t ne eo- Bericht aan hetFubliek. Een JACHTHOUD, 20 Verlorens Hoogwatergetij te Ter Neuzen VERGADERING Laafste Berichten. ADVERTENTIE N. -maar dat hij zoo iets in een plaat8, die *ol Belgen zit, op zijn ramen durft te laten seMSderen, dat is toch wel wat al te bar (Historisch.) Yervutling. Te Haarlem heeft zich een merkwaardig sfcaaltje van vervuiling voorgedaan. Een jmde vrouw leefde gedurende twiotig jaar op een klein kamertje, dat dezer dagen op klacht van een der buren door Woning- loezicht onder handen werd genomen. Op den vloer lag een kleinen meter dik sen stinkende, drassige vuilnis-laag van onde lappen, papier, vermengd met resten van mensch en dier, meldt de <,0. H. Ct, Aan den wand hingen enkele flarden be- bangsel, rottende boven de vunze vloer- bekleeding. Te midden vau dat vuil stond sen enkele wrakke stoel, de rust- en slaap plaats van de vrouw. Want een bed was «r niet. Wel was er een bedstede, maar door het opgeboopte vuil er voor, kon de Jeur er van niet meer open. in het kamertje woonden ook nog twee donden en drie katteu, die evenals de vrouw Stun behoeften op den grond deden De zieke schurftige dieren zijn in het asyl afgemaakt, terwijl de vrouw in het aa'ekenhuis is opgenomen, waar ze weer toonbaar is geworden. Een traftisehe vergissing. In de gemeente Tietjerksteradeel kreeg een vrouw van de militaire autoriteit een tele gram, dat haar man ernstig ziek was en Diaar overkonx-st gewenscht. Zij reisde direct naar zijn garnizoenplaats, waar ze jhaar man, gezond als een visch, aan het exerceeren vornL Het telegram was aan een verkeerd adres verzonden. De werkelijke zieke mili- lair was reeds overleden, die zelfs uil een and ere gemeente kwam. Twee braven! Eenigen lijd geleden werd er bij den land- bouwer Blankenau le Voltherbroek (Ov.in- gebroken en 60 aan papier- en zilvergeld •ontvTeemd. Dd datder werd niet gevonden. Vrijdagavond kregen le Hasselo bij Hengelo twee zwervende personen, Hobbelink en Ha- jgel, twist. De eerste sloeg er geducht met den knuppel op. Hagel gixxg naar de politie <en deed aangifte. Zijn makker was daarover weinig geslicht en beschuldigde toen Hagel van bovengenoemden diefstal. Deze daaren- tegen betichtte Hobbelink van de inbraak. Beiden zijn voorloopig maar aangebouden. iZeker is hel wel, dit bleek uit alle aanwij- zingen van de twee, dat een hunner de dader is. Diefstal van olie en vet. Een belangrijke diefstal van olie en vel is aan de Wilhehninakade le Rotterdam ge- pleegd. Uit een daar staanden open spoor- wagen zijn gestolen 15 vaten boterolie en 5 valen vet, elk vat wegende ongeveer 200 K.G. De vaten waren uit Amerika aange- voerd. De dieven zijn brutaalweg met een met twee paanden bespanmen sleeperswagen naar de Wilhehninakade gereden, hebben daar de ■valen uit den spoor wage n gelost en opge- laden en zijn lo-en met den buit weggereden. Op de gestolen vaten, die een aanzienlijke waarde veriegenwoordigen, is bij verschil- lende ko-oplieden daar ter slede beslag ge- legd. De polilie is de voortvtuchtige daders, die bekend zijn gewoixien, op hel spoor. (N. R. Crt.) Het kwam uit, dat een der werklieden op frauduleuze wyze eenige afgekeurde on- geperforeerde vellen machtig was geworden en daarvoor goed geperforeerde vellen in de plants had gelegd. De bedoeling was, deze ongetande postzegels aan handelaren als i(,zeidzaamheden" te vevkoopen, wat echter misiukt is. De werkman bekende en werd gearre- steerd. De zaak is thans in handen van de Haarlemsche justitie. (Hdbl.) Een ernstig tramongeluk. Te SchSueberg, een voorstad van Berlijn, heeft Vrijdagnacht om 12 uur een ernstig tramongeluk plaats gehad. Op het kruispunt van de hoofdstraat en de Koburgerstraat bevindt zich een wissel, waarvoorde wagenbe- stuurder kraehtens de voorsehriften dient te stoppen. De bestuurder reed echter in voile vaart door, en bemerkte niet dat de wissel verkeerd stond, zoodat de wagen de zijstraat insnelde. Uit tegenovergestelde richting kwam op dat oogenblik juist een andere tram, die vol passagiers was. Een botsing was niet meer te vermijdende wagens reden met voile kracht tegen el- kaar aan. Tusschen de angst- en smartkreten van de inzittenden door hoorde men het kraken en breken van het geknars van het ijzer- werk. Het platform van beide wagens was geheel ingedrukt en eveneens een deel van de zjjwanden. Odder deze puinhoopen lag een groot aantal menschen telkens wisten er zich eenigen los te werken. De brandweer, die intusschen gesignaleerd was, bevond zich weldra met het noodige materiaal ter plaatse en slaagde er in alien te bevrijden. Ook waren er reeds zusters van het Roode Kruis toegesneld, die terstond hare zorgen aan de gewonden wydden vier zwaar gekwetsten moesten per brancard vervoerd worden, terwjjl anderen zich per rijtuig naar een kliniek of naar hun woning lieten brengen. In het geheel werden er 26 personen gewond. De wagenbestuurder was reeds lang als condncteur bij de maatschappij in dienst geweest, maar door het gebrek aan be- stuurders was hy onlangs daarvoor opgeleid en vervulde dezen post nog maar een drietal maanden hy werd op staanden voet ont- slagen. DAGEN. Voorm. Nam Donderdag Vhijdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag 16 17 18 19 20 21 22 Maart 0.34 1 8 1.89 2.09 2.40 3.11 12.14 12 52 1 24 1.54 2.24 2.55 3.27 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Ter Neuzen. 1916. Kra- De jaeiht naar koper. Op de steenfabrieken te Wijk bij Duur- Slede en Amerongen is tusscheb.' 4 sen 9 Idczer hi 't koper van de machines ontvreemd. Te Ensehede kwam men lol de ont- dekking, dat uit de iwee lanlaarns, die ge plaatst zijn op de trap, welke Ieidt van het nieuwe sladsg-edeelte „De Stadsweide" naar hel Volkspark, de koperen branders werden gestolen. (Hbl.) Een burgeiueester gevraagtl. )c ;/De Gemeentestem" van 11 Maart 1916 komt de volgende advertentie voor j/Te Renesse, eiland Schouwen, prov Zeeland, is vacant het ambt van burgemeester. Uit de gemeente geen sollicitanten. Het dorp ruim 600 zielen heeft tram ver- binding, is lief gelegen bij bosch, duin, strand en zee." Zoover wy weten, is het nog niet vertoond, dat sollicitanten voor het ambt van burge meester bjj advertentie werden opgeroepen merkt de ,,Middelb. Ct." op. Naar wij vernemen schijnt er wel een sollicitant te zijn, nl. de gemeente-secretaris, althans een minderheid van den gemeen- teraad heeft een lijst doen circuleeren om dezen benoemd te krijgen, waarop slechts 30 handteekeningen te krijgen waren. De meerderheid der bevolking schijnt er de voorkeur aan te geven, dat in het be- Sang der gemeente een vreemdeling zou benoemd worden. Door hun bemiddeling is vermoedelijk die advertentie geplaatst. Frautle met postzegels. Op den avond van 29 Januari kwam iemand bij de firma M. Z. Booleman, op het Rokin te Amsterdam, die meedeelde, ongeperforeerde 1 cents-postzegelvellen te koop te hebben. Hy vroeg er een lagen jjrjjs voor. Zouden deze ongetande postzegels langs officieelen weg, maar by vergissing nitgegeven zyn, dan hadden ze voor de verzamelaars groote waarde. He firmant den heer 8. J. Weening, kwam den aangeboden prys echter verdacht «aag voor. Hij vroeg den man terug te komen en stelde zich inmiddels in ver- binding met de rykscontrole aan de drukkerij van de firma Ensehede te Haar lem. Het bleek, dat de bewuste ongetande 1 cents-postzegels niet langs den officieelen weg de drukkerij konden verlaten hebben. Ook de recherche werd nu gewaarschuwd ®n het partijtje postzegels, op 31 Januari aangeboden, in beslag genomen. In Haarlem werd daarop een huiszoeking Bii een der werklieden gedaan, met het gevolg, dat ook daar nog eenige gelyke nngepeforeerde vellen aangetroffen werden. De invtoed van hot vliegen pp hei mensclielijk lichaam. Onder vliegers komt ^ikwerf de zooge- naamde //vliegerziekte" voor, die men meer dan eens vergeleken heeft met ziekte der bergbeklimmers, hoewel ze er in menig op- zicht van onderscheideu is. De aviateur toch bereikt een groote hoogte, oneindig veel sneller dan een bergbeklim- mer en bovendien met veel geringere liehame- lijke inspanning, terwijl het dalen in een oogenblik plaats vindt. In zeer korten tijd moet by zich dus aan verschillende tempe- raturen aanpassen, waardoor buitengewoon hooge eischen aan het physiek van den vlieger gesteld worden. Dat zijn lichaam heel wat moet kunnen verdragen, blijkt uit de onderzoekingen van den I ranschen officier van gezondheid G. Ferryde polsslag van den aviateur wordt tot op een hoogte van 750 M. steeds sneller, vandaar tot 1250 M. neemt hy weliswaar toe, maar toch in een meer langzaam tempo, dat vervolgens weer toeneemt. Die rustige periode is te verklaren uit het feit, dat de lucht tusschen 750 en 1250 M. gewoonlijk kalmer en de wind regel- matiger is dan in de lagere regioneu. ledere windstoot doet de pols sneller slaan j gedurende een langen tochtop een bepaalde hoogte blijft hij regelmatig. Bij het naar beneden gaan valt een oogen blik eveneens een toename te bespeuren, die echter weldra plaats maakt voor een regelmatige daling. Na den tocht is de polsslag evenwel steeds frequenter dan bij den aanvang. Van den bloeddruk geldt hetzelfde, zoo dat. 't vliegen veel van hart en bloedvaten vergt. Verhoogde prijs van papier in Zweden. Zweedsche bladen deelen mee, dat de Zweedsche schrijfpapierfabrikanten opnieuw den prijs van het papier zullen verhoogen, en wel met 30 pCt. Op deze wijze wordt sedert het begin van den oorlog de prijs van papier verhoogd met 60 pCt. Een aardbevipg. Zondagmorgen is er om twintig minuten over vier een aardbeving te Agram, Zengg en Fiume in het kustgebied en te Lika waargenomen. Te Zengg werd aan- merkelijke scbade aangerichtde muren van verscheidene huizen scheurden, terwijl een groot aantal schoorsteenen naar be neden gestort is. Te Cirkwenica bekwamen verscheidene muren eveneens barsten. De aardbeving was door bijna geheel Kroatie en Slawonie merkbaar. TWEEDE KAMER. Zonder hoofdelyke stemming is aangeno- men het wetsontwerp, houdende maatregelen die waarborgen dat Nederland in voldoende mate de beschikking blyft behouden over schepen. Als het afdeelingsonderzoek de volgende week afloopt, wordt 28 Maart a. s. openbare vergadering gehouden voor de behandeling der Ouderdomswet. Dienslweigeraars. De 5 bestuursleden van de vereeniging tot dienstweigering, die door de Haagsehe Rechtbank ieder tot 2 maanden gevangenis- straf werden veroordeeld, hebben tegen dit vonnis hooger beroep aangeteekend. Vergadering van Donderdag 9 Maart Yoorzitter de heer A. C. Lensen. - Verder aanwezig de heeren Scheele, oxer, Drost en Van Rorssum Waalkes. Afwezig de heeren Btankers en Van Ronxpu Na opening der vergadering deelt de Yoor zitter anede, dat hij de herbenoeming als voorzilter, in de vorige vergadering geschiedi, aanneenil. Hij betuigt zijn dank voor het vernieuwde verlrouwen, in hem gesleid. Daarna worden de notulen der voorgaande vergadering gelezen en onveranderd vastge- steld. Ingekoxnen is een schrijven van den con- sulairen agent van Frankrijk te Ter Neuzen, omtrent het inrichten eener jaarmarkt te Lyon, die aldaai- gehouden wordt van 1 tot 15 Maart. Van de Kamer van Koophandel te Nijnxe- gen is een schrijven ingekomen, waarin ver- zooht wordt, adhaesie te betuigen aan haar tot de Tweede Karner gericht adres, waarin verschillende bezwaren worden ontwikkeld tegen hel voornemen tot invoering van een nieuvv tarief voor de poslerijen, telegi-afie en telefonie. Voornaimetijk wordt bezwaar gemaakt tegen de voorgeslelde verandering voor het innen van kwitantien, waaruit zou voorl- vloeien, dat het tarief xneer dan verdubbelen zou, daar, wanneer de kwitantie voor de tweede maal moet worden aangeboden, op nieuw porto verschuldigd is, en voorls een recht zal geheven worden, niet over het totale bedrag van de ter inning aangeboden kwitantien, doch van het bedrag der door ieder beslemmingskan loor ontvangen gelden. De Vooi-zitter stelt voor, dit adres voor kennisgeving aan te nemen. De lieer Sclieele aclil de opgesonxde be zwaren zeer gegrond en zou gaarne zien, dat adhaesie betuigd werd. De heer Waalkes is het daarnxede eens; de kwitantien worden nu meest alle aange boden melt 8 of 14 dagen zicht; na de eerste aanbieding kan men dan eens zien, of ze in orde zijn. Die aanbieding op zicht zal dan vervallen en daai-door de geiegenheid ontbreken, om de bedragen der kwitantien met de facturen te vergelijken. Bij de kas- siers is het anders, die zenden eerst een kennisgeving, eer ze met de kwitantien komen. Met algemeene steminen wordt besloten, aan het adres adhaesie te verleenen. Vervolgens stett de Yoorzitter aan de orde de behandeling van de ter beoordeeling loe- gezonden concepten der maatregelen van be- stuur, voor uitvoering der stuwadoorswet. Hij merkt hierbij op, dat de Kamer deslijds, bij de behandeling van het voorontwerp, om de toezending dezer regelingen heeft ge- vraagd en dat daax-aan dus voldaan is. Hij heeft een en ander bestudeerd en idaai-- bij is hem gebleken, dat de maatregelen, over het algemeen, naar zijne meening, geen aanleiding tot ojMnerkingen behoeven te geven. Toch zijn er enkele. Het werktijdenbesluiI, waarbij de werktijd der bootwerkers wordt beperkt, zal voor die alhier varende vaste booten geen bezwaax- opleveren, daar voor die schepen, als de oniistandigheden dat noodzakelijk maken, volgens art. 7, afwijking kan worden toege- staan. Tegen art. 8 van het veiligheidsbesluil be- staal bij den voorzitter bezwaar. In sub a. wordt voorgeschreven, dat op een zeeschip, waaraan stuwadoorsarbeid wordt verricht, de luikhoofden rond de ope- ningen ten minste 0,75 M. hoog nxoeten zijn. tenzij door middel van stukken van 0,90 M. hoogte, onaerling verbonden door leiders, eene beveiliging tegen het gevaar van in deze openingen te vallen, is aangebracht. Spreker betwijfelt, of de luikhoofden der sc.hepen, die hier gewoon zijn te komen, aan die voorsehriften zullen votdoen. En wat nu betreft het plaatsen van stuiten ter hoogte van 0,90 M., hij veronderstelt, dat deze eer gevaar zullen veroorzaken, dan het wegnexnen. Sub 1) van art. 8 schrijfl voor, dat de stoo-mlieren naast de luiklioofden, aan de zijde waar de ruimladders zijn aangebracht, zoodanig -moet zijn geplaatst, dat eene ruinx- le van ten minste 0,40 M. aanwezig is, tus schen sloomlier an luikhoofd. Of deze bepaling te handhaven zal zijn, betwijfelt spreker. De heer Drost is hel daarniede eens; voor zoover het Nederlandsche sdiepen betreft, zouden daaromtrent voorsehriften zijn le geven, maar als het vreemde schepen zijn, kan men aan die plaatsing der stooxnlieren ten opzichte van het luikhoofd in het geheel niets doen. In art. 15, sub f, staat, dat de opslelling der ploegen en hijschwerkluigen niet zooda nig mag zijn, dat de opgeheschen lasten boven de werklieden blijven hangen of nxoe ten passeeren. De Voorzitter weet niet, of de opstelling der werklieden at tij d zoodanig zal kunnen zijn, dat de stingers niet nxoeten passeeren boven de plaats waar zij voor het verrich- ten van hun werk opgesteld staan. Hij ver- meent evenwel, dat dit zonder bezwaar te ondervangen is, als de werklieden op het oogenblik, dat een vracht wordt opgeheschen, uit den weg gaan; zij kunnen gesxxakkelijker uit den weg dan het hijschtoestet. Verder vestigt de voorzitter de aandacht op art. 19, 2, waarin wordt voorgeschreven, dat, indien op een zeeschip tien of meer personen en indien in een loods of op een afge.sloten terrein 25 of nxeer personen stu wadoorsarbeid verrichten, ter plaatse ten minste 1 persoon moet aanwezig zijn, die belast is met het verleenen van hulp bij on- gevallen en ten aaxxzien van wien een he- wijis, als nader door den Minister zal wor den aangegeven, kan worden overgelegd, waaruit blijkt, dat hij met het verleenen van weg hxdp bij ongevalten vertrouwd is. Spreker weet niet, of dit eene bepaling is, diie hier bezwaren zal opteveren; hij weet niet, of er hier menschen zijn, die een di ploma voor het verleenen van eerste hulp bij ongevallen bezitieix. Hij lxerinnert, dat er hier een cursus voor gehouden is. De heer Drost weet niet, of er loen di ploma's zijn uitgereiki. De heer Waalkes deel I nxede, dat er wel een cursus is gehouden, doch, dat er geen diploma's zijn uitgereiki. Dc Voorzitter nxerkt op, dat daarin toch wet zal zijn te voorzien, bovendien, deze be* paling zal eerst een jaar na de inwerkixxg- treding der wetgelden. De heer Dpost aclxl die bepaling geen be zwaar; daarin zal wel zijn le voorzien. De Voorzitter is ook van dit gevoelen, te meer, onxdat er een temxijn is, om zich voor te bereiden. Meer bezwarend zal, volgens hem, in ver- band met de omstandigheden alhier, zijn, de bepaling vaxx art. 19, 2, dat, indien stu wadoorsarbeid wordt verricht op een ter rein, behoorende of in gebruik zijnde bij eene stuwadoorsondern-eming, of op een zee schip, dat aan zulk een terrein gemeerd ligt, eix indien op dit terrein bij het laden en les sen van zeeschepen ten minste 25 arbeiders plegen te werken, aldaar een voldoend ruim, behoorlijk verliclxt en zoo noodig verwaxmd schaftlokaal aanwezig moet zijn. Naar spreker meent, is er op het terreixx van den .heer Drost, nabij Sluiskil, zoodanig lokaal aanwezig, maar ovei-al elders, waar geen der expediteurs een vast teirein in ge bruik heeft, en nu hier, dan daar moet laten werken, zal die bepaling zeer moeilijk uit- voerbaar zijn. De heer Drost adit het onmogelijk daar- aan te votdoen, aangezien nienxand zeker is, waar hij met een schip been nxoet, en die plaats heeft te gehruiken, die hem door de daarvoor bevoegde personen wordt aange- wezen. Men zou dan wel over een draagi- baar schaftlokaal moeten kunnen beschik- ken. Hij acht die bepaling voor het haven- bedrijf alhier omxiogelijk. De heer Waalkes oppert het dexxkbeeld, dat men er inisschien door een drijvend lo kaal in zou kunnen vooi-zien. De heer Kramer nxeent, dat het dien wel zal op moeten. De Voorzitter wijst vervolgens op art. 23, waarbij wordt bepaald, dat, indien haven- arbeiders, bij het verrichten van stuwadoors arbeid, aan groote warm te, stof of Vuil zijn blootgesteld, in geval de arbeid plaats vindt op een terrein, behoorende. tot of in gebruik zijnde bij eene sluwadoorsoiud-erncming, of op een schip, dat aan zulk een tei'rein ge meerd ligt, op dit terrein een doelxnatig in- gericht en gelegen, binnenslxuis opgestelde, waschptaats aanwezig moet zijn, die gedu rende den geheelen werktijd en een half uur na afloop van dezen voor de arbeiders toe- gankelijk moet zijn. Oin dezelfde reden, als die aangevoerd met betrekking tot een schatLokaal, zal ook deze bepaling groote bezwaren opteveren; dege- nen, die hier stuwadoorsarbeid laten ver richten, hebben geen vast werkterrein. De heer Waalkes merkt op, dat toch al- leen maar gesproken wordt van tei*reinen, behoorende tot eene stuwadooi-soniderne- ming. De Voorzitter wijst er op, (dat gezegd wondt behoorende tot of in gebruik" zijnde bij eene stuwadoorsonderneming. Al heeft men een terrein maar voor een paar dagen in gebruik, kan gezegd worden, dat het „in gebruik" is. Ieder, die eeix terrein heeft ge- huurd, hetzij voor kort of lang, zal z.i. aan deze bepaling moeten votdoen. Zoo is jhet ook met de bepaling van art. 24, dat, indien artikelen verwerkt wonden, die hinderlijk of voor de gezondheid gevaarlijk -stof veroorzaken, voldoende maatregelen ■moeten zijn getroffen, dat -de havenarbeidens zich kosteloos, in kort tijdsverloop, voor dat zij zich naar huis begeven, het geheele lichaam met warm water kunnen reinigen. Zoo mogelijk moet daarloe eene badinrich- ling, doelmatig ingericht, beschikbaar zijn. De heer Drost beaanxt, idat dergelijke bepa- lingen hi-er groote moeilijklxeden kunnen 'ver oorzaken het zal veel afliangen van het in- zicht der autoriteit, die met hel toezicht wox-dt belast. Hij zou kunuen zeggen, dat, zoodr.a een boot ergens gemeerd ligt, het aangrenzen-d teiTeiix bij dengene. die daax- stuwadoorsarbeid moet laten verrichten, in gebruik is. De Yoorziller deelt nxede, dat hij xxu zoo wat alles, wat hen aanleiding gaf tot oj> of aanmerkingen, onder de aaxxdacht der vergadering heeft gebracht. Hij wijst nog op de bepalingen, l)etreffe!x- de het uitreiken van arbeidskaarten en de meer administrate vereischexxde arb-eidiers- ooekjes, en dat de stuwadoorsondernemin- gen, die de bepalingen der voorsehriften niet nakomen, zullen g-estraft worden, door hen het recht van het uitgeven van arbeidskaar ten te oxithoud-en en op te ieggen lxet uitge ven van boekjes. In het algenxean beto-ogt hij voorls, dat het er, vooral voor de kleinere plaatsen, veel van zal aflxangen, hoe de te benoemeix amb- tenar-en, miet het toezicht op de uitvoering der voorsehriften belast, tiunne taak zullen De heer Sclieele vraagt, of nog geen ant- woord is ontvangen betreffende het in ge- bruikstellen van het deixie loket op het post- kanto-or en de bediening van de telefoon. De Voorzitter antwoordt onlkexmend; er is een schrijven verzonden, docli antwoord is nog niet ingekomen. De vergadering wordt hierna geslotpn. SCHERPVAARTBEWEGING. Van 13 tot en met 14 Maart werden langs de Oostsluizen alhier 16 binnen- vaartuigen op- en 25 afgeschutlangs de Middensluizen 10 afgeschut en langs de Westsluizen 2 opgeschut. Positie (ter Stoomsehepen. Op 17 Maart a. s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, C. P. KAAN E. DE SMIDT, hunne 35jarige echtyereeniging te her- denken. Dat zy nog lang gespaard mogen blijven, is de wensch van Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Ter Neuzen, 15 Maart 1916. van Aandeelhouders der N. P. De Hoop, op Donderdag 30 Maart, des nam. ten 3 ure, in het #H6tel Centraal", Ter Neuzen. Punten van behandeling liggen ter inzage ten kantore der Vennootscbap. Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 16 der Statuten. De Directeur, G. F. P. v. d. PEIJL. Vanaf den lsten April 1916 worden de prijzen voor goederen- vervoer op Nederlandsch grond- gebied verhoogd met HET BESTUUR. Op herhaatd verzoek wordt aan belanghebbenden het volgende medegedeeld, betreffende het onderzoeb der door my onder A. H. V. gekochte PERU« GUANO van de heeren D. en P. J. SCHEELE te Ter Neuzen, afgehaald op 15 Febr. jl. uit het schip //Onderneming" Gehalte aan Stikstof 4.80 °/0. Gehalte aan Phosphorzuur, oplosbaar in water Gehalte aan Phosphorzuur, mineraalwater opvatteu, en een al of niet ruime toepassing der wet zullen bevorderen. V-oor de kleinere plaatsen zal een ruime opvalting der bepa ling noodig zijn, daar de voiorsclxriften d-o-or hun grootschen opzet bhjkbaar zijn gemaakt in verband xxxet de toestandien in groote ha- venplaatsen, waar. door sanxenwerking tus schen werkgevers en werknemers, in de stichting van verschillende inrichtingen. b.v. van schaftlokalen, is voorzien. Hij hoopt, dat de lxier aan te wijzen amb- tenaar of ambtenaren van goeden wit zul len zijn, en bedenken, dat we hier nog niet zoo groolscheeps zijn ingericht, als b.v. in Rotterdam of Amsterdam. De heer Drost wijst er op, dat voor deze haven wet geen liaven-coinmissie zal wor den gevormd en vermoedelijk een rijksamb- tenaar met de controle zal worden belast. Hij acht dat bepaald een bezwaar, omdat men dan daarbij ook geheel afhangt van de persoonlijke inzichlen van een persoon. Van grooten in.vloed zal dan natuurlijk zijn wie het isspreker zou liever eene oommissie zien. Na nog enkele opmerkingen wordt beslo ten, de geopperde bezwaren, ook die betref fende hel uitocfenen van controle, onder de aandacht van den Minister te brengen. O.IO o/0. oplosbaar in 11.80 Gehalte aan Kali, oplosbaar in water 1.0 Het monster bevat vreemde, niet aan Peruguano eigen bestanddeelen. De party is derhalve te weigeren. De Directeur van het Rijkslandbouwproefstation, KNUTTEL. Na kierover nog eenige inlicbtingen ge- vraagd te hebben aan voornoemden Directeur, werd mij het volgende schrijven toegezonden: Den Heer D. DEES, Zaamslag. In antwoord op Uw schrijven van 4 dezer, hebben wij de eer U te berichten, dat het monster Peruguano, waarvan wij U onder No. C 787 een verslag zonden, bestanddeelen bevat, welke in onvermengde Peruguano niet voorkomen en die voor een directe bemesting geen waarde hebben. Welke deze bestand deelen zijn zullen wij voorzichtigheidshalve niet mededeelen. Ook is het moeilijk van uit het laboratorium aan te geven welke waarde de stikstof van deze meststof zal hebben, en welk gedeelte al dan niet op rekening gesteld moet worden van Peruguano. erd door U Peruguano gekocht, dan is niet geleverd geworden wat verlangd werd en is de party bygevolg te weigeren. De Directeur van bet Rijksland bouwproefstation Maastricht. Voor den Directeur, de Afdeelingschef, TUINZING. Aangezien door ondergeteekende Peru guano gekocht werd, is dus de party ook door mij geweigerd, en door verkooperii bereidwillig op kosten der verkoopers terug- gehaald. D. DEES, Landbouwer, Zaamslag. met bruine kop en vlekken, luisterende naar den naam „Tommi'\ Terug te bezorgen tegen belooning bij B. J. C0PPIETERS, Axel-Sassing. t s.s. ELISABETH van Barry naar Rosario. s.s. HELENA in tossing te Rosario. s.s. MAGDALENA van Rotterdarin naar Buenos Ayres. s.s. CORNELIS vertrok It dezer van New York naar Rotterdam EN

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3