ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. aanbesteding! No. 6389. Zaterdag 10 Juni 1916 56® Jaargang. De Oorlog. •a s ABONNEMENT: ADVERTENTICN: m Telefoon 25. Pit B!U yersetiiat Maanfag-, Woensdan- en VrUdagavonH, nitgezooclerd op Feestdanpl Wegens bet Pinksterfeest zal a. s. Maandag geen rwmmer van dit blad verschijuen. PROVINCIALE STATEN. aan te besteden: BINHEWLAND. de F'TOa f- J- van DE SANDE te Ter Neuzee. Landbouwberichten. Per 3 maanden binnen de stad/1. Franco per post voor Nederiand 1 10 ¥,en 2'Ch dUitgeefster' of buiten T" Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. BIHB,3T3 ST. A t> I nfJ. <0t 1 regd3 7 °'40- Vo°> elken regel meer f 0 10 Driis^lwhf tPSaaf van.dnernaaI P'aatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. 1 ue Groofere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend Hande sadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief Inzendmg van advertent,en vddr S Uw den dag d=r udgave. S T JtG M M 1 IV G ter verkiezing van vier leden van de Vpijdag den 16 Jasssg a.s,, DUMOLEYN E. B POPPE A. M.' PUIJLAERT B. C. VAN ROMPU J. A VAN WAESBERGHE F. J. L. M. Kamor Tan Kvvpliunilul uu ruUl ICilOl]. (Herziening tier kiezerslijst.) het uitdiepen der haven in den Margarethapolder. Aardappelen. Yerhooging van den bieraccijns. Cooperatieve Knnstmestfabriek. Kanstmest. wefci ilfluw-Onderlinge. j I"" 'eng/efVail 240 meter (d€ Srootste leug- /K40'voor Ned-,ndis en Wika ,l,(; Burgemeester der gemeente TER NEUZEN brengt ter openbare kennis, dat op van des morgans acht tot des narniddags vijf uren de stemming ml geschieden ter vervulling van vier plaatsen 111 de Provinciate Staten van Zeeland voor L nrivTt vt0G deze 8e)neente behoort De candidaten, in alphabetische voigorde zijn Tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, Iuidende »Hy die opzettehjk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gelah4" nisstraf van ten hoogste EEN JAAR." a Ter Neuzen, 8 Juni 4916. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN: Gelet op art. 7, 2e lid, sub. B, van het Konink- 1 ijk besluit van den 4den Mei 1896 (Staatsblad no. 76): Noodigt hen, die niet voorkomen op de iaatst vastgestelde lijst van kiesgerechtig den voor de Kanxer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzenmaar aanspraak kunnen makeu om op de kiezerslijst te worden geplaatst, uit, daarvan voor 1 Juli a.s. aangifte te doen. Het model dezer aangifte is door den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vast- gesteld en ter Secretarie verkrijgbaar. Om kiezer van leden eener Kamer te zijn, moet men A. kiezer zijn van leden van den Raad der gemeente, waar de Kamer is gevestigd B. aldaar bestuurder of medebestuurder zijn en gedurende ten minste twaalf achtereenvolgende maan- den zijn gevveest van een bedrijf van handel of nijverheid. Voor eene gemeenschappelijke Kamer moeten de kiesgerechtigden, ten., opziehte van de Gemeente hunner inwoning voldoen aan de sub A en H hiervoren genoemde vereisohten. Ter Neuzen, 5 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethoudersrvan ZAAM- SLAG, zullen op Vrijdag 16 Juni 1916) des voormiddags 9l/3 ure, ten Raad- huize dier gemeente trachten Gezegelde inschriivingsbiljetten kunnen tot op het uur der besteding franco ter secretarie worden bezorgd. Inlichtingen zijn te bekomen bij den havenmeester I. Wisse. Zaamslag, 6 Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH, DE FE1JTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. De' Nederlander schrjjft, dat de oorzaak van de aardappelschaarschte moet gezocht worden in een ongdoofelijke schavuiten- streek van enkeJe bij den uitvoer betrokken exporteurs en een regeeringscontroleur die waarschijnlijk door den exporteur in quaes- tie (een of meer) is omgekocbt. De zaak moet zich als volgt bebben toegedrsgen De regeiing van dem uitvoer geschiedt door de z.g.n. Aardappelen-Ver- eemging ouder Rijks-controle. In die Aardappelen- Vereeniging zitten uiteraard ue groote exporteurs, die tegelijkertijd des- kundigen zijn. Nu was in overleg met de Regeering jepaald, dat de zoogenaamde wit-vieezige aardappelen, die voor de codsumptie van geen waaide zijn, mocbten worden uitgevoerd, en van dezen uitvoer hebben enkele expor teurs gebruik gemaakt tot het smokkeJen van groote partjjen consumptie-aardappelen. ko,n echter niet ge'Scbieden zonder bulp en medeweten van een der rijks-controleurs, die aan de grens de taak der douane ver- gemakkelijken. Toen de Regeering van den verboden uitvoer de lucbt kreeg en de burgemeesters telegrafeerden om de aard appelen aan te houden, waren de geladen wagons (of scbepen) telkens juist tevoren vertrokken. Daaruifc bleefe, dat de smokkelaars werden ingelicht en van de voornemens der re geering op de hoogte waren. Het departe- ment moet toen een vaisch bericht hebben uitgegeven, slechts aan zeer enkelen als zoodamg bekend, en ook dit bericht. be- reik.t.e.ndeg jeJtaortegr_TWn controleurs, die reeds bekend moet hebben en onmiddeliijk ontslagen is. Het onder- zoek tot het instellen van een strafver- voiging tegen den exporteur, die van valscbe verklaringen en stukken gebruik moet bebben gemaakt, is reeds in vollen gang Het Nederl. Correspondentiebureau in Ben flaag meldt In verband met de opdrijving van de aardappelprijzen wordt ons van bevoegde zijde medegedeeld, dat bet Rpks Centraal Administratiekantoor en de Aardappelver- eeniging tot heden aan alle aanvragen van burgemeesters om beschikbaarstelling van consumptieaardappelen hebben kunnen vol doen. De prijs van de elders verstrekte aard appelen is gesteld op 4,50 per 106 K.G., op plaats van afladiDg. Rekent men hierbij 50 cts. voor vracht en onkosten, dan is de prijs ter plaatse ongeveer 5 per 100 K.G. of ongeveer 3,50 per H.L. van 70 K.G. Bij bet 2e Kamer afdeelingsonderzoek van het voorstel tot verhooging van den bieraccijns wezen sommige leden op de be- kende bezwaren tegen belastingen op voor- werpen van algemeen verbruik. Vrij algemeen kon men zich echter ver- eenigen met het denkbeeld, ook uit den accijns op bet bier een belangrijk hoogere bate te putten dan daaruit thans verkregen wordt. In de tegenwoordige omstandig- heden acbtte men dan ook het voorstel, waarvan een meerdere opbrengst van 3,600,000 wordt verwacht, voldoende ge- wettigd. Ofschoon het voorstel tot afschaffing van den accijns op azijn, dat met het voor stel tot verhooging van den accijns op bier gepaard gaat, bjj verscbillende leden bestrijding vond, juichten vele anderen daarentegen het voorstel toe. Tegen bet voorstel tot verhooging van het invoerrecht op bier kwamen enkele leden op, voor zoover die verhooging van bet recbt tot f 7 per H.L. meer omvat dan noodig is om met de accijnsverho.iging gelijken tred te houden. Zij zagen daarin een protectionistische strekking en vrees- den represaillemaatregelen door het bui- tenland. Persgesprek met ■Dir. Mr. De Savornin Lohinan. De „Ned." geeft thans plaats aan het ver- slag van een ondierhoud, dat de in o,ns land vertoevendie ver tegen woordigcr van het Weens die „Fremdenblatt" geliad heeft met Jhr. Mr. A. F. de Savornin Loilman. De journalist werd uitdrukkelijk gemachtigd lot publiceering van dat onderiioud. Over de niogelijkheid van vredesonderhan- delingen liet de heer Lohman zich volgen- derw'ijze uit: „Het-is mdjne overtuiging, dat zoowel de Duitsdie Keizer als de Rijkskan- selier den vrede willen. Ik geloof trouwens niet, dat de Duitsche Keizer persoonlijk den oorlog begeerd heeft. Zonder twijfel wil ook Grey den vrede. De moeilijkheid is editer tweevoudig: een psychologische, in zooverre men de bronnen van den haat niet sloppen kan, en de Engplsche staatsman meer dan eenig ander door het volkssenti- menl gebonden is; andererzijds is op dit oogeidilik de militaire situatie in het voor- deel van de Centralen, terwijl de Geallieer- den op de gevolgen der blokkade wachten, alzoo op tie toekomst. In ieder geval is het een stap vooruit, dat men niet meer gewaagt van Duitsch- land's vernietiging, doch zich bepaalt tot die van het Duitsche militairisme. Deze leuze ttioest Grey als exponent der volks- slemming aanheffen. Maar welk parool' van ethischen aard blijft buiten dat over? Nu is, van mijn standpunt, de vernieliging van den militairen geest zonder twijfel eenideaal, maar Engeland wil tot de verwezenlijking a.!1. daf ;C''eaa' dezelfide wapeneu (van iiet lnilitairisme) gebruiken. Hoe langer de oor- log duurl, des te militairistischer naar Rus- sisch model wordt liet zelf; ook op de neu- iraien werkt het militairisme door en zeKs Holland is op het oogenblik meer milita- nshsch dan te voren; ja, zelfs verlangt En- g el and, .egeti Belgie's wil, dat dit land den algeineenen woerplicJit zal invoeren. Gij ziet dus, dat precies het- tegendeel ge- schiedl van hetgeen Engeland zegt te willen en dat het ideaal slechts zeer in de verte' wenkt. Dit in het oog gehauden, is het niet te zien, hoe met vredesonderhandelingen reeds 'U' zo.u worden hegonnen, tenzij dan p ,df Cfpraten verslagen werden en de i.ntente at Jus op eenig tegenwicht kon wii- zen. diet is alzoo een misverstand, dat men mij heeft laten zeggen, dat ik van een Ita- lmansdie nederlaag een spoedigen vrede ver- wachtte. Het militair overvvicht der Cen- trale mogeiuiheden is op dit oogenblik een Dezen toestand wil Engeland niet erken- nen en daar andererzijds Duitschland op ziin overwinnaar.ssIandpunt blijft staan, is een erns ige grondslag voor overeenstemming met aanwezig, at zijn dan ook de weerop- richtmg van Belgie, de outrunning van hiankrijk, de grondvesting van een konink- Hjk Pouen, en de oHtrulming van Servie door den Rijkskanselier niet afgewezen. Be- treffende de beide laatste punten moet ook Oosten rij k-Hongarije zich uitspreken, en Ponsonby richtte zich dus tot een niet-com- pelent adres. In Holland maakt men onder- scheid tusschen Pruisen en Oostenrijk-Hon- ganje; da! men aan het laatste voorkeur historisch,Tis ',laarvan"'i''u"h dat Pruisen milt- r r X J. 1 I Voor alles echter mv/J. 9IL z,ju verleden organisatie der staten worden voorbereid, zooals dit door Javne Hill in zijn bekend boek is ontwikkeld. Wie geen militairisme wil, verlangt de wi- pens sleclits te voeren tot verdediging van bet recht, en niet voor „revanche'' of voor materieele voor deelen. Wilson's optreden is mij, ondanks zijn aan- hieden van goede diensten, afgezien van net bepaalde in art. 3 'van het Haagsche Vredes- traclaat, niet volkomen duidelijk. Meer wil ik daarvan niet zeggen." „Wie is die schavuit!" „De Metaalbewerker" schrijft: Toen de Minister van Oorlog de vorige week; bij de behandeling van het buitenge- wone crediet in het parlexment, de aandacht vestigde op het feit, dat een der munitiefa- brikanten in ons land ter verhooging der te maken winst, het liarde staal zacht maakte, vroeg de liberale heer Ter Spill: Wie is die schavuit? De Minister meende diens naam te moeten verzwijgen. Waarom is ons niet recht duidelijk^ iwant het jgeval vis in de plaats, waar bedoelde sabotteur gevestigd is, een publiek geheim. Wij zouden over het geval misschien niet schrijven, ware het niet, dat ook de arbei- ders van deze handeling weder de dupe worden. De firma Nering Bogel, te Deventer, is ook leverancier van granaten en heeft het staal daarvoor zaclit laLen maken. De ar- beiders, die daai-aan werken, krijgen hun extra in tariet verdiend toon als de granaten zijn goedgekeurd en moeten dat missen, nu bedoelde granaten door de legerautoriteiten zijn afgekeurd. Dat is natuurlijk een groote onbillijkheid, want deze afkeuring ligt bui ten hun schutd, docli is het gevolg van de door de firma gepleegde handeling. Naar aanleiding van dit bericht in „De Metaalbewerker" heejtt de directie der De- venter ijzergiieterij en machinefabriek, voor- dat zjg zich derhalve nogmaals genood- zaaict ziet alle bestellers uitdrukkelijk te waarscbuwen tegen bet plegen van bande- jingen, die in st.rijd zijn met bet bestel- lerseontract van Augustus 1915; dat met alleen de garantie kan worden lngenouden, doch bovendien aan hen, die deze bepalingen overtreden, geen leveringen voor den oogst 1916/17 zullen geschieden. De Commissie van voorbe.-eiding tot strehting eener Cooperatieve Kunstmest- iairiek meent, dat tbans de tijd aan- gebroken is een besluit uit te lokken, om tot sfichting eener cooperatie overtegaan. ^11 is zoo ver gevorderd, dat ruim 20.000 aan deelen toegezegd zijn en ze vertrouwt. dat dit aantal binnenkort nog belangrijk stpgen zai. De Landbouw vereenigiugen in Zeeland en afzonderlgk staande land- bouwers worden daarom uitgenoodigd on I een algemeene vergadering. Ten opziehte der bestuursbenoeming zal aan de vergadering voorgesteld worden die benoeming aldus te doen geschieden Onder elkander wijzen de aanwezigen van bchouwen-Duiveland, Zuid-Beveiand, Qos- telgk Zeeuwsch-Viaanderen, Westelijk A.-Brabant en N.-Holiand 2 bestuursleden en die uit Westelijk Zeeuwsch-Viaanderen, Walcheren Noord-Beveland, Tholen en bt. Pbihpsland en Z.-Holland elk 1 bestuurs- aan" Z«' aldus aangewezen zijn, zullen aan de A. V. voorgesteld worden en indien geen bezwaren er tegen ingebracht worden, verkozen verklaard worden. been J. L. Nering Bogel, meegedeeld, dat inderdaad ter Vergemakkelijking van den ar- beid een kleine partij stalen staven „handr Warm" was gemaakt en op deze wijze tot granaten Yerwerkt. Opzet met min-oirbare bedoelingien was er hoegenaamd niet in het spel geweesl. De directie heeft zich met het munitiebureau in verbinding gesteld, dat op het oogenblik geen nadere mededeelingen kon doen. Schietproeven zullen, naar de firma meende, nog moeten aantoonen, of en in .welke mate de op bovenomschreven wijze vervaardigde granaten minder deugdelijk wa ren. Intusschen gaf de directie grif toe, dat er een fout is begaan, zij 't in onwetendneid. Men was nu door ervaring tot beter inzicht gekomen en zou tegen herhaling van 't ge- beurde waken. De Kunstmest-Commissie maakt bekend dat haar ter oore is gekomen, dat van verschil- lende zijden pogingen in het werk worden gesteld. bestellers vanChilisalpeter te bewegen tot verkoop aan derden van de door hen uit de stoomschepen Andijk en Riouw als- nog te ontvangen partij en gehouden van de Zeeuwscbe Landbouw- Onderlinge onder leiding van den beer H. A. Hanken. Uit het jaarverslag over 1915 bleek, dat op 31 December waren aangesloten 1057 landbouwers. In het verslagjaar kwamen 450 ongeval-aangiften in. Hieronder waren 3 patroons-ongevallen en 4 gevallen van bedrijfsziekte geen dezer was van ernstigen aard. In 427 gevallen was de getroffene binnen 2 maanden hersteld. De overige 23 ODge- vallen werden na dien termijn aan de directie ter verdere behandeling overgedragen. Drie van deze patienten moesten reeds blijvend invalide worden verklaard, drie andere zijn nog niet geheel hersteld. In hoeverre bet noodig zal zijn ook aan hen een eene blijvende uitkeering toe te kennen, valt op dit oogenblik nog niet te zeggen. Als oorzaken van de ongevallen worden genoemdvoertujgen 35paarden 51 hoornvee II; varkens 1; honden 1; land- bouwmachines 31 val van den arbeider 70 val van een voorwerp 12; beknelling 11; krachtsinspanning 63snijdende werktuigen 71infectie 55 oogkwetsing 21 brand- wonden 3 bedrijfsziekten 3 diverse oor zaken 11. De 427 ongevallen die door de Zeeuwsche Landbouw-Onderlinge werden behandeld, hebben opnieuw bewezen dat het land- bouwbedrijf geenszins gevaarloos is. De getroffen landarbeiders zijn, doordat de patroons lid van de Landbouw-Onderlinge zijn, geholpen. Ze bebben van-de Landbouw- Onderlinge een steun gekregen, die hun anders niet zou zijn verleend, omdat voor de Landbouw-Ongevallen-Verzekering nog geen wet bestaat. De onkosten, die voor de patroons op deze verzekering komen, bedragen 1.15 per 100.— jaarloon, of voor een knecht die 400.loon per jaar verdient, worden de kosten negen cent per week. Voor deze kleine uitgave worden ook de geldelijk gevolgen van de zwaarste onge vallen gedekt. De ziekte-verzekering voor inwonend personeel heeft zich gedurende het ver slagjaar wederom belangrijk uitgebreid. Er zijn thans 10 afdeelingen in werking, het aantal verzekerden bedroeg in 1914 1006. De gemiddelde kosten bedroegen over 1915 3.11 per verzekerde. BE „UEBER-ZEPPELIN". Men schrijft uit Zurich, dir. 1 Juni: Dezer dagen hadden de bewoners van dea Bodensee (meer van Konstanz) gelegenheid den reedis lang bij geheimzimiige mededee lingen aang&kondigde „Ueber-Zeppelinin zijn bijna ongelooflijke bewegingen te be- wonderen. De nieuwe „Luftkreuzerheeft i te was tot dusverre 168 meter) en een in- slechts'Th mCtCr (t0t dusverre 19 tot 20 duizend kub. M. Het E-h^'t draagt Vier g°ndels (tot dusverre sleclits twee) en ls evenals een marine-krui- ser bewapend met artillerie, machine-gewe- ren, torpedo s en pantsers. Het kan vele tonnen ontplofbare stoffen meevoeren en •heert een hemanning van 30 lot 40 personen. n zijn vorra gelijkt het nieuwe vaartuia vol- Komen op een visch, en is nietlegenstaande zijn reuzenafmeIingen stank en sierlijk van derTrt ,;StUIUrinrk'1Uing is een geheel an dere dan hij de vroegere modellen; zij ver- krnik rfn achterea S^ien em voimaakt ,ruis De vier gondels zijn niet alien even grout; voor aan de spits is de langste gon- del bevestigd, dan hangen in liet midden van den romp twee kleinere gondels naast el kander, en de vierde, iels kleiner dan de eerste hangt achteraan en reikt bijna tot het stuur. Een loopgang. in den romp in- gebouwd, verbindt onderling de vier <*ori- 1n w Wnar,m men dan met een trap afdaalt. rlP,-in fllnken„van d,en romp, die 21 afzon- deihjke gascellen draagt, ziet men voor en achler een donkere vlek, als een grool kwa- uraat; men zegt, dat het afsluitbare irsscn /v,apri" kleine artillerie-slukken staan opgesteld. (Jolwtxjvenop den romp is, even- als hij de oudere modellen, een platform gebouwd, waarop een stuk licht geschut en eenig ©machine-geweren "staan. De moto- 1 en die 3000 lot 1000 pa'ardekrachten ont- wikiielen yerleenen het schip een snelheid dn Per uur- Het stuurvermogen is voimaakt. Zoo draait net schip in min der dan een halve minuut om zijn eigen as. Doch wat veel sterker is, onder een hoek van 4o graden, een rich ting, die vooral hij dj_n aa"va.' °P zeeschepen zeer gunstig is) lijn ie vallen. V'AofkT'i<BraiS^L«Aalk_siielhei.1 is van .groot belang, wijl door den schuinen stand het balton-massief als tref-object voor den aanvaller beduidend verkleind wordt. Deze „Ueber-Zeppelins" zullen dan ook hoofdzakelijk bestemd zijn voor den strijd met de vijandelijke vlolen. Tot zoover de correspondent van den „Bund". Van andere zijde wordt dan nog gemeld, dat de torpedo's, die deze „Ueber-Zeppelin" voert, en waarvan ook in bovenstaande be- schrijving sprake is, luclit-torpedo's zijn van het systeem-Junge.- De Zweedsclve majoor Junige vond in 1900 een lucht-torpedo uit, die een draagwijKjte had van 15 Iv.M. en 200 K.G. onlplofbare stoffen met zich kon voeren. De uitvinding wei'd eersL aan het Zweedsche militaire departement aangebo- den, dat echter geen belang stelde in deze uitvinding. Junge trad daarna in onderhan- deling met de Duitsche regeering, die on middeliijk den nieuwen torpedo aankocht. DIENSTPLICHT VOOR VROUWEN. Er is in Duitschland laatstelijk veel ge- schreven over dienstplicht voor vrouwen. De gedachte is al oenige tientallen jai'en oud, maar nooit zoo emstig opgevat als nu. Ook in kerkelijke kringeh maakl men er propaganda voor; zoo komt het, dat in de „Christliche Welt" van 11 dezer het onder- werp door een voorslander wordt ingeleid. De sdbrijver, Hermmm Pankow, verklaart, dat de oorlog de dringende noodzakelijkheid van den dienstplicht voor vrouwen neeft aangetoond. Terwijl zij grootendeels on- voorbereid den man over 't algemeen uitste- kend hebberi vervangen, bleken zij op linn eigen terrein, liuishouding en verpleging, onder de buitengewone omstandigheden te kort te scbieten. Er is vooral in den tijd als tegenwoordig, maar ook in gewone tij- den, uit de vrouwei 1 wereld. voor het volk meer nut te trekken en de vrouw zal er zelf wel bij varen. De schrijver stelt'zelf niet een bepaalden vorm voor, riiaar hij geeft een beknopt en voor buitenstaanders niet altijd even dui delijk overzieht van de verschillende vor- men, die worden aanbevolen. De wensoh van enkelen bepaalt zich tot verplicht her- halingisonderwijs met onder wij s in huishou- den onder staatstoezieht; de meisjes kunnen fhuis blijven wonen. Eigenaai-dig, dat de schrijver dit onder dienstplicht brengt. An deren willen de kweekelingen in ziekenliui- zen, kindertehuizen, huishoudscholen en in- stellingen voor socialen arbeid lircngen; ook dan heeft men bestaande inrichtingen ge- noeg, rekenen de voorstaanders uit. Meer militairistisch zijn de voorstellen om de meisjes op te leiden voor den dienst in hospitalen en bureaux voor legervoeaing en kleecting, of ze elk een mannevak te laten leeren, om de eerste aanvalskracht van het lager te versterken. In deze rioliting gaat ook het bouwen van kazemes, „diensthui- zen" met den aankleve van uniformen, gra den en dergelijke; de schrijver noemt dit „e,en beetje Potsdam'' in ide opvoeding der meisjes, wat men heel nuttig acht. De eigen- lijke diiemsltijd varieert tusschen een half en ten hooigste twee jaar; worden er herhalings- oefeningen aan verbonden, dan kan hij op-

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1