f f 1* k Sd i'i off c §e a ir a i11 I 5e fcr :n •J E \i .n a |u 4 s r 1 1 f f i i r( s sehranderheid uitgekozen. In Champagne en Ylaanderen is de toestand van het terrein vennoedelijk van dien aard, dat (hij pen groo- ten tegenaanval onmogelijk maakt. Kanon- nen noch manschappen kinuien zich over den slijkerigen, drassigen en kleverigen bo- dem voortbewegen, wal het gevolg is van zwaren sneeuw- en regenval in die streken. Daarom rekenen de Duitschers er ongetwij- feld op, dat zij veilig het gros van hun troepen kimnen samentrekken op een punt van de linie, waar de beweging van ka- nonnen en manschappen mogehjk is. On- gctwijfeld rekenen zij ook op die rust aan het Oostelijke front. De R us sen. zijn op het oogenblik elders zwaar aan het vechten. Deze redenen, die meer van militairen dan van potitieken aard zijn, hebben misschien invloed op hen gehad bij hun tegen woor- dige actie. De toestand van het weer be schermt het grootste gedeelte van hun linie tegen een tegenaanval en de groote waarde van Verdun als sleutelstelling van de Fran sche linie behoeft niet noodzakelijk tot de onderstelling te leiden, dat de Duitschers, omdat zij die beweging begonnen zijn, hetzij uitgehongerd, hetzij wanhopig zijn. Toch mogen wij zeggen, dat zij een geweldige in- spanning doen, om den oorlog met een slag te doen eindigen, die, zoo hij mislukt, een ernstigen lerugslag moet hebben op hun mi litairen en daarom politieken toestand. Van Ouiisehe zijde. Fit het Duitsche hoofdkwartier wordt aan het „Berliner Tageblatt" over den strijd bij Verdun gemeld: Bij den strijd op de linie van Azannes tot aan de Maas heeft men met buitenge- wone moeilijkheden te kampen gehad. Met den tijd was heL de onvermoeibare taaiheid; van de Franschen gelukt ver buiten de meer dan vijflig kilometer lange permanenten for- tengordel van Verdun nog een schijnbaar onverbreekbare ketting van geimproviseerde veldversterkingen aan te leggen, die in het Noorden hoofdzakelijk steunden op de tal- rijke bosschen van het heuvelland. In het algemeen liepen deze stellingen natuurlijk parallel met de Duitsche omvattingsboog, die slechts het Westen open liel. In het nu ingedrukte Noordfront waren deze stellin gen ook tegen het gezicht zeer handig ge- dekt. De Franschen hadden namelijk de boomen als palen gebruikt voor zeer dichte prikkeldraadversperringen en bovendien hadden zij de in groote menigten naar be- neden geschoten takken opgestapeld tot hooge barricaden, die zij dicht met draad doorvlochten hadden. Deze hindernis was niet alleen tegen infanterie, maar vooral ook tegen arlillerie, wegens zijn weekheid en taaiheid, een builengewoon goede dekking. Deze stelling was meestal zoo achter den rand van het bosch aangelegd, dat zij zelf door de boomen, die er voor stonden, ge- dekt was, en toch tegelijkertijd een goed uit- zicht bood voor de Fransche sdiuLters. Door een grondig berekend boinbardement van de zware artillerie gelukte het echter de earste linie op te ruimen, zoodat de infanterie in breed front een aanval kon doen. Meer ach- teruit liggende versperringen werden bij den eerslen stormloop door de open ruirnle ge nomen, voor dat de hevig gescliokte Fran schen zich weer konden verzamelen. Be- gunstigd door het weer, ontwikkelde zich de geheele strijd als een onberispelijke samen- werking van de beide voornaamste wapenen, volgens het tot in onderdeelen uitgedaclite plan. Dank zij deze gunstige omstandighe- den waren ook de verliezen verrassend ge- ring. Dit is te heugelijker voor ons omdat dezen keer de verdedigers de zwaarste ver liezen hadden. Op enkele plekken lagen honderden doode Franschen, die aan liet vreeselijke vuur ten offer gevallen waren. De Fransche linie werd ingedrukt in het midden van haar Noordelijk front, vrijwel symmetrisch aan weerszijden van de eenige oumiddellijk van het Noorden naar Verdun loopenden weg. Gisteren, den 23en Febru ary heerschle een hevige sneeuwstorm bij 'eixlun. Aan den „Berliner Lokal-Anzeiger" wor den uit het hoofdkwartier nog de volgende bijzonderheden gemeld: Het dorp Consen- voye ligt ternauwernood vijftien kilometer van de vesting op den Oostelijken oever van de Maas. Ter zelfder hoogte, ongeveer tien kilometer verder Oostelijk, aan den weg, die Noordelijk naar Montmedy loopt, is Azannes gelegen. Ten Zuiden van de puin- hoopen van deze beide dorpen liepen met een flauwen bocht naar het Noorden cum het Bo is de Caures heen, de Fransche stellingen. Zij waren met een meesterlijk gebruik van het onoverzichtbare, dicht begroeide en ge- deeltelijk heuvelachtig terrein, tot sterke steunpunten gemaakt, van waaruit men een hlik had in het door de Duitschers bezette laag liggende gebied van de Woevre-vlakte. Het uitgeslrekle kreupelbosch was met vlechlwerk van prikkeldraad tot een onbe- gaanbare en samenhangende hindernis ge maakt, waardoor alleen hier en daar wegen naar de waarnemingsposten en stellingen liepen. In dit labyrinth had zich de vijand cast genesteld en onophoudelijk werkte hij ei'aan, om dit kostbare hezit nog meer te beveiligen. Het doel van de operaties was, den vijand de voordeelen te onlrukken, die hij op grond van deze ligging tegenover de Duitsche stelling aan de Woevre-vlakte had. De nadere herichten. De nadere berichten geven nog geen beeld omtrent den uitslag van den st.rijd. Zaterdag bereikte ons een telegram, rael- dende, dat de pantservesting Douaumont, de Noordoostelijke hoekpgler van de per- manente hootdverdedigingslinie van de ves ting Verdun, Vrjjdag door bet 24ste Brandenburgsche regiment infanterie stor- menderhand genomen was en zich vast in Duitsche handen bevond. Een gisteren ontvangen bericht uit Fransche bron spreekt dit echter tegen en meldt, dat de iinie's voor het fort, nog alle door de Franschen bezet zijn, terwiii voorts ook wordt te kennen gegeven, dat genoemd fort van weinige strategische beteekenis is, daar de verdediging der vesting alleszins is ge- wijzigd en in plaats van daarvoor de fortes te benutten, veldversterkingen zijn gemaakt, door de geheele omliggende omgeving, Wij laten hier volgen de uitvoerige tele gram men, die de N. R. Crt. omtrent den strijd bevat, en waaruit nog niet van eenige beslissing bljjkt, als in zooverre, dat kan gezegd worden, dat het de Duitsche leger- scharen nog niet gelukt is, den gordel der Franschen door te breken. Het ligt echter voor de hand, dat er duizenden der strij- denden in dezen grooten kamp zpn ge- sneuveld. De slag by Vertluu. PARIJS, 26 Febr. (Reuter.) Officieel (Avondcommunique.) Ten Noorden van Verdun duurt het bombardement zonder ophouden voort, zoowel ten Oosten als ten Westen van de Maas. Wij beantwoorden alle aanvallen des vijands met krachtige tegenaanvallen. Alle nieuwe aanvallen van de Duitschers in de streek van Champneuville en den Peperheuvel, waar wij ons krachtig hebben opgesteld, zijn afgeslagen. Een verbitterde strijd woedt om het fort Douaumont, dat voor de oude ver- dedigingsorganisatie van Verdun ligt. Wij hebben wederom de stelling bereikt en overschreden, die de Duitschers heden- ochtend, na onderscheidene vruchtelooze aanvallen, hebben genomeD, en alle pogingen van den vijand om ons achteruit te drjjven, zijn mislukt. Ouze zware artillerie heeft de loodsen en opslagplaatsen ten Noordoosten van St. Mihiel besehoten. De Duitschers hebben verscheiden zware granaten op Luneville en Nancy gericht, Adjudant Navarre heeft vandaag in de buurt van Verdun op zijn eendekker met zjjn machinegeweer twee Duitsche vliegtuigen naar beneden gebraeht. Twee Duitsche vliegers zijn gedood, twee gevangen ge nomen. Negen Fransche vliegtuigen hebben 144 bommen geworpeD op het station van Metz. Een ander eskader heeft de inrichtingen des vijauds bij Chambiey, ten Noordwesten van Pont a Mousion gebombardeerd. In Artois mijngevechten. Een tegenaanval van de Duitschers op de door ons genomen stelling ten Zuiden van St. Marie a Py van Champagne is mislukt, de Duitschers verloren 340 man aan gevangenen. PARIJS, 27 Febr. (Havas). Officieele (Middagcommunique.) Ten Noorden van Verdun zjjn deJFranschen in den loop van den nacht voortgegaan hunne stelliDgen te versterken. Geen veranderingen op het aanvalsfront ten Oosten van de Maas, waar overvloedig sneeuw gevallen is. Geen nieuwe poging van de Duitschers tegen den Hielheuvel, noch tegen den Peper heuvel. Gisteren tegen het einde van den dag een krachtige aanval van de Duitschers in de streek van de hoeve Haudremont, ten Oosten van den Peperheuvel. Deze aanval werd gebroken door het vuur der Fransche kanon- nen en machinegeweren en door hun tegen aanvallen. Een andere niet minder hevige poging van de Duitschers in de streek van het bosch van Ardaumont, ten Oosten van Douau mont, had voor hen niet meer succes. In Woevre is de bevolen terugneming van de Fransche voorposten ten uitvoer ge- legd zonder dat de rnmste hindernis van de zijde van den vijand werd ondervonden. Ten Westen van de Maas geen actie van de infanterie. In de Vogezen hebbeD de Duitschers gisteren tegen het vallen van den nacht na voorbereiding door de artillerie, een krach- tigen aanval gedaan over een front van twee kilometer ten Zuidoosten van Celles, die ten eenenmale mislukte. Vanochtend zijn de Fransche batterijen werkzaam geweest tegen de opslagplaatsen van den vijand bij Stossweiler en wel met goeden uitslag. Sedert het begin van den aanval bij Ver dun heeft het agentschap van Wolff zekere soberheid in acht genomen in zijn mede- deeliugen. Ondertusschen dient op eenige beweringen te worden gewezen, die de feiten spoedig hebben weerlegd. Zoo hebben bijvoorbeeld den vijf-en-twin- tigsten om 2 uur des middags de Duitsche draadlooze telegrammen de inneming van Champneuville gemeld. Champneuville was echter heden nog steeds in Fransche handen. Op denzelfden dag heeft een draadloos telegram gemeld, dat 10.000 gevangenen in handen der Duitschers waren gevallen. Op het oogenblik bedraagt het totaal ge vangen Frar.schen ternauwernood de helft van dit getal. Den 26sten Februari om 8.55 des mor- gens verklaarde Wolft: //Het pantserfort Douaumont, dat de Noordoostelijke hoeksteen is vaD de koofdlinie van Verdun, is gisteren- namAddag door het 24ste Brandenburgsche in- fanterieregiment stormenderband genomen. Het fort is stevig in Duitsche handen." Nu heeft ten eerste het fort Douaumont geenszins de beteekenis, die de Duitschers er aan toeschrijveu. Het is gedurende de eerste maanden van den oorlog gedeclasseerd en er was geen kanon en geen infanterist in. Ten tweede is het fort zoo weinig stevig in Duitsche handen, dat de Franschen op het oogenblik voor (en avant) het fort Douaumont zijn. BERL1JN, 27 Febr. (Wolff.) Officieel. Op het westelijke gevechtsterrein hebben zich verschillende punten van het front levendige artillerie- en mijDgevechten af- gespeeld. Zuidoostelijk van Yperen werd een aan val van de Engelschen afgeslageD. Op de hoogten aan den rechter Maas- oever probeerden de Franschen vijfmaal achtereen met versche troepen het pantser fort Douaumont terug te veroveren. Zij werden bloedig teruggeslagen. Ten westen van dit fort hebben onze troepen thans ook Champneuville en den Hakheuvel ver- overd. Zjj b&anden zich een doortocht tot aan den zuidrand van het bosch, noord- oosteljjfc van Bras. Ten oosten van het fort namen zjj met een stormaanval de uitgestrekte versterkingswerken van Har- daumont. In de Woevre-vlakte komt het Duitsche front al vechtende vooruit in de richting van den voet der Lotharingsche heuvelen. Voor zoover er thans berichten zjjn ingekomen, bedraagt het aantal ongewonde gevangenen bijna vijftien duizend. In Vlaanderen heeft ons vlieg-eskader aanvallen gedaan op het vjjandeljjke kamp. In Metz zjjn door vliegers van den vijand met bommen acht burgers en zeveu soldaten gekwetst of gedood ook zjjn een paar huizen beschadigd. Bjj een gevecht in de lucht werd, en door ons antivlieg- tuiggeschut ook, een Fransch vliegtuig binnen het gebied der vesting naar beneden geschoten. Zq die er inzaten. o.w. twee kapiteins, zijn gevangen genomen. PARIJS, 27 Febr. (Reuter.) Officieel bericht van hedenavond. Ten Noorden van Verdun wordt er, na de hevige acties van de laatste dagen een zekere verflauwing in de pogingen van de Duitschers in den loop van den dag gemeld, behaive tusschen den neuvel van Douaumont en het plateau ten Noorden van Vaux. (Bet dorp Vaux en het daarbij behoorende fort van denzelfden naam liggen ten Zuidoosten van Douaumont. Red.) Daar ter plaatse is een sterke aanval op onze stelling afgeslagen. Onze troepen ten Westen en ten Oosten van Douaumont (de hellingen van onze positie aldaar zjjn met lijken van Duitschers overdekt) omvatten de afdeeiingen des vjjarrds die er in zjjn geslaagd daar ter plaatse vasten voet te krijgen en zich met moeite staande houden. De laatste berichten melden, dat de vijand den Hielheuvel heeft bezet, welke door het artillerievuur aan beide zijden onhoudbaar was geworden. In Woevre hebben de Duitschers zich opgesteld in contact met onze vooruitge- schoven posten in de richting van Blauzee en Morauville. (Ten Oosten van Verdun op 2 K.M. afstand van de fortenlinie. Red.) Zqn pogingen om van daaruit naar heuvel 255 door te dringen, mislukten. Artilleriegevechten op den Hartmanns- weilerkopf. Wjj hebben een vjjandeljjke afdeeling bij Lenones besehoten en verstrooid en een vernielend vuur gericht op de vjjandeljjke werken tusschen Soissons en Reims. LONDEN, 27 Febr. (Reuter.) Officieel. In den afgeloopen nacht hebben wjj een kleinen aanval op onze loopgraven ten Noordoosten van het kanaal van Yperen naar Koomen (Comines) afgeslagen. Heden bedrjj vigheid van de wederzijdsche artillerie bij Hulluch, Yperen en Armentieres. PARIJS (ongedateerd.) (Reuter.) Niet- tegenstaande de ernslige gebeurtenissen bjj Verdun en de pessimistische geruchten, die uit ongenoemde bronnen waren verspreid. is Parijs nog nooit zoo optimistisch ge weest als vandaag en er is uiets te bespeuren, wat naar een spoor van t.wjjfel zweemt in den gunstigen uitslag van de tegen- woordige operaties. Kenschetsend is, dat de beurs sedert het begin van den slag trapsgewijs gestagen is. Militaire kringen zijn gerust en vertrouwend en zelfs ver- heugd, dat de aanval, die Iang had gedreigd, gekomen is. Zij zeggen, dat de Franschen in staat en gereed zijn met kanonnen en muuitie alie bewegingen van den vijand te weerstaan. De militaire medewerker van de Temps zegt, dat men zich te binnen moet breQgen, dat de Duitschers niet bezig zijn met een beleg, maar met een slag tegen een van de Fransche legers. Het garnizoen van Verdun en zjjn forten is in deze geveebten niet anders dan een element van weerstand. Ook als de Duitschers een plaatselijk succes verkrijgen, zal het voor hen geen uitwerking hebben. Wat zouden zjj kunnen uitvoeren met hun troepen, uitgeput als ze zijn door een worsteling, die nu al 14 dagen heeft geduurd. Laat ons volledig en onwankelbaar vertrouwen in den einduitslag hebben. PARIJS, 27 Febr. (Havas.) De heele pers ziet met flinkheid den uitslag van de worsteling, die ten noorden van Verdun plaats heeft, tegemoet. Algemeen is het vertrouwen in de dapperheid van de troepen en in de kalmte en het inzicht van de aanvoerders. De hoeveelheid Duitsche troepen, die reeds aan den strjjd dee'uemen, en het aantal menschenlevens, dat zij reeds hebben ge- ofiferd, schjjnen het vertrouwen van bet publiek te wettigen. BERL1JN, 27 Febr. (Wolft.) De oor- logscorrespondent van het Berliner Tageblatt meldt uit het groote hoofdkwartier dd. 26 Februari Gisteren na den middag bestormden de Brandenburgsche troepen Donaumont, het geheel moderne en sfcerkste fort van de versterkte legerplaats Verdun. De Fransche militaire schrjjvers hebben Verdun de best aangelegde, onneembare vesting genoemd. Eerstdaags zal men echter misschien kunnen lezen, dat Verdun verouderd en van geringe beteekenis was. Douaumont is altjjd als het sterkste deel van de vesting beschouwd en is door zijn ligging inderdaad de hoeksteen van het Noorderfront. Van het middelpunt van de stad Verdun is het juist een Duitsche mijl verwijderd. Het staat ®p het hoogste punt van een heuvelrug, die zich van de Maas af in Noordoostelijke richting uitstrekt, zich daar ter plaatse bijna 200 meter over den omtrek verheft en dezen over grooten af stand beheerscht. Het reusacbtige blok van pantserstaal en beton ligt in puin. Een tweede fort, niet ver van Douaumont verwjjderd, ging door een zwaar projectiel, dat het van boven af door alle verdiepiDgen heen tot in de munitiekamer doorboorde, evenals indertjjd het fort Loncin bjj Luik, de lucht in. De organisatie van den aanval op het Noorderfront van Verdun was opzichzelf, een meesterstuk. Arbeid van ongehoorden omvang moest eerst in volslagen verborgen- heid worden verricht als de strijd tegen de /ironneembare" stellingen zou gelukken. Afstanden, die de zware artillerie buiten de spoorwegen om moest afleggen, waren door het aauhoudend slecbte weer en den toestand, waarin dientengevolge de wegen verkeerden, tot een groote moeiljjkheid. Honderden menschen moesteD eerst de noodige verbe- teringen aan de wegen ten uitvoer leggen, Verder was het moeielijk om goedefun- deeringen te maken, waarvan de nauw- keurigheid van het gebeel afhangt. Hoe fabelacbtig juist daarop werd geschoten, is thans bekeDd. Het gelukte blqkbaar ook de telefoonverbindingen van verschillende waarnemers voor de artillerie te vernielen, want de artillerie van Verdun bleef dikwjjls op zeer gewielalige oogenblikken zwjjgen en kwam soma te laat. Gisteren was geen vuur van artillerie te hooren. De ge vangenen waren het er overeens, dat het in bet vuur van de Duitsche artillerie niet om uit te houden was, ze waren bljjkbaar verheugd uit die hel verlost te zjjn. Hoe slaat het met het fort Douaumont Uit de lezing van het Havas-telegram uit Parjjs aan de Tel. d.d. 27 Febr. kan worden opgemaakt, dat de Duitschers zeer waarschjjnlijk tot bij of in het fort Doaua- mont zijn doorgedrongen, doch dat daarna de Franschen weer zjjn vooruitgerukt, tot voorbij het fort, en dat dit dus nog niet vast in het bezit der Duitschers is gebleken. Karmansjah door de Russen bezel. PETERSBURG, 27 Febr. (Telegraaf- agentschap). Het officieele communique meldt In Perzie hebben onze troepen den vijand uit een aantal stellingen verdreven. Wjj bezetten de stad Karmansjah. Durazzo door de Ooslenrijkers bezel. De Oostenrijkers zijn voortgedrongen naar Durazzo en hebben de bezettingstroepen genoodzaakt, langs den Zuideljjken landtong de stad te ontruimen. Volgens een bjj de Italiaansche legatie in Den Haag ontvangen bericht, is het moeiljjke werk der inscheping door de Servische, Montenegrjjnsche en Albaneesche troepen, aan boord van de Italiaansche schepen, ondanks de ongunstige gesteldheid der zee, voltooid. Meer dan 200,000 manschappen, benevens een groote hoeveelheid paarden en materiaal moesten aan boord genomen worden. Een Engelsche mailbool gezonken. Bljjkens een bericht uit Londen is de Eogeische mailboot ,/Maloja" groot 12,800 ton op de hoogte van Dover gezonken, waarschjjnlijk door stooten op een mjjn. Het stoomschip was op weg naar Bombay en had 57 passagiers en de mail aan boord. Volgens een telegram zijn de passagiers en de bemanning gered. TER NEUZEN, 28 Febr. 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometerstand 770.0 Haparanda. Laagste barometerstand 751.8 Helder. Verwachting tot den avond van 29 Febr. matige zuideljjke tot zuidwesteljjke wind, zwaar bewolkt met tijdeljjke opklaring, waarschjjnlijk eenige regen, iets zachter. De idezerslijsl en tie dienstplichl. Men schrijft ons Volgens de bepalingen der kieswet mogen, zooals bekend miliciens geen kiezer zijn, en zoo zjjn dan ook de gemobiliseerde mili ciens in de uitoefening van hun kiesrecht ge- schorst. Landweerplichtigen mogen echter hun kiesrecht wel uitoefenen. Met 1 Januari zijn wederom tal van miliciens naar de land- weer onvergegaan. Naar -ons bekend is, zijn echter door meerdere korpscommandan- ten, die vroeger wel opgaven welke personen geschorst moesten worden, deze overgangen niet bekend gemaakt aan de betrokken gemeentebesturen en blijven daardoor die personen geschorst, terwijl zij wet-telijk recht hebben om mede te stemmen. Wel- licht is in deze alsnog door een verzoek aan den Minister van Oorlog wijziging te brengen. Verplaalsl is met ingang van 16 Maart a.s. de commies- titulair der posterjjen en telegrafie P. C. Borstlap van Ter Neuzen naar Goes (post- kaatoor). Tooneelui I veering. Zooals uit achterstaande advertentie bljjkt, wordt alhier ook op Maandag 6 Maart a.s. eene tooneel uitvoering geven ten bate van het watersnood-comite falhier, uitgaande van eenige liefhebbers. Voor een matige entree, zal men daar een ge- noegljjken avond kunnen doorbrengen. Biljarten. Aan den op jl. Zondag bjj den heer F. de VIeeschauwer, in de Zandstraat te Sas van Gent gehouden wedstrijd op het biljard, namen 46 spelers deel. De eerste prijs werd gewonnen door Oscar Stevens van Sas van Gent en Willem Dumoleyn van Philippine, den tweeden prjjs door Francois de Krjjger van Philippine en Jean de Krjjger van Sluiskil, de derde prijs door Victor de VIeeschauwer van Sas van Gent (Zandstraat) en Petrus van Troost van Sluiskil en de vierde prjjs door Ame Matheeuws van Sas van Gent (Zandstraat) en Louis van de Velde van Sas van Gent. De beide extra-prjjzen werden gewonnen door Theophile Roegiers en Ferd. de VIeeschauwer, van de Zandstraatjen Joh. d<* Mul van Philippine en Gustave de Smet van de Zandstraat. De uitslag van den in het cafe van den heer P. Moes te Hoek gehouden prjjskamp op het biljard is, dat de eerste prjjs werd gewonnen door A. Nieuwelink en C. Njjssen, tweede prjjs A. de Jonge en P. de Witte, derde prjjs J. van Drongelem en D. Meeusen. De extraprijzen werden gewonnen door J. van Hermon en C. van Es en door A. de Kraker en 1. Provoost. De mailbool Mecklenburg op een mifn gestoolen en gezonken. Men schrijft ons uit Vlissit gen De booten der maatschappjj Zeeland, die gedurende den oorlog bijna onafgebroken den post- en passagiersdienst op Engeland hebben volgehouden, hebben tot voor een maand zeer gelukkig gevareD, mede omdat door het volgen van een andere route de mjjnenvelden werden ontloopen en ook de Duitsche duikbooten de Zeelandbooten met rust lieten. Thans is hierin verandering gekomen. Op 1 Februari werd de Prinses Juliana getroffen door een mijn en ofschoon gelukkig passagiers en bemanning gered werd, zit de boot nog steeds op een klip en is over het al of niet behouden ervan niets met zekerheid te zeggen. Thans is Zondagmorgeu ook de mailboot Mecklenburg, die van Tilbury Docks naar hier kwam op ongeveer de zelfde plaats op een mijn geloopien en gezonken, zoodat het schip direct verloren is. Gelukkig kon bij dit bericht aaa de directie direct worden medegedeeld, dat alle passagiers en leden der bemanning respectieveljjk 22 en oage- veer 50, zjjn gered. Dat dit mogeljjk kon zjjn is op te maken uit de mededeeling dat ook de mail van boord is gehaald, hetgeen er op wjjst, dat er tusschen het stooten tegen de mjjn en het zinken van het schip toch eenigen tjjd moet zijn ver- loopen. Volgens de berichten zjjn de geredden opgenomen door een drietal Nederlandsche booten, waarvan een, de Westerdjjk, van de Holland-Amerika ljjn onder weg was naar Rotterdam, terwjjl de beide andere uit- varende booten zijn, die de opgenomen personen in Engeland zullen landen. Door dit ongeluk is de maatschappjj nu twee barer drie nieuwste booten kwjjt, ten minste als de pogingen om de Prinses Jaliana af te brengen geen succes hebben, en rest haar als eenige schroefboot de tfOranje Nassau". Met de raderbooten acht men het gevaar nog grooter. Heden (Maandag) zou de Mscklenburg weder moeten vertrekken, thans zal echter geen boot vertrekken en het gerucht loopt, dat de dieDst geheel zal worden stop gezet. Dat door de families en bekenden van de leden der bemanning, alien woonaehtig te Vlissingen, Bouburg of Middelburg, het bericht met groote schrik vernomen is, laat zich begrjjpen, wel hoorde men als licht- punt dat alien gered zjjn, maar men vreest toch altjjd erger en zal geen rust hebben voor men den vader, man, broeder of zoon weder in zjjn midden terug ziet. Maar ook zjj die onder de passagiers ver- wanten of kennissen hadden waren vol angst. Zoo troffen wjj in het station een Belgiseh heer, die zich pas te's Gravenhage had gevestigd en nu na de inrichting van zjjne woning, zjjne vrouw, twee kinderen en een dienstbode wachtte met de Mecklen burg. De man was radeloos van angst over het lot van alien, vooral vreesde hij dat zjj van elkaar gescheiden zouden zijn en dat zjjne toch reeds zwakke vrouw te veel zou lijden door het voorgevallene. Onder de bemanning bevond zich ook de machinist, die bij het ongeluk met de Prinses Juliana gewond werd en die dus binnen vier weken tweemaal zulk een ongeluk medemaakte. Benoenttl tot hoofd eener school te Waddingsveen bjj Gouda, de heer G. L. van 't Hofif, vroeger onderwijzer te Zaamslag, thans hoofd der school te Ellewoutsdijk. SLUISKIL. Daartoe in staat gesteld door bijzonderen fiuancieelen steun, gaf de zangvereenigiug Polyhymnia te Sluiskil hare laatste uit voering in dit seizoen, in een der lokalen van de openbare school, hetwelk geheel met een aandachtig publiek gevuld was. Alle nummers van het programma vol- deden goed, zoowel de zangnummers als de solo's en de voordrachten, die, ter af- wisseling werden uitgevoerd, en die met uitbundig applaus werden begroet. Een bjjzonder woord van lof komt toe aan mevr. Uit den Boogaard, onder wiens leiding de revue „Nederland blijft neutraal" werd opgevoerd, alsook de beide tableaux werden gegroepeerd. Een daverend aptdaus van het publiek was den dank voor de groote moeite en opoffering in deze betoond. Voor het eind der bjjeenkomst, had ook nog eene bijzondere huldebetuiging plaats, n. 1. aan mej. Jansen, onderwijzeres alhier, die zich steeds beschikbaar stelde om den zang, waar noodig,met de piano te begeleiden. Het was niet zonder reden dat de directeur in zqne toespraak te kennen gaf, dat de vereeniging haar zeer zal missen, nu zjj hare betrekking alhier gaat verlaten. Haar werd voorts als bljjk van waardee- ring, namens de zangvereeniging eenebloem- hulde geschonken. Ziehtbaar getroffen door de ondervonden waardeering, dankte mej. Jansen voor het haar geschonken bljjk van hoogaehting, waarbij zjj den wensch uitte dat de vereeniging steeds in bloei moge toenemen, Aan het eind keerden alle aanwezigen li 11 i< H W a 0 j» e ii 1 -i] |v I' 0 i? 4 A It T' 1 ,n n r f 1 il 1 r k ii n |i V r d k ,L 1 A i f f I K 8 1

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 2