r (te In een nacht I AFBEAAK. Kerkboeken en Bijbeis u Zit- en Siaapkamer. Ruhr-Kachelkolen so Ruhr-Kachel- en Smeekolen, Aloys Adriaansens-Buijsrogge. 32 Poetst VI as. HEERENHUIS, 3 JACHTHONDEN een Camion of Veerwagei 0ESTERS Coop. Roomboterfatoiek Hontenisse Aanbesteding. Mede-Landtouwers Ongeloovigen. Slooperij. Een dubbel stuk SUNLIGHT ZEEP AmbacMsschocl voor Hulst en Omstreken. tot hiertoe onveranderd. besparing van huishoudgeld. H. Kaesehaegen- Van Hecke, pif- II koopt SBfl" LOSSI grot Firma J. VAH ROMPU. In tossing tot Woensdag 16 Februari a. s. sen lading prima kwaliteit grove voor rekening van Wilde KoiiijRen- en Hazenvellen. Ussesfen - Heeschheid. e fe Ls VAN WAESBERGHE-JANSSENS Prima ROOM BOT ER, ZEELAND1A" BELDEROK. BEH AN GERIJ. CONST. C. NOBELS, Noordstraat. a IS. ADRIAANSENS, TE KOOP GEVRAAGD TE KOOP: aanbesteed: iF.Ad'.RlCHTER&t" Rotterdam.' G E V R A A 0 D ongeveer 700 ton Afbraak Firma P. J. van de Sande, Ter Neuzen. Ondanks de oorlogsduurte, bleef de prijs der Het dagelijksch gebruik van MAIZENA DURYEA in plaats van andere artikelen waarvan de prijs verhoogd werd, is dus een I Stationstraat, Sas van Gent, (Holland) Borluutstraat 3, Gent, (Bejgie). REPARATIE en AANK00PEN met 2 jaar garantie. P. DOFFEMONT-Hulst. Steeds voorhanden: Zeematerialen, Bochtstijlen, Eiken Staken, Sparrepalen, Oekgeeren en Latten, enz. een lading prima Ook verkrijgbaar geklopte Cokes, Anthraciet, Engel- sche Schep- en Stukkolen, alsmede prima Duitscls Sm©ekolen. TER HEITZEN, Febr. 1916. P.S. Tevens verkrijgbaar ANTHKAOIET, EIV0RM- BEIKETTEN, ENGELSCHE KOLIN en COKES. WAL300RDEN, 8-2-16, Uwe schoenen MAMJEFIEK is de naam. MAGNIFIER is de glans, Wed. Meijer L. Wolff, Meppel. TE KOOP: Dageiijks versche HOTEL CENTBAAI, HULST en TER NEUZEN, houdt 'sZaterdags Zitdag te AXEL. TJED ICIjOOSTElF^ZIA.IsrJDES. uitsluitend onder Rijkscontrole, De Directenr P. J. R. DAMSTE. Complete Meubileerinrichting Woonhuizen en KantorenS IMEUBELEN, p GORDIJNSTOFFEN, enz. Stoffeerderij en Beddenmakerij. 'j Door den Architect L. DE BRUUNEte Ter Neuzen, zal namens zijn principaal op Maandag 14 Feb". !9I6, 's nam. 3 uurin het Hotel „Den Appel" bij den heer De Boy te Ter Neuzen, worden Elet verbonwen van het perceel no. 13 ami de Korte Kerkstraat te lev Neuzen. Iste perc. Metselwerk. 2de n Timmer- en IJzerwerk. 3de Loodgieterswerk. 4de Glatf- en Verfwerk. Bestek en teekening liogeri ter inzage in het bestedingslokaal en zijn a j 1,ver krijgbaar bij den Architect vooruoemd. Wegens den hoogen prijs -van het Stroo, koop ik Turfst^ooisel. Zij die genegen zijn hieriri mede te werken, daar men, eene groote lading koopende aan- merkelijk voordeel op de vracht kan behalen, tot voordeel van hen die er gebruik van maken, worden verzocbt daarvan voor 20 Kebvuari a. s. mededeeling te doen aan ABB. DE KOEIJER te Sluiskil. Is de erkenning door vakmenschen van de superioriteit der Gedezaif tegen likdoorns niet bewezen, door het feit, dat velen hare rerpakking nabootsen Dit alleen zegt immers meer, dan alle rijmlerij, prijs Gedezaif 30 cts. Verkrijgbaar bij de voorn. drogisten. Te Axel bij F. Dieleman. 10 PAIN-EXPELLER^0 Ruim 35 jaar door millioenen Te Ter N.uzeh bijP. SIMONS- VAN DER PE1JL, J. J. KENSE, Wed. A. v. OVERBEEKE- LEXJNIS. Weigert beslist Pain-Expeller in Duitsche rerpakking. 25 THERMO-TABLETTEN uwe heeschheid en keelpijn. Zij zui- veren de mondholte, lossen slijm op en gecezen uw hoest. Verkrijgb. in doozen a 25 en 40 cent bij Apoth. en Drogisten. Te Ter Neuzen J. J. KENSE, Markt 9 en J. VANEIJSDEN, Noordstraat; te Hulstfa Wed. P. BORGHST1JN te Axel C. B. ANTHEUN1S; te KoewachtJ. v. MOSSEVELDE v. Botjchaute. Fabrik. A. Mijnhardt, Pharm. Fabr. Zeist. door heer, zijn bezigheden bnitenshuis heb- bende, voor den prijs van pi. m. per week. Brieven onder motto „pensionbureau van dit blad. Bij P. DE WAEGENAERE, Mr. Met- selaar te Sas vail Gent, is verkrijgbaar van vestingmsjpen, dienstig voor alle Waterstaatswerken. Voor regenbakken, zee-, rivier- en gewone sluizen, kelders enz. is dit onmisbaar materiaal. Stationsweg. Ter Neuzen. In- en ^erkoop van gebruikte Hjoutwaren enz. SPECIALITEIT in het maken van Keeten. Aanbevelend, P. PLATTEEDW. fijn gesneden en in liter kokend water opgelost, geeft de BESTE en ZUIVERSTE ZAC31TE ZEEP, die dan nog geen ZES cent per POND kosL Zoolang de voorraad strekt ook nog te bekomen voor S ©m» S31 age si!twee kieurkaarten. Voor 45 cntnislagen s een, 78-: teee, en vtssr 180, dl*ie Zakper*tefeuiSlea (aan een adres te verzeuden). De iusehrijring van nieuwe Leerlingen zal zijn opengesteld tot en met 6 Wlaart «s, a., op alle werkdagen van 8—12 urev.m. en van V/2dure n.m., aan het sehoolgebouw. Opleiding wordt verschaft aan Timmerlieden, Smeden, Huis- en Decoratiescbilders, Machinisten, Stokers, Machine-bankwerker3 en Metaaldraaiers Namens het Bestuur, VAN BEUZEKOM, Directeup. 30 en het goedkoopst uwe Horloges, Goud- en ZiIverwerken bij Horlogemaker, JDijkstraat 92. 1V8&USLEN van oud Goad, Zilver en Bloedkoralen tegen hoogste waarde. een genrseubiSeerde Adres Bureau dezer Courant. Groote partjien Schriftelijke offertes te zenden aan R. NOLSO N, TER NEUZEN. is je Geneesmiddel dat na het kalven het navuil doet afkomen. Prijs per pak jf. 1.20 (goed voor 8 Liter.) fabrikant Fa.G.LOG6ER.Dordrecht. ALOM VERKRIJGBAAR. VerkiijgbaarTer Neuzen: J. vai de Ree-TazVaar Axel: Fa F. Dieleman Groenendijk (Hontenisse): P. Wa|. lemsGraauwP. van Boven Hoei 1. R. deFouw; Hulst: Ea Wed. Edmoii Janssens; Koewacht: Aug. van Mow velde Lamswaarde Gebr. De Schrgve;; OssenisseP. ValkxPhilippim Wed. P. F. do KousemaeckerSas Dan GentAdolf van LoySluiskilE. rc Doeselaere Stoppeldijk (Bapenhurg) C. van KampenPauwels Westdorpt Wed. J. Dierikx Zaamslag F. C. Wisse Zuiddorpe: E. A. Waelput. De Hoestpillen van Apotheker BOOM genezen spoedig Hoesten en HeeschheJ Deze pillen maken spoedig de slijm los en zijn gemakkelijk in te nemen. Prijs pt flacon 60 cent. Verkrijgbaar in de meeste Apotheken en Drogistwinkels. Verkrijgbaar <e Ter Neuzen bij J. J. Kbnse te Axel bij M. Shies—Meulbeoek 's-Gravenpolder bij J. O. Dixhooen te Bulst bij J. B. de Bedyn. uiisiy itend met JUotn vefknjgbaap. Fabrikante: 19 40 II. Larad, in hooge culluur zijnde voor vlas te hiiurook ZssasShawei' te verkoopen. Administrateur TH. PIJLS, Pepinshof, Echt (L.) een goed omlerkoudeu staande op een der beste standen van Ter Neuzen. Te bevragen bij Mej. E. VAN LEEUWAARDFN,Noordstr.96TerNeuzen. (Duitsche staande), bij C. ZEGERS, Ter Neuzen (Scbans). J. J. YERLINDE— HOEBE, Havenstraat. Ter Neuzen. Z". draagvermogen 2000 K.G. I*. Z. WEEMER, Borssel No. 128 Markt, TER NEUZEN. Koopt en verkoopt wissels, cheques, vreemde bankbiljetten en munten tot voordeeligste koersen. Geeft voorschotten in rekening-courant. Neemt gelden op in rekening-courant (a deposito). Incasseert wissels en ander handelspapier op binnen- en buitenland. Belast zich met het bezorgen van hypotheken op landerijen, huizen en scbepen. Koopt en verkoopt effecten op alle binnen- en buitenlandsche beurzeD. Vevzilvert coupons en aflosbare stukken. Sluit alle voorkomend<» soorten van verzekeringen als op het leven, tegen brandschi diefstal, ongelukken, hagelscbade enz. enz. (Inlichtingen en tarieven ten kantoi verkrijgbaar). Belast zich met alle'bankzaken in den ruimsten zin des woords. Te TER NEUZEN franco thuis bezorgd door 8. VAN REES, R, SCHEELE Hzn., J. D. THIELMAN-BAUWENS, W. ROSTER en Firma VAN 0VERBEEK E-LEI MS. STOOMMEUBELFABRIEK VAN ROO van 48 in i RHoderne, Oud-Hollandsche en Engelsche stijlen. Buime voorraad in allerhande m Levering franco. Prijsconrant gratis, Agent te Ter Neuzen: EGEN RHEUMATIEK <f> EN VERKOUDHEDEN JiCHT-EN RHEUMATIEKLIJDERS MET SUCCES GEBRUIKT VERKRIJGBAAR IN FLESSCHEN VAN 55c., 80c. EN {1,3080 H.H, AP0THEKERS EN DROGISTEN MAIZENA OURYEA ST III? MANJEFIEK. a a MIDDELBUFLC X HARI NO PLAATS.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 4