Openbare Verkooping Openbare Verkooping. Openbare Verkooping. II Een Woonhuis Ak Openbare Verkoop BestuurderDomeinen Openbare Verkooping. gJUg, Bouwland, Woordenboeken. Openbare Verkooping. KLAPPA I A. F. MANNAERT-GEERS. Rijwielen. Naaimachinen en Onderdeelen. Tweede-Ms TRIP- en HANDNAAIMACHiNEN. A. F. MANNAERT-GEERS. H.H. Landbouwers! Axel. Firma D. J. 0GQEL. AMEUBLEMENTEN. Openbare Verkooping. SPARREN, Prijsopiave iraaiil Moeder I Cinema Parisien, PathO-Programma, een Wood- en Minis, m nsi BniM-Ioonlmis. Een Bovenwoning een flinke Dienstbode N. V. Middenstands-Credietbank voor Ter Neuzen en Omstreken. Eon Koetshuis, DE AFBRAAK VAN: Ruime keuze in o o :r, h: _a. isr jd :s nsr B. H. P 0 T. D. 9.07.50 H.A. Bouw- en Weiland Vijftig ditizend Kilogram Grind, Aanbesteding Geen opslag. Me], SUZANNA LE COQ, eene partij HUISRAAD, als: Huishoudelijke Goederen, Woensdag 16 Februari a s, van Canada Plantsoen en Kaphout. Het Plantsoen en Kaphout van 200 Canadatronken. Verkoop van afbraak van voormalige militaire gebouwen te TER NEUZEN. 3,04,70 H.A. (6 gemst 251 roeden) A. 14.39 90 H.A. (32 gem. 94 roedsn) BOH W- en WEILAND, B. 5.34 80 H A. (12 gsm. 2 roeden) BOUW- en WEILAND, FlJUSTE PLANTEN BOTES! Nieuwe Axelsche Weg, TER NEUZEN. Aanbevelend, Die nog JBtbV£IiT631XTJS.£KiX1 wenscht, wordt beleefd verzocht deze week op te geven, Kerkdreef, Axel. 1000 Boontollen en 800 Sparresnoei, Bij INSTEL op Dinsdag 22 Februari 1916 en bij VERBLIJF op Dinsdag 7 Maart 1916. A. B. 10.56.95 H.A. Bouwland, C. 4.98.67 H.A. Bouwland, E. 6.06.10 H.A. Bouwland, F. 21 Aren 90 c.A. Weiland, van het nitlossen van ongeveer 250 tot 260 ton Kachelkolen. MET MEI Deze week Prachtvol Vraagt onze bekende merken Duifje Puck Frascati Moderne kunst! Julie Marlowe 4 Was voorheen en blijft thans denzelfden prijs en kwaliteit Verkrijgbaar bij M. L. VAN VESSEM-THOLENS Te koop of te huur: Te huur of te koop TE HUUR: Met I Mei Verstrekt Bedrijfscrediet Neemt gelden in deposito Directeur: H. J. VAN DEN OUDEN. *4* Heden overleed tot onze I diepe droefheid, ons oudste Bestuurslid, THOMAS BRUGGEMAN, na ruim 22 jaar als Bestuurslid yan „Hulp in Nood" werkzaam te zijn geweest. Namens de Vereeniging, ,/BULP IN NOOD". Ter Neuzen, 8 Februari 1916. Hedennacht ontsliep zacht en kalm in den hoogen ouderdom van bijna 87 jaar onze innig geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Over- grootmoeder wed. van dhr. J. PH. KOENE. Namens de Familie, Aa. KOENE. Ter Neuzen, 10 Febr. 1916. Yerzoeke van rouwbeklag verschoond te blijven. Voor de vele blijken van deel- neming, zoo van hier als elders ontvangen bij het overlijden van onzen ge- liefden Echtgenoot, Vader-, Behuwd- en Grootvader, den heer V. E. Galle, betui- gen wij onzen hartelijken dank. Wed. V. GALLE Hejjens en Kinderen. Ter Neuzen, 11 Februari 1916. Voor de talrijke blijken van belaDgstelling ter gelegenbeid van ons huwelijk ondervonden, betuigen wij, ook' namens wederzijdsche familie, onzen welgemeenden dank. A. B. 1. SCHIRRIS. L. SCBIRRIS—"Van Aalst. Ter Neuzen, 11 Februari 1916. Wegens vertrek. Allen die iets te betalen hebben aan den Heer I). BUYZE, arts, worden verzocht deze betaling te doen ten kantore van order- geteekende of wel het verschuldigde per postwissel te zenden aan den Heer D. BUYZE, arts, Rijswijksche weg no. 201, Den Haag. Notaris IE NOBEL. te HOEK. Notaris Van der Moer, zal op Maaiis- dag 21 Februari 8916, des namid- dags te 2 uur. ten huize van H. Pladdet, buurt Mauritsfort, ten verzoeke van A. M. WITTE c.s., in bet openbaar verkoopen 2 fafels, 14 Stoelen, 1 Buis- en 1 Ovenkachel, Kast, Lampen, Kist, Bed- en toebehooren, Wekker, Spiegel, Schoorsteenopschik, Ketels, Strijkijzer, Zeil, Matten, Potten, Pannen, Tobben, Doos, Emmers, Aken, Glas-, Geleierd- en Aardewerk, enz. verder Arbeiders- gereedschap, Zakken, Aardappelen, 1 Heeren- en 1 Damesrijwiel en wat verder ten verkoop zal aanwezig zijn. Betaling contant. De Notaris J. A, Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van de Kinderen W1EMES te Axel, in het hotel Rolff, te Axel, op Vrijdag den 18 Februari 1316, des namiddags 2 areverkoopen staande te Axel, in het Juffrouw- kwartier, deel van seetie G uummer 1894, groot voor dat deel ongeveer 40 centiaren. Aanvaarding 15 April 1916. Betaling 1 maand na de toewijzing. De Notaris J. A. Dregmans te Axel zal ten verzoeke van de Erven Wede A. DIELEMANBraeckman, krachtens Rech- terlijk bevel, in het Cafe van Petr. Braeckman, te Zuiddorpe, op Donderdag den 2 Nlaart 19(6, des namiddags half 2 ure, verkoopen met Schuur, verdere aanhoorig- heden en Erf te Ztiiddorpe, ka- dastraal aldaar bekend in sectie B, no. 1420, groot 2 aren, 80 centiaren. Aanvaarden bij de betaliDg, zijnde 1 maand na de toewgzing. Dadelijk daarna aan voormeld Woonhuis, om contant geld, als Kasten, Lessenaars, Stoelen, Tafels, Spiegels, Klok. Kisten, KuipeD, Bascule, Ledikanten, Bedden, Dekens, Sehilderijen, Lampen, Waschmachine, Waschmanden, Baktrog, Kruiwagen, bossen Hout, Ladder, Glas en Geleierd en Keukengerief, en hetgeen verder zal worden voorgebracht. D. V. ho'pt de Chr. Zan^rereeniging „^0SIL1SATIEKL^I!B(!EM" te Ter Neuzen eene Uitvoering te geven op in .de GERE!1. KFRK te Ter Neuzen. Het openingswoord zal gesproken worden door den WelEerw. Heer 0»„ DE WALLE van Zaamsiag, Aanvang 's avonds half a c h t. De netto opbrengst is bestemd voor de noodlijdenden door den watersnood. PROGRAMMA's A 15 cent zijn te bekomen bij de h.h.P. J. v. d Ouden, Noordstr., H. D. Bol, Dijkstr., F. van Striex, Noordstr. en bjj den uitgever D. H. Littooij Az. HET BESTUUR. De Burgemeester van SAS VTAN GENT zal op Maandag 14 Februari 1916, des voormiddags 11 uur, publiek ver koopen Te vergaderen op dag en uur van ver koop nabij den Molenberg. Nadere inlichtingen te verkrijgen op de Gemeente Secretarie. L. W. G. HOEFNAGELS, Burgemeester. De Ontvanger der Ilegistratie en Domeinen te Hulst, zal op Don* derdag 87 Februari 1916, des voormiddags te 11 ure, te Ter Neuzen in de bovenzaal van het //Cafe Oentraal" aan de Markt, in het openbaar bij inschrijving verkoopen le perceei. Het voormalig Jeruit- magazijn nabij den School weg te Ter Neuzen met de daarbij gelegen regenbakken. 2e perceei. De voormalige mili taire keuken en woningen, staande nabij de voormalige Cavaliers kazerne te Ter Neuzen. Opleverende voor de koopers onder meer 1.180.000 steenen, Te bezichtigen Vrijdag 11 Februari 1916, 's namiddags tusschen. 1 en 5 uur. Onraad 10 °/0 evenals de koopsom onmid- dellijk na de gunning te betalen terstond na betaling kan met de slooping begonnen worden. De inschrij vingsbiljetten gezegeld in een gesloten omslag met opschrift „Domeinen verkoop afbraak", moeten uiterlijk 17 Februari 1916, voormiddags 11 uur, vraebtvrij bij voornoemden Ontvanger zijn ingeleverd, die van des morgens 10 uur op den dag van den verkoop in het „Cafe Centraal" aanwezig zal zijn tot het in ontvangst nemen der biljetten. Inlichtingen worden verstrekt door den plaatselijken Opziener der Domeinen J. A. FEIJ te Ter Neuzen en door den voor noemden Ontvanger bij wien tegen betaling van f 2,50 afschriften der voorwaarden te verkrijgen zijn. De Notaris E. E. Dumoleyn te Hontenisse, zal ten verzoeke van de Erven van Mej. de Wed. JAC. HOEFEIJZERS Cammaert, te Hontenisse overleden, in het openbaar verkoopen in den Hooglandpolder, aan den steen- weg in den Langenweg, gemeente Ossenisse, kadaster sectie Cnummer 641, verdeeld in 2 koopen Oostelijke en Westelijke helft, scheidende op de middensloot. In pacht tot rooven oogst 1918 ad 240 'sjaars bij den heer P. J. van Wesemael. Betaling koopsom 1 Mei 1916. Grond- en polderlasten voor koopers reke- ning van af 1 Mei 1916. De loopende huur moet tot 1 Mei 1916 bij de koopsom worden opgelegd, waartegen- over de kooper op den vervaldag reeht heeft op de voile pachtsom. Instel 1/2 °/0. Gelag 1/3 °/0. Onkosten volgens gebruik. INSTEL op Donderdag 2 Maart 1916. VERBLIJF op Donderdag 16 Maart 1916, telkens des namiddags 2 uur, in het Cafe van den mede-verkooper Jos. Hoefeijzers te Boschkapelle. Nadere inlichtingen ten kantore van ge- noemden Notaris. 4.50 5.80 5.40 HERCKENRATH Frausch YANGELDEREN Duitsch TEN BRUGGENCATE Engelsch alio gebonden in 2 din. Voorhanden in den Boekhandel vaD Firma P. J. YAN DE SANDE., Ter Neuzen Noordstraat. De Notarissen Mr. A. 11. Lijdsman te Hulst en C. L. M. A. van Gils te Breda, zulien ten verzoeke van hunne principalen in het openbaar bij opbod veilen en verkoopen in de gemeente St. Jausteen, in den Polder Absdale, nabij den Hoogen Weg, verdeeld in 16 koopen. geiegen in de gemeente Clinge, in den Polder Clinge, nabij de Waterstraat, verdeeld in 3 koopen. Alles breeder bij biljetten omschreven. Aanvaarding bij de betaliDg. Betaling 1 Mei 1916. VERBLIJF Dinsdag 22 Februari 1916, telkens des namiddags om 3 uur, in het cafe ffHet Bonte Hert" bij den heer B. de Potter te St. J a n s t e e n. ALLLEfl LCliT METOnDERSTAAND FABRIEK5MERK.DRIEH0EK' 4G Aanbevelend, Eiken Ameublementen in versehil- lende modellen voorradig in p 1 u c h e en 1 e e r d o e k. Vraagl mijn prijzen. De Notaris E. B. Dumoleyn te Hontenissezal ten verzoeke van den WeSEd.Heer F. HOMBACH te Hulst, op Maandsag 21 Februari 1916, des namiddags 2 uur stipt, in het openbaar verkoopen GOO zware en prachtige waaronder vele van 10 tot 12 M., gunstig gelegen aan den Steenweg Hulst Graauw nabij het Jagertje bui- ten Hulst en daarna ligg°nde aan genoemden Steenweg, aan de voormalige Blauwe Hoef,nabij Hulst. De Notarissen Dumoleyn te Hontenisse en Steegers te Assenede, zulien in het openbaar verkoopen en 12.03.80 H.A. Botsw- en Wei- Saifitl te St. Jansteen (Absdale), in pacht bij Gebroeders P. en D. Ver- in den polder Beoostenblij Bewesten, onder de gemeente Koewacht, in pacht bij A. Ketelaers en S. Stortewagen. (eneenig WEIL AMD) in deD Rietpolder, gemeente Koewacht aan den Tragel, in pacht bij Diversen. en eenig SPA8REB0SCH in den Rietpolder, gemeente Koewacht, in pacht bij Diversen. in den Karnemelkpolder, gemeente Koe wacht, in pacht bij Diversen. in pacht bij- en 23 Airen 20 c.A. in erfpacht bij Kinderen Buijsse te Koewacht. Nader te alverteeren. Boekjes der veiling zijn vanaf 14 Februari 1916 verkrijgbaar. voor het vervoer van van den Westkant te Ter Neuzen naar den dijk, loopende vanaf de Hofstede van Machielsen tot aan den oprit van de Hofstede, bewoond door dhr. Yan de Ree, ten behoeve van den Polder Gr. Huissens te Zaamsiag. Inschrij vingsbiljetten in te leveren bij den Dijkgraaf van voorn. Polder vanaf heden tot en met 16 Fehi*. 1916. Het vervoer moet geschieden terstond na de gunning tot en met 1 Maart 1916. Namens het Bestuur, J. DE KRAKER Cz„ Dijkgraaf. H. J. VAN DEN OUDEN, Ontv.-Griffier. Briefjes in te leveren op Haandag 14 FehruaiH, 's avonds 7 uurbij J. M. VAN DER WELLE, Hoek. Crisisprijzen. Yoor 1.85 per post wissel toegezonden spoor stations ook remb. a 1.95 een gek. bezending Matten enz. om uw woning gezellig te maken, een groote royale prima kwal. Chin. Vloermat, fijne mooie kleuren voor slaapk., keuken enz., 2 flinke nette Kamer- matten, 1 sterke Deurslijkmat, 80 bij 50 c M. (Voetenveger), 1 gekleurde zachte bedmat. Gratis 1 fraaie Wandversiering en 1 fijne Dischmat. Wie binnen 8 dagen zendt, ontvangt dit alles en nog extra 1 fraai Stoelk1 Lampekap, 1 fijne Tafel- looper, 2 Boodsehapm. of flink Tafelkleed. Nieuwe mattenfabriek, Nieuwendijk 103, Amsterdam. Noordstraat lOl. Zaterdag aan halve prijzen. Aanbevelend, DE DIRECTIE, Zie verder Prograrama's. 21/2 cent. TER NEUZEN. op goeden stand te Ter Neuzen. Adre? bureau van dit blad. gevraagd, bij A. DE KOEIJER, Sluiskil. van alle gemakken voorzien. Te bevragen bureau van dit blad. in de Westkolkstraat, Ter Neuzen. Te bevragen bij E. DEKKER, Zaamsiag en Westkolkstraat 36. benoodigd, bij J. SARELS YAN RIJN, Lood- en Zinkwerker, Axel. Het Bestuur: J. A. VAN ROMPU, Voorzitter. P. J. SCHEELE. C. RIBBENS. JOH. DE FEIJ TER Pz. F. KAAN. I. VAN DE SANDE, Secretaris. De Bank is gevestigd van 9 —5 uur aan winkeliers, landbouwers, handelaren, en in het alge- meen aan alien die tot den handeldrijvenden en industri- eelen middenstand behooren. tegen een rentevergoeding van 4 °/0, dageljjks opzegbaar Kersstraat 3—5 en is geopend iederen werkdag Aandeelen zijn verkrijgbaar ten kantore der Bank- STRAETEN. ft ft

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 8