ALGEMEEN NIEUW8- EN ADVERTENTIEBLAD VOOF. 2EEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6361. Dins dag 4 April 1916. 56e Jaargang. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiNp| BINNENLAND. Pit Blad verschunt Maandag^, Woensdag* en Vrildagavond, nitgezonderd op Feestdagen, Ifl de Firma P. J. YAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. Grondbelasting. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1^ tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. goederen moeten bewijzen, dat zg een on schuldige bestemming hadden. 5. Van den datum van dezen order af zal art. 19 niet langer van kracht zijn Schip zoomin als lading zullen gevrijwaard zjjn van inbeslagne- ming wegens verbreking derblok- kade, indien zij als eenig argument kunnen bfl Kon. besluit van 3 September 1914 een volslagan hoycot 'van den.Duitscben Jianr (Stbl. no. 442), voor ruwe katoen en katoe- nen garens. De nieuwe Staatsleening. De Minister van financien maakt bekend a. dat de totaalsom der inschrijvingen op de 41/, pCts Staatsleening 1916, welke nedergelegd en dat aan ieder, wiens eigendomm^en aanvoeren dat zb ordat OO^enbllk od we* W°rdeD aaDVaard' 135.317.300, De vrijwillifje laud s torni. Door den luitenant-generaal, inspecteur van den landstorm, is het volgende schrijven verzonden aan de commandanten van land- stormkorpsen, -compagnieen en -afdeelingen Ik heb de eer u hoogweledelgestrenge er op (e wijzen, dat meermalen klachten bij mij zijn iDgekomeD, inhoudende de moei- lijkheid om onze mannelijke medeburgers warm te makeh voor het instituut van den vrijwilligen landstorm. Het ligt nu eenmaal in ons volkskarakter geen gevaar te willen zien, alvorens het van dien aard is, dat het moeilijk meer af te wenden is. Nu-ieder Nederlander echter weder voelt, dat ons vaderland nog steeds bedreigd wordt, ligt het op den weg van ieder vrijwilliger van den landstorm en dus zeer zeter op dien van commandanten, officieren en trader, om hun medeburgers er op te wijzen, hoe deze zich nog steeds kunnen bekwamen voor hunne oorlogstaak, waaraan zij zich als Nederlander toch zeker niet zullen willen onttrekkeD. Ik verzoek u dan ook met uwe officieren, kader en manschappen te overleggen op welke waardige en kalme wijze tal van mannelijke ingezetenen, die, hoewel ten voile geschikt, nog geen militaire verbintenis hebben aangegaan, op de eenvoudigste wijze kunt duidelijk maken, welke gevaren ons bedreigen en hoe ook hunne militair ge- oefende krachten noodig zyn om daaraan het hoofd te bieden. Gaarne ontving ik te zijner tijd een kort bericht van hetgeen door u in dit opzicht is verricht kunnen worden. De verscherpte blokkade. Naar aanleiding hiervan sehrijft de "ch* <>p voor ken r uitgeoefend N. R. Ct. Evenals ter zake van zoovele maatregelen der oorlogvoerenden op handelsgebied is het moeilijk, zich een juist beeld te vormen ran de beweegredenen en het doel van den order in council, waardoor de Britsche regeering zich niet langer gebonden verklaart door art. 19 der Londensche Zeereehtverklaring. Volgens deze bepaling kan, in geval van blokkade van Duitscbland, een naar Rotter dam varend schip nimmer geacht worden, de blokkade te breken, ook al is de lading voor Duitschland bestemd. Dit zal nu niet meer het geval zijn. Men is geneigd zich te vragen, welk prak- dat de inschrijvingen voor zoover daarop voorkeur is aangevraagd ten voile worden toegewezen c. dat de inschrijvingen voorzoorer daarop geen voorkeur is aangevraagd, worden toege wezen voor 40 ten honderd, met dien verstande, dat bij de toewijzing eik bedrag naar boven wordt afgerond tot het naaste veelvoud van 100; d. dat de stortingsbewijzen, gebecht aan de couponbladen, behoorende bij de schuld- bekentenissen der onder a genoemde leening, waardeloos zgn. (Stct.) De „Tubaatla".r De lezer herinnert zich wellicbt de op- tisch nut, tegenover ons land althans, het merkin£; dat men in-zake de torpedeering kan hebben, art. 19 te schrappen. lmmers krachtens de agreements, die de Britsche regeering getroffen heeft, o. a. met de N. O. T. en waardoor het voor de onzijdige landen mogelijk is'geworden, het handels- verkeer voor hunne eigen behoefte over van de *Tubantia" ook dient te overwegen de mogelijkheid, dat niet een Duitsche maar een Oostenrijksche duikboot de schuldige is. Onder voorbehoud deelt thans de Parijsche correspondent van de ,tDaily News" mee, dat, naar blijkeH zou uit inlichtingen, in zee te blijven onderhouden, niettegenstaande Zwitsersche diplomatieke kringen ontvangen, den order in council van 11 Maart 1915, I //Tubantia" niet door een Duitsche maar bezit de Britsche Regeering de zekerheid reeds, dat over ons land hare vijanden niet kunnen worden geapproviandeerd. Waartoe dan nog een nieuwe maatregel door een Oostenrijksche duikboot is getor- pedeerd. Vermoed wordt, dat de Duitschers, die de Amerikanen niet verder willen kwetsen, de Oostenrijkers overgehaald hebben om Misschien wenschte de Engelsche regee- duikbooten in het Kanaal en op de Noord- ring, nu de z.g. blokkade van Duitschland, zee aan be^ werk zetten. die in Maart 1915 nog niet blokkade werd genoemd, tegenwoordig wel als technische blokkade erkent schijnt te worden, en zelfs door een blokkademinister wordt beheerd, haar blokkadevoorschriften in overeenstem- ming te brengen met hare geheelezeepolitiek In dat geval zoude deze formeele maatregel tegenover ons geene praktische gevolgen hebben. Misschien, echter, is eene andece ver- klaring mogelijk. Het heeft onze aandacht toch zeer getrokken, dat in den laatsten tijd steeds meer aan de N. O. T. geconsig- -neerde, dus vrije, goederen toch hun weg naar den Britschen prijsrechter vonden. De Engelsche bladen bevatten uitvoerio-e I mpn aan> dafc bij dien rechter weinig I Watergeus van het Vrjjheidsbeeld op de aanwijzingen omtrent de verscherping van geneigdheid bestaat, om deze goederen als Nieuwe Markt te Rotterdam met een krans de blokkade. I contrabands verbeurd te verklaren op grond a's herinnering aan de inneming van den In een vroeger Koninklijk besluit (order biervan, dat zij krachtens het agreement Briel op 1 April 1572 in council), in 1914, was" bepaald, schrijft mft de N" T' Seene vijandelijke bestem- de Tel., dat voorwaardelijke contrabande "J08 h.ebben« da" zoude wellicht in de zou kunnen worden in beslag genomen aan scbraPPmg *an art. 19 der Londensche boord van een schip, dat naar een neutrale declaratie eene poging kunnen gezien worden, haven onderweg was, indien de scheepspa- 0m zoodanige aan de M. O. T. geconaig- - neerde goederen nu wegens blokkadebreuk Een Havas-bericht meldt De Engelsche Admiraliteit verklaart in antwoord op een draadloos Duitsch bericht, waarin beweerd wordt, dat Engeland een groote hoeveelheid bronzen Schwartzkopf- torpedo's in voorraad heeft en dat deze torpedo's gebruikt. kunnen zijn door Engel sche duikbooten Wij bezitten geen enkelen Schwartzkopf-torpedo buiten de modellen in onze technische musea en'geen enkele zoodanige torpedo is sedert 20 jaar door Engelsche marinevaartuigen gebruikt of daaraau verstrekt. Een herinnering. Zaterdag 1 April prijkte wederom de pierea met te zien gaven, wie de ontvanger van de goederen was. De nieuwe order verklaart, dat de goederen geacht zullen worden een vijandelijke bestemming te hebben,. als zij onderweg zgn naar een persoon, #die gedurende den oorlog ingevoerde contrabande naar vij- andelijk of door den vgand bezet gebied heeft gezonden." M. a. w. goederen, die op weg zijn naar op de zwarte lijst geplaatste firma's in neutrale landen, zullen geacht worden een vijan delijke bestemming te hebben. Het besluit is vervat in de volgende punten 1. De bepalingen van de Declaratie van Londen, Koninklijk besluit No. 2, 1914, hebben in geen enkel opzicht de rechten des konings beperkt, voortvloeiend uit het verbenrd te doen verklaren door den prjjs- rechter. Intusschen, dit is slechts eene gissing, die wg zonder meer liever niet als juist beschouwen. De //Berlinske Tidende" zegt, naar aan leiding van de opheffing van art. 1)9 der Londensche Conventie door Engeland. ffDoor deze jongste Engelsche verorde- ning, keeren wij dus terug tot de regels van de minder beschaafde tijden, zonder eenig begrip van volkenrecht. De practische uit- werking ervan is voor de neutralen moge- lijkerwijs zeer ernstig. Ver bod van uttvoer van zinkerls en zinkoxyde. Het Stbl. no. 149 bevat een Kon. be- volkenrecht, hetwelk hem het recht geeft, s^uit vau den 31sten Maart, boudende verbod beslag te leggen op goederen, op grond, van mtvoer van zinkerts en zinkoxyde. dat zij voorwaardelgk contrabande zijn. Evenmin zullen zij zgn recht beperken, op dergelgke contrabandegoederen beslag te leggen, onverschillig af het transport der goederen direct naat hunne plaats van be stemming plaats heeft, of overlading of verder vervoer over land van noode heeft. 2. De bepalingen van art. 1 (ii) en (iii) van genoemde order in council zal van toe- passing zgn zoowel op absolute als op voor waardelijke contrabande. 3. De in art. 30 en art. 33 van ge- Verbod van nitvoer van helde. Het Stbl. no. 150 bevat een Kon. be sluit van den 31sten Maart, houdende verbod van uitvoer van heide. Verbod van uitvoer van kleine splering. DE ALGEMEENE TOESTAND. Dc gevolgen der uitbreiding van het En gelsche leger doen zich gelden, schrijft het „Alg. Hbl.". Hef Engelsche front in Frank- rijk koii thans aanmerkelijk worden ver- lengd, waardoor de Fransche troepen nicer gelegenheid hebben zich op oen korter front te concentreeren en dus meer kracht aan te wenden. Het Engelsche front is uitgebreid: over het geheele gebied tusschen de Yser en de Nommehet sluit zich in het Noor- den, aan den Yser, aan het Belg&sche front, dat van die rivier tot aan de zee loopt, en in het Zuiden, aan de Somme, aan het kranische front, dat van die rivier tot aan de Zwitsersche grens zich uitstrekt; het be staat nu ongeveer een kwart van de .geheele Westelijke frontlijn. Het offieieele bericht hierover zegt, dat dit nu niet langer behoeft te worden ge- hclni geliouden, wijl de aflossing der Fran- schen op enkele punten door de Engel- sdien bekend geworden is. Het resultaat er van is, dat sterke Fransche afdeelingen daar kunnen worden bescliikbaar geliouden, waar hunne aanwezigli-eid meer waarde voor de geallieerden heeft. Fn daarbij zal het niet blijven, zoo wordt uit Engeland gemeld. De eis-cli naar een gewijzigde militaire dienstplichtwet neemt Het Stbl. no. 151 bevat een Kon. be- voor Id ur end toe, onder het Engelsche volk, sluit van den 31sten Maart, houdende verbod van uitvoer van spiering, kleiner dan 9 c.M. Verbod van nitvoer van sinaasappelen en mandarijnen. Het Stbl. no. 152 bevat een Kon. be- betoogt de „Times". En Lord Haldane wees er op, dat de regeering zulk een aan- drang van bet volk noodig heeft. De wen,sell naar gelijkheid bij de persoonlijke opoffering neemt onder het volk een steeds duidelijker en best is ter vorm aan, zegt de „Times", en noemde declaratie genoemde bestemming s^u'd: van den 31sten Maart, houdende verbod zel^s b)et meest sceptische kabinel zal daar- zal gsacht worden te bestaan, indien de goederen geconsigneerd zgn naar een persoon, die gedurende den huidigen oorlog inge voerde contrabande-goederen heeft gezonden naar een gebied, dat aan den vgand behoort of door hem bezet is. 4. In de gevallen, bedoeld in art. 2 en 3 van dezen order zal de eigenaar van de „van uitvoer van sinaasappelen en manda- rgnen. Verbod van uitvoer van katoen. Het Stbl. no. 153 bevat een Kon. be sluit van den lsten dezer, houdende intrek- king van de tijdelijke opheffing van het verbod van uitvoer van katoen in elken vorm, voorzoover zulks niet reeds is gescbied inede rekening moeten houden. Dit wil echter niet zeggen, beloogt de „Thues'dat gelijkheid in de persoonlijke opoffering beteekent, alle mannen uit En geland naar de loopgraven te zenden; er zijn nog andere nooden en beboeften in verband met den'oorlog. Dit zou een even onjuiste voorsteHing zijn als die over de bandelsbetrekkingen met Duitschlanid wor den verspreid, alsof er geen keus is lusiscbcn del voor alle tijden en een noodlottige oon- trole van de Engelsche Industrie door de Duitschers. De bedoeling is slechts, dat alle mannen van militairen leeflijd op den zelfden grond slag zullen worden behandeld, o-m een fla grante onrechtvaardigheid goed te maken. Zelfs als er geen menschen meer zouden nooidig zijn, zou toch de bestaande on rechtvaardigheid aanleiding geven tot den eisch, om gelijkstelUng van alien. Doch nu de vraag naar militairen dringend is, moet de eisch naar gelijkheid onweerstaanbaar worden, opdat de regeering de noodzake- lijkheid vr van zal inzien Het aantal maatregelen, dat Engeland neemt, wordt dan ook steeds uitgebreider en dringender. Vrijdag ver-scheen een Order in Council waardoor de nog overgebleven bepalingen van de Habeas Corpus Act, eens Etigelands trots, worden opgeheven. Reeds had Walter Long Woensdag in het Huts daarover gas pro kenthans is de be paling afgekondigd, dat ieder persoon, daar- loe gemachtigd door den plaatselijken regi- stralie-dienst of door een commissaris van politie, en ieder politie-constabel het recht heeft ieder huis binnen te treden en te eischen, dat hem de registratie-kaarten van de mannen in dat huis wonende worden vertoond; weigering om die kaarten over te leggen, zonder redelijke verontschuldi- ging, is een schending van de ..Defence of the Realm Act' De bedoeling is, de mannen op te sporen, die zich onttrekken willen aan den dienst- plicht. Ook de „Daily Mail" wijst op de nood- zakeHjkheid van krachtlge maatregelen. Het gaat, zegt het blad, niet alleen om het Derbj'-stels-el met zijn menigvuldige en blijk- bar-e onrechtvaardiglieden, het gaat ook en vooral am de noodzakelijke aanvulling van het leger. De Minister van Oorlog heeft verklaard, dat de cijfers, door het Derby slelsel verkregen, teleurstellend zijn en dat de toestand ernstig is Er zijn meer manschappen noodig en elk nieuw uilstel zal het grootste gevaar ople- veren voor den .vaorjaarsveldtocht. Uit dit alles blijkt, dat Engeland steeds meer de noodzakelijkheid inziet, met alle krachten in den strijd te treden, om een einde te maken aan dezen al te tang gewor den oorlog, die de beste krachten der na tion verteert, zonder uitzicht op een op- loissing. Dat dit noodig is, wordt dagelijks meer gevoeld, niet alleen in Engeland, maar ook in de andere oorlogvo-erende landen. De Frauschen strijden voor Verdun met alle hardnekkige dapperheid, doch blijken niet in staat, het slelschnatig vooruitdringen der Duitschers tegen te gaan. Het Duitsche legerbericht meldde Vrijdag, dat bet dorp Malancourt en de aan beide zijden zich daarbij aansluilende Fransche verdedigingswerken, in een stormaanval zijn genomen. Het Fransche bericht, dit erkemiende en aanvultende, deelt mede, dat de Duitschers een reeks aanvallen deden op bet dorp, dat een saillant vormde in de Fransche linie en dat door een bataljon was bezet. Na een verwoed gevecht, dat den geheelen nacht duurde, en dat groote offers eischte, ont- ruimden de Fransche troepen het dorp; zij houden echter de uilgangen nog bezet. Sedert werd in deze streek een hevige be- schieting der verschiltende po si ties onder houden, doch zonder dat een infanterie- actie volgde. Nog steeds is de actie op het Westelijke front het krachligst, en wordt de indruk ge- wekt. dat van haar de beislissing zat aflnm- gen. Wral er op het Oostelijke front gebeurt, kan wellichl belangrijk worden, maar voor het oogenblik is bet nog -slechts een zoeken en tasten naar de plaats, waar een krachtig op treden mogelijk zou kunnen wezen, met kans op succes. t it Parijs konit het bericht, dat generaal Mannoury, de coiinmandanl en militaire gouverneur van Parijs, zijn ambt heeft moe ten neerteggen. Hij wordt opgevolgd door generaal Dubail, die thans een legergroep aanvoert. De oorzaak van het aftreden van generaal Mannoury is, dat zijn gezicht ontzettend heeft geleden door een wond, die hij in Maart 1915 kreeg; hij keek door een kijkgat in een Fi-ansche loopgraaf, toen een kogel hem in het oojg trof en dit oog wegnam, be- nevens de kaak versplinterde. Thans schijnt ook de gezichtskracht van het andere o-og onder de gevolgen dier wonde zoodanig te zijn venminderd, dat de generaal zijn dienst niet meer kan doen. 'Hij was van het veld- leger naar het commando van Parijs over- geplaatst, ter vervanging van generaal Gal- licni, toen deze in November als Minister van Oorlog optrad. Een merkwaardig bericht komt uit Pe tersburg: Japan heeft aan Rusland de oor- logsschepen teruggegeven, die het in den RussischJapanschen oorlog had buitge- inaakt. Het zijn de linieschepen „Sagami" (vroeger „Peresvjel"), 12,164 ton, en Tango" (vroeger „Poltawa"), 10,960 ton, en de krui- ser „Soya" (vroeger „Varjag"), 6500 ton. Al deze schepen waren in den grond geboord en later gelicht. Thans zullctr zij, onder hun ou-d-e namen, weder bij de Russische marine worden ingelijfd. HET RUSSISCHE OFFENSIEF. Uit Rome wordt bericht, dat het succes van het Russische offensief in Galicie en Roekowina grooten schrik heeft verwekt te Roedapest en Weenen. Tienduizenden gewonde sotdaten zijn ge durende de laatste dagen in de beide hoofd- steden aangekoinen. Rijna alle Oostenrijk-Hongaarsche strijd- krachten in Servie, Aiontenegro en Albanie zijn teruggelrokken en naar Galicie en Boe- kowina overgebracht. olgens een bericht uit Boekarest hebben de Oostenrijkers in de laatste gevechten aan den Dnjestr ontzaglijke verliezen geleden. De Russen waren, wat artillerie betreft, zeer in de meerderheid. Te Boekarest schat men de Oostenrijk sche verliezen, sinds het begin van liet nieu we Russische offensief in Galicie, op meer dan 50.000 man. DE VERLENGING VAN HET BRITSCHE FRONT. Nu de Britten een deel van het front hij Atrecht van de Fransclien hebben o verge- nomen, schrijft een correspondent van de „Morning Post" uit het groote hoofdkwar- tier, behoeven de Tommies niet meer den vijand staan te beloeren door een periskoop, omidat het terrein minder vlak is en men van uit de ho-ogte een groot gebied kan over- zien, waardoor dc witte band der Duitsche loopgraven zich over de heuvels en door dalen slingert. De Engelschen zijn verheugd over deze verandering. Ze kunnen nu eens hun hats en hun beenen uitrekken. De Franschen hebben meesterlijk aangelegde loopgraven en de Britten voelen zich er heel wat beter in thuis dan vroeger in hun eigen. Het Engelsche front vormt thans een lijn van af den Yser tot aan de Somme, opge- steld tegenover de legers van hertog Al- brecht von Wurthemberg, den kroonprins van Beieren en generaal Vom Below. Een jaar geleden bezet te een betrekke- lijk klein Engelsch leger den hoof d weg naar Calais; thans lioudt een groot leger alle wegen haar Calais bezet tusschen" Yperen en Amiens. Kanonnen van alle grootte en een aantal, waarvan men een jaar geleden niet drooinde, beschermen de linie tegen de aanvallers. Het Engelsche front is langzaam en met veel overleg uitgebreid. Tot het midden van den vorigen zotner strekte het zich uit van Yperen over Armentieres en Neuve Chapelle tot La Bassee en was bezet door twee legerkorpsen. Daarna verving een der- de Engelsch legerkorps de Franschen in de Sommestreek, ten Oosten en ten Noord-Oos- ten van Amiens. De Franschen bleven zoo in het "bezit van den sector, die Soucliez, Lens en Atrecht bevat, met Engelsche troe pen op elken flank, totdat zij atdaar voor eenige weken vervangen werden. In dezen sector vonden de wanhopigste gevechten van dezen oorlog plaats en vielen de Fransclien en Engelschen gezamenlijk aan in Sep tember. De Atrecht-stelling gelijkt eenigszins op die van Yperen; de Duitsche linies bevin- den zich veel dicliter bij, daar de vijande lijke loopgraven door de Oostenlijke builen- wijken der stad loopen. Evenals Yperen echter lieeft Arras tot heden elken aan vat weerstaan. TURKIJE VRAAGT TEN TWEEDEN MALE OM VREDE. Volgens den correspondent van de Daily Mail te Petersburg zou Turkg'e voor de tweede maal aan Engeland een afzonderlijken vrede hebben aangeboden. Pogingen hiertoe zouden gedaan zgn o.a. door den wali van Smyrna. Het antwoord was wederom een besiiste weigering. VERTRQUWELIJKE MEDEDEELING IN DEN RIJKSDAG. In den ,/Hauptausschus" van den Duit- schen Rijksdag deed de plaatsvervangende Minister van Oorlog o. a. een reeks ver- trouwelijke mededeelingen over de verliezen van Duitschland, over de aanvulling der verliezen, over de voorziening met munitie, uit welke bleek, dat Duitschland met bet volste vertrouwen het verder verloop van Men oorlog tegemoet kan zien. HULP AAN BELGIE. Het Engelsche comite voor hulp aan Bblgie heeft opnieuw geld gevraagd voor de Belgen in Belgig. De Koning van Enge land heeft 500 gegeven, de Koningin 250, de Koningin-weduwe 100. NEUZENSCHE COURANT. De Burgemeester van TER NEUZEN, Gelet op art. 15 der wet van 26 Mei 1870 (Staats- blad no. 82) tot regeling der Grondbelasting; Brengt ter kennis, dat de - door hem ontvangen staten van de uitkomsten der meting en schatting enz. in bovengemeld artikel bedseld, gedurende 30 dagen, op de seeretarie der gemeente ter inzage zijn npHflro-fllnrrzl nn 1 in die staten vermeld zijn, eene kennisgevmg zal -.nil a i I waar*an VOOr een bedrag van /84.588.200 worden gezonden. zgn naar een niet-geb okkeetde haven. recht on vnorkflnr n;f{rALfon/ Ter Neuzen, den 3 April 1016. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. nnl -Li 1 l I I rrnn 1 1 1 I llVliarlo WllrOni »"1 rtl 1A1 /ir>t nv. L J

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1