Een WOONHUIS, Aanbesteding. AANBESTEDING. HOOGWATERGETIJ Wed. A. H. DONZE. BURGERWOONHUIS, een WOONHUIS, Een loon- en WintelMs, Luxe doozen POSTPAPIER, Heerenstoffen GILISSEH Co. Caf6-Restaurant „CEN TRAIT,1 Stoomtram Hulst-Walsoorden. Een WOONHUIS, PraeMig Ament flrpl, Een Schaapherder, een Bakkersknecht, een KleeraaMneclit, EEM KNECHT gevraagd Firma P.J. van deSANDE, Behangselpapieren en Randen een Dienstbode, een tweede MEID, to PAKHOIS met ELDER, WaWWKle% Brievenhangers, Openbare Verkooping. Verkrijgbaar: Een dubbel stuk SUNLIGHT ZE LIJDERS aan AAMBEIE2T. Diamant" De hengst Mon Reve de Rceulx, pgr* U koopt De Stalencollectie van Damrak 80/81. AMSTERDAM. Gilissen Go. Arnold Gilisson. Effecten. Prolongation. Groote voorraad: Firma Goer. Van't Hoff, blauwe DRUIVE K. Ter Neuzen. Firma P. J. van de Sande, i xi d. U. K." Planta" „ICIappa" Zaterdag 18 Maart 1916, Het bouwen van een Tuinmanswoning met fruitbergplaats enz. op een perceel in den Piers- senspolder, kadastr. sec- tie G, No. 872, gemeente Ter Neuzen, Het verbouwen van het perceel N08 164 en 106 aan de Tholensstraat te Ter Neuzen. aan te besteden: 170 M3. Pruisische of Hol- landsche Ooderhoudsgrind, 235 M3. Duitsche Onderhoudsgrind, van TER NEUZEN, Yereersiging „De Toekomst". Monaco, Uit de hand te keep Uit de hand te koop IS. AORIAANSENS, VOORHANDEN Luxe Mappen Postpapier en Correspondentiekaarten. Firma P. J. van de Sande, ONTVANGEN: voor Kleeding naar maat. Hoek. D. J. JURRIJ. Eneuterdijk 16, 's Gravenhage. Zuidhlaak 40, Rotterdam. Nemen gelden a deposito. Restaurant a la carte den geheelen dag. Plat du Jour met Soep a 80 cent, van 12 tot 2 uur. Eerste kwaliteit v. Vollenhoven's, Pilsner en Munchener Bier. J". N LBTJR. Aanvangende 15 Maart a. s. zal tot nader bericht trein n°. 9, van Hulst vertrekken om 5.50 s avonds in plaats van 5.25. DE DIRECTIE. Uit de hand te koop: Spaden, Stallschoppen, Bailastschoppen, Grintschoppen en Aarclappelrieken. Te koop Zoo juist ontvangen: A. J. DE JONGE, Terstond gevraagd: GEVRAAGD: Van stonden aan gevraagd TERSTOND Te huur gevraagd: Een PAARD of PONY. Karton aan rollen. Grondpapier. Meest gesorteerd Magazijn van in geheel Zeeland. Vraagt onze StaalboekenVergelijkt onze prijzen Wederverkoopers flink rabat! Vertinde Spijkertjes. Plakmeel. Gevraagd tegen Mei: Prachtige Sorteering Middeien van vervoer. De Nof aria JE. B. Dumoleyn te Hontenime, zal ten verzoeke van Mej. de Wed. P. KAMOEN Boeije te Westdorpe,op des namiddags 21li uur, ter herberge van Theoph. Geebinckx te Westdorpe, Zwarten- hoek, in bet openbaar verkoopen waarin Winkelneringop en met het recht van erfpacbt op 3.81 aren grona te Westdorpe, kadaster sectie C nummer 1807. Jaarltjksche erfpacht 7,62. Betaling koopsom 1 Mei 1916. Aanvaarding 15 Mei 1916. De Architect Joh. A. Feij te Ter Neuzen, zal op Zaterdcg 18 Sflaapt aanbesteden: in 4 perceelen, n.m.l. le perceelMetselwerken 2e Timmer- en IJzerwerk 3e Lood- en Zinkwerk Glas- en Yerfwerk en in massa. Bestek en teekening zijn verkrijgbaar a f 1,bp den Architect bovengenoemd. Door den Architect i. de Bruijne te Ter Neuzen, zal namens zijn principaal op Dinsclag 29 EVlaart 1916, in 2 perceelen worden aanbesteed: Bestek en teekening zijn a 0,75 ver krijgbaar bij den Architect voornoemd. Het Bestuur van den polder UAPELLE te A x e 1 zal bij enkeleinschrijvingtrachten van Z tot 4 C.M., De levering geschiedt voor 1 Juni e'.k. franco op den wal aan de Axelsche Sassing. De meting geschiedt na lossing bij den hoop. De betaling heeft plaats tnsschen 1 Augustus en 1 September. Gezegelde inschrijvingsbiljetten geteekend door den inschrijver en twee borgen worden irgewaclt voor 1 April e. k., bij den Ontvanger-Griffier te Axel. Axel, den 15 Maart 1916. Het Bestuur voornoemd, J. DE BRUIJNE Mz., Dijkgraaf. J. A. VAN VESSEM, Ontv.-Griffier. Wordt gevraagd PRIJSOPGAAF voor de levering op keur vrij op den wal op aan te wijzen plaats aan den West kanaaldijk aan het tweede overzetyeer en Sluiskii voor 1 Juni a.s. van van 2—5 c.M. De meting geschiedt bij den hoop. De betaling op 17 November 1916. Aanbiedingen op zegel worden ingewacht voor 10 uur's morgens van Woensdag 5 April 1816, ten kantore van den Ontvanger-Griffier, Markt, Ter Neuzen. Ter Neuzen, 15 Maart 1916. Het Bestuur v/d Pierssenspolder, V. CORTVRIENDT, Dijkgraaf. P. J. SCHEELE, Ontv.-Griffier. Aanbiedingen niet op zegel worden ter zijde gelegd. voor het Jaar 1916, Firma P. J. VAN DE SANDE, Ter Nenzen. I fijn gesneden en in liter kokend water opgelost, geeft de BESTE en ZUIVERSTE ZACHTE ZEEP, J die .dan nog geen ZES cent per POND kost. Zoolang de voorraad strekt ook nog te bekomen voor 9 ©if?0* slasgesa s twee kSeurkaarten. Voor 45 omsSagesseen, 78 - s twee, en 100, ririe Zskpcrtefleusiles (aan een adres te verzenden). 30 De Aambeienzalf van Apotheker BOOM geneest spoedig in- en uitwendige en bloedende aam'oeien. Het jeuken houdt spoedig op. Prijs per potje 50 cent. Ver krijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkels. Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. J. Kense te Axel bij M. Smies Meulbroek te 's-GravenpoIder bij J. H. Dixhooen te Hulst bij J. B. de Brdyn. 99 99 Bak- en Braadvet, per pond 50 cent. 99 Bak- en Braadvet, per pond 50 cent. Fijnste Melange boter, per pond 50 cent. Plantenboter, per pond 50 cent. Plantenboter, per pond 55 cent. Aanbevelend, B. No. 28 zal worden rondgeleid ad vijf- tig gulden dekgeld, merrie's gust gebleven half geld, B. 132 ad vijf en twintig gulden dek geld voor alle merrie's, geen veulengeld. Het Bestuur, Ph. J. VAN D1XH00RN, Voorz. W. D1ELEMAN Pz., Secr.-Penningm. Axel, Maart 1916. een goed onderhouden, geriefelijk ingericht tegen matigen prijs. Te bevragen Bureau dezer Oonrant. met aanhoorigheden. Te bevragen bij den eigenaar J AN VAN DE WEGE, Axel, Spui, Coegorspolder. zeer ruime winkel, voor alle doeleinden zeer geschikt, ook voor Bakkerij. Brieven franco letter 0, Bureau v/d Blad. het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Dijkstraat 92. 1NRUILEN van oud Goud, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste waarde. Vitgebreide collectie Ter Neuzen. Boekhandel. Aanbevelend, Verstrekken alle inlichtingen betreffende soliede belegging van gelden. 52 MIDDELBURG, Langedelft bij de Markt. Teief. interc. No. 255. f staande in de Kazernestraat. Te bevragen bij ft. L0OF, Donze- Visserstraat 5, Ter Neuzen. 11 oek. 41/5 spel, w. o. harp, pijp en cello, met mooie spiegeltop. Te zien bij I. J. BRAHMAN, Boekh., Axel. prima le so or t Beleefd aanbevelend, Ylooswijkstraat 77. bij C. DIELEMAN, Landbouwer, Koudepolder, Hoek. voor- noodhulp, Br. fr. onder No, 52, Bureau van dit Blad. P. G., bp J. BLOK, Mr. Kleermaker, Lange Kerkstraat, Ter Neuzen. bij Iz. LUTEIJN, Mr. Timmerman, Sluiskii. voor kost en stalling Goede behandeling verzekert. Tuig geen vereischte. Brieven letter K., bureau dezer Courant. Onze Magazijnen zijn, evenals vorige jaren, wederom ruim voorzien van eene groote keuze zoowel in de ordinaire als de fijnste soorten. Niettegenstaande de enorme prijsverhoogingen van alle papieren zgn wij er in geslaagd, door groote inkoopen, onze prijzen zoodanig te regelen dat concurrence onmogelijk is. Staalboeken van Luxe Papieren en van de gewone soorten worden op aanvrage gaarne op zicht gegeven. Aanbevelend, Itoordstraat 5557. die met de Wasch kan omgaan, bij J. YAN ES, Slager, Ylooswijkstraat, Ter Neuzen. Mevrouw UENSEN, Provin- ciale Weg, vraagt niet boven de 18 jaar. staande Donze-Yisserstraat 38. Te be vragen bij P. DIKES, Nieuwstraat 34. T A. TV r> A. Ft T S, Brouwerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Neazea, is dagelijks te consulteeren van 9—12 en van 2 1 uur. Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Behandelen van Momd- en Tandziexten. Firma P. J. YAN DE SANDE. Ter Nenzen. Noordstraat. Spoorweg Ter Nenzen—Gent. Spoorweg Ter Nenzen—Mechelera. Vanaf 15 Maart. Zeeuwsch-Yl. Tramweg-Maatschapp|j, few BEHANGSELPAPIEREN Amsterdamsehe tijd. Ter Neuzen n. Gent 7,20 11, Sluiskii 7,29 11,20 Sluiskii (brug) 7,33 11,30 Philippine 7,37 11,40 Sas van Gent 7,55 12, Duitsche tijd. 12,50 1,46 1,54 1.58 2,02 2,15 3- 4, 5,25 Selzaet'e (aankomst 8,40 belzaete ^,ertrek <),4(j Aankomst Gent (kl. st.) 10,25 Duitsche tijd. v. Gent (kl. st.) n. T. N. 8,15 11, Selzaete (aankomst 9,~ 12,30 bflzaete (vertrek 10_ |,:#j 3>5 Amsterdamsehe tijd. Sas van Gent (aanko™st 9,25 12,55 3,10 (vertrek 9,35 1,05 3,25 v. Philippine 9,44 1,14 3,40 Sluiskii (brug) 9,48 1,18 3,50 Sluiskii 9,51 1,21 4,10 Aankomst Ter Neuzen 10,1,30 4.20 4.50 4,59 5,03 5,07 5,25 6,10 7,10 755 6,45 7,45 7,10 7,15 7,24 7,28 7,32 7,45 Amsterdamsehe tijd. v. Ter Neuzen 7,05 10,1, Sluiskii 7,13 10,08 1,11 Axel 7,21 10,17 1,30 Kijkuit 7,28 10,24 1,40 Hnlst 7,37 10,36 2,15 Amsterdamsehe tijd. 8,25 3,25 3,35 3,55 4.05 4,15 *4,50 4,58 5,06 5,13 5,26 7,56 8,08 8,10 8,17 8,24 Hulst 8,25 12,48 Kijkuit 8,32 12,55 Axel 8,39 1,01 Sluiskii 8,47 1,09 Aank. te Ter Neuzen 8,55 1.16 Lijn Sas van Gent IJzendijke. Richting IJzendijkeSas van Gent. Treinnummers Vertrek van Schoondijke Aankomst van Vertrek IJzendijke (Remise) Pyramide Aankomst Philippine Vertrek Aankomst Sas van Gent la 6,30 6,47 7,19 7,22 7,50 I 7,50 8,13 8,15 8,27 8,55 8,57 9,25 III V 12,— 4,40 12,23 5,03 12.30 5.20 12.50 5.38 1.20 6.08 1,25 6,13 2,05 6,43 Richting Sas van GentIJzendijke. Treinnummers Ila II IV VI Vertrek Sas van Gent 8,20 10,2,30 7,20 Aankomst Philippine 8,53 10,30 3,03 7,50 Vertrek 8,58 10,33 3,10 7,52 Pyramide 9,30 11,05 3,42 8,22 Aankomst IJzendijke 9,50 11,25 4,03 8,40 Vertrek naar Schoondijke 11,30 11,30 4,08 Treinen la en Ila rijden alleen op Zaterdagen, op welke dagen de treinen I en II dan vervallen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4