ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD YGOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. I I Ho. 6339. Zaterdag 12 Februari 1916. 56e Jaargang. S c hoolg e 1 d. Schoolgeld. Schoolgeld. REKENINGEtt De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTlfiN TeleSoon 33. Dit Blad vsrschijnt laandag^, Woensdag- en Vrtjdagavond, nitge.onderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Neuzen. aankondiginge^ van den Provincialen Stoombdotdienst op de Wester'Schelde, ten laste der gemeente. ?er 3 maanden binnen de stad f\.Franco per post voor Nederland 1.10. Sif vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10 Bi] directs opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt di prijs slechts tweemaal berekend. n Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 UUP op den dag der uitgave. BL.A3D. Tan 10 Februari 1916 tot nadere aan- kondiging. GEMEENTERAAD VAN TER NEUZEN. J4§R.*8r* Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. 1 van het schoolgeld voor het middelbaar onderwijs in deze gemeente, over het tijdvak van 1 Januari30 April 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergeiegd. Ter Neuzen, 7 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZ1NGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretarie. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. 1, van het schoolgeld voor het meer uitgebreid lager onder wijs in deze gemeente over het tijdvak van I Januari 30 April 1916, in afschrift, gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergeiegd. Ter Neuzen, den 7 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van TER NEUZEN, brengen ter kennis dat het kohier No. 3a van het schoolgeld voor het meer uitgebreid lager onder wijs in deze gemeente, over het tijdvak van 1 Sep tember31 December 1915, in afschrift,gedurende vijf maanden op de secretarie der gemeente, voor een ieder ter lezing is nedergeiegd. Ter Neuzen, den 7 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Secretaris. De Burgemeester van TER NEUZEN brengt ter kennis van logement-, koffie- en bierhuishouders en verdere onder- nemers van voor het publiek toegankelijke bedrijven, dat van af heden op het Gemeentehuis op degewone kantooruren GRATIS verkrijgbaar zijn Ter Neuzen, den 10 Februari 1916. De Burgemeester voornoemd, J. HUIZINGA. Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG noodigen een ieder uit, om de vor- deringen, welke zij ten laste van de gemeente mochten hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen en daartoe den uitersten termijn niet af te wachten. Zaamslag, 4 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOH. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. DE OPROEPING VOOR HET RELGISCH LEGER. Dr. P. J. Yullings m. S. C., aalmoezenier, schrijft in de M. Crt. Op enkele uitzonderingen na hebben de hier vevtoevende Belgiscbe jongeliugen, die onlangs tot den militairen dienst zijn opge- roepen, gehoor gegeven aan de roepstem van hunnen koning en zijn zij vertrokken om zich bij het strijdend leger te vervoegen. Die 'uitzonderingen steunen voor een goed deel op den raad en de overreding van Nederlandscbe vrienden. Ik begrijp dat volkomenmen heeft die jongens leeren kennen en liefhebben, men huivert bij de gedacbte, dat zij in den bloedigen strijd bun leven gaan wagen. Den raad, die in zulk geval ons Belgen door vaderlandsliefde wordt ingegeven, zal het medelijden niet altijd leggen in den mond van ^neutrale" vrienden. Toch zou ik die welmeenende raadgevers willen vragen of zij wei goed weten wat ze doen en of zij dien raad kunnen ver- antwoorden Onze opgeroepen jongens staan voor een beslissing van het allergrootste belang zij moeten kiezen tusscheu drie dingen 1. In Holland blijven of ten minste in den vreemde. Voor alien is dat een pynlijke verwijdering van familie en vrienden, voor bijna alien een bange, onzekere toekomst. 2. Nu of later naar Belgie terugkeeren. Dit wordt bun schier onmogelijk gemaakt, wijl de buitengewone zware straffen van desertie in oorlogstijd op ben worden toegepast. 3. Den oproep volgen en het leger ver voegen, met de zekerheid, dat zij in de eerste acht maanden niet strijdvaardig zijn, de hooge waarschijnlijkheid, dat de oorlog dan voorbjj is en dus de groote kans, dat bun geen leed zal geschieden. Een van die drie kiezen zij, of zij willen of niet. Maar dan vraag ik, zijn het geen onbe- raden vrienden, die lichtvaardig willen over- tuigen, dat het iaatste bet ergste is Zou het eerste of tweede niet veel erger kunnen wezen V Bij deze ernstige bedenking heb ik mij uitsluitend geplaatst op het utiliteitsstand- punt. Voeg daar nu eens bij hetgeen voorop zou moeten staan, n. 1. de hooge overwegingen van vaderlandschen plicht, van moed en toewijding in een beilige zaak, van liefde voor koning en land en volk, heerlijke gevoelens, die bij de Nederlanders zoo treffend tot uiting komen voor bun vaderland, gevoelens, die den jongen man veredelen en zijn zedelijke waarde vertien- dubbelert, en dan geve men, onpartijdig maar ook zonder vooroordeel, een oprechten vriendenraad. AAN DE BRABANTSCHE GRENS. Sedert een paar dagen is, zoo schrijft men aan de N. R. Ct., de Belgiscbe grens weder geheel gesloten. Bijna niemand mag Belgie verlaten. Het brood voor de grens- gemeenten wordt doorgelaten, evenals de dagbladen. Het is ten strengste verboden, aan de grens een gesprek te voeren. De gemeenteraadsleden van Cappelen, die bui ten de versperring wonen, mogen de ver- gaderingen van den gemeenteraad niet bij- wonen, ook bet lid van de Provinciale Sta- ten voor Aniwerpen, de heer Bastijns, heeft geen vergunning gekregen om naar Ant- werpen te gaan. De smokkelhandel is nu tijdelijk stop gezet door de Duitschers. De Belgische opkoopers durven niets meer inslaan, omdat zij niet weten, wan- neer ze de waren acbter de versperring zul- len kunnen brengen. Aan de loopgraven is het werk plotseling gestaakt. GEBREK AAN... MONDHARMONICA'S. Er heerscbt in Engeland gebrek aan mondharmonica's, hetgeliefkoosd instrument van den soldaat en matroos. Voor den oor log kwamen die uit Duitschland, vooral uit Saksen Wurtemberg. Kort na het uitbreken van den oorlog begon men zich in Zwitserland met deze nijverheid bezig te houden ert in den laat- sten tijd voerde dat land groote partijen mondharmonica's, naar Engeland uit. Plot seling werd onlangs de uitvoer uit Zwitser land om onbekende redenen gestaakt, zoo- dat tbans een ernstig gebrek aan dit popu- laire instrument, de troost van de muziek- iiefhebbende Tommies aan bet front, is ontstaan. (Hbl.) DE IIELDENDABEN VAN EEN FRANSCII VLIEGER. Een Fransch vlieger, de sergeant Guy- nemer, heeft Zaterdag zijn vijfde vijandelijke aeroplaan neergeschoten. De sergeant is pas 21 jaar en sloot zich, toen de oorlog uit- brak, als vrijwilliger bij het leger aan. Een negental maanden geleden, in April 1915, werd hij als vlieger aangesteld en was se dert dien veertienmaal in een lucbtgevecht boven Duitsehe linies gewikkeld. Eens werd hij met een anderen vlieger door drie Duit sehe machines vervolgd, waarvan bij er twee deed neerstorten, terwijl zijn vriend voor nummer drie zorgde. Een anderen keer was bij in een buitengewoon bevig gevecht met een Fokker gewikkeld. Bei- de toestellen cirkelden om elkaar heen en de kogels der machinegeweren floten de aviateurs om de ooren. Eensklaps deed Guynemer zijn toestel de hoogte ingaan, vloog over den Duitscher heen en wist hem in het boofd te treffen, waarna hij met zijn totaal ontredderde ma chine in de Fransche linies terugkeerde. Guynemer draagt reeds het Legioen van Eer en bet militaire kruis, maar als nog grooter onderscheiding moet ongetwijfeld bet feit worden aangemerkt, dat het Fran sche hoofdkwartier nooit de namen van wie beldendaden verrichtten, pubiieeerde, maar in dit geval met die gewoonte gebroken heeft. EEN PNEUM ATISCH KANON. Volgens bericht uit Baltimore (V. 8.), heeft zekere Edward Fergusson bet Ameii- kaaasche ministerie van marine plannen voor een pneumatisch kanon voorgelegd. De projectielen voor dit kanon worden met dynamiet gevuld. Het Iaatste model is een 20 ponder, die het projectiel 35 kilometer ver kan wegslingeren. Binnenkort zal daar- mede een proef worden genomen. Dit is niet de eerste maal, dat een pneu matisch kanon beproefd wordt, maar tot dusverre was het resultaat verre van gun- stig. De Iaatste proef, die in Amerika met zulk een wapen genomen werd, eindigde daatmede, dat bet bij het eerste schot in stukken vloog. IN TSJERNOWITSJ. In den- Berliner Borsen Courier" leest men een schildering van de stemming in Tsjernowitsj van -den 24sten Januari geda- teerd „Daargind,s woedt de slag. Een dreunendie aanhoudende slag. Twintig dagen en longer. De be*"oIkirig is kalm, doodkalm. Volkomen juist, objeclief beschouwd ten minste. De zorg voor hel einde van den slag verdeelt zich over zoo veel factored/ die onmiddel- lijk daarmede te maken hebben, dat zij steeds meer den ernst verliest, hoe dichter ze bij de stad komt. Feitelijk ziet men in Tsjernowitsj van den slag even weiafe als te Budapest of te Wee- nen. En o vera I waar men de dingen niet onmiddellijk ziet, is het bijna hetzelfde, of men op wat kleineren of grooteren afstand ervan verwijderd is. Men weet in Tsjerno witsj, dat daar ginds een sterk leger alle aanvallen op de stad afslaat. Toch leeft men in een subjectieve onrust. Ieder heeft deze in zijn binnenste, docli slechts weinigen spreken er over. Doch alien ziet men het aan. Dat is in ieder geval de geestelijke druk van den sLag, die over deze stad ligl uitgespreid. Deze boort zich diep in ons be- wustzijn, vergezelt ons bij alle handelingen en gevoelens en is het eerste in alles wat men doet en denkt. Men voelt: daarginds bij Toporoutz wordt gevochten. Toporoutz is als het ware hel venster, waardoor de Russen in Tsjernowitsj naar binnen kijken. Eenige honderden passen van Toporoutz, welks dichte en schaduwrijke bosschen wij in vredestijd zoo gaarne bezochten, staat een Russisch leger, dat een brandend ver- langen naar Tsjernowitsj heeft. Stellig zal het niet gelukken onze linien le breken. Wat moet er eehle.r niet at geschieden voor de vijand zijn pogingen opgeeft! Onder den strijd komen deze gedachten op en men krijgt het er benauwd door. Het dreunen der kanonnen, het onophoudelijk roffelen prikkelt de zenuwen. Men voelt den druk op de hersens. Men peinst steeds door: eens toch moet dit vervloekt akelige geroffel op- houden. Het roffelvuut bij Toporoutz duurt intus- schen voort. Dan wordt bet opeens stil. Zwaar en dot drukt deze onheilspellende stilte. Men weet wat nu geschiedt. Men stelt zich alles zoo levendig voor. De ontzetting staart ons aan. Bestorming? Nu brengt men de gewonden. Gewonden en gevangenen. Ze liggen of zitten bij tweeen gehurkt. Ze rieken naar gloeiend ijzer en bloed. Hun blik snijdt je door het hart. De arme menschen! Zij hebben den slag ge stagen, den vijand afgeweerd. Men laaft ze, geeft hun ververschingen en zij grijpen be- geerig er naar. Een van lien klemt een si- garet tusscheu de stijve vingers en brengt die omslachtig en moeilijk naar den mond. Hij sluit de oogen. Men voelt: hij draagt met moeite zijn lot. Men wendt zich tot een anderen. Men spreekt met Duitschers, met Kroaten. Een Rus met een bajonetsteek door de borst hapt naar adem. De wagens met de gewonden rijdei^ verder DEUTSCHE SOLDATEN IN SPANJE GEINTERNEERI). Een telegram uit Cadiz meldt, da I het stoomscliip „Catalonia" gelast werd. naar de Muni op te stooanen en daar duizend Duitsehe soldalen in te schepen, die over de grens van Kameroen naar Spaansch grondgebied gevlucht waren. De Duitschers zullen in Spanje gelnterneerd worden. DE MIJNITIE-AANMAAK IN RUSLAND. De Russische Minister van Oorlog ver- klaarde in een interview aan den corres pondent van het „Journar, dat de munitie- crisis, die verleden jaar de actie der Rus- Siische legers verlamde, thans geheel over- wonnen was. Met cijfers toonde hij de enorme-toeneming van den munitie-aanmaak in Rusland aan, waardoor men met het grootste vertrouwen de toekomst tegemoet kon zien. Als resultaat van de maanden geleden be- volen mobilisatie aldus verklaarde Poli- vano verder nog hebben wij thans een blijvende reserve van li/2 millioen jonge, geoefende recruten, die ons in staat stellen de troepen aan het front op volkomen slerk- te te houden. Hoe lang de oorlog ook duurl, de macht der geallieerden neemt toe en die der centralen vermindert. De Entente heeft de beschikking over tal van hulpbronnen, de legers der centralen daarentegen moeten uitgeput geraken. Vergadering van Donderdag 10 Februari 1916, des voormiddags 10 uur. Voorzitter de hcer J. Huizinga, burge meester. Aanwezig de leden: A. Visser, D. J. Dees, J. J. de Jager, R. Scheele, J. de Bruijne, M. Eijke, D. Scheele en H. B. van Nes. Afwezig de heeren A. C. Lensen, A. H. Donze, E. H. T. van Borssum Waalkes, R. E. G. Nolson en L. T. van Hasselt. De voorzitter opent de vergadering en deelt mede, dat van de liiervoren genoemdie afwezige lieeren bericht is ingekomen, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij Le wonen; de heer Dionze is ongesteld, de heer Lensen uitstedig. Aan de orde komt: 1. NOiUlen. De notulen der vergadering van 13 Januari 11. worden met algemeene stemmen onver- anderd vastgesteld. 2. Ingekomen stukken. a. Eene missive van gedeputeerde stalen van Zeeland, dd. 14 Januari 1916, waarbij wordt toegezonden een uittreksel uit het Eoninklijk besluit van 31 December 1915, no. 88, waarbij het maximum aantal ver- gunningen, voor den verkoop van sterken drank in het klein, voor de gemeente Ter Neuzen is verlaagd, en vastgesteld op 38. Aangenomen voor kennisgeving. b. Eene missive van gedeputeerde stalen van Zeeland, dd. 7 Januari 1916, waarbij worden toegezonden uittreksels uit het lvo- ninklijk besluit van 14 December 1915, no. 36, waarbij onthelfing is verleend van het verbod, gesteld in art. 1506, alinea 3 van het burgerlijk wetboek, aan: lo. D. J. Dees, wethouder van de gemeente Ter Neuzen, 2o. H. B. van Nes, lid van den raad der gemeente Ter Neuzen, 3o. R. G. E. Nolson, lid van den raad der gemeente Ter Neuzen, teneinde van die gemeente onderhands te kunnen koopen een strook bouwgrond, tegen een prijs van f 6 per centiare. Aangenomen voor kennisgeving. c. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, dd. 7 Januari 1916, waarbij wordt toegezonden een uittreksel uit het Ko- ninklijk besluit van 22 December 11., no. 16, houdende goedkeuring der door den raad bepaalde hefting van schoolgeld voor liet lager onderwijs. Aangenomen voor kennisgeving. d. Eene missive van gedeputeerde staten van Zeeland, dd. 14 Januari 1916, waarbij, van het bewijs hunner goedkeuring voor- zien, wordt leruggezonden het suppletoir kohier van den hoofdelijken omslag voor het jaar 1915. Aangenomen voor kennisgeving. e. Een schrijven van R. Ivurvink, G. Leu- nis, C. J. Hangoor, P. van den Hout, A. L. de Bruijne, E. J. Bakker, G. Faas en J. A. Adriaansen, alien werkzaam bij de gemeente Ter Neuzen. die hunnen dank betuigen, voor den loeslag op hun salaris. Aangenomen voor kennisgeving. f. Een schrijven van H. L. G. Ivok, on- derwijzer aan de m. u. 1. o. school, die daarin den raad dank zegt, voor de hem in de raadszitting van 13 Januari 11. toege- kende salarisverhooging. Aangenomen voor kennisgeving. g. Een schrijven van J. J. Huijssen, ad- juncl-commies ter secretarie, die daarin den raad dank zegt, voor de hem in de verga dering van 13 Januari 11. toegekende toe- lage. Aangenomen voor kennisgeving. ih. Verslag der commissie tol wering van schoolverzuim te Ter Neuzen, Iuidende als volgt De commissie tot wering van schoolver zuim in de kom onderging in het afgeloopen jaar geen verandering in hare samenstelling; de heer G. W. Versloot, de eenige, die pe- riodiek aftrad, werd 'herbetioennd. Voorzitter werd weder de heer S. van Rees, secretaris de heer L. J. de Vries. Behandeld werden 9 gevallen van vermoe- delijk volstrekt schoolverzuim. Een er van behoorde bij de zustercommissie in Sluiskil, wat dan ook aan den heer School- opziener gerapporteerd werd. Drie leer- plichtige kinderen werden ingeschreven als leerlingen op school A; een kind was gi plaatst bij het in. u. 1. q. in Ter Neiizei een ander bezocht de school in den Remoo terepolder, gemeente S,as van Gent, lit vader, Bclg, slechts tijdelijk in Ter Neuzej had zijn kind gepl.aatst op eene onderwij inrichting in Engeland. Een schipper. (i veel in Belgie voer, had zijn kind in d. land, nu hier, dan daar, onderwijs lab geven, ook nog terwijl de oorlog reeds at den gang was. De omstandigheden liefe niet toe, het kind in Ter Neuzen naar scho te zenden. Een bijna achtjarig jongent kon, wegens blindheid, onmogelijk de scJho bezoeken. Van betrekkelijk schoolverzuim »ve den afgedaan 13 gevallen van school j 7 van school B, 26 van school C, 11 vj de bijzondere school in de JozinastraJ 12 van die te Driewegen, 1 van de bijzondej! school te Olhene, gemeente Zaamslag. t taal 70 gevallen. Een geval wacht nog <j| iB afdoening. De waar,selluwingen hadden, op 3 t: welke schrif telijk gedaan werden, m o n dffl ling plaats, hetzij op de vergaderingM hetzij aan huis. Eenmaal kwam de commissie te laat; tiitj schen de oproeping van den aansprakelijkli j persoon en den dag van zijne verschijnijl voor het college, was het geheele gezin na||| Duitschland vertrokken, waar de vader weB J gekregen had. Als reden van eenig verzuim werd volt een kind opgegeven „leuren met sinaasapp ten". Een ander kind moest nu en ct, vader helpen goederen aan boord te br. gen. Weer een ander moest met vader m< als deze uit stachten ging; na de waarsch wing kwam er verbetering in het schooll zoek. Een kind verzuimde lijdens zi<4 van den vader en moest zelf wat verdienf Voor drie kinders werd als reden vj herhaald schoolverzuim opgegeven gebn !j aan kleeren, vooral ook aan schoeisjjl|L eenmaal werd dat aangevoerd door e<f> .fi vrouw, die kwaadwillig door haar man vjijj laten was. Enkele kinderen moesLen, of zelf ov schotj es van e t e n ophalen bij de s daten, of ze mioeslen thuisblijven, on<i wijl de moeder voor dat doel uittrok. Efi vrouw gat op, diat ze wet zoo doen mof om in 't onderhoud van hare 8 kinderen j voorzien; haar man zat in Belgie. Efl andere kon moeilijk haren jongen miss want haar man zat in de gevangenis. Driemaal gold als reden van vrij vj| verzuim het op zoek en van kolen j sintels aan boot of spoor door een iu plichtig kindopgegeven werd dan armolj en een groot gezin rni&t 5 of meer kindij Armoede had ook ten gevolge, dat in ij gezin, met een ziekeiijken vader, veel scin verzuim plaats vond, omdat er onder d kinderen een paar van de leerplichtige moesten verdienen. Een andere ziekelijke vader kon zijn si ten jongen niet genoeg nagaan; deze b dikwijls uit school weg. Dat „ach ter li h a a g loopen" werd nog in eenige anc gevallen opgegeven als oorzaak van '1 zuim. Een paar keer werd hiertegen j| goed gevolg opgetreden. Aan een bijna j j.arigen jongen, leerling van de le Ida viel niet veel te doen; hij had te veel land aan de school, waar hij onder kin til zat, die veel jonger waren dan zijne gew i" straatkameraden. Een kind werd wegens ziekelijkh* :i van school genomen, maar genoot huis derwijs. Voor een ander 12jarig meisje eene doktersverklaring overgelegd, dat 1 wegens ziekte, de school niet kon bezoc! Vier kinderen bleven korter of langer uit school wegens ziekte, waarvan niet al op school kennis gegeven werd. Een 1 bleef dikwijls uit school om eeti zie grootvader gezelschap te houden. Een gen moest een tijdlang aardappels kap, in plaats van de moeder, toen deze was. H u is werk werd verrichf door een ;jj tal meisjes, die gewoon waren een lial dag per week, op den wascbdag, uit sd te blijven. Het betrof gezinnen met va i tot 8 IMnders. Een 8jarijg Imeisje moest th wachten bij twee jongere kinders van t! 'i 5 jaar, terwijl de moeder uit werk en g het kind zat nog maar in de 2e klasse. 9jarig meisje, 't oudste van 6 kinders, m I eveneens thuisblijven, omdat de moedei wasch opdeed voor anderen. lets dergej viel voor in eene huishouding met 6 (t<; 1 waarvan 't jongste 2 maanden oud het daaropvolgende 14 maanden, en voort tot het leerplichtige oudste 8ja meisje toe. Oo,k nog bij een gezin m< 1 kinders, waarvan 4 leerpliehtig waren j oudste meisje van 9 jaar moest dan well 1 thuisblijven om ,op 't jongste kind te pas i Een ander meisje had, behalve enkele J zuimen wegens huis werk, een paar w< j verzuim te haren laste, omdat zij op .geweest was. Roewachten door een leerpLit kind kwam voor in een gezin met 7 lei j| ren; de vader beriep zich op den slec

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1