elen. ■aatlO, "en Co, ;werk Ihout inde. irker, tbode IEISJE iijl AL6EMEEN NIEUWS- EN AOVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. el. No. 6337. Dinsdag 8 Februari 1916. 56e Jaargang. SRS. R I 3: ABONNEMENT: REKENINQEN I1ID1LUK 61SBA.PT De Oorlog. BUST. /ielen, sn. ^vielea di LEN i. 1HOFF, ische happij, tyd Ter Neuzen. Telefoon 25. ADVERTENTIfiN Bit Blad verschijnt Maandag-, Woensdag- en VrydagaYond, uitgezorterd op Feestdagen, bij de Firma P. J. YAH DE 8ARDE te Ter Neuzen ten laste der gemeente. BINNENLAND. FEUILLKTOS. belang ING' dt op N WAES Per 3 maanden binnen de stad 1.—Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika 1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer 0.10. Bij directe opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts twee ma al berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. is. ng Door te Hoek iat Alten te 16,50 per STUUR. tel, Station il- en Effet id gepiaati afdeelin$ oorkeur. r vast wet! werkplaatf uiskil. tters, T» Si met inbegrip jaar. Zici Restaurant rdam. NEUZE COURANT irrm~rnrr— gT&l Burgemeester en Wethouders van ZAAM- SLAG noodigen een ieder nit, om de vor- deringen, welke zij ten laste van de gemeente mochten hebben, zoo spoedig mogelijk in te dienen en daartoe den uitersten termijn niet af te wachteD. Zaamslag, 4 Februari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JOB. DE FEIJTER, Burgemeester. J. STOLK Lz., Secretaris. De Artemis. Naar de N. R. Crt. verneemt heeft het ambtelijk onderzoek vanwege de marine- autoriteiten ingesteld naar het gebeurde met de Artemis welke enquete heeft plaats gehad, alvorens het vaartuig in het ge- meentedok te Rotterdam werd drooggelegd, weinig andere feiten aan het licht gebracht dan reeds bekend werden uit de verhalen in de pers en uit de mededeeiing van de directie van de Ned. Indische Tankstoom- boot m aatschappij Uitvoer van pootaardappelen. Het is met onwaarscbynlijk, dat binnen- kort eenige uitvoer van vroege soorten pootaardappelen zal kunnen worden toe- gestaan. Zij, die hiervoor vergunning wenseben te ontvangen, dienen zich te wenden tot het bureau van de Aardappelvereeniging", hetwelk van heden af is gevestigd Zeestraat 52, Den Haag. Nederlandsehe financien. De opbrengst der middelen was het vorige jaar bevredigend en 21 millioen hooger dan in 1914, namelijk rond 195 millioen tegen rond 174 millioen in 1914. De opbrengst was in Dee. 19 tegen 18 millioen in 1914. Overstrooming. Ook Indie, met name Semarang is geteis- terd door een overstroomiug. Naar schat- ting zijn 34000 bouwrijstvelden deels ver- woest. En gingen 616 stuks vee verloren. Zwaar beschadigd werden 1196 woningen en 37 inlanders zijn omgekomen bij deze ramp. Door den Resident zijn maatregelen ge- nomen. De nieuw benoemde Gouverneur-Generaal van Nederl. Indie, Mr. J. P. Graaf van Limburg Stirum en zijn echtgenoote zijn Woensdagmiddag per Insulinde van de Rotterd. Lloyd naar Indie vertrokken. Zoowel in Den Haag ah te Rotterdam namen Ministers en autoriteiten enz. enz. afscheid van de vertrekkende hooge per- sonen. Aan de Gravin werden fraaie bloem- stukken vereerd. De Insulide is voor den Gouverneur- DOOR H. BERTRAND. Zoo gebeurde het ook. Nog denzelfden avond ontving liij de opdracht om de ver- volging van den inbreker voort te zetten. Den volgenden tnjorgen vertrok hij dus met Hans per spoor naar Panama. Tot hun rerhazing was Mr. Brown opnieuw hun reisgenoot, hij kwam op het laatste oogen- blik buiten ad em aangeloopen. Hij had bij een handels vriend in Colon gelogeerd en vertelde nu vol vreugde, dat de afzondierlijke staten van de republiek Columbia van plan waren nieuwe postzegels uit te geven en de aanmaak hiervan aan de wereldbekende fir ma Seebeck op te dragen. Hij had zijn vriend in Colon zelfs om eenige postzegels voor Hans gevraagd, waaronder de mooie Panama-poslzegels van 1887 met het kaartje van de landengte. Ik wilde, dat Albert nu reeds een van deze zegels in handen had, dan kon hij onze reis op het kleine kaartje volgen, zei Hans tot Berger, terwijl de tredn langzaam langs de lage kuststrook naar de bedding van de Rio Chagres stoomde. Berger keek oplettend uit het portier- raampje. - Wij willen toch eens zien, of wij niets van de werken van het kanaal te zien krijgen, zei hij. Al,s ik het wel heh, gaat de trein tamelijk dicht Langs het kanaal. Generaal fraai ingericht met aangename verblijven. Aan boord had een afscheids- diner plaats. Het was Woensdag juist de verjaardag van den Graaf. De Goentoer met weik schip de heer ldenburg zal terugkeeren, vertrekt een dag na de aankomst van Graaf van Limburg Stirum. DE ALGEMEENE TOESTAND. President Wilson zet zijn verkiezingsreis voort schrijft het „Alg. Hbl." en houdt overal redevoeringen om de noodzakelijk- heid te beloogen, dat Amerika zich moet wapenen voor de verdediging. Maar daarbij bespreekt de president vaak den algemeenen polilieken toestand van de wereld, en voornamelijk de positie, waarin Amerika slaat tegenover de oorlogvoeren- den. En, dan blijkt telkens, dat ide president, de wijze van oorlogvoeren van Duitschland afkeurend, toch evenrnin een bewonderaar is van de door Engeland gevolgde staatkunde. In een redevoering te Kansas zeide hij, na betoogd te hebben, dat Amerika gereed moet zijn, om zijn onafhankelijkheid en zijn recti ten te verdedigen: „Daar is nog iets anders, dat wij moeten verdedigen, en- dat is 'ons recht, om te ver- coopen wat wij produceerai op de open neulrale markten der wereld. Als er een blokkade is, erkennen wij het recht van blokkeeren; gewone bepcrkingen, die door den oorlogstoestand Ontstaan, moeten wij erkennen. Maar de wereld heeft de larwe noodig van de velden in Kansas, en van de andere groote graanvelden van de Ver- eenigde SLalen, en wij hebben recht levens- middelen te zenden aan een vreedzame be- volking, wanneer en waar de oorlogstoe stand dit mogelijk maakt, en dat te doen onder de gewone bepalingen van de Inter nationale wetten. Wij hebben recht hem te voorzien van katoen, om zich te kleeden, en wij hebben recht liem te voorzien van de producten wan onze fabrieken."' De „Tknes", die op dit gedeelte van de redevoering van den president de aandacbt vestigt, ziet daarin een waarscliuwing voor EngeLand, om zich te regelen naar de op- vattipgen der Ver. Staten, omtr-ent de wet- tige rechten der neutralen; m,aar het blad ziet er geen enkele voorafschaduwing in van een mogelijke crisis tusschen Amerika en Epgeland, evenmin als de opmerkingen van den president over die houding van Duitsch- land, de voorboden zijn van een crisis met dat land naar de „Times" meent. Toch is de verhouding ^usschen de Ver. Staten en Duitschland niet zeer rooskleurig. De eischen, die de regeering te Washington stelt in zake den duikbootenoorlog, gaan Duilschland te ver. De leidende Duitsclie bladen misken- nen geenszins den ernst van den toestand, erkennen zelfs de mogelijkheid van nog ern- stiger verwikkelingen met Amerika. Zij 'geven echter de Duitsche regeering gelijk, dat er ook aan de eischen, die Amerika stellen kan en mag, grenzen zijn, die Duitschland niet kan overschrij den, wij I het dit slrijdig zou achten met zijn belang Dat was inderdaad het geval. Weldra zag men een diepe ingraving of kloof van reuisachlige afmetingen, reeds halfbegroeid met tallooze weeldei*ige tropische planlen; daarna, in de buurt van het eerste station dat men naderde, Gatun, kolossale gebou- wen, en men kon den loop van het kanaal nog een heel eind achter het kleine stadje voigen, totdat het venKvecn in de bergen. Op de rails van de talrijke zijlijnen ston- den honderden en honderden wagons; zoo nu en dan spoorde mien langs een groot gebouw, een schuur of barakken, die be ■schaduwd werden door donkergroene pal- men; ook een paar maal langs een sier- lijk gebouwde villa, omringd door arbei- derswoningen. Dit alles echter droeg 'den stempel van vprval, alles zag er oud uit, ofscboon het eerst eenige jaren geleden was gebouwd. De meeste wagens op de zij lijnen waren reeds op zijde gevallen, aan sommige onthraken de wielen, aan andei-e gedeelten van het bovenstel plunderende handen hadden er afgehaald, wat zij kondie.n en het vochtige klimaat van de landengte had het zijne er toe bijgedragen om het ver- nielingswerk te voltooien. De loodsen sche- nen verlaten, de huizen onbewoond te zijn vensters en deuren waren verdwenen, de da- ken vertoonden groote gaten. Ruines der beschaving! merkte Berger op, terwijl hij op een klein stadje wees waar de locomotief nu, op het punt de hoogte van den Culebra-pas te bestijgen, langzaam, zuchtend en hijgend langs stoomde. Hij had de kaart voor den dag gehaakl en nadat hij deze geraadpleegd had, voegde hij er aan toe: Cite de Lesseps. De Lessepsstad heb- en met zijn prestige. De Duitsche regeering is, naar zij mieent, tot het uiterste tege- moet gekomen aan de eischen van de Ver. Staten in de quaes tie van de „Lusitania" door de bereidwilligheid die quaes tic aan de uitspraak van het Hof van arbitrage te ',s Gravenhage te onderwerpen, en door het vrijwillige aanbod, om schaaeloosstelling te betalen. Maar de regeering te Berlijn schijnt niet voornemens, hovendien schuld te be- kennen en aan den duikbootenoorlog; de rechtsgronden te ontnemen, die men daar- oor in Berlijn heeft opgesteld. Want de regeering te Berlijn is van mee- ning, daL de duikbootenoorlog niet in strijd is met liet volkenrecht, en dat hij een toe- komstige nieuwe regeling van het interna- tionale stellige recht bepalingen daaromtrent zullen worden vastgesteld. En men wijst er op, dat Amerika ook duikbooten houwt, dat Engeland, Frankrijk en Rusland eveneens duikbooten bezitten en gebruiken, en dat door toegeven aan de eischen van de Ver. Staten,' Duitschland zich zelf zou binden, terwijl de andere zeeva- rende en duikbooten beziltende nalies die kunnen gebruiken. Zelfs wanneer ook Amerika zich zou on derwerpen aan de eischen, die het aan Duilschland stelt, dan zouden, naar de re geering te Berlijn meent, ook de Ver. Staten zich, voor geval dat zij in oorlog kwamen, berooven van een werkzaam wapen op ma- ritiem gebied, en zich dus tot het zwakste defensief moeten beperken. Maar of deze Duitsche redeneeringen vol- doende zijn, om de Ver. Staten te overtui- gen, dat hun eisch niet kan worden ge- handhaafd, mag worden l)el\vijfckl. In. elk geval is c'e toestand zoo. dat de hoop op een schikking niet is uitgesloten. En, zooal.\ de „Times" reeds deed gevoelen, is er in de redevoeringen van den president of zij tegen Engeland dan wel tegen Duitschland gerieht zijn, - iets dat „cum grano satis" moet worden opgevat, omdal die redevoeringen in de allereersLe plaats dienst moeten doen als verkiezings-redevoe- ringen, en men in een verkiezingscampagne wel eens meer dingen zegt, die men door een omgekeerden kijker moet beschouwen. Olm de graan-, katoen- en tabaks-expor- Leurs in de Ver. Staten, die zich onlevreden toonen over de Engelsche conlrabande-bepa- lingen, eenigszins tevreden te stellen, zou president Wilson, naar de „Morning Post" verneemt, een uitvoerrecht op ammunitie en oorlogsbehoeften willen heffen. De „New-York Herald" zou daarin een overwinning der Duitsche diplomatic zien, doch meent eveneens, dat Wilson daartoe zal overgaan. De hoogte van dit invoer- recht schijnt nog niet vast te staan, maar in parlementaire kringen te Washington spreekt men van 10 tot 15 pCt. der factuurwaarde van alle uitgevoerde oorlogsmaterialen. De „Daily News" zegt hiervan, dat die mededeeiing een onaangename verrassing is, maar dat men in Engeland rekening moet houden met de moeilijke positie, waarin president Wilson zich bevindt. Hij heeft te strijden tegen de krachtige propaganda der Amerikaansche pacifisten, met de ontevre- denheid der katoenplanters, met de sympa- thieen der Dwitsch-Amerikanen. Nu Enge land ook tabak tot cantrabande heeft ver- ben zij dat stadje daar, dat bijna geheel in puinhoopen ligt, gedoopt ter eere van den man, die den aauleg van het kanaal ge- projecteerd heeft. Het is no.g niet Lang ge leden, dat men zich in Frankrijk vleide met de hoop, dat het den „groolen Fransch- man", zooals de geestdriftige Parijzenaars De Lesseps gaarne noemden, zou gelukken. alLe moeilijkheden ,,te pverwinnen (en de door- graving van de landengte te voltooien. Nu is deze hoop in rook vervlogen de middelen tot voortzetting van de enorme werken ont- breken en slechts een menigte ruines geven den loop van het kanaal aan. Ferdinand De Lesseps heeft iandiers loch reeds een dergelijke onderneiming vollooid, onidanks alle moeilijkheden en hindernissen, het Suez-kanaal! merkte Hans op. Zeker, maar de moeilijkheden waren bier toch grooter. Het Suez-kanaal is wel- iswaar honderddertien Idlometer lang, ter wijl het Panama-kanaal slechts een Iengte van negentig kilometer zou krijgen. Maar de Iengte is niet het grootste bezwaar. Het Suez-kanaal werd gegraven door een vlakke woestijn; bier echter moest men dwars door een hooge bergketen; bij het Suez-kanaal be- hoefde men niet te vreezen voor de door- braak van wilde bergstroomen, waartegen men hier kostbare en tijdroovende voor- zorgsmaatregelen had te nemen; daar werk- te men in een betrekkelijk gezond klimaat, de landengte van Panama echter is wegens haar moorddadig klimaat herucht. Wij, Noord-Amerikanen, zijn van het begin af aan van meening geweest, dat De Lesseps meer had ondemomen dan hij in staat was te volbrengen. Wij hebben nooit vertrouwen gesteld in de zaak, merkte klaard, zijn de eigenaars der tabaksplanta- ges eveneens ontstemd. De Amerikaansche producenten zullen de hooge rechten, die van hunne uitvoereu worden geeischt, wel op de geallieerden ver halen, maar daardoor is het geheele voor- deel, dat door de pogingen ter verbetering van den sterlingkoers werd behaald, weder verloren. DE L 19. In ons vorig nummer werd melding ge- maakt van het vei-gaan van de Zeppelin L 19, het luchtschip, dat dezer dagen door de Nederlandsehe kustwachl beschoten is, toen liet zich boven ons gebied bewoog. Er werd ook gemeld, dat liet in nood ver- keerend luchtschip door de bemanning van een trawler in de Noordzee drijvende was gezien. William Martin, de schipper van den trei- ler King Stephen, uit Grimsby, die bij de verongelukte Zeppelin L 19 is geweest zon- der de bemanning te redden, wordt door den correspondent der Daily Mail te Grims by beschreven als een jonge zeebonk. Hij vertelde, dat hij Zaterdag was uitge- varen voor een tiendaagschen vischtocht in de Noordzee met een bemanning van negen koppen, zonder kanon of andere wapens. Woensdagochtend, bij 't krieken van den dag, h adden ze tusschen de 70 en 80 man dien visch aan boord en de nelten waren buiten. Het was een prachtige oehtend, vertelde hij verder. We konden tot op 15 mijlen zien. Er was geen wind en de zee was zoo glad als deze tafel. Ik kreeg iets in 't oog wat op een witte wolk op 't water leek, maar begreep dat 't dat niet kon zijn, bij zulk weer. Daarom liet ik er met voile krachl heensturen. want ik dacht, dat 't wel een wrak kon wezen, dat de moeite loonde om naar de haven te steepen. Toen we naderbij kwamen, zag ik dat 't een Duitsche „Zep" was. Ik kon mij niet vergissen, want ik heb al te veel Zeps ge zien am nog te kunnen twijfelen. Hij was Oostelijk van ons toen ik er heen stoomde. Toen we niet meer dan 120 voet er van- daan waren, zagen we eerst den scherpen houten neus van den boeg boven "l water uitkomen, en toen een stuk" van het om- hulsel. Ze richtte zich uit 't water op als 't ware als een olifant, die op z'n voorpoo- len overend rijst. Toen we er bij kwamen, leek-ie geweldig hoog; hij stak wel 40 voet boven water uit, naar ik schat. Ik kon er een man of 15 boven op zien, sommige op hun knieen, die telkens heen en weer gleden; andere bij mekaar met hun hoofden door de kajuitstrap gestoken, hun armen eraan vastgeklampt. Ze zagen er uit of ze van de Noordpool kwamen, want ze droegen fluweelen buizen en hoeden en al- lerlei ander zwaar spul wegens 't koude weer. Ik riep: „Wal is er aan de hand?" „Zend ons een boot, ik zal er je 5 pond sLerling voor geven", was 't antwoord en hij trok z'n jas uit, waardoor z'n koperen knoo- pen kwamen te zien. Ik herkende hem da- delijk als een marineofficier en den kapitein van 't schip. Hij zag er uit als onze eigen marineofficieren, een jonge kerel, misschien even derlig, slank, een rood gezicht, erg verweerd, en een bevelerige manier van doen. Toen een paar van z'n bemanning, die Engelsch spraken, er wat tusschen wil- Brown triomfantelijk op. En de uitkoimist heeft zonder twijfel bewezen, dat u gelijk hadt. Uw afkeer van de onderneming gold echter veel minder het denkbeeld van een kanaalverbinding tus schen de beide zeeen dan wel het project van De Lesseps. Ik heb mij eenige jaren geleden op de li oogte gesteld van de kanaal-quaestie en herinner mij alles nog goed. Ver Lei u mij eens alles, vroeg Hans. Berger was een goed verteller en het was voor Hans steeds een gemot hem te hooren. Hans kon hem nieLs vragen of Berger wist er op te antwoorden. Hij had op zijn reizen veel gezien, en ook de landen en volken be- sludeerd, waarmee hij in aanraking was ge komen. Terwijl de Irein zijn snelheid meer en meer moest verminderen, daar de Ijergen de spoorbjn steeds nauwer insloten en s.tei- ler werden, voldeed Berger aan het verzoek van zijn jongen vriend en gaf hem een vol- ledig overzicht van de geschiedenis van het Panama-kanaal. Mr. Brown luisterde eveneens aandach- tig. Berger hesloot zijn verhaal aid us: De Lesseps en zijn ingenieurs hebben de moeilijkheden, die zij op hun weg kon den ontmoeten, te gering geacht. Mij dunkt echter, dat de geschiedenis van het Panama- kanaal nog niet geeindigd is, in Frankrijk zullen de middelen nog weleens gevonden worden om het kanaal, al is het ook op een andere manier, te voltooien. De Yankee spotte: - Zoudt u dat denken, Mr. Berger? Ik twijfel er hard aan of dal verloopen boeltje er ooit weer bovenop gehaald zal worden. den zeggen, liad-ie hen gauw den mond ge- sloten. 't Was een meneer en gedroeg er zich ook naar. Netjes en beleefd. Ook sprak-ie goed Engelsch. Maar ik hoorde ze hameren in de Zeppe lin en af en toe doken er andere koppen op, loldat er ©en dertig bij elkaar waren. Ik dacht 'ns even na en zei toen: „Wel, als er niet zooveel van jullie waren, zou ik je er af halen, maar er zijn er te veel." De officier zette een borst op en zei dat daar niets in stak. Ik dacht nog eens na en zei: „Maar stel nu eens, we halen jullie er af en je smijt ons overboord en vaart met den treiler naar Duitschland? Dat be- zorgt jullie weer een kruis, maar voor ons is 't niets gedaaii." Hij zei: „Ik geef je mijn woord. dat we nieLs van dien aard zullen doen." Hij zwoer bij hoog en laag dat hij ons met rust zou laten en dat ik een flink stuk geld kon verdienen door hen te redden. Ik weer ta,a:n't denken zij waren met z'n dertigen, wij met z'n negenen; zij gewapend en wij hadden zelfs geen pistool aan boord. Ik dorst 't er niet op te wagen. Was er een ander schip in de buurt geweest om mij te helpen, dan had ik 't kunnen wagen, maar er was niets in zicht. Bovendien wist ik wat de Hunnen hadden gedaan en wat ze wel eens opnieuw konden doen. Ik moet er bij vertellen, dat ik drie ijzeren kruisen op de Zep geschilderd zag. Ik begreep dat 't was door sloute stukjes, die ze hadden uilgehaald, en ik wou niet graag dat ik en m'n bemanning iets met t vierde zouden hebben uit te staan. Ik stoomde 's ochlends om half tien weg. De gezagvoerder van den Zeppelin riep me toe, dat ze zinkende waren en vroeg mij, zijn woord van eer npg eens gevend, hen op te nemen. Toen wij ons verwijderden, riepen eerst eenigen van de Duitsche lie- manning „genade", toen ze zagen, dat het niet liielp, schudden ze de vuist tegen ons. Ik zou ze hebben opgenomen vervolgde de schipper als ik niet bang was ge weest, dat ze ons zouden overweldigen. In vredestijd zou ik ze natuurlijk alien in een ommezien hebben gered. Toen we wegstooanden, konden w7e den Zeppelin op en neer zien dobberen. Tegen etenstijd stak er een stevige bries uit het Z.-W. op. Hel werd dik en heiig en 't begon te motregenen. Om half elf stond er een barde wind en 't was zoo dik van regen, dat ik geen vuurpijlen kon op- laten. Zoodra ik tegen 't aanbreken van den dag op de rivier kwam, rapporteerde ik de feilen en dadelijk vertrokken twee torpedo- jagers om het luchtschip te zoeken. Wat sedertdien is gebeurd weel ik niet. Naar mijn meening kan de Zeppelin, als hij niet tevoren is opgepikt, het in dat weer niet hebben' uilgehouden. Onze treiler, een zee-, waardige boot, had het 's nachts hard te verantwoorden met de zware zeeen die over dek spoelden. De verslaggever heeft ook de andere leden der bemanning gesproken. Zij bevestigden liet verhaal van den kapitein en voegden er bij, dal deze hen naar hun meening had gevraagd, of 't gewaagd kon worden de Duitsclicrs le redden. Maar alien hadden gezegd: „Laat ons wegstoomen; als ze aan boord komen, maken ze ons dood." De stuurman vertelde nog, dat de Diiitscbeh^j Wij, Amerikanen, lieliben reeds het plan opgevat, een ander kanaal van oceaan lot oceaan te graven een mijner neven is aangesteld aan het Nicaragua-kanaal. Werkelijk? antwoordde Berger. 5'ertef ons op uw beurt bet een en ander van die plannen. Mr. Brown bad juist zijn kaartje voor den dag gehaald en wees met zijn vinger |j de rich ting aan, die het kanaal zou nemen. Kijk, hier bij Grey town aan den At- lantischen Oceaan zal ons kanaal begin- nen, het volgt dan den Rio San Juan, loopt uit in hel Nicaragua-meer en bereikt, mi~* dat hel dit meer verlaten heeft, vijf-en- twinlig kilpmeter verder, Brito in den Stil- len Oceaan. Zijn voile Iengte zal bedra- gen Eensklaps voelden de drie reizigers een geweldigen scliok, die hen van de banken slingerde. En eer zij konden opstaan, ja, eer zij nog een woord, een kreet konden uiten, volgde een tweede, nog heviger schok. Alles scheen voor Hans' oogen in het rond te draaien, de wanden van den wagen sclio- ven naar elkaai' toe, hij hoorde een luid gekraak, toen was het alsof het vlak bij zijn ooren donderde; hij greep met zijn recii terann naar Berger als om hij hem steun te zoeken, toen scheen het alsof de geheele wagon in een bodemlooze diepte stortte, een loodzwaar gevoel drukte hem op de borst, het was hem alsof al zijn lede- jj maten door ijzeren schroeven in elkaar ge- perst werden, hij schreeuwde het uit. toen was alles voorbij. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1