Dinsdag 30 Mei 1916. ALGEiEEi NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOQfc ZEEUWSCH-VLAANDEREN. De Oorlog-. Ds krygstedriiven. No. 6384. 6e Jaargang. I Lijst van Inkwartiering. ABONNEMENT: ADVERTENT! EN Bf ft v TeleSoosi Bit BM ygrsGhunt Maandag^, Woensdag- en YrydaBaYondTTitgezonflsr^"op F^stdagen, bjj is Firma P. J. YAH DE SANDE ts Ter Ifeazen. HERZIENIN G B 1 N N E N L C u> Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Sij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij aile Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10, Bi] direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsrulmte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. ^^Izending van advertentien voor 1 Utir op den dag der uitgave. De N. O. T. De Nieuwe Ct. heeft een ondtr'noud ge- had met de uitvoerende commissie van de N. O. T. en schrijft naar aanleidmg daarvan Wy vonden de heeren in weinig opge- wekte stemming. Het was inderdaad voor hen een zeer teleurstellende ervaring, dat in de laatste maanden massa's goederen omtrent welker toelaatbaarheid volgens de met de Engelsche regeering gesloten over- eenkomst na overlegging van de vereischte bewijsstukken geen twyfel kon bestaan, zich hier opstapeiden zonder dat het mogelijk scheen omtrent de vrylating en aflevering aan de Nederlandsche eigenaars eenig uitsluitsel te bekomen. Juist ter bevordering van het zoo snel mogelijk bereiken hunner bestemming was indertijd overeengekomen, dat N. O. T.- goederen, ten aanzien waarvan bij Engeland eenige ffverdenking" zou bestaan, bier zouden worden opgeslagen eD vastgehouden totdat de N. 0. T, die verdenking door overlegging van de vereischte stukken te Londen zou hebben opgeheven afgescheiden natuurlijk van de goederen, waarover door het Engel sche prijzenhof moet worden beslist en die, in plaats van onderweg in een Engelsche haven te worden uitgeladen, naar hier worden vervoerd .en vervolgens door tusschenkomst van de N. 0. T. naar Engeland gezonden om daar /,terecht te staan". Maar men had altijd gemeend, dat dit op zijn hoogst eene vertraging van enkele weken tengevolge zou hebben en aanvankelyk was dat dan ook het geval geweest. Thans echter stapelden zich tal van goederen, aan welker toelaatbaarheid onder de N.O.T.-voorwaarden geen twyfel kon bestaan, verscheidene maanden op. Zoo lagen b.v. niet minder dan 80,000 balen koffie sedert geruimen tijd vast, om niet te spreken van honderden groote en kleine partijen voor de nijverheid onontbeerlijke hulpstoffen van den meest verschillenden aard. Wy zagen een heei boekdeel met desbetreffende aanteekeningen en staten. Toen wij vroegen wat naar de meening van de Uitv. Commissie de reden van deze illoyale uitvoering kon zijn van een over- eenkomst, door de Engelsche regeering ge sloten en ter navolgiDg aan andere neutrale staten meer dan eens door haar en haar bondgenooten aanbevolen, ontvingen wij ten antwoord, dat men daaromtrent in vol- komen onwetendheid verkeerde -en gelaten werd. Het was bekena, dat de Contraband Committee, het regeeringorgaan te Londen, dat met de behartiging van deze aangelegen- heden belast is, met werk is overladen, maar hierdoor was toch nauwelijks te ver- klaren, dat op informaties van de N.O.T. naar zelfs de eenvoudigste gevallen vaak geen antwoord te krygen viel. De geheele overeenkomst tusschen de N. 0. T. en de Engelsche regeering is, zooals men weet, op het vertrouwen geba3eerd,- dat de mannen, die aan het hoofd van deze instelling staan, in hun vaderland en bij de regeeringen der geallieerden genieten. Meer dan eens hebben dan ook in het Engelsche Parlement leden der Engelsche regeering tegenover vragen of opmerkingen de vol- komen betrouwbaarheid en loyauteit van deze mannen boven twijfel verheven genoemd en ook in de Engelsche pers geschiedde dit nog kort geleden. Indien dit vertrouwen niet meer mocht bestaan of indien de over eenkomst allengs op zoo gebrekkige wijze werd uitgevoerd alsof dit vertrouwen niet bestond, zou vanzelf ook het vertrouwen van de Nederlandsche handel en nijverheid in de doelmatigheid van de N. 0. T. geschokt worden en zou de reden voor het instand houden van deze instelling, die aan ons land zulke buitengewonen diensten bewezen heeft, komen te vervalien. Gelvrek aan grands; often. Het gebrek aan grondstoffen aan de Kon. Stearinekaarsenfabriek Gouda is thans van dien aard, dat de fa'briek drie dagen per week wordt stopgezet, terwyl arbeiders uit enkele afdeelingen in 't geheel niet meer werkeu. Oogeveer 500 arbeider3 en arbeid- sters zijn werkloos, doch ontvangen voor- ioopig 85 pCt. van hun loon, met eenigen toeslag. Onze middelen. De Rijks-inkomsten waren in* April 1.1. 15.941 257, zynde circa 3'/2 millioen meer dan in April 1915. Over de afgeloopen 4 maanden waren de ontvangsten circa 58y3 millioen of 13y2 millioen meer dan in denzelfden tijd van verleden jaar. De be vo Iking van Nederland bedroeg op I Jan. totaai 6.449.348 _en van de provincie Zeeland 242.135 zielen. DE ALGEMEENE TOESTAND. Uit de Fransche en Duitsche legerberich- ten blykt, dat de in het begin der vorige week met grootere hevigheid ingezette ge- vschten om Verdun nog steeds voortduren. Na het eerste succes der Franschen in den sector Douaumont zijn ue Duitschers, schrijft het Alg. Hbl. er in geslqagd hun verloren positie goeddeels te herwinnen en in de streek ten westen van dit fort in de richting van de hoeve Thiaumont naar het zuiden, in die van Haudromont meer noordelijk,. betwisten beide partijen elkaar het terrein met afwisselend succes. Lof wordt daarbij van Duitsche zijde o.a. in een beschouwing van de ,/Koln. Ztg", gebracht aan het meesterschap dat de Franschen toonen bij het gebruik maken van het terrein en in de versterkingskunst. Het gevechtstooneel aan den westelijken oever van de Maas, waar thans de Duitsche en Fransche legers al maanden lang in bloedigen strijd elkander uitputten, is een zeer bezwaarlijk terrein. Hier, aan dezen oever van de Maas, hebben de Duitschers na hun laatste successen hun linie in rechte lijn weten te brengen van de Maas bij Cumieres tot naar het bosch van Malan- court, over den Mort-Homme (hoogte 295), hoogte 304 en hoogte 287 ten zuiden van Haucourt. Tusschen deze beide laatste hoogten slingert zich de weg Haucourt Esnes, waarvan in-de wederzijdsche leger- berichten melding is gemaakt. In de rechte Duitsche linie vormt alleen nog bij Cu mieres het boschje van Caurettes een saillant, dat echter nu van drie zijden door de Duitschers is omsloten. Indien men dit bedenkt en tevens be- denkt dat het aan de overzijde van de Maas gelegen Champ, tegenover Cumieres in de rivierbocht gelegen, al lang in Duit sche handen is en dus gelegenheid biedt tot artilleristische beschieting der Fransche stellingen op den linkeroever, dan moet men dadelijk erkennen, dat de lof door de Duitschers aan de Fransche volharding en versterkingskunst gebracht, zeker ten zeer- ste verdiend is. Lange weken wordt er nu al aan Mort-Homme en hoogte 304 en de aangrenzende stellingen gestreden, en al moet worden erkend, dat de Duitschers er in geslaagd zijn hier geleidelijk terrein te winnen, niet minder lange weken nog zullen noodig zijn, eer het verdere voprterrein, dat de Duitsche linien nu nog van het doel scheidt zou zijn veroverd, indien het Duitsche voortdringen in hetzelfde tempo zou doorgaan. Maar de Duitschers troosten zich over die uitermate langzame vorderingen met de overweging, dat de Franschen gedwongen zijn hun leger-reserves naar voren te bren gen op een punt dat door de Duitsche leger- aanvoering is gekozen, zoodat hun belet wordt zelf het terrein voor hun offensief te kiezen. Voor de verdere ontwikkeling van de gebeurtenissen om Verdun is het dus een hoofdzaak, in hoeverre de Franschen nog verdere reserves hier in het vuur kunnen brengen, zonder hun front elders te ver- zwakken. Aan het front in Zuid-Tirol zijn de Oos- tenrijkers weer iets vooruitgekomen in de richting van de Italiaansche verdedigings- linie Asiago—Arsiero. Ten noorden van Asiago is thans de geheele bergrug van Jen Corno di Campo Verde in Oostenrijksca bezit en van weike beteekenis het hier behaalde succes is blijkt uit het aantal der gemaakte gevangenen, 2100 man, en uit den buit dien de Itaiianen gedwongen waren achter te laten. In de richtiDg van Arsiero oehaalden de Oosten- rijkers een niet minder groot succes. Daar verdreven ze de Itaiianen uit de stellingen ten westen van Bircaroia, en naderen ze dus al bedenkelijk dicht de forten van Arsiero. Dit laatste succes wordt in het Italiaansche legerbericht toegegevec, al is het ook zonder nadere plaatsbepaling. Immers het Italiaan sche communique erkent, dat tusschen Posina en Astico //onze troepen, ten gevolge van het hevig concentrisch vuur van den vijand, een vooruitgeschoven stelling op den rech- tervieugel van onze linie aan de Astico ontruimden". Blykbaar is de Oostecrijk- sche artillerie de Italiaansche verreweg de baas en de nu en dan voor korten tijd intredende schijnbare stilstand aan dit deel van het front, is ongetwijfeld een gevolg hiervan, dat er eenigen tijd noodig is om die artillerie naar voren en in stelling te brengen. Maar in het grensgebied voor de linie van Asiago naar Arsiero, het Italiaansche front naar nu blijkt in bewe- ging, welk een hardnekkigen en dapperen tegenstand de Itaiianen aan de vleugels ten noorden en ten zuidwesten hiervan pok blijven bieden WEER 3609 MILLIOEN GULDEN IN DEN MUIL VAN HEX OORLOGSMONSTER. Bij het Engelsche parlement is een voor- stel ingediend om opnieuw 300 millioen pond (3600 millioen gulden) toe te staan voor mi- litaire, maritieme en andere doeleinden in verband met den oorlog. NOORWEGEN EN DE DUIKBOOT-OORLOG. Op een Noorsdie nota inzake het verlies van de Noorsche scliepen „Baus", „Kan- nik" en „Silius" heeft de Duitsche regee ring geantwoord: Op oorlogsschepen en hulpschepen van met Duitschland oorlogvoerende landen, liggende in de Fransclre oorlogshaven Ha vre, hebben Duitsche duikbooten meerma- Ien aanvallen gedaait. Ook hebben Duit sche zeestrijdkrachten bevel gekregen de. verbinding met die haven met mijnen te versperren. Het is de Duitsclre overheden niet gelukt uit te maken of de bewuste schepen tengevolge van die maatregelen zijn gezonken. Maar zelfs, indien onzijdige sche pen, die in die Fransche oorlogshaven lagen, door dergelijke maatregelen schade beloo- pen, kan men daaruit geen aanspraken tegen het Duitsche rijk opmakem, aangezien die schade als onmiddellijk gevolgcn van een rechtmatige militaire oorlogshandeling zijn aan te merken en derhalve als onvermijde- lijke en noodwendige gevolgen van den oor log verdragen moeten woi*den. De Noorsche regeering heeft daarop ge antwoord, dat zij geen aanspraak op sclia- devergoeding zou maken, indien de schade aldus is veroorzaakt,« maar dat zij zich het recht voorbehoudt, die aanspraken te laten gelden, wamieer blijkt, dat die schepen zijn vernietigd door een rechtslreekschen aanval van Duitsche zeestrijdkrachten, die ze, on- danks hun zichtbare onzijdigheidskenmerken, voor vijandelijke schepen hebben gehouden. De Noorsche regeering verzoekt derhalve om kennisgeving, zoodra er nadere berion- ten over het verlies der drie' schepen in- komen. EEN AVIATEUR VAN 58 JAAR. De oudsle aviateur die bij bet Fransche Ieger in dienst is, is zeker wel Jean Faure, uit Lyon, een man van 58 jaar. Maar dat hij voor zijn jongere collega's niet behoeft onder te doen, bewijst het feit, dat hij op de daigorder eer vol "vermeld is. Aan het front in Frankrijk werd hij reeds tweemaal gewond. Thans hevindt hij zich bij de Fran sche troepen op den Balkan. DE MAN MET EEN GRANAATSCHERF IN IIET IIART. „De meest trotsche gewonde soldaat in Londen is thans de man, wien men dezer dagen een granaatscherf uit liet hart heeft verwijdend, welke operatic zeer groote be- langstelling heeft gewekt bij militaire en burgerartsen", zegt de ,-,Manohestei* Guar dian". De kantige scherf was in het pericardium teiechl gekomen, in zoodanige positie, dat zij bij iedere beweging van den patient de omliiggende weefsels moest scheuren. De plaats waar zij vastzat leek zoo mioeilijk te bereiken, dat het onmogelijk scheen haar te verwijdetren. De patient Icon ten slotte het bed verlaten, maar zou wel altijd invalid® blijven. Een Auslralische dok ter lcwam toen op de gedachte, dat de operatic toch nog uitge voerd kon worden. Het was een zeer inge- wikkelde bewerking en ten slotte moest de scherf door den dokter met de hand gepalct j en verwijderd worden. Toen het oogenblilc gekomen was en de patient, die besloten had zich aan de opera- tie te onderwerpen en zijn gelulc te beproe- ven, onder de 'handen des dokters was, heerschte er in het geheele hospitaal groote opgewondenheid en ieder was opgelucht, toen het berieht de ronde deed, dat de be werking schitterend geslaagd was. De soldaat, die binnenkort geheel her- steld zal zijn, telt thans een in goud gevatte granaatscherf, die zeker nog eens een inerk- waardig familiereliek zal zijn, tot zijn kost- baarste bezittiugen. Wij ontleenen de volgende telegrammen aan de „N. R. Crt.": DE DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG. BERLIJN, 28 Mei. (Wolff.) Een Duitsche duilcboot heeft eergisteren -den Belgischen lichter Volharding in den grond geboord. (Van andere zijde wordt ons hieromtrent gemeld Een van de twee lichters, door de sleep- hoot Lauwerzee van Rotterdam naar Lon den gesieept, en den 25 Mei uit den Water- weg vertrokken, is in de Noordzee door een Duitsche duilcboot getorpadeeind en gezon ken. Met den anderen is de Lauwerzee bc- tiouden te Londen aangelcoimen. Menschen- levens zijn niet verloren gtegaan. Red.) WliSTELIJK GEVECHTSTEKRELN. BERLIJN, 28 Mei. (Wolff.) Officieel: Duit sche verkennersafdeeUngeh zijn vannacht op verscheidene punten van het front de vij andelijke stellingen in Champagne binnenge- drongen en hebben ongeveer 100 Franschen gevangen genomen. Ten Westen van de Maas heeft de vijand onze stellingen op de Z.-W. helling van den Mort Homme en bij het dorp Cumieres aangevallen. Hij is overal met groote ver- liezen afgeslagen. Ten Oosten van de Maas is een hevig ge- schutgevecht geleverd. -PARUS, 27 Mei. (Reuter.) Officieele mede- deeiiing van hedenavond: Aan den linker Maasoever artillerie- eh loopgraafduelin het bosch van Avoeourt en den sector van heuvel 304 maalcten wij ons van stukken loopgraaf meester; ten Z.-W. van den Mort Homme hebben wij vijftig krijgsgevangenen gemaakt. In de streek van Haudromont is heL vei*woede bombardement voortgezet. Aan den rectiifir Maasoever zijn wij aan- merkelijk vooruitgekomen in de verbin- dingsloopgraven ten N.-W/van de hoeve van Thiaumont. Groote bedrijvigheid der artil lerie aan weerszijden in Champagne. Een Duitsche vleugel heeft een aanval gedaan ten Westen van den weg naar Na- varin. Hij lcreeg vasten voet in de vooruit geschoven-linie, maar tegenaanvallen hebben er hern geheel uitgeworpen. PARIJS, 28 Mei. (Havas.) Officieele mede- deeling van hedenmiddag: In Ai*gonne heb ben de Fransche troepen bij heuvel 285 (Haute Chevauchee) de Zuidzijden bezet van drie mijntrechters, ontstaaia door het ont- ploffen van Duitsche mijnen. Aan den linker Maasoever een vrij leven- dig bombardement in de streek ten Oosten van den Mort Homme. Op den rechter Maasoever en in Woevre tusschenpoozcnd artillerie-igevecht. In den Elzas zijn twee pogingen van den vijand om ten N.-O. van Wattweiler (ten N.-W. van Altkirch) een aanval te doen, belemmerd door het vuur van de Franschen, dat de Duitschers be- lette vooruit te lcomen. Aan het Engelsche en Belgische front ar- tilleriegevechten. Te Mametz hebben En gelsche troepen een inval gedaan in een vij andelijke loopgraaf. LONDEN, 27 Mei. (Reuter.) Officieel: Gis- ternacht is ten Zuid-Ooslen van Laventie een vijandelijke patroelje verrast en uit el- lcaar gejaagd en een lading ontplofbare stof voor het opruimen van prTkkeldraad buit- geuiaakt. Wij hebben de loopgraven van den vijand gebombardeerd en gedurende den nachl hebben wij bij Guillemont opslag- plaatsen van den vijand vernietigd. De vij and heeft gedurende 80 minuten de loopgra ven ten Westen van Fricourt hevig gebom bardeerd en oolc de loopgraven bij Serre be- schoten. Wij liebben vijf mijnen bij Hulluch en Cuinehy laten springen, de vijand heeft er een bij de Hohenzollern-redoute en een andere ten Westen van Lafolie laten sprin gen, waarvan onze troepen den kraler bezel hebben. De artillerie van den vijand was vandaag bedrijvig bij Suzanne, Ovillers, He- buterne, Souchez, T.oos, Bois Grenier, St. Eloy, Yperen. AVij hebben de loopgraven van den vijand ten Westen van Lens en ten Z.-O. van Laventie gebombardeerd en afdeelingen ten Oosten van Maricourt ver dreven. De Duitschers zijn de laatste dagen bedrijviger geweest dan gewoonlijk in het verspillen van munitie. LONDEN, 28 Mei. (Renter.) Engelsoh staf- berioht: Na een korle lievdge beschieting heeft de vijand onze schansen fen Oosten van Calonne aangevallen. Zijn paging is niis- lulct, want geen vijand is er binnengedron- Bij Hebuterne hebben we een Duitsche patroelje op de vlucht gejaagd; een vijand is gedood. VAN DEN BALKAN. SALONIKI, 27 Mei. (Renter.) 25.090 Bul- garen zijn de grens overgetrokicen, hebben de Rupel-pas, het Grieksche fort dat hen verdedigt en 't station en de brug over de Stroema te Demirhissar bezet. Duitsche en Bulgaarsche officieren ver- voegden zich Maandag bij den Grieksclien bevelliebber van Rupel en stelden hem voor teneinde den Bulgaarschen linkervieugel te gen een aanval van de geallieerden te ver- dedigen, het fort te bezetten. Zij verlang- den, op grond van de uitl egging die men te Athene aan het beginsel van onzijdigheid geeft, dat de Grieksche bezetting zicli binnen 24 uur zou terugtrekken. De bevelhebber seinde naar Athene, en daarna is een pro tocol geteekend, waarin de Duitschers en Bulgaren zich verbonden het fort terug te geven, zoodra de reden van de bezetting ervan niet meer bestond. He Grieken zijn daarop zonder tegenstand te bieden terug- getrokken, behalve een cpmpagnie, die na 21 schoten te hebben gelost, op stellig bevel uit Athene ook is teruggetrokken. De Duitschers en Bulgaren zijn ook druk in de weer bij Xanthi en ten N.-O. van Kawala, waar zij pontons en ander ma- teriaal bijeenbrengen om de Mesta over te trekkan. SALONIKI, 28 Med. (Havas.) De Bulgaren beginnen zich op Grieksch gebied te neste- len. Gisteren hebben zij het gamizoen van het fort Rupel bevolan het te ontruknen en zijn er waarschijnlijk zelf ingetrokken. Het fort ligt aan de Stroema en beJieerschi den pas van Demirhissar naar Serres. Naar het schijnt zijn de Bulgaren voor- nemens alle Grieksche versterkingen, die na den Balkanoorlog zijn aangetegd, te bezet ten. Er is bij Seseux en Curpa gevoch- ten en de Duitsche artillerie heeft vannacht Kilindir (ten Zuiden van Doiran) hevig be- schoten. Op het geheele front lievige arlilleriege- vechlen. TER NEUZEN, 29 Mei 1916. Het weerbericht van het meteorolo-' gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 768.9 Hernosand. Laagste barometerstand onder 760.0 Zuid- Duitschland. Verwachting tot den avond van 30 Mei zwakke tot matige meest Noordelijke tot Oostelijke wind, licht tot half bewolkt, weinig of geen regen, mogelyk nachtvorst, iets warmer overdag. Seheepsaverij. Bij het opschutten door de Oostsluis liep het ijzeren aakscliip Padua, schipper J. Mer- tens, van Nijmegen, -met steen geladen voor Ter Neuzen, dat te veel gang had, en niet gestopt Icon worden, op het aakscliip „De Toerisl" van J. van Houte, waardoor laatst- genoemd sohip aan het achterschip averij bekwam. Bij het verlaten der sluis liep de Padua tegen den sluisniuur, waardoor de Padua aan den voorsteven aanmerkelijke schade bekwam. Trouwen dienst. Vrydag werd aan den heer J. C. Corne- lisse te Ierseke, vroeger alhier, controleur le kl. van de visscheiypolitie, de zilveren medalje voor 20jarigen trou wenpolitiedienst uitgereikt. Kommiezcn bij 's Rijksbelasiingeii. Met ingang van 1 Juni a.s. zijn verplaatst de kommiezen bij 's Rijksbelastingen M. Toolens van Nieuw Namen naar Hulst; R. Stoelwinder van Axel naar Overslag en G. Koster van Koewaeht naar Overslag. Met ingang van 1 Juni a. s. zijn o. m. benoemd tot kommies 3e klasse G. Dokter te Clinge F. Veilings te Westdorpe A. Mulder te KoewaehtB. de Raadt te St. Jansteen H. M. Overmeer en E. Statema te Sas van Gent. Verbod van nitvoer van bier. Het Stbl. no. 195 bevat een Kon. besluit van den 26sten dezer, waarbij de uitvoer van bier is verboden van den dag der af- kondiging van dit besluit. Kiesdislrict Sluis. In het district Sluis waren de heeren mr. F. J. N. van Dam te Oostburg, P. W. Maarleveld te Biervliet en J, A. Neeteson te IJzendyke, alien aftredenden statenleden door de Vryzinnige kiesvereeniging op nieuw candidaat gesteld. Thans komt ech ter het berieht, dat de heer Neeteson DER Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN maken bekend, dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien dagen, van den 30 Mei tot en met den 12 Juni aanstaande, ter gemeente- secretarie voor een ieder ter jnzage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen der inwoners, die voor liet verleenen van inkwartiering en onderhoud aan krijgsvolk in aanmerkingkomen, met uanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning, en van de ge- bouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, geacbt wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het iridienen van bezwaren tegen de lijst zijn ter gemeente-secretarie te bekomen. Ter Neuzen, 29 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoetnd, J. HU1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1