ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6391. Zaterdag 17 Juni 1916. 56e Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN: Telefoon 2^. Bit Bias! verschljnt Maandag-, Woensdag- en VrijdagaYond, uitgezond^rd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Regeerings-eieren BU1TENLAND. BINNENLAND. ^er 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Sif vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Bimenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij cSirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. KER/ST3 IBHsA-jD.. De PRIJS der is deze week 6V« cent per stuk. De Burgemeester van Ter Neuzen. De presidentsverkiezingen in Amerika. De uitslag der herhaalde stemmingen op de republikeinsche conventie is geweest, dat rechter Hughes met zoo goed als algemeene stemmen de republikeinsche candidaat voor het presidentschap der Vereenigde Staten is geworden. Telegrafiseh bee ft Hughes zijn candiaatuur aanvaard. In hetzelfde telegram waarin bij de conventie van zijn besluit kennis geeft, levert hij een felle critiek op Wilson's buitenlandsche politick en verklaart hij op te zullen koimen voor onwrikbare handhaving van de rechten der Amerikaan- sche burgers te land en ter zee. Gereed zijn voor een mogelijken oorlog en herstel van beschermende rechten komen mede op hel program van Hughes voor. Huglies, die rechter in het Amerikaansche hooggerechtshof was, heeft als zoodanigont- sla.g gevraagd en verkregen. Fairbanks wordt de candidaat voor hel vice-presidentschap. Roosevelt heeft, nu liij niet de compromise candidaat der republikeinen en progressisten geworden is, voorloopig geweigerd de can didaat der progressisten alleen te worden. Hij heeft aan het cornitd der progresgistische converdie m'eegedeeld, dat liet maar eerst moet onderzoeken, of Hughes' verkiezing in s tands belang zou zijn. Vindt het dit niet, dan is hel nog altijd tijds genoeg om nader te beslissen. Hij heeft intniddels senator Lodge als compromis-candidaat aangeraden. De progressisten hebben in zake de presi- dentscandidatuur nog geen besluit genomen. Voor het vice-presidentschap is John Par ker, van Louisiana, capdidaat gestelo. Aardappelen. Het „Hbl." meldt, dat' aan alle burge- meesters in Friesland opdracht is gegeven, de in him gemeenten voorradige aardappe len, welke niet noodig zijn voor de plaat- selijke consumptie. in beslag te nemen. De voorraad wordt nog geschat op 1 millioen kilogram (100 waggons)." Het bleek, dat be- trekkelijke groote hoeveelheden in handen van opkoopers waren. Te Rotterdam werden alle lad in gen, welke op stroom lagen, onteigend. Ook op de Zuid-Hollandsche eilanden, Hoekscne Waard, Goeree en Q verflakkee zijn groote hoeveelheden in beslag genomen. Al leen in de Hoeksche Waard was nog een voorraad van 20.000 H.L. In Zeeland konden de onteigeningsmaatre- gelen nog niel toegepast worden, omdat de militaire commandant de aardappelen niet vrij wii geven, niQttegenstaande men in be- voegde landbouwkringen de wetenschap heeft, dat er in die provincie tot den nieun wen ooigst in ieder geval voedsel genoeg is. Ter plaatse, waar de distributie geregeld wordt, wijt men den aardappelnood in de groote steden vooral aan dezen militairen maatregel, tengevolge waarvan zoovele dui- zenden Hectoliters aan de binnenlandsche conisumptie werden onttrokken. Wanneer aeze toestand nog eenige weken aanhoudt, wordt de moeilijkheid des te grooter, omdat men aan hel departement van landbouw het stellige besluit heeft genomen, geen enkel consent voor uitvoer van oude'aardappelen meer uit te reiken. De vergoedingf voor de in beslag genomen aardappelen wordt bepaald door een door de regeering aangewezen deskundige, die als basis zijner berekening aanneemt de gemii- delrle marktwaarde in de laatste week vari Mei in de jaren 1912, 1913 en 1911. DE ALGEMEENE TOESTAND. Het Oostenrijksche oorlogspersbureau tracht, in een medededeeling uit Weenen, de beteekenis van den Russischen aanval te verkleinen dit is schrijft het Alg. Hbl. niet wel mogeljjk wat betreft de terreinwinst maar omtrent de door Rusland gemelde cijfers van gevangenen en buitgemaakte kanonnen poogt men wat af te dingen, door de verzekering, dat die offers overdreven zijn. Uit het Oosten rijksche bericht blijkt echter, dat behalve Loezk ook Doebno door de Oostenrijkers is ontruimd, zoodat de geheele vestingdrie- hoek LoezkDoebnoRowno weder in Russische handen isen de Oostenrijkers voegen erbjj, dat zij Doebno verlieten, zon- der een schot te lessen, waaruit men moet opmaken, dat de gebeurtenissen ten noorden van die plaats, bij Loezk, waar nu reeds de Russen tot Zaturtsy, aan den weg naar Wiadimir Wolynsk zijn doorgedrongen, die ontruiming noodig maakten. De steilingen voor Wiadimir Wolynsk werden door de Oostenrijkers krachtig ver- dedigd het Russische telegram meldt. dat daar hevige gevechten worden geleverd. Ten westen van Doebno zjjn de Russen vooruit gerukt tot Demidofka en hebben zij zich meester gemaakt van het dorp Kozin. Meer naar het zuiden is de vooruitgang der Russen eveneens nog zeer krachtig. Daar hebben zjj den rechteroever van de Strypa bereikt, waar zg stuitten op zeer hevigen tegenstand van de Oostenrijkers. En ten zuiden van den Dnjester zjjn Horodanka en Suiatyn-door de Russen be- zet, zoodat ook daar de linie een eind naar het westen is vooruitgebracht. Het Russi sche legerbericht meldende dat de Russen over het geheele front aan de Styr en de Strypa, in het zuidelijk deel van Polesie vooruitrukken, is dus niet te ontkennen en het Oostenrijksche legerbericht kan alleen beweren, dat het front tusschen de Pripjet en de Proeth niet is doorgebroken, doch niet, dat dit front geen kilometers is achteruit gebracht. Het concentreeren van overmachtige Russi sche afdeelingen op het zuidelijk deel van het Oostelijk front heeft wel degelijk een grooten en nadeeligen invloed gehad op de positie der Oostenrijksche troepen, die nog steeds er niet in geslaagd zijn, steilingen te vinden, waarin zij zich tegen die aan- vallen der Russen konden verdedigen zonder totnieuwen terugtocht te worden gedwongen. De pogingen, om ook in het noorden de daar staande Duitsche afdeelingen tot de terugtocht te noodzaken, zijn tot nog toe niet geslaagd. Het Russische legerbericht maakt van die pogingen geen meldingdoch uit het Duitsche legerbericht bljjkt, dat ten noor den van Baranowitsji herhaalde en krach- tige aanvallen, door hevige artilleriebe- schieting voorbereid, tegen de Duitsche steilingen werden ondernomen, doch dat zij door de Duitsche verdedigers werden af- geslagen. Aan het westeljjk front is de strijd in de laatste dagen wat minder hevig geweest. Maar toch niet zonder ernstige plaatselijke gevechten. Het Duitsche legerbericht er- kende het verlies van de op de Engelschen veroverde posities^ bij Zillebeke, waarvan wij gisteren uit een mededeeling van gene- raal Haig kennis kregen. De stelling bij Yperen is dus weder in den ouden vorm hersteld. En verder meldt het Duitsche legerbe richt, dat een deel der Pransche steilingen ten W. van de hoeve Thiaumont werd ge nomen, waarbjj een aantal Franschen ge- vangen genomen en eenige mitrailleurs buitgemaakt werden. Het Fransche legerbericht, dat wel van de beschieting der steilingen bjj Thiaumont sjreekt, zonder het verlies ervan te melden, bericht verder een patrouillegevecht ten Z.O. van den Moulin Sous Tout Vent, waarin de Duitschers werden verdreven, en de oplichting van een Duitschen post ten O. van Soissons. En eveneens een geslaagden verrassenden uitval uit de Fransche stei lingen bij Thann, waarin krijgsgevangenen werden gemaakt. De toestand in Griekenland is nog steeds uiterst verward. De Grieksche regeering heeft op haar verzoek van de Entente-mogendheden nog geen mededeeling kunnen krijgen over doel, oorzaak en uitbreiding van de blokkade, die over de Grieksche kust is afgekondigd. De meening, dat de Entente had aange- drongen op demobiliseering van het Griek sche leger, voor eenige dagen uit Athene gemeld, wordt in een Havas-bericht tegen- gesproken. Dit meldde, dat Duitschland de afdanking der Grieksche troepen had bevolen, wat eehter van Duitsche zijde wordt ontkend. Wie het gevraagd heeft, wordt hierdoor niet duidelijkerhet feit blijft slechts bestaan, dat een groot deel van het Grieksehe leger naar huis is gezonden. In de Grieksche Kamer las Skoeloedis telegrammen voor, ontvangen van Grieksche autoriteiten te Saloniki, die hem meldden, dat de commandant van het Fransche es- kader last gegeven had, alle bewegingen der Grieksche bandelsvloot te beletten. De prefect van Saloniki meldde nog, van den Franschen commandant mondeling kennis te hebben gekregen, dat alle schepfen in de haven moeten onderzocht worden, omdat men een onderzoek voor de draadversperring, waarmede de haven afgesloten is, wil ver- mijden, zoodra de scheepvaart weder vrij is. De prefect, wien verzocht werd zich in dien maatregel te schikken, had dit formeel ge weigerd en tegen het bevolen onderzoek geprotesteerd maar voor de uitvoering er van had hij zijn steun toegezegd. Uit deze niet heel duidelijke mededeeling leidde Skoeloedis af, dat de blokkade slechts van tjjdelijken aard zal zijn, daar de Fran sche commandant spreekt van maatregelen, die genomen zullen worden, zoodra de scheepvaart weder vrij is. De afgevaardigde Angelopoelos stelde in de Kamer voor dat de Regeering aan alle staten, die zich bij de Haagsche Oonventies aansloten, een [protest zou sturen, wegens de volkomen ongerechtvaardigde blokkade der Grieksche havens. De nMorning Post" meldt, dat de ge- zanten der Entente-mogendheden aan Grie kenland een gemeenschappelijke mededeeling zullen doen, betreffende besluiten genomen op de conferentie der Entente te Londen doch over den inhoud dier besluiten en over de bijzonderheden der uitvoering wordt bet diepste geheim bewaard. Zoo wordt het moeilijk daarover iets te weten te komen. BIJ HET FORT VAN VAUX. In de //Daily Chronicle" komt de vol- gende beschrgving der laatste aanvallen der Duitschers op het fort Vaux voor: Twee Duitsche regimenten trokken tegen de westelijke steilingen van het fort op en kwatnen in het vuur der batterijen terecht. Vijf minuten nadat het vuur geopend was, was er van de geheele grijze linie der aanvallers niets meer te zien. Er waren zelfs geen lijken meer waar te nemen; slechts stukken van wat kort tevoren men- schen geweest waren, lagen over het veld verspreid. De strgd in de noordelijke steilingen was het ontzettendste wat ik nog ooit heb ge- zien. Linie op linie werd vooruit geworpen. De mannen vochten met messen, sabels en revolvers. Twee van onze soldaten, die al hunne wapenen kwijt waren, gebruikten hunne stalen helmen om mee te vechten. Een van hen sloeg daarmede een Oberleutnant de hersens in. Zoo vochten wg 18 uur lang en telkens werden aan beide zgden nieuwe versterkingen aangevoerd. •Nog nooit tevoren haaden de Duitschers zooveel gebruik gemaakt van de /,Flammen- werfer". Stroomen vloeibaar vuur vielen op onze steilingen, die gedeeltelgk ontruimd moesteD worden, maar later, bij een tegen- aanval, hernomen werden. Bijzondere staaltjes van dapperheid wer den er vertoond. Een kapitein die af- schuwelijk aan gezicht en. hals verbrand was en den dood voor oogen zag, keerde toch, zijn pijn vergetend, naar zijn com- pagnie terug om die aan te voeren. Een sergeant wierp zich in het heetst van het gevecht op een Duitscher die een Flammenwerfer droeg, ontrukte hem dit toestel en keerde het tegen de Duitschers, van wie hij een aantal verbrandde. Nog een bij zonder moedige daad werd verricht door drie branearddragers. Drie uren lang bleven zij kameraden, die brand- wonden hadden opgeloopen, op het slag- veld opzoeken en redden zoo meer dan 150 man van een afschuwelijken dood. Eerst toen zij zelf ernstige branden hadden ge kregen moesten zij hunne taak neerleggen. VAN HET RUSSISCH-TURKSCHE FRONT. Hebben de Russen hun Aziatisch front verzwakt ten behoeve van dat in Europa Men zou het willen gelooveu, als men verneemt, dat de Turken aan de Perzische grens de Russen op weg naar Bagdad weer hebben teruggeslagen en de stad Kasri Sjirin hebben bezet, enkele weken geleden door de Russen in bezit genomen. In Armenie beweren de Russen de Turken in het gebied van Trebizonde uit hun stei lingen ten westen van Platana te hebben verdreven. Ook elders op het Kaukasische front boekten de Russen vooruitgang. IN MESOPOTAMIE. De Turken maken melding van het in den grond boren op de Tigris van twee vijandelijke kanonneerbooten en drie groote kanen met munitievier opslagplaatsen van munitie en een vijandelijk kamp aan den oever werden in brand geschoten. DE EES VAN YPEREN. De //Daily Mail" zegt, dat de jongste gevechten bij Yperen hebben bewezen, dat twee dingen in de eerste plaats Doodzake- lijk zgn voor het Engelsche leger lo. er moet nog veel meer munitie worden ge maakt, in het bijzonder zware granaten met sterk ontploffingsvermogen 2°. veel meer kanonnen en van veel zwaarder kaliber, moeten naar de vuurlinie worden gebracht Dit is de les die te trekken is uit de ge vechten bg Yperen, maar ook uit die bij Verdun en aan het Russische front. KRAAIEN-VLEESCH. De minister van landbouw in Duitschland verzond in begin §Mei aan de regeerings- presidenten een circulaire, waarin aanbevolen werd de kraaien voor volksvoeding te be- stemmen de eigenaars van bosschen, waarin zich kraaien-kolonies bevonden, werden aan- geschreven de vogels te schieten. Thans wordt aan de Jagerzeitung gemeld, dat de kraaienzendingen, die een vorige week aan- kwamen op de Berlijnsche markt wat de hoeveelheden betrof, beneden de verwachtin- gen zgn gebleven. De Berlijners vochten om zoo te zeggen om de kraaien, die vlot met 70 tot 80 pfenning betaald werden. SLACIITOFFERS VAN DE HAMPSHIRE. Volgens de .//Nowoje Wremija" waren aan boord van de Hampshire", ter bege- leiding van Lord Kitchener, ook een aan tal van de meest gezaghebbende vertegen- woordigers van den handel en de industrie van Engeland, onder andere was daar ook de hoofddirecteiir van de firma Bickers Parker, die onderhandelingen zou voeren met de Russische regeering over oorlogs- leveranties eD overeenkomsten op handels- politiek gebied. GRIEKENLAND DEMOBILISEERT. De berichten uit Griekenland wijzen op plannen van weerszijden, van Bulgaarsch- Duitscbe, zoowel als Franscb-Engelsche, om eindelgk ernst te maken van de vijande- lgkheden. Stroomafwaarts van fort Rupel zgn deBulgaren bezigeen schipbrug, stroora- opwaarts een vaste brug te bouwen over de Stroema. Fransche vliegtuigen hebben de Bulgaarsche stelliDgen, waaronder ook fort Rupel, gebombardeerd. Een Havas-bericht zegt, dat zuidelijk van Demir Hissar Bulgaarsche komi tadji's hand- gemeen raakten met Grieksche patrouilles, waarbij verscheidene Grieken gewoud werden. Skoeloedis heeft onder den druk der Duit schers tot zoo goed als algeheele demobili- satie van 't Grieksche leger besloten. Er werd reeds gemeld, dat 12 lichtingen en Reuter seint er thans nog bij, dat behalve dit contingent nog een groot aantal reser- visten van de acht overige lichtingen met groot verlof gezonden wordt. EEN DUITSCHE IIULPKRUISER VERNIELD. In den nacht van 13 op 14 Juni is de Duitsche hulpkruiser //Herrmann" in de Norrkoeping Bocht ten Zuid-Oosten van Stockholm door vier Russische torpedojagers aangevallen en na manmoedigen tegenstand in brand geschoten. Het scbip werd door de bemanning opge- blazen. De commandant en een groot deel der bemanning werd gered. (De //Herrmann" is een scbip van 2030 ton, toebehoorend aan de //Orean Dampfer Aktien Gesellschaft" te Flensburg. Red.) TER NEUZEN, 16 Juni 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 767.5 Vlissingen. Laagste barometerstand ongeveer 755.0 Oost-Pruissen. Verwachting tot den avond van 17 Jnni zwakke tot matige Noordwestelijke tot Noordoostelgke wind, zwaar tot half be- wolkt, weinig of geen regen, koele nacht, overdag iets warmer. Eene benoeming. Bij Koninklijk besluit is de beer J.- Hel- liuga, onder toekenning van eervol ontslag als sluismeester aan de Westsluis van bet kanaal van Ter Neuzen, te Ter Neuzen, be- liioemd to|t bavenmeester van het kanaal door Walclieren, te Vlissingen. Aardappelenvoorziening te Ter Neuzen. De laatste weken werd door cosumenten erg geklaagd over den prijs der aardappelen, waarvoor reeds 45 cent per vijfkop moest worden betaald. Bg toeval vernamen we dat sedert de vorige week alhier ook aard- appels tegen een lageren prijs zgn ver- kriigbaar gesteld. Er was athier een schip met aardappelen, voor uitvoer bestemd, op- gehouden, daar de aardappelen weer terug moesten naar Holland. Door bemiddeling van de met het toe- zicht op den uitvoer belaste personen werd gelegenbeid gegeven, om daarvan zooveel aardappelen hier te houden als men voor de consumptie noodig achtte. Die hoeveel- heid werd na overleg met de kleinhandelaren geschat op 10.000 K.G. (wat naar men ons mededeelde wel zal blijken te weinig te zgn.) Gisteren is de tweede helft dier partij reeds aan de kleinhandelaren over- gegeven. Het schijnt echter, dat niet veel publi- citeit gegeven is aan dat verkrggbaar zijn van ffRegeeringsaardappelen". Verkooping van een wconhuis. Donderdag werd alhier door den notaris Van der Moer, in het//Hotel de Commerce" ten verzoeke van den beer A. Moens Jz. in het openbaar verkocht een woonhuis met toebehooren en erf, aan de Blokken te Ter Neuzen, groot 64 centiaren. Hiervan werd kooper de beer A. Moggre Sr. voor 2225. Voor beroep beilanki. Door Ds. L. de Bruijne, predikant bg de Christelijk Gereformeerde gemeente te Zaamslag is voor het beroep naar Amers- foort bedankt. Ontslagen. Door het bestuur der christelgke school in de buurt Reuzenhoek is de" onderwgzer aan Mie school J. H., ontslagen wegens onbehoorlijk gedrag. Nooilloltige vergissing. Bij den landbouwer Joz. D. Az. in de gemeente Zaamslag werd de vorige week een kind geboren. Bij vergissing werd het waschwater in plaats van met brandewijn met carbol vermengd en toen de jong- geborene daarmede gewasseD werd, overleed het kind. Uilgtezet. De vorige week is P. d. M., koopman uit Hoek uit het in staat van beleg ver- klaarde gebied verwgderd naar we vernemen was gebleken dat deze speurder diensten verriehtte in dienst van eene vreemde mogend- heid. v Aardappelen. Het Ned. Correspondentiebureau meldt Naar wg met volkomen zekerheid kunnen mededeelen, zullen, wanneer straks de aan- wezige hoeveelheden consumptie-aardappe- len grooter blijken te zijn dan verbruikt kunnen worden, toch in geen geval consen- ten van uitvoer voor die aardappelen worden gegeven. Dure aardappelen. Volgens een bericht in de M. Crt. ver kocht dezer dagen een landbouwer onder Philippine, nog te veld staande vroege aardappelen voor den hoogen prgs van 425 per gemet. De kooper zal natuur- lijk een zeer hoogen prijs verwachten. Diefstal. Uit bet museum van het Zeeuwsch Ge- nootschap der Wetenschappen te Middel- burg is vermoedelijk door een der bezoekers gedurende de Pinksterdagen een gouden ring ontvreerad, welke aan den vinger be- vestigd was van een der wassenbeelden in Zeeuwsche kleederdracht. De ring is ken- baar aan een figuur boven op en een ope ning van onder. De politie stelt een onder zoek in. Polder vergarteringen. flontenisse. Door de polders Stop- peldijk en Lamswaarde is afwijzend beschikt op het verzoek om een bijdrage voor den verbindingsweg. De ingelanden van den polder Hengst- en Rummersdgk besloten in denzelfden geest. Westdorpe. Door ingelanden van den polder Smids Koegorschorre c.a. is af- wgzend beschikt op het verzoek tot het verleenen .eener bijdrage voor den verbin dingsweg. De steminingeci voor de Provineiale Stalen. In verschillende provincies hadden de stemmingen voor de Provineiale Staten reeds plaats. Gisteren was dat het geval in Zuid-Holland, de provincie waarop voor- namelijk de oogen gevestigd waren, omdat een succes der linkerpartgen in die provincie de omzetting der Eerste Kamer bg even- tueele ontbinding zou mogelijk maken. Zg die dat hoopten, zgn teleurgesteld, die 't vreesden, kunnen gerust zijn. Daarvan TER NEUZENSCHE COURANT

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1