GF.MENGDE BERiSHTEi. r r1; k In i* Jc RECHTSZAKEN. Arrondissements-Rechtb. te Middelburg. e< i'l' ore c So til vn tr. lc 11 1( x j1' x <n t a jea To» er e< 11 jn '»r t «c j* il( Jh \i -u I IV t s lb (M iie» p a V r *i n 1 4 .n- n n i n, i f ii Ir a if i a J 1 i j r a v' r geput, zal de sterkte der Duitsche legers in het veld niet beginnen te verminderen". De strijd kan, als deze berekening van kolonel Repington eeuigszins met de waar- heid overeenkomt, dus nog beei lang duren, voordat van de totale uitputting van Duitschiand kan worden gesproken. Maar bij al deze redeneeringen vergeet men, dafc de oorlog niet alleen een verte- rend vuur is voor den vijand, maar ook voor de eigen parti}, dat hij een financieele eco- nomisehe en persoonlijke uitputting ten gevolge heeft, voor alien die er aan deel- nemen en dat de onafzienbare voortzetting van den strijd voor geheel Europa de nood- lottigste gevolgen hebben zal. De redevoering van Max Harden in de Berlijnache Philharmonie, waarvan wij gisteren melding maakten, geeft een denk- beeld van wat in Duitschiand omgaaten bet is noodzakelijk dat men zich eens goed voorstelt, ook in neutrale landen, wat er van Europa zou overblijven, wauneer de zucht om zich te wreken zoo ver wordt voorlgezet, dat de stem van het verstand gesmoord wordt door den wensch om een tegenstander volkomen te vernietigen. In het boekje waarin J. A. Eymert ge- dachten van Thomas Carlyle verzamelde, staat deze uit //The past en the present" z/In uw toorn moet gp het medelijden en de rechtvaardighetd niet vergeten. Gij moet een ridder en geen Indiaan zpn, zoo gij wilt overwinnen Dat is het voorschnft voor elken strijd, zoowel tegen uw verblinde medemenschen, als tegen de noodzakelijkheid of weike strijd het zij, die de mensch hier te voeren heeft." Een gulden spreuk, om op te hangen iu de bureaux van de regeeringspersonen en der generale staven, van alle oorlogvoerende landen, zoo, dat zij dien telkens weer moeten zien. Wellicht zullen zij eindigen dien te begrijpen, en er naar te handelen DE AANSTAANDE OOGST. Nog weinige weken en de akkers moeten voor den nieuwen oogst in gereedheid ge- bracht worden. Deze oogst zal voor de oor- logvoerenden van groot belang zijn, maar vooral voor Duitschiand, dat grootendeels van het wereldverkeer afgesloten is. Met eenige bezorgdheid ziet de „Vorwarts" de toekomst tegemoet en wijst in een hoofdar Ukel op verschillende gebreken in den Duit- schen landbouw. De phanLastische voorslellingen van een reusachtigen invoer, uit het Oosten, gelooft niemand meer, schrijft het Mad; Duitschiand zal het hoofdzakelijk uit eigen productie moeten verwachten. Ook wanneer de oor log, zooals wij hopen, spoedig geeindigd is, zullen de prijzen van buitenlandsch koren tocli nog zeer hoog blijven; ja, het zal de vraag zijn, of er de eerste weken ingevoerd kan worden. Er be§taat dns alle reden, am de eigen productie zoo hoog mogelijk op te drijven. Dil is tot nu toe niet geschied; onze land bouw verkeert niet in zulke gunstige positie, als men ons wil wijsmaken. Wanneer men op den laatslen oogst ziet, dan is het onmo- gelijk, alles op rekening van liet weer te gooien; de bebouwde oppervlakte is in om- vang afgenomen en tal van akkers werden onvoldoende bewerkl. Yap particulier stand- punt mag dil goed te praten zijn, want, hoewel men geringere kosten aan de behan- deling der landerijen besteeddje, was de winst, door de hooge prijzen, die er gemaakt wer den, builengewoon groot. Maar het algemeen belang eisclit de meest intensieve behande- Ling van een zoo groot mogelijk terrain. Wei is waar, ontbraken aan vele bedrijven de noodige krachten, de bedrijfsleidiers waren dikwijls in het leger, zoodat de zaak aan onervarep handen toeverlrouwd moest wor den, en 0)) tal van plaatsen was niet de ge- eischte arbeidskrachl voorlianden. Overal bestond tekort aan trekdieren, de paarden waren aan den arbeid onttrokken. Daar koml nog bij, dat men niet voldoende zaad en kunstmest ter beschikking had, niet omdal daar gebrek aan was, maar omdat de treinen deze niet tijdig konden aan voeren. Toch, gaat het blad verder, zijn er in Duitschiand wel voldoende krachten aanwe- zig, maar deze worden niet goed aangewend. In vele industrieen heerscht werklooslieid en loopen de arbeiders nutteloos rond. Na- tuurlijk is er van een wever of metselaar niet in een paar weken een flinken boer te maken, maar met goeden wil kan er toch heel wat meer gepresleerd worden. Men moet den afkeer van de stadsarbeiders tegen den landarbeid overwinnen. Ook in ander op- zichl laat de samenwerking te wenschen over, op het eene landgoed is soms over- vdoed van arbeidskracht, terwijl de akkers van de nabijliggende hoeve braak liggen, bij gebrek aan person eel. Organisalie alleen kan hicr verl>etering brengen. Dan klaagt het blad over een tekort aan machines, een gevolg van het feit, dat het vervaardigen van mac.hinegeweren Chans meer oplevert dan het maken van ploegen, maaimachines enz. 'Wanneer het particulier initiatief nieL vol doende blijkt, is algeheele organisalie het eenige redmiddel. Het argument van de ondernemers, dat ingrijpen van staatswege onnoodig is, dat de hooge prijzen van zelf tot intensieven ar beid pri'kkelen, is door de ervaring gelogen- straft. TEE NEUZEN, 11 Febr. 1916. Het weerbericht van het meteorolo- gisch instituut te De Bildt van heden luidt als volgt Hoogste barometeistand 761.1 Haparanda. Laagste barometerstand 750.0 bij Riga. Yerwachting tot den avond van 12 Febr. matige tot hrachtige zuidelijke tot zuid- westelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken met kans op vegen of sneeuw, later wel licht opklarend en iets zachter. Verleening ridderorde. Door Z. M. d°n Koning van Denemarken is bij besluit van 10 Februari 1916 benoemd tot ridder in de Dannebrogorde, de heer A. B. de Meijer, KoninkSijk vice-consul van Denemarken. De cinema-voorstcllmg op gisteravond in de cinema Parisien, ge- organiseerd vanwege het Belgisch Comiteit z/Steunt Elkander" was zeer druk bezocht. De vertoonde films trokken ten zeerste de aandacht. Men heeft het laatste jaar reeds veel gelezen over den oorlog, over de ge- vechten, het leven der soldaten te velde en in de loopgeaven, over de verzorging der gewonden. Alles wat men daaromtrent las, waawoor men zijn verbeelding moest te hulp roepen, zag men hier natuurgetrouw op het doek vertoond. Een en ander had grooten bijval. Naar we vernemen was de bruto opbrengst der vertooning, ten bate van het Roode Kruis gegeven, 113,35, terwijl de gehouden collecte voor de slachtoffers van den waters- nood 30,80 heeft opgebracht. Tol onlspanning der mililairen. Gisteravond werd aan de alhier in gar- nizoen zijnde militaireu door het bekende cornite weder een ontspanningsavond ge- boden. Het cornite' was daartoe in staat gesteld door mej. Jeanne Kielburger, zan- geres, de dames Truida de Groot, violiste, Anna de Groot, pianiste, en den heer Johan de Groot, violist, alien uit Rotterdam, een quartet, dat zich week aan week in het veld bevindt, om op een of andere plaats de gemobiliseerde militairen eene ontspan- ning te bezorgen, door hen te doen ge- nieten van hunne kur.st. Dank zij den goeden naam, dien dit ensemble hier het vorig jaar heeft verworven, was de boven- zaal van het //Hotel des Pays-Bas" druk bezocht. Zoowel de liederen als de nummers voor viool, alles begeleid door piano, werden met groot succes uitgevoerd. Uitbundig succes had het liedje //Ik en mijn wijf van Wierts, waarvan het refreiu zich spoedig liet meezingen, wat met enthusiasme werd gedaan en waarvan dit laatste wel mede oorzaak was, dat het nog eens gebiseerd moest worden. Met het woord van dank, dat de heer Dr. Ten Bruggencate namens het cornite en namens alle aanwezigen aan het Rotter- damsche gezelschap voor den genotvollen avond bracht, stemden alien door een kraeh- tig applaus in. Mobilisatieklanken. Wij vestigen de aandacht der liefhebbers van zang op achterstaande advertentie, van de zangvereening //Mobilisatieklanken", die voornemens is op Woensdag a. s. eene zanguitvoering te geven in de Geref. Kerk, en waarvan de opbrengst is bestemd voor de slachtoffers van den watersnood. Voor de zangliefhebbers. Onder de velen die de tijdsomstandighe- den uit hun beroep of bedrijf riepen en hen naar streken voerde, waar ze anders ver- moedelijk niet zouden gekomen zijn, behoort ook de opera- zanger, de heer Louis vau de Sande, die wegens het onder de wapenen roepen van ons leger Berlijn moest ver- laten, een plaats, waar, naar het schijnt meerdere Nederlandsche kunstenaars hun bestaan vinden. Zoo voerde zijn dienstplicht dezen begaafden zanger, die over een bui- tengewoon krachtig stemorgaan beschikt, naar hier. Daarvan verwittigd, stelde het bestuur van „Ter Neuzensch Gemengd koor" zich aanstonds met dezen heer in betrekking, om zoo mogelijk een optreden van hem alhier uit te lokken. In verband daarmede zal, naar men ons mededeelt, door genoemde vereeniging eene uitvoering worden gegeven, met medewer- king van den heer Van de Sande als solist, terwijl ook nog de medewerking is gevraagd voor aanvulling van den avond met muziek. Het batig saldo der vermoedelijk op 24 dezer te geven uitvoering, zal worden afgedragen aan het cornite voor den watersnood alhier. Eene benoeming. Door den Gommissaris der Konigin is benoemd tot zetter van 's Rijks directe belastingen ia de gemeente Stoppeldijk de heer Th. A. A. Adriaansens ter vervanging van den heer V. Boeding, waarvoor de heer P. de Gijsel eerst benoemd, maar later be- dankt heeft. AXEL. Woensdagavond gaven enkele dames en heeren, waaronder eenige militairen, een soiree-amusante, bestaande in een aantal voordrachten en een tooneelstukje. Er was een goede opkomst en de aan wezigen amuseerden zich kostelijk, waartoe zeker vooral bijdroegen de voordrachten welke zeer komisch werden weergegeven door den heer Groenendaal, humorist te Amsterdam. De uitvoering werd gegeven ten behoeve van de Watersnood-eommissie, aan welke werd overgemaakt de som van 45,06, d. i. de zuivere winst na aftrek van gemaakte onkosten. HULST. Verleden week meidden wij, dat van een Belgischen vluchteling, bij den landbouwer Boone alhier verblijvende, eene fiets was gestolen, waarvan men ten slotte had ge- hoord, dat ze voor den tweeden keer van de hand was gedaan aan iemand te Rilland- Bath. Toen nu de Belg, Boone en de veldwachter van die plaats aldaar bij den bezitter dier Sets kwamen, maakte deze zicb, gegrond of ongegrond, ongerust, en stond ze weer af voor 16, den prijs, dien hij er zelf voor had betaald aan een rijwielhandelaar, die ze van den dief had gekocfat voor 6 BOSCHKAPELLE. In de jaarvergadering van de onderiinge paardenverzekering alhier bleek, dat de 14 leden hadden verzekerd 54 paarden tot een gezamenlijk bedrag van f 25710. In plaats van het bestuurslid G. van Laar, die niet meer in aanmerking wenschte te komen, werd gekozen de heer Gv. Campen. Aan 't bestuurslid P. A. StallaertPer- daan werd volmacht verstrekt om naar goed- vinden de eventueele doode paarden te ver- koopen. ST. JANSTEEN. Het kind van L. Janssens alhier, viel Woensdag van den zoldertrap en werd met geschonden hoofdje en voor dood opge- nomeu. Door begieting met koud water, werden eindelijk de levensgeestea opgewekt en raocht men er zich in verheugen het meisje te zien herleven. Het bevindt zich thans in beterschap. Het gemeeutehuis albier zal eene heele verandering ondergaan. Men is reeds be- gonnen met het werkhet zal naar de eischen des tijds worden ingericht. KOEWACHT. Het R. K. kerkbestuur alhier heeft van de Duitsche Commandantuur bericht ge- kregen, dat de Duitschers alle goederen, welke zich in de kerk op Belgisch grond- gebied bevindeu, over de grens zullen geven, zoodra het bewijs geleverd is, dat deze goederen werkelijk aau het Nederlandsche kerkbestuur toebehoort. STOPPELDIJK. Donderdag werden in het cafe van den heer BormIJsebaert door notaris Yan der Moer van Ter Neuzen publiek verkocht de onroerende goederen, nagelaten door wijlen Jac. van Leuven. Ze werden toegewezen als volgt Koop 1 aan J. Adriaanssens te Groenen- dijk voor f 3830. Koop II aan G. van Campen te Bosckkapelle voor 550. Koop III aan Jac. van Leuven te Sluiskil voor 200. Koop IY aan J. A. Staal te Stoppeldijk voor 850. Koop Y aan J. de Bock te Zaamslag voor 580. Het eerste deel van Koop VI aan P. Warrens te Ossenisse voor 1720 en het tweede deeJ aan Mej. Wed. P. v. Leuven te Stoppeldijk voor 545. Koop II tot en met VI zijn de sommen per gemet. Heden werd naar Groningen vervoerd de 3jarige kapitale heogst, door de ge- broeders Adriaansens verkocht voor het peuleschilletje van 9000. Zoo'n beestje fokken brengt nog aarde aan den wal. De rechtbank heeft in hare zitting van 11 Februari 1916, de volgende vonnissen uitgesproken J. D., oud 14 j., J. G., oud 11 j., L. C. de F., oud 12 j., alien te Ter Neuzen, zijn wegens diefstal veroordeeld ieder tot 10 boete of 14 dagen tuchtschool. A. de C., oud 45 j vlaswerker, ver- blpvende te Ter Neuzen, thans gedetineerd, is wegens alsvoren veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf, met vermindering der pre- ventieve hecht. A. de C., oud 45 j., vlaswerker, ver- biijvende te Ter Neuzen, uit anderen hoofde gedetineerd te Middelburg, is wegens als voren veroordeeld tot 1 maand gevang. G. S., oud 47 j.. koopman te Ter Neuzen, is wegens eenvoudige beleediging veroordeeld tot 20 boete of 20 dagen hecht. A. J. de P., oud 54 j., veldarbeider te Groede, is wegens heling veroordeeld tot 1 week gevang. J. Y., oud 31 j grondwerker te Clinge, is wegens poging tot verboden uitvoer ver oordeeld tot 14 dagen gevang.met bekrach- tiging van het verstek-vonois. P. K., oud 23 j., opkooper te Breskecs, is wegens heling veroordeeld tot 3 maanden gevang. Heden werden de navolgende zaken behandeld B. G., oud 29 j., veldarbeider, wonende te Oostburg, gedetineerd, werd beklaagd dat hij te IJzendijke 1°. op 15 Nov. jl. met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordeelen, door opzetteiijk valscbelijk te beweren boomenkoopman te zijn, L. C. de Koene, logementhouder, heeft bewogen tot afgifte van spijs en drank. 2°. Op 13 November jl. opzetteiijk een rijwiel, toebehoorende aan C. de Jonge, althans aan een ander dan hem beklaagde, hetwelk hij van gemelden De Jonge ge- huurd had en krachtoris dien huur onder zich bad, door dat rijwiel in pand te geven, wederrechtelijk zich heeft toegeeigend. Yoor het eerste feit was deeisch vrijspraak, voor het tweede 3 maanden gevang., onder aftrek van het voorarrest. De verdediger Mr. C. Evers, pleite vrij spraak voor beide feiten. A. M. S., oud 78 j., wed. W. W., wonende te Kuitaarc, werd ten laste gelegd dat zij in den nacht van 6 op 7 Januari 1916 te Knitaart, gemeente Hontenisse, ongeveer 5 K.G. bruine boonen, toebe hoorende aan P. F. de W., heeft wegge- liomen, met het oogmerk van wederrech- telijke toeeigeniDg. Eisch voovwaardelijke veroordeeling tot 10 boete of 10 dagen hecht., met een proeftijd van 2 jaar. S. P. v. d. H., oud 36 j., metselanrs- knecht, wonende te Ter Neuzen, werd ten laste gelegd dat hij op 27 December 1915 te Hoek een kruiwagenswiel en een daarbij behoorende as, toebehoorend aan de ge meente Hoek, heeft weggenomen met het ooguacrk om zich dat wiel wederrechtelijk toe te eigenen. Eisch 1 week gevang. De kaarlle|(sler gaf de oplossing! Iemand te Nieuw-Buinen, zoo verlelt de „Asser Crt.", was smoorlijk „verkikkerd" o,: de dochter van zijn buunman. Zonder haar was voor hem de aarde woest en ledig en het leven een ondraag- lijke hiiSt. 't Ongelukkigsle was, dat liet blonde buur- meisje in de laatste dagen niets meer van de liefde wilde weten, die zijn boezem zoo verLerend deed liijgen. En al zijn pogingen, om de oorzaak van die plotselinge veran dering in liet hart van zijn aangebedene te ontdekken, laidden tot niets anders dan lot de wreede pertinente verklaring van ;j't wiel it"„Heurst nou, ja wel; 'k wil d'r niks meer van watten!" Voor de totaal kapotle vrijer voor goed uil dil ondertinaansclie tranendal scheidde, eerst nog naar „'t wikwief" (kaartlegsler). En toen hij vandaar terugkeerde, wist hij er alles van: Er was een medeminnaar in liet spel, dien hij in het oog moest houden, zpo luidde het orakel van kaarl en koffie- dik, en die belager komt over het water. Meer kon ,,'t wikwief" er niet van zeggen. Maar hij wist genoeg. Dat was natuurhjk die lange scharmin- kel van he! Noorderdiep, die gedurig over de brug voor liet liuis van buurman bij zijn harledief kwam praten. Tweede bedrijf. Zalerdagavond 7 uur: De vertoorndie aninnaar in de nabijheid van buurmans liuis achter een aardappel- kuil. 't Is duisler. Verliefde oogen zien scherp. Aan de overzijde der vaarl nadert een lange, donkere geslalte. Daarna zware klomp- voetslappen op de brug. Daar is-ie tegen de kuil. Verwoed spring! de vrijer plotseling uit zijn hinderlaag, grijpl den niets kwaads ver- moedenden wandelaar aan en zegt: „Staarven zest onder mien handen!" Maar hij heeft buiten den waard gere- kend, want hij heeft zicli leeiijk vei-gist: inplaats van dien vent van het Noorder diep, die hem een beentje wilde lichten, heefl hij den vader van liet meisje zel fite heeft hij den vader van liet meisje zelf te pakken, die volstrekt niet met zich laat spolten en die hem door een flink pak slaag duidelijk aan zijn verstand brengt, d;at hij nooit of te nimmer meer de kans zal hebben, tegen buurman schoonvader te mogen zeggen. Een noodloltige vergissing! In Duiiische gevangenschap. De zoon van een bekenJ cargadoor te Rotterdam, die begin Augustus van liet vorige jaar naar Noorwegen was vertrokken ter behartiging van eenige zaken der firma, en begin December d.a.v. terugkeerde over Kopenhagen, werd le Warnemiinde door de Duitschers gearresteerd en gevangen gehou den. In de „N. R. Crt." komt een lang ver- haal voor van zijn wedervaren in Duitsche gevangenschap. Het volgende is er aan ont- leend De douane te Warnemunde had hem de gebruikelijke vragen gedaan en ging daarna over tot het onderzoek van zijn koffers. De reiziger bemerkte toen, dat een daarbij te- genwoordige persoon in politiek een opmer- king maakte aan een soldaal, die daarin aanleiding vond zijn bagage op een onge- woon-nauwkeurige manier te visiteeren. Dil duurde zoo lang, dat hij ten slotte de laatste reiziger was met wien de douane zich onle- dig hield, en toen hij zich vervolgens in een ander vertrek van zijn kleederen moest onl- doen, en ook die aan een nauwgezet onder zoek werden onderworpen, vertrok de trcin naar Hamburg, en werd onze landgenool ©enigen tijd daarna onder geleide van een onderofficier naar Berlijn gebracht. Te Berlijn voerde men den gearresteerde naar een gevangenis, waar liij van af 10 December in een eel werd opgesloten, en waar hem gevangeniskost werd voorgezet. Hij bleef daar geheel geisoleerd van de bui- tenwereld, en op zijn herhaalde vragen aan den commissaris van politie, op wrelke gron- den zijn arrestatie liad plaats gehad, wera hem ten slotle geantwoord, dat men hem verdaclil van in Engelsehen dienst te slaan. De gevangene schreef verschillende bric- ven naar huis, naar den Nederlandschen gezant te Berlijn, naar den Minister van Oorlog hier le landie, totdal men hem ein delijk na vier weken opsluiting beneden riep, en hij daar jhr. Clifford Ivocq van Breugel, gezanlschapsraad hij hel Neder landsche gezantschap, vond. In tegenwoor- digheid van den politic-commissar is mochl hij met jhr. Chifford spreken, ecliter niet over zijn zaak. De heer Chifford deelde hem mede een brief tehebben ontvangen van zijn familie, waarin hem verzocht was den gevangene een bezoek te brengen. De laat ste verzocht hem aan Dnitsch geld le hel- pen, en hem lecluur te willen verschaffen. Daarna vToeg hij den bezoeker of deze wel licht iets voor zijn zaak kon doen, waarop de commissaris onniiddeUijk tusschenbeiae kwam. Eenigen lijd later ontving de gevangene het geld, en kon hij zijn eten nu tenminste uit de stad laten komen. Het was vrij goed, maar de hoeveelheid was, in spijl van den prijs, bijna 3 gulden per dag, onvoldoenae. Ook boeken bezorgde liet gezanLscliap hem, en de autoriteiten vergunden hem zelfs Fransche boeken te lezen. Van zijn medegevangenen vernam onze landgenool, dat zij hel Hollandsche gezant- schap op hooge waarde schatten. Zij roem- den de werkzaamheid van het gezantschap, en beweerden dat 't flinker en beter optrad dan de andere gezantschappen van de on zijdige Landen. Onze landgenool is evenzeer overtuigd, dat onze gezant. baron Gevers, al hel mogelijke voor hem heeft gedaan, en dat hel ook aan diens bamoeimgen, te zamen met die van de firma aan het hoofd waarvan zijn vader staat, en die vele en goede relaUes in Duitschiand heefl. te dan- ken is, dat hij niet nog langer van zijn vrij- heid is beroofd. Eindelijk werd hij voor den commissaris geleid, die hem een stuk voorlas, waarin stond, dat hij onlslagen werd. De commissa ris deelde hern tevens made, dat men geen bewijzen tegen hem had kunnen vinden, maar niettemin niet overtuigd was, dat liij niets had gedaan. Men zou hem daarom over de grenzen zetten, en verbood hem, voor den verderen duur van den oorlog, zich in Duitschiand op te houden. De langdurige, eenzame opsluiting in een klein hok, de eindeiooze lange dagen en liachten, die nog langer worden naarmate de gevangene den slaap slechter kon vaiten, omdat hij ten slotte uitgeslapen geraakt; de voortdurende moreele pijniging, de lie- handeling also! hij een misdadiger is, de drukkeude, steeds meer drukkende onzeker- hcid, het eeuwige denken en ovcrdenken, liet gevangenis leven, waarvan de nachten nog meermalen verstoord werden door de wilde aanvallen van de opgeslotenen, wier zenuwen lien de baas werden, en niet het minst de schrijnende zekerheid, dat er niets, niets, hoegenaamd niets was, dat een derge- lijke bejegening ook maar eenigszins zou kuimen rechtvaardigenterwijl de gevange ne niet bij machte was zelfs het geringste tol zijn verlossing bij te dragen, liebben het zenuwgestel van onzen landgeooot aan- getast, zoodat hij tot het doen van een ge- regeld verhaal van zijn ervaringen dan ook niet in staat was, zich ook niet sterk ge noeg gevoelt zijn dienstplicht bij de land- weer, dien liij nog eenige weken moet ver- vullen, te kunnen waarnemen, en in de eersle plaats rust noodig heeft om weer ge heel de oude te worden. Bij zijn ontslag heeft liij den commissaris verzocht, hem nu eindelijk eens te zeggen. op grond waarvan hij gearresteerd was. Daarop heeft hij de mededeeling ontvan gen, dat de commissaris dan namen zou moeten noemen, en deze dit niet kon doen, omidal liij die personen dan zou compromit- teeren. De eigenlijke rcden van zijn arrestatie zal hij dan ook wel nooit le weten komen. Een regen-fafarikanl. Dr. Balsilie, een geniaal Australier, heefl een iielangrijke vinding gedaan. Hij is in staat, kunstmalige regen in elke gewenschte hoeveelheid te produceeren. Een kabelbal- Lon, die zich bevindt op een hoogte van 2000 M. moet een electrisclie ontlading ver- oorzaken, dus een kunstmalig onweer met een overvloedige regen. Altijd, aid us rede- neert deze practische meteoroloog, is er wa ter in de almosfeer. Zonder water in den dampkring zou geen leven mogelijk zijn. Welaan, haal er dan wat nil als ge het noo dig hebt. Hoe de onweerniaker nu precies te werk jaat, weten wij nog met. Het schijnen nog proefnemingen te zijn. Maar de Australisclie Ministers lieliben vertrouwen in den meteo roloog en zijn vinding en steunen hem fi- nancioel. Verder verklaart nog de uiitvinder, dat hij vanuit zijn regenstation ook depressies kan laten ontstaan en vergaan, zoodat liij stor- men kan verhindei'en. Dat lijkt ons toch werkelijk al te mooi. Maar enfin, wij zullen afwachten. Wellichl, dat liij ook nog eens hier te lande een weer- fabriek opent. Allen hopen we, dat hij hier dan maar niet al te veel wind zaait, als hij hier niet genoeg kan verdienen, want storm is hier al genoeg. Honderd-negentien kogelwonden. In een hospitaal te Tiverton wordt op het oogenblik een jouge korporaal verpleegd, die 119 kogelwonden heeft. Bijna al de kogeis zijn reeds uit de wonden verwijderd. Sehip in brand. Maandagocbtend is er door onbekende oorzaak een hevdge brand uitgebroken aan board van het Engelsche wachlscliip Peel Castle in het Nauw van Calais. Mijlen in den om trek was de zee door de vLammen verlicht. Yan Dover uit werd hulp gezon- den, doch de bemanning van de Peel Castle, u.it 100 koppen bestaande, moest het schip verlaten. Toen liet vuur door lichters was bedwongen, werd liet schip naar de kust gesleept. Midscheeps is groote schade aan- gerichl. Kcusachtig geschnl. Het eersle van de reusachtige kanonnen, die de Amerikaansche kust tusschen New- York en liet Panama-kanaal moeten verdedi- gen, is dezer dagen in de haven van New- York aangekomen. Het is en hierop zijn de Amerikanen bijzonder trotsch het grootsle kanon, dat ooit gemaakt is. Zeven van dergel ij ke geweldige monsters zullen op- gesteld worden op de verdedigingswerken bij den ingang van liet Panama-kanaal. Voor- loopig blijft liet nog een geheim, hoeveel van deze soort kanonnen op andere plaat sen zullen worden opgesteld. Men vermoedt, dat New-York 18 kanonnen zal krijgen, San Francisco 10, Boston 8, enz. Tegenwoordig zijn de kusten beschermd door 180 m.M. ge- schul, maar dit geschut is allang niet meer voldoende en een modern slagschip zou buiten het bereik kunnen blijven van dit ge schut en loch een groot gedeelte van de stad NewyYork in elkaar kimnen schieten. De draagwijdte van de nieuwe 400 m.M. kanonnen overLreft idie van de pude 180 m.M. met 13 K.M.De oude kanonnen zijn 12 M. lang, de nieuwe daarentegen 15 M. De oude wegen 57 ton en de nieuwe 130. Waar vroe- ger een projectiel van 150 K.G. 21 K.M. ver gescliolen werd, wordt thans een pro jectiel van 1080 K.G. 33 K.M. ver geslin- gerd. Hel projectiel van dit nieuwe kanon is bijua zoo grool als een voiwassen man en ten slotte is nog te vernieiden, dat na 50 schoten een dergelijk kanon niet meer bruik- baar is. Een rijwiel voor eenbeenigen. in een der mediscbe tijdschriften ver tell de chef van liet ortliopaedische hulp-hospi- taal in Freiburg van een nieuw rijwiel. riot er op berekend is, om door eenbeenigen ge- iiruikt te worden. Het is voorzien van een treeplank-conslruclie ter voortbeweging, wat liet voor eenbeenigen bruikbaar maakt. Ook bezit het rijwiel nog een derde wieltje, dat liij liet opstijgen en afstappen den groaul raakl, terwijl het bij het rijden wordt op- gelichl. Daardoor wordt het op- en afstap pen heel gemakkelijk en kan men op het rijwiel blijven zitten, ook als het stilstaat. Spaanscfie kranlen krijgen gebrek aan papier. Dil Madrid wordt gemeki, dat de Spaan- sche r'egeering tracht houtpulp, de grondsiof voor het bereiden van krantenpapier, uit Zweden te ver krijgen. Slagen deze pogingen niet, dan zullen de Spaansche courantem haar fonnaai kleiner moeten maken of op- houden te verschijnen. Kleiuere couranlcn. De „Daily Chronicle" deelt mede, dal alle co ur an ten in Engeland zullen moeten ver- kleind worden, omdat de invoer van papier en liouLslijp zal beperkt worden. Het is nog niet vastgesteld, hoeveel zij kleiner moe ten worden. Er wordt gesproken vanOOpCt., maar de pap ierin d us trie en de pers willen hel maximum op 25 pCt. gesteld zien. Tengevolge van dezen maalregel zullen er natuurlijk minder werklieden in de betrok ken indusirieen noodig zijn, zoodat zij voor andere werkzaamheden beschikbaar komen.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 6