it GEM on 5 d en verzekerde, dat de school spoedjig eer zou bezocht worden, wat ook gebeurd I it een ander groot gezin diende een j !j urige j on gen, leerling van de 6e klasse, Q 'eneens een tijdlang als koewachler. Nog n derde geval van koewachten kwam voor 1p commissie, maar hier was het al gedaan, en de aansprakelijke persoon voorkwam. 3 Hei talrijkst waren de verzuimen wegens Seldarbeid, ditmaal niet alleen bij an thers buiten de kom. Een werkman, \ve- v lwnaar met 4 kinders, hield deze bijna ;n geheelen zomer nit school. Een lOjarige laap van de 4e klasse verznimde ook vrij ng; de vader was landweerman, en de ldersteoning aan zijn gezin werd on vol- >ende genoemd. Een ander landweerman hreef, dat zijn gezin slechts 1 per dag itving, waarvan dan nog 1,50 per week K>r woninghuur af tmtoest; zijn leerplichtig nd moest daarom wat wintervoorraad zien j te halen. Een veldarbeider had van zijne 11 kinders, aaronder een tweeling, er 10 thnis; zijne erpliclitige kinderen verridhtten daarom b'.nig veldwerk. Een bootwerker, die tegen- •oordig meestal werkeloos zit, had 10 kin- :rs te zijnen laste er waren er 16 ge- eest - -; hij had twee van zijne leerplichtige nderen nog gedurende drie weken noodig. i n wat aardappels op te kappen. Op voor- .iraak van de commissie, is hem door den •hoolopziener 3 weken verlof toegestaan. Een arbeider beweerde, dat zijn 12jarige •on soms 90 cents per dag" inbracht, welke rdiensten hij onmogelijk missen kon; na loop der werkzaamheden op het veld, zou jongen weer naar school gaan. In niet tinder dan 12 gevallen werd langer ver- i imd dan de toegestanje 6 weken voor landr j mwverlofTweeimaal betrof dat kinderen n bijna l.'ljarigen leeflijd. In een geval jvaxn het aan de commissie, na ijverig (iderzoek, voor, dat eene moeder a 1 ler lei ,'itvluchten gebruikte, om het slechte haolbezoek van haar kind te verklaren. J; sprak van „sl,aan op school", en noeim- daarbij den naani van eene onderwijze- s, die niet eens verbonden was aan de Ihool, welke door het kind bezocht werd. imoodig hier veel aan toe te voegen. JOok, overigens, valt niets merkwaardigs i ?er mee te deelen, dan dat de commissie- ]ien underling steeds uitstekend overeen- janen, en dat ze bij bun werk altijd steun dervinden van de onderwijzers, zoowel is, in voorkomende gevallen, van de ge- sente-politie. Wordt beslolen, dit verslag te deponeeren 1 het archief. i. Proces-verbaal van de op 31 December 15, door burgemeester en wethouders, ten 'ntore van den gemeente-ontvanger ge- 'U>den kasopneming, waarbij is geble- n, dat was ontvangen over het jaar 1914 122.887,44i/2 en over bet jaar 1915 133.612,41, samen 256.499,85i/2. en dat ,is uitgegeven over liet jaar 1914 /120.980,72 over het jaar 1915 115.298,78, samen 236.279,50, zoodat meer is ontvangen dan igegeven 20.220,a5i/2. 1 Aangenomen voor kennisgeving. Zaternamiddag 2 uur tot Maandagmorgen 9 uur, gebeel vrij is; dat, waar ten zijnen opzicbte, meermalen wordt gewezen op bet bekleeden van bij- behekkingen, terwijl andere ambtenaren die eveneens vervullen, deze, naar zijne meening, niet mogen medegerekend worden voor de regeling zijner jaarwedde, daar die geheel buiten de secretarie geschieden en aan de werkzaanmeden aldaar niets te kort doen; dat, tengevolge der te lage bezoldiging, een ambtenaar verplicht wordt, te trachlen De beer De Jager zou bet gewienscbt vin- den, dat de raad er zich in beginsel over uitsprak, of er al of niet eene herziening noodig Is. Met die uitspraak staat of valt dan alles. Hij vindt het echler gewenscht, dat eene dergelijke uitspraak in eene nicer voltalbge vergadering gescliiedt. Men weet dan echter waaraan zich te liouden. Dat alleen zou beslist worden om- irent die jaarwedden, waaromtrent verzoe- ken inkomen, acht hij ook lastig. De lieer Dees vraagt, wat de beer De bijbelrekkingen maclitig te worden, hetgeen Jager eigenlijk bedoelt. hem meermalen, indien een betrekking wordl verkregen, altijd zoo geen voordeel geeft, daar die uilgaven voor vuur en licht, be- nevens veel onrust, door het geloop aan de woning enz., met zich brengt; dat bet, naar zijne bescheiden meening, voor een ambtenaar een eer is, als zijne jaarwedde te wenschen overlaat, wanneer hij tracht bij verdiensten te verkrijgen, opdat iiij daaruit alsdan aan zijne verplichtingen, om ieder in de oogen te kurnien zien, kan voldoen; besluit van 12 Januari 11., no. 91, boudende goedkeuring der door den raad bepaalde heffing van keui'loon voor vee, vleesch en visch, tot 1 Januari 1920. Aangenomen voor kennisgeving. t. Het raadsbesluit van 16 December 1915, tot het verkoopen van 14 boomen, staande op en aan den aan de gemeente behooren- den vestingwal, voorzien van liet bewijs der goedkeuring door gedeputeerde staten. Aangenomen voor kennisgeving. u. Eene missive der gezondheidscommis- sie, wier zetel is gevestigd te TerNeuzen, De voorzitter meent, dat deze een uit spraak van den raad wenscht, of de salaris- regeling dient gewijzigd te worden, dan wet, I de bevindingen en handelingen dier coinmis- nf I si6j over het jaar 1915. een derde gemeentiegeneesbeer aan te stellen. In de vorige vergadering lieeft spreker gezegd, dat het, z.i., niet gelnkken zou, dan tegen een zeer hooge vergoeding, iemand voor Sluiskil te krijgen. Nu ziet de zaak er echter wel wat anders uit. Hij heeft on- dertusscben gesproken een der voormannesn van de buurt Sluiskil, en die heeft te ken- nen gegeven, dat de Sluiskillenaars wel be- reid zouden zijn, om eene dokterswoning te bouwen. Is dat bet geval, dan wordt het wat anders, daar dit dan ook als eene sala- rieering kan worden bescbouwd, in de ver- onderstelling altijd, dat vrije waning werd of alles blijven moet, zoo als het is. De hear Van Nes zou bet verkeerd achlesi, om alleen die jaarwedden te herzien van hen, die een verzoek inzenden. Men kan tocli menschen treffen, die liever niet requestree- ren, en die worden dan missehien onbillijk behandeld, tegenover anderen, die wel ad'res- sen inzenden. q J 5 1 'j v v/i iniq v VI VI toegeznnden het verslag van gegeven. Omtrent dit laatste wist de be- doelde Sluiskilsclie voorman nog niet juist, wat de bedoeling was. Werd geen vrije woning gegeven, dan zou dit als voordeel in bet geheel niets beteekenen, en kwam de zaak er weer geheel voor te staan als in den aanvang. Spreker bepleif wat bij nu voorstelt, in de veronderstelling, dat de Sluiskillenaars De voorzitter stelt voor, dit verslag te de poneeren in bet archief. De beer De Jager vraagt, of niet, evenals van bet verslag der Kamer van Koophandel en ubricken, elk lid van den raad een exemplaar van dat verslag zou kunnen ont- o, <mgen. Hij lieeft het ter loops eens nage- I zelf ook wat willen doen, en dan zou hii lP7on om lint 1- H'j zou eventueel de jaarwedden van alle dat de gemeente van liet vervullen zijner gemeenteambtenaren willen bespreken, en bijbeb-ekkingen nog voordeel geniet, daar die reaelen overeenkon^Ko Kiinu- I I Paalu TOUr muiskii, miegenstel hij, zonder zijne biijverdiensten, slechts in blijkt. I Nvaaf.van nadere kennlsneming gemeester en wethouders, die er een willen lezen, en bet kwam hem voor, dat bet wenschen, op te roepen een geneesheer, be- \erslag ^ecl^ belangrijks omtrent onze ge- paald voor Sluiskil, inlegenstelling met bur den hoofdebjken aanslag zou worden aan- geslagen voor 16,31 per jaar en hij tlians J 32,22 moet be tale n, wat de gemeente /15,90 voordeel geeft, plus meerder schoolgeld; dat hij gaarne, daar zulks voor hem en zijn gezin veel rust en voordeel zou opleve- ren, voor zijne bijbetrekkingen wil bedan- ken, indien de raad, zooals deslijds met de gemeente bode, voor bet afschaffen van bet fooiensteLsel, is gedaan, hem daarvoor scha- deloos stelt; Reden waarom hij beleefd de vrijheid neernt, zich tol den raad te wenden, met verzoek, zijne jaarwedde, ingaande 1 Ja nuari 1916, te willen verhoogen, of hem, rnede uit een biilijkheidsoogpunt, eene per- soneele toelage te verleenen. De voorzitter deelt mede, dat burgemees ter en wethouders in hunne vergadering de wenschelijkheid liebben besproken, ditadres aan te liouden tot bij de begrooting. Persoonlijk wil spreker als zijn gevoelen te kennen geven, dat het hean wenschelijker voorkomt, het daarheen te leiden, dat dit adres, en andere van gelijke strekking, die nog wel zullen inkomen, werd en behan deld in eene vergadering in den loop van bet jaar, daar, als die alle moeten worden behandeld bij de vaststelling der begrooting, eene groote stagnatie in de administratieve werkzaamheden daarvan hei gevolg zal zijn. nuttig kan zijn. Bij eene oppervlakkige le- I>e beer De Jager verklaart, dat hij alleen zing, kan men niet alles geheel in zich zou wenschen, dat de raad uitsprak, of hij, I opnemen. '\e-, a'lplneen: verhooging al of niet wen- I De voorzitter zegt toe. dat zal worden «e- sc.bebjk vindt. informeerd, of nog exemplaren ter bescbik- De vooizittei acht daar wel wat voor te king van de leden van den raad kunnen zeggen, dan kunnen burgemeester en wet- worden gesteld; is dit niet het geval. dan houders ook, bij bet opmaken der begroo- kan het verslag ook ter lezing worden rond- tmg, rekemng bond en met de door den gezonden. raad uitgesproken meening. Voor den adnii nistratieven gang is bet beter, dat dit beslist wordt, alvorens de begrooting wordt vaslge steld, daar dan ook de verschillende ver- ordeningen op de jaarwedden-regelingen moeten worden gewijzigd. De beer Eijke is van meening, dat, in be! algemeen, eene herziening noodig is Dit wordt goedgevonden. v. Een schrijven van J. Nijssen. onder- wijzeres in de handwerken aan de school te Sluiskil, die daar in dank betuigt voor de liaar toegekende verhooging van jaarwedde. Aangenomen voor kennisgeving. w. Een adres van de erven H. de Jong, oproepen voor Sluiskil, of voor heel de ge meente. Lukt het eerste niet, en het tweede wel, dan is voor Sluiskil ook de kans weer voor een aantal jaren verkeken. Zeker zal, als men een geneesheer te Sluiskil wil liebben, die, evenals dat ook in de kom der gemeente vroeger het geval was, met een hoog Lraetenient als het ware moe ten gekocht worden, maar, als het tenslotte een geneesheer zou worden voor de geheele gemeente, dan acht spreker eene bezoldiging van 600, zooals liij reeds vroeger zeide, veel te lioog. Overigens kan anen den gemeenledienst zooals nu gescliiedt door een geneesheer als door den heer De Jager besproken te zullen aan de orde stellen. Met algemeene stemmen wordt, in ver- hand daarmede, besloten, bet adres aan te liouden. k. Een adres van J. P. Trijsburg. klerk ter secretarie te Ter Neuzen, die daarin te kennen geeft: dat indertijd op het door bet personeel ter secretarie ingezonden adres, om verhooging van jaarwedde, afwijzend is beschikl; dat hij den raad echter dankbaar is voor Aanbeveling zou bet verdienen, dat de j 'lem toegekende gratificatie van 50. raad aan burgemeester en wetliouders een a's duurtetoeslag voor bet jaar 1916; wenk gaf. dat er prijs op gesteld wordt, dat thans evenwel, in afwijking met die dat eene Uerziening der Iraelementen aan de beslissing, aan den beer J. J. Huijssen, op orde wordt gesteld. Die kunnen dan in den z'Jn hernieuwd verzoek, een toelage is toe- loop van bet jaar worden behandeld, de gekend van J 100,daar, blijkens het ver- betrekkelijke verordeningen kunnen tijdig slaS der raadsvergadering van 13 Januari, warden gewijzigd, en er kan met de geval- door genoemden ambtenaar eene te lage be- len beslissmgen rekening worden geliouden ^obliging wordt genoten; bij liet opmaken der begrooting, daar dan r'at adressant ook zeer zeker geeiie bezol- De voorzitter zegt alsnu toe, dan in de die daarin de vergunning verzoekt, aan de vdlgende vergadering die vraag 1 leerlingen der hoogste klassen van de ojien- hare scholen te mogen uitreiken een boekje, ..Onze cacao en chocolade", handelende over de voed ingswaarde van cacao, in verband met de gezondheid De heer Van Nes zou de voedingswaarde en de gezondheid in deze maar buiten bc- schouwing laten: cacao is lekker! Het zal naiuurlijk ook wel eene reclame zijn voor het fabrikaat der firma; Iiij weet niet, of het nu op den weg van den raad ligt. voor eene handelsfirma reclame te maken. De heer De Jager stem! met dit laatste in. De voorzitter stem! !oS; dat bet werkje in zeker opzicht eene reclame beoogl laten waarnemen. De voorzitter merkt op, dat, wat de heer an Nes wil, dus vlak tegenover het voor- stel van burgemeester en wethouders slaat: bij wil dus oproepen uitsluilend voor Sluis kil, desnoods tegen een hoogcr tractement. De beer Van Nes verklaart, nog niet alles Le liebben gezegd. We leven thans in een abnonnale tijd; massa's jonge geneesheeren zijn thans voor den dienst bij bet lager op- geroepen; er zijn dorpen, die wel een ge neesheer hadden en nu zonder zitten. Wan neer men nu voor Sluiskil een geneesheer zou oproepen, krijgt men er geen. Hij herhaalt echter: wordt er nu een be- noemd voor de geheele gemeente, dan is bet voor Sluiskil zeker voor de tien eerst- volgende jaren weer afgeloojien. Spreker 0. voor de Firma Erven Id. de Jong, maar hij acht I z°u wl en wachtcn, tot weer normale tijden bet loch een nuttig boekje" dat ook sb-ek- z'Jn nigetreden. Massa's jonge dokters zullen ken kan lot vermeerdering van de kennis er f'an vl'ii komen, die zonder plaats zijn, jt. Een adres van A. P. de Vos, commies secretarie le Ter Neuzen, die daarin le nnen geeft: I 'at, tengevolge van de in den raad gehou- n besprekingen in 1914, naar aanleiding n iiel verzoek van den burgemeester en retaris, om verhooging hunner jaarwed- l, na goedkeuring van genoetmde jaar- i dden door de Kroon, ook door adressant ,i verzoek, am verhooging van jaarwedde, rd ingediend, en, niettegenstaande een as tig rapport van den secretaris en eene •dedigmg door den voorzitter van den -d, werd afgewezen; lat bij in 1915 opnieuw, met de andere btenaren ter secretarie gezamenlijk, een zoek, om verhooging zijner jaarwedde, 'ft ingediend, waarop weder afwijzend rd besehiikt; al liij thans. tol zijn genoegen, in liet slag der laatstgehouden raadsvergadering, fl gezien, dal de raad overtuigd is van slechte bezoldiging der secretarie-ambte- en, daar de jaarwedde van den adjunct- lmies ler secretarie met 100, en een slag van 50,is verhoogd; at bij, in verband daarmede, thans op- iiw de vrijheid neernt, onder de aan- ht van den raad te hrengen, dat zijne mwoordige jaarwedde, bij een dienst tijd ruim 30 jaren en de dure levensmid- mi, veel le Laag is; at toch, in vele gemeenten, met een ge- of zelfs lager zielental, dioor den eerslen iten.aar eene veel boogere jaarwedde it genolen en in sommige nog huishuur; it ook, in enkeie gemeenten, en bij lie! nbaar lager onderwijs in hei algemeen, den persoon, die den secretaris of hei f:i der school vervangt, eene vergoeding 100 wordt gegeven, hetgeen alhier niet hei geval is; it bij lhans, als commies ter secretarie, fe jaarwedde van 780, (J 20,- min- K dan den adjunct-commies plus /270, I ambtenaar van den hurgerlijken stand, iet; af bij. door de werkzaamheden aan stgenoemde betrekking verbonden, on ;- en feesldagen nog al eens werkzaam- en moet verrichten, bet allerlaalst nog 1 Januari 11., toen liij, in den namiddag, familiebezoek zijnde, werd opgezocht r bet opmaken eener overtijdensakle enz., lat de pverledene nog vervoerd moest ■den, om op 3 Januari daaropvolgende raven te kunnen worden; at hij. zooals algemeen bekend, voor het vullen van de secrelarie-werkzaamheden, r liet algemeen, ter secretarie altijd den den en den laalsten, en ook aldaar, voor rregelde uitvoering der werkzaamheden, r vraagbaak is a I bet den raad ook zeker niet bekend ,dal indien na kantoortijd zich iemand, >n burgemeester, voor de een of andere s aanmeldt, deze in den regel naar ?ssant's woning wordt verwezen en het |s meer dan eens is voorgekomen, dat Zondag brieven of telegrammen mede hem, zoonoodig, ter afdoening werden irgd; li het ook meermalen voorkomt, dat, na toortijd, quitantien van storting, ter af- ening, aan zijne woning worden ge- •ht of aangeboden, waartegen hij nim- bezwaar maakt; t het andere secretarie-personeel, na tevens kon worden bepaald, dat evenlueele verhoogingen eerst zullen ingaan met 1 Ja nuari 1917. Op deze wijzc handelende, zal het de ad miniistrktie zeer vereenvoudigen. Het is niet de bedoeling, dat de raad zich lhans reeds zou uitispreken over eventueele verhoogin gen, docii alleen, of de raad het gewenscht acht, dat er in den loop van bet jaar de aanidacht op gevestigd wordt. De beer De Jager vraagt, of de voorzitter eene algeheele reorganisatie der jaarwedden bedoelt. De voorzitter geeft te kennen, die te be- doelen, waaromtrent verzoeken inkomen. Er is nu ook nog een adres van den klerk ter secretarie, Trijsburg. Hij acht het beter, dat die jaarwedden-regelhig b.v. in April of Mei zou ter sprake komen. D,at is beter dan bij de begrooting, want dan kan de zaak op zichzelf worden beoordeeld, los van de bij omstandiglieid: de samenstelling der begroo ting, die daarop steeds van invloed zal zijn, als dit bij de vaststelling der begrooting ge scliiedt. De beer Dees meent, dat het de bedoeling is, successievclijk in den loop van lie! jaar over de tractementsrcgelingen le besluiten, maar de inwerkingtreding der eventueele be sluiten uit te stellen. tol bij de nieuwe be grooting. De voorzitter verklaart, dit le bedoelen. De beer Dees geeft te kennen, dat hij de vorige zilLing niet aanwezig - uit het verslag heeft kennis gen omen van hetgeen door den beer Van Hassell te dien opzichte gezegd is. Hij lieeft in de vergadering van burgemeester en wethouders er ook op ge wezen. dat het ten slolle zeer moeilijk wordt, wanneer gedurig dergelijke verzoeken aan de orde worden gesteld. Als mien op die wijze de deur openzet voor de kans, om, le alien lijde, die verzoeken ingewilligd te krijgen, wordt men nimmer met rust gelaten Hij neemt hei de beb-okken ambtenaren niet kwalijk, dal zij trachlen hunne positie ver- beterd te krijgen, maar wijsl er op. dat hei toch voor burgemeester en wethouders, zoo wel als voor den raad. op die wijze lastig gemaakt wordt. De beer D. Seheele acht er wel een goede zij-de aan verbonden, dat die verzoeken wor den besproken bij de begrooting, omdat er dan ook aanstonds wordt gelel op de ge- volgen. Wordt reeds in den loop van het jaar overgegaan lot liet loekennen van ver hooging van jaarwedden, dan komt men ten slotte, bij het opmaken der begrooting. voor het feit te staan, dat de uitgaven met eenige duizenden zijn vermeerderd, waarmede dan ook de onlvangsten in overeenslemming moe ten worden gebracht, en men een kolossalen sprung moet doen. Gelijktijdige behandeling bij de begrooting, zal meer aanleiding geven I van het bewijs hunner goedkeuring diging geniet, welke hem in staat stelt. om voor hem en zijn gezin in deze tijden naar behooren in het onderhoud le voorzien. wijl zijne bezoldiging als ambtenaar ter secre tarie, met inbegrip van de 50,— duurte toeslag, slechts f 500. beiraagt; dat het salaris van adressant, in verhou- ding van de salarissen van ambtenaren ler secretarie in .andere gemeenten, van gelijk en lager zielental. en waar in den regel meerdere ambtenaren werkzaam zijn, veel te laag is, daar in bet meerendeel dier ge meenten bet aanvangsalaris begin I met f 600— tot J 650,-; Redenen waarom requoslranl zich tot den raad wendt, met het eerbiedig verzoek. zijn requesl in gunstige overweging te willen ne- men en zijn salaris te verhoogen. In verband met liet zooeven, omtrent eene jaarweddenregeling, te kennen gegeven voor- nemdSi, wordt met algemeene stemmen lie- sloten, dit adres aan le houden. I. Een schrijven van W. S. linger, die daarin bericht, dal liij de benoeming tot leeraar in de slaalhuishoudkunde aan de gemeente H. B. S. aanneemt. Aangenomen voor kennisgeving. m. De rekening der Kamer van Koophan del en Fabrieken, over het jaar 1915, be- dragende in ontvangsten 177,-, in uitga ven 144,551/2, goed slot alzoo f 32,411/,. Een adres van M. Goossen, telegram- bestelster te Sluiskil, die daarin le kennen geeft, dat liaar loon, als telegrambeslelster, niet is in evenredigheid met de door haar gepresteerde diensten, waarom zij zich tot den raad wendt, met verzoek, bet verschil in haar tractement en de door het rijk uit- gekeerde vergoeding voor het bestellen van telegrammen, even als vorige jaren, weder le mogen ontvangen. Overeenkomslig het voorstet van den voor zitter. wordt besloten. dit adres te renvoy- eeren naar burgemeester en wethouders, om bericht en raad. o. Eene missive van gedeputeerde staten van Zee land, dd. 28 Januari 1916, waarbij, van liet bewijs hunner goedkeuring voor zien. wordt leruggezonden het kohier 110. IIIA van bet schoolgeld voor hei open- baar meer uitgebreid lager onderwijs. Aangenomen voor kennisgeving. p. Eene missive van gedeputeerde slalen van Zeeland, dd. 28 Januari 1916, waarbij, van het bewijs hunner goedkeuring voor zien, wordl teruggezonden het kohier no. I van bet openbaar meer uitgebreid lager on derwijs. Aangenomen voor kennisgeving. q. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, dd. 28 Januari 1916, waarbij. en de ontwikkeling der leerlingen. Hij vindt bet ten minste inleressanl, men kan er door oji de boogte koanen hoe bet in de Oost met de cacao gaat, hoe die bereid wordt enz. Zijn de heer en er echter tegen... De heer Van Nes verklaart, dat niet te bedoelen; hij is er integendeel sterk voor, dat uit te reiken Met algemeene stemmen wordt liesloten bet verzoek der firma in te willigen 3. Benoeming van leden van de eonimis- sie tol weiirag van sehoolverzuim te Ter Neuzen, Sluiskil. De voorzitter verzoekt de leden over le gaan tol bet benoemen van 2 leden der comniissie Lot wering van schoolverzuim te Ter Neuzen, Sluiskil, wegens periodieke af- Lreding der heeren J. Risseeuw en N. J. Imandi. Met de aflredenden worden aanbe- volen de heeren A. J. Faas en Th. L. A. van der B.ilt. Bij deze en de in 'deze vergadering nog vol- gende benoemingen, vormen de heeren D. Seheele en Van Nes, op uiinoodiging van den voorzitter, met hem het stembureau. De aftredende lieeren Risseeuw en Imandi worden lierbenoemd met respectievelijk ,en( 7 1Stemn1e.nl 1 stem is uitgebracbt op den beer Van der Bilt. 4. Benoeming van leden der commissie lot wering van schoolverzuim te Ter Neuzen, kom. De voorzitter verzoekt de leden over le gaan lol liet benoemen van 6 leden der commissie tot wering van schoolverzuim te Ter Neuzen, koan, wegens periodieke afire- ding der heeren S. van Bees, D. van den Oudcn, L. J. de Vries, P. M. Geelhoedt, F. Five en J. Th. van Aerde. Mel de aftredenden worden respectievelijk aanbevolen de heeren Jac. de Bruijne, A. en missehien zijn er dan wel te vinden, die naar Sluiskil willen komen. Als men wachl tot na de mobilisatie, heeft men kans, tot dien tijd zou bij de zaak willen aanhouden. De beer D. Seheele geloofl ook, dat het zeker gewenscht is, dal er in een gehuchl, van den omvang van Sluiskil, een genees- gelegenheid wordt gegeven de boekjes Beer is gevestigd, er zijn dorpen met min der inwoners, waar men wel een genees heer heeft. Hij zou het een groote legemoet- koming voor die buurt achlen, als liet daar heen kon worden geleid. dat er zich een dokter vestigd-e. Daarbij komt nog, dat de omtrek toch ook niet onaantrekkelijk is, er is ook in de omgeving een vruchtbaar vreld voor een dokter, daar er in de omge ving niet te veel dokters zijn. Hij kan daar om meegaan met liet voorstel van burge meester en wethouders, met dien versLande, dat hij er af zou willen laten, dat zij, die zich te Sluiskil vestigen, de voorkeur ge- nieten, liij zou bepaald den geneesheer voor Sluiskil willen oproepen. Wanneer het voor een geneesheer is, die zich in de kom ves- tigt, is de bezoldiging veel te hoog, dan was missehien J 300 of J 400 voldoende. Als bet voor Sluiskil is, kan hij zich met 600 vereenigen. De heer Van Nes merkt op, dat dc heer D. Seheele eigenlijk helzelfde wenscht als spreker. alleen stelt deze het wat scherper omlijnd en wil aanstonds oproepen, terwijl spreker bet nog wil uitstellen, omdat er toch geen zich I op is, dat men voor Sluis kil tlians iemand krijgt, en het, als men een tweeden geneesheer benoeml voor de geheele gemeente, voor Sluiskil weer geheel gedaan is. De beer De Bruijne steunl het voorstel van den beer Van Nes. De heer Dees verklaart, eigenlijk nog eeniger male in gebreke te zijn gebleven; hij vraagt den voorzitter, of nog pogingen zijn aangewend bij Westdorpe, in verband met liet vestigen van een geneesheer te Sluiskil. J. de Bruijne Pz. en Jac. B. Galle. De uitslag der stemming is, dal worden lierbenoemd de heeren Van Bees, De Vries en Van Aerde, ieder met 8 stemmen. en de heeren Van den Ouden, Geelhoedl en Five ieder liiiell 7 stemmen. Op de heeren Tholens en De Bruijne is 1 stem uitgebracht. 5. Voorstel lol oproeplng van sollieilanlen voor de betrekking van gemcenlege- lot bedachlzaamheid. De voorzitter stemt toe, dat de heer D. Seheele in theorie gelijk heeft, maar merkt op, dat liet in de praktijk toch anders gaat. Immers, de uitga\ren worden toch steeds eerst vastgesteld, en daarna de inkomsten met de uilgaven in overeenstemming ge- bracht. Maar bovendien: spreker is van meening, dat het ralioneel is, dat, voor het opmaken der begrooting, de jaarweddenrege ling in orde is, en dat, tijdens de behandle- ling der begraating, slechts in buitengewone gevallen, verzoeken om verhooging in be handeling behooren te kom-en, wanneer nl. gebleken is, dat bij de getroffen regeling niet alle omstandigheden in aanmerking zijn genomen, waarop beboorde gelet te zijn, en men daardoor eene onbillijke beslissing ge nomen lieeft. voor- no. I zien, wordt teruggezonden het kohier van liet schoolgeld voor het middelbaar on derwijs. Aangenomen voor kennisgeving. r. Eene missive van gedeputeerde sLaten van Zeeland, dd. 28 Januari 1916, waarbij wordt teruggezonden een door lnm college goedgekeurd raadsbesluit, dd. 13 Januari 11., betreffende liet leenen van kasgeld, tol ten hoogste 20.000, voor den dienst 1916. Hoewel in liet besluit eene maximum-rente van 6 o/0 is vermeld, vertrouwen gedepu- teerde staten, dat liet geld tegen eene lagere rente, zal worden opgenomen, waar toe, naar zij meen-en, ruimschoots geiegenheid bestaat. Aangenomen voor kennisgeving. s. Eene missive van gedeputeerde slaten van Zeeland, dd. 28 Januari 1916, waarbij wordl toegezonden een uitlreksel uil Hr. Ms Tholens, J. van der PeijI, P. J. Seheele, Mel het oog op de nabijheid van Stroodorpe, r heeft die gemeente er ook belang bij; trou- wens, er wonen in de onmiiddellijke omge- \dng van Sluiskil een aantal menschen, die ingezetenen zijn van Westdorpe en Sas van Gent. Hij weet niet, hoe men er in West dorpe en Sas van Gent over denkt, maar liet zou kunnen gevraagd worden. Men kon dan later altijd nog zien. Spreker vraagt, wat nu eigenlijk de be doeling is, met de benoeming van een ge neesheer te Sluiskil. Mag deze dan niet in de kom der gemeente praklizeeren? De heer Van Nes antwoordt, dat het de bedoeling is, dat de geneesheer te Sluiskil zal wonen, en dat hij overigens in Amster dam zijne praktijk mag uitoefenen, zoowel als in de kom der gemeente, evenals de andere gemeenlegeneesheeren ook overal. waar zij dil wensehlen of geroepen werden, hunne praktijk mogen uitoefenen. Het belang voor de bewoners van Shiiskil is dan liierin gelegen, dat ze ook des avonds en des nachts geneeskundige hulp kunnen inroepen. terwijl bun de geneeskundige hulp dan goedkoioper zou komen. daar de genees heeren. als zij geroepen worden, ook reke ning houden met den afstand, dien zij moe ten aflegigen. Echter, er zal nu geen sollidtant komen; er zijn aanzienb'jke dorpen, die zonder ge- Ineesheer zitten en anderen hebben veel werk. Als he! er ernst mede is, om Sluiskil te hei pen, dan moet men de oproeping uitstel len tot na de mobilisalie. De lieer De Jager vo-elt daar ook wel wat voor; er zou dan inmiddels met de andtere gemeenten eens kunnen worden geconfe- reerd, met het oog op de in de Zandstraat wonenden. lieeft de geinieente Sas van Gent er ook belang bij, terwijl ook Philippine er van- zou kunnen profiteeren. Wellicht zouden die gemeenten beneaid gevonden wor den. om een deel van het uit te loven neesheer. Naar aanleiding van bet verleend eervoi ontslag aan den genieentegeneesheer D. Buyze en mede in vei'band met een adres van de buur 1 vereeniging ..Eensgezindbeid". te Sluis- dl, dd. 7 Januari, verzoekende benoeming van een geneeslieer, die zich in die buurt zal vestigen, stellen burgemeester en wetliouders voor. ter voorziening in de vacature, solli eilanlen op te roepen, voor de betrekking van gem een legeneesheer, belast met d e armen- praktijk. op eene jaarwedde van f 600,—, en in de oproeping eene bepaling op te ne- rnen, dat sollieitanten, die zich le Sluiskil willen vestigen, het eerst voor eene benoe ming in aanmerking zullen komen. De lieer an Nes geefl als zijne meening te kennen, 'dat, als burgemeester en wethou ders werkelijk ernstig bet vooniemen heb ben, Sluiskil te belpen. bun voorstel anders zou moeten zijn ingekleed. Men wil 1111 al leen te kennen geven. dal die sollieitanten de voorkeur zullen verdienen, die zich le Sluiskil willen vestigen. Iiij geloofl niet, dat er kans op is, dat er zich thans daar voor ook maar 1 sollicitant zal voordoen. Gaat de raad er dan toe over om (ocli een gemeentegeneesheer te benoemen, al vestigt deze zich hier in de kom. dan is bet voor Sluiskil weer uit, want spreker kan niet veronderstellen, dat de raad geneigd zou bevonden worden, om voor Sluiskil nog salaris dat liet houden. De li< De he De h< lie! ge wordt g kundige van den De vo het v<kj tiers eer am met iilleen 1 den het maar di Dit laat heer D< gesteuiw: De lie le stemi De be maar w met de over zal De be hij geen De lie* len nem< met de 1 I kan wor gende v< De voc 1 treffende stel beh< I over de kan als I waanned zeker we Hij vra wenscht Van Nes voor Slu tot na di Niemar voorstel genomen. De hee dige stap zullen we De voc en wetho gen zulle De Men si het Alg. Maanda herkhof Van der soldaat v kamp op jroote be kist was werd doo uit Den dienst ws jotnmissai leer Van den Regee vluchtelin alhier, bei riteiten, waar alle enkel woe Bij dit eorrespom zou zijn, de vlucht boden wei kleeding toch als 1 toen bij b een revol afkwam, hem h fiehemerdo niet gesch Door d< verhuizers verminder In het eerste kla Arnerik. de afnemii 170.000 e zelfs 508j Van E naar Euro cijfeis res] Op een ?cn oaider een pakj-e Bij onde een morge prnimd h; Te Aaltei een onder; maakte dil uit tie brar het huis ii Een Toen Zo de recherc ging om dc steren, wil kennis ma rigen loget de Oranje: Toen he fcreeg, add te nemen. het logeme over versel huizen en winkel lerc de Zandbri Van uil Gracht op, die gegrep sets niet ir Bij onde: onder een eens een :j en in wert jongmenscl geveer een

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen / Neuzensche Courant ... (idem) / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 2