ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6379. Donderdag 18 Mei 1916. 6e Jaargang. D R ANEW E T. IIISSLIII GE3KA.PT De Oorlog. AIOHKEMENT: ADVERTENTSEN FBUXLLSTOX. Telefoon 25. Dit Biad verschljnt ffiaandag-, Woensdag- en Triidagayend, uitgezaaderd Oji Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE SABDE te TerSenzen. BlNNENLAf^D. e Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Sij vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bi] direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verlninderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 lllir op den dag der uitgave. MINISTER GREY OVER DEN VREDE. TER kJ CO U RANT. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan sterken drank van CYRILLA MATHILDA GALLE, herbergierster te Ter Neuzen, in het achterboven- lokaal van het perceel plaatselijk gemerkt 18 en gelegen aan de Korte Kerkstraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking is geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 15 Mei 1916. Burgemeester en Wpthouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE. Secretaris. HoffoerMifen. Bet bericht van het »N. v. d. D."„ ver- meldende dat door de Koningjn besloten zou zijn tot opheffing van de bloemislerij van het koninklijk paleis ,,'t Loo", is, naar ons van bevoegde zijde wordt mee- gedeeld, van alien grond ontbloot. Geen prettig vooruitzicht. Het is geen prettig vooruitzicht, schrijft de H. Crt., dat de Minister van Landbouw opent in zijn Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp voor een krediet van 20 millioen voor de beschikbaarstelling van levensmiddelen. 't Is het vooruitzicht. van een derde crisisjaar, ernstiger dan- hetgeen wij reeds achter den rug hebben. Wat ons wacht is schaarschte aan levens middelen door bemoeilijking van productie tengevolge van vervoers-en andere-ellende nog meer stijging van prijzen, tengevolge van die schaarschte en andere omstandig- heden afnemende koopkracht bp de burgerij en tengevolge van de duurte en van toe- nemende werkeloosheid als gevoig van ge- brek aan grond- en hulpstofien. Men heef't dit ailes, en nog meer we- tenswaardigs kunnen lezen in de reeds door ons vermelde Memorie. En men be- reide zich voor op een moeilijke periode, een tijd van dunrte en gebrek, van werk- loosheid en armoedeeen tijd, die aan de openbare kassen en aan particuliere beurzen hooge eischen zal stellen. 'tis natuurlijk niet onmogelpk, dat Mi nister Posthuma de toekomst al te donker inziet. Laat ons dat hopen': dan valt het mee. Maar laat ons niet er op rekenen want... niemand kan beter dan juist deze Minister den economischen toestand over- zien. Wij gaan daarvan kan men zich overtuigd houden een moeilijken tijd tegemoet. De eenige, maar niet onbelangrpke troost is, dat de ellende nog onnoemelijk veel grooter zou zijn als wij in den oorlog weiden meegesleept. Blijven wij er buiten, dan zijn we, ondanks alle misere, toch nog gelukkig te prijzen. Dit mogen ook de belastingbetalers bedenken als de schroef steeds vaster wordt aangedraaidWant geld, veel geld zal er noodig zijn, om den crisistijd door te komen. Getuige de maatregelen, welke Minister Posthuma zich voorstelt te nemen en waarbij en aan het Rijk en aan de Gemeenten zware finan- cieele lasten worden opgelegd. Redenkelijke uitvoer. He! Nederla-ndsche Correspondentiebureau meldt ons: „In de laatste dagen wordt veel melk- vee voor uitvoer opgekocht, waaronder, naar van verscheidene zijden wordt mee- DOOR H. BERTRAND. Deze wendde zich tot Berger en stak hem de hand toe: WeLkom aan boord van „De Vliegetide Leeuwerik", mijnheer, Maak het u nu in alle opzichten gcmakkelijk. Ik zal bevel geven, dat mm u terstomd een diner tj e voor- zet. Richard, geleitd dien lieer naar zijn hut. Richard maakte voor Mr. Dikson, daar- na, ofschoon veel minder onderdanig, voor Berger em buiging en qoodigde dezen ,met em gracieuse handbeweging uit, hem te vol- gen. Toen Berger, die er op gestaan had, Hans zelf te dragen, de voor hen beiden bestemde, zeer mime hut betrad, volgde R'ichard hem op den voet. Terwijl zij Hans te zamen ont- kleeddm en te bed brachteh, babbelde de gedeeld, tal van runderen, welke eigenlijk voor de slachtbank bestemd zijn, maar die, omdat zij nog een weinig melk geven, door belanghebbenden tot het melkvee gerekend worden. Dit heeft eenige ongerustneid ge- wekt bij de slagers,die 'daardoor verhoo- ging van den slachtveeprijs verwachten en vreezen, daarom den prijs van het vleesch voor den consummt reeds te moeten ver- hoogen. ,,Naar ons van bevoegde zijde wordt ver- zekerd, behoeft daarvoor echler geen vrees te bestaan, omdat ;de districtsVeeartsen nauw- keurig conlroleeren, dat, overeenkomstig de bedoeling van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, geen ander dan melk vee en drachtig vee wordt uitgevoerd. „Intussohen worden reeds maatregelen overwogen om ook den uitvoer van dit vee meer te beperkm. „Naar wij yernemm, heeft de Minister het Nederlandische Rundveestamboek reeds verzocht, aan exporteurs voorloopig geen ppdrachl tot agnkoop van vee meer te ver- strekken. „Er bestaat gem gevaar, dat zou wor den toegelaten, dat onze veestapel door dien uitvoer werd uitgeput of belangrijk werd vermin derd." In opvallende tegenstelling met dit offi- cieuse bericht is de mededeeling, die de Rotterd. Vleeschhouwers Vereeniging juist heden in de biaden plaatst. De vereeni ging maakt er in bekend - m zuster- veteenigingen zullen nu allicht volgen dat ten gevolge van de morme stijging der veeprijzen (in verband met den uitvoer) de rundvleeschprijzen -met niet minder dan 30 cent per kilo inoesten iWiorden vierhoogd. De officieus geconstateerde „eenige on- geruslheid" omtrent de verkoopprijzen,waar- van hierboven werd verhaald, schijnt dus niet-bepaald voorbarig te zijn geweest! Daarop wijzen b:ouwens, zeer teekenend, ook de prijzen van uitvoer. Zaterlag en Maandag zijn niet minder dan 3500 koeien alle uit Rotterdam naar Duitschland verzonden, en de „Tel." becijfert, dat uit "t heele land het bagatel van 32.000 stuks vee dezer dagen over de Oostgrms gaat (voornamelijk naar Oostenrijk), Er zijn'c.a. 4000 spoorwagens voior noodig. Onder dat vee bevindm zich 5000 sluks stamboekkoeien de beste beesten dus. Niettemin zegt het officieuse bericlit van het Corr. Bureau, dat er geen gevaar bestaat dat onze veestapel door den uitvoer „belang- rijk" zou worden verminderd. Is de Ivamer 't daarmee eens? Of is ze, met ons, van oordeel, dat deze uitvoer, ten nadeele van de binnenlandsche verbrui- kcrs die zich voor 't oogenblik overigens minder om den veestapel dan wel om de vleesch-p r ij z e n bekommeren tocli wel wat heel buitensporig is. Wellicht is de Kamer dan in gezelschap van den Minister zelf, die, nu achteraf blijk- baar onraad speurejude, zich haast bekend te maken dat „reeds maatregelen women overwogen, om ook den uitvoer van melk- eh drachtig vee weer te beperkm." (H. Crt.) Vb'eschprijzcn. Prof. Dr. B. D. Eerdmans, lid van de Tweede Kamer voor Rotterdam III, heeft tot den Minister van Landbouw de vol gen- de vraag gericht: De stij,ging der prijzen van bet rundvleesch is in de laatste dagm zoo boog geworden, dat in zeer breede kringen ernstige bezorgd- Jieid is ontstaan. Daar deze stijging der prijzen gepaard gaat met berichten over zeer grooten uitvoer, rijst de vraag, of onze bevolking, die door algemeene duurte en hooge lasten toch reeds boven mate is bezwaard, niet door regee- ringsmaatregelen kon worden besehermd. Ter wille van een juiste beoordeeling van het economiscii beleid der Regeering richt Franscliman druk over zichzelf: Veroorloof mij, dat ik mij voorstel: Richard Perroquet, valet de chambre van mylord Berger, die weinig gediend' was van de vertrouwelijkheid van het mannetje, viel hem verwonderd in de rode: Van mylord? Richard lichte zijn linkervoet op en wfeef met de zool zijn rechterkuit, em beweging, die hij bijzonder gaarne scheen te maken en dikwijls herhaalde. Mais non, monsieur! Dat is zoo maar em manier van zeggen; de rijke Engelsche heeren worden bij ons te lande gewoonlijk als lords aangesproken en Mr. Dikson is rijk, schatrijk, onmetelijk rijk! Valet de chambre, dus eerste kamerdienaar bij Mr. Dikson. En u bent reeds lang in deze betrek- king, Mr. Perroquet? O neen, monsieur maar ik weet nog niet eens uw naam? Berger, antwoordde deze kortaf. Mais non, monsieur Berger! Mais non! Ik ben eerst sedert eenige weken in deze betrekking, ik vertoefde anders mkel bij ik daarom de vraag tot Uwe Exeellentie of het niet moge.lijk is'dpor regeeringsmaatre- gelen de prijzen van het rundvleesch in Ne derland zeer spoedig" tot de normale terug te brengen Geen vee-iutvoer meer. Het „N. v. d. D." metdt: Gistermorgen heeft de Minister van Land bouw het afgeven van vee-consenten doen staken, zoodat geen verdere uitvoer zal plaats hebben. 'De uitgegeven consenlen zul len natuurlijk worden algewerkt. Totaal is er consent gegeven voor 10.500 stuks, die op de vrije markt en bij de vee- houders zijn aangekoclit. Van onzen gehee- len veestapel is dit slechts 1/2 pCt. Er was veel te veel vee, zoodat uitvoer wel noodig bleek. Be papterprijzen. Men meldt aan de ,,N. R. Crt.": Doordien de Duitsche regeering mei 1 dezer den uitvoer van papier yerboden heeft en zelfs de pogingep, dm dborvoer te krij- gm van papier, dat Voor dien datum besteld en ter verzending gereed was, geen resultaat hebbm opgeleverd, is de prijs van het pa pier in ons land weer aanmerkelijk geste- gen. Zoo bedraagl o.a., blijkens de zooeven ont- vangen prijsnoteeringen, thans de verhoo- iging voor: liet gewone liohtvrij post- en -schrijfpapier 100180 pCt.; Holl. geschept papier 50 a 60 pCt.; courantpapier 120 pCt.; kunstdruk- 40—80 pCt.; couverture 100 pCt.; wit carton 6070 pCt.; gekleurd carton 100 pCt.; stroobord 110 pCt.zijdepapier 150 pCt.vetdicht perkamentpapier 100 pCt. pakpapier 100 pCt.; enveloppen 50 pCt.; het gominen van enveloppen 100 pCt. Hierbij kom t, dat onderscheidme papier- ■soorten en enveloppen tijdelijk, sommige zelfs, door het ontbreken van grondstof- fen in 't geheel niet meer verkrijgbaar waren, terwijl, mede door gebrek aan be- paalde grondstoffen, noodig voor de goode bereiding, de meeste papiersoorlen, die nog gefabriceerd worden, in kwaliteit verre bij vroeger achterstaan. Waar de drukkers vroeger bij afneming van groote partijen. reductie op dm prijs lconden bedingen, oc t zich thans het zelcl- zame versehijnsel voor, dat de door hen te betalen prijs hooger wordt, naarmaje zij meer gelijktijdig afnemen, hetgeen hierin zijn verklaring vindt, dat de fabrikanten en gros- siers overtuigd zijn, binnenkort, wegens pa- piernood, nog hoogere prijzen van hun voor- raad te kunnen maken. Passagiersdiepen naar Zirid-Amerika. De Koninklijke Hollandsche Lloyd zal van 24 dezer af den dienst van de passagiersche- pen op Zuid-Amerika hervatten. Dien dag zal de Zeelandia vertrekken. De reis gaat om Schotland en verder over Falmouth en Vigo. Op 21 Juni zal de Hollandia afvaren m op 19 Juli de Frisia. De bedoeling is, om de maand een boot te doen afvaren. Be Tubantia. Naar aanleiding van medadeelingen over den loop van het Tubantia-onderzoek meldt liet „Hbl.", dat dit onderzoek nog niet ge-1 heel is afgeloopen, en dat liet de bedoeling van de regeering is, zoo volledig mogelijk publiciteit te gevm aan wat tot nn toe met ze^erheid is vast te stellen; binnen enkele dagen kan een regeeringscommunique wor den verwacht. De Duitsche Iezing aangaande de Tubantia. Men seint uit Parijs aan de „Tel.": De Duitsche regeering ontkent thans alle verantwoordelijldieid voor de vernietiging van die Tubantia. De Duitsche admiraliteit beweert, dat het schip niet getorpedecixl is, maar toevalligerwijs getroffen door een tor pedo, die eenige dagen te voren door een Duitsch schip op een Enigelsch was afge- schioten, en die toen niet ontplofte. De directie van de Tubantia en de Ne- de voornaamste Fransche familien, hetlaatst bij dm her tog De Chateau Neuf, maar dat is een lange geschiedenis, die u misschien niet ems zal interesseeren, monsieur Berger. Toch wel, monsieur Perroquet. De kleine Franschman huppelde een wTei- nig in de hut op en neer in een sierlijken danspas, nu en dan afgewisseld door een klein intermezzo, wanneer het schip, dat zijn weg nu weer vervolgde, een weinig schommelde. Nu. als u er dan belang in stelt, ik werd telegrafisch geengageerd^ u moet weten, monsieur Berger, dat een good kamerdienaar een buitengewoon gezochte persoonlijkheid is, en ik ifiag met recht van mijzelf getui- gen, dat ik een kamerdienaar van naam ben. Mr. Dikson liet mij telegrafisch in Parijs engageeren en ik kreeg, toen ik de betrek king had aangenomen, terstond bevel mij in te sdhepen naar Midden-Amerika. Mr. Dik son had namelijk ,,De Vliegende Leeuwerik" een pracht van een schip, nietwaar, Mr. Berger In Panama besteld. Zoo kwam i'k dus op „De Vliegendie Leeuwerik". Mr. Dikson kwam eerst een paar dagen later aan. derlandsche marine-officier, die zich onlangs naar Berlijn begeven hebben, om deel te nemen aan het officieele Duitsche onder zoek en zelfs, naar wc meenden, om te on- derhandelen over de kwestie der schadever- goeding, hebben tevergeefs hun zienswijze gesteld tegenover de bovenomschreven der Keizerlij.ke marine. De indruk hier is, dat Duitschland, zoo ctiep vernederd door Wilson, dien 't vreest, zich thans wreekt op de kleine mogendlie- den, waarvan ze meent niets te duchten te hebben. De Daily Chronicle" schrijft: Te Gothenburgvertelde Ellen Key on langs in een Iezing: „Een rabbijn, die diep medeleed met de smart van al wat leeft, vroeg nachtverblijf in een hut van een boer. Toen hij 'smorgms ontwaakte, zeide hij: „Ik heb vannaclit kwade droomen gehad, want uw hut is uitsluitend uit j onge boo- men gebouwd. Gij hebt gezondigd, want een jongen boom vellen beteekent: em zicl dooden." De moraal van dit verhaal is duidelijk. Europa bouwt het huis van zijn toekomst op door millioenen jonge boomen om te hakken en zij die in het liuis zullen wonen, zullen door booze droomen gekweld wor den. Ellen Key deed een beroep op alle vrouwen ter wereld om er voor te zorgen, dat in de toekomist aLle johge stammen ge- spaard worden, die immers verreweg de grootste rijkdom van ieder land zijn. „Vrou- wen", zeide zij, „moeten leeren den oorlog zoo te haten, dat die vonk vail haat van geslacht op geslacht overgaat, tot zij znllen kunnen zeggen: wij hebbm den boozen geost •Ofci overwonnen. BE DUITSCHE VLOOT. In Z-weedsche havens binnengeloopen koodvaardi]schepen melden, dat zy een groote Duitschevloot, waartoe verscheidene gepant- serde kruisers eu het slagscbip Hindenburg behoorden, op weg naar Riga hebben gezien. In een gesprek met deil Londenschen cor respondent van de v „Chicago Daily Mail" verklaarde de Engelsche Minister van Bui- tenlandsche Zaken: „De tirannie van Prui- sen over West-Enropa, ook deze eilanaen, zal ons volk niet blijven dulden. De be- loften van Asquith, dat Belgie en Servie in hun ouden toestand hersteld zultm wor den, zullen gestand worden gedaan. Wij zullen de overeenkomst, die wij teekendcn, Om slechts vrede te sluiten in, overleg met onze bondgenooten, strikt en tot het einde toe eerbiedigen. Wij, geallieerden, strijden voior ©en vrij Europa, niet allem vrij van de overheersching van het eene volk door het andere, maar vrij van een snoevende diplomatic en van oorlogsgevaar, vrij van het voortdurend rinkelen van het zwaard in de scheede, vrij van het eeuwigdurend ge- praat over blanke wapenrusting en „Ivriegs- herren". Wij strijden voor gelijke rechten, voor wet, gerechtigheid en vrede, voor be- schaving in de geheele wereld en tegen ae brute kracht, die geen beperking en geen mededoogen kent." „Wal Pruisen wil", zoo vervolgde Grey, „is de suprematie van Pruf&en. Het wil een Europa,' gemodelleerd m geregeerd door Pruisen. Het moet te beschikken hebben over de vrijheden van zijn buren en van ons alien. "Wij zeggen, dat een leven op deze voorwaarden onverdragelijk is en zoo denken Frankrijk, Ilalie en Rusland er evenems over. Wij beslrijden eveneens het Duitsche dmk- beeld van de heilzaaniheid, ja zelfs de wen- schelijklieid van een steeds terugkeerenden oorlog. Wij willen een gevestigden vrede in Europa en in de geheele wereld, die eci Zoo, zei Berger op gerekten toon. Waar kwam Mr- Dikson dan vandaan? Monsieur Perroquet had juist weer een van zijn pierlijke sprongen uitgevoerd, waar bij hij met zijn zorgvuldig gekamd haar een weinig onzacht tegen een kast, die aan den muur vastzat, stiet. Au, wat is dat hout hard! Ja, mon- cher monsieur, monsieur Berger, dat kan jk u niet pTecies zeggen. Ik geloof, dat mon sieur Dikson uit de Vereenigdte S la ten kwam; ik meen zooiets gehoord te hebben, dat hij de wereldtentoonstelling te Chicago had be- zocht. Veel' hoort mm hier niet aan boord van „De Vliegende Leeuwerik". De kapitein zegt niet meer dan het noodzakelijkste en de matrozen nog veel minder. Stijf volkje die Engelsche zeelui! Allem de kok is toe- schietelijk Perroquet smakte met zijn lippen en hij kookt, Mr. Berger, hij kookt, zeg ik u, overheerlijk. Het is welis- waar een Italiaan, maar hij verdiende bijna een Franschman te zijn. Monsieur Perroquet toonde zeer veel lust het gesprek verder voort te zetten, maar nu werd er aan de deur van tie hut ge- klopt en onmiddellijk daarop trad een be- waarborg zal zijn tegen een aanvallenden oorlog. Naar onze'meming, zei Grey, moeten de geschillen onder de naties door andere mid- delen dan oorlog worden geregeld. Wij stel len vertrouwen in intematipnale conferen- ties. Grey ontkende beslist, dat er voor den oorlog een coalitie tegen Duitschland had bestaan of dat de oorlog aan dit land was opgedrongen, en wees er op, dat Ilalie reeds van den beginne af Duitschland's opvatling te dezer zake niet had willen aanvaardm. De correspondent bracht daarop ter spra- ke, dat de Duitsche rijkskanselier onlangs op Belgie als op een bolwerk had gewezen. Grpv antwoordde daarop, dat Belgie em bolwerk was geweest ter verdediging van Duitschland, Frankrijk en den vrede van Europa. Duitschland had echter moedwiilig een aanval op dit bolwerk gedaan en het vernield. Bethmann had het begane onrecht erkend en heloofd Belgie in zijn ouden toe stand te herstellen, zoodra Duitschland's militaire doeleinden zouden zijn bereikt. Thans echter lieeft de rijkskanselier gezegd, dat er geen sprake kan zijn van een status quo ante (toestand voor den oorlog). Met andere woorden, dat het met de onafhan- kelijkheid van Belgie gedaan was, evenals met die van Servie en Montenegro, <#tenzij de geallieerden deze statm wader willen op- richten. Ter zake van 'de Duitsche bewering, dat Engeland de emige hinderpaal ,voor den vrede is, zei Grey: Niemand wil liever vrede dan wij, maar een vrede, die recht doet en den eerbied voor het inlernationale recht herstelt. Grey hoopte, dat, wanneer de pan-Ger- maansche droomen van wereldheerse.happij eenmaal ijdel zijn gebleken, het Duitsche volk, de demokratie, controle op de regee ring zal eischen en van de Duitsche demo kratie zijn gem oorlogsplanned te wachLen. Wanneer de menschheid uit dezen oorlog niet leert den oorlog te vermijden, dan zal deze strijd vergeefsch zijn geweest en dan zal bovendien, naar het mij voorkomt, de bedreiging met vernieling opdoemen over de menschheid. De Duitschers hebbm de deur ver open- gezet voor aanvatlen in elken vonn op liet leven van den mensch. Het gebruik van giftige gassen of iets dergelijks was aan onze vloot- m leger-autoriteiLen reeds jaren geledm aan de hand gedaan, maar door deze verworpen, omdat zij ze le vreeselijk achtten voor beschaafde volken. De Duit schers hebben drijvende mijnen in open zee gestrooid en daaixloor oorlogvoerenden en neutralen gelijkelijk in gevaar gehracht. Zij zijn gekomen met moorddadige Zep pelins, die geenertei onderscheid maken en slechts bij toeval militaire schade aanrich- ten. Zij zijn gekomen met onderzeeers, die schepen van neutralen en oorlogvoerenden vernietigm, met volslagen terzijdestelling van wet en mededoogen. Zij hebben volken, die zich niets te verwijten hadden, aange- vallen, brand gesticht en goederen geconfis- ceerd. Zij zijn gekomen met vergiftige gas- sen en vloeibaar vuur. Al hun wetenschap- pebjk kunnen was gewijd aan het vernieti- gen van menschenlevens en zij hebben dit alles tot algemeen gebruik in den oorlog ge- bracht. Wanneer de wereld niet tegen den oorlog georganiseerd kan worden, zal de weten- schap ten slotte de menschheid, die zij meenden te dieiien, hebben uitgeroeid. De Duitschers hebben blijkbaar slechts den Vrede op het oog, een ijzeren vrede, aan andere naties opgelegd door de Duit sche oppermacht. Zij begrijpen niet, dat vrije mannen en vrije naties liever sterven dan zich te voegen naar die eerzucht en dat er aan den oorlog geen einde kan komen voor zij is opgegeven. diende binnen, die op em zilveren presen- teerblad eenige schotels en een flesch wijn droeg. Hij dekte zonder een woord te spr-o- ken de tafel, terwijl de Franschman ve»^ dween en na em buiging voor Berger ge- maakt te hebben, verwijderde ook Richard zich. Het gesprek met Perroquet had onzen vriend in een opgewonden toestand ge- bracnt. Toen nu echter de geur van het heerlijk toebereide dinertje hem tegemoet kwam, kon hij de verzoeking toen geen weerstand bieden. Na de ontberingen van de laatste dagen zouden eenvoudiger spijzen hem voorzeker ook gesmaakt hebben, maar hij waardeer- de steeds te goed een fijn diner om niet ynhvcg te erkennen, dat de kleine Fransch man niet had overdreven, de kok moest een matador in zijn vak zijn. En toen hij ten glas Bourgogne had ingesclionken en den tonkerrooden, vurigm wijn door zijn ade- ten voelde slroomen, kreeg hij een door en door behaaglijk gevoel. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1