ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. P OLITIE. De krijgsbedrij ven. De ¥eldslag bij Verdun. No. 6346. Dinsdag 29 Februan 1916. 56e Jaargang. De Oorlog. p 'tw ABONNEMENT: ADYERTENTfEN AGENT VAN POLITIE, Telefoon Dit Blad versGbpt Maandag', Woeasdag^ ea VrpagavsM, nitge; ^Hflerd sp Feestdagen, by de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Meuzen. Per 3 maanden binnen de stad I.Franco per post voor Nederland 1.10. BIJ vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2.—. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij direct© opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 tinr op den dag der uitgave. "V Te TER NEUZEN is te vervullen de betrekking van aan welke betrekking verbonden is eene jaarwedde van f 525,met zes twee- jaarlijksche verhoogingen van f 25, eene jaarlijksche toelage voorkleeding van 75, en eene toelage in eens voor eerste uit- rusting van 15, Sollicitanten, niet onder dan 30 jaar en lang minstens 1,70 M. kunnen hunne eigenhandig op zegel geschreven verzoek- schriften inzenden aan den Burgemeester vdor 10 Maart 1916. In het verzoekschrift moeten ook worden vermeld: naam en voomamen (voluit), datum van geboorte, tegenwoordige en vroegere woonplaatsen en betrekkingen en burger- lijke staat van den soilicitant. De aansteiling geschiedt voor 1 jaar en zij die met administratieve werkzaamheden bekend zijn genieten de voorkeur. Bij gebleken geschiktheid volgt een defi- nitieve benoeming. Voor de sollicitanten zal de Burgemeester op de gemeente-secretarie te spreken zijn Maandag den 6 Maart 1916 van 10 tot 12 aar des voormiddags. Ter Neuzen, 23 Februari 1916. De Burgemeester van Ter Neuzen, J. HUIZINGA. GewraaJtte gieringscihattin>| van den Vrij'willigen Landslorm. De Opperbevelhebber van Land- en Zee- macht lieeft de volgende order voor die Landmacht ui tgevaardigd „Het is mij gebleken, dat meermalen mi litairen der Landmacht, waaronder zelfs die met een rang zijn bekleed, zich niet ontzien om vrijwilligers van den Landstorm buiten dienst op spottende, minachtende of beleedigende wijze te bejegenen, ja zelfs nalaten den thun door bedoelde vrijwilli gers gebrachten militairen groet te beant- woorden. Ik keur dergelijk optreden zeer af en rerlang -dat daarentegen met gestrengheid worde opgetreden. De troepen-komman- danten zullen hun ondergeschikten onder het oog brengen, dat de vrijwilligers van den Landstorm zich onverplicht opofferin- gen in het beLang des vaderlands getroos- ten, dat zij van geen enkele wettelijke mi litaire verplichting zijn vrijgesteld en dat zij in geval van oorlog aan dezelfde taak zullen meewerken en aan dezelfde gevaren zullen zijn blootgesteld als de overige dee- len der Landmacht; dat daarom hun stre- ven zich voor die taak te bekwamen waar- deering verdient en in elk geval elke ge- ringsdhattende beliandeling misplaatst en met de militaire tucht in strijd is." Invaliditeilswet. Ingediend is door de Regeering een wets- ontwerp om in het derde lid van arlikel ill der Invaliditeitswet het woord „drie"tever- rangen door „zes". Ter toelichling van dit wetsvoorstel wordt gezegd, dat nu door d/en loop der omstan- digheden de beslissing in zake het ontwerp- Ouderdomswet is verLraagd en bet niet meer mogelijk is de Invaliditeitswet op het tijd- stip in artikel 411 genoemd in werking te doen treden, wordt voorgesteld den termijn van drie jaren, in dat artikel voorkomende, in zes jaar te veranderen. Het derde lid van art. 411 hiervoren be- doeld luidt als volgt: „Drie jaren na de inwerkingtreding van art. 369 treden de artikelen dezer wet (wet van den Sen Juni 1913 tot verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van in- validiteit en ouderdom), die dan nog niet mochten in werking getreden zijn, van rechtswege in werking." Bij het thans ingediende wetsonlwerp wordt dus voorgesteld in d(en ,a,anhef van het derde lid van art. 411 in plaats van drie jaren enz. te lezen zes jaren enz. Alleen voor de varketis. Eene coop, zuivelfabriek, in Friesland heeft besloten geen karnemelk aan particulieren te verkoopen, doch enkel aan boeren, om met die melk varkens te mesten, dat meer geld opbrengt. Zelfs aan zieken werd karnemelk gewei- gerd. Karnemelk voor volksvoeding is ech- ter hoogst noodig. Geruststellende offieieele mededeeling omtrent Amsterdam. Vanwege het gemeentebestuur van Am sterdam is het volgende offieieele commu nique verschenen Door de berichten over de dreigende door braak aan den dijk bij Kadoelen, waardjoor de weg voor het in uiida tie water uit Water- land naar het Noordzeekanaal en dus naar het IJ zou worden geopend, is een zekere vrees gewekt onder de burgerij, dat daar- door Amsterdam door overs trooming be- dreigd wordt. Mocht deze doorbraak niet voorkomen kminen worden, dan zou zeker het peil van het Noordzeekanaal en van het IJ belangrijk stijgen. Amsterdam zou weer in dezelfde positie komen als waarin het was voor den aanleg van den Schelling- wouderftijk. Deze dijk is aangelegd in 1872. Amsterdam is dus gebouwd in een toestandl, waarin het IJ niet van de Zuiderzee was af- gesloten, en de bedoelde doorbraak zou ons dus in een positie brengen, die in Amster dam eeuwentang de gewone was. Er bestaat dan ook een ononderbroken waterkeering, loopende van den Schelling- wouderdijk af tangs Zeeburgerdijk, Kactijk, Prins Hendrikkade, Emplacement Centraal- station, Weesperpoortplein lot aan den Spaarndammerdijk. Deze waterkeering fcs [on- geveer 2,50 boven A. P. en kan dhs een abso- luut veilige worden genoerpd voor dat deel van Amsterdam, dat daar bezuiden ligt. Gegeven het feit, dat bet waterpeil in het Noord-Hollandsche kanaal (het over- stroomingspeO) op 18 dezer 0,68 M. boven A.P. is geweest, is het evreneens ondenkbaar, dat het deel van Amsterdam, dat benoorden deze waterkeering ligt en dat van| 1 M. tot 1,80 M. boven A.P. loopt, ernstig bedreigd wordt. Mocht het water belangrijk 1 longer stij gen dan het tot nu toe geweest is, dan be staat de mogelijkheid, dat sommige stadis- deelen benoorden die waterkeering, Czaar Peterstraat en omgeving, de Ivattenburger- kade en bij een peil van boven 1,20 boven A.P. ook de overkant van bet IJ eenigen overlast kunnen ondervinden, doch dergelijk peil is ondenkbaar, is althans in het ver- leden, voor zoover het bekend is, nooit voorgekomen. Veel reden voor groote onge- rustheid is er dus voor de Amsterdammers niet. DE BELGISCHE GEINTERNEERDEN. Aan de geinterneerde Belgische oiScieren, onder-officieren en soldaten, is door den luit.-generaal van het Belgische leger, F. Dossin, het volgende sehrijven gezonden //Met het grootste genoegen laat ik U weten, dat de generaal-tnajoor konings- adjudant mij meldt, dat Z. M. de Koning deelneemt in het lot van alle militairen, oificieren, onder-officieren en soldaten, welke zich in Nederland bevinden. Z. M. gevoelt hun moreele smarten en vergeet niet, dat diegenen die hun plicht hebben vervuld, aan het vaderland vele diensten hebben bewezen. De generaal majoor voegt er bij, dat het Z. M. aangenaam is mij mede te deelen, dat de verminkte militairen, die in Nederland vertoeven een onderscheiding zullen ont- vangen evenals kameraden aan het front en dat ook de toestand der geinterneerde lagere oiScieren en militairen van minde- ren rang, welke familieleden ten hunnen laste hebben, met weiwillendheid zal onderzocht worden en daaraan zooveelmo gelijk zal worden tegemoet gekomen. Het kwam den laatsten tijd meermalen voor, dat we bovenstaand hoofd in ons blad moesten achterwege la ten, bij gebrek aan mededeelingen, die bepaald als krijgsbedrij- ven konden worden bestempeld. Niettegen- staande de millioenen-legers toch, die aan weerszijden van het zich als het ware van de Noordzee tot in Ivlein-Azie uitstrekkende front tegenover elkander staan, luidden van vele fronten herhaaldelijk de offieieele be richten: niets nieuws. Thans is het weer anders. Blijkens de be richten, die ons de laatste dagen der vorige week bereikten, was aan het Westelijk front, bij Verdun, van wege de Duitschers, een aanval begonnen en een strijd ontbrand, die wellicht in de geheele were 1 dgeschicde- nis zijne weergade niet vindt, voor wat be- treft het getat der aldaar sh-ijdendien en tret gebruikt wordend oorlogsmateriaal. Na een lcrachtige, dagenlange artillerie- voorbereiding zoo schrijft bet Alg. Hbl. werd een laanval londernomen op (die Fran- sche stellingen tusschen Brabant-sur-Meuse in het Westen en het Herbe-bosch in het Oosten, waar de Fransche linie een vooruit- springende hoek, een saiitant vormde. Reeds bij dien eersten aanval slaagden de Duit schers er in, tot in de voorste Fransche linie door te dringen. Het Fransche bericht zeide, dat de vijand er in slaagdie een hoefijzer- vormige boschparlij te bezetten, ongeveer anderhalve kilometer diep, ten Noorden van Haumont, en het .Bois des Gaures, ten Noor den van Beaumont. Het was in den laatsten tijd de gewoonte, leekent de „Times" hierbij aan, om slechts enkele soldaten in de voorste loopgraven- linie te hebben. en in de „tranch6e de dedoublement" die ongeveer 100 meter achter de voorste linie loopt, omdat deze linies bij hevige beschieting volkomen wor den stuk geschoten, en de sterkere afdec- lingen wat meep naar achteren op te stel- len, om bij een aanval gereed te zijn voor iegenaanvailen. Zoo werden de voorste linies van de Fransche positie door de Duitschers geno- men, en bij den voortgezetten aanval wer den ook meek naar het Zuiden liggende plaatsjes door de Duitsche troepen bezet. Het gisteren ontvangen Duitsche legerbe- richt meldt, dat Brabant-sur-Meuse, Beau mont en Samogneux werden genomen, en dat het geheele boschgebied, ten Noord-Wes- ten, ten Noorden en ten Noord-Oosten van Beaumont, evenals het Iierbebois in han- den der Duitschers zijn. Uit alles blijkt, dat dit niet maar een toevallige winst is, maar dat de Duitschers hier een krachtigen aanval voorbereidden; bet Fransche legerbericht melddie, dat er troepen van zeven legers aan die aanvallen deelnamen. De aanval begon over een breedte van tien kilometer, tusschen de hoogten van CoHsenvoye en Azannes, en heeft zich vandaar kunnen voortzetten tot aan de in de te'.egrammen genoemde plaat- sen, die 3 tot 4 kilometer meer naar het Zuiden liggen. De Fransche saillant, tus schen Brabant-sur-Meuse en Ornes diende om de verbindingswegen tusschen Etain en het Maasdal, en de door Azannes loopende straatwegen af te sluiten. Aan beide zijden worden de verliezen van de tegenpartij reusachtig genoemd; in een Fransch bericht wordt gezegd, dat geheele Duitsche afdeelingen vernietigd werden. Stapels lijken bleven op het slagvetd ach ter, zonder dat de Duitschers er in slaagL den door het Fransche front te broken. Dit werd slechts ingedrukt, dat wit zeggen: de Fransche saillant werd door de Duit schers genomen, en de Franschen moesten hunne linie tot achter Samogneux en Ornes terugbrengen. Of de Duitsche vooruitgang in dit ge- bied hen thans in staat zal stellen met hun zwaar belegeringsgeschut en de Oosten- rijksch-Hongaarsche mortieren van 30,5 c.M. de forten om Verdun te beschieten, zal nu weldra moeten blijken. De „Times"-correspondenJ seinde de Fransch-Britsche lezing van de krijgsbedrij- ven Zaterdag als volgt: „Het denken van geheel Frankrijk is van- daag op Verdun igeconcentreerd Imet'evenveel spanning, zij het dan ook met minder angst, dan hij het geweest was op den reusachti- gen en beslissenden stag aan de Marne, toen de hoofdstad zelf in gevaar verkeerde. Nie- mand is zoo dwaas ook maar een oogenblik te veinzen, dat de woedende aanvallen op de Oostelijke poort geen periode van geweldige inspanning hebben geopend. Aan alien kant wordt gevoeld, dat de Duitschers door het venmeesteren van Verdun zooveel zouden winnen, dat zij bereid zijn om het geheele succes van het huidige offensief op een kaart te zetten. De militaire voordeelen, verbonden aan de verovering van een plaats van zooveel be- teekenis voor de bevoorrading en verdedi- ging van de geheele Oostgrens, liggen voor de hand; en de invloed van een succes op de aanstaande Duitsche oorlogsleening zelfs at zou dat succes enkel maar geogra- fisch en volstrekt niet strategisch zijn zou aanzienlijk wezeu. Er is niets verzuimd, van wat waarschijn- lijk tot de bereiking van het succes zou kun nen bijdragen. Alle berichten van het front zijn het er over eens, dat zelfs het gewel dige artillerievuur bij 't offensief in Cham1- pagne als het afsteken van een handvol voet- zoekers was, vergeleken bij het meedoogen- looze bombardement, welks donder gedu- rende de afgeloopen week door de Maas- heuvelen heeft gedaverd. De beroemde 30 c.M. en 42 c.M. kanonnen, die van de Rus- sische en Servische fronten zijn terugge- bracht om het koor te versterken, zetten meerdere kracht bij aan de geweldige hou- weelslagen van de artillerie, die het gansche gebied hebben verdraaid en uit zijn verband gerukt, de loopgraven en veldversterkingen openrijtend, stukscheurend en uitwisschend; heuvels opwerpend en afgronden slaand met de barstende granaten. Nooit tevoren is een veldstag zoo tot in alle kleinigheden voorbereid of is een leger zoo overvloedig voorzien geweest met de stoffelijke hulpmiddelen ter overwinning. De Kroonprins, die in den sector tusschen Vau- quois en Etain twee legerkorpseti te zijner beschikking had, lcreeg niet minder dan 5 versche legerkorpsen aan versterkingen, die van het front in het Oosten waren wegge- nomen en gevormd waren uit het leger van Metz. Onder die troepen waren een aantal van de baste vechteiementen van het Duit sche Rijk, zooals het 3e Brandenburgsche korps, bijna de gelijke van de ,,veel-vernieti- gende" Pruisische garde, en tiet lade Straats- burgsche korps onder het commando van Von Deimling. De moreele voorbereiding was niet minder zorgvuldig georganiseerd. De langzame, doch zekere pogingen van de gealLieerden om lot samenwerking te geraken en die de volgende maand door de medewerking van de Italia- nen in den Entente-Raad te Parijs nog een stap verder zal worden gebracht; de ont- zaglijke industrieele mobilisatie; het voor- uitzicht van een stroom nieuwe manschap- pen uit Engetand dat alles moet aan de Duitschers in de loopgraven en in het lioofd- kwartier de mogelijkheid van een algemeen gecombineerd offensief op alle fronten van den wereldoorlog voor oogen hebben ge bracht. Zij zijn aan een stand van den strijd geko men, waarin zij alien beginnen te beseffen, dat, tenzij zij spoedig een beslissenden slag kunnen toebrengen, zij moeten overwonnen worden, niet zonder het nog absoluut te hebben afgelegd naar de voorbarige pa- cifisten schijnen te wenschen doch door totale uitputting, die hen ;aan de genade jliun- ner tegenstanders zou overleveren. Over de geheele lengte van het front is den gansehen winter een zekere loopgraaf- afgematheid te bespeuren geweest. Niette- genstaande de goede discipline en het goede nioreel van de manschappen, werd opge- merkt, dat de vijand niet pieer zooals weleer begeerig was om de besehutting van de loopgraaf te verlaten; hij schijnt de zekerheid te moeten bezitten, dat de operatie, die men van hem verlangt, er ook werkelijk op aan komt. En die verzekering is over de troepen uitgestort. In een leger- order, onderteekend door Von Deimhng en die op een gevangene werd aangetroffen, wordt op de manschappen feitelijk een be- roep gedaan een laatste poging te doen om een eind te maken aan den oorlog. De gene raal schreef„In den loop van dit, uw laatste offensief tegen de Franschen, hoop ik, dat het 15e legerkorps zich door zijn moed zal onderscheiden." Volgens de „Petit Pai-isien" is een tweede moreele opwekking aan de manschappen verstrekt door de aankomst van den Keizer zelf in het Duitsche lioofdkwartier in Frank rijk op Zaterdag, toen een generate repetitie van den grooten aanval werd gehouden in den vorm van een spiegelgevecht achter de linie. At deze opeenhooping van vechtmateriaal was de voorbode van een krijgsoperatie, ver- gelijkbaar bij die welke door de Dmtschers ondernomen werd aan de Dunajec, toen maarschalk Von Mackensen over een klein front door de Russische linies brak. Tot dusver heeft na vijf dagen van onver- gelijkelijk vechten de Duitsche staf totaal gefaald in de bereiking van zijn doel. Zij zijn er met opoffering van reusachtige verliezen in geslaagd, de Fransche linie over een afstand van ongeveer 1800 M. terug te werpen, maar op geen enkel punt zijn zij er in geslaagd door de Fransche verdediging been te broken. Het slagvetd kan, globaal, in drie deelen worden gesplitst. In de eerste plaats het kleine, maar belangrijke gedeette aan den Westelijken oever van de Maas, tusschen Malancourt en de rivier. Hier hebben tot dusver enkel nog maar artilleriegevechten plaals gevonden, die op den tweedieq dag van den slag aanvingen en op Woensdag- nacht werden voortgezet, toen de Fransche artillerie de ontruiming van Brabant a.d. Maas dekte. Op den anderen vleugel, tus schen Ornes en Etain, legde de Duitsche aanval het op den 22sten af en werd ge- volgd door een zwaar melhodisch bombar dement. Slecht weer had de zeer krachtige operalies in dit gebied belemmerd. De voor- naamste gevechten waren tot de Maas-heu- veten beperkt gebleven, die zich verbeffen tusschen de rivier en de kleiachtige Woevre- vlakte, en die zich als een groot onregel- matig plateau over een lengte van zoowat 12 K.M. uitstrekken. Hier is Ihet dat de Duit schers zijn vooruitgekomen. Evenals bij het offensief in Champagne, begon de slag met een actie in de lucht, welke ten do,el had verkenningen uit te voe- ren en door het laten vallen van (bommen (op de groote spoorwegcentra het transport der versterkingen en voorraden te belemmeren. In deze eerste faze van het gevecht behaal- den de Franschen onmiskenbare successen, door vier vliegtuigen en een Zeppelin naar beneden te schieten en alle bemoeilijking van 't transport tangs de verbindingen te verijdelen. Een verlevendiging van het bombarde ment, dat volgde op de gevechten in die lucht, werd met onverzwakte lievigheid voortgezet lot Maandagmiddag twaalf uur, toen aan den Ooslelijken kant van het groo te plateau, tusschen Haumont op den Fran schen linkervleugel en Herbebois op den rechtervleugel, de eerste infanterie-aanvallen werden ondernomen. Deze werden begroet met een geweldig versperringsvuur uit zeer sterke Fransche arlillerie-stellingen; maar met een moed, die, in een betere zaak, prij- zenswaardig zou zijn geweest, doorboorden de Duitschers dit gordijn van staat en slaag den zij er in over een breed front door te dringen tot de eerste Fransche loopgraven; in sommige gevallen kwamen zij zelfs tot in de verbindingsloopgraven, uit de meeste van welke zij bijna automatisch werden verdre- ven door den tegenaanval van de Franschen. Dien avond om tien uur na een korle rustpoos kwamen de Duitschers terug en vermeesterden verdere stukken van de voor- i uitgeschoven loopgraven. Den volgenden ochtend werd het bombar dement met nog grooter woede hervat aan beide Maasoevers. Het geheele front werd overstelpt met ontploffingsprojectielen van groote brisante werking. At de verkende ar- tilleriestellingen werden met granaten als overgoten. Tegen den middag verslapte het helsche vuur; en opnieuw kwam de Duit sche artillerie in gesloten massa's opzetten naar de Fransche linie. Deze groote aan val drukte het geheele Fransche centrum in. De Duitschers nam en het bosch van Hau mont en drongen door in het bosch van Wavxille, tusschen bet bosch des-Caures en Herb6hois, zoodat de heuvel-linie, die van Brat) an I a.d. Maas (dat de Duitschers niet hadden kunnen nemen) tot Beaumont (dat ook in Fransche handen was gebleven) liep, van een bollen vorm een holten vorm had verkregen gezien van den Duitschen kant. Dien nacht werd, onder dekking van ar tillerievuur, Brabant ontruimd door de Fran schen, omdat de positie te zeer blootgesteld was. Donderdag kwamen de Duitschers vooruit tot Samogneux; en in het centrum, waar de Franschen niettegenstaande zij een moe- digen en geslaagden tegenaanval uitvoerden met een van hun beroemdste korpsen nog slechts het Zuidelijke punt van het Bois des Gaures bezet hielden, met Beau mont en Ornes, achtten zij het opnieuw voorzichtig, zich terug te trekken ten Zui den van Ornes, dat, evenals Beaumont, ont ruimd was. Wat tot nu toe (dat is tot den 25sten) ge- schied was, valt, in groote trekken, aid us uit te drukken: Het Fransche centrum was .gezwicht voor den geweldigen druk, lerw" de twee hoofdposten waarop het stenno^, zich hadden gehandhaafd. Doch die lioofd- punten waren op hun beurt ontruimd, zoo dat feitelijk een rechte linie was ontstaan, die van een punt ten Zuiden van Beaumont over de heuvelen ten Oosten van Champ- neuville doorliep tot een punt ten Zuiden van Ornes." De ,,Times"-correspondent geeft dan ver der een beschrijving van de gestetdheid an dit nieuwe front. Hij noemt dit zeer sterk, goed geschikt genxaakt enz. De Duitscliers zouden daar enkel met heel zwaar vechten doorheen kunnen komen en de hoofdver- dedigingslinie bereiken. De Engelsehe pers over den slag bij Verdun. De „Morning Post" zegt, blijkens een tele gram aan de „N. B. Crt.", in een hoofdar- tikel: Wij moeten het geduchte en gevaar- lijke karakter van den aanval der Duitschers erkemien. Wij weigeren verdwazing of wan- hoop te zien in een krachtigen aanval op de sterke stelling en wet om deze eenvou- dige reden: Een sterke stelling beschertmt gewoonlijk een vitale plaats. De prijs is evenredig aan het risico, en de geschiedenis bewijst telkens weer, tot aan den val van Erzeroem toe, de juislheid van de opvat- ting, dat weinige stellingen zoo sterk in zichzelf of zoo goed verdedigd zijn, dat zij onneembaar zijn. Laten wij [daarom niet met de Duitschers spotten, omdat zij het onmo- gelijke beproeven, voor wij weten of het onmogelijk is. En zelfs als de poging faalt, zal het verstandiger zijn de Franschen te prijzen dat zij de Duitschers verslagen heb ben, dan den draak te steken met d!e Duit schers, omdat zij beproefd hebben „groot slem" te maken door een verovering van Verdun. De Duitschers trachlen nu in Frankrijk te doen wat zij met goed gevolg eenigen tijd geleden in Galicie en in Belgie in het begin j van den 'oorlog deden. Zij beproeven, een sterke sleutelstelling te veroveren met een' groote la wine van metaal en manschappen die op dat doel wordt gericht met at de degehjkheid en energie van het Duitsche militaire intellect. Wij verlrouwen, dat de poging in dit geval zal falen, omdat wij iets, hoewel weinig, weten van de hulpmid delen en bekwaamheid waarmee de Fran schen de verdediging van Verdun georgani seerd hebben, welke zelden geevenaard en nooit overLroffen zijn. De Duitschers hebben het tijdstip voor hun aanval met de gewone'

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1