Laatste Berichten. Een kou veroorzaakt vaak nierkwalen. PEEDIKBEURTEN. Loop der bevolking van Ter Nenzen. ADVERT ENTIEN. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. Zo,idag 13 Fettpuari 1916. Positie der Stoomschepen GEERTRUIDA PEEKNE, In hel donkere Parijs. De Figaro vertelt van een ware gebeurte- nis, een avontuur in het thans, wegens rde Zeppelin-aan vallenverduisterde Parijs. Een aanzienlijk heer is ergens te diueerert genoodigd. iljj heeft zich wat verlaat en neemt daarom een auto. Met groote snel- heid gaat het door de donker^ stralcn van lief v'erduisterde Parijs. Opeens een lievige sehok, een gekraak en gerinkel van glas- scherven: de auto is opgevlogen tegen een lanlaarnpaal doellons en gevaarlijk nieu- bel nu het licht erin was gebluscht en een van de ruiten is aan gruizelemen- ien; een van de banden is gesprongen. Uit de wagen klinken kretende chauf feur is ongedeerd, niaar zijn passagier is met glassplinters liedekt. Hij wischl zicli met den zakdoek het btoed van het gclaat en verwenscht zijn lot in den oorlog, Waar is hij eigenlijk? En wat moet hij beginnen? Met zoo'n gekerfd gezicht kan hij toch niet uit dineeren gaan! Dan maar terug naai huis. Maar hoe'? Er is geen mensch in velden of wegen le zien. Opeens lioort hij het tuffen van een motor; er naderl een auto. Door luid te roepen laat hij den chauffeur van den voorbijrijdenden auto op- houcien. Maar de taxi is niet vrij. Een dame sleekl haar neusje uit het porlier, ziet den kapotten auto en den gewonden mijnheer en vraagt medelijdend wat er ge- beurd is. Zij is goedhartig van aard. ,,Neeim mijn auto maar", zegt ze, „ik ben toch vlak bij huis en ik sla u graag mijn plaatsje af." De gewonde is ten diepste getroffen door zooveel vriendelijkheid en stamelt woorden van dank, maar de dame onttrekt zich liaas- tig en voornaam aan alle eerbiedsbetuigin- gen en verdwijnt in de duisternis. Hij rijdt naar huis terug en voor de deur gekomen, vraagt hij den chauffeur wat hij hem schuldig is. De chauffeur kijkt op de wijzerplaat van den taxameter: „Acht en dertig francs, monsieur, en ik ben blij, dat die iange rit afgeloopen is. Die dame heeft van vanmorgen vroeg al gereden en ik heb den heelen dag met haar de stad moeten rondkarren." Mijnheer betaalt 38 francs, zucht en denkt het zijne over de lieve hulpvaardigheid van de schoone onbekende. Vergifiigd door vleesch uit de bus. Een Duitscli blad rnaakt melding van een vergiftiging door het elen van geconserveerd vleesch uit de bus, waar,aan twee man be- zweken, terwijl een derde er doodziek van in het ziekenhuis ligt. De twee slachtoffers, twee hakkers, oude vrienden, van geposeprden leeflijd al, had- den 'savonds gezamenlijk een partij tje kaart gespeeld met den derde, een jongeren neef, en schijnen daarna brood met vleesch, dat uit een bus kwam, gebruikt te hcbben. De vrouw van den een, bij wie de kaartpartij plaats had, kwam 's avonds Uiuis in den winkel, vond dien gesloten, en, denkende, dat de vrienden nog een straatje om waren, begat ze zich naar de bovenwoning en ging naar bed. Midden hi den nacht werd ze opgescbeld; door de Vrouw van den gast, die zich onge- rust maakte over het lange uitblijven van haar man. Bij een nu in allerijl ingesteld onderzoek bleek, dat de twee mannen dood zaten op hun stoel in een kamertje achter den win kel, terwijl de derde ziet legend op dien grond lag De reddingshrigade werd te hulp geroepen en constateerde vergiftiging. Een nader on- derzoek bracht aan den dag, dat het gecpn- serveerde vleesch de oorzaak moest zijn. In het kamertje werd ook nog een doode kat gevonden, die mode van het vleesch had ge- snoept. Begrafenis slachtoffers van het ongeval te Vlissingen. Bij de begrafenis op Maandag j.l. te Den Helder van den bij het ongeluk te Vlissingen omgekomen korporaal-machinedrijver Hafers zai de opperbevelhebber van de land- en zeemacht vertegenwoordigd worden door den luitenant ter zee Coops, chef van het bureau van den Marinestaf. Welsonlwerp tegen vervreemding van schepen. Het wetsontwerp tot vaststelling van maatregeien die waarborgen dat Nedarland in voldoende mate de beschikking bfijft houden over schepen, is bij de Tweede Earner ingekomen. lie nieuwe Minister van Financien. De nieuw benoemde Minister van Finan cien, Mr. Van Gijn, heeft gisteren bij den voorzitter van de Tweede Earner, zijn op- wachting gemaakt. TWEEDE KAMER. Bp de voortzetting van de discussie over het eedswetje, betoogt de heer Rutgers, dat door de facultatiefstelling de eed haar be- teekenis verliest. Voor uitzonderingen dient een regeling te worden gemaakt als voor gemoeds-bezwaren in de leerplicht-wet is neergelegd. Bij authentieke akte dient een verklaring omtrent de gemoeds-bezwaren te worden vastgelegd. Alvorens het arnende- ment in te dienen zal spreker eerst de hooding van de linkerzpde afwachten. De heer Van Hamel betoogt uitvoerig, dat de formule, zoowel in het vorig als in dit ontwerp, is overgenomen van de rech- terzijde, en dat Minister Regout geen be zwaar tegen een overeenkomstige formule had. De heer 8chim van der Loeff brengt een rapport uit, over het adres Van Aalst c.s. en stelt namens de commissie voor verzoekschriften, voor, in het midden latend of het adres te beschouwen is als een ver zoekschrift, omdat in het adres niets wordt gevraagd, en erop wijzende, dat geen rekening werd gehouden met art. 77 der Grondwet. (dat H.M. deEoningin de Ministers naar welgevallen benoemd en ontslaat) over te gaan tot de orde van den dag. Aldus wordt besloten. De Voorzitter deelt mede, dat de cen- trale sectie besloot, na afhandeling van het eedwetje, de belastingwetten voor de grond- wetsherzienDing in de afdeelingen te onder- zoeken en a.s. Dinsdagochtend het wets ontwerp, waarborgende dat Nederland vol doende beschikking over schepen blijft behouden. Daarna vervolgde de heer Van Hamel zijn rede, waarin hij betoogt, dat niet de eed de voornaamste waarborg voor waar- heid is, maar het besef, dat het er op aankomt waarheid te spreken en de straf, die op meineed staat. Hij bestrijdt het instituut van eedhelpers. Naar de nieuwe Hollandsehe waterlinie. De Minister van Oorlog met den chef der 2e afdeeling van het Departement, majoor Muller Massis en's Ministersadjudant, zijn heden naar Gorinchem vertrokken, tot het bezoeken van het Zuidelijk gedeelte der nieuwe Hollandsehe waterlinie. Zijne vrouw gedood. Eene 40jarige metaaldraaier heeft zijne 50jarige vrouw, die sinds eenige dagen uit de echtelijke woning was vertrokken, na een huiselijken twist in de Twentstraat, waar zij bij kennissen haar intrek had genomen, met een mes in den rug gestoken, Zij overleed aan de gevolgen. De metaal draaier is gearresteerd. De Engelsche kruiser Arabic in den grond geboord, BERLIJN. (Officieel.) In den nacht van 10 op 11 Fabruari slieten bij een torpedo- liootenaanval onze booten bij Doggersbank, ongeveer 120 zeemijlen ten Oosten van de Engelsche kusi, op versclieidene Engelsche kruisers, die op de vluchl gingen. Onze booten begonnen de vervolging, boorcleneen nieuwen Engelschen kruiser, de Arabic, in den grond en troffen een anderen kruiser met een torpedo. Wij redden den kommandiant en 2 offi- cieren van de Arabic. Yergadering van Donderdag 10 Februari 1916, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de heer J. Huiziniga, burge- meester. Aanwezig de leden: A. Visser, D. J. Dees, J. J. de Jager, II. Scheele, J. de Bruijme, M. Eijke, D. Scheele en H. B. van Nes. Afwezig de heeren A. C. Lensen. A. H. Donze, E. Id. T. van Borssum Waalkes, R. E. G. Nbison en L. T. van Hasselt. (Vervol g). t». Voorstel lot verhoogipg van de jaar- wedde van den inspeeleur van politic. Met be trekking tot het om bericht en raad in hunne banden gesteld verzoek van dien inspecteur van politie, om verhooging van jaarwedde, deelen burgemeesler en weLhou- ders mede, dat zij het noodig hebben geoor- deeld, het ad vies van den voorzitter van hun college in te winnen, dat zij hierbij over- leggen. Met den voorzitter zijn burgemeester en welhouders van oordeel, dat de jaai-wedde van den heer Klaassen te laag is, docli vin- den geen vrijheid, den raad in overweging tc geven, haar op 1400 le bepalen. Eene verhooging lot 1200 achten zij zeer billijk en stelien daarom voor, in afwijking van het raadsbesluit van 21 November 1912, de jaarwedde van den inspecteur van politie op 1200 le brengen In vorengenoemd ad vies wijst de burge meester op de bezoldiging, die elders aan een inspecteur van politie wordt toegekend, en tevens op de verantwoordelijke positie van den inspecteur alhier, die niet onder een connnissaris werkt, terwijl de goede or- ganisatie der polilie alhier en den goeden naam, dien de Ter Neuzensclie jmlitie bij de rechterlijke machl geniet, aan zijne lei- ding zijn te danken. Eene bezoldiging van 1400 komt hem daarom, onder de huidige omstandigheden, alleszins billijk voor. De iieer De Jager was van meening. dat de beslissing omtrent dat verzoek nu ook zou worden aangehouden, Lot na liel besluil omtrent eene algemeene reorganisatie der j aar wedden De voorzitter betoogt, dat men dat in het vooruitzichl geslelde besluit nu niet moet gaan gebruiken al,s een kapstok, om aeze voorgestelde verhooging aan op le hangen. De heer De Jager wijst er op, dat de heer Van Hasselt loch in de voaige vergadering waar spreker niet aanwezig was met klem er op gewezen heeft, dat het toeken- nen van verhoogingen na de vaststelling der begrooting eigenlijk nieL belioorl te ge- scbieclen. Dit verzoek kornl dan toch in helzelfde kader, als de zooeven aangehouden verzoeken. De voorzitter noeimt die meening onjuisi; de raad heeft algemeen instemming betuigd met de door den lieer Van Hasselt uitge- sproken meening. maar spreker heeft er toen aansLonds den lieer Van Hasselt op gewezen. dat hij alsnog een uitzondering behoorde te maken voor het verzoek van den inspecteur van politie, daar dit toen ook reeds aan de orde was, ofsclioon nog niet voldoende voorl>ereid voor afhandeling. Hij verzoekt daarom, de behandeling van dit adres niet op te schorten tot later; is men tegen inwilliging van het verzoek. dat men dan het voorstel verwerpe. maar reden van uitstel zijn liier niet aanwezig. De heer 1). Scheele betoogt. dat er in de vorige vergadering, weliswaar, enkelc ver hoogingen van jaarwedde zijn toegekend, maar daarvoor waren bijzondere aanleidin- gen, er bestond voor die ambLenaren. naar evenredigheid van hunne collega's elders een kolossaal verschil in de bezoldiging, en daar door rustle we! eenigszins de verplich ting op den raad, om verhooging loe te kennen. En. ondanks die loegekende ver hoogingen, zijn die jaarwedden toch nog gebleven beneden de bedragen, die elders worden betaald. Nu is bet verschil tus- schen het bedrag. dat de inspecteur van polilie hier geniet, en dat zijner collega's elders, niet zoo groot, dat spreker het nood- zakelijk acht, dat men op zijn verzoek, om verhooging, behoeft in te gaan. Hij ge niet, naar spreker meent, f 1100, en vervult dan toch ook nog vei'schillende bijbaaiitjes Er wordt nu wel beweerd. dat die niet in aanmerking moeten komen, maar die goede man vervult die tocli ook met toes Lemming van burgemeesler en welhouders. Hij acht, dat het niet op den weg van den raad ligt, deze verhooging thans toe le staan, daar dan ook anderen behooren te worden verhoogd. De lieer Van Nes wil niets zeggen van de billijkheid van liet verzoek om verhooging, maar, aangezien zooeven is uitgemaakt, dat een voorstel tot algemeene lierzi-eniiig der jaarwedden zal komen, is hij het eens met den heer De Jager, dat het beter is, dan te- felijk over dit verzoek te beslissen. De voorzitter wijst er op, dat het verschil lusschen de jaarwedde, die de inspecteur alhier geniet, en het salaris, dat elders be taald wordt, toch nog at groot is. Er wordt elders van J 1200 tot 1800 betaald; er zijn er ook, waar de inspecteur heel wat minder verantwoordelijkheid heeft, waar hij onder een commissaris van polilie werkt, en waar 1100, 1500 tot 1600 betaald wordt. Men moet bedenken, dat er buitengewoon veel werk aan de functie verbonden is; aan den inspecteur danken we het, dat we hier ruistig kunnen wonen en verkeeren, en, al is dit ook wel een gevolg van de omstanuig- heid, dat we hier een rustige bevolking hel>- ben, zoo is het tocli zeker niet onbdlijk, wanneer van wege den gemeenteraad, eens een blijk van waardeering werd betoond met de verdiensten van een ambtenaar, die reeds lang le weinig salaris geniet. Een weinigje waardeering zou zeker niet misplaatst zijn, uitgesproken door eenige verhooging van jaarwedde. Zeker, er is wat te zeggen voor bet voorstel, om ook dit verzoek aan te houden, lot eene algeheele reorganisatie der salarissen, maar loch betreurt spreker het, dat de raad zich zelf niet gelijk blijfi. in de vorige Yergadering is voor den heer Kok, eveneens een ambtenaar, eene uiLzondcring gemaakt, lioewel men het eens was met de sidling van den heer Van Hasselt. Maar toen ook heeft .spreker, hij wijst daarop nogmaals met nadruk, den Lhans aan de orde zijnden adressant willen vrijwaren, dat zijn toen reeds in behandeling zijnd verzoek, niet zou getroffen worden, door den toen aangekon- digden regel, betreffende zulke verzoeken. De inspecteur geniet lhans J 1050, en heeft nog eene verhooging in het vooruitzichl van 50. Burgemeesler en wetliouders stelien nu voor, liet, in afwijking van de beslaande regeling, te brengen op 1200, inderdaad niet te hoog voor eene belrekking als inspec teur in deze gemcente. De beer Van Nes ziet nog niet in, waarom met de behandeling van dit adres zoo'n haast moet worden gemaakt, en waarom het ook niet kan wachten op de algeheele her- ziening der jaarwedden; liij is overigens ook wet ovrerluigd, dat er heel veel billijks in ligt, om het salaris van den inspecteur te verhoogen. Hij vraagt echter: is er nu met het verhoogen van deze jaarwedde nicer haast noodig, dan bij de andere? Hij ziet dat nog niet in. De lieer D. Scheele merkt op, dat men zeer goed het werk van ambtenaren kan respecteeren, zonder dat men daarom juist behoeft over te gaan tot het verhoogen van hun salaris. Het beLreft hier een inkomen boven de j 1000. Juist heeft de raad be sloten. de ambtenaren, die minder dan /1000 hebben, in deze liarde tijden legemoel te komen, door hen een ioeslag le verleenen van j 50. en nu gaat,, Del. volgens spreker, niet aan. om thans ambtenaren, met meer dan 1000 tractement, 100. 200 tot 300 verhooging toe le kennen. Waar moet dal been? Op die wijze zou de raad zeer incon sequent handelen. De heer Visser merkt op, dat het een groot verschil is, of men een duurtetoeslag, dan wei salaris verhooging toekent. Men inoet in aanmerking nemen, dat, als men eens niet meer over den heer Klaassen zal kunnen beschikkcn, men als opvolger niet iemand voor dal salaris zal kunnen krijgen; dan zal men wel drie- tot vierhonderd gulden meer moeten geven. De heer I). Scheele zou niet gaarne ont- kennen, dat het salaris van den inspecteur en ook dat van de agenten van politie liooger dient te zijn, maar, in verband met hetgeen geschied is, heeft hij er bezwaar tegen. nu aan den inspecteur verhooging toe te kennen; we leven in te ahnorniale tijden. Fie heer Eijke meent, dal. als men over- tnigd is, dat de jaarWedide le laag is, men ook meer moet geven. Hij vindt liet ook te laag, en gaat daarom graag mede met het voorstel van burgemeesler en welhouders. De heer Van Nes acht het een moeilijke zaak; hij is niet tegen verhooging, maar ziet or bezwaar in. om deze nu toe te kerinen, los van andere, die in hel vooruitziclit zijn Een gevolg zal zijn. dat er weer meerdere adressen komen. Wat bezwaar is hel.om liet uit te stelien Lot de algemeene regeling, dat zal toch zoo lang niet behoeven le duren. De voorzitter merkt op. dat adressant dan tocli een jaar de verhooging moet der- ven. daar die dan maar zou ingann met 1 Januari 1917. terwijl nu bedoeld wordt. de verhooging met 1 Januari 1916 le doen in- gaan. Dan zou 111041 adressant nu gaan straf fen. De lieer De Jager wijst er op. dat dit voor de andere adressanten, die zooeven uitge- sleld zijn. toch ook zoo is. De voorzitter moet den raad nog onder liet oog brengen, dat eigenlijk nog geen voorstel tot herziening" der jaarwedden is aangenomen. Er is alleen liet denkbccld ge- opperd. om in eene volgende vergadering ten deze een principieele beslissing te ne men. En. voor zoover spreker den raad kent, 'is hij niet zoo idealistisch, dat hij eene al geheele verhooging der jaarwedden groote kans toekent. Hij wil er echter hel goede van liopen. Persoontijk is hij echter van meening, dal men. als raadslid, de overtuiging zou moeten deelen. dat liet gewenscht is, ver hooging toe le kennen, daar. waar die ge- geven kan worden. Spreker zou elke gele- genlieid, die zich daarvoor voordeed. le baat nemen Men kan ook een gulden middenweg be- wandelen. en er voor zijn, om een gelijk- malige verhooging loe te kennen, en ten slotte kan men zich ook op liet standpunt stelien. in liet gelieel geen verhooging te wens eh en. De raad lieeft nu echter een goede kans, een billijke verhooging toe le staan. De lieer Van Nes blijft er maar bij, dat er zooeven adressen op zijde gelegd zijn, en dat hij daarom nu niet weet, waarom met dit moet doorgegaan worden. Overigens verkLaart hij, als hel aan de orde komt, voor deze verhooging te zullen stemmen. De voorzitter licht den heer Van Nes in, dat dit adres is ingekomen voor ;de uilspraa"k van den raad, naar aanleiding der woorden \ran den lieer Van Hasselt, dat hij, buiten de vaststelling der begrooting, geen verzoe ken, 0111 verhooging, meer wenschi le be- liandelen. en dat de zooeven op zijde ge- legde adressen 11,adieu zijn ingekomen. Het aan de orde zijnde adres moet Jus, los van de anderen, worden behandeldj Omtrent die 2 andere adressen hebben burgemeester en wethouders gezegd, dat ze de werkzaamheden van die ambtenaren ook ten zeerste apprecieeren, maar, dat ze de verzoeken wenschen aan te houden, inge- voLge de uilspraak van den raad. Als het echter allemiaal bij de begrooting komt, zal liet admindstratieve moeilijkheden veroorza- ken, waarom bet beter is, in den loop van hel jaar een partieele uilspraak uit le lok- ken. De heer De Jager wijst er op, dat, als nu op liet voorstel wordt ingegaan, er een 011- billijkheid Legenover de agenten wordt ge- schapen, daar deze maar een toeslag heb ben ontvangen en bet dan verder maar moe ten afwachten. De heer De Bruijneacht de bezoldiging van den inspecteur toch ook zoo karig niet, dat hij ook nog niet eens een jaar zou kun nen wachten. De voorzitter merkt op, dat we leven in een toestand, die ongunstig is, ook voor den betrokken ambtenaar. Er wordt meer- malen gezien naar de bijverdiensten. maai- nu blijkt, dal, door den oorlogstoesland, verschillende dier bijverdiensten voor den inspecteur niet vloeien. Door het stilliggen der zeevaarl op onze haven, komt liet niet voor, dat hij als tolk voor het kantonge- recht moet optreden; ook zijne functie als waterscliout levert niets op, aangezien er hier geen schepelingen worden aangemon- slerd; daarbij komt nog, dat liij, door hui- selijlce omstandigheden, de langdurige ziekte zijner vrouw, wordt gedrukt. Het is dus zeer bagrijpelijk, dal hij een kans waagt, 0111 verhooging van jaarwedde le verkrijgen. Als liij miel met dit verzoek gekomen was, zou spreker geen .verhooging hebben voor- gesteld, lioewel hij van de billijkheid en noodzakelijkheid overtuigd was. Hij is van meening, dal de raad niet in moeilijkheden zal komen, door in dit uilzonderingsgeval eene gunstige beschikking te nemen. De heer De Bruijne dacht, dat de functie van waterschout een vast inkomen van liet rijk gaf. Overigens merkt hij op, dat het nu in het gewone leven ooti voorkomt, dat er, door den oorlog, bronnen van inkomsten minder vloeien dan anders. Daar wordt tocli ook niet aan tegemoet gekomen. De voorzitter merkt op, dat de inspecteur geen andere vaste bijverdiensten heeft, dan die van marklmeester en schatter der drank- lokalen, wat hem resp. 10 en 25 'sjaars oplevert. De heer Van Nes kan zich, na de toe- lichting van den voorzitter, neerleggen bij eene behandeling van het adres. Het voorstel van burgemeester en wethou ders, om de jaarwedde van den inspecteur le verhoogen tot 1200. wordt in stemming gebrachl. Voor stemmen de heeren Eijke, Van Nes, Visser en Dees; tegen stemmen de heeren De Bruijne, D. Scheele, De Jager en R. Scheele. Daar de stemmen dus staken met 4 tegen 4, zal in de volgende vergadering opnieuw moeten worden gestemd. (Wordt vervolgd.) Hoe kou te voorkomen en de kwade gevolgen te vermijden. Houdt uw lichaam in goede conditie en gij vat geen kou. Een geregelde leefwgze, frissche ]«cht, zonnescbyn,lichaamsoefening, licht dieet en voldoende slaap zijn de beste voorbehoedmiddelen. Het is van belang om bij het herstellen van een kou de nieren bp te staan. Het is dan namelijk mogelijk, dat de ingewanden en huid niet bij machte zijn om de op- gehoopte onzuiverheden te verwijderen. L)e nieren, verzwakt door de ongewone inspanning bp bet fhtreeren van bet met meer onzuiverheden beladen bloed, roepen om hulp en dit is oorzaak, dat rugpijn en waterstoornissen zoo dikwpls op een kou volgen. Tast iedere kou uw rug aan en geschiedt de waterloozing te veelvuldig Zijt gij rheumatisch in de spieren en gewrichten Hebt gij pafferige zwellingen onder de oogen of in de enkels Is er bezinksel of zand in uw water Als gij u ellendig en terneergeslagen, zwak, zenuwacbtig en vermoeid gevoelt, last hebt van hoofdppn, duizeligheid, en rheumatische pijnen, is het waarsebpniijk dat uw nieren niet behoorlijk werken en bestaat er gevaar voor ernstiger kwalen, zooals waterzucht, niersteen en nier- ontsteking. Foster's Rugpijn Nieren Pillen ver- sterken zwakke nieren en houden de urine- weo-en werkzaam, zoodat de nieronzuiver- heden afgevoerd worden, voordat zij groote scbade kunnen aanrichten. Maar de lijder moet het zijne tot genezing bijdragen door verstandig te leven door het vermijden van alle buitensporigheden, niet te zwaar en niet te veel voedsel te gebruiken, be- hoorlijke rust en slaap te nemen, en door voldoende water en melk te drinken. Te TerNeuzen verkrijgbaar bij deWed. A. v. OverbeekeLeunis, Westkolkstraat. Toe- zending geschiedt franco na ontv. v. post- wissel a 1,75 voor een of 10,voor zes doozen. Eisehtdeechte Foster's Rugppn Nieren Pillen, weigert elke doos, die niet voorzien is van nevenstaand han- delsmerk. Ter Neuzen. Slu'skil. Hoek. Axel. Zaamslag. Sas van Uent. Philippine. Uuist. Kloosterzande Hervormde JZerk. 91 u. en 2 u, Ds. A. Timmerman. 91 u. en 2 u., dhr. L. Dek. 9 u. en 2 u., Ds. E. Raaras. 9i u. en 2 u., Ds. J. B. T. Hugenholtz. 9 u. en 2 u., Ds. G. van Dis. 91 n., Ds. Akersiool van Houlen Roos. 31 u., Ds. Akersloot van Houten Roos. 10 u., Ds. De Boer. 91 u., Ds. W. J. van Lindonk. Gereformeerde Ker/cen. Ter Nenzen. 9 u. en 2 u., Ds. Groene- veld van Oenkerk. Axel, Kerkdreef. 9 u. leesdienst en 2 u., Ds. J. H. Lammertsma. Axel, Stationstraat. 9 u.„ Ds. J. H. Lammertsma en 2 u., leesdienst. Hoek. 9 u., en 2 u., Ds. v. d. Wall. Chr. Gereformeerde Kerk. Zaamslag. 9 u. eu 2 u., leeskerk. 's Woensdagsavonds 6 u., f)s. L. de Bruijne, Bijbellezing. Gereformeerde Gem.eente (Vlooswijkstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u., Ds. D. C. Overduic. Oud-Gereformeerde Gemeente. (Vlooswjjkstraat.) Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u., leeskerk. Lokaal Bethel" (Kandeelstraat). Ter Neuzen. 9 u., 2 u. en 51 u., leeskerk. Lokaal „Eben-Haezer" (Kerkhoflaan). Ter Neuzen. 51 u., Evangelisatie. TTI0E It. K. Kerkdiensten te Ter Neuzen. Zondag zijn de H. H. Diensten om 7,81 en 10 uur. 'sNamiddags om half drie Lof. Gedurende de afgeloopen week hebben zich in deze gemeente gevestigd: C. J. Stekelenburg, ziekenverpleegster, 8 N, uit Utrecht. C. C. van Kerkvoort, dienstbode, Klaas- senstraat 18, uit Sas van Gent. S. R. de Wael, zonder beroep, Dijkstraat 60, uit Assenede. A. S. Koomen, zonder beroep, Grenulaan 34, uit Amsterdam. ,1. de Jonge, zonder beroep, Donze Visserstraat 21, uit Axel. Vertrokken: J. J. Kort, zonder beroep, Vlooswpk- straat 45, naar Vlissingen. J. F. de Caluwe, koewachter, P 96, naar Sas van Gent. J. A. Riemens, arbeider, Q 86, naar Biervliet. W. A. van der Hooft, bankwerker, de Feijterstraat 43, naar Amsterdam. J. de Putter, zonder beroep, Markt 19, naar Hoek. V. J. Neomagus, kommies, Oostkant 4, naar Vlissingen. J. de Bruijne, landbouwersknecht, P 94, naar Axel. B. M. Wingender, zonder beroep, Kerk hoflaan 53, naar Velzen. C. J. Verheijke, zonder beroep, Elleboog 6, naar Rotterdam. J. A. van Dale, klerk post en telegrafie, Dijkstraat 78, naar Goes. VOOR BEL AN GttE BEEN DEN Voile Maan Zaterdag 19 Februari voormiddag 2,48 uur. 12 Februari Zon op 7,26 onder 5,3 uur 13 a h 7,24 5,5 n 14 u i' n 7,22 5,7 g De lantaarn voor wielrijders moet een half uur, die voor voerlieden een uur na zonsondergang branden. SCHEEP V A ARTBEWEGIN GL Van 9 tot en met 10 Febr. werden langs de Oostsluizen alhier 32 binnen- vaartuigen op- en 23 afgeschutlangs de Middensluizen 24 op- en 25 afgeschut en langs de Westsluizen 13 opgescbut. s.s. ELISABETH van Amsterdam naar Barry, pas- seerde 9 dezer Lizard, s.s. HELENA van Barry naar Rosario. s.s. MAGDALENA van Rosario naar Rotterdam, s.s. CORNELIS van Las Palmas naar New York. Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders, de Heer CORNELIS DE REGT EN Mej. PIETERNELLA VAN HERMON, op 12 Februari a.s., bun 25jarige Eclit- vereeniging te vieren. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wenscb van Hunne dankbare Kinderen en Behuwdkind. Biervliet, Februari 1916. Zoo de Heere wil, hoopt op Woensdag 16 Februari, onze geliefde Grootmoeder Echtgenoote .van A. Goossen, haar 80sten geboortedag te herdenken Dat zij nog lang gespaard mag blijven, is de wenscb van S. BUIJZE. A. W. BUIJZESemijn Zaamslag. en Kinderen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 7