JIKGENS Pink Pillen Ssetenbond to Z&amslag. Bericht van Instel. Bericht van Instel. PrSamp met de Maan Prijstaji net de Jaskaarl HAN D A LEN, FUNSTE-PLANTENBBTER T 46M6IM Hoogwatergeti] te Ter Neuzen MAAGPIJNEN. Voor de 5 c.M. buizen 26,- per 1000 franco voor den wal. Voor de 4 c.M. buizen 23,- per 1000 franco voor den wal. op Zondag den 13 Februari a.s. GEWIENGDE BERICHTEN. ADVERTENT1EN. D A G E N. Algemeene Vergadering op Don derdag 17 Februari a.s., desna- middags 2 ure, ten huize van mej. de Wed. Jac. Platteeuw te Zaamslag, voor de leden die bunne beeten hebben opgegeven. TANDARTS, 3ronwerijstraat (hoek Havenstr.) Ter Neazec, •3 dagelijks te consulteeren van 912 en van 2 —4 uur. Plaatsen van Kunsttanden ea Gebitten. Behandelen van Mond- en Tandziekten. VERBLIJF op Maandag 14 Fe bruari 1916, nam. 21/, uur, in de herberg bewoond door dbr. P. J. Vermeersen, buiten de Gentsche Poort te Hulst. Notaris DUMOLEYN. De 7.94.02 H.A. (17 gemet 246 R.) Bouw- en Weiland eneenigEizen- bosch in den Karnemelkpolder, gemeente K o e w a c b t zijn d.d. 7 Februari 1916 ingesteld, als volgt: Koop I. 3.13.80 H.A. Bouw- en Wei land met pl.m. 77.20 aren Elzen- bosch op slechts 3700,—. BOOMPRIJS 412,50. Koop II. 90.70 Aren Weiland en Bouwland en 32.60 Aren Elzenbosch op slechts 860,—, BOOMPRIJS 150, Koop III. 1.38.80 H.A. Bouwland en 31.60 Aren Elzenbosch op slechts 1400, Koop IV. 69.90 Aren Bouw- en Wei land en 31.60 Aren Elzen bosch op slechts /710, TOESLAG op SVIaandag 21 Fe bruari 1916, nam. 3 uur, in het hotel //Het Bonte Hert'', bij den heer L. J. Brand te Hulst. Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris Dumoleyn te Hontenisse. Gelden zijn op bypotheek verkrijgbaar. Notaris DUMOLEYN. (BIEDE IV), bij Wed" Ju DE RUIJTER, Kanaal- dijk, Ter Neuzen. 2 extra prijzen. Begin 51/, uur. (BIEDEN), op Zondag SCS Februari a. s«. Yooruit 5,-. 2 extra prijzen. Begin 4 uur. f'salaris terug te l>etalen. Hij ziet ook in, dat liel dan noodig is, tie zaak nog aan le houden. De lieer Van Nes: Tot na de mobilisatiel i De heer De Jager: Dat geef ik gewonnen. De heer Van Nes deelt nog mede, dat in lie! geneeskundig lijdschrift ten zeerste wordt geklaagd over het gebrek aan genees- kundige linlp, op vele plaatsen, lengevolge van den militairen dienst van vele doktoren. De voorzitter merkt op, dat er 11 u nevens het voorste! van burgemeester en wethou- ders een voorstel is van den beer D. Scheele, am met de oproeping voort te gaan, doeli alleen voor Sluiskil, en een voorstel van den heer Van Nes, die helzelfde wenseht, maar de oproeping wil uitstellen tot later. Dit Iaatste voorstel is gesteund door den heer De Bruijne. Wordt het nog verder gesteund? De heer liijke verklaarl, dit voorstel ook le steunen. De heer De Jager is daar ook wel voor, niaar wil er dan aan vastknoopen, dat er met de besturen der omliggende gemeenten over zal onderhandeld worden. De beer Van Nes Wil aanhouding, omdat 1 hij geen kans ziet, nu iemand te krijgen. De heer I). Soheele zou ook genoegen wil- len nemen met aanhouding, opdat eerst eens met de betrokken gemeentebesluren hierover kan worden geoonfereerd, en dan in de vol gende vergadering een besluit nemen. De voorzitter meent, dat dien wensch, be- treffende ondevliandelingen, niet in een voor stel behoeft Le worden vastgelegd; laat men over de hoofdzaak beslissen; het andere kan als wensch te kennen worden gegeven, waannede burgemeester en wethouders dan zeker wel rekening zullen houden. Hij vraagt tlianis, of nog iemand het woord wenseht over het voorstel van den heer Van Nes. om een geneesheer op te roepen voor Sluiskil, doch daarmede te wachten tot na de mobili&atie. Nieonand vraagt het woord, waarna dit voorstel met algemeene stemmen wordt aan- genomen. De heer De Jager vraagt, of nu de noo- dige stappeu hij de andere gemeenlebesturen zuilen worden gedaan. De voorzitter zegt toe, dat burgemeester en wethouders nu de noodige voorbereidin- gen zullen treffen. (Zie verder het Tweede Blad.) De relletjes Le Bergen op Zoom. Men schryft uit Bergen op Zoom aan Let Alg. Hbl. Maandagmorgen is op het Protestantsche feerkbof het lijk van den Rijksveldwachter Van der Pol, die verieden week door een soidaat van de wacht in het woonwagen- kamp op Plein XLII getroffen werd, onder jroote belangstelling ter aarde besteld. De cist was geheel met bloemen bedekt en werd door zijn ambtgenooten van hier en uit Den Bosch, waar hij kort geleden in dienst was, grafwaarts gedragen. Ook de cotnmissaris van politie uit Den Bosch, de heer Van Bunge, en de gedelegeerde van den Regeeringscommissaris van het Belgische vluchtelingenkamp, de heer Van Hasselt, alhier, benevens verschillende militaire auto- riteiten, waren op het kerkhof aanwezig, waar alleen door dr. Van der Meulen een enkel woord werd gesproken. Bij dit droevig geval rijst, schrijft onze correspondent, de vraag of het niet gewenscht zou zijn, dat aan Rijksveldwachters, die in de vluchtelingenkampen dienst doen, ver- boden werd, als ze in functie zijn, burger- kleeding te dragen. Ware de verslagene, toch als Rijksveldwachter gekleed geweest, toen hij bp het hooren van een schot met een revolver in de hand op het tumult afkwam, dan zou die soidaat, die nu in hem het was avond en dus in het kamp schemerdonker een oproerigen Belg zag, niet geschoten hebben. Immigratie. Door den oorlog is het vervoer van land- verhuizers naar Noord-Amerika aanzienlijk verminderd. In het afgeloopeu jaar kwamen 69000 eerste klasse-passagiers minder in Noord- Amerik. havens aan dan in 1914, terwijl de afnemiug voor de tweede klasse-passagiers 170.000 en voor de tusschendeks-passagiers zelfs 508.000 personen bedroeg. Van Europa gingen 20.300 passagiers, naar Europa 294.000. In 1913 waren deze cijfers resp. 1.811.686 en 698.136. Pruimende kindercn! Op een lagere school in ScholerlaiKl nam een onderwijzer hij een 9jarigen Ieerling een pakje zware pruimtahak in beslag. Bij onderzoek bleek, dat deze jongen, op pen morgan, 3/4 van den inlioudopge- pruiind had! (St.) Ook een verdedigingsmirtdel! Te Aalten wilde de grenswaclil bij iemand een onderzoek insLellen in zijn liuis. Men muakte dit hem onmogelijk, door de piin uit de brandende kachel te nemen, waardoor Ivet huis in vol ten rook kwam. Een verloren zoon gevonden! Toen Zondagmorgen, als naar gewoonte. de recherche te Utrecht de logementen na- guig om de daar verblijvelide gas Len te mon- steren, wilden de recherc.heurs even nader Kermis maken met een ingeschreven 18ja- rigen logeergasl in een der logementen in de Oranjestraat. Toen liet jongemensch er de lucht van kreeg, achtte hij liel maar veiliger de vlqcht te nemen, Hij zag leans om op lieL dak van het logement te kronen, klauterde vervolgens over verschillende daken van qangrenzende buizen en kwam ten slotte in den lampen- winkel lereclil van den heer G. van R.. aan de Zandbrug. uit den winkel vluchtle hij de Oudie racht op, docjh was spo-edig idoor de recher- t.he gegrepen, die hem, begrijpende dat er sets niet in den haak was, arresteerde. Bi.i onderzoek bleek, dat onze logeergasl onder een valschen naam logeerde, even- ecus een valschen leeftijd had opgegeven m werkelijkheid bleek te ijn een lGjarig jongmemcli uit 's Hertogenbosch, die on- ge\eer een half jaar geleden door de rechl- bank te ?s HeiTogenbosch voor een of an dere zaak ter beschikking van de 'Itegeering was gesleld. Het merkwaardige is, dat dit veelbeloven- de jongeanensch zich gednrende zes maan- den aan het oog van politie en Justitie lieefl welen le onttrekken. Het gaal thans met spoed naar 's Herto genbosch terug. Een vreeimic geschiedenis. De lieer Ooslvogels te Breda deelt ons liel volgende mede: Ik ben s'inds jaren kooper van de regis- tratie: ik handel in allerlei dingen en doe dus dikwijls een hod naar in lies lag geno- mcn goederen, welke door den ontvanger der Registratie worden verkocht. De ont vanger ken I mij als zoodanig en zendl mij dus geregeld uitnoocMgingen 0111 een bod te komen.doen. Spr. liel ons verschillende van die uatnoodigingen zien, gedrukte kaar- ten, waarop met schrift was ingevuld wat te koop werd aangehoden. Op 18 Januari lieeft de lieer Oostvogels een partij vet gekocht, welke op 19 Januari naar zijn imis is gevoerd. Op 20 Januari komt de politie en neemt de partij vet in heslag. En op 1 Eebruari krijgl de beer Oosl vogels opnieuw een uitnoodiging van den ontvanger 0:111 een bod te doen naar een partij vet. De heer Oostvogels gaat zienen vindt de partij vet, door de politie bij hem in he slag genomen, voor een groot deel in de nieuwe aanbieding terug!!! Dat zou een good zaakje worden voor het rijk. De heer Oostvogels zou zijn gigen waar, door hem op 18 Januari gekocht en betaald, dus lieden kunnen terugkoopenom het opnieuw in beslag te laten nemen door de politie. Want de poli lie waakt. De politie moet zorgen. dat de militaire verordening worde nageleefd en dat nic- mand meer vet in zijn huis hebbe, dan voor zijn dagelijksch gebruik bestemd. Tenzij hij handelaar is in vet. De politie erkenl den lieer Oostvogels als zoodanig niet, dus meent zij haar plicht te doen door partijen vet, bij den lieer O. ge vonden, in beslag te nemen. Maar de ontvanger erkent hem als zooda nig wel. De rijksontvanger noodigt hem uit 0111 te koopen. Neemt zijn geld aan. En omdat hij aan de uilnoodiging van den rijksontvanger gehoor geeft, acht de politie hem strafbaar. Het is een vreemde geschiedenis. Het geval moest hekendgemaakl 0111 te voorkomen, dat er nog meer menschen in loo pen als de heer Oostvogels. (D.v.N.) O orlogss eh oenen De correspondent van het Berliner Tage- blatt te Leipzig schrijft: Er is eenigen tijd geleden gemeld, dat te Hellerab iiij Dresden schoenen zijn vervaardigd zonder leder, die bovendien goedkooper zijn, ter vervanging van de thans zoo duur geworden lederen schoenen. Men heeft met bedoelde schoenen inmiddels nauwkeurige proeven genomen en ze worden thans onder den naam „oorlogs- Laarzen" in den handel gebracht. Het boven- gedeelle is van zwart zeildoek, de binnen- en bnitenzolen en de liakken zijn van dunne houtreepjes gemaakt, die kruiselings op el- lcaar gelegd zijn. „Sequiaih" f. „Seqnah de indertijd hefaamde kwakzal- ver, die, naar men zegt, een groot vermo- gen verdiend en weder verspild lieefL, is onlangs doodarm in een hospitiial te Jo hannesburg op 72jarigen leeftijd gestorven. De menschen van middelbai-en leeftijd en ouder- schrijft de „Tel." zullen den in zijn tijd wereldberoemden kwakzalver nog niet vergeten lieblien, herinneringen aan hem hebben bewaard van komischen of pijnlij- ken aard, ,al naar gelang zij tot de belang- stellende toeschouwers bij zijn seances be- hooaxlen, of het lijdend voorwerp zijner lang niet onscliuldige experimenten waren. Een kwarteeuw geleden ongeveer bezoclit Sequali ons land, orni lijders aan rheuma- tiek le genezen door zijn massage en zijn dure zalf. De faam van z'n roem was vooruitgegaan. En Sequah plachl in de steden, die hij met een bezoek vereeixle, zijn intoclit te doen als een vorst. Hij reed met de vier en was omgeven van een geheele hofhouding, mite- gaders een muziekgezelschap, dat op z'n Amerikaansch fanfares schetterde en mar- schen. Sequah was een klein mannetje, met een intelligent clean shaved gelaat en een sug- gestieve lok over het hooge voorhoofd. Een sympalhieke, innemende verschijning, die de duizenden, die zijn seances bezocli- ten, wist te imponeeren en ie pakken met z'n duivelsch handige welsprekeiidheid. Een tolk vertaalde z'n Engelsch in onze lands taal. Hier in Amsterdam logeerde hij in liel Amstelhotel. Des avonds werd liel vierspan voor z'11 luxueus rijtuig gespannen en dat braclit liem, na een glorieuze „ommeganck" door de stad, naar den Parktuin, waar de stan ces plaats vonden. Duizenden en duizenden wachtLen daar z'n komst en als een populair koning werd hij door de menigte toegejuicht. Hij betrad dan liet podium en ging spre- lcen, nadal de muziek er een Sousa-stem- ming in had gebrachl. Daar sprak hij van zijn wonderbaarlijke genezingm, waarvan heel de wereld sprak, zooals hij bescheiden opmerkte en dan ont- roerde Iiij sentimenteeie zie ten lot tranen toe, wanneer hij beweerde, dal hij al z'n genezingen deed louler uit liefde tol de menschheid, en geld niet verlangde Als 't psychiologisch moment gekomen was, kwamen de lijders op het tooneel. Daar strompelden ze aan, meesl oudjes, op krukken, geholpen door familie en vrien- den, die alles al haddien geprobeerd, en nu bun Iaatste hoop op den wondendokter bad- den gevesligd. Sequah liet vie stalckerds een tijd bun ei- tende a,ail de verzamelde menigte te aan- schouwen geven, maakte allerlei fratsen en grappen en verlelde dan, dat hij tot het be- handelen der patienten zou overgaan. De mise-en-scene was prachtig en de be- Langstelling op het hoogtepmit. Dan schetterde de muziek en achter een scherm wreef en wreef Sequah zijn slachl- offers, diie gilden van de pijn. Maar de schelle muziek doofde de kre- ten Was de behandeling afgeloopen, dan kwa men de patienten te voorschijn. Sequah, de knappe acteur, brak eigenhandig bun kruk ken stuk, verzekerend, dat ze die nooit in huin leven weer noodig zouden hebben. He muziek speelde nu vroolijke walsjes, en de oudjes, dankbaar en blij, dat ze genezen waren, d ans ten en lacliten en maaklen de zoliste kapriolen. Als de seance geeindigd was en de won- derman weer buiswaarts ging, werden de paarden van zijn wagen gehaald en de me nigte trok hem zelf voort. Zoo heel belangeloos was, naar spoedig bleek, Sequah's oplredeu niet. Hij verkocht de beroemde Seqnah-zalf pe- perdiuur en verdiende daaraan wel zooveel, dal hij schatrijk werd. Toen het publiek tot de overtuiging kwam, dat lieel deze rheumaliek-genezing een groote humbug was; dat de genezingen 'niet blijvend bleken, keerde het zich tegen hem en Sequah zal wel juist op den goeden tijd ons land verlaten hebben. Men ging spotliedjes op liem .maken en toen was liet mis. Heb je rheumatiek in je beenen, Of ben je ziek, Ga dan naar Seqnali henen. Die geneest je met muziek. Hel spoorwegongeluk te SI. Denis. De Parijsche correspondent van de Tijd schrijft d.d. 3 Februari Dinsdag 1 Febrari, 's avonds tegen twaalf, beeft te St. Denis een vreeselijk spoorwegon- geluk plaats gehad. De posttrein 110. 502, van Boulogne naar Parijs, zou zonder stop- pen St. Denis passeeren, doch juist op dat oogen'oiik werd een volgeladen goederen- wagen gerangeerd, en werd over het hoofd- spoor gestooten, waarlaugs de posttrein naderde. Een hevige scbok volgde. De locomotief en zeven wagons ontspoorden. Reeds klonken er kreten van smart, toen tot overmaat van ramp de wagons in brand vlogen, de gas-reservoirs ter verlichting van den trein (oud-systeem) voedden bet vuur. Er ontstond onder de reizigers een gewel- dige paniek. Brandweerlieden en troepen snelden toe om de eerste hulp te bieden, en uit Parijs vertrok onmiddelljjk, na tele- grafisch bericht, een hulptrein. Heel de bop van den trein was een massa vormloos ijzer- en houtwerk, waar de vlarn- men doorheen speelden. Achtereenvolgens werden de lyken van twee mannen en twee vrouwen te voorschjjn gehaald, vervolgens de romp van een menschenlichaam, ver- schrikkelijk verkoold en nog rookend, en nog een verminkt Iichaam, waarvan de romp slecbts een arm droeg, waaraan een tasebje. Tot heden vond men 14 dooden en 20 gewonden. Op de plaats van het ongeluk ligt de spoorweg overdekt met stukken ijzer en versplinterd hout. De locomotief is bijna Y-vormig verbngen. De tender ligt dwars over de rails als ware hij het struikelblok geweest voor de wagons, die volgden. Een wagon ligt half weggebrand, nog rookend, een andere staat loodrecbt omhoog en is slechts aan de beschilderde oppervlakte ver- scbroeid, van een derde ziet men nog slecbts het onderstel als samenbangend geheel. Op zij liggen twee wielen tusscben ver- koolde splinters, dat was de goederen wagen die het ongeluk veroorzaakte. Naar de oorzaken der ramp is een ge- rechtelijk onderzoek ingesteld. De stoker en de machinist, die Dog tjjdig van de locomotief konden springen en slechts eenige kwetsuren opliepen, legden de volgende verklaring afOnze trein was veertig minuten te laat. Yolgens de signalen was de lijn vrij. Bij een kruispunt van sporen zagen wij een goederentrein rangeerende trein was veilig op een zijspoor, doch een losgehaakte goederenwagen gleed langs de glooiing van de rails en kwam voor ons. Er verliepen tusschen bet oogenblik dat wij den trein zagen, en den schok geen tien seconden. Een schok gevoelden wij eigenlijk niet. Na een drietal seconden bemerkten wij, dat de locomotief zich niet meer over de rails bewoog en snel naar rechts overhelde. Toen sprongen wij snel op den grond en zagen toen locomotief en tender terugschuiven, terwijl de wagons, onder kreten van smart en schrik der passagiers, in brand vlogen. IJ W.l b 111 ~P~GtLDORR Voorm. Nam. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 17 Vrijdag 18 12 Februari 13 14 n 15 16 10.12 0.48 1.26 1.59 Een slechte spijsvertering is oorzaak van slaperigbeid en zwaarbeid na den maaltijd, van hoofdpijnen, van gevoel van brand, van walgingen en van bartkloppingen. Een slechte spijsvertering verstoort de eetlust, maakt de maaltijden onaangenaam, drukt de hersenen neer, maakt den arbeid moeielijker en bederft alle genoegens. De uitwerking der Pink Pillen tegen de maagziekten is snel en zeker. Zij bewerken merkwaardige resultaten, zelfs in gevallen waarin de ziekte weerstand heeft geboden aan alle behande- lingen. De geneziug, eenmaal verkregen, is blijvend De Piuk Pillen danken aan bare krachtige werking op het bloed en op de zenuwen, dat zij onovertroffen zjjn tegen bloedarmoede, bleekzucht, algemeene zwakte, onregelmatigheden der vrouwen. De Pink Pillen zijn verkrijgbaar a f 1,75 per doos en 9,per zes doozen, bij het Hoofddepot der Pink Pillen, Dacostakade 15, Amsterdam. Voor Ter Neuzen en omstreken bij de Wed. A. van OverbeekeLeunis, VYestkolkstraatvoor Sas van Gent en om streken bij den heer Ad. vanLoy, en verder bij verschillende apothekers en goede drogisten. 'iSSUr** Ondergeteekenden, alle drai- neerbuizenfabrikanten in Noord- Brabant en Zuid-Holland zijn besloten de prijzen der draineerbuizen voor 1916 vast te stellen als volgt FirmaC. A. VERKOUTEREN, J. KOOIMAN, Halsteren. Gebrs. VAN WEEZENBEEK, Wouw. F. DE LEEUW te Halsteren. G. DE LEEUW te Halsteren. C. P. DAVERVELDT, Hoogerbeide. G. VERDUSSEN, Wouw. WOUWSCHE KLEI INDUSTRIE te Wouw. G. A. M. WITTERMANS, Bergen op Zoom. Gebrs. OPPELAAR, Koudekerk a/R. C. M. OPPELAAR, Koudekerk a/R. C. T1LIPPO ZOON, Hazerswoude. H. VAN LEEUWEN, Alphen a/R. Voor koopers bestaat dan tevens gele- genheid op die vergadering de beeten onderhandsch te koopen. Het Bestuur, J. VERPOORTE, Voorzitter. M. DEKKER, Secretaris. De ONROERENDE GOEDEREN, zijnde diverse Woningen met Stallen en Erf, aan de Overdamstraat te Hulst van Mej. de Wed. P. J. JA NSSENS-KRAMERS, zijn INGESTELD als volgt: KOOP 1 op 1500, KOOP 2 a a 1650, KOOP 3 2090,- bij AUG. YAN CLEEMPUTTE, Zandstraat, Sas van Gent.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 3