ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6350. Donderdag 9 Maart 1916. 56e Jaargang. ABONNEMENT ADVERTENTlfiN DRANKWET. I S c ixoolge 1 d. Kamer van Koophandel en Fabriekeo II1B1LIJ1 USIAFT De Oorlog. Telefoon 23. Bit Blad verschijnt Maandag', Woensdag- en Yrildagavond, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neazen. Openbare Vergadering B I N N N L A N D. FEUILtETON. Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Hij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland f 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. te Ter Neuzen. Burgemeeater en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ingevolge artikel 37, *in verband met artikel 12, le lid der Drankwet, ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekachrift om verlof tot den verkoop van alcoholhoudenden, anderen dan aterken drank van EUGENIUS FRANCIES LAURET, achipper te Ter Neuzen, ia bet rechtervoorlokaal van het perceel plaataelijk gemerkt 13 en gelegen aan de De Feijteratraat. Binnen twee weken nadat deze bekendmaking ia geschied, kan ieder tegen het verleenen van het verlof achriftelijk bij Burgemeeater en Wethoudera bezwaren inbrengen. Ter Neuzen, 6 Maart 1916. Burgemeeater en Wethoudera voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeeater. L. WABEKE, Secretarie. Burgemeeater en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier van het schoolgeld voor het openbaar lager onderwijs in deze gemeente, over het tijdvak 1 Januari—30 April 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. Ter Neuzen, 6 Maart 1916. Burgemeeater en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeeater. L. WABEKE, Secretaria. op Donderdag den 9 Maart 1916, des namiddags 7 uur. De Voorzitter, A. C. L EN SEN. De Secretaris, A. P. DE VOS. EERSTE KAMER. Vergadering van 7 Maart. Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van de Staatsbegrooting voor 1916 Waterstaat, nadat de heer Kappeyne van de Coppello is beeedigd. Daarna beantwoordt de Minister van Waterstaat de gemaakte opmerkingen. Met zijn ambtsvoorganger is spreker het eens dat de noodregeling in zake werkeloosheid- steun onder de gageven omstandigheden moest eindigen. Omtrent de politie op de wegen is een ontwerp in voorbereiding. Wordt het wetsontwerp betreffende het gebouw voor de statistiek verworpen, dan zal van den post voor het gebouw, op de begrooting geen gebruik worden gemaakt. De beeren Polak, Van der Hoeven, De Yos van Steenwijk en Franssen repliceeren. Daarna dupliceert de Minister. De begrooting wordt daarna zonder hoof- delijke stemming aangenomen. De begrooting voor Landbouw evenzeer, evenals het ontwerp tot aanvulling en ver- hoogiDg van hoofdstuk X der Staatsbe grooting (beschikbaarstelling van levens- middelen en veevoederen kosten van tijdelijke Rijksbureaux). Regeeringsbrood. De Minister van L., N. en H. heeft aan de burgemeesters een circulaire gericht, waar- DOOR H. BERTRAND. 27) m Voomamelijk waren het Franschen, die zich aanvankelijk bezig liadden gehouden met het opvangen van het op San Domin go verwilderde rundvee, het drogen van het vleesch en het drijven van handel in dat Vleesch en in huiden. De inboorlingen ge- bruikten voor het rooken van het vleesch de uitdrukking „boucan" en de Franschen werden door hen dus weidra Boucaniers genoemd. Deze Boucaniers leefden met de Spanjaarden in een onafgebroken bloedigen verdelgingskrijg, waarin geen pardon jgegeven of gevraagd werd; en toen er nu tusschen Spanje aan den leenen (en Engeland en Frank- rijk aan den anderen kant een oorlog uit- brak, legden deze wilde, ondernemende, voor geen gevaar terugdeinzende schelmen zich geheel toe op de zeerooverij, waaraan zij zich vroeger reeds een enkelcn keer had- den schuldig gemaakt. Zij werden Flibus tiers genoemd, naar de „flibots", de lichte schepen, waarvan zij zich aanvankelijk be- dienden. Frankrijk en Engeland steunden in verzocht wordt maatregelen te treffen, opdat ook schippers en andere jxrsonen zon der vaste woonplaats, van het goedkoop re- geeringsbrood gebruik zouden kunnen ma- ken. Reizen naar Engeland. Dat een reis van en naar Engeland Le- genwoordig geen pleizierreis is, blijkt wel hieruit, dat bijv. op de Batavierbooten, in verband met het mijnengevaar in de gevaar- lijke zone, gedurende een zestal uren alle passagiers aan dek moeten verblijven met de reddingsgordels aan, in de nabijlieid van een hun aangewezen reddingsboot. Een uit- stekende maatregel intusschen, hoewel bij slecht weder verre van aangenaam. (N. R. Crt.) De Rondvlucht. De militaire Rondvlucht van Soesterberg via Gilze-RijenScheveningen— Zandvoort- Amsterdam Soesterberg is Maandag bij helder weder geslaagd. Alleen het vliegtuig van kapitein Hardenberg en iuit. Versteegb moest een noodianding doen onder Hendrik- ldo-Ambacht en ging terug. Aile viiegtuigen vertrokken achtereen- volgens half 9 uur, des morgens. Op het Vliegkamp deed de commandant en een muziekkorps uitgeleide. Er was weinig publiek. Te Scheveningen was er den geheelen morgen groote drukte. Op het strand voor het Oranje-Hotel was een groot terrein voor de landing afgezet, zoodat het publiek slechts van verre een en ander kon gadesiaan. Een fraai Paviljoen was beschik- baar voor KoningiD en Prins, die onder de tonen van het Wilbelmus te kwart voor 12 uur aankwamen en door Ministers en autoriteiten werden ontvangen. Met een water-vliegtuig werd direct een demonstratie begonnen, en te 12,35 arri- veerde de eerste vliegmachine met iuit. Palthe en Iuit. Cramwinckel. Deze kregen een lauwerkrans, terwijl nog beschikbaar waren z«s prijzen van de Koningin, Marine, Oorlog en medailles. Te 1,45 daalde het achtste en laatste vliegtuig. H.M. begaf zich met den Prins naar het strand om de demonstraties bij te wonen, o. a. met een vliegtuig, dat per auto was aaDgebracht en in elkaar werd gezet. Muziek luisterde de rondvlucht op. Te 2,15 vertrokken achter- eenvolgens de viiegtuigen en wierpen onder- weg bij proef zandzakken omlaag, waarbij verkenningen werden gedaan. Te circa 4 uur arriveerden alien weder behouden in het vliegkamp te Soesterberg. H.M. en de Prins waren voldaan over deze rondvlucht en onderhielden zich met de vliegeniers. Verboil van veemurkten uitgebreid. Met ingang van 7 dez^r is verboden het houden van markten, openbare ver- koopingen, teDtoonstellingen en andere ver- eenigingen van herkauwende dieren en var- kens van meer dan een eigenaar binnen een kring in de provincie Zuid-Holland om- vattende het gedeelte, geiegen ten Zuiden van den spoorweg's Oravenhage—Utrecht, met uitzondering van de Albasserwaard en de Vjjfheerenlanden enheteilandOverflakkee. Dit verbod is met van toepassing op vee, hetwelk ter siachtiDg in een openbaar slachthuis is gebracht. Mijnen. In de maand Februari zjjn op de Neder- landsche kust aacgetroffen 46 mijnen, waarvan 14 van Engelschen, 30 van Duit- hen, met dit gevolg, dat zij weidra een ge- duchte macht vormden. Van alle kan ten stroomden avonturiers toe om zich bij hen aan te sluiten, hun vioten groeiden aan en steeds grooter werd de schrik voor hun naam. Weidra was geen enkele stad aan de kust van Spaansch Amerika meer veilig voor hen. Maar hoe is het toch mogelijk, dat be- schaafde landen, zooals Frankrijk en Enge land, deze luitjes ondersteunden? vroeg Hans. Zoo is de politiek. Andere tijden, an dere zeden. Tegenwoordig wordt de zeeroo verij algemeen gelaakt, in de tweede helft van de zeventiende eeuw echter maakten alle Europeesche staten in oorlogstijd ge- meene zaak met de zeeroovers. De macht der Flibustiers breidde zich intusschen ont- zaglijk uit. Zij maakten zich meester van Vera Cruz, trokken in 1671 dwars over de landengte en bereikten met enorme inspan- ning Panama. De Spaansche troepen ver- mochten niets tegen hen. Na een bloedigen strijd veroverden zij de bloeiende stad en verwoestten deze bijna geheel en al. De ruines, die wij hier voor ons zien, zullen nog wel dateeren uit die dagen van schrik en ontzetting, waarin de bloeddorstige Fli bustiers Panama te vuur en te zwaard ver- nielden. Maar nu had de zeerooversrepu- bliek ook bijna haar lioogste punt bereikt; schen en 2 van oobekenden oorsprong. Mijnen van Franschen oorsprong zijn er in die maand niet aangespoeld. In het geheel zjjn er thans, sedert het uitbreken van den oorlog, aangespoeld 918 mijnen, aldus naar oorsprong verdeeld Eugelsche 485, Fransche 58, Duitsche 175, van onbekenden oorsprong 201. DE ALGEMEENE TOESTAND. De slag bij Verdun schijnt nu voorloopig te zijn geeindigd, sehrijft het „Alg. Hbl.". De telegraimmen van Maandag doen zien, dat tie strijd aan den Oostelijken oever van de Maas over het geheel kalmer was dan de laalsle dagen. Wij staan hier dus voor het feit, dat de poging lot doorbraak, zoo die bedoeld was, mislukle, en dat de Duitsche aanvallen sleclits hebben geleid lot het te- rugduwen van de Fransche linie. Het blijkt verder, dat de Duitsche troepen, die in het fort Douaumont zijn doorgedrongen, daarin niet omsingeld zijn. We! loopen de Fran sche linies aan drie zijden om het front, maar de achterzijde is in handen van de Duitschers en de bezetting is daardoor in voortdurende verbinding met de Duitsche troepen. Het dorp Douaumont, dat trou- wens in de gevechten geheel is plat gescho- ten en slechts uit een aantal puinhoopen be- staat, is tusschen de beide linies. gelegen. Aan de eene zijde bevinden zich de Fran schen, aan de andere zijde de Duitsche li nies; alle pogingen van de Fransche troe pen om het dorp te veroveren, zijn mislukt. De lrekende militaire medewerker van de „Manch. Guardian", het resultaat bespre- kend van de iangdurige en hcvigc geveeh ten om Verdun, wijst crop, dat het voor de geallieerden verblijdend verschijnsel, dat de doorbraak bij Verdun niet geslaagd is aan de Duitschers, tevens een zekere ontmoe- diging, een zekere teleurstelling met zich brengt, daar er de les uit le trekken is, dat de beide partijen in het Westen on- herroepelijk zijn vastgeloopen, en dat het vraagstuk van de doorbraak onoplosbaar zal blijken. De schrijver, die de zaak kahn en nuchter beschouwt, wijst crop, dat de groote verlie- zen, die de Duitschers bij hun vruchtelooze poging hebben geleden, een ernstige waar- schuwing zijn voor de geallieerden, en deze er op wijzen wat hen te waehten staat, wan- neer zij ate aanvallers zouden willen optre- den. Den toestand besprekend, zegt deze des- kundige, dat 'er voor de geallieerden twee gevallen mogelijk zijn, om de Duitschers te noodzaken vrede te vragen. De eerste mogelijkheid is, het doorbreken door de Duitsche linie, het verdrijven van de Duitschers uit Belgie en Frankrijk. Want anders is een beslissing op het Weste- lijk front niet mogelijk. Doch dit zou een ontzettende opoffering kosten aan menschen, aan ammunitie, aan oorlogsmaterhial. Het laatste telt niet niee, maar wel het men- schen-offer. Een millioen menschen op te offeren, voor de onzekere leans door de Duitsche linies te breken, Frankrijk en Belgie te verlossen, acht de „Manch. Guar dian" toch wel erg. De tweede mogelijkheid, die hij lichter opvat en met minder moeite en vooral min der menschenlevens doorvoerbaar acht, is een aanval in het Ooslen, uit Saloniki door Servie en Bulgarije. Met minder kraehtsin- spanning dan in het Westen noodig zou zijn, zou men kunnen pogen, Turkije en Bulgarije overhoop te werpen. Daarbij zou men reke- de Europeesche staten begonnen langzamer- hand toch in te zien. dat hun handel er ook onder leed. Engeland was de eerste, die hun zijn steun onttrok. Nog eenmaal zouden de Flibustiers de geheele wereld doen beven en sidderen van augst en ont zetting, toen zij namelijk in 1697 met Fran sche hulp de stad C.arlagcna in Columbia veroverden en bijna geheel verwoestten. Daarna was bet spoedig met hen gedaan; alle groote zeemogendheden verbonden zich met elkaar om hen te onderdrukken en in het begin van de aehttien.de eeuw hadden de Flibustiers opgehouden te bestaan. De schrik voor hun naam leeft zelfs nog voort onder de zeelieden van den tegenwoordigen tijd. Bestaan er tegenwoordig dan nog zee roovers? vroeg Hans. Geheel en al uitgerocid zijn ze niet. Tot in het begin van deze eeuw had men nog geduchte zeeroovers in de Middelland- sche Zee. De piraten van Algiers en Tunis berokkenden den handel veel schadie en sleepten menig Christen mee, dien zij als slaaf verkochten; ook de Grieksche zeeroo vers vonden nog tot vdor korten tijd een schuilplaats op Kreta. De Middellandsche Zee is nu echter veilig, de kusten van China en de Maleische Archipel daarentegen nog niet. De groote stoomschepen hebben daar- van weinig last, des te meer de koopvaardij- nen kunnen, naar de „Manch. Guardian" aanneemt, op de hulp van Griekenland en Roemenie. Het is wel merkwaardig, dat steeds op vreemde hulp wordt gerekend, maar in het Oosten zouden Griekenland en Roemenie moeten optreden, om de Entente te helpen en Hongarij.e te bedreigen. Deze meLhode acht de „Manch. Guardian" min der beslissend, maar gemakkelijker, zeker- der en minder kostbaar, wat menschenlevens betreft. Het doen van de keus tusschen de beide aangegeven middelen is een miiitair vraagstuk, dat buitengewoon moeilijk is, maar zij moet worden gedaan, en wel spoe dig, bedaard en met open oogen, zegt de „Guardian". UIT DEN SLAG BIJ VERDUN. In de lange reeks van vertwijfelde ge veehten, die men tezamen den slag bij Ver dun noerat, zal de verdediging van Iierbe- bois waarschijnlijk bekend blijven als een kranig staaltje van den Franschen soldaten- geest. Herbebois ligt ongeveer een 13 kilo meter ten Noord-Oosten van Verdun. Een Fran.sch officier heeft er den Parijschen cor respondent van de „Times" de volgende be- schrijving van gegeven: „Den 21sten Fe bruari, om 7,20 's och tends, begon de vijand den weg te bereiden voor den aanval, door een geducht vuur te openen op onze stel- ling in het bosch, uit stukken vran alle ka- liber tot 30,5 c.M. aan toe. Het was een roffelvuur van buitengewone hevigheid, dal stelselmatig werd gericht op alle deelen van de Fransche stelling, die zou moeten wor den aangevallen. Zoo werd bijvoorbeeld een oppervlakle van 300 bij 600 meter verschei- den uren zoo zwaar beschoten, dat de heele bodem om zoo te zeggen op wetenschap- pelijke wijze was omgeploegd. Traanver- wekkende bommen en bommen, die een verstikkend gas ontwikkelden, mengden zich onder dezen hagel van staal en onlplofbare stoffen. Ten spijt van dit alles slaagden de Duitschers er op den eersten dag van hun aanval slechts in om voet te krijgen in de eerste linie van de verdedigingswerken van Herbebois. Op dal oog'enblik kreeg mijn regiment be vel een tegenaanval te doen, om te be- proeven de eerste linie, die wij hadden ver- loren, le hernemen. „Linie": maar dat is bij wijze van zeggen. Er was niet anders dan een warhoop van granaatlcuilen. Den 21sten Februari, tegen middernaeht, gingen mijn inannen in stelling en zij hadden het geluk ontmiddellijk na hun aankomsl 68 ge- vangenen te maken. Dezen schenen zeer verheugd, dal zij niet met ons zouden hoe ven te vechten. Zij wreven met voldoening in de handen, in liel vooruitzicht, van den oorlog af te zijn. Onze tegenaanval had plants om half vijf in den ochtend van den 22slen Februari, m.aar de Duitschers vielen opnieuw aan en we konden geen vooruit- gang maken. In den loop van den dag be- proefden wij onder bescherming van onze bommenwerpers de verdedigbaarheid van onze linie te verhoogen. Slechts natuur- lijke dekkingen stonden ons ter beschikking. Herbebois is een dicht bosch van ldeine boomen. De Duitsche artillerie had er in gewerkt en het hier en daar tot splinters in elkaar geschoten. Wij moesten in rom- mel rondklauteren en palissaden maken om de verdediging van de granaatkuilen te or- ganiseeren. Het sneeuwde en ik laat het aan de fantasie over om zich te verbeelden, wat de mannen te verduren hadden. In den loop van den volgenden nacht (22 op 23 Februari) vernieuwden de Duit schers huti offensief. Vier van onze handbommenwerpers, ge- posteerd in een verbindingsloopgraaf, waar schepen. De Cliineesclie roovers ga,an steeds met groote wreedheid te werlc en vermoor- den iedereen, die in hun handen vail. Lang zullen zij het echter niet meer uithouden, de Europeesche mogendheden hebben zich reeds jaren geleden met elkaar verbonden om de piraten uit te roeien en de platboom- de-kanonneerbooten, die zij daarvoor gebrui- ken, zijn in staat de schelmen tot in bun uitersle schuilhoeken te vervolgen. Een half uur later zaten de twee men- den weer in het hotel Telegrapho en Ber- ger bestudeerde, terwijl de servant een ta- fellaken, dat allesbchalve helder was, over de tafel uitspreidde, het kaartje waarop het vertrek van de stoombooten uit Panama werd aangegeven. Hij was zoo verdiept in deze bezigbeid, dat hij in het geheel niet be- merkte, dat Mr. Brown de eetzaal kwam binnentrippelen. Ook de Yankee had zich nieuwe kleeren aangeschaft en hij zag er, als men den rooden wollen doek, dien hij om zijn hoofd had gebonden, niet meereken- de, weer heel fatsoenlijk uit. Hij nam zonder verlof te vragen aan het tafeltje bij Berger en Hans plaats, haalde zijn notitieboek te voorschijn en begon te schrijven. Nu, Mr. Berger, vroeg hij eindelijk, toen hij klaar was, nu, Mr. Berger, hoe staat het er mee? Blijft u in Panama, dat onmo- gelijke gat, of gaat u verder? En mag ik u de vijand door wilde, botmbardeerden aile vijanden, die zich vertoonden, en handhaaf- den zich 20 uur ter plaatse. Den 23sten, om 4,15 des och tends, of- schoon we geen voetbreed geweken waren, kregen we bevel ons lerug te trekken, want het bosch van Wavrille was genomen en we liepen gevaar te worden afgesneden. Wij wachtten tot liet donker was, om dit bevel ten uitvoer te brengen. Eenige van mijn mannen, het bevel vernemende, kwa- men er tegen op en vroegen verlof, de stel ling Le blijven verdedigen en op de plaats te sterven. Ik moest mij bij de tactische noodwendigheid neerleggen en trok terug op het bosch van Chaume. De verdediging van Herbebois is een van de roemrijksle blad- zijden uit de gescliiodenis van mijn regi ment. Meer dan 5000 Duitschers kwamen in achlereenvolgende golven, niet anders dan op onze gelederen te breken. Noch het bombardement, noch de sneeuw, noch de vermoeienis, noch de gebrekkige aanvoer van levensmiddelen heeft de dappere hard- nekkigheid van mijn manschappen kunnen verslappen. Dergelijke inspanningen, lelkens op ver- schillende pun ten van het front herhaald, die ten slotte den dijk vormden, waar de Duitsche vloed op brak. De Fransche artillerie, vurende met bui tengewoon groot munitieverbruik, en be- wonderenswaardig juist rich tend, verhin- derde de Duitsche infanterie van beteekenis vooruit te komen. Den volgenden dag was het veel erger. Opnieuw werden onze linies onder grain a ten begraven en de vijand zond een bataljon op ons af in een aanval bij massa, die den rnoed van mijn manschappen tot een hoogte- punt deed stijgen. Zij vuurden op een af- stand van 10 meter in de Duitsche drotn- men, die bij hoopen neervielen met vreese- lijke kreten, welke men boven het ontplof- fen der granaten uit boorde. Het was in een woord een slachting, want het gordijn- vuur van onze 7,5 c.M. kanonnen, acliter de Duitsche aanvalskolonnes, sneed hun le- rugtocht af en m.aar zeer weinig van onze aanvallers ontsnapten. Ofschoon in dezen eersten aanval bijna het heele bataljon in het zand moest bij ten, kwamen de Duit schers niet minder dan vicrmaal terug, zon der echter veel succes te behalen. Aldus de Fransche officier. Het bosch van Herbebois, dat zij hier nog bij opge- merkt, was een van de punten van de oor- spronkelijke Fransche linie, waarop de eer ste aanval van de Duitschers was gericht. PRIJSVERHOOGING. De „Lokai-Anzeiger" kondigt aan, dat de abonnementsprijs van 2 Maart at met 25 pfennig per maand wordt verhoogd. Ter verklaring wordt o.m. aangevoeixl„De pa- pierprijzen zijn ontzaglijk gestegen. Drukinkt is nog slechts tegen Imogen prijs te krijgen. Het noodige metaal en alle andere materia- len kosten een veelvoud van den normalen prijs. De oorlogsverslaggeverij en de tele- grammendiensl verslinden vermogens." IIOE FEL DE STRIJD WAS. Uit het groote Duitsche lioofdkwartier wordt bericht, dat de bosschen op die lieu- vels ten Noorden van Verdun door het ar- tillerievuur gi-ootendeels zijn verwoest, l«'- wijl de bodem door de ontploffende projec- tielen geheel is onigewoeld. Het dorp Hau- inont is als weggevaagd; slechts eenige sLuk- ken muur .sta.an nog, uitgegloeid, overeind. Ook het dorp Brabant aan de Maas is ge heel verwoest. Volgens de Parijsche bladen vertellen vluchtelingen, dat Zaterdag reeds 150 liui- zen van Verdun verwoest waren. De be- vragen waarheen? Hans had zich intusschen papier en inkt laten brengen om een brief aan zijn moeder te schrijven. Nu keek ook hij op, zeer be- nieuwd wat Berger's antwoord zou zijn. Deze zei: Wij zullen waarschijnlijk overmorgen een klein nitstapje Langs de Westkust van Amerika naar Valparaiso ondernemen, van- waar wij naar Austraiie zullen gaan. De Yankee dacht eenige oogenblikken na. U wilt naar Austraiie, Mr. Berger? En over Valparaiso? Hebt u dan zaken in Val paraiso Dat niet, Mr. Brown, het is er mi) slechts om te doen, zoo spoedig mogelijk met mijn jongen vriend Sidney te bereiken. Maar dan bereikt u uw doel veel snel- ler, als u u morgen inscheept naar San Francisco en gebruik maakt van het eerst- vertrekkende stoomsehip van de Pacific- Mail-Steamship-Company. Dat was ook eersl mijn plan, maar het eerste schip van San Francisco naar Sidney vertrekt pas over veertien dagen. O, neen, sedert den eersten April zijn de dagen van vertrek veranderd, de stea mer „City of Sidney" verlaat Francisco reeds den veertienden April. Ik heb er mij nauw- keurig van op de hoogte gesteld, want ik wit er zelf gebruik van maken. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1