 57 j., landbouwer te Stoppel- dijk, werd ten laste gelegd dat hi) op 23 Mei j.l. aldaar F. J. van Kruijssen heeft beleedigd. Eisch f 7 -boete of 14 dagen becht. A. P., oud 24 j., G. P., oud 21 j., L. B., oud 19 j., en Th. v. 0., oud 23 j., arbeiders te Sas van Gent, werden ten laste gelegd dat zij op 14 Mei 1916 te Sas van Gent te samen en in vereeniging opzettelijk ge welddadig Gustaaf Ranschaert hebben ge slagen en geschopt. Eisch 15 boete of 30 dagen hecht. L. V., oud 45 j., vrouw van C. v. L., te Aardenburg, stond terecht dat zij op 26 Mei 1916 te Eede opzettelijk geweld dadig Julie Jonkheere op het hoofd beeft geslagen. Eisch 10 boete of 20 dageD hecbt. Ph. v. G., oud 25 j., vareDsgezel te Ter Neuzen, werd ten laste gelegd dat hij op 26 Mei 1916 te Ter Neuzen op den opepbaren weg aldaar de agenten van politic Van Doom en Sol, die surveilleerden bij het sluiten der berbergen, heeft beleedigd. Eisch 5 boete of 10 dagen becbt. A. J. B., oud 37 j., koopman te Aarden burg, werd ten laste gelegd dat hij op 28 Mei 1916 te Sluis, toen de marechaussee Dekker hem beval van zijn fiets af te stijgen omdat hij daarop geen brandenden lantaarn had, aan dat bevel niet beeft voldaan maar is doorgereden. Eisch 10 boete of 20 dagen becht. DE GEVANGEN AMERIKANEN VRIJGEEATEN. Een telegram uit El Paso meldt dat ge- neraal Trevino, commandant van Chihuahua, last gaf de Amerikanen, dib bg Oarrizal gevangen genomen werden, naar Juarez te vervoeren om in vrijheid te worden gesteld. ZONNEBLOEMENZAAD VOOR VOLKSVOEDSEL. Het aanplanten van zonnebloemen ten dienste van industrieele doeleinden, ofschoon met zeer ruime opbrengst, bad in Duitsch- land slechts in geringe mate plaats. Het wordt echter in dit voorjaar sterk aange- moedigd teneinde het zonnebloemenzaad algemeen dienstbaar te maken voor volks- voedsel is de inbeslagnemingdaarvau bevolen. In Duitscbland worden schoenen met kartonnen zolen en hakken iD den bandel gebracht. Daar het voor die schoenen ge- bruikte bovenleder door bet spoedige ver- slgten der zolen niet voldoende afgedragen wordt, ontstaat hierdoor verkwisting van leder, waarom de Bondsraad bet gebruik van papier voor zolen en hakken heeft ver- boden. Deze bepaliDg wordt eerst over twee weken van kracht, opdat de thans in bewerking zijnde schoenen nog afgemaakt kunnen worden. van de lieden, die Magellan op zijn reis om de wereld had vergezeld, bracht ze mee wekten zij overal groote bewoncfering en werden zij bonderdmaal tegen goud opge- wogen. Het is voor het eerst, dat ik een paradijsvogel hei> zien schieten; men viridt ze trouwens alleen op Nieuw-Guinea en op deze eilanden, nergens anders in de geheele wereld. Wij kunnen van geluk spreken, dat wij een van dje kleine wonderdieren in vrij heid gezien hebben. Weer ging het bergop. Nu en dan, als het bosch een weinig minder dicht was, zag men in de verLe de rookwolken van den een of anderen vulkaan. Daarna werd het dal weer nauwer en eindelijk stonden Ber ger en Hans voor ,een wonderscboon ravijn, dat op den achtergrond door een wel hon- derd meter hoogen rotswand werd afgeslo- ten. Bruisend en schuimend stortte de berg- beek van de boogte naar beneden, millioe- nen schitterende waterdruppeis spat ten in het rond; zij kwam neer in een iets bree der bekken, dat in het ravijn lag. Vlak boven den wa'crval stond een prachtig ge- kleurde regenboog, gevormd door de zonne- stralen, die zich hier in de taliooze water druppeis spiegelden. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1