ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Onderwijzeres. aanbestedIngl No. 6388. Donderdag 8 juni 1915. 56e Jaargang. 8E11IEHTEBAAD. Onderwijzeres, De Oorlog-. De krijgsloecLrijven. ABONNEMENT: ADYERTENTSEN Telefoon 25. Wegens het Pinksterfeest zal Zs. Maandag geen nummer van dit blad verschijnen. aan te besteden: het uitdiepen der haven in den Margarethapolder. BINNENLAND. Bit Blad verschijnt Maanda^, Woensdag- en YrijdagaYODd, nltgezonderd op Feastdagen, Per 3 maanden binnen de stad 1Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor-Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2.— Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij clirecte opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere. letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUP op den dag der uitgave. oDDerbevelhebber llianis een offensieve be- i T Dood van den Engelschen Hlinisten van Oorlog, Lord KITCHENER. 1 BEE CO U RANT. De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden geliouden op %rij(l»K den Juni IttlO, dea voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 7 Juni 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG roepen op, sollicitanten naar de met ingang van I September a. s. vacant komende betrekking van aan de Openbare Lagere Dorpsschool (hoofd de beer P. C. de Mook) in het bezit van akte j en k. De jaarwedde bedraagt /*2S,boven het wettelijk minimum, terwijl voor het bezit der akte k IOSs— wordt genoten. De belooning voor het geven van her- haliDgsonderwjjs bedraagt 60 cent per gegever. lesuur. Inzending van stukken voor den |«'en Juii a. s. Zaamslag, den 6den Juni 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lzn., Secretaris. Burgemeester en Wethouders van ZAAM SLAG? zullen op Vrajdag 16 Juni 1916] des voormiddags ure, ten Raad- huize dier gemeente trachten Gezegelde inschrijvingsbiljetten kunnen tot op bet uur der besteding franco ter secretarie worden bezorgd. Inlichtingen zijn te bekomen bij den havenmeester I. Wisse. Zaamslag, 6 Juni 1916. Burgemeester. en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. I dringend verzoek richten om alsnog te laten Het OostenrijBsch I»ericht erkent, dat ten i l. ..I XT W trnn Turn.nnu tip I'«llN«s.Pn 1TI afkondigendat genoemd uitvoerverbod door u riiet zal worden ingetro'kken, teruij de veeprijzen en dientengCvolge de vleeschpnj- zen op een ineer normaal niveau zijn terug- geloopen. 't Welk doende enz." Laager in lions! houden van msli Ueplieh tigen. Bij het onderzoek in de 2e Kamersectie van bovenbedoeld wet son twerp werd door verscheidene leden wederom twijfel uitgc- sproken of het voorbdurend onder de wa- penen houden van een zo,o groote troepen- maeht wel noodzakelijk is in liet belang van 'stands veiligheid, en dus wel verant- woord in verband met de groote personeeie en financieele lasten, die ctaaraan voor de natie zijn verbonden. Sommige leaen ver- klaarden geen vrijheia le kunnen vinden aan dit weteon twerp bun stem te geven, wan- neer niel tevoren door de Regeering opover- -luigende wijze is aangetoona, dat geleide- lijke demobilisatie met mogelijk is. Voorls werden betreffenae de oanstandlg- heden, waaronder de manschappen nun dienst moeten verriehten, verscliillende op- merkingen gemaakt. Ten aanzien van de verlovenregeiing werd in het bijzonoer aan- gedrdngen op nauwgezette naleving door ae kdmmandanten van de door de hoogere autoritdlen vaslgestelde bepalingen. Geen vacantickaarten. Naarmen van bevoegde zijde verneemt, staat vast, dat ook dit jaar geen vacantie kaarten zullen worden afgegeven, omdat ae beperkte dienstregeling, welke in verband met de tijdsomslandigheden nog steeds ge- liandhaafd moet worden, niet' toelaat, dat aan bet toch reeds groote aantal reizigers <ry. vi xctrtprtf zen nog uitbreiding wordt gegeven. Verbod van uitvoer van bindrottlng. Het Stbl. no. 270 bevat een Ivon besluit van den 3den dezer, houdcnde wijziging van het verbod van uitvoer van bindrotting. Het eenig artikel van het Ron. besluit van 16 -Maarl (Stbl. no. 131) wordt gelezen als volgl: de uitvoer van rotting! is verboidien van den dag der- afkondiging van dit besluit. Wij behouden Ons voor dit verbod tijde- lijk op te heffen of in bijzondere gevallen daarvan ontheffing te doen verleenen. Geen uitvoer meer van vee en rundvleesch. Gisteren heeft aan het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel een be- spreking plaats gelrad over den uitvoer van vee en vleesch. Naar het Nederl. Correspondentiebureau meldt, werd er besloten, dat in de eerstvol- gende maanden geen rundvleesch, noch slachtvee, noch eenig ander vee, dragend of melkgevend, meer zal worden uitgevoerd. Slechts voor twee kleine partijen is op grond van overwegende redenen alsnog de uitvoer toegestaan. Alle verdere uitvoer van vee of rundr vleesch zal worden geweigerd. W'eer wiltebrood. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft ingetrokken: le. met ingang van 19 dezer: het verbod aan de meelfabrikanten om gebuild tarwe- meel af te leveren; 2e. met ingang van 24 dezer: het verbod om wiltebrood te bakken. (St.ct.) N.-W. van Tamopol de Russen in eenige Oostenrijksch-Hongaarsclie stellingen binnen- drongen, docb meLdt verder, dat bij een tegenaanval de Russen weder daaruit wer den verdreven. Op andere punten zijn ech- ter, naar het Ooslenrijksch bericlit meldt, de Russische aanvallen mislukt. Uit deze eerste berichten is nog niet veel meer op te maken, dan bet feat, dat het verwachte Russische offensief begonnen is. Dat het te verwachten was, blijkt niet al- leen uit den aanhef van lvet Oostenrijksch- Hongaarsche legerbericht, maar ook uitver- schillende andere mededeelingen. Juist op Zondag seinde de oorlogscorres- pondent van bet „Berliner Tageblatt aan zijn blad, dat drie weken na het begin van het Oostenrijksch-Hongaarsclie offensief in Zu id-Tirol de Russen zich gereed maakten voor een krachtig offejisief optreden tegen de Oostenrijksche posities. Het is duidelijk, dat er verband bestaat tusscben die beide liewegingen. De overtuiging, dat de Oosten rijksche generale staf troepen heeft ont- trokken aan het Russische front voor den aanval op de Italiaansche stellingen, en dat dus waarsehijnbjk de kins om door de Oos tenrijksche stellingen te breken verlioogd is, bij een krachtigen stool, heeft in Rusland aanleiding gegeven lot Sie plannen voor een offensieve beweging op uit punt; maar die overtuiging niel alleen. Bij het bezoek der Doemaleden aan het Italiaansche front werd reeds gewezen op de wenschelijklieid, om door een krach tigen Russischen aanval op de Oostenrijksche stellingen een diversie te beproeven en de Oostenrijkers te nood- zaken bun legerxnacht in Italie te verzwak- ken, om den Russischen aanval te kunnen weerslaan.- iiei Deriem m nei „eeri. i_n<reblatt van den oorlogscorrespondent maakt den tn- druk, alsof dit een misrekening ware. Hij zegt, dat dit offensief, omdemomen in de verwachting de Oostenrijkkche actie in Italie te belemmeren en tegenover het verzwakte front aan de Styr een gemakkelijk sncces te behalen, op krachtigen tegenstand zal moeten stuiten. Feitelij.k zijn de Oostenrijk sche stellingen in maandenlangen arbeid on- gewoon sterk gemaakt en is het aantal man- schappen in de verdedigingslinie ongewoon hoog, zoodat de meening, dat vandaar troe pen naar Italie zijn vervoerd, onjuist is. In het Oostenrijksche hoofdkwartier werd een Russische aanval verwaclit, en zijn alle maatregelen genomen om dien tegen te hou- j den. Dal de aanvallende beweging aanvanke- I lijk eenig succes zou kunnen hebben, voor- zag men. Want over het geheele uitge- strekte front aan den Dnjester, de Strypa, in Wolhynie en aan de Poetilowka waren de Russisdie kanonnen begonnen met het trammel vuur, de voorbereiding voor den aanval; niemand kon eclitei- met juistheid voor»ien op welk punt van die linie de aan- valspoging zou plaats hebben. Op verschil- lende punten kon men toebereidselen ont- waren voor een infanterie-aanval. En vooral aan de Poetilowka was het artillerievuur ongewoon hevig. Thans is de aanval begonnen tusschen de Proeth en de Styr. De berichten van de vol- gende dagen zullen ons over het vertoop van dien aanval wel meer bijzonderheden brengen. Jan Ligltiart. De Koningin heeft een bjjdrage doen toekomeu aan het uitvoerend comite, dat beoogt de nagedachtenis van Jan Ligthart te eeren, door het tot stand brengen van een volksuitgave van zijn geschriften. De veeprijzen moeten naar beiiwlen. Aan den Minister van Landbouw is vol- gend adres verzonden: j.Ondergeleekenden, vormende de Yoedings- commissie te Doi-drecht, nemen de vrijlieid, Uwe Excellentie het volgende onder de aan- dacht te brengen: dat zij met groote ingenomenheid kennis hebben genomen van het uitvoerverbod van vee, mei de loffelijke bedoeling de vleeseh- prijzen daardoor te verlagen; dat zij echter met alle bescheidenheid op- merken, dat het systeem „vasthouden", dat gedurende de crisis zoo menigmaal op elk gebied van levensmiddelen noodlottig werkle en zelfs ten onnechte bij velen de uit- gesproken meening vestigde, dat uitvoerver- - bod geen prijsverlaging zou ten gevolge heb ben. ook in dit opzicht oorzaak zal zijn, dat het beoogde doel niet of in onvoldoende mate zal worden bereikt; dat voor het vasthouden van het vee dit moment wel het gunstigste van het geheele jaar voor de veehouders is; dat het te betreuren zou zijn wanneer op deze wijze geen behoorlijke vleeschprijsver- laging zou worden bereikt, te meer omdat het een middel zou zijn om de varkems- aistributie door het veel grootere var- kensvleeschverbruik, niet in het gedrang—te brengen redenen waarom onidergeteekenden. tot Uwe Excellentie met alle bescheidenheid het DE ALGEMEENE TOESTAND. Snel verandert de toestand, sclirijft het „A1e- Hbi;;. Maandag nog schreven wij, dat aan bet Oostelijke front, waar men het Russische voorjaarsoffensief verwaohten zou, ongevecr nicLs gebeurde. Toen was er al »wat gebeurd, toen was het offensief reeds begjonnen. En aanvankelijk met eenig succes voor de Russen. Na de krachtige, maar mislukle pogin- gen om door de Dultsche stellingen bij Dunaburg te breken, heeft de Russische weging ondernotmen aan het Zuidelijk deel de Westelijke helling van den Monte Lem van het front, tusschen de Proeth en de merle gelegen is,aan den spoorw^ Asiago Inmididels is aan het Italiaansche front de strijid nog steeds niet tot staan gekoiiien. Uit alle berichten blijkt, dat de Italianen met ongewonen moed strijden en krachti gen tegenstand bieden. irtraar ook, dat zij niet in staat zijn den vooruitgaug der Oos tenrijksche legers tegen te houden. De Oos tenrijksche berichten blijven melding ma ken van gestadigen vooruitgaug, waarbij tal van gevangenen worden gemaakt en artil- lerie genomen. "De verwachting der Italia nen. dat de Oostenrijksche zware artillerie met de infanterie niet gelijk zou kunnen oprukken, werd niet verwezenlijkt. De os tein-ijksdie veld- en zware artillerie rukken geregeid op, -en nemen dadelijk de vijande- lijke stellingen onder vuur. Daardoor is het mogelijk, dat de Italianen telkens worden tea*uggedreveil. Het dorp Cesuna, dat^ aan Caillette-bosch door de Duitschers, werden van Fransche zijde lierhaatde pogingen on- dernomen om het terrein te herwinnen, dat tusschen de Zuid-Westelijke punt van dit bosch en den Chapiter-rug gelegen is. De Duitsche berichten meldien, dat die aanval len werden afgeslagen en dat bij een tegen- aanval het dorp Damloup werd _genomen. Ten gevolge daarvan is het fort Vaux thans van twee zijden, van het Noorden en Oosten, door de Duitsche troepen ingesLoleii. De nieuwe aanvallen, door de Duitschers ge- daan tusschen Vaux en Damloup, zijn ech ter, volgens het Fransche legerbericht, mis lukt; zij werden -door het Fransche vuur tegengehouden. Zoo als wij reeds meldden, zijn. volgens het Fransche bericht, in de Noordelijke ves- tingwerken van het fort Vaux Duitsche troe pen binnengedrongen, die echter nog niet in staat waren van het daar bereikte voor deel gebruik te maken. De Franschen in het fort verdedigden hunne stellingen moedig. Onder die omstandigheden zal ook in Frankrijk bet bericht van het nieuwe Rus sische offensief met blijdschap worden ver- nomen en zal men ook daar met belangstel- liing de pogingen volgen van den Russischen bondgenoot, om door zijn aanvallend op- treden de Oostenrijkers en Duitschers aan de Oostgrens te nopen hunne troepen bijeen te houden. Terwijl de Engetsche en Duitsche pers en ook de Regeeringen der beide staten nog besehouwingen verspreiden over den groo- ten zeeslag bij Jutland, en beiden de eer van 1 de overwirinina aan zidi rekenen (in Enge- land werd zelFs al gesproken van een ncr- innering aan Trafalgar), heeft Engeland ter zee een Slag getroffen, die, naar te vermoe- den is, nog dieper zal treffen dan de eerste berichten omlrent den zeeslag, waar de Mi nister van Oorlog, de sedert den Transvaal- oorlog zoo bekend geworden generaal Kit chener met zijn geheelefi staf daarvan het slachtoffer geworden is. Gisteren avond ontvingen wij het volgende telegram LONDEN, 6 Juni. De Admiraliteit maakt officieel bekend: De hevelhebber van de groote vloot rap- porteert met diep leedwezen, dat de kruisei Hampshire, met lord Kitchener en zijn staf aan boord op weg naar Rusland, gistereu- avond ten Westen van de Orkney-eilanden door een mijn of wellicht door een torpedo tot zinken is gebracht. Er ging een hooge zee. Ofschoon al het nMigelijke is gedaau om onverwijld hulp te bieden, is er, naar men vreest, weinig hoop, dat er iemand gered kon worden. (De Hampshire was een pantserkruiser van 11.000 Ion, in 1903 te water gelaten, be- in and met 655 koppen.) De „N. R. Crt." ontving nog de volgende telegrammen LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) Officieel: De Hampshire is gisteravond om 8 uur ten Westen der Orkney-eilanden door een tor pedo of een mijn tot zinken gebracht. Tor- pedojagers hebben de zee afgezoclit, en pa-- trouilles hebben langs de kust gespeurd. Er zijn echter tot dusver nog slechts enkale lijken gevonden. Stvr. Het Russische legerbericht zegt, dat in den ochtend van den 4en Juni een hevig gevecht ontstond tusschen de Pripjel en de Roemeensclie grens. Daar hebben de Rus sen klaarblijkelijk thans een groote leger- macht bijeen gebracht, en deden zij lievige aanvallen op de stellingen der Oosten rijksch-Hongaarsclie legers. De Russische artillerie nam de versterkingen en schuil- plaatsen van de Oostenrijkers onder vuur, en de infanterie ging vooruit tot den aan val op de stellingen, die door het artille rievuur stormrijp waren geworden. Het Russische bericht meldt, dat op verscliil lende pLaatsen Oostenrijksche stellingen wer den genomen, waarbij dertienduizend man krijgsgevangen werden gemaakt en artillerie buitgemaakl werd. Pioveney, ten Zuiden van het station Ca nove, is door de Oostenrijkers bezet; in het Posinadal zijn zij on-danks den hevigen tegenstand vooruitgedrongen en hebben zij een sterk Italiaansch steunpunt bezet. Het Italiaansche legerbericht meldt echter, dat na een hevigen aanval in de ridding van Monte Alba en den Posinapas, de Oos tenrijkers moesten terugtrekken. En aan het Fransche front duurt de slrijd fiij Verdun niet onverminderde hef- tigheid voort. De „Echo de Paris" noernt de Duitsche aanvallen bannerslagen, die zoo krachtig neerkomen, dat de Fransche linies hier en daar moesten worden teruggenomen. Vooral op den Oostelijken oever van de Maas, tusschen Vaux en Damloup, werd hevig gevochten. Na de verovering van het LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) Officieel: Kit chener was op weg naar Rusland op uit- noodiging van den Tsaar, en op verzoek van de Engelsche regeering zou hij van de ge- legenheid gebruik malten voor het bespreken van belangrijke militaire en financieele za- ken. LONDENp 6 Juni. (Reuter.) Orficieel: KiL- chener had niets anders dan een zuiver per- I soonlijken staf bij zich, een ambtenaar van het ministerie van bnitenlandsche zaken en twee vertegenwoordigers van het ministerie van muni tie. LONDEN", 6 Juni. (Part.) Het bericht van Kitchener's dood heeft te Londen natuur- lijk geweldige beroering teweeggebracht. Bij bet lezen.van de bulletins schenen de men- schen aanvankelijk nauwelijks te lieseffen waar het om girig. De geheele houding van het publiek en de wijze waarop het zich uilte, toonde welk een geweldigen vat Kit chener's naam op de verbeelding van het volk had. Sir William Robertson, die den laatsien tijd reeds zulk een groote bevoegdlieid had aan het departemient van oorlog, wordt al- gerneen als de opvolger van Kitchener ge- noemd. De „Star" schrijft: Gelukkig voor land en leger, dat een zoo knap organisator, van nabij bekend met den bixmenkant van het militair bedrijf, bescliikbaar is om de draden op te nemen waar Kitchener ze heeft laten glippen. Naar aanleiding van -deze gebeurlems sehrijft de „N. R. Crt." Het noodlottig nitei-nde van Lord Kitche ner. den Engelschen minister van oof-log, is eene gebeurtenis, die niet slechts in Enge land, doch in alle vijf werelddeelen een geweldigen indruk teweeg zal brengen. Fe geweldiger, omdat het liier eene volkomen geweltigde oorlogsdaad geldt, waarop nueen- maal elk, die aan het gruwelijk Europeesch wanbedrijf deelneemt, bedacht moet zijn. Lord Kitchener was aan boord van een En- gelsch oorlogsschip, en het is, krachtens oorlogsrecht, geoorloofd, zulk een schip zon- der pardon naar den kelder te jagen. Is liet schip getorpedeerd Het Engelsche officieelc bericht laat de mogelijklieid open, dat het schip op eene mijn is geloopen, doch geefl overigens niet onduMelijk te ken- nen, dat door de Engelsche autoriteiten de meening wordt aangehangen, dat ook Lord Kitchener aan eene duikboot ten offer ge vallen is. Blijkt dit inderdaad het. geval te zijn ge- weest en bij de tot nu toe beschikbare gegevens, moet men dit wel aannemen dan zal deze omslandigheid den indruk, dien Lord Kitchener's dood om zijn persoonreeds verwekken moet, en- nog te grooter om zijn. Hij is dan geVaUen, niet door een noodlot tig toeval, doch door eene welbewuste han- deling van de tegenpartij. Ook het tijdstip, waarop deze slag aan Engeland toegebradit is, verhoogt er de be- teekenis van. De zeeslag bij Jutland, de groolste ovei-winning na Trafalgar zooals het in sommige Engelsche bladen lieette ligt nog slechts enkele dagen in het verle- uen. In Engeland putte men frissche kraclit uit de opnieuw ingepreute wetenschap, de zee te beheerschen. Men vraagt zich af, of deze overtuiging niet te stevig gevestigd ge worden was, en daardoor aan Engeland parten gespeeld heeft. Zijn wel alle voor- zor"en in adit genomen, die men verwach- teii zou. wanneCT lcmanu ran oe ocrceicem.s van Lord Kitchener de reis over zee gaat ondernenien Is niet te vast er op gebouwi, dat ter zee voorshands geen gevaar dreigde? Men kan zich nauwelijks begrijpen, hoe het anders mogelijk is geweest, niet dat het schip getorpedeerd werd of op een mijn Hep dit zal, bij de beste voorzorgen zelfs, wel niet altijd te vCrmijden zijn maar dat geen andere schepen in de buurt waren, dat geen middelen aanwezig waren, om aan Engeland's legerhoofd het leven te redden. Lord Kitchener's dood hoe overweidi- gend het feit is zal voor den verderen loop van den oorlog niet van onmiddellijke I beteekenis zijn. Engeland verliest in hem I een bekwam en gezien legerhoofd, een chef die misschien moedlijk te vervangen zal zijn, doch de ander, die zijn taak zal overnemen en vervolgen, zal worden gevonden, en de kracht van Engeland in den oorlog zal door het verlies in "het minst niet.gebroken zijn. Dei- kan men verwachten, dat deze gebeur tenis hel Engelsche volk nog vasthoudender, nog besiister, en nog minder tot toegeven of schikking geneigd zal maken, dan dit energieke volk reeds uit zijn aard is. in de plannen der Entente kan door Lord Kitche ner's plotseling verscheiden misschien een oogenblik eene kleine stagnatie komen de Engelsclie oorlogsmiiiister met zijn staf gingen natuurlijk voor een belangnjk over- leg naar Rusland, dat nu eenig uilstel zal lijden maar bekorting van den oorlog zal ook het verlies "van deze levens niet brengen. Veeleer het tegendeel, omdat men in Engeland zal verlangen, alvorens van vrede gesproken wordt, Lord Kitchener's dood zal zijn gewroken. 1 En zoo blijven alien, die het afgrijselijk oorlogsbedrijf met steeds grooter weeczin aanschouwen, als voorheen, voor het groote vraagteeken staan. Hoe lang nog? Enge land is thans zwaar getroffen; in Engeland, dat zijjie groote marmen gul vereert, treft zoo'n slag zwaarder hog, dan in vele an dere laiiden, en >dit vervult ook neutralen met deernis. Doch ten slotte is Lord Kit chener tocli slechts een van de honderd- duizeniden, wien gelijk lot trof, en die in hun kring niet minder zullen worden ge- mist. en niet minder zullen worden be- treurd, dan hij. Hoevele honderdduizendfen van alle 's Heea-en landen zullen nog moeten volgen, eer de levenden, die het in hun macht hebben, aan den oorlog een eihde te maken, tot een begin van bezinning gera- ken? Op het Oostelijke gevediLsterrein duurt de veldslag op een 350 K.M. breed front met groote hevigheid voort. De Oostenrijksche troepen moesten zich ten Noorden van Okna terugtrekken. Op hel front van de Pripet tot de Roe- meensche grens hadden de Russische troe pen succes en meldt het Russisch bericht, dat zij 480 officieren en meer dan 25.000 soldaten gevangen genomen hebben en bo- vendien 27 kanonnen en meer dan 50 ma- chinegeweren hebben buit gemaakt.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1