De Oorlog. De krijgsbedrijverL. GEMENGDE BERICHTEN. I it p ife h RECHTSZAKEN. 'aaggfrggs- d ill cr< "i le i1 M I1 I a e a a ja e 1: r II •J 1 a I (v i 1 K s 1 v r c ■j 1 L i 1 I 1 I il Enkele van die knoeiers zijn bekend bij de N. O. T. of bij de Engelsche regeering misschien wel bij beiden en nu houdt men er in het Britsche ministerie van blok- kade wat scherper het oog op, dat zij niet opnieuw van grondstoffen voorzien word en. Om op't oogenblik van grondstoffen voor margarine en chocolade vers to ken te zijn, is bet echter niet absoluut noodiig, dat men een plaatsje gekregen lieeft op de tweede zwarte lijst, die men te Louden heeft aangelegd, en die de namen be vat van zuiver Holland- sohe fabrikanten en handelaars bij wie de Duitschers net zoo goed terecht kunnen als bij de Duitsche firma's. die op de gepubli- ceerde zwai-te lijst staan: Men kan ook door de N. O. T., heelemaal zonder voorkennis van de Engelsche regee ring, op den index geplaatst zijn, als men zich niet aan de voorschriften van de N. O. T. onderwerpt. Zoo heeft thans de N. O. T. van de fabri kanten geeisch t, dat zij de voorraden grond stoffen, o"ver welke zij nog beschikken zou- den, en die zij niet door haar bemiddeling ontvangen zouden hebben, toch onder N. O. T.-conditiies zouden plaatsen. Dat heb ben nu verschillende fabrikanten pertinent geweigerd, met het gevolg, dat de N. O. T. hun geen grondstoffen meer aflevert, zelfs Men moet wel een bijzonder soort waar nemingsvermogen hebben, sdirijft het „Alg. Hbl." om na aehttien maanden nog iets te hebben opgeimerkt, dat op „een zege- ning" van den oorlog lijkt. Wij, die gelnkkig nog niet in dezen waanzinnigen, mensohenmoordenden, Europa uitputtenden strijd belrokken zijn, een strijd die ons were.lddieel, en een groot deel van de andere vverelddeelen, in een woestenij doet verkeeren, die in zijn gevolg honger, ellen- de, ziekie en rampen meevoert, hebben nog niet anders van dien oorlog gehoord of ge- zien, dan ellende, dan vloek. En zoo ooit dan is het wel nu de lijd, om niet van de zegeningen, maar van de noodlottige gevol- schatting heb ik niet aan mijn inkomen, maar aan de aanduiding van mijn beroep te danken. Maar deze overschatting van mijne waarde heeft het nadeel, dat ik geene le- vensmiddelen uit de stedelijke vooiTaden kan koopen. Enfin, ik heb me daarbij neergelegd. Ik verdraag zelfs het gemis aan vet en boter, zij het ook ongaarne, maar dan toch met eenig gevoel van humor. Als ik zelfs mijn brood ten slotte geheel droog zou moeten eten, dan zou dk mij troosten met de gedachte, dat ik in mijn jeugd Mij was als ik mij aan droog brood kon verza- digen en het met chicorei-koffie kon weg- spoelen. Nu is weliswaar het broodrantsoen - - - wat klein en als „bemiddelde" en ook om- i - <--o- gen van den oorlog te spreken. Er is niets dat ik geen zwaar liehameliik werk verricht schen vlieger, die. door de Franschen gevan- ter wereld, wat afscfhuwelijker, lager, onze- kan ik geen toeslagkaart krii«en Maar ook gen genomen. Daaruit blijkt, dat de legen- dehjker, menschenonteerender en veroordec- daar zet ik mij overheen, zoolang ik maar 171"~ I1""' B mes waargenomen. De verliezen der Duit- schers aan artillerie schijnen zeer aanzien- lijk geweest te zijn. PARIJS, 11 Maart. (Havas.) De pers is algemeen van oordeel, dat de Duitschers nieuwe verwoede aanvallen op de Fransche stellingen voor Verdun voorbcreiden. In de „Matin" zegt majoor Civrieux, dat, ondanks de verzekeringen in de Duitsche pers, het offensief tegen Verdun was be- doeld als een groote slrategische krachtsin- soanning om door het Fransche front been te breken. In het Journal" publiceert Lucien Chas- saigne med e deel ingen van een jongen Duit- lingswaardiger is, dan de oorlog. Hij maakt van menschen, die men voor korten tijd nog als beschaafd en welwillend aanzag, ver- scheurende dieren, die niets ontzien, geen vrouwen en kinderen zelfs, en die slechts een opvatting schijnen te huldigen: hun te genstanders te dooden of te vernietigen, met aille middelen, die de mod erne wetenschap ter beschikking stelt. Hij maakt van men schen en volken, wier taak het loch is, met elkaar te leven, goede betrekkingen te on- niet als de Engelsche regeering die doorge- derhouden, en te'werken voor het gemeen- laten lieeft. Zij hebben mooi hun zendingen aan de N. O. T. te doen adresseeren, de N. O. T. leverl ze eenvoudig niet af, omdat er altijd geknoei mogelijk is, zoolang in de- zelfde fabriek grondstoffen voorhanden zijn, die wel en andere die niet onder N. O. T- condities staan Maar van een algemeenen maatregel is geen sprake. Fabrikanten, die zicli vran smokkelpraktijken onthouden hebben, zul len voortgaan, door bemiddeling van de N. O. T. te ontvangen wat ze noodig hebben. Voor wat de margarine aangaat, is 't een voudig niet denkbaar, dat Engeland den aan voer van grondstoffen naar Nederland stop- zetten zou, om de goede reden, dat het zelf nog st66ds enorrne massa's margarine uit Nederland betrekt, die het allerminst kan derven. Het is maar om te zeggen, dat, als er nu weer, in sommige industrieen, honderden werklieden op de keien worden gezet, dil ongeluk nogmaal s te wij ten is aan de ver- achtelijke smokkelpraktijken, waar tegen wij van den beginne af met de grootste energie en zondc - ophouden gewaarschuwd hebben. Holland slaapt! Onder dil opschrift schrijft „Brand's Ef- fectenblad Daar zitten we op het oogenblik in een land, waar men aan de circulatiebank hon derd millioen gulden renteloos liggend geld heeft in bewaring gegeven, daar zit die bank zelf met een half milliard aan goud, veel meer dan haar aangenaam is; daar hebben de groote banken en de particuHere bankiers tientallen millioenen aan deposito's waarop met een zuur gezicht 1 pCt. rente word! vergoed als ge uw geld naar huis haalt hebben ze het hever daar wordt nog in ruime kringen van pnzen handel !ten induslrie h geld verdiend, maar nergens ziet men er 1 eenig teeben van, dat pogingen worden aan gewend om van dien buitengewoon gunsti gen loestand te profiteeren door het in het leven roepen van nieuwe industrieen of flin- ke uilbreiding van de bestaande. Heeft inderdaad de overvloedige rijkdoan op ons volk weer zijn ouden invloed? Wanneer men hoort, lioe moeilijk het is, een groot aantal artikelen uit het buiten- land te betrekken ien wanneer jmen verneeml, welke prijzen gevraagd worden, dan is bet inderdaad onbegrijpelijk, dat er niet in het geheele land mannen opstaan, die den moed hebben nieuwe industrieen te entamaeren. Wij hebben reeds groote polemieken geliad om uit te maken, of het mogelijk is in Ne derland een kleurstoffenindustrie te vestigen. Het is gebleven bij een onvruchtbare discus sie. Wij hebben loch niet vernoinen, dat een kapitaalkrachtige groep het zal gaan wagen zich en haar geld aan de induistrie Le geven. Dat is een voorbeeld en zoo zijn er meer Constateeren wij het maar onomwonden. Een groote tijd heeft een klein volk ge- /ondcn. Er is geld verdiend, er is grof ;eld verdiend, maar wanneer de tijden an- lers worden, dan zullen wij daarvoor moe- en bloeden. Dat achten wij zoo zeker als wee maal twee vier is. In stede, dat het buitenland hier na den jorlog concurrenten vinden zal, zal men lier mogen rekenen op de millioenen, waar- nede men over de grenzen de winstgevende nduslrieen verder zal opbouwen en ontwik- telen. De stroom van geld en goud wordt hier net den dag grooter, maar instede den ftroom daarheen te leiden, waar hij be- rruchtend werken kan, blijft hij hier wer- mloos en ware het niet dat de Regeering le grenzen voor .import van vreemde fondsen -oor een goed deel had afgesloten. dan ou ons publiek zich vermoedelijk naar har- elust onder papier begraven. Dat is thans mmogelijk, maar eenmaal zal het weder mo- ;e.lijk zijn en in onze verbeelding zien wij ich al een breede papieren stroom van 'oor- en na-oorlogsfondsen naar deze gren- len richten. Het kan ons spijten, dat het .oo loopl, dat ons volk werkelijk zoo afge- eefd lijkt. Slechts een hoop blijft er bestaan. En lie is deze: Dat het geld hier nog over- doediger worden zal en daardoor steeds vaardeloozer en dat tevens het verwerven ran noodwendige artikelen uit het buiten- and aldoor moeilijker worden zal. Wanneer deze beide factoren saraen zou- len werken, dan moet er op den duur toch ets geschieden. Er zijn slapers, die wakker vorden als zij met een veertje gekitteld wor- len. Wij Hollanders, zijn zoo niet. Willgn vij ontwaken, dan moet eerst de hemel in- allen. Welnu, laten wij dan desnoods het aatste wenschen, als Holland in godsnaam :iaar wakker wordt. Want, zoo als het thans laapt, is het meer dan treurig. DE ALGEMEENE TOESTAND. De hoofdredacteur van de conservatieve Deutsche Tagesztg.", Dr. Oertel, lid van en Rijksdag, zal te Hildesheim een rede- oering houden over. „De zegeningen van en oorlog". schappelijk belang van de geheele mensch- heid, haters en belagers, lasteraars en leu- genaars, wier eenig doel is elkaar te bena- deelen en het leven onmogelijk te maken. W ie wellicht voordat deze waanzinnige oorlog uitbrak, zich nog eenige voorstelling maakte van ridderlijkheid en eerbied voor den tegenstander, heeft het allang kunnen opmerken, dat dit onwaar en onmogelijk is. Wat in vroeger tijden nog wel eens als een soort „poezie van den oorlog" werd be- schouwd, is gebleken een fantastische voor stelling te zijn, die verbleekt en verzwakt bij het schijnsel van de werkelijkheid. De „zegeningen van den oorlog" dat is een honn op de werkelijkheid, een sehande voor de menschheid, een vloek der bescha- ving; en zo.o er ooit een tijd is geweest, w.aarin dit duidelijk, proefondervindelijk en I der tijden, tot eenvoudiger kleeding zullen voor ieder tastbaar werd gedemonstreerd, is I terugkeeren. het onze tijd. Wie nu komt spreken over de zegeningen van den oorlog" is een char latan of een gek. stand der Franschen het Duitsche opperbe vel heeft verrast. De Duitschers meenden voordat tot hun eersten infanterie-aanval werd overgegaan, dat hun arLilierie er in was geslaagd de Fransche soldaten te ver nietigen. Zij bemierkten echter <lra hun dwa- ling. De jonge vlieger, die op verkennin,, werd uitgezonden, zag dat de Fransche ver- dedigingslinies onbeschadigd waren. De ge- neraal, wien hij rapport uitbracht. zeide toen op ernsLigen toon: Indien de Franschen er in zijn geslaagd om hun troepen terug te trekken en ons een terrein hebben laten bombardeeren waar geen troej>en meei- wa ren, dan zou dat een der schitterendste fei ten uit de oorlogsgeschiedenis zijn. genoeg aardappelen heb. Die eet ik zelfs heel graag, als ze tenminste goed zijn. Nu onlbreekt me echter al meer dan een week dat gewichlige bestanddeel van mijne voeding. In het proletarische stadsgedeel- te waar ik woon, zijn nergens aardappelen te krijgen. I elkens als ik in de laatste dagen ge- legenheid had, ging ik in een andere stads- wijk de markthalien bekijken. 'Daar zijn vier gemeentelijke verkoopplaatsen, die rij- kelijk van aardappelen zijn voorzien en waar de koopers in massa's staan te wach- ten. Maar voor mij blijft dit voedingsmid- del onbereikbaar. Ik word immers tot de „bemiddelden" gerekend en mag dus voor mijn goede geld geen gemeente-aardappelen koopen, en bij de parliculiere kooplieden zijn geen aardappelen te koop." DE GENERAAL C0M3IANDEERT DE MODE. De commandeerende generaal van het district Neurenberg heeft een verordening afgekondigd, waarin hij zegt, dat wijde da- o mesrokken en hooge laarzen een verkwisting I zwakke tot matige winden uit oostelijke van stof en van leder zijn. Hij verwacht van den vaderlandslievenden geest van de vrouwen, dat zij gedachtig aan den ernst TER NEUZEN, 15 Maart 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 770.5 Haparanda. Laagste barometerstand 755.4 Vlissingen. Verwachting tot den avond van 16 Maart De verhalen over de gevechten bij Ver dun worden nu zoo, dat het waarlijk niet meer mogelijk is een denkbeeld te krijgen van wat er eigenlijk geschied is. Slechts een zekerheid blijft over, die in verband met de „zegeningen van den oorlog" teekenend is: dat er duizenden en duizenden menschen zijn gevallen, bij een gevecht, dat langer dan twee weken heeft geduurd, en dat ten slotte als eenig resultaat had, dat een der linies enkele kilometers vooruit gebracht is. Wij ontleenen aan de „N. R. Crt." de vol- gende telegrammen WESTELIJK GEVECHTSTERREIN. PARIJS, 13 Maart. (Havas.) Vervolg van I uitgevoerd, terwijl voorts ter afwisseling de officieele mededeeling van hedenavoudwerden opgevoerd de blijspelen in 1 bedrijf irDe luitenant en zijn oppasser of Soldaten- ricbtingen, nevelig tot balfbewolkt, weinig of geen neerslag, iets zachter. Het concert van de Symphonie. Jl. Maandag gaf de symphonievereeniging ,r/De Volharding", directeur de heer A. Eeckhout, een soiree, in bet Hotel des Pays-Bas'''. De opkomst der leden en dona- teurs was matig, wel een teleurstelling voorde muzikanten en de tooneelclub, die zich weer beijverd badden om dezen een genotvollen avond te bezorgen. Door het orkest werden een zevental goedgekozen muzieknummers Voor overtocht bjj de hervatting van den dienst, hebben zich reeds ODgeveer 50 passa- giers doen inschrijven. Verschillende leden van de bemanning der ,Zeeland"-booten bebben tijdelpk een plaats gekregen op booten van andere maat- schappijen, o.a. zijn enkele geplaatst op de z/Tubantia' het schip dat de bemanning van de //Mecklenburg" te Amsterdam bracht. WALSOQRDEN. Naar wij vernemen zal binnenkort de uitbreidiog der haven worden aanbesteed. Grootere ruimte wordt dan ook dringend noodig. 't Is dezer dagen al gebeurd, dat een paar scbepen op de Schelde moesten blijven iiggen, omdat er pas ruimte in de haven kwam om binnen te loopen, toen er andere waren vertrokken, terwijl men ver- plicht was een schip te lossen over drie andere been, wegens te kort aan ligkade. V olgens het plan der uitbreiding wordt niet alleen de havenkom veel grooter, maar zal de lengte der kade tevens zeer belang- rijk toenemen. We lezen meermalen, dat in oorlog- voerende landen zich steeds meer gebrek doet gevoelen aan laadruimte voor denhandel, aan sch*pen. Dat dit gebrek aan schepen ook kleinere vaartuigen betreft, en deze dus veel duurder zijn geworden, mede ten gevolge der hoo- gere ijzerprijzen en arbeidsloonen van tegen- woordig, leert ons het volgende Er ligt hier een Beigische beurtschipper met zijn vaartuig, dat in den normalen tijd, voor den oorlog, ongeveer 20p(^0 francs heeft gekost. Nog onlangs werd hem er 38090 francs voor gebodma,i terwijl hij toen 42000 francs vroeg, de koop ging niet door. Nu zijn bod en vraag gestegen respec- tievelijk tot 45000 francs en 50000 francs Ten Noorden van de Aisne heeft onze ar tillerie op verschillende punten de organi- saties van den vijand vernield. Ons zwaar geschut heeft de Duitsche verdedigingswer- Voor zulk een geringe terreinwinst werden ken irl Champagne en in het Oostelijk ge- zooveel menschen opgeofferd, dat elkeduim- breed gi'ond met bloed werd veroverd. En dat geschiedt met vroolijkheid. Een Lransch telegram zegt, dat de Fransche re gimenten vroolijk, onder het zingen van ,Passeront-pas", naar het front gingen omdat zij weten, dat zij daar gelegenheid hebben, door het dooden van een zoo groot mogelijk aantal Duitschers, aan den oorlog een einde te maken. En in de laatste dagen was de slachting buitengewoon hevig, zegt het Parijsche bericht. Dat zijn de .,zegeningen van den oorlog". En een ander bericht zegt: „De Duitschers werden letlerlijk wegge- maaid; geheele gelederen vielen, lawines dooden en stervenden rolden langs de hel- lingen, en stapelden zich op in grijsachtige hoopen, zoodra de oneffenheid van het ter deelte van de Argonnen bescholen. In den loop van den dag hebben onze vliegers een opmerkelijke werkzaamheid ont- wikkeld. Zes vliegers hebben 130 bommen geworpen op het militaire station Rreulles. Ien Noorden van Verdun zijn verscheiden InchLgevechten geleverd, waarin wij onbe- twiistbaar in het voordeel waren. Drie Duit sche vliegtuigen zijn neergcschoten. Men heeft er noig meer zien vallen, maar de ver- nietiging daarvan is niet geconlroleerd. BERLIJN, 14 Maart. (Wolff. Officieel: In het algemeen geen veranderiug in den toe- stand. Een klein gevecht bij Wieltje, ten N.-O. van Yperen, eindigide met het terugwerpen van de Engelschen. I'wee Engelsche vliegtuigen zijn, een ten O. van Atrecht en een ten N. van Beaumont, rein hun vaart tegenhield. De aanvallers I door luitenant Immelmann neer«eschoteft. klauterden ten slotte over de lijken hunner De inzittenden zijn dood. De zaak Schroder. Voor de rechtbank te Amsterdam w^rd gister behandeld de zaak tegen den neer J. C. Schroder, hoofdredacteur van //De Telegraaf", beklaagd van de bekende over- treding van art. 100 van het Strafwetboek (het in gevaar brengen van onze nentraliteit.) Het 0. M. eiscbte deswege tegen bekl. een jaar gevangenisstraf. Faillissemenl Van Eyk c.s. JL Zaterdag werd in het Paleis van Justitie te Amsterdam gehouden een ver- - volg-vergadering van schuldeiscbers in de opgekomenen nog geruimen tijd bijeen hield, faillissementen van de firrna wed P van werd deze soire'e besloten. Eyk en Zonen, D. van Eyk, C. J." van Eindexamen H. B. S. P'T van %k' Jau van Eyk Jr. en -V i J- Valk Jr. jLtoor den commissaris der Komnsin in p, a j Zeel.»d U bepaald, dat bat m„„deli„g 0red,t,".1™ deelte van het eindexamen der Hoogere Burgerscbolen in Zeeland voor 1916 zal plaats bebben te Middelburg en zijn benoemd 1. tot lid en voorzitter van de com- missie belast met het afnemen van dit examen de heer Dr. H. G. ten Bruggencate, directeur der Hoogere Burgerschool te Ter Neuzen 9 tot lid en plaatsvervangend list en u Kleptomanen". De uitvoering van een en ander voldeed de opgekomenen goed. en de koddige toestanden, die zich in de blijspelen voordeden, verwekten ge- durig hilariteit. Met een bal, dat het grootste deel der cameraden, en de aanval hield vanzelf op bij den afgrijselijken aanblik van deze ber gen van lijken." Werkelijk, de berichten over de gevech ten bij Verdun kunnen den heer Dr. Oertel stof genoeg geven voor hetgeen liij zeggen wil over de Zegeningen van den oorlog". Maar de goede genius der menschheid wendt het hoofd af, en schreit en snikt, bij zooveel „zegeningen" De berichten van de verschillende oorlogs- terreinen geven geen aanleiding tot bespre- king. Maar er zijn ook daar zooveel „zege- ningen" op te merken, dat zij wellicht Dr. Oertel eveneens genoeg teksten zullen ver- schaffen, voor hetgeen hij over de zege ningen van den oorlog" heeft te zeggen. AAN HET SUEZ-KANAAL. Een correspondent van de „Times" in Egypte seint onder dagteekening van 8 Maart, dat Egypte en het Suez-kanaal thans vol- maakt beveiligd zijn tegen een vijandelijken aanval. Zonder in bijzonderheden de verde- digingswerken te beschrijven, waaraan nu 13 maanden is gewerkt, duidt hij aan, dat er ten Oosten van het kanaal, tot ver die woestijn in, geduchle versterkingen zijn ge- maakt, door lichte spoorwegen en pijplei- diingen met het bewoo'nde land verbonden. Hij maakt zich sterk, dat een leger van een kwart millioen man thans geen leans meer zou hebben met goed gevolg Egypte aan te vallen. Het beete seizoen treedt nu trou- wens weer in, en in de komende maanden is een aanval onuitvoierbaar. Tot de verde- digers behooren vele veteraneu van de Dar danelles HET LIJDEN VAN EEN „BEMIDDELDE". In de „Vorwarts" sdirijft een ,,bemid- delde" „Och, was ik maar een onbemiddelde! Naar mijn eigen meening ben ik dat ook. Maar de broodcommissie gelooft me niet. Zij houdt mij voor een bemiddelde en dat heeft zekere schaduwzijden. Ik moet toegeven, dat men in normale tij den verschil van meening zou kunnen heb ben over de vraag of ik aan deze of aan gene zijde der moeilijk te bepalen grens sta, die bemiddelde van onbemiddelde menschen scheidt. Maar nu, in dezen tijd van duur- te? Lieve Hemel een krantenschrijver kan geen oorlogswinst behalen. Wij heb ben wel van oorlogls- en duurtetoeslag in andere bedrijven gehoord, maar in ons be- Luitenant Bolcke heeft twee vijandelijke vliegtuigen achter de Fransche linies, en boven de vesting Marre en bij Malancourt (ten N.-Wvan Vei'dun) lot vallen gebracht. Het laatste werd door onze artillerie ver nield. Zoodoende hebben beide officieren hun tiende resp. elfde vijandelijke vliegtuig buiten gevecht gesteld. Verder is een Engelsche tweedekker na een luchtgevecht ten W. van Kamerijk tot landen godwongen. De inzittenden zijn ge- vangen genomen. PARIJS, 14 Maart. (Havas.) Officieel be richt van vamniddag: Ten Westell van de Maas is het geschut- vuur vannacht vrij hevig geweest. Op den rechteroever der rivier is een sterke Duitsche verkenningsafdeeling in het bosch van Houdeaumont door ons afslui- tingsvuur gestuit. In de streek vran Vaux en Damloup is de beschieling voortgezet. In Woevrd is de artillerie over en weer in actie geweest. In deze streek is evenwel nieis van belang gebeurd. In het Priesterbosc.il is een Duitsche af- deeling, die de Fransche schansen bij Croix des Cannes trachtte te overrompelen, met geweervuur ontvangen en heeft enkele doo den laten Iiggen. LONDEN, 14 Maart. (Reuter.) Engelsch stafbericht: De vijand heeft twee mijnen doen springen, onderscheidenlijk len Zuiden van het kanaal van La Bassec en bij Nieuw Kapelle. De eene heeft eenige schade aan een gedeelte van een klein vooruitspringend punt aangerichl. Wij hebben met goed gevolg de vijande lijke schansen ten Noorden van Yperen ge- bombardeerd. Onze bomwerpers en machinegeweemian- schappen hebben gisteravond vijandelijke troepen werklieden verdreven. De artillerie is zeer bedrijvig ten Westen van Lens. PARIJS, 14 Maart. (Havas.) De in het Duitsche stafbericlit van gisteren genoemde cijfers van de verliezen der Franschen aan manschappen en krijgstuig in de gevechten bij Verdun zijn schromelijk overdreven. Het cijfer van 26.000 krijgsgevangenen, verkre- gen door een optelling van het aantal doo den, gewonde eft ongewonde krijgsgevange nen, is meer dan tweemaal te groot en het cijfer van 189 vermeesterde kanonnen is nog onjuister. Als men de stukken zonder be- spanning, beschadigde kanonnen, bij welker curatoren werd medegedeeld, dat, nu de faillissementen ongeveer vijf jaren hebben geduurd en curatoren al hun best gedaan bebben om binnen te krijgen wat binnen te krijgen viel, doeh er niets meer te balen is, curatoren zich voorstellen, de afwikke- ling niet langer uit te stellen en de posten, die niet gei'neasseerd zijn kunnen worden, j i T j r> t I a's verloren te beschouwen, zoodat de fail- z,tter de heer J A. de Brupne, directeur, ii8Sementen hiermede beeindigd zijn. derRaksHootrereBurtrerschoolteZienW.ee, I Medegedeeld werd verder wat er vermoe voor- Rijks Hoogere Burgerschool te Zierikzee; 3. toe leden de heeren L. van Bruggen, directeur, A. K. Zweede, A. G. van Dijk en W. Noordhoek, leeraren van de Rijks Hoogere Burgerschool te Goes C. D. A. Zimmerman, directeur en Dr. G. van Hasselt, P. C. van der Wo!k en M van Breen, leeraren van de Rjjks Hoogere Burgerschool te Middelburg W. Temperman en L. G. van der Eijk, leeraren aan de Hoogere Burgerschool te Ter Neuzen A. J. van der Molen, J. G. Roest Crol- lius en A. Verhage, leeraren van de Rjjks Hoogere Burgerscholen te Zierikzee. Onderwijzers-examen. Voor het examen lager onderwijs dat te Middelburg wordt afgenomen hebben zich aangemeld 95 manneljjke en 57 vrou weljjke candidatenvoor het examen vrije en ordeoefeningen gaven zich op 16 manne ljjke en 8 vrouweljjke candidaten, voor het exameD nuttige handwerken eene candidate en voor beide genoemde bjj-examens eveneens eene vrouwelijke candidaat. De bo-oleu van de Zeeland". Naar aanleiding van de vrees, die te Vlissingen bestaat, dat het varen met de raderbooten der Maatschappjj //Zeeland", die van 18 dezer af den dienst op Engeland zullen onderhouden, meer gevaar op zou leveren, dan met de schroefbooten, die tot nu toe voeres, hebben wjj ons zoo schrijft men aan de Tel. gewend tot een ter zake kundige, die als zjjne over- tuiging uitsprak, dat de vrees overdreven is. De raderen der booten Iiggen niet diep in het water en schepen die zoo weinig diep Iiggen, zijn tot heden nog niet met mijnen in aanraking gekomen. Ook vroegen wij onzen zegsman naar de doelmatigheid van het voorzien der booten met ledige vaten. Hjj achtte dit een zeer goede maatregel, vooral waar de vaten alle door persing met deljjk voor creditenren te verwachten is. In het faillissement van de firma wed. P. van Eyk en Zonen is reeds uitgekeerd 5 pCt.vermoedelijk zal er nog 2"^ pCt. bijkomen, zoodat in het geheel zal worden uitgekeerd 772 pCt. Voorts zal worden uitgekeerd: in het faillissement D. van Eyk1^ pCt., in het faillissement C. J. van Eyk 1!,/10 pCt., in het laillissemeqt P. van Eyk pCt., in het faillissement Jan van Eyk Jr. :/3 pCt., in het faillissement J. Valk Jr. J/8 pCt. In het faiilisement der Bank voor Handel en Industrie werd reeds 3 pCt. aan de crediteuren uitgekeerd. Zjj zullen ver moedelijk nog 4 pCt. ontvangen, zoodat vermoedelijk in het geheel 7 pCt. zal worden uitgekeerd. Er is voor de Bank van Handel en In dustrie geliquideerd 70.084,01V2, terwijl de gezamenlijke crediteuren te "vorderen hadden 823.970.74. Op een vraag van een der crediteuren deelde een der creditoren mede, dat de Bank op de heeren Van Eyk nog een groote voi dering heeft, zoodat, mocht een der heeren Van Eyk schatrijk terugkeeren, het fail lissement weer heropend zou kunnen worden. Men meldt uit Maastricht aan De Tijd In de Kleine Looyerstraat hadden 3 per- sonen van Russische nationaliteit een kamer gehuurd als soogenaamde Beigische uitge- wekenen. Zij worden verdacht van het maken van bommen, althans de politie heeft materialen, benoodigd voor het maken van dergeljjke gevaarljjke instrumenten, op de kamer gevonden en in beslag genomen. Twee ervan zijn met de Noorderzon ver trokken, de derde, die men verleden Woens- dag terug verwachtte, is tot heden niet verschenen. Het huis wordt door de politie bewaakt. Ook de dochter van den ver- huurder, met wie een der Russen, naar men A fc/ W M. WAU O, 1*1 VI/ 1 1 stoom, op soliditeit zjjn onderzocht. Wordt I ver^e"> omgang had, is niet teruggekeerd. r°ep bestaat zoo iets niet. Voor den zgn. meeneming de Franschen geen belang had .vrijen schrijver" staat het met de moge- lijkheid om werk en dus inkomsten te krij gen maar zoo-zoo! Ik ben dus een onbemiddelde, maar word officieel als bemiddelde bescihouwd. Deze den en de onbruikhaar gemaakte kanonnen in rekening brengl, hebben die Franschen 84 stukken verloren. Daartegenover zijn geheele treinen met be schadigde Duitsche kanonnen achter de li- nu overhoopt een der booten door een mijn of torpedo getroffen, dan zullen de vaten op de plaats van treffen worden vernield. maar zullen de overige, als zjj niet het schip drijvende kunnen houden, toch zeker het zinken langzamer doen gaan, hetgeen meer zekerheid geeft, dat alle opvarenden kunnen worden gered( Naar wij vernemen gaat de //Koningin Wilhelmina", die op 25 dezer in de vaart komt, Donderdag naar Rotterdam om te dokken. Pro-Didlsch. Op Scheveningen is een comestibleswinkel, waar op de ruit met groote letters is ge- schilderd Produits alimentaires. Het dienstmeisje van een Beigische familie, dat daar dezer dagen een boodschap moest doen, kwam verontwaardigd bij haar me- vrouw terug. Die vroeg, wat er aan de hand was. Mevrouw, zei het meisje, ik begrjjp niet, dat u bjj dien man (den winkelier) koopt. Dat hjj pro-Duitsch is, moet hj) zelf weten,

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 2