ALGEMEEN NiEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEESJWSCH-VLAANDEREN. Zaterdag 22 April 1916 Bin nm i a n~p~ De Oorlog. ADVERTENTlfiN: ABONNEMENT Telefoon 21451.. Bit Blad verschijnt Maanflag-, Woensdag- en Vrpagafond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firna P. J. YAN BE SANBE te Ter Neuzen. Wegens het Paaschfeest zal a, s. Maandag Qeen nummer van dit blad verschijnen, STRANDGOEDEREN fPer 3 maanden binnen de stad 1.—. Franco per post voor Nederland 1.10. JBsj vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regeis 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij cflreete opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 tins* op den dag der uitgave. De Burgemeester der Gemeente CLINGE, brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in de haven dier ge meente de navoigende zijn opgeborgen 1°. een Brabantsche ISs»e»ia«oe5- boof 5 afkomstig uit de haven van I)oel Belg ie), ongemerkt een geheel vemvoeste S®ot©r>» sfoegSy zonder inventaris en motor Een ieder, die tot het geborgene gerech- tigd vermeent te zijn, wordt verzocht voor of op den 25 Jall 1916 aan hem daarvan mededeeling te doen. Clicge, den 25 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, D. VERCAUTEREN. Onruist in den land®. Nog steeds is er onrust in het land. Nog steeds mocht het leger het comman do: „op de plaats rust!" niet hooren. En nog steeds begrijpt niemand, waarop na het ontstellende commando: „Geeft acht!" eigen- tijk acht gegeven moet worden. Van welke zijde gevaar dreigt, welk gevaar, waardoor, waarom Zooals begrijpelijk is, komen nu de vreemdste geruchten naar voren. Brieven ran vorstelijke personen, zegt de een, en rerklaart dit uit voortreffelijke bron ge- hoord te hebben. Een wenk van een nabu- rig land, zegt de ander, en verzekert zeer goede redenen te hebben om zoo te den- ken. Wij zouden ieder in overweging willen geven, zeer voorzichtig te zijn met het ge- looven van dergelijke praatjes. Het is on- denkbaar, dat de Regeering op wenken van zoo ongewenschte zijde, maatregelen zou nemen, die zoo ernstig zijn, en langen tijd schade en overlast bezorgen. Ook de Regeering weet waarlijk wel, hoe- reel ontevredenheid, hoeveel gemopper haar maatregelen veroorzaken. En wanneer zij er dan toch in volhardt, heeft zij er zeer ernstige redenen voor. Redenen die thans al is dit te betreuren niet openbaar gemaakt kunnen worden, maar eens bekend zullen worden. Ieder behoort thans zooveel vertrouwen in de Regeering te hebben, dat hij dat onvoorwaardelijk aanneemt en de woorden van den opperbevelhebber, Zater dag 11. tot de troepen gericht, goed begrijpt: de tegenwoordige toestand zal niet langer dnren dan de Regeering in 's lands belang strikt noodzakelijk acht. Wat gebeurt, is, wij hebben bet woord van den opperbevelhebber er voor, strikt nood zakelijk. En wat strikt noodzakelijk is, moet in deze ernstige tijdien, nu de geheele toe komst, het leven van ons land op het spel kan staan, zonder morren geschieden. (Hbl.) De „Stand." schrijft o.a. Zelf kan geen soldaat den toestand be- oordeelen, en op militair terrein blijft het ook nu de eerste eisch, dat de manschap den veldheer verlrouwt, en aan hem het beleid overlaat. Al wat bier tegen ingaat, is ongepaste be- dillerij, die op een gegeven oogenblik voor heel het land hoog ernstig gevaar zou kun nen opleveren. De toestand in heel Europa, en zoo ook op onze grenzen, eisoht nog steeds de groot- ste bedachtzaamlieid, en elk soldaat moest er zijn eer in stellen, te toonen dat hij dit ook zelf doorziet, en uit dien hoofde zich geeft. Redenke toch alle manschap, dat we bin nen acht dagen tijds zelf midden in den oorlog kunnen staan; dat 't dan om het leven van de manschap gaat: en dat het sterven op het slagveld zoo bitter zou wezen, zoo nog in het sterven 't verwijt de cons- cientie doorsneea, van zelfs op zoo hache- lijk oogenblik zijn roeping voor God ver- zaakt te hebben. Van den anderen kant echter herhalen we ook nu onze vraag aan Oorlog, waarom er, hangende de mobilisatie, geen grootere divisie-oefeningen kunnen gehouden worden. Oefeningen op groote schaal breken de eentonigheid, bezielen den verslapten geest en kunnen, kwam het tot oorlog, uitne- mende vrucht dragen bij Lands defensie. Die oorzaakV ,,Het Vplk" schrijft naar aanleiding van den maatregel der Regeering van 31 Maart, waarbij de verloven aan militairen werden ingetrokken en waardoor in ons land onge- rusiheid werd gewekt, het volgende: „Is het niet mogelijk, dat de. militaire autoriteiten zich al te bezorgd maken? Deze vraag stellen wij met bijzonderen nadruk. „De Telegraaf" brengt een berichl, dat on geveer overeensteml met wat ook ons ter oore kwam. De plolselinge ongerustheid van 31 Maart zou een gevolg zijn van het voor- nemen der gealiieerden, om een landing le beproeven op de Belgische kust. Dp de Sch eh le, zegt „De Telegraaf". Dit zou be kend zijn geworden bij den Duitschen gene- ralen staf, en deze' zou den Nederlandscben generalen staf hebben gewaarscbuwd, dat indieii dit gebeurde, DuiLsclie troepen Hol land zouden binnenvallen. „Onze intichtingen luiden, dat de Duitsclie generate staf zich ongerust zou hebben ge maakt, of Nederland wel sterk genoeg zou zijn om aan een Engelsch invalsleger te verhinderen, ook Zee u wsch- Via ander e n tot zijn operatie-basis te maken; en in dat geval zou pogen, de Engelscben voor le zijn, door zelf Zeeuwsch-Vlaanderen le bezetten. „De berichlen komen dus ongeveer over- een, en geven een sleutel op allerlei, wat tot- nogtoe onverklaarbaar scheen." Stemplicht. Het rapport is verschenen, door de jaar- lijksche vergadering van 1914 van den .Vlge-,. meenen Bond van R.-K. kiesvereenigingen in Nederland gevraagd van een commissie, waarin werden benoemd de heereu P. Steen- boff, I. van Rijzewijk en Mr. Dr. A. van Rijckevorsel, over „stemplichl". In ,,De Tijd" wordt aan dit rapport |het volgende pntleend: Het- schat het gemiddeld absenle'isme aan de stembus op 10 pCt., tot welk cijfer men echter komL door allerlei krachtmiddelen ter opdrijving van de kiezers, middelen, die niet altijd boven bedenking verheven zijn. De invoering van Evenredige Vertegenwoordi- ging zal, volgens de commissie, bet percen tage der opkomende kiezers belangrijk doen stijgen. Zij wil kiesplicht, nl. dwang tot bet doen eener bepaalde keuze, niet meer ver- dedigen. Deze dwang is le groot en kan im- moreel zijn. Zij verdedigt echter den plicbt tot opkomen aan de stembus, wat ook de heer Veianeulen wilde in zijn amendement op de kieswet-Tak, nl. persoonlijke lerug- bezorging van de oproepingskaart. De com missie beveelt in dit geval stemplicht aan, waarbij de kiezer moet verschijnen en stem- men, desverlangd met een bianco biljet, hel- geen bij de invoering van Evenredige Verte- genwoordiging van belang kan zijn, omdat men daardoor te welen komt, hoeveel kie zers zich met geen der gestelde candidaten kunnen vereenigen. „Met de Grondwetsberzienbig", aldus be- sluit de commissie, „nadert bet psycholo- gisch moment voor invoering van stemplicht. De wenschen' der commissie gaan niet zoo- zeer naar een grondwettelijk voorschrift, als wel naar invoering reeds bij de additioneele bepalingen, tegelijk met E. V. Is daarop eenige kans? Zonder zich in politieke be- scbouwingen te willen verdiepen, meent de commissie bevestigend te kunnen antwoor- den." Het tarwe- en meelgebrek. Het Kamerlid de heer Sannes heeft Dins- dag de navoigende vragen aan den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel bij den voorzitter der Tweede Kamer ingezon- den Is de Minister bereid mec te deelcn: le. Welke feiten hebben geleid tot den geringen tarwe-voorraad, tengevolge waarvan het voorschrift is uitgevaardigd, dat Van 24 April a.s. af slechts brood van ongebuild tarwemeel (bruinbrood) mag worden gebak- lcen 2e. Waarom niet gezorgd is voor een be- hoorlijke reserve gebuild meel, wanneer bet door bijzondere om-slandigheden niet moge lijk of niet geraden was, een voLdoende re serve aan tarwe te vormen, voor het geval dat de regehnatige aanvoer van tarwe zou worden onderbroken? 3e. Welke maatregelen getroffen zijn om in de naaste toekomst verzekerd te wezen van voldoenden aanvoer van tarwe en meel? le. Voor welk tijdsverloop het sub 1 be- doelde voorschrift vermoedelijk zal gelden? 5e. Of en, zoo ja, welke maatrege len on two r pen zijn, die tengevolge zullen hebben, dat in de toekomst een zoodanigen aanvoer en reserve-vorming van tarwe en meet zal plaats hebben, dat bet bakken van brood uit gebuild tarwemeel, behoudens on- voorziene omstandigheden, niet zal behoeven te worden verboden? (Volk.) De Eemdi|k. Reuter seint uit Louden: De Engelsche admiraliteit publiceert de volgende verklaring: Het Nederlandsche sloomschip Eemdijk is den 7den dezer door eem vijandelijke luik- boot getorpedeerd, loen het op weg' was van Baltimore naar Rotterdam. Het had op vier versehillende plaatsen de Nederlandsche kleuren op de zijden geschilderd, een schild, met felle kleuren besdiilderd, aan den voor- masl en de reederij-vlag in felle kleuren aan den boofdmast. Op de zijden stond de naam en de haven van herkoanst in groote witte letters. Het schip is niet gezonken, doch op het strand gezet. In Engeland is door deskundigen een nauwgezet onderzoek inge- steld naar de stukken staal en geel koper, die in het Iek van bet schip zijn gevonden. Het zijn ongetwijfeld stukken van een torpe do en zij zien er uit als de stukken, die in andere gevallen, waarin een schip is getor pedeerd door Duitsche duikbooten, zijn ge vonden. De stukken staal worden be- schouwd als deelcn van een luchtkamer en het stuk geel koper als een, deel van een lcrukas van een sleutel. Geen slaal van de dikte of de soort van deze stukken wordt gehruikt bij eenig be kend type van Engelsche of Duitsche mijnen. Aniersfeert vooruit. De oorlog en de toevludit van Belgen naar dit stadje hebben Burgemeester en Wetbouders groote ulitimen doen maken. Zij stellen den Raad voor: plannen le doen ontwerpen tot verbeteiring van de binnen- stad, kosten ongeveer 500.000, te verdee- len over 10 jaar; plannen te doen ontwer pen om te voorzien in de behoefte aan lo- calileiten voor lager, middelbaar en hooger onderwijs, kosten 500.000; de reorganisa- lie van den reinigingsdienst, kosten /300.000; voorstellen tot verbetering vim salarissen der leeraren bij middelbaar en hooger ondei-- wijs; plannen te doen ontwerpen tot wijzi- ging van slraatbelasiing en tot invoering van een rioolbelasting, ten cinde voorgaande' las- ten te kunnen dekken. Vender den gas prijs van 71/2 op 8V2 cents te brengen, de kermis af te schaffen, en eindelijk 400 a 500 woningen te bouwen en tegen een geringe huur beschikbaar te stel len. TREBIZONDE GEVALLEN. Grootvorst Nicolaas, met de Boerengene- raals een van de weinige legeraanvoerders der Entente, die zijn wapenen de over win ning weet te bezorgen, boekt een nieuw suc- ces. Hij heeft de Russische legers uit bet verbanningsoord, waarheen des Tsaren on- genade hem zond, nadat in de KarpaLhen en Oost-Pruisen de forluin hem den rug toekeerde, zegevierend Trebizonde doen bin- nenrukken. Met deze stad, het oude Tra- pezus der Grieken, de hoofdstad van een keizerrijk uit dat bloeitijdperk der avontu- riers: de middeleeuwen, het centre van een belangrijk Turksch vilajet van dezen tijd, is den Turken 'n tweede zware slag toege- bracht, die wel niet de beteekenis van den val van Erzeroem heeft, maar waarmede ze tocii een belangrijk steunpunt aan deZwarte Zee in vijandelijke handen zien overgaan. De verovering der stad is een voortzet- ting van de Russische overwinningen in de schermutselingen en gevechten aan de Kara- Dere. De Russische strijdkrachten vervolg- den den zich verwoed verdedigenden Turk, die zich in elk dorp vastzelte, namen daags voor Trebizonde 1W d^fp Drona en trad en veiwoLgens in vereeniging met de vloot op tegen de sterke havenstad Trebizonde. Het Petersburgs'che Tetegraafagentschap meldt officieel, dat een landing plaats had en het scheepsgeschut zijn woord meesprak in de gezamenlijke actie. Ditzelfde officieele be richl brengt een woord van liulde aan de overige in Klein-Azie opereerende troepen, wier steun bet zijne bijdroeg tot dit belang- rijke succes. Inderdaad, men had, na de verovering van Erzeroem, den val van Trebizonde reeds veel vroeger verwacht. Maar de Russische berichten gaven te kennen, dat de troepen van Nikolai Nikolaiwitsj in het kustgebied op "groote moeilijkheden waren gestooten en dat de opmarsch aan dezen kant niet anders dan langzaam kon gaan. Ja, het kostte zelfs zooveel tijd, om Trebizonde te bereiken, da I nog voor dien tijd de Turken in staat waren eenige versterkingen aan te laten rukken, die in bet dal van den Boven-Tsorocli tot een tegenoffensief overgingen. Het doel daarvan was in de eerste plaats, de Russen van de kuststreek af te trekken, en, door bun lin- kervdeugel achteruit te brengen, hen van een verderen opmarsch naar Trebizonde af te houden. Maar deze nieuwe Turksche troepen zijn op bun ibeurt verslagen en hebben |den lerug- tocht moeten aanvaarden. In de officieele Turksche berichten is daar op de volgende wijze kennis van gegeven: Nadat er gedu- rende eenige dagen was gezegd, dat er voort- gang werd gemaakt in bet dal van de Bo- ven-Tsjoroch, kwam ineens de verrassende mededeeling, dat de gevechten in dat dal het karakler van plaatselijke schermutselingen hadden aangenomen, en daarna luidde het weer dagelijks, gelijk in de dagen van Er zeroem geen gebeurlenisseii. van belang. Maar, zooals gezegd, de Russen hadden de Turken opnieuw tot den terugtocht gedwon- gen, en de val van Trebizonde was niet meer te voorkomen. Het lot van Oostelijk Turksch Armenie is hiermee voorloopig be- slist. De weg van Konslantinopel naar Er zeroem gaat over zee tot Trebizonde. De zeeweg is bijna onbetwist in handen der Russen, die bij den opmarsch langs de kust zeer veel hulp van hun vloot hebben ge- had. De Turksche vloot heeft wel getracht dey Russische vloot in dit werk te hinderen, maar is daarbij "ten eenen male te kort ge- schoten. De strijd zal nu verder nog gffan om het volledige bezit van den weg van Er zeroem naar Trebizonde, die de Russen moe ten hebben 0111 Erzeroem van al het noo- dige te voorzien, opdat het tegen een pog'ing tot herovering gevrijwaard zij. De Turken zullen hier ongetwijfeld met de beschikbare troepen nog hardnekkigen tegenstand blijven bieden. Maar of zij een voldoende troepen- macht zullen kuimen aanvoeren. om een ernstige poging tot herovering van Oost-Ar- menie in het algemeen en van Erzeroem in het - bijzonder te doen, schijnt, in verband met het volslagen gebrek aan bruikbare wc- gen, twijfelachtig. Om dezelfde reden (de onherbergzaamheid van het terrein) is bet 'echter ook de vraag, of de Russen in staat zullen zijn hun opmarsch belangrijk verder naar het Westen vooirt te zetten. West-Ar menie evenwel zal wet vast in hun bezit blijven. Wat de Russen hierbij bet meest heeft ge- holpen is wel, dat zij op de Zwarle Zee de baas zijn. Met Trebizonde is een voorname Turk sche havenplaats in Russische handen ge- raakt, die een tiental jareiE geleden 35.000 inwoners telde, voornamelijk Turken, Arme- niers, Grieken en Perzen. Ze was voor den oorlog een stapelplaats van den handel tus- schen Europa en Voor-Azie; dat deze handel niet onbelan-grijk was, blijkt uit het feit, dat de jaarlijksc.he uitvoer 6V2 millioen gul den, de invoer ruim 12i/2 millioen bedroeg. De uilvoerproducten waren schapen, tabak, hazelnoten en huiden, de invoerproducten katoenen goederen, meel, graan, taken en suikei'. Er was een geregelde stoomboot- dienst op Konstanlinopel, de Donaumonden en Midtdellandsche Zee-havens, ter wij I kara- vanen het verkeer -met Erzeroem, Tabritz en Syrie onderhielden. De stadvoert haar stichting terug tot 700 voor Christus, toen ze door inwoners van Synope gebouwd werd. In 1204 werd ze de hoofdstad van het rijk van Alexios Kommenos, wiens geslacht in 1461 door den Turkschen sultan Mohammed II onderwor- pen werd. Nadien bleef ze Turksch. DUITSCHE BUNKERKOLEN ALS CONTRABANDE. De Deensche pers uit haar bezorgdheid over den nieuwen maatregel van Engeland betreffende het gebruik van Duitsche kolen op scliepen. Indien de Duitschers een zelf- den maatregel toepasten ten aanzien van de Engelsche kolen,zou de geheele neutrale scheepvaart worden verlamd. „Berlingske Tidende" wijst er op, dat het doel van Engeland met de beperkende be palingen betreffende de levering van Engel sche kolen dit voor heeft, om neutrale scheepsruimte voor Engeland beschikbaar te krijgen en dat het vreesde dat dit doel niet zou worden bereikt' indien nu de neutrale reeders van Duitsche kolen zouden gaan gebruik maken, terwijl dan tevens de Duit sche kolemnarkl zou warden ondersteund. HET VERLIES AAN SCHEEPSRUIMTE. Uit een lijst, samengesleld door de Am- sterdamsche assuradeurs BLoin Van der Aa, van de handelsschepen, welke verloren gingen of zware schade beliepen ten ge- volge van den oerlogstoesland, tot 31 De cember 1915, blijkt, dat 968 schepen, met een totale tonnenmaat van 1.822.954 ton, werden getroffen, waarvan er 26 met een tonnage van 99.083 zijn gerepareerd. Ge troffen zijn van belligerenten (de cijfers tusschen haakjes zijn die der gerepareei'de schepen): 1 Portugeesche 620 1 Roemeensche 285 1 Perzische 758 In totaal dus 779 (22) schepen van bel ligerenten, met een totaal van 1.551.806 (78.233) ton en 189 (4) schepen van onzijdi- gen met een totaal van 271.148 (20.848) ton. MOEILIJKHEDEN VAN DE ENGELSCHE REGEERING. Inzake het rekru teeringsvraagsLu k ver- keert het kabinet-Asquith in moeilijke om standigheden. De lange duur van den oorlog maakt 't oproepen van den laatsten man ook voor Engeland noodig en met Hendionst- plicht voor ongehuwden alleen komt men er niet. Er is een sterke strooming in T land ten gunste van algemeenen dienst- plicht, maar de regeering is op dit punt niet eensgezind. Er heerscht echter onder de gehuwde dienstplichtigen wrok, nu ge- bleken is dat de belofte van Asqulth om eerst alle ongehuwden naar het front te zenden, niet - is vervuld. Er zijn nog vele ongehuwdenin Engeland achtergebleven, terwijl al verscheidene groepen gehuwden voor den actieven dienst zijn opgeroepen. Eindelijk wordt nu efkend, dat in het kabinet-Asquith een crisis inzake den dienst- plicht van gehuwden, is ontstaan. Gister zou "eerste-Minister Asquith in bet Lagerhuis een regeeringsverklaring inzake den dienst- plicht afleggen, maar bij moest dit tot van- daag (Woensdag) uitstellen, daar er nog „enkele punten" moesten worden vastgesteld. Deze punten betreffen bet verschafi'en van 't aantal manscliappen, dat door bet leger- bestuur wordt gevraagd. Officieel wordt uiV Londen gemeld: ,.Er- kend wordt, dat er verschil van meening bestaat in het kabinet over de invoering van den verplichten dienst, maar tot dus- ver is er nog door geen der kabinelsledien een aanfraag om ontslag ingediend. Alle partijen wenschen de nationale fisuli-cid te bewaren." De grootsle voorstander van algemeenen dienstpbcht in 't kabinet is Lloyd George, de Minister van Munitie. Vermoedelijk heeft hij de meerderheid der hberalen en alle unionisten achter zich, zoodat er zelfs een meerderheid in't parlement voor den dienst pbcht zal zijn. Maar andere Ministers, als Asquilh en Grey, zijn tegen algemeenen dienstpbcht en meenen dat er thans zonder dat ook voldoende mannen voor 't leger kunnen worden gevonden. DE PRIJS VOOR DEN MISLUKTEN A AN VAL OP VERDUN. ,/Wij hebben uit volkomen betrouwbare bron de volgende bgzonderheden omtrent de Duitsche verliezen bij Verdnn ontvangen", zegt de //Daily Telegraph". De cijfers loopen over het tgdperk van 40 dagen, nl. van 21 Februari tot 1 April. De verliezen der Duitschers zijn zeer groot geweest, zoo groot zelfs, dat de Duit sche generale staf, teneinde de verslagen- heid die deze nieuwe en nuttelooze offers door het geheele rijk zullen teweeg bren gen te verzachten, trachten vol te houden, dat de verliezen der aanvallers, dank zij Duitschland's strategie, geringer zijn dan die van den verdediger. Het is bekend, dat twee legerkorpsen, het 3e en het 18e, ter aanvulling van het front moesten worden teruggenomen, nadat zij bij de eerste aanvallen ongeveer een de-- de van hun effectief verloren hadden. Na dat zij, weder op sterkte gebracht, in de vuurlinie zijn t.eruggekeerd, zijn hun ver liezen even groot geweest. De verster kingen van het Duitsche leger smelten weg naarmate zij in de gevechtslinie worden ge- voerd. Het 18e legerkorps heeft iu het ge heel 17.000, het derde 22.000 inau ver loren. Omtrent de 121e divisie infanterie zij a cauwkeurige gegevens-bekend. Deze divi sie kwam oinstreeks 12 Maart ten noorden van Vaux in het gevecht. Meer dan de helft van het 7e reserve-regiment werd bij een mislukten aanval op de toegangswegen tot het fort door de Fransche mitrailleurs weggemaaid. Evenzoo ging het met het. 60e regiment, dat de helft van zijn effectief verloor. Het 19e infanterie-regiment, dat op 9 Maart het dorp Vaux aanvie), leed even groote verliezen. De 13e kompagnie werd in de huizen van het dorp verrast en ver- nietigd. Het le bataljon verloor 60 pCt. van zijn sterkte. De drie regimenten infan terie van de lie Beiersche divisie, die den aanval op het Malancourt- en het Avo- court-bosch inzetten op 20 en 22 Maart verloor 50 tot 60 pOt. van zijn man- schappen. De verliezen van de vier land- weer-regimenten van de 2e divisie, die onder geljjke omstandigheden aanvielen, waren even groot. De regimenten in de loopgraven en die in reserve, leden dagelijks verliezen door schepen tonnage 328 (12) Engelsche 1.098.017 (53.340) 260 Ireilers enz. 36.797 65 (7) Duitsche 170.056 (18.989) 47 (2) Fransche 116.037 (5.563) 32 (1) Russische 37.537 (343) 19 Italiaansche 38.912 8 Belgische 16.195 2 Japansche 16.050 6 Oost.-Hong. 10.824 12 Turksche 11.381 En van de neutralen: schepen tonnage 26 (2) Nederlandsche 56.133 (15.764) 78 (2) Noorsche 106.679 (5.084) 37 Zweedsche 43.661 30 Deensche 31.519 7 Grieksche 13.126 6 Amerikaansche 14.583 2 Spaansche 3.762

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1