ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. Nd§ 6382. Donderdag 25 Mei 1916. ;6e Jaargang. SIKBELUK ilSlAPf De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlCN: 8IHNENLAND, I c TeleSooai 2£S. Bit Blad ygrscliljnt MaaMag^, Woensdag- en YrpagaveM, uitgezonderd op Feestdagea, bij de Firma P. J. YAM BE SANDE te Ter Mensen. FEUIIiIiETON. f*er 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie /I.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neu/en ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij cHifCSCtt© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend, Handelsadvertentien bij regeiabonnement tegen verminderd tarief. van advertentien voor 1 tans* op den dag der Inzending uitgave. Minister Posthuma. Minister Posthuma gaat voor herstel van gezondheid naar Ruurloo. Naar aanleiding van bet bericht, dat de Minister Zaterdag zijn departement zou ver- lalen, na „instrueties" te hebben gegeveti, en j.tijaens zijn kuur in zoover het verba nd met zijn departement zal aanhouden, dat het niet noodig is dat een under Minister tijdelijk met de waarneming van zijn ambt wordt belast", schrijft het „N. v. d. D." het' volgende: ,,Wie aeht zelfs een interim niet noo dig? De heer Posthuma zelf?... Maar met alien eerbied, men kan den ijver en het zelfvertrouwen ook te vex- drijven. Het Nederlandsche voik zal, vreezen wij, in af- wijking met dat optimisme, van heden af niet alteen een interim'' maar een afdoen- de hervonming van de geheele werkwijze van lhel Ministerie van L., N. en H. drin- gepd en I>itter noodig achten. ..Wij doen, onzen lezers weten 't, niet mee aan het beukexx op Minister Posthu mp's lioofd, dat door sommigen, nit min of meer zuivere motieven, behandejd wordt als het lioofd van Jut" op de kermis. Zoo ergens, dan moeten er aan dat departe*- ment in dezen tijd fouten gemaakt worden, en 't is maar makkelijk, voor alles een zondenbok te zoeken. Van allerlei si een le toestanden, alieriei zeifzuehtig drijven, wordt nu de schuld geworpen op den teider \an het departement. Ook wij erkennen echter dat bij verschulende emstige gelegenheden aan -dat ministerie fouten gemaakt zijn die niet behoefden gemaakt te worden en wxar- tegen een betere regeling nu eindelijk moest waken. Veel wat van L., N. en H. uitging flrocig den stem pel van onvoldoende voorbe- reiding, was te zeer impulsief zonder waar- deering der onmiddellijke gevolgen. Wij den- ken o.m. aan de bruinbroodregeling en den jongSten veeuitvoer. Dit departement heeft dringend behoefte' aan zeer veel meer dos- kundige adviezen eix een veel ruimere or- ganisatie. Het moest beschikkcn over een inrichting, te vergelijken bij de N. O. T., en die onze geheele levenismiddelen-voorzie- ning behoorde te omvatten. Allerlei onaan- ge.naire verrassingen fen aanzien van mclk, brood, vleesch en zooveel meer hadden dan voorkomen kunnen worden. „Wordt die zaak niet ten spoedigste stel- sebnatig aangevat, dan loop! onze volksvoe- ding ernstig gevaar. ,,En nu mieent de heer Posthuma, dat tijdens een langdurige ziekte dit alles wel vanzelf zal loopen, met wat instructies en hand teekeningen „Wat zegt toch de „tijdelijke" voorzitter van onzen Ministerraad van dit err.inente volksbelang? Wordt zoo iets maar overge- laten aan elk deparlementshoofd, persoon- Lijk Wat is de Vol ks ver tegen woo rd i gi n g voornemens te doen?" Duitsche toezegging in verband met zekere grens-o vers eh rijdi n gen Van bevoegde zijde vernemen wij het vol gende: Begin Maart ontvluchtte een Russische krijgsgevangene uit Duitsdhland. Duitsche soldaten losten schoten op den Vluchteling, die gewond op Nederlandseh grondgebiedi neerviel. De Duitsche soldaten overschre- den toen de grens en voerden den gewon- den Rus weg: De Nederlandsche Regeex-ing heeft de aan- dacht der Duitsche regeering op het voor- val doen vestigen en ontving van deze thans de toezegging, dat de Rus, die nog ver- H. BERTRAND. 45) Ik bijvoorbeeld heb de jaren achter mij, waarin ik slechts voor liet genot leefde, hetgeen aan de jeugd te vergeven is, en ik heb mij in de laatste jaren een levensdoel gesteld, waarvoor ik met de grootste vreug- de werk. Hans was een en al aandacht. Onze ontdekkingsreizigers hebben de onbekende- landstreken toegankelijk gemaakt. De ledige plaatsen op de wereldkaart zijn ingevuld; zelfs in bet hartje van Afrika wordt de eene ontdekking voor, de andere na gedaan, sedert de koene zendeling Li vingstone het Zuiden van het zwarte we- relddeel ontsloot, sedert Stanly en Cameron stoutmoedig het vasteland van West naar Oosl o o rk i u is tens eder t Wiesmann Zijn op- zienbare expedites volbracht. Nu ben ik er niet voor geschikt om als ontdekkingsreizi- jgfer in dien geest op te b-eden, ik heb mij van mijn jeugd af aan voornamelijk met de pleegd wordt in een hospitaal te Aken, zoo- dra hij her.stekl zal zijn, aan de Nederland sche overheid zal worden overgeleverd. De toestand weer nonnaal. Het //Handelsblad" meldt //Bij het begin van de mobilisatie had den alle telegraafkantoren order gekregen ervoor te zorgen, dat er 's nachts dienst gedaan kon worden. Later is deze order beperkt tot slechts enkele kantoren. Op 31 Maart j.l, bvenwel is de oude order weer vernieuwd, zoodat tot nu toe's nachts weder alle telegraafkantoren waren open- gesteld. Met ingang van Maandaguacht is de toestand weder tot normale proper ties terugge'oracht, en is dus de meer be- perkte nachtdienst weder ingevoerd." De Hioulnotod. In ffOns Eigendom" deelt iernand uit houthandelaarskringen mee, wat op dit oogenblik gedaan wordt om te voorzien in den houtnood. De Nederlandsche importeurs hebben volgens betrouwbare gegevens, reeds ruim 70,000 standaards gekocht, en grootendeels bevracht, maar voor het leeuwendeel met Duitsche (Oostenrijksche) booteu. Yanwege het gevaar der Engelsche duikbooten in de Oostzee, varen deze booten in de Zweedsche territorial "wateren dicht langs de kiist, waarna zij oversteken naar Kiel. Bier is het gevaar voorbij zij varen verder door het Kieler kanaal, en dicht langs de Duit sche Noordzeekust naar Delfzijl waar zij worden gelost. DeN eerste boot is daar reeds aangekomqn, en in de volgende weken wordt er een groot aantal verwaeht. Militair spoorweglarief. Tusschen de Regeering en de spoorweg- maatschappijen is tbans overeenstemming verkregen over de reeds sedert lang hangende regeling voor de tarieven voor het militair vervoer. Naar wij vernemen zijn de tarieven zeer belangrijk verlaagd. Als aanstonds de periodieke verloven weer zulien worden verleend, zal deze ver- laging een belangrijk voordeel opleveren voor de Staat. Tel. Engeland ®.n de Nederlandsche scheepvaai'l. Naar aanleiding van het bericht, dat de Engelsche autonteiten den uitvoer naar Nederland van Scbeepsonderdeelen, alsstuur- machines, ankerspillen en laadlieren, die bestemd zijn voor stoomschepen, die in aanbouw zijn op Nederlandsche werven, niet toestaat dan onder voorwaarde, dat deze schepen voor den duur vandenoorlogaan Engelsche firma's worden verhuurd, schrijft de Tel. De directie van de Nederlandsche Scheeps- bouw Maatschappij deelde ons mede, dat haar van een dergelijke door Engeland te maken voorwaarde niets bekend is. Dat is des te opmerkelijker, wijl men voor den aanbouw van een schip voor de Stoomvaart- maatschappij Nederland ankerspillen, stuur- machines en laadlieren in Engeland had besteld. Voor den invoer van deze scheepsonder- deelen had men dezelfde moeilijkheden onder- vonden, die iedereen ondervindt, die thans machines uit Engeland betrekt. Doch het merkwaardigste is, dat' de Nederlandsche Scbeepsbouw-maatschappij juist berichtheeft gekregen, dat nu alle gewone formaliteiten dierenwereld beziggehouden. Maar ook op dit gebied wordt 't voor de leeken steeds moeilijker om met vrudht te werken en nieuwe ontdekkipgen aan de oude toe te voegen. Onze zoologen hebben op dit oogen blik, om een ruwe, maar karakteristieke uitdrukking le gebruiken, onze aaixlopper- Vlakte reeds afgegraasd en de fauna van de zee geheel doorzocht. Ik voelde mij aange- trokken door een gebied, dat nog niet zoo bekend is. Zoo ben ik er toe gekomen mij geheel te wijden aan het diepzee-ondeczoek, En om dat le kunnen doen, Mr. Dik- son, heeft u „De Vliegende Leeuwerik" uit- gerust? vroeg Hans opgewonden en ver- heugd. De Engelschman knikte. Zeker, mijn jonge vriend. De moderne wetenschap eischt, dat men zich steeds tot het een of ander onderdeel bepaalt, en zoo- als ge weet, is het begrip van diepzee-on- derzoek nog zoo veeLoxnvattend, dat men verstandig doet, er slechts een speciaal ge- deelte uit te kiezen. Ik werd nu het meest aangetrokken door de dierenwereld van de diepzee en ik verwaeht, dat wij gedurende den tijd van ons samenzijn gelegenheid zul ien hebben, geimeenschappelijke ervaringen op dit punt op te doen. Dat was een kolfje naar Hans' hand en reeds den vol,gen den iniddag begonnen de vervuld zijn, voor deze scheepsonderdeelen agreement getroffen en de toezending te verwachten is. Een voorwaaide, gelijk het bericht van gisteren vermeldt, werd daarbij niet gemaakt. Kirasimes!. De. Kunstmest-comrnissie maakt bekend: dat de verdere verstrekking van Chilisalpeter, na aflevering der met de stoomschepen Andijk en Riouw naar Nederland onderweg zijnde en bereids in Eugeland aangekomen ladirgen zal worden'gestaakt dat iedere besteller in Nederland dan, zooals bereids werd medegedeeld, 90 pCt. der door hem voor voorjaarslevering bestelde hoeveelheid van deze meststof zal hebben ontvangen dat hiermede de vefstrekking van kunst- meststoffen, op kaarten besteld in het na- jaar van 191o, in baar geheel als afge- loopen moet worden beschouwd dat, in verbahd daarmede, binnenkort, op nader aan te geven wijze, gelegenheid zal worden gegeven tot het doen van nieuwe bestellingen van superfosfaat, zwavelzuren ammoniak, chilisalpeter en ammoniak-super, voor de bemesting van den oogst 1916/17. (St. Ct.) De Tubaniia. De „Berliner Lokal-Anzeiger" leekent liet volgende aan bij het communique van het Nederlandsche Departement van Marine over den ondergang van de Tubantia: Na dit resultaat van het te Berlijn ge- voerde onderzoek, mag men de nu v a n andere zijde le voeren onderzoekiugen met spanning afwachten. Dat de Duitsche regeering niet aarzelt een vergissing van haar strijdkrachten te land of ter zee toe te geven, heeft zij in het geval van de Sussex bewezen. Tegeno ver Nederland heeft zij alles gedaan wat in haar vemiogen stond, out den ondergangvan de Tubantia op te heldexen. Maar een torpedo, die 6 Maart tegen een Engelseh oorlogsschip werd af- gevuurd en helaas zijn doel miste, kan naluurlijk niet nogmaals 16 Maart tegen een Nederlandseh passagiersscliip gebruikt zijn. Allerlei vermoedens, hoe ondanks dit alies deze torpedo zoo noodloltig- voor de Tubantia zou worden, zijn naiuurlijk moge- lijk. Naar wij hopen, zal de Haagsclie l-e- geering in staat zijn het raadsel op te Ios- sen, zoodat geen twijfel meer mogelijk is. Staled hehren en gasinasters. Naar de „Tei." verneemt, wordt met groo- ten ijver gewerkt aan de vervaandiging en d« verzending van stalen helmen en gas- maskers ten behoeve van ons leger. De aanmaak geschiedt aan de Hembrug. Engelsche maatregelen. Men meldt aan het Haagsclie Correspon- dentiebureau van bevoegde zijde: Het s,s. Maashaven van de Gebrs. Van Uden te Rotterdam, geladen met c.a. 4000 ton granen en katoenzaadxneel, is op 26 April bij het Galloper vuurscliip op een mijn gos too ten en is, na voorloopig bij Harwich op het strand, te zijn gezet, de Theems opge- sleept en bij Gravesend aan den grond ge zet. Tot heden staan de Engelsche autoritei- ten niet toe, dat voor rebelling van de ree- derij door Engelsche scheepsbouwers de noor dige reparaties worden verricht of dat de lading, die teekenen van liederf begin t te toonen, geheel of gedeellelijk in lichters wordt gelost, (dan onder voorwaarde, dat het stooanschip na aftdop van de reparation en de ontlossing te Rotterdam aan een En gelsche firma in huur wordt afgestaan. In- diien een en ander niet spoedig door de onderzoekingen. „De Vliegende Leeuwerik" bevond zich op de hoogte van de Ellice- eilanden, toen Mr. Dikson het sleepnet liet uitwerpen, een groot net in den vorm van een zak en voorzien van ijzeren kogels, dat van het achterdek van het jachl in zee gelaten werd. Wij mogen. zei Mr. Dikson, het leven in de diepste diepten van den Oceaan niet in het licht van diezelfde omstanidigheden beschouwen, waarin wij gewoon zijn oe (iieren en de planten aan de oppervlakte der zee of vlak onder de oppervlakte te be- zien. Wij moeten allereerst rekening hou- ,den met den drdk, dien de ontzaglijke wa- termassa's daarbeneden uitoefenen en die in de diepste diepte meer dan drie dui- zenid meter op een mensch even zwaar zouden drukken alsof hij op zijn lichaam een gewicht dro eg van twin tig looomotie- ven, ieder met een langen, met ijzeren*sta- ven beiaden goederentrein achter zich. Wij moeten ook in aanmerking nenien, dat het dagticht slechts tot een diepte van nauwe- lijks vierhonderd meter in de zee door- dringt, dat het daarbeneden dus niet meer voldoende is om planten te kunnen doen bestaan. Het is vx-eemd genoeg en een nieuw bewijs van de wijsheid der schep- ping, dat de dieren, die op zulk een groo- te diepte leven, zulk een ontzaglijken druk Engelsche autoriteiten wordt toag,estaan, loo pen schip en lading gevaar te vergaan. Tevens wenschen de Engelsche autoritei ten den uitvoer van scheepsondei-dcelen, ids stuurmachines, ankerspillen en laadlieren, welke bestemd zijn voor stoomscliepen die in aanbouw zijn op Hollandsche werven, niet toe te staan dan onder voorwaarde, dat deze schepen voor den duur van den oorlog aan Engelsche firma's worden verhuurd. Dit bevestigt, zegt het bureau, wederom dat hei Reuter-telegram, voorkomende in de bladen van 6 Mei, de maatregelen, door de Britsche Admiraliteit genomen, niet juist weergaf. Nieuw anlir. dagbiad. Bij de besprekmg o ver de opricjiting van een groot antirev. dagbiad, gehouden ter vergadering van het Pro v. Com it e van antirev. kiesvereenigingen in Geldex-lano,, heeft de heer Colijn medegedeeld, dat een antirev. comit^ met o.m. dat doel in wor ding is, Voor liet Mad zou een kapitaal van 300.000 noodig zijn. (N. v. d. D.) DE ALGEMEENE TOESTAND. Het was gisteren de verjaardag van de I ta li aansche oorlogsverklaring aan Qostenrijlc en er waren in Italie plannen dezen herin- neringsdag aan Italie's toetre'den tot den grooten oorlog op grootsche wijze te vieren. Niet ,zoozeer om de Italiaansche succes- sen in het afgeloopen oorlogsjaar te herden- ken, schrijft het „Alg. Hbl." want groot waren deze successen tot dusver niet, al konden de Italian,en in den aanvang van den oorlog hun linien op vijandelijk gebied vooruitschuiven. Heel ver over de grens kwamen ze niet en ondanks alle inspanning slaagden de Italianen er niet in hun in den aanvang op vijandelijk gebied overgebrachte stellingen uit te breiden. Voor een deel was dat te wijten aan de groote uitgeslrekt- heid van het Italiaansche front en de geo- graphische ligging van dat front. De loop immers van de Italiaansch-Oostem-ijksche grens maakte een veixleeling der strijdkrach ten noodig. Een Italiaansch offensief tegen de Isonzo-steilingen kon immers alleen wor den ingezet, ixidien zorg werd gedragen voor een krachlige dekking van den linkervleugel in de Alpen. Een offensief door Tirol had alleen kans van slagen, indien door een sterke liezetting van bet Isonzofront een doorbraak van Oostenrijkers en Hongarcn hier, die de oprukkenide legers in den rug zou bedreigen, kon worden voorkomen. De Italiaansche opperbevelbebber kon dus niet zijn geheele nuacht in een groot offensief in bepaalde richting inzetlen, maar moest zijn troepen verdeelen om zijn aanvallende legers van achteren te dekken. Op het oogenblik dat Italie aan Oostenrijk den oorlog ver- klaarde, was niettemjn de positie voor de Italianen bijzonder gunstig. Oostenrijk had de handen vol met den Russischen vijand en was niet sterk genoeg om aan een der vleu- gels een offensief te ondernemen. De Ita liaansche oorlogsvoorbereiding bleek ecnler niet zoover gevorderd, dat van dit voordeel gebruik kon worden gemaakt. De Italianen bepaalden zich tot de bezetting van eenige vijandelijke grensstrooken, maar eerst ruim een maand na de oorlogsver'klaring, op 30 Juni, werd de eerste groote offensieve actic aan het Isonzofront ingezet, en dat blijk- b.aar nog met te zwakke krachten. Dil offensief mislukte, evenals dat in het laatst van Juli, en toen, nu eerst, de Ita lianen grootere troepenmassa's aan dit front samentrokken, waren de Oostenrijkers in staat eveneens 'versterkingen naar de be- uilhouden, en weerstand bieden kunnen aan al die ongunstige levensvoorwaarden. En toch is dit het geval, zooals wij waarschijn- lijk terstond zulien zien. Hij gaf bevel 't sleepnet op te trekken. De machine, die het kabellouw oproMe, begon te werken. Na verloop van eenigen tijd verscheen de groote grijze zak aan de oppervlakte en werd aan dek getrokken. Zorgvuldig onder^ocht Mr. Dikson de aardsporen, die waren blijven hangen aan de op messen gelijkende aanhangsels van het net, las van een instrumentje de diepte af, waarop het sleepnet den bodem van de zee had ge- raakt twaalfhonderd meter en gelastle toen, het net zelf te ledigen. Het waren wonderbaarlijke dingen, 'die daarbij aan het licht kwamen. De eerste visch, die in de hanidjen van .den onder- zoeker viel, was zwart als fluweel en met schrik zag JIans, hoe uit den grooten muil van bet stervende dier een geweldige blaas uitpuilde. Weet ge wat deze blaas eigenlijk is? vroeg Mr. Dikson. Dat is de maag van den armen visch; ideze is, toen het net op- getrokken werd, door den verminderden drulc en door de werking van de in bet dier aanwezige lucht, uit zijn lichaain door den muil naar buiten geperst. Dil is een dreigde s trek en te zenden. De successen tegen de Russen, de zeer voorspo>edige actie tegen Servie, hracht den Oostenrijkers de gelegenheid. steeds meer troepen voor hot Italiaansche front vrij te maken en van het oorspx-onkelijk vroordeel der Italianen bleef dus langzamerhand niets meer over. En op hun bcuri bereidden nu icle Oostenrijkers een offensief voor, dat thans van Zui I-Tirol uit is ingezet. Dat de Oostenrijkers hiervoor tal van troepenafdeelingen van andere oorlogs- toonee'eh hebben samengetrokken, blijkt o.a. uit het feit, dat speciaal melding wordt gemaakt van de actie der troepen uit Eger. Deze immers behooren tot het leger van generaal Kovess, den aanyoerder van een der tegen Servie ageerende legers, en blijk- baar is dus deze in den oorlog in het berg- land zoo ervaren aanvoerder thans ook een der leiders van den aanval aan het Zuid- Tiroolsche front. De herdenking van de oorlogsverklaring zou dus zeker minder plaats hebben om de behaalde successen te vieren, dan wel met het doe! dm den oorlogsgeest onder het volk opnieuw aan te wakkeren. 'Van die herden king zal nu echter wel niet veel terecht- komen. De Oostenrijksche successen in Zuid- Tirol zijn immers nog volstrekt- niet tot staan gekomen, vormen integendeel een e?n- stige hedreiging van Noord-Oostelijk Italie. De Italianen, die in Zuid-Tirol tot in de buurt van Rovereto Waren doorgedrongen en in het Sugana-dal reeds Borgo hadden be- reikt, hadden dus het Qostelijk gedeelte van Trentino de linie liep ongeveer van iets ten Zuiden Rovereto over Folgaria en Lava- rone naar Borgo in hun bezit. Uit dit bezettingsgebied zijn ze nu al vrijwel ver- dreven, en wat nog erger is, de vijand is reeds over de grens getrokken en heeft en kele van de Italiaansche grensversterkingen genomen. Toraro en Campo Molon zijn in handen der Oostenrijkers en volgens een bericht van de „Times", zou ook' zelfs Tonezzo op betrekkelijk korten afstand van de Noor- delijke forten van Arsiero door de Oos tenrijkers zijn bezet. De Oostenrijksche le- gerberichten maakten hiervan nog geen mel ding en vermoedelijk zulien de Oostenrijkers dus nog wel niet zoover zijn en hebben ze alleen de naburige hoogten bezet, maar dat ze Arsiero bedreigen, nu ze de ver schiilende passen in deze richting leidende vermeesterd hebben, is duidelijk. Een doorbraak van de Italiaansche grens- linien zou van zeer giroot belang zijn. Zulk een doorbraak zou immers, als zij slaagde, ook het Italiaansche Isonzofront bedreigen en de Italiaansche legers daar in zwaren druk brengen. Zoover is het intusschen nog niet ook al hebben tusschen Astico en Terragnola de Oostenrijkers de Italiaan sche grens reeds overschreden en'naderen "zij die grens tusschen Terragnola en Val- larsa. De Italianen bieden duchtigen tegen- stand en schijnen, nu zij zicli van a en eer- sten schok hebben hersteld, met meer suc- ces den opdringenden vijand het lerrein le bekampen. De Duitschers en de Franschen beiden hebben bij Verdun een sucoes te boeken. Aan den rechteroever van de Maas liebben de Franschen bij Haudremont en het fort Douaumont dat nog slechts een ru'ine is een deel van het door hen ver lor en ter- rein herwonnen. 'Aan den linkeroever daar- entegen hebben de Duitscliers een succes behaald aan den Mort Homme. Men herin- nert zich dat reeds geruimen tijd geleden de strijd om Verdun woedt nu al drie maanden de Duitschers het succes voor zich opeischten den Mort Homme te hebben vermeesterd. Daartegen kwamen de Fran schen op, de Mort Homme was nog steeds van de moeilijkheden, waarmee wij, diepzee- onderzoekers, dikwijls te kampen hebben,, vele dieren kouien misvormd aan liet dag ticht. Het weefsel scheurt, liet lichaain word! mismaakt. Dit hier is een eurupha- runx pelecanoides, men kan hem bijna met een zwemmenden lepel vergelijken. Het volgende dier was een visch met een reusachtig grooten muil en een ge- weldig lijf, dien Air. Dikson als een me- laiiocetus classificeerde; hij maakte Hans opmerkzaam op den merkwaarcligen vorm der oogen, die ook bij andere diepzeevis- schen was waar te nenien. Niettegenstaande er in de Hie]iten van den Oceaan voikomen duistemis beerscht, zoodat men zou kun nen meenen, dat de siieren van de diepzee slechts misvormde of misschien in het ge heel geen oogen hebben, zooals men dik wijls vindt bij dieren, idie in grotten en holen leven, bezitten deze idiepzeevisschen juist goed .oiilwikkcldc gezichtsorganen. Het ge- zichtsorgaan is bij hen in het oog vallend groot en men begrijpt spoedig, waartoe zij het in de ©euwige duisternis noodig heb ben, als men weet, dat de visschen zelf licht verspreiden of wel lange lichtgevende voelhorens bezitten, waarmee zij den orntrek van hun in (eeuwige (duistemis gehulae kanip- plaats voldoende verlichten om buit te kun nen vinden. (Wordt vervo-lgd.) DOOR

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1