ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Onderwijzeres. No. 6393. Donderdag 22 Juni 1916. 6e Jaargang. FUELICATIE. Onder wij zer es, 1IIBKLXJE USIAPT ABONNEMENT: ADVERTENTIEN: FEUILLETON. Teleloon 25. Bit Blad verschpt Maandag-, Woensdag- en Yrpagayond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Nenzen. aankondigingen van den Proyincialen Stoombootdienst op de Wester^Scbelde, B1NNENLAN0. - O Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Sl| vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika f\.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdlrecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. - Voor elken regel meer 0.10, Bij cSirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 lllfli* op den dag der uitgave. van 22 Juni 1916 tot nadere aan- kondiging. Burgemeester en Wethouders vanZAAM- SLAG roepen op, sollicitanten naar de met ingang van 1 September a. s. vacant komende betrekking van aan de Openbare Lagere Dorpsschool (hoofd de heer P. C. de Mook) in het bezit van akte j en k. De jaarwedde bedraagt f 25,boven het wettelijk minimum, terwijl voor het bezit der akte k IOO,wordt genoten. De belooning voor het geven van her- halingsonderwijs bedraagt 60 cent per gegeven lesuur, Inzending van stukken voor den lsten Juli a. s. Zaamslag, den 6den Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOB. DE FEIJTER, Burgemeester J. STOLE Lzn., Secretaris De besehikbaarstelling van levensmiddelen. Het Regeeringsvoorstel nopens de 20 millioen (krediet voor levensmiddelen voor de Gemeenten) is in de afdeelingen der Tweede Kamer geweest. Men maakte er volgens de H. Crt. o. m. de volgende op- merkingen Verscheidene leden spraken hun waar- IL BERTRAND. 50) "IWIOMia- Maar het moest nu toch iets heel ver- schrikkelijks geweest zijn, wat den beschaaf- den valet de chambre, die zoovecl on- dervinding bezat, zoo geheel buiten zich zelf bracht. Wij zijn hier onder menseheneters, hijg- de hlj, waarlijk, mijnheer, bij kannibalen! Mr. Dikson wilde het eerst niet geloo- ven, niettegenstaahde Richard het bij hoog en bij laag zwoer. Toch was 'het waar. Toen de kamerdienaar over zijn geheele lichaam trillend, hem onder de palmen aan den rand van het bosch trok zag hij daar aan een boom de overblijfselen van-een menschelijk lichaam hangen. Nu was het de beurt aan Mr. Dikson en Hans, om. te huiveren, en beiden gi-epen onwillekeurig naar de revolver, die zij in hun gordel droegen. i n tusschen was het opperhoofd hen ge- volgd en vertoonde met een goedmoedigen grijnslach zijn prachtig gebit. Het eiland werd zeker meermalen bezocht door han- delaars in kokosnoten en copra, want het opperhoofd kende een weinig gebroken Engelsch. En toen hij zag, met welk een afgrijzen de vreemdelingen de afschuwelijke overblijfselen van het menschelijk lichaam beschouwden, zei hij als verontschuldigend: deering uit voor de moeite, welke de Minister van Landlmuw zich heeft gegeven, teneinde een behoorJijke voorziening van levensmiddelen zooveel mogelijk te bevor- neren. Of de arbeid, daaraan ten koste gelegd, steeds de meest gunstige resultaten heeft gehad, werd van verschiliende zijden betwijfeld. De uilvoerpoliliek. Wat de uitvoerpolitiek aangaat wezen sommige leden er op, dat de Regeeriug niet steeds van juist inzicht blijk geefl, waar het geldt de richtiug, waarin onze export moet worden geleid. Yergeten wordt den export zoo te regelen, dat de markten, waarheen zich voor den oorlog onze producten be- wogen, voor ons worden behouden, en men vroeg of de Regeering bet hare duet de aandacbt van belanghebbende daarop te vestigen. Deze beschouwingen werden door anderen niet gedeeld. De plolsclinge vee-uitvo>er. Vervolgens werd scherpe kritiek geoefend op den in Mei jl. plotseling toegelaten uit- voer van melkvee. Ook iudien al wegens den aard van het uit te voeren vee en den stand van de veemarkt deze maatregel econo mised was te verdedigen, daaraan bad meer geleidelijke uitvoering moeten zijn gegeven. Gelijktijdige verzending van dit vee moest wel de ongeregeldbeden en dierenmishande- ling ten gevolge hebben, die den maatregel als ondoordacbt kenmerkten. Gevraagd werd of het bericht juist is, dat van Regeeringswege een Oentraal-uit- voerbureau zal worden opgericbt. De graanpoliliek. Het tweede punt betrof de graanpolitiek en de broodregelingen der Regeering. Van verschiliende zijden stelde men prijs op nauwkeurige mededeeling van de gestie van het Rijksgraanbureau, van de wijze waarop het graan wordt gekocht en van de tusschenpersonen, daar bij behulpzaam. Ook omtrent de vraag of niet te veel tarwe wordt ingevoerd ten koste van den meelinvoer, zou men gaarne worden inge- licbt. De meening werd geuit, dat de bruin- broodregeling van de laatste weken niet noodig ware geweest, indien in dit opzicht anders ware te werk gegaan. Men vroeg overigens of de bakkersorga- nisaties zijn geraadpleegd voor de invoer- ing van de tegenwoordige bruinbrood- regeling. s Ilet wetsonlwerp. Wat het thans te behandelen voorstel der Regeering aangaat, toonden vele leden zich weinig ingenomen met den al te weinig licht brengenden vorm waarin dit aan de Kamer is aangeboden. Men voegde hier- aan toe dat het bedrag van 20 millioen zeer zeker veel te laag bepaald was, nu daarin de hooge kosten van de brood- regeling zijn begrepen. De toon van de toelichting, zoo merkte men voorts op, is zeer pessimistisch. De vooruitzichten, aldus wordt daarin gezegd, O, wij zijn goede mannen, wij eten al- leen maar onze vija'nden op. Die daar, hij wees op den vermoorde, was een man uit de bergen, dien wij in den strijd verslagen h eh ben. Maar weel gij dan niet, dat het zonde is, zich met menschenvleesch te voeden? riep Mr. Dikson cntzet uit. De man schudide het hoofd. Wij voeden ons niet met menschen vleesch, wij eten slechts onze gedoode vij- anden op bij bijzonder feestelijke gelegen- beden! Dat hebben onze vaders en groot- vaders ook geaaan; waarom zouden wij niet betzelfde aoen? Ear daarna voegde hij er goedmoedig aan toe: Gij vreemdelingen, behoeft geen vrees te hebben, wij zijn goede vrienden met de blanken. En indien gij het toestaat, wil ik zelf met eeniigen van rnijn mannen bij u op het schip komen. Er blcef Mr. Dikson niets anders over dan zijn toestemming te geven. Toen zij aaarna naar „De Vliegende Leeuwerik" le- rugkeerden. bKj dat zij ongedeerd uit de handen van de menseheneters gekomen waren, vertelde Mr. Dikson aan Hans, dat er ook op de andere eilanden nog kanni balen. voorkwamen, en Hans dacht met af- gi-ijzen aan het lot, dat misschien zijn zuster en haar man getroffen had. Docii zijn gedachlen werden weldra weer afgeleid door de schoonheden der natuur. Hij kon zijn oogen niet afhouden van de koralenpracht in het heldere water en moest telkens uitroepen: zijn weinig rooskDurig. De toestand eischt maatregelen, die beiemmering van de pro- ductie voorkomen. Men Letwijfelde of er voor pessimisme zooveel reden is. De belastingopbrengst stijgtde loonen, vooral die ten platte- lande, worden steeds hoogeromtrent werkeloosheid wordt, met uitzondering van steden als Rotterdam en Amsterdam waar deze aangelegenheid plaatselijk worde geregeld minder klachten vernomen dan in normale tijden. De vrees voor gebrek aan grondstoffen evenals die voor gebrek aan hulpmeststoffen, is niet denkbeeldig, doch door vruchtwis3eling op het land kan ten deze in sommige bezwaren worden voorzien. Yoorts moet de verkregen ver- standhouding tusschen Duitschland en de Vereenigde Staten van Amerika ten goede werken. Eakele leden zouden willen, dat de Re geering zich in haar bemoeiingen uitslui tend beperkte tot de eerste levensbehoeften, en dat zij normale algemeen geldende prijzen bevorderde van de meest noodzakelijke levens middelen, zoodat ook personen met inkom- sten van bv. 1200 2000 gulden daarvan zouden kunnen profiteoren. Voorts werd de opmerking gemaakt, dat de Gemeenten niet geheel vrij kunnen wor den gelaten in de bepaling van den prijs. Wat het tweede hoofdpunt in de voor- steilen der Regeering de financieele hulp van Gemeentewege aangaat, ver- klaarden vele leden bet daaromtrent voor- gelegd plan ODdoeltreffend en al te be- zwarend voor de Geir«?enten. De opmerking werd gemaakt, dat voor het opleggen van dezen financieelen last aan de Gemeenten, eveDmin reden is als voor het aan haar opdragen van betaling van tal van andere voorzieningen, waartoe de oorlogstoestand heeft gedwongeD. Gcwcnsehte voorzieningen. Gevraagd werd of bet niet mogelijk zou zjjn maximum-prijzen voor de aardappelen vast te stellen met bet oog op het groot aantal soorten zullen hieraan ougetwijfeld moeilijkheden zijn verbondenmen meen- de ecbter dat men in Belgie dien weg is opgegaan. Sommige leden wezen op de onrustbarende stijging van den prijs van rijst. Gevraagd werd of de Regeering niet ten aanzien van invoer van rijst kan handelen als zp met betrekking tot graaninvoer doet. Op voorziening in de behoefte aan vet werd,. in verband met de hooge prijzen, die het vleesch voor de beboeftigen en minver- mogenden schier onverkrijgbaar maken, aan- gedrongen. Omtrent de behoefte aan suiker, die zich in stijgende mate doet gevoelen, en de maatregelen genomen of te nemen om daarin te voorzien, werd men mede gaarne nader ingelicht. Gewezen werd op de prjjsstijging van wollen kleeren en van schoenen. Indien geen bijzondere maatregelen worden geno men, en voor den berfst geen andere toe- Hoe schoon hoe prachtig! Terwijl echter de ernslige Engelschman antwoordde: Er is toch niets, dat schooner is <1011 de wonderen der natuur, mompeLde Richard Perroquet: En ik igeef toch al -die lorren van bonte koralen caaeau voor,een enkel uur op de boulevards van Porijs! Dienzelfden middag tegen vier uur kwa- men uit de kleine haven, vlak tegenover die plaats waar „De Vliegendie Leeuwerik" voor anker lag, zes kano's te voorschijn. De wil den kwamen ongewapend. Op de kano's lagen groene takken, ten teeken, dat zij met vriendschappelijke bedoelingen kwa men. Alleen het opperhoofd Jabohbihi, die de vreemdelingen 's morgens gastvrij had onthaald, was met speer en knots gewapend; een \rreemd contrast vormde deze uitrusting met een wit hemd van Europeesch maaksel, dat hij vol trots aan zijn forscli lichaam had gelrokken. Toen de kano's onder de luide jubelkre- ten van de roeiers dicht hij het schip ge komen waren, stond Mr. Dikson den eilan- ders toe om aan hoord te komen. Voorop ging Jabchbibi. Hij droeg in zijn arm een vreemd geschenk. Het was een hondje, wanstaltig dik, dat hij den eigenaar van „De Vliegende Leeuwerik" wilde overhan- digen. Het was niet zijn bedoeling om het diertje, dat zoo rond was als een ton, als melgezel aan de vreemdelingen mee te geven, neen, het was hestemd om bij een feestelijke gelegenlieid als een bijzonder lekkere vleesch- scholel op hun tafel te verschijnen. Daar stand intreedt, zal de duurte van de hier- bedoelde kleedingstukken den nood bij velen tot het uiterste doen stijgen. Yerscheidene leden vestigden vervolgens de aandacht op de stijging van de huur- prijzen vaD de kleine woningen, vooral in de groote steden. Ten slotte werd gevraagd of een organi- satie in zake den ecouomischen toestand is voorbereid voor het geval dat Nederland nog onverhoopt in den oorlog wordt be- trokken. Uit Den Haag. Minister Cort van der Linden ontving gisteren op zjjn departement een deputatie van drie vrouwen en een man, die namens de Amsterdamsche vrouwen inzake de duurte der levensmiddelen een adres kwamen aanbieden. De conference duurde bijna anderhalf uur. Van het onderhond en de resultaten dezer conferentie werden aan de pers geen inlichtingen verstrekt, daar door het comite besloten was van een en ander eerst op de vergadering van vrouwen, die Donderdag te Amsterdam zal worden gebouden, mede- deeling te doen. De duurte-toeslantl. Bij de Tweede Kamer is ingekomeu een adres van de naaml. venn. De Courant te Amsterdam, ten geleide van 45,301 verkla- ringen, betrekking hebbende op 220,247 personen, waarbij de onderteekenaren me- dedeelen, dat de duurtetoestand bun niet langer veroorlooft de kosten der meest nood zakelijke levensbehoeften uit de inkomsten van het gezin te bestrijden. Dit adres is verzonden Daar de commis- sie voor de verzoekschriften. Aardappelen. Naar de Avondpost verneemt, hebben de verplegingsofficieren kennis ontvangen, dat de mogelijkheid bestaat, dat er voor de troepen geen aardappelen meer verkrijg baar zullen zijn, en zij dan tot verstrekking van peulvruchten e.d. moeten overgaan. Uitvoer van gecondenseerdie nrelk. Het uit Weenen ontvangen bericht in ons vorig nummer betreffende eenverzoek- schrift van de echtgenoote des burgemeesters van Weenen aan Koningin Wilhelmiua, nopens gecondenceerde melk voor kraam- vrouwen en kinderen, behoeft verbetering in zoo/er, als het niet een gift doch een uitvosrvergunning voor de bedoelde, door het gemeentebestuur van Weenen bestelde melk betrof. Het verzoekschrift werd op de gebruikelijke wjjze in handen van de betrokken departementen gesteld, en de vergunning tot uitvoer werd daarop ver- leend. ritvoerverboid zeevisch. Officieel. In verband met het voor- neunen, om uiterlijk met ingang van 1 Juli a.s. eene nieuwe regeling te treffen voor de besehikbaarstelling en de distrihutie van zeevisch met inbegrip van Noordzeeharing, kan zeer spoedig een uitvoerverbod voor zeevisch worden verwaclit. de wormen 's morgens geen genade in de oogen der blanken gevonden hadden, meen- de hij met deze gave hun bijzondere dank- baarheid te verwerven. Gebraden honden- vleesch geldt op die eilanden als een bij zondere lekkemij, en het is de taak van de vrouwen der onperhoofden om de kleine viervoeters geheel op dezelfde wijze te mes- ten als in Europa met de ganzen geschiedt. De Europeanen waren wel niet bijzon der verrukt over het vooruitzicht van dit genot, en Hans nam zich reeds in stilte voor,. het kleine. ronde dier van de hraad- pan le redden, maar het geschenk moest toch op een waardige wijze ontvangen wor den en men moest in plaats daarvan andere geschenken aanbieden. Mr. Dikson had op dergelijke gevallen gerekend. Hij liet eenige snoeren bonte kralen, een paar spiegeltjes en roode doelcen halen, die onder de inboor- lingen verdeela, en met gejuieh aangenomen werden. Voor Jabobbibi had Mr. Dikson nog een andere verrassing in petto. Hij ging zelf naar de kajuit en kwam terug met een vierkant doosje. Hij draaide bet op en ver- zocht het opperhoofd goed op te letten. En plotseling klonk van het dek de melodie van „God save the Queen". De wilden ontstelden hevig van het ge- lnid, dat uit de speeldoos kwam. Zelfs de ernstige en deftige Jabobbibi schrikte, toen hij hoorde, dat hout zulke geluiden kon voorlbrengen. Daarna bleven zfj onbeweeg- lijk, met de armen in de zijde, het boven- lichaam ver voorover gebogen, op een eer- biedigen afstand van het vreemde doosje, waaruit hun een vroolijk danswijsje tegen- Een cooperatieve kunstineslfahriek voor Zecland, N.-Braba.it en N.-IIolIancJ. Dinsdag kwamen le Goes alien bijeen die belang stellen en wensclien mede te werken tot het slichten van een cooperatieve kunst- mestfabriek. De commissie van voorbereiding meende, dat thans de lijd was aangebroken om een besluit uit le lokken om tot stichting eener cooperatie over te gaan. Tot deze ver gadering, welke geleid werd door den heer P. Lindenbergh uit Wemeldinge, haddien al ien toegang, die voorloopig toetraden. Ook besturen van landbouwvereenlgingen waren uitgenoodigd. De voorzitter constateerde ditmaal met hlijdschap, dat de jfiarmen in zeer gunstig stadium verkeeren. De secretaris, die lieer K. van" der Slikke uit Wolfaartsdijk, deelde mede, dat de com missie van voorbereiding een drietal verga- deringen had gehouden. De eerste was aan de propaganda gewijd, welke men door woord en geschrift, ook tot Noord-Brabant en Zuid-Holland uitstrekte, hoewel uit Zuid- Holland lot nu toe geen berichten tot deei- name inkwamen. In Zeeland, Noord-Brabant en Noord-Holland had men meer succes. Het aantal geplaatste aandeelen steeg thans reeds over de 21,500. Een woord van dank werd gebracht aan al de dandbouwsecreta- rissen, die daartoe hebben medegewerkt. De tweede commissie vergadering was aan terreinonderzoek gewijd. Men had zicn in- middels in verbinding gesteld met deii heer Bakema, directeur van een kunstmestfabriek te Amsterdam, die mede eenige terreinen in oogenscliouw heeft genomen. Een lerrein te Middelbur.g bleek minder geschikt. Beter voldeden een tweetal aangebodien terreinen tangs het kanaal onder Ylissingen, ter groot- te van, 6 bunders. Een definitieve beslissing waar gebouwd zal worden is nog niet ge nomen. De heer Bakema achtte 250.000 als stichlingskosten ruim voldoende. Van de electrische centrale te Vlissingen zou men stroom kunnen betrekken. Op de derde vergadering werden de statu- ten na voorlicliting door een notaris voor loopig vastgesield. Een poging van den heer Dr. Jenny Weyer- man, om een afzetgebied in Indie te vinden, leidde niet tot gunstige resultaten. De voorzitter bracht een woord van hulde aan den secretaris voor diens bemoeiingen, waar aan uit de vergadering een woord van dank aan den overleden heer Vorsterman. van Oyen, den man, die het initiatief nam lot deze vereeniging, werd toegevoegd. Een deputatie uit Noord-Holland was op deze bijeenkomsl aanwezig! Het voorstel der commissie, om Noord- Holland op voet van gelijkheid in de coo peratie op le nemen, werd na eenige discus- sie goedgekeurd. De aandeelhouders in N. Holland zullen evenwel met een of twee los- plaatsen genoegen moeten nemen. Door den voorzitter werd opgemerkt, dat wie zich tot nu toe in Zeeland niet tot deelneming bereid verklaarde, achter koimt te staan bij de- genen in Noord-Holland, die zich onmkXdel- lijk daartoe bereid verklaard hadden. Een voorstel uit de vergadering om ook Limburg op le nemen, werd, met het oog op de hooge verzendkosten, niet gewenscht ge- oordeeld. De voorzitter deelde nog mede, dat een maximum van 5000 aandeelen gesteld was. De heer R. Viisser, uit Berkhout, bracht klonk, luisleren. Langzamerhand verdween hun vrees. Jabobbibi vatte het eerst moed; hij kwam voorzichtig naderbij en belastte met den vinger liet wonderdoosje. Daarna voigde de een na den ander zijn moedig voorbeeld en eindelijk wist Hans het opper hoofd over te lialen, bet doosje op te ner men en tegen zijn oor te drukken. Dat was toch een weinig te erg; liet had niet veel gescheeld of Jabobbibi had het tooverdoosje op het dek lalen vallen. Toen Mr. Dikson hem ecliter de speeldoos ten geschenke gaf, kende zijn vreugde geen grenzen. Hij zwoer den blanken eeuwige vriendschapj en op een wenk van hem haalden de wilden nog andere geschenken uit de kano's, een knor- rend varkentje, fraai gevlochten manden met kokosnoten, peperkruid, betel en bananen en wat met bijzondere vreugd door de Europeanen werd begroel eenige manden met heerlijke visch. Men liet het opperhoofd en twee zijner gunstelingen vervolgens in de -'kajuit. Zij liepen tusschen de Europeesche mculiels op de dikke Smyrnasche tapijlen rond als kin deren in een betooverd paleis. Het meest verbaasden zij zich over een marmeren becld van den Apollo van Belvedere, dat in de eelzaal stond. Zij konden hun oogen niet van het kunstwerk afhouden. Voorzichtig en behoedzaam, alsof zij vreesden het mar iner levend te zullen maken, wreven zij met him vingertoppen over het koude steen en eindelijk vroeg Jabobbibi heel ems tig: Dat isi zeker de god der blanken? (Wordt vervolgd.) I w&jm COURANT De Burgemeester van TER NEUZEN hrengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op de gewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 19 Juni 1916. De Burgemeester yoornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tusschen den 22 en 29 Juni 1916 binnen deze gemeente de jaarlijksche collecte zal plaats hebben, ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden dienst in de Jfederlanden, welk Fonds uitsluitend strekt tot ondersteuning van al de verminkten in eenigerlei strijd, waaronder ook die in Nederlands Overzeesche Kolonien of bezittingen, en noodigen mitsdien een ieder uit, om door een milde bijdrage, dat Fonds tot vervulling van het edele doel van deszelfs bestemming, te helpen in staat te stellen. Ter Neuzen, den 14 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEIvE, Secretaris. DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1