ALGEMEEN NIEUWS- EH ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6358. Dinsdag 28 Maart 1916. 56e Jaargang. ilSEIITIEAAB. Bekendmaking. De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIEN BINNENLAND. Telefoon 2S. Bit Blad verschynt Maandag^, Woensdag- en Vrijdagavond, uitgeznnderd op Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Openbaar Lager Onderwijs. Ryk, de Provincie en de Gemeente, 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland /1.10. 8ij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij c8ir<ec£© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. SCHULDVORDERINGEN Krislalsoda. Naar wij vememen, word I in den detail- bandel voor kristalsoda een origemoli veepd hooge prijs aan het verbruikend publiek be rekend. Waar dit artikel met name een groot verbruiksarlikel is voor de breedere volkskla&se, rijst de vraag of het niet aan- beveling 7,0 u verdienen na te gaan of de marge tnsschen den kostprijs, door den gras sier betaald en den detailprijs, waarvoor het artikel door den verbruiker ten slotte meet worden gekodit, niet tot redelijker afmetin- gen aient te worden teruggebrach t. Er is blijkbaar reeds eene beweging tot prijsver- laging gaartde, docb deze is zeker nog niet voldoende te adilen. Wij vernamen, dat tot voor enkele dagen voor dit artikel in groote volkswinkels betaald moest worden 20 cent per pond en dat dieze prijs thans is verlaagd tot 14 cent per pond. Ofschoon dit oogen- schijnlijk reeds een belangrijke reductie is, bestaat er reden te gelooven, dat alvorens van een billijken consumptieprijs sprake kan zijn, aamnerkelijke daling van den prijs nog noodig zal wezen. (Hbl.) Een modern kerkorgel. In de nieuwe Zuiderkerk der Geref. Gemeente te Rotterdam aan den Westzeedijk is een eiectro-pneumatisch orgel geplaatst van de nieuwste vinding met 4 klavieren en een zoogenaamd Fern-echo-werk door een Duitsche firma. Het orgel maakt een grootschen indruk en omvat 75 registers. Twee motoren geven den noodigen windtoevoer en er zjjn 4933 tinnen en. 482 houten pijpen. In een aparte kamer, terzijde van het orgel, is de speeltafel. Dit orgel moet in blank, indien het goed bespeeld wordt, de grootste orgels van ons land bijnaovertreffen. Koninklijk bezoek. H. M. de .Koningin zou heden Maandag een bezoek brengen aan de provincie Utrecht. Met den trein van 11.32 zou H. M. van Den Haag vertrekken naar Utrecht en aldaar pan to-men te 12.36. Ten stadhuize te Utrecht zou H. M. wor den begroet door Burgemeester, Wethouders en Raadsleden. Het plan bestaat om ook IJsselstein des middags aan te doen. Ten gemeentehuize zal H. M. eenigen tijd vertoe- ven en een onderhoud hebben met het col lie van Burgemeester en Wethouders en eenige industrieelen. Daarna wordt een be- zoek gebracht aan de gerestaureerde Her- vormde kerk. Op dit niet officieele bezoek komen wij later terug. H. M. verlrekl te 5.36 uil Utrecht en ar- riveert in Den Haag 6.37. Gevaar voor de Ieven&mf ddelenvoorzien tug. tiet lid van de Tweede Kamer Ter Laan (Rotterdam) heeft de volgende vragen aan den Minister van Landbouw gesteld: le. Is het den Minister bekend, dat ten- gevolge van de goede vooruitzichten in de beetwortel-suiker-industrie door de fabrikan ten tegen zeer hooge prijzen voor de cam- pagne 1916 word L geconh-acteerd, met ge- volg, dat een veel grooter aantal hectaren land dan in normale tijden voor den ver- bouw van suikerbieten zal worden bestemd en de landbouwers vermoedelijk met winter- tarwe bezaaid land zullen omploegen en eveneens landerijen, oorspronkelijk bestemd voor den verbouw van andere producten, aan de teelt van suikerbieten zullen dienst baar maken? 2e. Is de Minister bereid, indien bier ge vaar dreigt voor den verbouw van een vol- doemfe hoeveelbeid graan en andere voor de volksvoeding benoodigde producten, ma a l- regelen tot voorkoming te treffen? (Volk.) De Zeevaart. De Zaterdagavond te Rotterdam gehouden gecombbieerde vergadering van de Vereeni- ning van Nederlandsche Gezagvoerders en Stuurlieden ter Koopvaardij en van den Bond van Machinisten ter Koopvaardij heeft met algemeene (266) stemmen het volgende besluit gen omen dat door de gemonsterden bij die reede rijen zal worden gevaren, die reeds hebben gedaan en nog zullen doen de toezeggingen voor de verzorging der eventueel na te laten betrekkingen ten minste op denzelfden voet als zulks is gescbied bij de Maatschappij Zeeland en dat, wat de niet gemonsterden betreft, zulks bij die reederijen eerst zal plaats hebben, indien de regeering de in uit- zicht gestelde veiligheidsmaatregelen inder- daad heeft genomen. Van dit besluit is telegrafisch aan de Scheepvaartvereeniging, de niet hierbij aan- gesloten reederijen inededeeling gedaan. (N. R. Crt.) Zuiderzee-baring. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel heeft bepaald, dat de marktprijs van Zuiderzee-baring, bedoeld in art. 6, sub a, 2de lid, van de beschikking van 22 dezer, voor de week, aanvangende 26 dezer en eindigende 1 April, zal bedragen 7,75 per tat van 200 stuks. (Stct.) De Rotterdam van de Hoi laud-Anierika-lijn. De directie van de Holland-Amerika-lijn heeft naar de „N. R. Crt." meldt bet belangrijke besluit genomen, de Rotterdam op te leggen, omdat zij geen kans ziet, dat voor haar lijn zoo belangrijke schip in ge- val van een ongeluk binnen 3 a 5 jaar na het sluiten van den vrede te vervangen, aan- gezien een schip van dien omvang uitslui- tend Op buitenlandscbe werven gelxmwd kan worden. De Tubantia. Het departement van Marine meldt: In twee sloepen, afkomslig van het stoom schip Tubantia, welke door een stoomschip van de Batavier-lijn in zee drijvende zonder bemanning zijn aangetroffen en te Rotter dam zijn aangebradht, zijn stukken mctaal gevonden, welke ter onderzoek aan de Ma rine zijn afgestaan. De ter onderzoek overgelegde stukken me- taal bestgan uit: to. Een sLuk S-vormig gebogen brans, tang circa 250 tn.M. en breed circa 85 m.M., dik 5.2—6 m.M.; 2o. 11 stukjes brans, waarvan op som- mige nog een weinig tin; 3o. 2 stukjes verlind brons, waarin nog eenige halfronde gaatjes voorzien van schroefdraad; 4o. 3 reepjes zink en een klein stukje rood ko per. Het onderzoek naar de herkomst dezer stukken rnetaal in het torpedo-atelier der marine te Amsterdam ingestekl, heeft het navolgende opgeleverd De kleur van het sub. 1 gpnoemd sluk brons en de vorm doen vermoedien, dat het afkomstig is van een bronzen luchtkamer van een torpedo. Op treksterkte werd beproefd een proef- staaf van bet grootste stuk brons, 6 c.M. tang, doorsnede 41.6 in.M2. Totale bet as ting 2920 K.G.; per m.M2. 65.5 K.G.; Rek 31/2 m.M., dus 5.8 pCt. De zeer hooge treksterkte versterkt het vermoeden, dat bet brons afkomstig is van een luchtkamer 'van een torpedo. Hierbij wordt opgtemerkt, dat, voor zoover bekend, slechts enkele soorten torpedo's van ouderen datum bestaan, welke van bronzen Iucht- kamers zijn voorzien. Van de herkomlst der overige stukken is niets met zekerheid vast te stellen. MM MM AiAtk' JiliU 1 Reuter seint uit Londen: In verband met de door Reuter overge- seinde mededeelingen van het Nederlandsche departement van. Marine heeft de secretaris van de Admiraliteit een verklaring uilgege- ven, waarin bij zegt, dat de aandacht dient te worden gevestigd op de volgende feiten: le. Gedurende dezen oorlog zijn 6 Duit sche bronzen torpedo's in volledigen staat in de Noordzee en tiet Kanaal opgevischt 2e. De opgegeven afmetingen, de van schroefdraad voorziene gaatjes en de trek sterkte wijzen er alle op, dat het gevonden metaal deel uihnaakte van de luchtkamer van een bronzen torpedo. 3e. Geen enkel deel van een Eransche of Engelsche torpedo of mijn bestaat uit me taal van deze afmeting, dikte of sterkte. 4e. Voor zoover wij kunnen nagaan, is in elk geval (een uitgezondend), waarin een schip is getorpedeerd door de Duitschers, een bronzen torpedo gebruikt. Onder het opsclirift „Kalmpjes aan scbrijft (dr. D.) B.(os) in „De Vrijzinnig- Democraat naar aanleiding van het zink en van de Tubantia o.m.: Onze internationale positie wordt er niet beter op, als de feiten niet geheei lot klaar- heid worden gebracht. Want is Duitsch- land aan de misdaad onschuldig, dan is het dubbel jammer, dat op onjuisten gi-ond de diepe ontstemming tegenover onzen Ooste- lijken buurman zoo algemeen is geworden. Veel recht op sympathie met den zeeoor- log, zooals die van die zijde wordt gevoerd, bestaat er zeker niet. Maar aan den anderen leant is hetgeen wij van Engeland ondervin- den, ook bron van voortdurende ergernis. De schending van het recht is daar at even- zeer gewoonte geworden, at haalt men daar meer de schepen leeg en laat ze niet zinken. Maar wat zullen wij er aan doen? Pra- testeeren, zeker. Met kracbt, natuurlijk. Onze meening zeggen over het schandelijke van de vergi-ijpen, waarom niet? Maar dan? Is er bier iemand voor het oorlogvoeren Wit men zijn schepen zeker den grond in hebben, dan is dat het naaste middel. Een gezamenlijke actie met de andere neu- b-alen? Ook wanneer deze tot bet eind moet worden doorgezet, den oorlog met een der oorlogvoerende parbjen of voor de variatie met allebei? Wat nuchterheid koml ons tbans best te stade, de regeering beschikt er blijkbaar ook over. Voorloopig is niets zoozeer noodig als het onderzoek van de ramp zoo krachtig mogelijk voort te zetten. Wij zitten er nu eenmaal leelijk tusschen. En met vechten komen wij er niet tusschen weg. Het eenige denkbeeld, dat misschien een zeker gevolg zou kunnen hebben is hetgeen geoppeixl wordt door prof. Van Vollenhoven in de „Economiseh-Statistische Berichten" van 22 Maart. Hij wil dat de neutrale sta- ten voor den verderen duur van den oorlog een internationale rechtbank instellen, voor welke neutralen kunnen klagen wanneer zij meenen, dat het volkenrecht door oorlog- voerenden is geschonden. Na onderzoek spreekt de rechtbank haar vonnis uit, dat natuurlijk slechts een zedelijk gevolg heeft, taaar zeker niet zonder waarde is, juist in een tijd nu de meening der neutralen ook aan de oorlogvoerenden niet onverschillig is. Maar zou men bet over deze zaak zelve wet spoedig eens worden onder de neutra len? De ma at is zeker bij alien at tang vol, maar zal men niet vreezen, dat het aanzien van die internationale rechtbank snel gaat dalen, als men zich van weerszijden van bet oordeel der gezamenlijke neutralen niet meer aantrekt dan nu van dat van de staten afzonderlijk? Reddingscliip in de Noordzee. Het departement van marine deeldt mede Het stoomschip Atlas, dat door de re geering is uitgerust als reddingschip in de Noordzee, zal Maandag- (heden-) morgen naar zee vertrekken. Het is voorzien van draadlooze telegrafie en van al het noodige voor het verleenen van hulp aan in nood verkeerende schepen en aan schipbreuke- lingeD. Het voert, behalve de Nederlandsche vlag, als kenteeken van zijn speciale be- stemming een oranjevlag met groen kruis aan den voortop, terwgl op beide boorden in witte letters het opschrift ^Redding- schip Atlas" is aangebracht, dat des nachts zal worden verlicht. Het schip zal zich ophouden in de na- bijheid van het lichtschip Noord-Hinder. Er bevindt zich een zeeofficier aan boord, die belast is met de leiding van het red- dingwerk. DE ALGEMEENE TOESTAND. Het Duitsche offensief bij Verdun wordt voortgezet. En steeds duidelijker wordt het, aldus schrijft bet „Alg. Hbl." dat de bedoeling er van is, Verdun geleidelijk af te snijden van de overige deelen der Fran sche linie. In een Zaterdagmorgen ontvan- gen Havas-telegram wordt gezegd, dat de actie geheei is overgebracht naar den linker Maasoever, om te trachten daar in het Wes tern de lijn MalancourtMontzeville te be- zetten, en dus in het Weslen de insluitings linie te voltooien. Het Duitsche legerbe- richt meldde, dat de bezetting van de hoogte van Haucourt werd uitgebreid met eenige loopgraven. Over het geheei wordt aan het Weslelijk front op ontzettende wijze met artillerie gewarkt, om te beletten dat de tegenpartij uit eenig deel van de lange frontlinie troe- pen naar Verdun brengt, om daar de aanvals- of verdedigingskorpsen te verster- ken. In het gebied van Malancourt en Avomurt heeft de Franscbe artillerie krach- tig de Duitsche troepenafdeelingen bescho- ten, die daar werden bijeengebracht voor de nieuwe aanvallen. Maar de Duitscbe artillerie deed hetzelfde, beschoot de Fran scbe linies en belette daardoor de Franschen om! himne stellingen te verlaten en de Duitsche troepen uit Ret bosdh van Avocourt en van de boogie bij Haucourt te verdrijven. De aanval is dus nog niet veiuler gevor- derd, al zijn welliclit nog eenige loop-gra ven genomen door de Duitschers. Docb het Fransche bericht spreekt thans iniet meer Van een onsamenh an gen den aanval (decousu), docb van een poging, om Verdun te belegeren op -de wijze van Sebastopol, in den Krimoorlog. Over den strijd in Rusland loopen de be richten op merkwaardige wijze uiteen. "Het Duitsche legerbericht meldt, dat de Rus- sische aanvallen, vo-oral des avonds en des nachts, zeer heftig zijn in tiet gebied van de Duna, bij Jaoobstadt, tangs den spoor- weg Mittau— Jacobstadt, bij Dunaburg en in het merengebied, ten Zuiden van die plaats. Maar het meldt vender, dat al deze aan vallen in het Duitsche vuur vernietigd wer den en dat de Russen nergens verder kwa- men dan die aangelegde hindernissen en ver- sperringen, voor de Duitsche linie, waarbij groote aantallen dooden en gewonden vie- len. De Russische berichten echter geven een geheei anderen indruk. Zij melden, dat het Russische offensief op verscbiltende plaatsen geslaagd is. In de streek van Dunaburg wer den herhaalidelijk t-egenaanvallen afgeslagen en rukken de Russen vooruit. Op vele an dere plaatsen wenden de versp-erringslinies geforceerd, en worden de vijandelijke linies zoodanig onder vuur gctiouden, dat het on- mogelijk is voor de Duitschers om de schade aan die versperringen te herstellen. Op enkele plaatsen, voomamelijk in den sector-Jacobstadt, dieden de Duitschers tegen- aanvallen, om het verloren gebied te lier- winnen, docb deze werden door de Russen afgeslagen. En dan volgt een opsomming van gevan- genen en buitgemaakte kanonnen en mih-ail- leurs, bommen- -en mijnwerpers en andere oorlogsmaterieel, die den indruk maakt, dat de Duitschers in alle haast en met ach- terlating van heel wat oorlogsmateriaal, hunne stellingen moesten o-ntruimen. Bij zulk een besliste tegenspraak is het moeilijk aan te geven, wat er eigenlijk aan de Oostelijke frontlinie gebenrt. Dit staat vast, dat er vrij hevig gevochten wordt, en dat de Russen dus, nu de lente is aange- braken, hunne offensieve kracht willen toonen. Maar over -de resultaten van dezen strijd hangt vooralsnog een geheimzinnige sluier. Wijl een der beide strijdende par- tij-en daarover onjuiste berichten versprei-dt. Lang kan dit echter niet duren. De waar- heid wondt in deze dagen w-el heel erg mis- handeld, maar ten slotte komt zij toch aan den dag. RUMOERIGE RIJKSDAGZITTING. De lien milliard-leening. Bij de eerste lezing van de buitengewone begrooting deelde de Minister van Finan- cien Helfferich, naar de H. Crt. meldt, Vrijdag in den Rgksdag mede, dat het resultant van de laatste leening 10.6 miliard was zonder iuschrijvingen van te velde staan- den en van het buitenland (levendige bij val)- Daardoor is Duitschland.zoobetoogde Helffe rich, het eenige oorlogvoerende land, dat de geheele oorlogsuitgaven door leeningen op langen termijn dekt. De financie ring van den oorlog is voor het volgende half jaar verzekerd (bij- val). Dat een volk van 70 millioen, dat door met het volkenrecht strijdige geweld- daden van de buitenwereld is afgesloten geheei op eigen krachten aangewezen is en gedurende 20 maanden de zware oorlogs- lasten draagt, thans opnieuw het vaderland ruim 10 milliard geelt, is schitterend (bij- val). Dat beteekent, dat onze kracht on- gebroken en ons vertrouwen in onze goede zaak en onze overwinning ongeschokt is, I en dat het Duitsche volk, als het er op aan komt den vijaud te verslaan, geen tweespalt kent en eendrachtig pal staat als een man. De woordvoerders van de nationaal-libe- rale, centrum- en conservatieve partijen uitten daarna hun eensgezind vertrouwen op da overwinning van Duitschland- Tuimilt onder de socialisten. Haase (soc.-dem.) zeiHet einde van den menschenmoord is niet te zien. Het volk van alle landen geeft uiting aan zjjn verlangeu naar vrede. Ook de vijanden zien in, dat de wal van ons leger niet te door- breken is, maar alles wijst er op, datniet- tegenstaande alle successen, het einde van den oorlog overwonnenen noch overwinnaars zal geven. (Tegenspraak, ,/foei"-geroep.) Wij weten, dat de kapitalisten uitbreiding van de wereldmacht willen (voortdurend la- waaide Voorzitter roept spreker herhaal- delijk tot de orde). De socialisten Keil en Scheidemanu roepen spreker toe vGij hebt toch er in toeegstemd bij deze begrooting niet te spreken." Deze woorden lokken daverende tcejuiching uit. Bij de socialisten ontstaat een leven dige strijd. Uit hun rijen wordt Haase toegeroepen yLiebknecht//Oneerlrjk!" ,/Je bent geen soc.-dem. De Voorzitter vraagt het Huis of Haase mag doorspreken. Het Huis besluit hem het woord te ontnemen. Hiervoor stemt ook een deel van de socialisten hetsreen de burgerlijke partijen met stormachtigen bij- val en applaus begroeten. Minister Helfferich zeiIk sta versteld, dat iemand, die zich vertegenwoordiger van het Duitsche volk noemt (lawaai bij een deel der soc.-dem.), woorden spreekt, welke den vijand moed moeten geven (stormaeh- tige bijvai). Wanneer Haase beweert, dat het Duitsche volk vertrouwen in de over- winning ontbreekt, nadat het twintig maan den de zware lasten droeg en groote suc cessen behaalde, dan is geen woord scherp genoeg om dat terug te wijzen. Wanneer Haase weten wilt, hoe het Duitsche volk daarover denkt, dan moet hij dit den in- schrijvers op de leening maar eens vragen onder hen zijn millioenen kleine inschrij- vers (lawaai bij de soc.) De leening is een volksleening. Daardoor toonde het Duitsche volk, dat het een gezindheid, als Haase het toeschrijft, zoo vreemd is als iets ter we- reld het vreemd kan zijn. (Levendige toe- juichting). Scheidemann verklaarde, dat de socialis ten hun politiek van 4 Augustus 1914 willen voortzetten en de regeering zullen steunen. #ln de ure des gevaars" zei Scheidemann, //laten wij het vaderland niet in den steek. (Levendige bijvai). In een persoonlijke verklaring zei Haase nog De beste patriotten van alle landen zijn zij, die pleiten voor een eerlijken vrede. (Groot lawaaiook onder de soc.-dem. heerscht groote opgewondenbeid. Velen van hen staaD op en gesti- culeeren tegen elkaar.) David (soc.-dem.) roept Haase toe//Uw politiek verlengt den oorlog Heine (soc.-dem.) roept Haase toe //Uw politiek brengt Duitschland onheil." An dere soc.-dem. schreeuwen Haase toe: z/Landverrader De Voorzitter maakte aan het tumultn einde door de zitting op te heffen. Op 4 April zal de Rijksdag weer bijeen komen. De nieuwe socialistiscJie fractie. Vrpdag hebben zich 18 leden van de sociaal-demokratische Rijksdagfractie afge- scheiden en onder den naam Fraktion der sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft", een nieuwe fractie gevormd. Het zijnBernstein, Bock, Bruchner, dr. Oscar Cohn, Dittmann, Geyer, Haase, Henke, Herzelfd, Horn (Saksen), Kuhnert, Ledebour, Schwartz, Stadthagen. Stolle, Vogtherr, Wurm en Zubei.) Voorzitters van de nieuwe fractie zyn Haase en Ledebour. De Berlijnsche bladen zijn verontwaar- digd over de redevoering, die Haase in den Rijksdag heeft gehouden. De //Lokal Anz." vraagt, hoe lang de meerderheid der so- ciaal-demokraten nog gemeenschap met Haase zal onderhouden. De //Voss. Ztg." zegt, dat de onbehoorlijke aanval van Haase te niet werd gedaan door de vaderland- lievende betooging van den Rjjksdag. De //Rundschau" zegt, dat Haase listig van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een protest te doen hooren tegen de oorlogvoe- ring en het blad noemt dit optreden gelijk- TE COURANT De Burgemeester der gemeente TER NEUZEN maakt bekend, dat Openbare Vergadering van den Gemeenteraad zal worden gehouden op Oonderdittr den 3(1 Maart des voor- middags ten 10 ure. Ter Neuzen, den 27 Maart 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Aanvragen tot toelating tot de openbare lagere tlagscholen in de gemeente TER NEUZEN kunnen worden gedaan voor 10 Ajprll 1916, voorwatde scholen A, B en C betreft ter gemeente-secretarie en voor wat school D te SLUISKIL betreft bij het hoofd dier school. Alleen kunnen worden toegelaten kinderen minstens 6 jaar oud zijnde of althans in den loop van dit jaar dien leeftijd bereikende. Ter Neuzen, 27 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders der gemeente TER NEUZEN, gezien de eirculaire van den heer Com- missaris der Koningin in deze Provincie van 9 Maart 1916, A, no. 136, lste afdeeling herinneren bij dezen de belanghebbenden aan de bepalingen, vervat in de wet van 8 November 18'15 (Staatsblad no. 51), art. 125 der provinciale wet en art. 228 der gemeentewet, volgens welke alle TEN LASTE VAN HET binnen zes maandenvolgende op het jaar waarover zij loopen, zullen moeten worden ingediend bij het bestuur, het college, de autoriteit of den ambtenaar, die tot de uitvoering van het werk of de levering last heeft gegeven, op straffe van te worden gehouden voor verjaard en vernietigd wordende mitsdien een ieder uitgenoodigd, om de schuldvorderingen, welke ten laste van het Rijk, de Provincie of de Ge meente over 1915, mocht hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen en daartoe den uitersten termijn, bij de wet vastgesteld, zijnde den laatsten Juni aan- staande, niet af te wachten. De vorderingen ten laste van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel in te zenden vo6r 15 April a. s. Gedaan te Ter Neuzen, den 20 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. I1U1ZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. o

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1