ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6353. Donderdag 16 Maart 1916. 56e Jaargang. Bekendmaking. IIIBELIJI GISIAPT I ABONNEMENT ADVERTENTIfiN Telefoon 23. Bit Blad verscliijnt Maandag^, Woensdag- en Yrpagavond, nitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. fcostelooze vaccinatie en revaccinatie, BIMESENLAND. FKIHLLETOS. Per 3 maanden binnen de stad f\—Franco per post voor Nederland 1.10. 8!J vooruitbetalingvoor Belgie 1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bi] directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. TER COURANT. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN hrengen ter kennis. van belanghebbenden dat een afsehrift van eene aanvraag van de Zeeuwsch- Tlaarasche TrarnweaJtoatschappij, van 29 Januari 1916, on vraaK^HnKtttaanleg van een stoomtram- weg van naar Ter Neuzen vergezeld van de daarbij bebuprende bescheiden, voor zooverjfpae gesaeeiite Betreft,van gedurende" 14 dagen, ter geijieente-s>''n*tarie ter zijn Teigfccujen, den 13 Maart 1916. iers voon JHHBfW ethouders L A bekiRd dat^^Hj^^Hng 15 en 22 Wlaarf, telkenfles na^faags te 2 uren, ten Raadhnize de geTegenheid zal zijn open- gesteld tot van de ingezetenen die zich daartoe ten gemeentehuize kunnen aanmelden. met medebrengiDg van de z. g. trouwboekjes. Zaamslag, 10 Maart 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLE Lzn., Secretaris. TWEEDE KAMER. Vergadering van 14 Maarl. VoorzitterMr. H. Goeman Borgesius. De voorzitter deelt mede, vol gens het verslag der „H. Crt."dat' de centrale sec- tie heefl bestoten, a.s. Dinsdagmorgen half 12 in de afdeelingan verschillende wetsonL- werpen te onderzoeken, o.a. de oorlogswinst- heffing. Indien het leeningson twerp heden gereed kotnt, zal de Kamer morgenochtend half 12 de Schepenwet in openbare behan- deling nemen De leening van 125 millioen. Aan de orde is de gelidleening van 125 millioen gulden. Voor de openbare bescliouwingen vraagt geen der leden het woord. Artikel 1 luidt in hoofdzaak ate volgt: „Er wordt een vrijwillige geldleening aan- gegaan ten laste van den Staat tot een be drag van 125 millioen gulden, tegen een rente van 4pCt. 'sjaars, betaalbaar op Ixalfjaarlijksche coupons, op 1 Mei en 1 October. De coupons zijn betaalbaar le Amster dam en in verdere plaatsen, die de Minis ter van Financien aanwijst." De heer Juten meent, dat de coupons ook moeten kunnen worden gebruikt om belasting te belalen en in het algemeen uiet alleen bij de betaabneesters, maar ook bij de ontvangers betaalbaar moeten wor den gesteld. De Minister van Financien, de beer Van Gijn, antwoordt, dat de coupons geen bank- papier zijn en er gevaar voor administratie- ren ornslag zou ontstaan. Echter zal de Minister 'sheeren Juten's wensch in over- weging nemen. De artikelen 2 en 3 worden goedgekeurd. DOOR H. BERTRAND. 28) Wat, u wilt Panama zoo gauw ver- laten? Ik meende, dat u in Centraal-Ameri ka nog voordeelige zaken voor uw beroemde firma wilde doen. Hm, liet de Yankee zich hooren, dal wilde ik ook. Ik heb echter een half uur geleden een telegram uit New-York ont vangen. Ik moet onmiddellijk naar de Sand wich-eilanden. U weet toch zeker, Mr. Ber- ger, dat de Pacific-Mail-Steamship-Company op haar route San FranciscoSidney ook Honolulu aandoet Hebt u daar ook zaken voor de firma See beck? Mr. Brown boog plechtslatig hel lioofd. Zeker, mijn waarde beer. Men mom- pelt reeds sedert eenigen tijd, dat er op de Sandwich-eilanden een revolutie in a an toch t is. Dus is het zaak er vlug bij te wezen. Zulk een revolutie brengt altijd nieuw leven in de brouwerij, want iedere regeering geeft onmiddellijk nieuwe postzegels uit. Tegen- over u kan ik ronduit spreken, want u bent geen concurrent van mij; mijn plan is niet alleen om te zorgen, dat mij de leverantie van de nieuwe postzegels wordt opgedra- gen, maar ook, om al de oude postzegels, die nog voorhanden zijn, op te koopen. Hij verkneukelde zich reeds van plezier in het vooruitzicht. En Mr. Geeren krijgt ook een voile- Amendemeni De Geer. De heer De Geer heeft aLs amendement voorgesteld aan het slot van art. 4 alinea 1, de woorden „de inscbrijvingen van 10.000 of minder zooveel mogelijk ten volte en de inscbrijvingen hooger dan 10.000 zooveel mogelijk tot dit bedrag worden toegewezen" te vervangen door: „de inscbrijvingen zoo veel mogelijk ten volte worden taegewezen, behoudens voorrang voor elk dezer inscbrij vingen tot een bedrag van ten hoogste 10.000". ter toelichting zegt de voorsteller: Zoowel vroor den Staat als voor het eco- nomisch leven is bet van belang, dat deze leening' zooveel doenlijk onder geheel vrij willige ins chrij vers geplaatst wordt. Daarom is in de eerste plaats te hopen, dat de gedwongen leening niet in working zal treden; maar is ook in de tweede plants nuttig, dat de obligaties zooveel mogelijk worden toegewezen aan hen die ze gaarne hebben, en zoo min mogelijk aan lien, die slechts onder drang der gedwongen leening voor bun competente portie ins chrij ven. Aan de klasseering van deze 4i/2 pCt.'s leening zal dit ten goede komen. Voorts wordt hier- door de likwidatie van vruchtdragende ac- liva voor komen en de belegging van vlot- tende kapitalen bevorderd. Het amendement beveelt daarom aan voor rang le geven aan alien die dit wepschen, lot bet volte door lien ingeschreven bedrag. Wanneer van deze gelegenheid tot preferen- tie een zeer groot gebruik gemaakt wordt, zou bet kunnen gebeuren, dat kleine pre- ferente inschrijvers hun deel niet kregen. Ter voorziening daarin en dus ter ver- wezehlijking van de oorspronkelijke bedoe- ling der bepaling dient de laatste zin- snede van het amendement. De Minister neemt het amendement over. De heer Nierslrasz bepteil, dat ook aan niet-bankiers, die voor een millioen of meer inschrijven, provisie zal worden uilgekeerd, hetgeen de Minister ontraadt: Het wetsontwerp wordt vervolgens z. h. s. aangenomen. Daarna is aan de orde het wetsontwerp tot vrijstelling van successierecht voor ver- krijging van een collectie oud-Delftsch aar- dewerk uit de nalatenschap van jonlcvr. L. W. E. de Stuers, douairierc jbr. Mr. J. Loudon. De heer Tvdeman, voorzitter der commis- sie van rapporteurs, huldigt de erflaalster voor dit geschenk aan den Staat en roamt de collectie als een belangrijke aanwinst van het nalionale lcunstbezil, bij welke woorden Minister Van Gijn zich namens de Regeering aansluit. Het onlwerp wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Insiallalie Snoeck Henkemans. Het nieuwgekozen lid voor Apeldoorn, de heer Snoeck Henkemans, wordt binnenge- leid en legt in handen van den voorzitter de vereischte eeden at, waarna de vdi-gade- ring tot morgenochtend half 12 wordt ver- daagd. De Oorlogswiusllielasling. Het wetsontwerp tot hefting van een Oor- logswinstbelasling is tbans bij de Tweede Kamer ingekomen. Onder den naam van oorlogswinstbelas- ting zal een belasting worden geheven we- gens de vermeerdering van inkomen of winst dige collectie van de mooie postzegels met de afbeetdingen van den koning Kalakaua van de koningin Emma, de prinses Likelike en de regeerende koningin Lilinokalani van mij. Dat ben ik hem uit dankbaarheid schul- dig en een agent van ide firma .Seebeck Co. betaalt zijn wissels prompt. Hij wreef zich vergenoegd de handen. Eigenlijk hebt u uw redder bier, mijn vriend, duizend dollars beloofd, wij zul- len echter die postzegels edetmoedig op af- betaling nemen, antwoordde Berger koeltjes. Wat de reisgelegenheid belreft, hebt u ge- tuk. Wij zullen dan samen de reis naar San Francisco maken en verder naar de Sand wich-eilanden. De Yankee verzekerde, dal het hem een groole eer zou zijn. Den volgenden dag vertrakken zij reeds met de ^Nicaragua" inaar de grootste stad in West-Amerika. Het was Hans vreemd te moede. Voor bet eerst werd hij gekweld door heimwee naar zijn moeder en zijn broertje. Hij had nergens lust in, in niets stelde hij meer belang. Hij deed echter zijn best, Berger niets te laten merken en sohreef Iange brie- ven naar huis of verzocht zijn vriend hem iets te vertellen, waaraan deze gaarne vol- deed. Ge gebruikt mij voor wandelende lexicon, mijn jongen, zei hij lachend. En daarna vertelde hij Hans de geschiedenis van de ontdekking van het goud. VII. Brand aan iMKird. Een week, nadat zij San Francisco ver- als onmiddellijk of middellijk gevolg van den oorlogstoestand. tedere vermeerdering van inkomen of winst wordt geacht een gevolg van den oorlogstoestand te zijn, indien en voor zoo- ver het tegendeel niet aannemelijk is ge maakt. Wie onder de belasting v a 11 e n. Belastingplichtig wegens vermeerdei'ing van inkomsten zijn: to. zij die binnen het Rijk wonen; 2o. zij die niet binnen het Rijk wonen, doch: v a. het genot hebben van een binnen het Rijk gelegen onroerend goed of van een op zoodanig goed gevestigd recht; b. persoonlijk of door een vertegenwoor- diger, een bedrijf of beroep (ambt, waar- digheid, l>ediening en betrekking daaron- der begrepen) bimien het Rijk uitoefenen; c. anders dan als aandeelhouder deelge- rechligd zijn in de ophrengst van een be drijf of beroep, dat binnen hel Rijk wordt uitgeoefend. Betastingplichlig wegens vermeerdering van winst zijn: to. de binnen het Rijk gevestigde naam- looze vennootschappen, commanditaire ven- nootschappen op aandeelen, cooperalieve en andere vereenigingen en onderiinge verzeke- ringsmaatschappijen 2o. de binnen bet Rijk gevestigde reede- rijen 3o. de binnen het Rijk gevestigde slich- tingen, die een bedrijf of beroep uitoefe nen; 4o. de niet binnen bet Rijk gevestigde li- ehamen, die iverkeeren in een der gevallen, in artikel 2 onder de letters a, b en c ver- meld. De belasting w-igens vermeerdering van inkomen of winst wordt slechts geheven over het bedrag, waarmee die vei-meerde- ring over eenig jaar 2000 te bo ven gaat. Dat bedrag wordt, zoo noodig, naar bene- den op een geheel veelvoud van f 100 af- gerond. De belasting bedraagl 30 pCt. van het hiiervoor bedoelde bedrag. De aanslag in de belasting moet worden belaald, de helft biimen drie maanden, de cWidere helft binnen zes maanden na de dagteekening van het aanslagbiljet. De Minister van Financien kan uitstel van betaling toestaan, in welk geval we gens de dientengevolge niet betaalde gel- den een interest is verschuldigd, berekend naar vijf ton bonderd 'sjaars. Op valsche aangifte staat gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren. Staat de aanslag in de oorlogswinstbe- lasting onherroepelijk vast voor de vast- stelling van den aanslag in de inkomsten- belasting, dan wordt de oorlogswinstbelas- ting reeds bij de regeling van dezen aanslag van de belastbare som afgelrokken. Van de opbrengst der belasting wordt een zesde gedeelte te goed geschreven aan een rekening, ten taste van welke, nadat de oor logstoestand geeindigd is, bij de wet vast te stellen uitkeeringen kunnen worden ver- leend aan gemeenten, welker financien ten- gevolge van den oorlogstoestand 'in builen- gewoon sterke mate schade hebben geleden. De wet wordt geacht in werking te zijn gelreden met 1 Augustus 1914. Door de Staatscommissie werd voorge- taten hadden, bereikten zij reeds de Sand wich-eilanden, waar Mr. Brown ben ver- liel. De „City of Sidney" had een voor- spoedige reis en Hans keek verbaasd op, toen Berger hein op zekeren morgen mee- deelde, dat zij den equator gepasseerd wa- ren. Aan hun reisgezelschap hadden zij niets, het waren alle ongezellige lieden, en Berger en Hans rnisten nu zelfs Mr. Brown, die hen vroeger dikwijls bad verveeld. Het schip nadeixle meer en meer de eilandengroepen van de Stille Zuidzee. De „City of Sidney" liet de Kerstmis- en Fan- ningeilanden links, de Washington- en Sama- rang-eilanden reehts liggen, nam haar weg midden tusschen de Tokelan-eilanden door en nu koni 't niet lang meer duren of de Samoa-eilanden moesten in zicht komen. Hans verlieugde zich zeer over bet op- onthoud, dat de „City of Sidney" in Apia, de hoofdstad van Oepoloc, bet grootste eiland van de Samoa-groep, zou hebben. Men had dit te danken aan een toeval. De consul van de Vereenigde Staten bevond zich aan boord en moest daar aan land gezet worden. Eindelijk vertoonden zich donkere berg- ketenen aan den horizon en bet duurde niet lang of men kon ?te kusl duidelijk zien en de branding hooren. Daar lag het voor de oogen van de rei- zigers uitgestrekt, het scboone, schilder- acbtige eiland Oepoloe, een aardsch para- dijs, met zijn weelderig begroeide bergen en groene weiden. En eindelijk kreeg men ook de haven van Apia in zicht, de loods verscheen aan boord nog een half uur en het schip lag dicht voor Apia, een klei ne stad tusschen den berg van denzelfden steld de belasting te stellen op 25 pCt. van het bedrag waarmee de vermeerdering van het inkomen of de winst f 1000 te boven gaat, met dien verstande echter, dat voor binnen het Rijk wonende naluurlijke perso- nen, indien de vermeerdering minder dan 20.000 bedraagt, het tarief voor elke 100 waarmee de vermeerdering beneden /20.000 blijft, met 1/10 percent zou dalen, doch niet beneden 10 pCt. De Minister heeft echter gemeend in twee opzichten van deze voorstellen te moeten afwijken. De algemeene aftrek op het bedrag der vermeerdering van inkomen of winst is van 1000 op 2000 gebraoht en het algemeen heffingspercentage van 25 op 30, zoodat de belasting, berekend over de werkelijke ver meerdering van inkomen of winst zal be- dragen van f 2.100 1.45 pCt. 2.500 6 3.000 10 4.000 15 5.000 18 10.000 15.000 20.000 100.000 24 26 27 29.4 29.7 200.000 Aardappelen. Men meldt aan de N. R. Crt. dat Duitsch- land den doorvoer van aardappelen naar Zwitserland toestaat. Er moet aan bepaalde formaliteiten worden voldaan. De prijs van het oouranlenpapier. De directeuren der dagbladen zgn door de Yereeniging De Nederlandsche Dagbladpers tegen den 21sten dezer opgeroepen tot een buitengewone algemeene vergadering, om ,/de mogelijkheid te overwegen, of de abonnementsprijzen der dagbladen moeten en kunnen worden verhoogd, of de omvang der bladen verminderd, of iets anders ge- zamenlijk kan worden beproefd." In het orgaan der Yereeniging van Dag- bladnitgevers wordt bericht//Ons is ge- bleken, dat de prijs voor het courantenpapier na 1 April a. s. wederom belangrijk zal worden verhoogd, en wij zijn overtuigd, dat hieraan niet te ontkomen is. Dus zullen andere maatregelen moeten worden genomen, om de zeer belangrijke nadeelen gezamenlijk weg te nemen/' De prijs van het papier, een der belang- rijkste uitgaven voor een courant, is sedert het begin van den oorlog gestegen met 70pCt. Een bclooning. De Duitsehe Regeering heeft 200 geschonben aan de bemanning van het licht- schip //Noordhinder", wegens het redden van een luitenant en een matroos van een Duitsch vliegtuig dat onlangs dichtbij het lichtschip in zee daalde. De Zaandijk. Bij de directie van de Holland-Amerika- lijn is bericht ontvangen dat de //Zaandijk" de Theems is opgesleept door twee Neder landsche sleepbooten. Uit T wenthe. Men meldt uit Enschede. Sedert een 10-tal dagen had in Twenthe naam en het strand, slechts bestaande uit een langs de haven zich uitstrekkende straat. Omringd door weelderig groene tui- nen, staan de huizen van de Europeanen tusschen de hutten der inboorlingen. Aan den eenen kant van de haven loopt de knst in een smalle, met kokosplanten be groeide land long uit, waarop zich een in- landsch dorp en die gebouwen van een Han del- en Culluurmaatschappij beNdnden. Ber ger en Hans lieten zich hierheen roeien zij waren er zeker van, dal zij bij hun land- genooten gastvTij ontvangen zouden worden. En zoo was het ook. Zij werden harte- lijk welkom geheeten en men noodigde ben uit, deel te nemen aan het middagniaal. De kolonisten verbeugden zich van harte over het bezoek linnner iandslieden. Zij verkeer- den anders niet in een rooskleurige steni- rning. Hun plantages en de gehoele handel leden onder de voortdurende twisten tus schen de inboorlingen en onder de afgunst der concurrenten uit Noord-Amerika en En- geland. U kunt u niet voorstellen hoe ver- ward de toestand hier op liet eiland is, zei de oudste der heeren, toen zij na het di ner onder de glalerij een kopje koffie zaten te drinken. Na bier nog eenigen tijd over uitgeweid te hebben, stonden de heeren op om hun gasten, voor het vertrek van het stoomschip, deel te laten nemen aan een eigenaardige feestelijkheid, die zij in het naburige dorp voor hen op touw hadden gezet. U zult 'n echten Samoaa-bowl te proe- ven lcrijgen, waarvan u later in het vader- land nog zult gewagen, lachte een van de kolonisten. bijoa geen aanvoer meer plaats van ruwe katoen en Engelsche garens waardoor een stagnatie in het textielbedrijf dreigde. Ook de N. 0. T. zond niet af. Yernomen wordt dat dit het gevolg was van de aanwezigheid van 2000 balen Amerikaansche katoen te Schiedam, bestemd voor een Duitsehe firma te Bremen, die ze na den oorlog zou ontvangen. EngelaDd eischte, dat deze katoen door Nederlandsche firma's zou worden gekocht en verwerkt. Zoolang dit niet was geschied, zou geen garen meer worden afgezonden, noch katoen doorgelaten evenmin leder en olie. De Duitsehe firma verklaarde zich daarop bereid de voor haar bestemde kantoen te verkoopen tegen een verhooging van 100 per baal op den dagprijs, makende een to- tale verhooging van 200.000. In een Zaterdag te Hengelo gehouden vergadering van Twentsche spinnersfirma's is tot deD aankoop besioten. Geen sinaasappelen. Sedert eenigen tijd is tot groote schade van honderden personen de aanvoer van sinaasappelen hier te lande stopgezet, aan- gezien de Kon. Ned. Stoomboot-maat- schappij zich onmogelijk aansprakelijk kon stellen voor den aan haar vanwege de Engelsche regeering gesteldeD eisch, dat zij ervoor zou instaan, dat niet meer dan 25 pet. der met haar booten aangevoerde sinaasappelen naar Duitschland zouden wor den uitgevoerd. Ook de aanvoer van sinaas appelen uit Engeland heeft opgehouden. Fabriefcen stopgiezet. De berichlen over het stopzetten van ze- kere fabrieken margarine, cacao, katoen enz. hebben onder't publiek een ongerust- heid gewekt, die licht te begrijpen, maar slechts voor 'n zeer klein deel gerechlvaar- digd is. Sommigen beelden zich in schrijft de „Tel." d,at Engeland den toevoer van cacaoboonen en grondstoffen voor de faiiri- cage van margarine, als copr;ih, eocosvet e.d., volkomen afgesneden heeft, en dat we dus, alle geruststellende verzekeringen der Britsche regeering ten spijt, toch snel den weg der absolute blokkade opgaan. Geen sprake van! Wij zouden veel kunnen vertellen ovei deze quaestie, maar, laat voorloopig het vol gende, en voor het publiek, en voor de i>e trokken fabrikanten, voldoende zijn: Indien er op dit oogenblik onder dez< kuitsten zijn, die 7.66veel moeite hebben on grondstoffen te bekoanen, dal ze hun bedrij gedeeltelijk of totaal stopzetten moeten, laa ons dan maar denken, dat ze 't in de eerst I plaats zichzelven te wij ten hebben. Niet straffeloos zijn er in de maande September en October zulke ontzetlende flirx veelheden margarine naar Belgie en naa Duitschland gesmokkeld en wijzen de u: voerstatistieken op een zoo geweldigen a zet van cacao in Duitschland. Niet strath loos hebben sommige zoete-winstjesjagei i vlak bij de Duitsehe grens fabrieken g< bouwd, waar de cacaoboonen maar eenvoi: dig ruw geplet werden om dan als cacai poeder uitgevoerd te worden. Voor een der hutten van bet dorp zati drie jonge mooie meisjes, die reeds dri bezig waren met de bereiding van die bowl. Voor haar stond een groote bak, d uit een stuk hout vervaardigd was. Ied< ran de meisjes had een schaal van ee kokosnoot, gevuld met betder water, v<w zich slaan; zij spoelden daarmee haar mor uit, toen de vreemdelingien naderden, lieten daarbij haar fraaie, witte landen zie daarna waschten zij heel zorgvutdig ha. handen. Vervolgens staken zij een pa. kleine stukjes van een witten wortel in di mond en begonnen die te kauwen. Eer namen zij slechts kleine stukjes, langzame hand echter meer, totdat haar mond pro vol was; toen openden zij als op comma do haar lippen, die zij onder bet kauwi gesloten hadden gehouden ;en lieten ,een bn achtige massa van de grootte van een wj| noot in haar hand en daama in den schol glijden. Nu begon het ineisje, dat in 1 midden zat, aan de eigenlijke bereiding v. den bowl. Zij goot ©enige kokosnjootschal vol helder water op de gekauwde wortl en kneedde toen alles zoo tang met de ha den, tot het goed dooreengemengd was I er een drank van lichtgrijze kleur was or staan. Eindelijk namen de meisjes een so* van zeef, vervaardigd uit bast, en lieten 1 vocht er doorloopen, totdat er geen enl stukje in was achtergebleven. (Wordt verrolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1