Ral-Masque 1 1 ii GILISSEH Go. Tooneeluitvoering C. IICHIELSEN-Ter I enzBn Caf6-Restaurant „C EN TEAL", in lossinui Ruhr-Kachelkolen 60 °/o grof. BLAUWE DRUIVEN Aanbestedmg. Aanbesteding. Eon Woon- en fMinis, ruim op Yoorjaarszaaigranen. Frissche Earners Een Dobim Pincler Een Bovenkamer, A een CAF£ m ttaam WERKMAM Een nette Jongen een net een DIENSTB0DE. Een HBrtorg-InmtariA ne STOPPELPEEN Een dubbel stuk SUNLIGHT ZEEF Damrak 80/81. AMSTERDAM Ls VAN WAESBEIIOHE«JAiiSSESiS, Gilissen Go. Arnold Gilissen Effecten. Prolongatien. Firma J. VAH E0MPTJ. Levering GEI1TD. VAN DALE!, N. Y. Middenstands-Credietbankvoor Ter Neuzen en Omstreken. H.H. Paardenfokkers Smederij. jplp1"" U koopt LIJDERS aan ASTHMA. Gevraagd Dankbetuiging. T. 0. G. op Donderdag 2 Maart a. s. op Maandag 6 iaart 1916, opdosn en plooien van mntsen. Meubilaire Goederen, als: Beetenbond „Axel-Station" 260 Ml Dnitscbe of Hollandscbe ONDERHOUDSGRIND Te huur gevraagd een Leerling der Ambacbtsschool. Een gebruikte tTm1 Wissel- en Effectenkantoor, HULST-TER NEUZEN. Koopt en verkoopt Cheques op de voornaamste plaatsen in Belgie, een wagon RIETEN STOELEN. eenigs Dames- en Hseren dillettanten, Vrijdag 3 Maart a.s., Opricliten Kunstmestfabriek. De op te richten Kunstmestfabriek. Scheepsbevrachter en Gommissionnair. Wegens vertrek. Restaurant a la carte den geheelen dag. Plat du Jour met Soep a 80 cent, van 12 tot 2 uur. Eerste kwaliteit PILSNER en MUNCH ENER BIER. J". "V^-A-lsr LiETJR. Kneuterdijk 16, 's Gravenhage. Zuidblaak 40, Rotterdam Nemen gelden a deposito. vauaf 28 Februari tot 7 Maart een lading prima Ook verkrijgbaar geklopte Cokes, Oietcokes, Anthraciet? Engelsche Schep- en Stukkolen. TER NEUZEN, Febr. 1916. 0NTVANGEN: Het bouwen van eene Arbeiderswoning te Sluiskil. trachten te verkoopen pl. m. 200 gemeten BEETEN, Het bouwen van een steenen Landbouwschuur, in voornoemden polder. Verstrekt Bedrijfscrediet Neemt gelden in deposito Directeur: H. J. VAN DEN ODDEN. De hengst NERO, De hengst AMI, Honderd duizend Sigaretten, Lucas v. d. Moien, Prachtige Kortloof Erwten. Te koop benevens slaapgelegenheid, ongemeubileerd Uit de hand te koop: IS. ADRIAANSENS, GEVRAAGD: D. BUT, Wordt gevraagd, bij M. DEES, Uit de hand te koop T E KOOP: Te koop gevraagd: De ondergeteekende betuigt haar oprechten dank voor de Tele blijken van belangstelling die zij heeft mogen ondervinden op baar80 stegeboortedag. Wed, A. FREDERIKSEN— Ter Neuzen, 1 Maart 1916. Ondergeteekenden betuigen hiermede hun bartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun buwelijk ondervonden. C. ZANEN—DE HULSTERS. Axel, 27 Febr. 1916. Georganiseerd door de Dansvereoniging Bovenzaal „Hotel de Commerce". Mej. Wed. Michielsen. Opening der zaal 7,30 uur. Het Bestuur, Voorz. J. DE HAAS. Secr.-Penn. EDM. DIJSELIJNUK. 1 fijn gesneden en in liter kokend water opgelost, geeft de BESTE en ZUIVERSTE ZACHTE ZEEP, die dan nog geen ZES cent per POND kost. kirns if!] "Ii' [ii^y m Zoolang de voorraad strekt ook nog te bekomen voor 3 ©m« slagen iwee kleurkaarten. Voor 43 ©mslageneen, 78 -twees en woos* SO®, dspie Z«Jkp©s*tefeui!lss (aan een adres te verzeuden). 30 doet betalingen te ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT, ST. NICOLAAS enz. ■ncasseert Wissels op BELGIE enz. /Aangekomen I?. H. POT. Axel. TE GEVEN DOOR ten voordeele van den watersnood, op des avonds half acht are, in de bovenzaal van het HOTEL DES PAYS BAS" Entreef 0,75. Militairen beneden den rang van officier 0,50. Plaatsbespreking op Vrijdag 3 Maart a. s., des middags tusschen 1 en 2 are a f 0,10 per plaats. KAA8TEH te bekomen des avonds aan de zaal en dageli)ks bp Mevr. Spruitenburg. des avonds 8 lire, in de bovenzaal van het Hotel de Commerce, Markt te Ter Neuzen, ten bale van het Watersnoodcomite alhier. Prijzen der plaatsen: le rang f 0,50. 2e u n 0,35. Plaatsbespreking van 6 7 uur op den avond der uitvoering. HET BESTUUR. Door de Besturen van de Landbouw- vereenigingen ,,Landbouwbelangen „Doeimatige Samenwerking"beide te Hoek, worden alle leden uitgenoodigd tot het bijwonen der vergadering, welke zal gehouden worden op Dinsdag 7 Maarf I9S6, des namiddags 4 ure, bij den heer C. Barker te Hoek. Op deze vergadering hoopt de heer L1NDENBERGH te Wemeldinge, als spreker op te treden, met het onderwerp De vergadering is ook toegankelijk voor niet-leden. Op deze vergadering zal tevens gelegen- heid worden gegeven tot het nemen van aandeeleu voor de fabriek. Namens de Besturen voornoemd, De Voorzitter van Landbouwbelang, M. DE JONGE. De Voorzitter van Doelmatige Samenwerking, JAN DIELEMAN. Hierbij beveeltondergeteekende zich beleefd aan voor het ELIZABETH KEIZER-DE FEIJTER, Steenovens, Axel. Aangeslofen ondei* Tel. no. 99. Notaris C. le Nobel, te Ter Neuzen, is voornemens orn op Dondes*dag den 2 Maart 1916, des nam. ten half twee ure, ten woonhuize van dhr. A. ELVE, Lange Kerkstraat 74, te Ter Neuzen, publiek te verkoopen 4 houten Ledikanten, Ressort, Bedden, Matras, Dekens, Stoelen, Tafels, twee Fasten, Lampen, Spiegels, Regulateurs, (bijna nieuwe Singer) Naaimachine met Trap, Kachel, Glas, Aardewerk en Keukengerief, en hetgeen meer aan- wezig zal zijn, Betaling content. M1DDELBURG, Langedelft bij de Markt. Telef. Interc. No. 255. Verstrekken alle inlichtingen betreffende soliede beleggmg van gelden. 52 A. J. DE JOtlGiE, Vlooswijkstraat 77. Door den Architect L. de Bruijne te Ter Neuzen, zal namens zijn principaal op Vrijdag 3 Maart 1916, in twee per- ceelen en in de massa worden aanbesteed Bestek en teekening zijn a 0,75 ver krijgbaar bij den Architect voornoemd. t o _A_ IH L. De leden van dezen bond, zullen op Zaterdag 4 Maart 1916, bij den beer Giltjahse te Axel, bij inschrij ving, de opbrengst van waarvoor briefjes kunnen worden ingeleverd, des v.m. van 9 tot 12 uur. Inlichtingen zijn bij het Bestuur ver krijgbaar. Het Bestuur, J. DE PUTTER, Voorz. F. DEKKER Fz., Penningm. S. DE FEIJTER, Seer. Het Bestuur van den polder EENDRAGT, vraagt prijsopgaaf voor de levering vrij op den wal aan den binnenberm van den zeedijk van den Eendragtpolder en voor 1 Mei a. s. van wan 2 6 c.M. Aanbiedingen worden iDgewacht voor 1 uur 's middags, op Woensdag 8 Maart a. S., ten kantore van den Ontvanger-Griffier, Kersstraat 35, Ter Neuzen. Zaamslag, 25 Februari 1916. Het Bestuur voornoemd, M. DE PUTTER, Dijkgraaf. H. J. v. d. ODDEN, Ontv.-Griffier. Op Za ter dag II Maart, zal Dhr. P. GOETHALS, Landbouwer in den Verdronken polder, Gem. Sas van Gent, trachten aan te besteden Bestek en teekening hiervan, liggen ter inzage ten zijnen huize. TAiNDARTS, Bronwerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Nenzen, is dagelijks te consulteeren van 912 an van 2 —4 uur, Plaatsen van Kunsttanden en Gebitten. Behandelen van Mond- en TandzieKten. Het Bestuur: J. A. VAN ROMPU, P. J. SCHEELE. G. RIB BENS. JOH. DE FEIJTER Pz. F. KAAN. I. VAN DE SANDE, aan winkeliers, landbouwers, bandelaren, en in het alge- meen aan alien die tot den handeldrijvenden en industri- eelen middenstand behooren. aan 31/, °/0 dagel., 3s/4 °/0 p. m. en 4 p. 3 m, opzegbaar. Kersstraat 3—5 en is geopend iederen werkdag Aandeelen zijn verkrijgbaar ten kantore der Bank. GELD VERKRIJGBAAR, billjjke rente, geen kosten voornit. Borg- stelling of andere zekerheid vereischt. Aanvr. met postz. v. antw. onder letters S. G., Boekh. J. A. ROOTERS, Breda. De Hengstenvereenteing HOOP OP TOORUITGANG te Zaamslag, breDgt ter kennis dat zal worden rondgeleid a, 25 gld. contant, boven de 80 paarden a 30 gld. contant. a 5 gld. dekgeld en 15 gld. veulengeld. HET BESTUUR. zeer ruime winkel, voor alle doeleinden zeer geschikt, ook voor Bakkerjj. Brieven franco letter £9, Bureau v/d Blad. met kurkmo rdstuk a die cent per doosje van tien stuks. Met eike hoeveelheid verkrijgbaar. Grossier in Sigaretten. Dijkstaat No. 1. Ter Neuzen. Monsters puike Erwten en Boonen, voorradig, ook plant Mais, Haver en andere volgen. Mij beleefd aanbevelend, Uw. dw. dn., P. KOOLE, Axel. aangeboden, in stil gezin, met of zonder pension. Adres bureau van dit blad. (reu), l1/, jaar oud. Te bevragen bij J. VAN R I E T, Brievenbesteller, Ter Neuzen. Te koopeen SMEDERIJ met Inventaris, voor Boerenwerk en Hoef- beslag. Te bevragen bij M. J- V AN BREEN, De Feijterstraat 29, Ter Neuzen. Inlichtingen aan het bureau v. d. Blad. met Stalling en aanhoorigheden met of zonder Grond, staande op den besten stand te Sas van Gent, bij t Station, geschikt voor alle bedrijf. Adres Bureau van dit blad. het goedkoopst uwe Rorloges, Goud- en Zilverwerken bij Horlogemaker, Dijkstraat 92. IMRUILEN van oud Gond, Zilver en Bloedkoralentegenhoogstewfaarde. Het Asthmapoeder en de Asthmacigaretteu van Apotheker BOOM geven bij inademing direct veriichting bij Asthma en daaruit voortkomende Borstbenauwdheid en Borstbe- klemming, zelfs bij den bevigsten aanval. Asthmapoeder per doos 65 cent. Asthma- cigaretten per doos 90 cent. Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkels. Verkrijgbaar te Ter Neuzen bij J. J. Kense te Axel bij M. Smies Metjlbeoek te 's-Gravenpolder bij J. H. Dixhoorn te Hulst bij J. B. de Bruyn. in het Smidsbedrijf, en AdresMachlnefabriek „Sas van Gent,y A. 8NELLEMAN. gevraagd. Fotograaf. in een klein gezin, liefst zoo spoedig moge- lijk, of met 1 Mei dat goed koken kaD, en genegen is huiselijke bezigheden te verriebten, met behulp van 2de meisje en werkster. Goede getuigen ver eischt. Aanbiedingen onder letters B. W»v a/h Bureau van dit Blad. teg en Mei: tegen hoog loon, Landbouwer, IJzendijke, w. o. Toonbank, Baffet en 3 Tafels, enz. Te bevragen bjj PH. J. DU INKER, Sas van Gent, Zandstraat. merk „iSchmidt's Patent" voor fl2,50. Zich te vervoegen aan het bureau van dit blad. elke hoeveeShoid Aanbiedingen J. v. d. STEEN, Axel, Zeeuwsch-VI. Tramweg-Maatschappg DE BlAAIJ. Voorzitter. Secretaris. De Bank is gevestigd van 9 Lijn Sas van Gent.IJzendijke. Richting IJzendijkeSas van Gent. Treinnummers la I III Y Vertrek van Schoondijke 7,45 12,4,45 Aankomst van 8,08 12,23 5,0® Vertrek IJzendijke (Remise) 6,30 8,10 12.30 5.25 Pyramide 6,47 8,25 12.50 5.43 Aankomst Philippine 7,19 8,55 1.20 6.13 Vertrek 7,22 8,57 1,25 6,18 Aankomst Sas van Gent 7,50 9,25 2,05 6,48 Richting Sas van GentIJzendijke. Treinnummers Ila II IV Vertrek Sas van Gent Aankomst Philippine Vertrek Pyramide Aankomst IJzendijke VI 8,20 10,— 2,30 7,25 8,53 10,30 3,03 7,55 8,58 10,33 3,40 7,57 9,30 11,05 3,42 8,27 9,50 11,25 4,03 8,45 Vertrek naar Schoondijke 11,30 11,30 4,10 Treinen la en Ila rijden alleen op Zaterdagen, oje welke dagen de treinen I en II dan vervallen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4