i m ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSGH-VLAANDEREN. No. 6364. Dinsdag 11 April 1916. E6e Jaargang. i De Oorlog-, ADVERTEMTlfiN ABONNEMENT 8INNENLAND. Bit Blad verschynt Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond, nitgezonderd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE SANDE te Ter Neuzen FvMil Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. BiJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland /2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Telefoon 25. Van 1 tot 4 regels f 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Eerste Kamer. De Eerste Kamer is bgeengeroepen tegen Dinsdag 11 dezer, des namiddags half twee. Naar wij met zekerheid meenen te weten, is deze bijeenroeping. geschied op verzoek van eenige leden, welke wenschten, dat bun in een vergadering der Kamer de gelegen- heid werd geboden, voor te stellen, dat de Regeering namens de Kamer worde uitge- noodigd, aan de Eerste Kamer dezelfde me- dedeelingen te doen als door haar in cornite- generaal zijn gedaan aan de Tweede Kamer. Aangezien dit verzoek door meer dan vijf -leden is gedaan, moest hieraan over- eenkomstig art. 10 van het Reglement van Orde worden gevolg gegeven. (Hbl.) Bestendiging van den staat van beleg. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer verklaarden verscheiden leden weinig geneigd te zijn aan wetsontwerpen van deze soort kun stem te biijven geven, zoo de Regeering niet door spoedige indiening van bet toegezegde wetsontwerp tot. wijziging van de wet van 23 Mei 1899 blijk gaf rekening te wilien houden met de herhaal- delijk te bevde gebrachte bezwaren, waartoe de toepassing dier wet, herhaaldelijk ten aanzien van de verordenende beroegdheid van gemeenten en waterschappen en van de uitzettingen, aanleiding geeft. Ook de inmenging van militaire autoriteiten in de gemeentelijke huishouding maken dringend noodzakelrjk een regeling, waarbij met de eischen der practijk en de thans in ruime mate verkregen ervaring rekeniDg wordt gehouden. De inlijving van de lichting 1917. Een wetsontwerp is ingediend dat de strekking heeft om, met .het oog op de heerschende buitengewone omstandigheden, voor de lichting 1917, evenals is geschied voor de lichtingen 1915 en 1916, de gele- genheid te openen, zoo noodig vroegtjjdig tot inly ving te kunnen overgaan. Om daartoe te geraken, zullen gelijke re- gelen kunnen worden gesteld als voor de wet tot het treffen van bijzondere maat- gelen met betrekking tot de lichting 1916. Alleen zal de bepaling betreffende ver- korting van den in art. 61, eerste lid der Militiewet gestelden termgn van tien dagen, voor bet aanvragen van herkeuring, zonder bezwaar achterwege kunnen biijven. Behoudens dit laatste en een klein ver- schil tusschen de artikelen nopens de in- werkingtreding, is bet ontwerp dan ook ge- lijk aan de wet van 11 Juni 1915. Het aehlerhouden van zilvergclil. (Officieel.) In verband met de nog steeds (bij de Bank) aanhoudende vraag van bet publiek naar betaalmiddelen van 2.50 en f 1, wordt het volgende meegedeeld Deze vraag is ongetwijfeld nagenoeg ge- heel toe te schrijven aan de vrees, dat te eeniger tijd gebrek aan dergelijke betaal middelen zon kunnen ontstaan, zoodat men goed meent te doen een grooteren of kleineren voorraad in huis te houden. Met nadruk kan verzekerd worden, dat voor deze vrees geen grond bestaat. Zilverjions van 2.50 zijn tot elk bedrag te verkrijgen, terwijl de Regeering bovendien voor een belangrijken reservevoorraad heeft gezorgd. Door Vrijks munt zullen binnen kort belangrijke partijen guldens worden afge- leverd, welke munten terstond in het ver- keer zullen gebracht wordeD. lntusschen zijn maatregelen genomen opdat zoo spoedig mogeljjk een groote voorraad zilverbons van 1 ter beschikking komt. Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat voor overvoed van railmiddelen van klein bedrag zorg- gedragen wordt, zoodat het vasthouden en oppotten van guldens geheel overbodig is en slechts tot geheel onnoodige moeilijkheden en renteverlies voor het publiek zelve kan leiden. Baksteen-industrie. De Minister van Binnenlandscbe Zaken heeft een schrijven gericht aan deGedepu- teerde Staten der verschillende provincien over den invoer hier te lande van groote partpen Belgische steen tegen bijzonder lage prijzen. Een gevolg hiervan is, dat het product der Nederlandsche nijverheid, de Neder landsche baksteen, onverkocht blijft, wat leidt tot werkloosheid in onze baksteen- Industrie. Blijkens het oordeel van bevoegde des- kundigen wordt bij aanschaffing van buiten- Iand3che steen wel een financieel voOrdeel verkregen, doch weegt dat vaak niet op tegen het verschil in gehalte tusschen de binnen- en buitenlandsche steensoorten. De buitenlandsche baksteen kan tock Daar het oordeel van die deskundigen in ge- bruikswaarde niet gelijkgesteld worden met de Nederlandsche baksteeD, mits deze naar den aard harer bestemming in hare ver- gchillende soorteti wordt toegepast en ge keurd. Daarbij komt dat het noodig schijnt bp bouw met Belgische steen een specie te bezigen van sterker samenstelling, dan hier te lande gebruikelijk is. De Minister verzoekt Ged. Staten er bij de gemeentebesturen op aan te dringen, dat zoowel in het belang van een solieden bouw als van de Nederlandsche baksteen- industrie bij werken, waarvan de bouw ge heel of gedeeltelijk, direct of indirect uit de openbare geldiniddelen wordt bekostigd-, het gebruik van Belgische steen niet worde toegelaten. v Voor zoover vaDwege het departement van Binnenlandsche Zaken voor den bouw van dergelijke werken gelden beschikbaar moeten worden gesteld, wordt bet gebruik van Belgische steen daarbij bepaald ver- boden. Voor zoover zeer bijzondere omstandig heden in eenig ge7al bij uitzondering tot het gebruik van Belgische steen zouden moeten doen besluiten, moet daartoe vooraf de toestemming van den Minister worden gevraagd. Hollandsche waren. Ter bevordering van de Nederlandsche Industrie is de vorige week te Rotterdam een winkelweek gehouden van Nederl. fabrikaat, uitgeschreven doordeMaafschappij van Nijverheid. Ougeveer 600 winkeliers namen hier aan deel en op drie avonden werden door muziekcorpsen een muzikale wandeling in de verschillende deelen van de stad gemaakt om dezen wedstrijd op te vroolijken. Vanaf de Wijnstraat het cen trum der stad toog men naar Noord, Oost, Zuid en West. Groote magazijnen hadden mooie etalages van artikelen in Holland ge maakt. Van 8 13 Mei heeft in den Haag een zelfde wedstrijd plaats. De ,.Eenidijk" en de „Bijndi)k" beschadigd. Zaterdag seinde Lloyds dat het Ned. stoomschip ,/Eemdijk", van Baltimore op weg naar Rotterdam met regeeringsgraan, beschadigd de haven van Southampton is binnengesleept. Het stoomschip, dat reeds veel water in had, is op een mijn geloopen. Verder kwam bericht, dat van af de Scilly-eilanden was waargenomen, dat het stoomschip //Rijndijk", van Portland Main eveneens met regeeringsgraan bp weg naar Rotterdam, beschadigd was. Beide schepen behooren aan Solleveld, Van der Meer Van Hattums stoomvaart- maatschappij te Rotterdam. Mijnen. In de maand Maart zijn op de Nederland sche kusten aangetroffen 6 mijnen, waarvan 1 van Engelschen en 5 van Duitschen oor- sprong. In bet geheel zijn thans sedert het uit- breken van den oorlog, aangespoeld 924 mijnen, aldus naar oorsprong verdeeld Engelsche 485, Fransche 58, Duitsche 180, van onbekenden oorsprong 201. Grcnsloezidit. Naar aanleiding van het Koninklijk Be- sluit van 10 Maart 1916, no. 46, waarbij geregeld is het tijdelijk aanstellen van militairen tot buitengewoon kommies, heeft de Minister van Financien o. m. aan de militairen, die voor aanstelling tot buiten gewoon kommies in aanmerking worden gebracht en niet wegens nader gebleken ongeschiktbeid bij hun corpsonderdeel wor den teruggeplaatst, toegezegd, dat bij de eerstvolgende examens voor kommies twee- derden van het aantal plaatsen voor ben worden cpengesteld, zoodat zij voor die plaatsen zullen voorgaan aan anderen. Tevens is voor deze buitengewone kom- miezen een verlofsregeling getroffen, waar- door zjj zooveel mogelijk in het genot van een verlof van twee dagen per maand gesteld kunnen worden. (Hdbl.) Tegen de duurte. Dezer dagen zijn tusschen het Ned. Ver- bond van Vakvereenigingen en bet partij- bestuur der S.D.A.P. besprekingen gevoerd over de prijsstijging der levensmiddelen. Besloten werd in een nieuw adres bp de Regeering aan te dringen op verdere maat regelen, ter verstrekking van levensmid delen van Regeeringswege. Men heeft dezen weg gekozen, omdat tot dusverre dergelijke verzoeken in ver- I schillende opzichten succes hebben gehad. Beide besturen zullen hunne bijzondere aandaicht wijden aan het feit, dat een zeer groot aantal gemeentebesturen geen gebruik maakt van aanbiedingcn van goedkoope levensmiddelen, door de Regeering gedaan. Op ecrewcord met huilenlandseh verlof. Een te Cullen, Schotland, wonende mari ne-matroos, die te GroniDgen geinterneerd is, heeft naar het //Hbl." meldt, wegens ernstige ziekte van zijn moeder, toestemming gekregen naar huis te gaan. Hy moet zich uilerlpk 12 April weer in bet inter- neeringskamp aanmelden. Een Duitsche verfdaripg over de „PaIenihang". (Officieel.) Het Ministerie van buitenland sche zaken maakt bekend, dat de Duitsche regeering aan de Nederlandsche bet volgende heeft medegedeeld nopens den uitslag van een door de Duitsche overheid ingesteld onderzoek in verband met den ondergang van. het s.s. //Palembang" Thans zpn de berichten van alle ook maar eenigszins in aanmerking komende Duitsche oorlogsvaartuigen ingekomen. Volgens deze berichten heeft geen hunner de //Palembang" aangeyallen. Het oogenblik, dat het ongeval met de #Palembang" plaats vond, is geen enkele tot de Duitsche oorlogsvloot behoorend vaar- tuig zelfs maar in de nabpheid van de plaats des onheils geweest. De mogelpkbeid van een onopzettelijk treffen van het Neder landsche stoomschip door een op een vijan- delijk oorlogsvaartuig gemunt torpedoscbot moet daarom evened, als volkomen uitge- sloten worden beschouwd. Nederland en de oorlog. De jongste maatregelen, waartoe onze Re geering in verband met den oorlog buiten onze grenzen meende te moeten overgaan, geven nog steeds aanleiding tot beschouwin- gen in de buitenlandsche pers. De verzeke- riiigen van verschillende zijden lijken gerust- stellend voor Nederland, en wederzijdsch spreken de strijdende partijen het verunoeden uit, dat hunne tegenpartij van het nemen der voorzorgsmaatregelen de oorzaak is. Wij lalen hieronder nog verschillende be- schouwingen der pers volgen: De correspondent der „N. R. Crt." te Weenen schrijft: De „Wiener Allgemeine Zeitung", die in voeting is met het aan het ministerie van buitenlandsche zaken verbonden persbureau, behelsl een artikel, waarin groote lof ge- zwaaid wordt aan de bonding van ons land naar aanleiding der jongste gebeurtenissen. Holland, zoo staat te lezen, had ditmaal mien om meer dan vroeger bevreesd te zijn voor zijn neutraliteit. Europa weet, dat Hol land eertijk neutraal-zal biijven en daarom zal niemand den danlc, ja meer dan dit, de bewondering aan dit volk onthouden kun nen voor zijn waarlijk neutraal en correct gedrag. Als. nu Holland zijn toevlucht neemt tot buitengewone maatregelen in het belang zijner onzijdigheid, dan zal het daartoe zeer dringende redenen gehad hebben. De cen- tralen zijn van het eerste oogenblik van meening geweest, dat de rechten en de vrij- heid der neutralen_ niet aangetast rnogen worden. Duitschland en Oostenrijk-Honga- rije hebben zich niet van pressie en brutale manieren bediend om ze tot een andere hou- ding le dwingen. Banden van hartelijke vriendschap bestaan tusschen Holland, het Duitsche en het Habsburgsche rijk. De koelbtoedigheid, de verstahdige opvat- ting en het fijne tactgevoel bij de bewoners van dit oude cultuurland zijn sinds eeuwen bekend enhebben in dezen wereldoorlog opnieuw uitgeblonken. Geen oogenblik heb ben de Hollanders den strikten weg der neutraliteit verlaten, alle pogingen daartoe hebben gefaald en op liet gebied der menscb- lievendheTd, dat in dezen oorlog het domein der neutralen geworden is, heeft het zooveel goods verricht, dat het daardoor aanspraak maken mag op alter dank. Oostenrijk en Duitschland hebben steeds een open oog ge had voor de prestaties van het Nederland sche volk, voor de verdiensten van de wijze en alom vereerde Koningin en haar loyale vastberaden regeering. De flinke houding der Hollandsche regee ring tegenover de pogingen der Entente wordt hier zeer juist begyepen en hoog ge- waardeerd. Wel is waar tracht Renter door een sussend telegram de algemeene opwin- ding te doen kalmeeren, maar diens uitlatin- gen moeten wegens liun dubbelzinnigen en gedraaiden inhoud met voorzichtigheid gele- zen worden. Naluurlijk is volgens dit bureau niets door Engeland en zijn bondgenooten gedaan, dat aanleiding kon geven tot de sensatiemakende geruchten en de opgewonden stemming van het Hollandsche volk en natuurlijk is op de conferentie niets. besproken, dat voor Hol land nadeelig kan zijn, maar bet zou niet de eerste en ook niet de laatste keer wezen dat deEntente-mogendheden op die wijze uit een door eigen schuld gemaakt en moei- lijk dilemma trachfen te komen. Als de Hollandsche regeering spreekt van een toe- neinend gevaar, als zij de vrees voor hare neutraliteit als reden aangoeft voor hare voorzorgsmaatregelen, dan is daarmee het schuldboek der Entente ontwijfelbaar met een nieuwe post vermeerderd. Wat Nederland nu doormaakt, is voor dit wakkere volk een proef van zijn draagver- mogen; een proef, die het glansrijk heeft doorstaan. Oostenrijk en Duitschland, die met vriendschap vervuld zijn jegens Neder land, die iiooit iets gedaan hebben en ook niets zullen doen, wit Holland in moeilijk heden of gevaren zou brengen, wenschen de Nederlandsche regeering van liarte ge luk met haar kordate en flinke houding. (De stijl van dit stuk is als van een offi- cieusen penvoerder. Corr.) In de „Figaro" wijdt Fitz-Maurice een artikel aan de voorzorgsmaatregelen, di,e de Nederlandsche Regeering dezer dagen ge troffen heeft. De schrijver constateert, dat deze maatregelen stellig geen beroering zou den hebben verwekt, indien men het niet noodig had geacht liaar een urgent karak- ter te geven, hetgeen naar de Parijsche journalist meent niet noodzakelijk scheen te zijn. Het Nederlandsche leger toch, zoo schrijft hij, is gedur-ende twintig maanden gedeeltelijk gemobiliseerd, en de paar offl- cieren, zeelieden en soldaten, wier verlof telegrafisch werd afgebroken, zullen niet veel kracht toevoegen aan de strijdmachf, waarover de Regeering beschikt. In enkele kringen Is men niet verre van te gelooven, dat politieke mverwegingen van binnen- landsch belang er wellieht toe hebben bijge- dragen de Regeering te beinvloeden. De rno- bitisatie kost Holland duur, en de Hollan ders bektagen zich daarover. Men heeft misschien de gelegenheid te baaf genomen om indruk op hen te maken. De schrijver is echter van oordeel, dat de te Den Haag getroffen maatregelen in geen gevai als vijandig tegenover de ge- allieerden moeten worden beschouwd. Hij verklaart ook, dat Hot-land van de zijde der Entente niets heeft te vreezen, en stelt vast, dat de Duitschers hebben gepoogd aan de Parijsche conferentie een Engelsch landings- plan vast te knoopen. Het „Journal" schrijft naar aanleiding van den toestand in Nederland: Het Nederlandsche volk en zijn Regee ring hebben de formeele verzekering van de Verbondenen niet noodig om overtuigd te zijn van. hun eerlijkheid. Het incident zal geen gevolgen -hebben. Nederland zal voortgaan alle maatregelen te nemen, welke jhet voor de handhaving van zijn onzijdigheid noodig acht. Daar is niets tegen te zeggen. Men kan echter een tes trekken uit dit voorval: de noodzakelijk- heid om de intriges te bewak-en van een tegenstander, die rijk is aan hulpmiddelen. De val, die men Nederland stelde, was kih- derlijk bedacht. Maar er zijn er, die erger zijn. Het Fransche blad ,,1'Oeuvre" brengt on- der den titel: „De waarlieid over Holland", een beoordeeling van den toestand. Het blad meent,- dat de maatregelen van Hol land niet tegen Duitschland zouden gericht zijn. Holland heeft waarschijnlijk vernomen, dat de Entente van plan is hoogstens een invoer toe te staan, die niet meer bedraagt dan het gem kklelde van den invoer dier laatste vijf jaren. Het spreekt van zelf, dat daardoor de handel van Nederland groo te schade zou ondervinden, - en "vandaar Holland's krachtiger houding. „L'Oeuvre" verlangt, dat de Entente, als antwoord op die ontstemming in Holland, geen gevoels- argumenten zal gebruiken. Reuter seint uit Londen: De bladen wijden beschouwingeri aan bet leugenachtlge bericht, dat Engeland een ul timatum aan Nederland zou gericht hebben. De „Daily News" zegt, dat het betangwek- kende gedeelte van de mededeeling, dat de Duitsche consul te .Amsterdam het bericht over zulk een ultimatum uit Den Haag had gekregen, is, dat in Den Haag baron v. Kuhknann Duitsch gezant is, die de meest befaamde van alle energieke persagenten van de Duitsche diplsmatie is. Aan v. Kuhtmann had tiet Engelsche publiek in de' eerste dagen van den oorlog het bericht te danken, dat de Franschen de welputten rondom Metz vergiftigden. Op hetzelfde gezag vernamen de menschen te Konstantinopel iets later met vreugde, dat de Keizer tot den Islam bekeerd was en op het punt stond, in per- soon den heiligen oorlog tegen de vijanden van het geloof te leiden. Zijn laatste zet is een teekenend voorbeeld van zijn werkzaam- heid. De „Daily Mail" zegt, dat men in de fabe- len over Engelsche plannen ten aanzien van Nederlandsch gebied ffe hand ontdekt van v. Kuhtmann, den vroeger zoo grappigen man van Carlton House Terrace, die twee l jaar geleden zijn tijd besteedde, om de pel's te vullen met verdichtseten nopens Duitsch- land's liefde voor Engeland, het belaug dat dit land erbij had, om Belgie en Frankrijk te verraden en ide wijsheid van een politiek, om uit hun lijden en opofferingen geld te staan. Nederland heeft echter van de geal- lieerden niets te~ vreezen. Wij wenscliten. besluit de „Daity Mail", dat wij hetzelfde aangaande de Duitschers konden zeggen. De correspondent der „N. R. Crt." te Lon den seint: De Londensche ^correspondent van de „Manchester Guardian"' ontvangt uit gezagr hebbende bron de volgende verklaring van de crisis in Nederland: Daar Duitschland emstig ongerief onder- vindt van het .gebrek aan rubber, koper en Simeerolie, heeft de Duitsche staf een coup vogrbereid, om Nederland te dwingen- voor- rad.en van die artikelen af te geven. De middelen zijn duister, maar de samentrek- king van een groote Duitsche strijdmacht aan de Nederlandsche grfins zou een stap daartoe zijn. Het plan is mislukt, omdat Nederland tegenmaatregelen nam en daarna begonnen de Duitsche agenten in Nederland hun leugenveldtocht over een Engelsch ulti matum en aanvallende bedoelingen van En geland, om de Nederlanders te misleiden. De zegsman beweert, dat er aanwijzingen zijn, dat Duitschland den coup nu tegen Denemarken, in plaats van tegen Nederland, zal rich ten. De „Neue Freie Presse" weet de gebeur tenissen van verleden week w-eer anders le verklaren Minister Loudon vernam Donderdag, 30 Maart, 's av-onds laat door een diplomatiek cijferielegram uit Parijs, dat op de Parijsche conferentie de forceering van den Schelde- mond en de landing van een Engelsch leger van 200.000 man te Antwerpen als uitvoer- baar werd besproken. Een formeel besluit daarover werd echter niet genomen. Maar reeds de bespreking van het plan gaf de Nederlandsche Regeering aanleiding, de mo- gelijkheid van uitvoering ernstig onder het oog te_ nemen. Naar de „Kolnische Zeitung" uit Neder land verneemt, aoen de Engelschen moeite daar de voors telling er in te krijgen, dat de geruchten over eep aanstaande poging van de Engelschen om op Nederlandsch gebied te landen of door te breken door Duitsch land in de wereld zijn gebracht om een voorwendsel te hebben, als beschermer van Nederland's onzijdigheid naderhand binnen te rukken. Daartegenover Stelt de „Kolnische Zeitung" op het nadrukkelijkst vast, dat het hier weer een geliefde Engelsche bronver- giftiging is. Duitschland weet zeer goed, zegt het blad, dat Nederland in staat en be- reid is om ook zonder onze hulp zijn onzij digheid te verdedigen. Engeland's streven om Duitschland als uitstrooier der geruch ten te laten doorgaan is een hernieuwdie poging_ om ontstemming tusschen Nederland en Duitschland te verwekken. Nog een g e r u s t s t e 11 i n g. Is er, na de officieele verklaring der En gelsche regeering en nu een ieder weet, dat het gerucht omtrent een ultimatum van En geland door het Duitsche gezantschap te 'sGravcnhage in omloop werd gebracht^ nog een gerusLslelling noodig voor wat belreft de fnzichten ten aanzien van Nederland? schrijft de „Tel.", Welnu dan Op een ze6r intieme- vergadering van Bel- gen, die, door hun positie en relaties liier te lande in staat zijn, "een grooten invloed uit te oefenen op de openbare meening, welke vergadering gisteren in Den Haag plaats had, werd lezing gegeven Van een dringend en vertrouwelijk sclirijveil van een der Bel gische ministers, waarin den aanwezigen ge vraagd werd, at hun invloed aan te wenden ten einde het -praatje uit de wereld te hel- pen, als zou Engeland, en de geallieerden in 't at gem een, ©en schending in welken vorm ook, van Nederland's neutraliteit in het scliitd voeren. Gij zult toch even goed begrijpen, als ik zelf, schreef de minister, dat de geallieerden, die strijden voor het recht en de zelfstandig- heid der kleine natien, er nooit aan g|edacht kunnen hebben, door Nederland's neutraliteit aan te tasten, het doel zelf van hun slrijd te verloochenen. Wet jn aanmerking te nemen, dat deze m-- klaring volstrekt niet geschreven werd, met de bedoeling haar openbaar te zien gemaakt. We gelooveneer integendeel Maar als geruststelling voor 't Neder landsch publiek. heeft ze daardoor juist een dubbele waarde.. DE ALGEMEENE TOESTAND. Hevig woedt de strijd om VcnJun. Wel met herhaalde onderbrekingen, maar zon der dat het doel opgegeven schijnt te wor den, schrijft het „Alg. Hbl." dat de NEUZE SiJBSS esfsas COURANT.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1