ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUW8CH-VLAANDEREN. 6374. Zaterdag 6 Mei 1916. 56e Jaargang. Aankondiging. Aankondiging. De Oorlog. ABONNEMENT ADVERTENTIfiN: Telefoon 25. Bit Blad »ersciiijnt Haanfiag-, Woensdag- ei Vrijdaga?ond, nitgazonderd op Feestgagen, Hi de Firma P. J. TAB DE SAHDE te Ter Weazen. wegen en Yoetpaden met de kunstwerken. wegen en voetpaden met de kunstwerken. B I N N E N L A N D. 3 maanden binnen de stad 1—Franco per post voor Nederland 1.10. vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-lndie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten i er Neuzen ook bij al!e Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 our op den dag der uitgave. "EltDIR/S'X'Ta ISsJ-j-A-XD. Burgemeester en Wethouders van HOEK brengen ter algemeene kennis, dat te be- ginnen op Maandag 22 Mei 1916, vanwege de gemeente eene algemeene opneming zal worden gehouden van de Hoek, 2 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFERT, Burgemeester. J. M. DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Z A AM- SLAG brbngen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Maandag 15 Mei 1916, vanwege de gemeente eene algemeene op neming zal worden gehouden van de Zaamslag, 2 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JORs. DE FE1JTER, Voorzitter. J. STOLE LzSecretaris. Kamerverkiezing Weert. Bp de Woensdag gehouden herstemming voor de Tweede Earner in het district Weert, zijn ter voorziening in de vacature-De Stuers 5904 geldige stemmen uitge- bracht. Hiervan verkreeg Mr. Dr. H. van Groenendael 2969 en Mr. Eolkman 2935 stemmen, zoodat gekozen is de heer Van Groenendael, thans griffier van de Provin ciate Staten van Overijsel. De „Tubantia". Naar ,'de Tijd" uit Berlijn verneemt heeft de Duitsche regeering thans, krach- tens het van Nederlandsche zijde overgelegd bewijsmateriaal, e r k e n d dat het torpe- deeren der ,/Tubantia" door een Duitsche duikboot moet zijn geschied. Het duikbooten-gcvaar. De mededeelingen van het ,/Hbl."in zake de ^Tubantia" zijn inderdaad wel zeer be- langrijk Duitschland erkent dus, dat de ondergang van dit neutrale schip te wjjten is aan een Duitsche torpedo en het is bereicf, schadevergoeding te geven. Voor onze Re geering, die niets onbeproefd heeft gelaten om het „Tubantia"-geheim tot klaarheid te brengen, een succes, dat een gelukwensch waard is Dat de schadevergoeding schijnt te zullen worden gegeven in den vorm van een Duitsch schip (een van de groote booten van de Hamburg-Amerikalijn) kan ons slechts verheugen, omdat inderdaad de ge- leden schade niet is te berekenen naar de materieele waarde van hetgeen naar den zeebodem ging, maar veel meer bestond uit 't verlies aan scheepsruimte, een verlies, dat niet zoo spoedig zou zijn aan te vulien indien als schadevergoeding een bedrag in geld werd gegeven. Het treffende in deze mededeeling is echter de erkentenis van schuld aan Duit sche zijde. Men zal zich herinneren, dat aan die zijde aanvankelijk alle verantwoordelijkheid werd afgewezen, in beleefde termen, maar zeer zeltbewustvan alle in aanmerking komende Duitsche duikbooten was rapport ontvangen en gebleken was dat geen van haar de f/Tubantia" getorpedeerd had. Waar wij aan de goede trouw van de Duitsche autoriteiten niet mogen twijfelen, werpt thans de schuld-erkenning een eigen- aardig licht op de rapporten der duikboot- kapiteins. Boren die heeren maar in den grond wat hun goeddunkt, zonder dat zij zich tot verantwoording tegenover hun marinebestuur verplicht achten Men zou het haast moeten denken. Zullen we nu weldra hooren, dat het Duitsche marine-bestuur den schuldigen kommandant heeft opgespoord en streng, deer streng bestraft voor zijn schier onge- looflijk onverantwoordelijke daad en voor de misleiding van zijn eigen hoogste supe- rieuren Die mededeeling zou in ons land slthans eenige voldoening geven, waarop men wel aanspraak mag maken De veronderstelling, dat ook de ,/Palem- bang" door een Duitsche torpedo werd getroffen, wordt thans zCer aanmerkelijk versterkt. Aan de verzekering, dat het onderzoek der Duitsche marine niet de schuld van een Duitsche duikboot heeft vastgesteld, kan men nu niet veel waarde meer hechten. Helaas ontbreken in dit geval de sterke aanwijzingen, welke in het //Tubantia"- geval ten slotte de waarheid nog hebben aan 't licht gebracht. Maar nu in dit laat- ste geval de volslagen Qnvoldoendheid van het Duitsche marine-onderzoek is gebleken, zal van Nederlandsche zijde zeker wel op een nieuw en scherper onderzoek van't ,/Pa- lembang"-geval worden aangedrongen. En van Duitschen kant zal dit nu bezwaarlijk kunnen worden geweigerd, wil men daar niet den schijn van onwil op zich laden. Mocht niettemin wat ons zeer wel mogelijk lijkt, nu 't vertrouwen in de waarheidsliefde der Duitsche duikbootkom- mandanten zoo gevoelig is geschokt het tfPaleinbang"geval ook na een nieuw on derzoek onopgehelderd blijven, dan zal dit thans, meer nog dan voorheen, in ons land leiden tot een blijvende wrok. En wie denkt hierbij niet tevens aan de ,/Eemdijk" en de ,/Rijndjjk", die immers ook heeten te zijn getorpedeerd En aan andgre Nederlandsche schepen, welker ondergang tot nu toe aan m ij n e n werd geweten Hetgeen nu pas weer met de ,/Berkel- stroom" is gebeurd, is weinig geschikt om den groeienden afkeer van de Duitsche duikboot-taktiek in ons land te verminderen. 't'Officieele onderzoek zal de juiste toe- dracht van het gebeurde vaststellen, maar er is geen reden om te twijfelen aan het reeds gepubliceerde verhaal van den ge- zagvoerder der *Berkelstroom", die heeft verzekerd, dat slechts een heel klein deel van de lading bestond uit contrabande, zoodat er geen recht was om het schip op te brengen, laat staanin den grond te boren. Ret zou dus-een volkomen onrecht- matige handeling zijn, zelfs al zou men zich op 't Duitsche standpunt plaatsen, n.l., dat duikbooten, die doorgaans niet in staat zijn om koopvaarders op te brengen, als regel deze laatsten in den grond mogen boren. De kommandant van een der beide schul- dige duikbooten zou verklaard hebben, dat het feit, dat neutrale schepen levensmiddelen naar Engeland brengen, voldoende reden is om ze te torpedeeren. Als d i t inderdaad het standpunt is van de Duitsche duikboot-kommandanten, dan ziet het er voor onze scheepvaart slecht uit Dan zou de neutrale handelsvloot eenvoudig v o g e 1 v r ij verklaard zijn I Dat standpunt is natuurlijk volslagen onaannemelijk, en onze Regeering zal dan ook, wordt de desbetreftende mededeeling door 't officieele onderzoek bevestigd, zeker wel een hartig woordje daarover tot onzen oostelijken buurman richten en er wellicht ook de aandacht op vestigen van de Re geering der Vereenigde Staten, die juist bezig is- in verband met de duikboot-woede met Duitschland een appeltje te schillen. EEN DUEL TUSSCHEN EEN KOOPVAARDIJSCHIP EN EEN DUIKBOOT. Het stoomschip „Waudle", te Londen thuis behoorende, is naar de Tel. meldt, in de Noordzee in gevecht geweest met een Duitsche duikboot. Zaterdag voer het Engelsche schip, dat 1200 ton groot is en behoort aan de //Wauds* worth and Winbledon District Gas Company" te Londen, de Tyne uit. Het weer was goed, hoewel er wat mist hing. Het schip was nog maar een korten tjjd in voile zee of er werd een kanonschot op gelost. De kapitein, die op de brug stond, ontdekte in de richting van waar het schot kwam, iets dat hem op het eerste gezicht een zeilschip scheen. Het bleek echter al gauw dat men met een onderzeeer te doen had, die een zeil had opgezet, waardoor de schiet- toren 'en de perioscoop onzichtbaar waren, De duikboot bevond zich op ongeveer ander- balven mijl afstands en koerste met groote vaart in de zelfde richting als de ,/Waudle". De kapitein van de Engelsche koopvaarder besloot de dpikboot aan te vallen. Men' had, vbor defensieve doeleinden, een kanon aan boord. Ter wij! de „Waudle" zig-zag koerste, gaf zp 12 schoten af. Na het zesdeschot fccheen de duikboot buiten gevecht te zijn gesteld. Zij schoot ten minste geen torpedo's mder af. De Engelsche beman- ning is er vast van overtuigd dat de onder zeeer gezonken is in alle geval heeft men na het duel, dat ongevedr een half uur duurde, niets meer van hem bemerkt. EEN NIEUWE MILITAIRE WET IN ENGELAND. In het Lagerhuis heeft de eerste-Minister Asquith een verklaring over de politiek der regeering inzake de dienstneming afgelegd en aangekondigd dat hij een nieuwe mili- taire wet zou indienen. Asquith sprak van z/algemeenen en onmiddellijken dwang" en men verwacht dan ook dat Asquith vaudaag in het Lagerhuis het wetsontwerp zal voor- leggenr waarbij de militaire dienst verplicht zal worden gesteld voor alle mannen van dienstplichtigen leeftijd. Asquith wees er op, dat in het geheele rijk sedert het begin van den oorlog voor leger en vloot meer dan vijf millioen man waren bijeengebracht. VOEDSELSCHIP VOOR BELGIE OP EEN MIJN GELOOPEN. Het Zweedsche stoomschip //Fridland", van Portland (Vereen. Staten), naar Rot terdam, is bij de Galloperboei op een mijn geloopen. Het stoomschip „Batavier IV" verleent assistentie en zal trachten het schip naar Engeland te sleepen. Het stoomschip e/Fridland", groot 4960 ton, is een Zweedsch schip en had een lading aan boord, bestemd voor de Belgische Commission of Relief. Het draadloos-station van Nort Foreland meldt, dat het van de ^Batavier IV" be- richt kreeg: Wij zijn bij het Longsand- lichtschip met de stoomboot H Fridland" en zullen trachten haar in het Black Deep te brengen. IN EEN DUITSCHE DUIKBOOT. Kapitein Norberg heeft in het „Morgen- blad" in Kristiania een beschrijving gege ven van zijn verblijf in een Duitsche duik boot. Toen zijn schip, de „Lindfield", tot zinken was gebracht, beloofde de Duitsche gezagvoerder de Noorsche bemanhing, be- staande uit 24 koppen, in 2 booten, zoo ver naar de Iersche kust te sleepen, als hem mogelijk was. Na 3 uur sloeg echter, door de hooge zee, het sleeptouw de reeling stuk en de Duitsche kommandant beval, alle Nooren in de duikboot zouden gaan. Kapi tein Norberg werd de kommandants-kajuil toegewezen, welke zeer praktisch met drie kooien was ingericht. Aan board bevonden zich ook 2 Britsche matrozen van een ge torpedeerd Engelsch schip. Deze werden even behoorlijk als de Noorsche zeelieden behandeld. Allen kregen hetzelfde elen als de Duitsche bemanning. Hij geeft dan een lijst van de genoten maaltijden gedurende de drie en een halven dag, die hij aan boord verbleef. Zij maken den indruk, dat men zich aan boord v^n een Duitsche duik boot niet te kort doet. Meestal voer men aan de oppervlakte der zee, maar den tweeden dag werd een Brit sche torpedo j ager gesignaleerd.Het sigirial om te duiken klonk en in 50 seconden tijds zonk men tot op 30 meters. Later ging men naar boven, maar bleef gedurende 5 uren nog 7 meters odder water varen. Ge durende die 5 uren bleef de atmosfeer zui ver en had men geen enkele beklemming op de borst. Wanneer het diiiksignaal klonk werd men altijd een beetje zenuwachtig, daar men nooit de oorzaik wist en elk oogenblik verwachtte beschoten te worden Op een diepte van 20 meters gevoelde men niet meer de minste deining en alleen liet trillen der machines was te merken. Den derden dag begon de duikboot met zijn boeg en steven-machines te werken en kreeg kapitein Norberg den indruk, dat men bezig was met een ander schip sign'den uit te wisselen. De Nooren kregen bevel aan dek te komen en mochten, lezamen met de twee Britsche matrozen, aan boord gaan van de langszij liggende bark „Silas", uit Grunstad. AMERIKA'S WEERBAARHEID. De totale sterkte van het leger der Ver eenigde Staten is wettelijk vastgesteld op 100.000 ingeschreveHen, volgens het begin- sel van vrijwillige verbindtenis. Er zijn 15 regimenten cavalerie, zes veld-artillerie, een korps kust-artillerie, drie bataljons genie- b'oepen en 30 regimenten infanterie. De „miLitia" heeft 9142 officieren en 112.710 manschappen. Evenals het leger wordt ook de marine aangevuld door vrijwilligers. Verleden jaar waren er aanwezig 66.488 man marine-per- soneel. In October van het vorige jaar werd i door president Wilson het ontwerp-Dariiels (secretaris der marine) bekrachtigd, volgens hetwelk gedurende vijf jaar oorligsschepen zullen worden aangemaakt, zoodat de vloor na afloop van dien lijd zal verrijkt zijn met tien slagschepen en zes slagkruisers, met een evenredig hantal onderzee-booten, ver- kenn i rigs va a r t u igentorpedovernielers enz., het geheel tot een bedrag van 1250 millioen gulden. Voor het eerste jaar staan twee dreadnoughts en twee slagkruisers op het program. In October 1.1. was de vlootsterkte in aanwezige schepen, schepen in aanbouw en gepnojecteerd, als volgt: Slagschepen 40, kustverdedigingsvaartuigen 9,' pantserkrui- sers 14, pantserdekkruisers 18, kruisers 3, torpedojagers 68, torpedobooten 21, onder- zeeboolen 33, kanonneerbooten 34. Van de 35 voltooide slagschepen behoo- ren er 12 tot het dreadnought-type. DE VOEDING VAN BERLIJN. Een medewerker Van „De Tijd" te Berlijn schrijft: Berlijn viert het tweede Paaschfeesl in oorlogstijd. En wel is het een oorlogspa-, schen. Voor het uiterlijk merkt men er niet zoo heel veei van. Er zijn niet minder Paascheieren en Paaschhazen, zelfs Paascli- hennen en Paascheenden in allerlei grootte en uit verschillend materiaal te koop. Zij dragen oorlogsgewaad: kleine en groote veldgrijze eieren, zonder versiering of met de beelLenissen der vorsten en legeraanvoer- ders, eieren van porselein met de silhouet- ten van uhlanen en liuzaren. En in plaats van „vroolijke Paschen", wat niet in over- eenstemming is met den tijd, dragen zij als j opschrift den wenscli: „tevreden Paschen". Zij zijn bescheiden geworden. Ook wij worden steeds bescheidener. En bovendien leeren wij reeds verschillende me- tamorfosen kennen, die den langen duur van den oorlog meebrengt. Een baard was tot nog toe een soort krijgersembleem. Van het front werd de oorlogsbaard meegebrucht en gedurende het verlof thuis zoo spo-edig mogelijk afgeschoren. Doch nu wij, ook wat de zeep betreft, op srnal rantsoen staan, kan het niet uitblijven of het baard dragen, waardoor de man scheerzeep uitspaart, moet een patriottische mode worden. Doch hoe zal dit er uit zien in verband met het feit, dat bij alle te velde staanden tengevolge van het dragen van een lioofddeksel, dat den haardos geheel afsluit van de lucht, reeds overal snel toenemende kaalheid van den schedel te constateeren valt? Nog iets merkwaardigs. Nu sedert Don- derdag voor rundvleesch maximum-prijzen bepaald zijn, schijnen alle koeien en ossen als door een af grond verzwolgen, terwijl de kalveren (daar kalfsvleesch aan geen prijs- beperking onderworpen werd) overal te krijgen zijn. Hieronder lijdt al weer het meest de middenstand. Want, terwijl de rijkeren dan maar met een vloek en een zucht het dure kalfsvleesch koopen en de soldaten en werkende vrouwen in de stede- lijke kooplokalen aan waar geholpen wor den, bereiken de middenstanders na uren staan voor een vleeschwinkel niets dan dat het voor hun heurs bereikiiare uitverkocht is, als zij aan de beurt komen. En naar de ervaring met andere levensmiddelen te oor- deelen zal deze toestand zoo lang duren, tot de invoering der vleeschkaart ook hier een werkelijk rechtvaardige verdeeling plaats doet grijpen. De boter wordt ons op grond van haar bezit toegewezen, de aardappelen, de suiker, en met de zeep gaat het ook al zoo. Allerlei stempels, gaten, jprikken, teekenen met inkt moeten bewijzen of en wat de geplaagde huisvrouw in een bepaal- de week ingekocht heeft. Als de oorlog nog maar lang genoeg duurt zullen wij nog andere toestanden te zien krijgen, dingen, die vroeger als een der vele idealen van den toekomstigen heilstaat door menschen met communistische ideeen ge- loofd en aanbevolen werden. Het eerste be gin daarvan is te aanschouwen in de keu- kenwagens, die in Lichtenburg, een voor-. stad van Berlijn, met een groote arbeiders- bevolking, rondrijden. Deze eetwagens, die elk honderden liters van een in stadkeu- kens klaargemaakten stamppot bevatten, be- rusten nu natuurlijk op het door den oor log noodzakelijk geworden feit, zoo goed- koop mogelijk voedsel te leveren, wat bij een massa-toebereiding gaat, en bovendien nog het voordeel heeft, dat vrouwen met kinderen of druk werk geen tijd behoeven te verzuimen, daar het eten tot aan haar deur komt. Deze opheffing van het parti- culiere huishouden ten bate der enkelingen zal, gesteund als zij nu wordt door Pruisi- sche minister^, nog wel verder gaan. ALS AMERIKA GAAT OORLOG VOEREN. In de „Weekly Dispatch" zegt een in- zender, die zich „Anglo-American" teekent, wat Amerika zou kunnen doen als het Duitschland den oorlog mocht verklaren: „Als de oorlog lang genoeg duurde, zou Amerika verscheidene millioenen mannen op de been kunnen brengen. Er zijn in de Ver eenigde Staten 16.000.000 mannen van 18 tot 44 jaar, die geen Duitschers zijn. Zoo het noodtg mocht zijn, zou uit deze mannen een. leger van 7.000.000 soldaten kunnen gevormd worden. Het wordt niet onmogelijk geacht, om in een jaar twee millioen man uit te rusten en af te richten. De Amerikaansche vloot zou die der ge- allieerden nog kunnen versterken en hen in nog grootere mate dan thans de meesters ter zee maken. De moeilijkheid om trans- portschepen te vinden voor het aanbrengen van troepen, bewapening, munitie en voor- raden, zou opgelost kunnen worden door de inbeslagneming der Duitsche nandelssclie- pen die nu werkeloos in de Amerikaansche havens liggen. Door dezen in de vaart te brengen, zouden de geallieerden in veel gun- stiger oonditie gaan verkeeren. Amerika's torpdobobten en -jagers zou den de geallieerden helpen bij de vernieti- ging van onderzeeers. Alle handel tussclien de centrale mogend- heden en de Vereenigde Staten zou van zelf ophouden. Amerika zou in den economi- schen strijd na den oorlog, in samenwerking met de geallieerde natien, Duitschland een geweldigen slag kunnen toebrengen en er the medewerken, dat het geen rijkdommen kan verzamelen uit de winst op den handel met de Entente-volkeren, zooals het dat vroe ger gedaan heeft, wat het in staat stelde om zich gedurende veerlig jaren op den oorlog vOor te bereiden. Geld en mannen zullen dezen oorlog win- nen. Amerika heeft beiden. Zijn rijkdom is enonm en is nog, door de bestellingen van de geallieerden, met 500 millioen pond ster ling toegenomen. Amerika zou gedurende een onbeperkt aantal jaren den oorlog voor de geallieerden tot een bedrag van een mil liard pond sterling per jaar kunnen finan- cieren. Amerika heeft bovendien een men- schenmateriaal, groot genoeg om een leger te vormen dat minstens zoo groot als het Engelsche en in zijn vollen omvang zoo groot als dat van Duitschland zou kunnen zijn, Duitschland weet dit alles, maar gelooft dat de geschillen, die het met de Vereenigde Staten heeft, ten slotte toch wel uit den weg zullen geruimd worden of dat de oorlog zal afgeloopen zijn, voor Amerika zijn geld en zijn manschappen voor den strijd zal kunnen gebruiken. Het zou kunnen blijken, dat het zich in beide verwachtingen heeft vergist. OORBESCIIERMERS VOOR DE ARTILLERIE. De „Vorwarts" schrijft: „Daar het te velde nooit te vermijden is, dat soldaten bij ontploffingen van vijande- lijke projectielen, mijnen, enz., onverwachts aan hevige luchttrillingen blootstaan en de gewone bescherming van het trommelvlies door middel van een propje watten volko men nutleloos is, zou een afdoende bescher ming, die de soldaten altijd dragen, groot nut kunnen afwerpen. Zulk eene bescher ming mag natuurlijk het gehoor niet al te zeer belemmeren. Het aantal gevallen van beschadiging van het gehoororgaan tenge volge van plotselinge stijgingen van den luchtdruk, is tamelijk groot. Zelfs bij een gunstig verloop van de aandoening kunnen er funktioneele stoornissen blijven hestaan. Het onmiddellijke gevolg is meestal eene middenoor-aandoening en eene labyrinth- schudding, waarmede soms ook scheuring van het trommelvlies gepaard gaat. Dr. A. Eysell heeft nu in de ,,Muuchener medizinische Wochenschrift" een zeer een voudig en werkzaam middel tegen deze kwetsingen beschreven. De beschermer be- staat uit twee holle kogelvormige lichamen die aan elkander geschroefd en in de lengte- as doorboord zijn. In de doosvormige holle ruimte is eene beweegbare metalen ventiel- klep aangebracht, die luchttrillingen van de gewone sterkte doorlaat, doch wanneer de druk plotseling veel grooter wordt in de kleinste van de twee bollen gcdrlikl wordt en'die afsluit. De praktijk te velde heeft ge- leerd, dat beschadigingen van het gehoor orgaan bij personen die den beschermer dra gen, onmogelijk zijn. Het geheele toestel is fileeh'ts 2 cm. lang en is, daar het in het oor gedragen wordt, onzichtbaar. GIFTEN VAN MILLIONNAIRS. Amerikaansche bladen schrijven op ietwat schamperen toon over een actie, op touw gezet door mevr. Cornelius Vanderbilt, een der toonaangevende persoonlijkheden in de wereld der Amerikaansche aristocratic. Deze dame wil een Royal Relief Fund bijeenbren-i gen, dat uitsluitend zal bestaan uit bijdra- gen van 25.000 gulden niet minder, inaar ook niet meer. Die bijdragen zullen in ge- munt goud moeten worden voldaan eUj eveneens in goud, !naar Europa worden over- gebracht, om in zakjes van 250.000 gulden inhoud te worden overhandigd aan de Ko- ningin van Engeland, de Tsaritsa en presi dent Poincare. Aan de Europeesche regeerders zal ver- zocht worden de fondsen te bestemmen ter leniging van oorlogsnooden, en wel voor dat

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1