ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF. ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No, 6385. Donderdag 1 Juni 1916. 56e Jaargang. DRANK VET. IIIBlItlll HSIAFT De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN Telefoon 25. Dit Blad versGhijnt Maandag-, Woansdag- en Vrydagavond, uitgezonderd op Feestdagen, hU de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. BINNENLAND. FEUILLKTON, 3 maanden binnen de stad f\.Franco per post voor Nederland y 1.10. ■SiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buixenland 2.—. -.^en abonneert zich bi] de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingeko'men een verzoekschrift om vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein van ADRIAAN KAAN, van beroep timraerman, te Ter Neuzen, voor het benedenlokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 14 en. gelegen aan de Markt. Binnen twe% weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verieenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 29 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van 30 Mei. M. U. L. O. en U. L. O.-wei. Aan de orde is de voortzetting der be- raadslagingen over de regeling van het meer uitgebreid lager onderwijs en het uitgebreid lager onderwij?. De heer Van der Molen betuigt, volgens het versiag der H. Crt., zijn blijdschap over dit reeds in 1901' beloofde ontwerp en over het feit, dat nu de lager onderwjjs- inspecteurs zijn gehoord, die er zeer mee ingenomen zijn. Het ontwerp is niet ideaal, maar waarborgt, voor zoover men zien kan, een behoorlijke ontwikkeling. Spreker protesteert tegen de klachten over sommige inrichtingen van het bijzonder onderwjjs, voor zoover deze in de rapporten der onderwijsinspecteurs doorschemeren. Zij laten zich daarbij, naar 'tschijut, wel eens door'iets anders leiden dan door hun kennis der Lagfer Onderwijsweh Zoo kan men in het versiag der inspec- tie van 1912 de opmerking vinden, dat de meeste M. U. L. O. scholen 6-jarige volks- scholen zijn, met een M. U. L. 0. vak ge- completeerd. Spreker heeft dit nagegaan en bevonden, dat van de hier bedoelde 61 bijzondere scholen 12, en van de 40 open- bare 2 scholen als overgankelijke M. U. L. 0. scholen worden beschouwd. De heer Van Wijnbergen meent, dat het bevriezingsartikel de ontwikkeling van het M. U. L. 0. zeer heeft belemmerd en dat, terwijl juist dit onderwijs in de praktijk zeer op prijs blijkt te worden gesteld. Bet huidige ontwerp brengt weliswaar verbste- ringen, maar voegt tevens andere verkeerd- heden in, bijv. waar het verbiedt Let aan- stellen van M. O.-bevoegden. En dit, omdat ergens in Brabant een onderwijzer met akte M. 0. schoonschrijven is aangesteld en men wil voorkomen, dat dit meer zal geschieden. len aanzien van het zevende leerjaar kan geen incidenteele beslissing worden genomen. Maar spreker wil niet alle bezwaren vooropstellen en liever aanvaarden, wat er aan goeds in de wet is. Als zoodanig beschouwt spreker het feit, dat de wet nu geeft de erkenning en de omschrijving der beide takken van uitge breid onderwijs en ten tweede krijgen we nu twee vakken meer, namelijk staatsin- richting en handelskennis. H. BERTRAND. En welke wonderbaarlijke vormen kwa- men niet te voorschijn bij iedere vangst, die het sleepnet deed! Visschen met ko- gelronde lichamen en een langen staart, zoo dun als een draad; dieren die er uit- zagen als een groote zak, terwijl de bek de helft van het lichaam besloeg; verder lei tie monsters in de gedaante van een slang, voorzien van scherpe tanden en vis schen met een kort lijf, een langen vlak- ken staart, dicht gfeschubd en met een gc- weldigen kop met groote oogen. Builen- dien bevatte het net nog allerlei kreeftcn, sierlijke zeesterren en zoo voor t. Waarvan leven deze dieren in de diep- te, waar iedere plantengroei, zooals u zelf zegt, ontbreekt? vroeg Hans. De plantengroei houdt op een diepte van tweehonderd meter op, dat is waar. Men mag echter niet vergeten, dat masi- sas overblijfselen van planten en dieren, als een voortdurende stofragen, op den bo- De heer De Yisser wijst er op, dat de belangsteliing der bevolking voor M. U. L. 0. verbazend toeneemt. Tal van cor- poraties in ons land nemen tegenwoordig jongelui op, in het bezit van een M. U. L. O.-diploma. Tegen dit ontwerp koestert spreker be zwaren. Ze betreffen de verwarring tua- schen M. U. L. 0. en M. 0., de groote ver- antwoordelijkheid der hoofden bij een zoo veelomvattend systeem van onderwijs e. a. De voorstanders der school zijn bet vrijwel hierover eens, dat 't M- D. L. 0. moet zijn de overgang van 't klasse naar het vak- onderwijs. De strijd tu3schen M. 0. en M. U. L. 0. zal door dit ontwerp worden ver- scherptde idee van het ineeusehakkelings- rapport is feitelijk prijsgegeven. Hierdoor is spr. niet con amore voor 't ontwerp. Maar er zijn omstandigheden, die op bet oogenblik deze bezwaren niet al te zeer doen wegen al betreurt hij wel, dat onze mooi opgezette middelbare school in de verdruk- king geraakt. De voordeelen, aan bet ont werp verbonden, be wegen hem echter, er voor te stemmen. De Minister van Binnenlandsche Zaken, de heer Cort van der Linden, betuigt zijn ingenomenheid met het feit, dat ondanks enkele bezwaren niemand zich tegen bet ontwerp verzet. De Minister legt er den nadruk op, dat 't ontwerp allesn bet U. L. 0. en M. (J. L. 0. raakt, docb in geen enkel opzicht 't U. L. 0. De Minister is daarbij uitgegaan van de volgende beginseien de subsidieering moet biijven, wat zij was de grondsiag moet zoo breed mogelijk worden gemaaktde vrijheid van bet ulo en mulo mocht niet worden benadeeld (zoowel eind onderwijs als voorbe- reidingskarakter moesten tot hun recbt komen)bet karakter van ulo en mulo als lager onderwijs moet ongeschonden worden bewaard. Het stelsel van den heer Gerhard is niet, voor verwezenlijking vatbaar, want het onderwijs in het algemeen wordt geschaad, als ulo en mulo er-voikomen van worden losgemaakt. De beer Tydeman vindt bet niet goed, dat men vergoeding uitkeert naar "den maatstaf der minima. Welken maatstaf wil de beer Tydeman dan? Zijn denkbeeld voert noodwendig naar algeheele vergoeding der kosten van het onderwijs en hierin treedt de Minister niet. Boven- dien is 't de vraag of een ander vergoedings- systeem aan de onderwijzerssalarissen ten goede zou komen. Nopens bet denkbeeld om de inrichtingen te verplichten, on- en minvermogenden op te nemen, merkt de Minister op, dat het hem voorkomt, dat bet niet aangaat, in dezen tijd aan het bijzonder onderwijs een dwang op te leggen. Het is zeer de vraag, of men in den korten tijd, dat bet mulo duurt, 2 a 3 talen aan de kinderen kan leeren, zoo, dat zij er iets aan bebben. Het is beter, te volstaan met 1 taal en landbouw of han- delsonderwijs er bij te nemen. Zou bet diploma der Vereeniging voor Handelsonderwijs kunnen strelrken voor ontheffing van het examen voor het nieuwe diploma? heeft de beer Van Wijnbergen gevraagd en bij bedoelde dit als een over- dem der zee neerzinken. Zij worden voor bederf gevrijwaard door het zeewater. Deze overblijfselen leveren voldoende voedsel op voor de meeste diepzeevisscheil, terwijl an dere soorten zich met de lager georganiseer- de voeden. De naluur zorgt er wel voor, dat ieder tot zijn recht komt. En deze man, die zich uit pure liefheb- berij wijdde .aan dergelijke onderzoekiiigen, die uren doorbracht, ja gelieele dagen zelfs, met in zijn hut de zeldzame dieren te on- derzofeken, die het sleepnet aan de opper- vlakte bracht en ze daarna op spiritus zette deze man zou een lage misdaad op zijn geweten hebben? Berg'er hielcl zich doof, telkens wanueer Hans pogingen aanwendde om hem van het tegendeel te overtuigen. Hij was brommig en slecht geluiind, slechts een enkelen keer schertste hij met de kleine Ellen, die nu geheel hersteld was. Ellen was nog le jong om de beteekenis van hel verlies, dat zij door den dood harer oivders geleden had voor haar geheele leven, volkotmen te kunnen beseffen, maar zij had toch dikwijls oogenblikken, dat zij naar haar vader en moeder verlangde. Dan kroo.p zij in een hoekje en schreide liar tversclieurend. Over haar lot kon mien eerst beslissen, als men een groote haven zou hebben bereikt. Berger kende slechts iden naam van haar ouders; hij zou het eerste consulaat, dat zij bereiklen, opdragen, onderzoek naar haar gangsmaatregel. De Minister heeft er geen bezwaar tegen. De ontwikkeling leidt van zelf tot de aannetning van meer dan 7 leerjareD. De cijfers wijzen dit onweersprekelijk uit. De heer De Visser heeft er over geklaagd, dat de mooi uitgedacbte middelbare school der ineenscbakelingscommissie door't M. U. L. 0. wordt verdrongen. De Minister echter geeft de voorkeur aan de school, zooals die door het leven zelf is gevormd en in de maatschappij is opge- bouwd, het mulo, boven de school der coinmissie, hoe mooi ze ook moge zijn uitgedacht. De Minister heeft de middelbare akte op de (J. L. 0. scholen willen weren om bet klasse-onderwijs op de U. L. G.-school te bandhaven. De mogelijkheid om tweeerlei kategorie van ouderwijzers op de U. L. 0.- school te brengen, wil de Minister ontgaan. Rcp'jcken. Bij de replieken betoogt de heer Gerhard dat zijn doel was, uit te doen komen het karakter der twee geledingen van het onder wijs en daarnaast het subsidie voor elk der twee. Hij ziet echter geen kans, die karak- teristiek te behouden zonder het ganscbe subsidiestelsei in gevaar te brengen. Daarom strekt hij bet amendement, hetwelk U. L. 0. en M. U. L. 0. van het L 0. los wilde maken, in. Spreker stelt daarvoor in de plaats de Volgende motie De Kamer, overwegende, dat het gewoon lager onderwijs behoort te zijn de grond siag van alle onderwijs, waaraan 'tU. L. 0. en het M. U. L. 0. zich moeten aansluiten, van oordeel, dat de subsidieering van elk dezer soorten vaD onderwijs behoort te geschieden naar regelen voor elk van de geledingen 'van dit onderwijs afzonderlijk te stellen, gaat over tot de orde van den dag. De motie zal op een nader te bepalen dag worden behaodela. De algemeene beraadslagingen worden gesloten. Artitoelsgewijze bohandeling. Bij de artikelsgewijze behandeling ver- dedigt de heer Gerhard een amendement op art. 1, strekkende tot schrapping van bet vak handelskennis- van de lijst der verplichte subsidievakken. De heer Otto verdedigt een amendement, strekkende tot schrapping der staatsinrich- ting van die ljjst. De beer Tydeman bestrijdt beide amen- dementen, omdat beide vakken op school zoo stiefmoederiijk bedeeld worden en de beeren Koster en Van der Molen sluiten zich bij deze bestrijding aan. Minister Cort Van der Linden kan zich met de ammendementen niet vereenigen. De stemming- Het amendement-Gerhard (schrapping van handelskennis) wordt met 28 tegen 26 stemmen verworpen. Dooy aanneming van een amendement- Van der Molen zonder koofdelijke stemming (strekkende om in het vak //geschiedenis" ook op te nemen de gescbiedenis der staats- inrichting van Nederland) komt het amen- dement-Otto te vervailen. familie Le doen. Welken weg echter liet Mr. Dikson zijn „Vliegende Leeuwerik" nemen? Door een dwaas intermezzo zou men 'ml- woord op deze vraag verkrijgen. Op zekeren moirgen Mr. Dikson, Bgr- ger en Hans zaten op het dek Under de zonnelent te onlbijten verscheen Richard Perroquet plolseling, in een opgewonden stemming, voor zijn heer en gebieder. Hij was, evenals alUjd, onberispelijk gekleed en huppelde, daar de kalme ziee hem dit ver- oorloofde, met grade over de planken, tot- dat hij vlak voor Mr. Dikson stond. Jlijnheer, neem<t u mij niet kwalijk Mr. Dikson kon meestal een glimlaeh niet oniderdrukken als de drukke Franschmm, wlens geschiktlicid als kamerdiienaar hij ech ter niet miskende" voor hem verscheen. Wat is er, Richard? Mijnheer moet mij niet kwalijk nemen, maar men houdt mij op onverantwoorde- lijke wijze voor den igek en ik, Richard Perroquet, valet de chambre van u, Air. Dikson, die slechts werkzaam geweesl ben in de voornaamste oud-adellijke families van mijn groot vaderland, kan mij zooiets on- inogelijk laten welgevallen. Ik ben buiten mijzelven, Mr. Dikson, buiten mijzelven. De drie heeren legden gelijktijdig mes en vork neer en keken den opgewonden ka- merdienaar verwonderd aan. Wat is er dan? vroeg de eigenaar van Slinister Posltiiuna. Op de volgende vragen van het lid van de Tweede Kamer, den heer Schaper, in verband met de ongesteldheid van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel 1. Kau de Minister aan de Kamer mede- deelen, of de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel nog langen tijd rust zal moeten nemen 2. Indien dit het geval is, acbt de Regeering zich alsdan tegenover bet lands- belang verantwoord, voor een in dezen tijd zoo gewichtig departement zelfs geen Minister ad interim te benoemen 3. Zoo ja, hoe worden dan op dit oogenblik de zaken aan bet Departement van Landbouw geregeld en aan wie is de leiding hiervan toevertrouwd Hebben per- sonen, buiten het Departement staande, hierop rechtstreekschen invloed luidt bet antwoord van den heer Cort van der Linden, Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken, tijdelijk voor- zitter van den raad van Ministers. (Inge- zonden 29 dezer) Het laat zich aanzien, dat de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel na betrekkelijk korte rust de dagelijksche leiding van zijn Departement weder zal kunnen op zich nemen. Het landsbelang vordert niet de tijdelijke vervanging van den Minister van Landbouw, Nijverheid en handel. De algemeene leiding van het Departe ment is toevertrouwd aan den Secretaris- Generaal, op den voet zooals zulks bij ver- loven der Departamentsboofden gebruike- lijk is. Personen buiten het Departement staande worden als deskundigen geraadpleegd, doch van beslissenden invloed is daarbij geen sprake. Uitvoer van planlenvezels. Het Stbld. no. 212 bevat een Kon. be- sluit van 27 dezer boudende wijziging van bet verbod van uitvoer van plantenvezels. Het eenige Artikel van het Kon. be- slnit van 20 April 1916 (Stbld. no. 165), wordt gelezen als volgt De uitvoer van plantenvezels en van alle daaruit vervaardigde artikelen is verboden van den dag der afkondiging van dit be- sluit. Wij behouden Ons voor, dit verbod tijdelijk op te beffen of in bijzondere ge- vallen daarvan ontheffing te doen verieenen. Uitvoer van sponsen. Het Stbld. no. 213 bevat een Kon. be- sluit van 27 dezer boudende verbod van uitvoer van sponzen. De uitvoer van sponzen is verboden van den dag der afkondiging van dit besluit. De Kroon beboudt zich voor, dit verbod tijdeljjk op te belfen of in bijzondere ge- vallen daarvan ontheffing te doen verieenen. Kalk. Te Maastricht dreigt door gebrek aan kalk malaise in het bouwvak. Men heeft zich tot den Minister gewend, en de bemoei- ingen bebben er toe geleid, dat de Duitscbe overheid heeft toegezegd, den" uitvoer van kalk uit Belgie toe te staan. „De Vliogende Leeuwerik" nog eens. Wat er is, mynheer? lets ongehoords. Ik kwam daar juist bij den kok, anders een verstandig man, wiens goede eigenschap- pen ik zeer goed weet te waardieeren, in hel bijzonder zij.n voortreffelijke ragouts, ik kom bij den kok om mij het menu te laten geven, ten einde het u te brengen. Daar overhandigt mij die man een briefje, waarop bovenaan geschreven staat: Don derdag Donderdag? vraag ik. Hadden wij gis- teren dan geen Dinsdag? Zeker,- antwoord! de brutale kereL Gis- teren hadden wij Dinsdag en vandaag heb ben wij Donderdag met uw permissie! Monsieur Perroquet haalde diep adem. Gistereh Dinsdag, vandaag Donder dag, is zooiets ooit vertoond? Natuurlijk wilde de man mij voor den gek bouden en om hem terstond op zijn plaats te zet- ten, begaf ik mij naar den kapitein. Mr. Aberkroon, vroeg ik hem ik had hem altijd voor een verstandig man gehouden Mr. Aberkroon, wat voor een dag Is het vandaag? Donderdag, monsieur Perroquet. Glsteren was het toch Dinsdag, ka pitein. Glsteren was het Dinsdag en vandaag is hel Donderdag, antwoondde hij leukweg. Ik weet, mijnheer, dat de kapitein, na u, de eerste hier op liet setup is, en ik waagde Opgebradil. Wolff seint uit Emden Het Maandag ais verdacht van verspie- ding naar de reede van Borkum opge- bracbte Nederlandsche zeilschip Cormoran is vrpgelaten, nadat de verdenking van spionnage ongegrond was gebleken. Een jubilc. Ter gelegenheid van het 25-jarig jubi- leum der Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven worden 2 en 3 Juni groote feesten gehouden, door de directie aange- boden aan het personeel. Het programma daarvan ziet er schit- terend uit, het is buitengewoon veelbe- lovend. Er zijn verschillende vermakelqk- heden een complete kermis, twee stoom- caroussels, rodelbaan, cake-walk, enz. enz. Een groote gecostumeerde optocbt van 11 praalwagens en 650 deelnemers wordt ge houden. Diners en verschillende volks- spelen komen verder o.m. nog voor op het program der feestviering, welke met een vuurwerk wordt besloten. DE ALGEMEENE TOESTAND. In 'afwachting zijn we schrijft hgt „Alg. Hbl." omitrent de gebeurtenissen, die zich op het Zuid-Ooistelijk oorlog-stooneel, aan de Grieksch-Bulgaarsche grens, zullen ont- wikkelen. Blijkenis een Havas-bericht heb ben de Bulgaren reeds de stad Demirhissar, op Grieksch gelded, gelegen aan den spoor- weg naar Seres, bezet, nadat de Griekscne troepen deze stad iva-dd-en ontruimd. Wat de bedoelinig der Bulgaren is, blijkt nog niet duidelijk. Is de opnnarsdh der Bulgaren de inieiding tot een offensief tegen de gealli- eerde troepen op Grieksch gebied samenge- trokken of is het de bedoeling door het be- zetten van sirategisiche punten op. Grieksch gebied zich alvast voor het geval van een offensief der geallieei'den in gunstiger posi- tie te brengen en den strijd buiten dd eigen grenzen te houden? Dat zal later moeten blijkan. Volgens Havas heeft de Grieksche regee ring, .gelijk zij dat deed toen de geallieer- den zich te Saloniki neslelden, een protest opgesteld tegen deze nieuwe grensschendin- geu. Dal is natuurlijk alleen een maatregel van deze regeering om haar figuur te red den balen doel zulk een protest niet en Griekenland zal het dus moeten dulden, dat de strijd op Grieksch gebied zooal niet wordt uitgevodhten, dan toch in elk geval wordt begonnen. Van geallieerde zijide wordt Ihans.meegedieeld', dat de inval der Bulgaren groote opwinding ondier het Griefesche volk veroorzaakt. Daaraan is natuurlijk niet te twijfelen en vemnoedelijk zal zij nog wel grooteor zijn dan de woede en verontwaar- diging, waarvan indertijd Wolff ons wist te bericblen, toen de geallieerden te Saloni ki landden. Bulgarije wordt in Griekenland niet vertrouwd, want bij den vrede van Boecliarest iimmers is ook den Grieken niet alleen den Serviers gebied toegewe- zen, waarop de Bulgaren aanspraak maak- ten en het is te begrijpen, dat men nu in Griekenland met onrust ziet, dat de Bulga ren "hel gebied binnen trekken, waarop ze vroeger al het oog gestagen hadden, maar dat de tweede Balkanoorlog hun deed ont gaan. Of die onrust, of de volksbeweging, echter van eenigen invloed zal zijn op de" bou'ditjg der Grieksche regeering, is voor- het dus niet hem tegen te spreken, ofsciioon ik er toch warempel wet goeden grond voor had. Ik steldie mij dus tevreden met mijn hoofd te schudder en iging naar den stuur- man Mr. Fray, wat voor een dag is het vandaag? vroeg ik ook hem. Hij zat juist een bdterham met ham te eten en deed niet eens die inoeite om op te kijken. Dondeiniag! zei hij koirtaf. En nu, mijnheer, veroorloof mij u te vra gen, of ik mij zulk een behandeling kan laten welgevallen? Monsieur Perroquet maakte een sierlijke buiging en bleef, met de rechterhand op zijn hart en met de oogen vol spanning op zijn schouder gericht, in een gebogen hou- ding staan, Maar er is aan het feit niets te ver- anderen, mijn beste PeiToquet, wij neb- ben vandaag Donderdag! De onovertreffelijke valet de chambre sprong op, alsof hij door een electrisehen schok was getroffen. Er verliepen eenige seconden, eer hij zich in zqover had her steld, dat hij kon fluisteren: Neetn mij niet kwalijk, mijnheer, maar gisteren was liet Dinsdag. Zeer zeker, Richard, antwoordde de Engelschman kalin. Gisteren was het Dins dag en vandaag is het Donderdag. (Wordt vervolgd.) COURANT DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1