ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF. ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No. 6373. Donderdag 4 Mei 1916. 56e Jaargang. Aankondiging. Aankondiging. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN TeleSoon 25. Pit Biad verschijnt Maandag^, Woensdag^ en Vrildagavond, nitgezonderd op Feestdagen, la{j de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Jacht en Visscherij. voetpaden met de knnstwerken. wegeH en voetpaden met de knnstwerken. 81NWENLAWD. Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. 8iJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2.—. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bi] alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelaborinement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Burgemeester en Wethouders der gerneente HOEK brengen ter kennis van belang hebbenden, dat te beginnen op Maandag 22 Mei 1916, vanwege de gerneente eene algemeene opneming zal worden gehonden van de Hoek, 2 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. WOLFE RT, Burgemeester. J. M, DREGMANS, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van Z A AM- SLAG brengen ter algemeene kennis, dat te beginnen op Maandag 15 Mei 1916, vanwege de gerneente eene algemeene op neming zal worden gehouden van de Zaamslag, 2 Mei 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOHs. DE FE1JTER, Voorzitter. J. STOLK Lz., Secretaris. De militaire wetsonlwerpen. Zooals men reeds heeft kunnen lezen, al- dus schrijft men aan de Tel., zijn door de regeering ingediend vier militaire ontwer- pen. Het schijnt noodig, op de bedoeling en strekking daarvan nog even terug te komen. I. H et eerste on t werp betreft de m i 1 i t i e - lichtingen, welke onder de wapens zijn, en wier diensttijd bij de militie zou eindigen op 31 Juli a.s. Zij behooren tot de onbereden korpsen, de bereden korpsen (lichtingen 1906, 1907, 1908). de pantser- fort-artillerie en de torpedisten (1906, 1907, 1908, 1909,) en de zeemilitie 1909, 1910, 1911.) Hun dienstlijd wordt verlengd tot uiterlijk 31 December a.s. De militie-lichtingen 1908 en 1909 van de inlanterie zullen op 1 Augustus a.s. naar de landweer overgaan. II. Er zijn 4 landweer-licbtingen, die op 1 Augustus a.s, naar den landstorm zouden overgaan, namelijk 1907, 1908, 1909 en 1910, militie-lichtingen 1899, 1900, 1901 en 1902). Deze lichtingen, die op het oogenblik reeds met klein verlof z9n) gaan niet tot den landstorm over, doch blijven tot 31 December a.s. bij de landweer. III. Op grond van de indertijd aange- nomen wet-Colijn ging toen de landweer- lichting 1904 militielicbting 1896) over naar den landstorm. Deze landstormlichting (het zjjn 40jarigen) zou op 1 Augustus a. s. geheel en al uit den militairen dienst worden o n t s 1 a g e n. Dit echter zal nu niet gebeuren de lichting blijft nog tot 31 December a.s. in militairen dienst. Men weet, dat deze landstormmannen niet onder de wapenen zijn geroepen met de xnobilisatiezij zullen alleen opkomen in geval van oorlog. Het vierde wetsontwerp is voor onze ifiilitairen van het meeste belansto Ziehier De verleden jaar aangenomen wet tot nadere uitbreiding van den landstorm, had tot doel, om door oproeping van vrijge- stelden en vrjjgeloten, de landweer af te lossen. In den considerans van de wet staat dan ook, dat zij dient tot aflossing van //landweermanne n". De Re geering stelt nu voor, om in plaats van landweermannen te lezen //dienst plich- t i g e n zoodat ook andere militairen kunnen worden afgelost. De gao g van zaken zal dan, voor zoover wij bet uit de stukken kunnen bemerken als volgt zijn De Landstormwet macbtigt de regeering om de vrijgestelden en vrijgeloten, die I niet ouder zijn dan 30 jaar, op te roepen. Intusscken zou er, indien de geheele landweer was afgelost, nog een aanzienlijk aantal vrijgestelden en vrijgeloten overblijven, dat niet in dienst was ge roepen. De regeering stelt nu voor, dit oversciiot te gebruiken om ook andere militairen (niet-landweermannen) aftelossen Achtereeuvolgens zullen dus de vrijgestelden en vrggeloten tot aan 30 jaar worden opge- roepen. Het volgeude^zal dan plaats hebben a. eerst worden afgelost de nog onder de wapenen staande 1 a n d w e e r-mannen ook die, welke 1 Augustus a. s. naar de landweer overgaan (zie boven onder 1) b. vervolgens worden afgelost de m i 1 i c i e n s van de bereden wapens, van de pant' serfort-artillerie en van de torpedisten, voor zoover zij behooren tot dezelfde lichtingen als de .met verlof gezonden landweer-mannen c. eindelijk worden afgelost de m i I i- c i e n s van de lichtingen (van alle wapens), die nog niet naar de landweer zijn overge- gaan, of waarbij geen overgang naar de landweer plaats heeft. Men ziet hier dus uit, dat tezijner tijd ook de militie voor aflossing in aanmer king zal komen. Dit is de bedoeling van het wetsontwerp. Men kan dus wel zeggen, dat, als de oorlog nog lang duurt, bp aan- neming van bet ontwerp, alle vrijgestelden en vrijgeloten van 30 jaar of jonger onder de wapenen zullen worden geroepen, en dat voor ieder hunner een acder (landweerman of milicien) met verlof zal aan. Bierbij doet zich echter een omstandigheid voor, die in de Staten-Generaa! wel zal worden besproken. Wanneer op bet oogenblik de landweer wordt afgelost door den landstorm, dan beteekent dit, dat o u d e r e n worden afgelost door jongeren, hetgeen econo- misch, veelal een voordeel zal zijn. Bij aan- neming van het nieuwe ontwerp echter, als ook de militie voor aflossing in aanmerking komt, zullen geleidelijk de jongeren worden afgelost door o u d e r e n, zal het mogelijk zijn dat de miliciens van 20 jaar worden vervangen door landstormers van 28, 29 en 30 jaar, vaders van gezinnenen hoofden van zaken. Ons dunktdaarover zal wel een woordje gezegd worden. VerhaOiging der vergoeding wegens kost winners chap. Blijkens het voorloopig verslag der Twee- de Kamersecties betreffemde het bovenbe- doeld voorstel vond vrij algemeeti instem- ming, maar vele leden verklaarden te be- twijfelen of, in verband met de bepalingen der vergoedingsbesluiten en de voorschrif- ten die de Minister van Oorlog heeft ge geven betreffende de toepassing van die be- palingen, de nieuwe wetsbepaling wel veel praktisch effekt zal hebben. Ingevolge de vergoedings-besluiten zal het bedrag der vergoeding, dat in een bepaald geyal ten hoogste kan worden toegekend, niet mogen te boven gaan het bedrag aan inkomsten, hetwelk wordt gederfd wegens de afwezig- beid van den betrokken dienstpliclUige, verminderd met hetgeen deze aan eigen le- ven.sonderho'Ud kostte aan bet gezin of de personen, waaraan of aan wie de vergoe ding ten goede komt. Nu is voorgeschre- ven, dat bij de beoordeeling van bet ver- goedingsbedrag, dat in verband met het Loon ten hoogste mag worden toegekend, als loon is aan te nemen het bedrag dat de dienstplicbfige in zijn burgerlijken werk- kring verdiende ten tijde van den aanvang van zijn tegenwoordig verblijf in werkelij- ken dienst. Bij deze loonberekening zal 't maximum-vergoedingsbedrag betrekkelijk zel- den meer bedragen dan 1,50 per dag. De verhooging van het wettelijke maximum per dag tot f 2 zal dus aan weinigen ten goede kunnen komen; alleen aan eenige ge- zinnen in de groote steden. Verscheidene leden oordeelden, dat, in verband ook met den langen duur der mo- bilisatie, het aanbeveling verdiende de wijze van berekening der vergoeding te vervangen door een geheel ander stelsel. Zij zouden willen dat aan de gezinnen vergoedingen werden uitgekeerd, volgens een bepaajde schaal, verScbillend voor de steden en bet platleland, waarin met de samenstelling der gezinnen rekening wordt gehouden. Juist de groote gezinnen worden, bij die legen- woordige regeling in vele gevallen te weinig geholpen. Eenige leden oordeelden dat het niet bil- lijk is, dat, gelijk soms geschiedt, bij de vergoeding de - verdiensten der vrouw in rekening worden gebracht. Ook kwam bun de in de ministerieele inissive van 25 Fe- briiari beschreven regeling der vergoeding in geval van huwelijk niet juist voor. Voorts werd er door eenige leden op ge- wezen, dat wanneer een dienstpliclUige zijn verlof verlengd ziet wegens ziekte in zijn gezin, voor den duur van dat verlof, wan neer bet vier dagen te boven gaat, geen gezinsvergoeding wordt uitgekeerd. Zij oor deelden dat onbillijk. Ook merkten eenige leden op dat de militaire autoriteiten soms niet meegaan met bet oordeel van den huis- arts van den dienstplidhtige, dat een zelf genomen verlof is le beschouwen als nood- zakelijkheid wegens ziekte in het gezin. Enkele leden pleitten voor het denkbeeld, dat ook gezinsvergoedingen zouden worden toegekend aan gezmshoofden, die nu reeds meer dan anderhalf jaar als vrijwilliger dienst doen in het leger. Het geleidcn van koopvaardijseliepen gestaakt. (Officieel.) Het departement van Marine deelt mee, dat de op 1 April jl. door de Regeering genomen maatregel, waarbij aan de Nederlandsche koopvaardijschepen ge- legenheid werd geboden om op het traject tusschen Noordhinder en de Galloper-Bank te worden voorafgegaan door twee sleep- booten, ter beveiliging tegen verankerde mijneu, 30 April is gestaakt. Van dit convooi is slechts gebruik ge- maakt op de uitreis van 1 tot en met 18 April op 7 versehillende dagen dour 18 schepen van 19 tot en met 29 April door een schip. Op de thuisreis in bet geheel slechts door een schip zoodat voortzetting van den maatregel onnoodig wordt geaebt. G r a a n voor z ten ing en seheepsruimte. De j.Economische statistische Berichten" is van oordeel, dat men zich over den tar- weaanvoer op den duur niet al te onge- rust behoeft te maken, want zelfs als wij aannemen, dat er 'nrag meer schepen op mijnen loopen en dat er nog ander opont- houd zal plaats vinden, zal het, naar de meening van bet blad, toch niet zoo moei- lij.k blijken om ruim 60.000 tons tarwe per maand aan te voeren. Dat wil zeggen, als men Tarwe bij alle andere goederen v66r laat gaan. Bezwaarlijker echter zal het zijn om de overige circa 125.000 tons granen, lijnzaad en lijnkoeken, die oris land per maand noo dig heeft, aan te voeren. Weliswaar zal het verbruik daarvan in de eerste maan den afnemen, daar bet vee in de weide gaat, maar daar staat tegenover, dat later bet verbruik des te grooter is, zoodat, wil men dan geen groot gebrek hebben, het aanleggen van voorraden gedurende de zo- mermaanden beslist noodzakelijk is. Het spreelct dus wel vanzelf, dat er geen sprake van is, dat wij 'n gedeelte van onze seheepsruimte aan Engeland zouden kun nen afstaan. Want niet alleen zal het on- mogelijk blijken, bovengenoemde hoeveel- heid voedergranen etc. aan te voeren, maar ook zoo veel andere artikelen, als hout, ka- toen, vetten enz., moeten vervoerd worden. Uitvoer uit Duilschland. Alle uitvoer uit Duilschland van heeren- en dameskleedingstukken en stoffen, ver- vaardigd van wol, halfwol en katoen, is ingaande 1 Mei officieel verboden. Wat voor 15 Maart besteld en voor 15 April gefabriceerd was en wat voor 30 April in verzending gebracht is, mag uitgevoerd. De- uitvoer van bedoelde artikelen van zijde of minstens balfzijide blijft toegestaan. Een Nederlandsche vice-consul veroordeeld. Naar „Het Huisgezin" meldt, was de beer W. van Bijckevorsel, vice-consul van Ne derland, eerst te Charleroi, daarna te Dinant, ter dood veroordeeld wegens het voeren van correspondentie met de geallieerden. Door bemldideling van den lxeer Van Vollenboven, onzen legatie-secretaris te Brussel, is de doodstraf in gevangenisstraf veranderd. De beer Van Rijckevorsel is tot het ondergaan daarvan naar Duitschland vervoerd. v De Tubantia. Naar het Hdbl. verneemt, zgn de be- sprekingen, die tbans te Berlijn gevoerd worden over de torpedeering van de Tubantia, in zoodanig stadium, dat de mogelijkheid bestaat, dat daaromtrent spoedig een defini- tieve beslissing kan worden verwacht. Zoo- wel het relaas van de beeindigde verklaringen, die bp het onderzoek voor den Raad voor de Scheepvaart werden afgelegd, als de materieele overtuigingsstukken, die werden overgelegd, hebben de autoriteiten te Berlijn tot de overtuiging gebracht, dat het inder- daad een Duitsche torpedo moet zijn ge- weest, waardoor de Tubantia tot zinken werd gebracht. Onmiddellijk daarop zijn de voorloopige besprekingen over de schadevergoeding be- gonnen. Van de zijde der Duitsche re geering bleek een bereidverklaring, om de mekwaarde van de Tubantia te vergoeden, wel verwacht te kunnen worden, doch de Directeur van den Kon. Holl. Lloyd, de beer Wilmink, die de besprekingen voerde, voor zich overtuigd, dat die boekwaarde al te zeer achterblijft bij de marktwaarde, vond geen vrijheid op een dergelijk aanbod in te gaan. Hij keerde de vorige week uit Ber lijn terug en pleegde overleg met de com- missarissen der vennootschap. Middelerwijl werden, op grond van een bereidverklaring van den bekenden directeur van den HamburgAmerika-lijn, den heer Batlin, om een van de grootste stoomschepen dezer lijn aan de Kon. Holl. Lloyd over te doen, de besprekingen met Berlijn voort- gezet. Voor de tweede maal is de beer Wilmink daarop naar Berlijn vertrokken. Door de regeling, welke tbans, met zeer veel kans op welslagen, in bespreking is, wordt de quaestie boekwaarde of markt waarde, voor deD Kon. Holl. Lloyd althans, geheel vermeden. Ook de samenhangen- de quaestie van den geldkoers wordt daar- door zeer beperkt. De verrekening van de koopsom toch zal dan namelijk vrijwel geheel geschieden tusschen de Duitsche regeering en de Ham burg-Amerika lijn. Het verschil in waarde tusschen het verloren en bet aantekoopen schip het stoomschip, waarover de onder- handelingen loopen, is, wat tonneninhoud betreft, nog iets grooter dan de Tubantia, doch kan juist nog door de sluizen te IJ- muiden zal dan door den Kon, Holl. Lloyd worden gesuppleerd, waardoor de Hamburg- Amerika-lijn de beschikking krijgt over eenige contanten. Ter plaatse, waar bet Hbld. haar inlich- tingen verkreeg, hield men zich overtuigd, dat de Engelsche regeering, wanneer de overeenkomst zal zijn tot stand gekomen, het stoomschip van de Hamburg-Amerika- lijn, dat aan den Kon. Holl. Lloyd zal zijn overgegaan, als Nederlandscb eigendom zal erkennen. De Berkelstroam. De vernieling van de Berkelitroom schrgft de N, R. Crt., eischt nog wel beter ophel- dering, dan ons uit de verslagen van den kapitein en de bemanning gegeven is. Twee vragen moeten beantwoord worden. Had de Duitsche duikbootkapitein recht het schip als prjjs te bescnouwen i En zoo ja, mocht hij het dan vernielen Tot wg beter zullen zgn ingelicht, zullen de beide vragen ontkennend beantwoord moeten worden. Verbeurdverklaring van een contrabande vervoerend neutraal schip is veroorloofd althans volgens de Lon- densche zeerechtdeclaratie veroorloofd indien die contrabande hetzij door zgn waarde, betzg door zijn gewicht, hetzij door zgn omvang, hetzij wegens den vrachtprgs, meer dan de helft van de lading uitmaakt. De kapitein van het schip is van oordeel, dat dat niet het geval is geweest, en de duik bootkapitein schijnt trouwens naar deze omstandigheden geen onderzoek te hebben- ingesteld. Alle schepen, moet deze hebben verklaard, die levensmiddelen naar Eogeland servoeren, hoe groot of klein die hoeveel- heid ook is, zullen vernietigd worden. Dit is eene gebeel nieuwe uiting van internationaal onrecht. Krachtens welke bevoegdheid de duikbootkapitein dezen regel als rechtsregel heeft opgeworpen is niet duidelijk. Het spreekt toch van zelf, dat hij dit niet eigener autouriteit doen kan. Indien hij geen beter grondslag voor de door hem bewerkstelligde inbeslagneming kan aanvoeren, wanneer de zaak van de Ber- kelstroom voor den Duitschen prijsrechter komt, dan zal de Duitsche regeering ook voor deze, zooals wij haar tot nu toe inzien wilde oorlogsdaad, schadevergoeding hebben te voldoen en verontschuldiging aan te bieden. Maakt de prijsrechter uit, dat de duik bootkapitein bevoegd was, de Berkelstroom in beslag te nemen -hetgeen weinig waarschijnlgk moet worden geacht dan blijft het nog de vraag, of de Duitscher gerechtigd was, het schip in den grond te boren in stee van op te brengen, en de bemanning in voile zee aan haar lot over te laten. Dit is een nu in dezen oorlog alweer oud geworden twistvraag, waarom- trent, naar men weet, de Nederlandsche Regeering van meening met de Duitsche verschilt. Een neutraal schip dat in de termen van inbeslagneming valt mag bij uitzondering vernietigd worden, indieD het niet kan worden opgebracht zonder de veiligheid van het inbeslagnemende schip in gevaar te brengen. De Duitschers beweren, dat zich deze omstandigheid bij duikbooten zoogoed als altgd voordoet en dat dus de uitzondering steeds voorhanden is. Men voelt echter, dat deze redeneering, waardoor de uitzondering regel, en de regel uitzon dering wordt, de bestaande internationale bepalingen ouderste boren gooit. Het andere, Nederlandsche standpuntdat, wanneer duikbooten niet in staat zgn schepen op te brengen zonder gevaar voor zich zelf, derge- lgke booten tot het in beslagnemen ondeug- delijk zijn en dus niet daartoe kunnen worden gebezigd, is dan ook veel logischer. Iatussehen, dit i3 eene vraag, die eerst in de tweede plaats aan de orde komt. Allereerst toch zal de duikbootkapitein heb ben te bewijzen, dat hij bevoegd was, de Berkelstroom in beslag te nemen, wijl meer dan de helft van hare lading uit contrabande bestond. Dat, hoe ook de uitspraak van het prijs- gerecht moge uitvallen, de vooruitzichten van de neutrale scheepvaart er door het geval van de Berkelstroom weer slechter op zijn geworden, is overigens buiten kijf. Indien oflicieel mocht blijken, dat inder- daad de bewering van den duikbootkapitein die de Berkelstroom heeft vernietigd dat alle SGhepen die levensmiddelen naar Enge land vervoeren, hoe groot of hoe klein die hoeveelheid ook is, vernietigd zullen worden, indien oflicieel mocht blijken, dat die bewering grond van waarschgnlijkheid heeft, en dus de vernietiging van de Berkelstroom de ioleiding Js geweest van een nieuw hoofdstuk internationaal onrecht, dan zal onze regeering daarin ongetwgfeld aanleiding vinden, zich met nieuwe vertoogen tot Berlijn te richten. Engclsdhe bunkerkolen. Het stoomschip Waal, van de naaml. vennootschap Houtvaart te Rotterdam be- vracht van Cardiff naar Bizerta en bestemd om na lossing aldaar op te stoomen naar Sfax, om een lading fosfaat te laden voor Amsterdam, voor de Amsterdamsche Super- fosfaatfabriek, ligt, volgens de N. R. Crt., sinds den tweeden Paaschdag te Cardiff, waar het wordt opgehouden door de weigeriDg der Engelsche autoriteiten om permissie te verleenen, bunkerkolen, welke reeds gekocht waren, aan boord van genoemd stoomschip te laden. Deze permissie'wordt alleen ver- leend op voorwaarde, dat het stoomschip op zgn terugreis lading naar Eugeland zal ver voeren verlangd wordt dat de afgesloten charter naar Nederland geannuleerd zal worden. De Amsterdamsche Superfosfaat- fabriek, welke de fosfaat voor haar bedrijf zeer noodig heeft, staat er natuurlijk op, dat de boot voor Amsterdam laadt, en de Engelsche regeering staat er evenzeer op, dat de boot naar Engeland zal laden. Mr. P. J. Troelstra. Mr. Troelstra is Maandagavond uit Zwit- serland te 's-Gravenhage teruggekeerd. Hg is voornemens, alvorens zijn gewone werkzaamheden te hervatten, advies in te winnen van zijn geneesheer, dr. Heijermans. TWEEDE KAMER. Vergadering van 2'Mei. De vergadering wordt gesclnorst lot 11 uur 30, daar het ge wens elite aantal leden niet aanwezig is. De voorzitter deelt volgens de ,„H. Crt." mede, dat hij tot dusver niet voor 1114 uur appel nominaal liet houden. Daar dit niet helpt en de leden toch niet schijnen te komen, zal hij in 't vervolg op deti vastge- stelden tijd appel laten houden. Oiiderdomsreiric. Aan de orde is artiltol 2 van het ouder- domsrentewetsontwerp, hetwelk luidt als volgt „Eitgesloten van ouderdomsrenle zijn zij, die: a. ter zake van een feit, gepLeegd 11a -het bereiken van den leeftijd van 60 jaar, bij een vonnis, dat onherroepelijk is geworden, zijn veroordeeld tot gevangenisstraf of tot plaatsing in een Rijkswerkinrichtiing, een en ander voor een jaar of 1 anger, tenzij de Regeering bij de veroordeeling tevens het bevel heeft gegeven, dat de straf niet zal worden ondergaan eri de bij dat bevel be- p a aide proeftijd verstreken is, zonder dat de teamitvoerlegging van de straf is gelast; b. misbruik van drank plegen te maken of op andere wijze een bekend slecht ie- vensgedrag leiden." De heer Sannes beveelt, op humauiteits- gronden door hem en den heer Duys voor- gestelde amendementen aan, strekkende om sub a. en sub b. te doen vervalleu. Deze bepaling geeft, volgens spreker, aanleiding tot onbillijke ongelijkheid. De heer Rutgers verdedigt een ainende- ment, strekkende tevens uit te sluiten hen, die nagelaten hebben naar die mate hunner krachten, te voorzien in liet onderhoud van zich en zijn gezin (de luiaards alzoo). mjm TER NEUZENSCHE COURANT. N >s. De Bufgemeester van TER NEUZEN, brengt ter kermis van belanghebbenden in deze gerneente dat op de werkdagen in Mei 191G behalve des Zaterdags van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 ure, op de gerneente-secretarie alhier voor een ieder verkrijgbaar zijn gesteld bianco verzoekschriften, ter bekoming van Jacht-, Visch- en Hengelakten voor het aanstaande seizoen 1916/1917. Ter Neuzen, den 29 April 1916. De Burgeraeester vobrnoemd, J. HUIZINGA.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1