ALGEMEEN N1EUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN. No. 6334. Dinsdag 1 Februari 1916. 56e Jaargang. Bekendmaking. IIIBILIJI U8IAFT De Oorlog. ABONNEMENT: ADVERTENTIfiN ALPHABETISCHE LIJST Telefoon 25. Bit Blad verscfeijnt Maandag^, Woensdag- en VrjjdagavoM, uitgezonderd op Feestdagen, bij de Firma P. J. VAN DE 8ANDE te Ter Nenzen. Eigenaars of Beheerders van Paarden. B N N E N L A N 9. g E III L l E T O Per 3 maanden binnen de stad 1.Franco per post voor Nederland 1.10. Bij vooruitbetalingvoor Belgie /1.40, voor Ned.-Indie en Amerika /1.65, overig Buitenland 2. Men abonneert zich bij de Uitgeefster, of buiten Ter Neuzen ook bij alle Boekhandelaren, Postdirecteuren en Brievenbushouders. Van 1 tot 4 regels 0,40. Voor elken regel meer f 0.10. Bij cfifl*ect€3 opgaaf van driemaal plaatsing derzelfde advertentie wordt de prijs slechts tweemaal berekend. Grootere letters en cliche's worden naar plaatsruimte berekend. Handelsadvertentien bij regelabonnement tegen verminderd tarief. Inzending van advertentien voor 1 uur op den dag der uitgave. Tan de in deze Gemeente metterwoon eevestigde TER NEUZENSCHE COURANT Burgemeester en Werhouders der Gemeente TER NEUZEN brengen ter algemeene kennis, dat de, ingevolge art. 17 van het Koninklijk besluit van 10 November 1892 (Staatsblad No. 253) opgemaakte alpliabetische lijst, bevattende de namen der in deze Gemeente metterwoon gevestigde eigenaars of beheerders van een of meer ter vordering aan te bieden paarden, gedurende de maand Februari, voor een ieder op de Secretarie dezer Gemeente ter inzage is nedergelegd. Ter Neuzen, den 24 Januari 1916. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. HUIZINGA, Burgemeester. L. WABEKE, Seeretaris. Minister Treub. Blijkens de beschouwingen in alle bladen, staat het vast, dat de heer Treub in het jl. Vrijdag in de Tweede Kamer gevallen ▼otum aanleiding zal zien, zijne portefeuille ter beschikking te stellen van H. M. de Koniugin. Na hetgeen door hem voor de stemming gezegd werd, is ook moeilijk anders te verwachten. Naar gelacg van de politieke gezindheid der bladen stemmen zij meer of minder met het door de Kamer genomen besluit in, doch algemeen wordt betreurd, dat men in deze dagen een zoo kundig en vastbe- raden Minister zal moeten missen en dat het moeilijk zal zijn, iemand te vinden, die hem in werkkracht evenaart. Zaterdag was de heer Treub afwezig en naar vermoed werd, zou bij heden bjj H. M. de Koningin op audientie gaan. (Zie laatste berichten.) V rijdag werden in politieke kringen reeds dadelijk 3 namen naar voren gebracht van bekende personen, die voor het Ministers- ambt in aanmerking zouden komen, nl. Mr. Patijn, Kamerlid voor Zierikzee, Mr. De Meester, Kamerlid voor Helder en oud- Minister van Financien en Mr. Van Gijn, thesaurier-generaal aan het departement van financien. Be blokkade van Rotterdam. Het bericht uit Amerikaansche bron dat Engeland voornemens zou zijn Rotterdam en andere Nederlandsche havens als Duit- sche invoerhavens te beschouwen en dus ook op haar de blokkade toe te passen, geeft den Rotterdamschen correspondent der „Daily Telegraph" eenige opmerkingen in de pen. Hij begint met vast te stellen dat het bericht in Nederland aanvankelijk met eenige ongerustheid, spoedig met ongeloo- vigheid i9 ontvangen. Een toonaangevend koopman heeft hem gevraagd, welke prac- tisch verschil het eigenlijk voor de Engel- schen zou uitmaken, daar Nederland thans al geblokkeerd is voor zoover de doorvoer- goederen naar Duitschland aangaat en hij DOOR H. BERTRAND. 1 j - Zij staarden als versteend het zich snel verwijderende stoomschip na. Toen greep Berger Hans' hand en drukte die zoo hevig dat de jongen liel bijua uitsehreeuwde van pijn: Is 't niet om razend te warden Iiij was het ik voel het en gij hebt hem ook herkend, Hans, nietwaar? Hans knikte toestemmend. Hij was volko- men zeker van zijn zaak. Die vreemdeling kon niemand anders zijn dan de Engelsch- man, dien hij op straat voor het hotel Conti- nefttaal liad ontmoet, niemand anders dan Mr. Pamberlon, dien Berger in Louden te- vergeefs had bespied, niemand anders dan Mr. Stokes, die hem in Chicago, op zulk een gemeene manier had beetgenomenEn nu verlrok deze schurlc, gevrijwaard voor iedere vervolging, over zee, en zij stonden hier veroordeeld tot werheloosheid, en konden niets anders doen, dan thuis vertellen, dat de inbreker zijn vlucht ongehinderd had voortgezet. Berger stampte met zijn voet op den grond - Neen neen en noginaals neen! De - "\jr fzmfnumm heeft daaraan toegevoegd dat de behande- ling van Nederlandsche havens als Duitsche geeu goed zou doen, integendeel zeer sehade- lijk zou werken in politick opzicht. De correspondent neemt dan ons land in verdediging tegen de veelvuldig geuitte be- wering, dat het met gebruikmaking van slinksche middeleu ontzag'ijke winst uit den handel met Duitschland zou putten, en tegen de bekende gevolgt.rekkingen uit de verhoogde Amerikaansche imvoeren in ons land. Hij wijst er o. a. opdatNeder- land's verbruik zeer is toegenomen tenge- volge van de mobilisatie en dat een deel van de vermeerderde invoeren uit de Ver- eenigde Staten verband houden met de uit- rusting van het leger, vooral de invoer van leder. Verder brengt hij in herinnering dat de bevoorrading van Belgie, door het Ame rikaansche Stenncomite, via Nederland ge- schiedtzoo komt b.v. de reusachtige hoe- veelheid meel, die op deze wijze naar Bel gie gaat, in de statistiek der Amerikaan sche uitvoeren naar Nederland voor. Dan heeft Nederland zelf een 100.000 Belgen te onderbouden, wat op een kleine bevol- king een aanzienlijk verschil in het ver bruik beteekent. De smokkelarij acht de correspondent slechts van ondergeschikte beteekenis. Er worden, voor 't overige, krachtige maatre- gelen tegen genomen. De verhalen omtrent enorme fortuinen, die er mee zouden worden gemaakt, behooren z. i. te worden gerang- schikt naast de overijlde gevolgtrekkingen uit de jongste Amerikaansche statistieken. ,,Het Nederlandsche volk" eindigt hij „wordt in een verkeerd daglicht gesteld en hierdoor worden zijn vriendschappelijke ge- voelens jegens ons in gevaar gebracht." In denzelfden trant licht de Rotterdam- sche correspondent van de //Daily News" zijn lezers in. Hij heeft bij de voornaamste kooplieden te Rotterdam geen enkel be wij s van opgewondenheid over het blokkade-ge- rucht aangetrolfen. Op de beurs is ernau- weljjks aandacht aan gewijd. De Daily Mail zet, alle tegenspraak ten spijt, onverdroten haar reeks hoofdartikelen over de bevoorrading van den v ij a n d voort. Thans weer naar aanleiding van het verbod van invoer in Engeland van houtpulp en eenige andere artikelen. Het Engelsche volk is bereid zich allerlei te ontzeggen, maar vraagt zich af, of het juist daardoor niet den vijand helpt zich van het noodige te voorzien. Er zijn geen schepei genoeg om houtpulp en papier, ruwe tabak en vruchten, meubelhout en vernissen naar Engeland te brengen. Maar er zijn wel schepen genoeg om ijzer te brengen aan onze vijanden. Tusschen Augustus 1914 en Januari 1916 zijn, naar Lord Devonport, een onwraakbaar zegsman, ons meedeelt, 298 schepeD, voerende 1,414,311 ton metaal- erts, Rotterdam binnengeloopen. De bestem- ming van dit metaal-erts is niet twijfel- achtig. Voegen we daar nog bij cacao, thee, meel, mais, en spek, die bij ons weten door onzijdige schepen naar Kopenhagen en Rotterdam worden vervoerd ten behoeve van de Duitsche markt dan hebben wij inderdaad het recht te vragen of wij ons schurk zal mij niet ontsnappen! Het is als- of de Voorzienigheid ons op het laatste oogenblik nog hierheen heeft geleid om op- nieuw zijn spoor te vinden! Hans nu moeten wij ons beste beentje voor zelten! Wij volgen hem met het eerstvertrekkende schip. Dat was nu echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. De boot, waarop Mr. Smith, alias Mr. Pamberton, alias Mr. Stokes, ver- trokken was, was de „Thiers", van de Mes- sagerie Francaise, op weg naar Cuba. Het ongeluk wiLde echter, dat er eerst over drie dagen een Iweede sloombool naar het eiiand van de tabak zou vertrekken. Men moesl dus geduld hebben, en geduld bezat Berger nu juist niet veel. Een onbedwingbare in- nerlijke onrust, het verlangen oan krachtda- dig op te trod en, am zijn welverdienden goe- den naaim, dien hij voelde, dat niet meer onaangelast was, en buitendien zijn zelfver- trouwen terug te winnen, dreven hem voort. Hij gunde Hans nauwelijks den tijd am aan zijn moeder te schrijven. Hij vroeg ook niet eens, of mevrouw Geeren haar zoon nog 1 anger zou willen afstaan. Hij beschikte over zijn reisgenoot alsof het vanzelf sprak. Hans had nauwelijks tijd zijn koffe.r te pakken en een brief te schrijven. Toch kon hij niet nalaten nog gauw naar het naastbij gelegen postkantoor te loopen en voor Albert de nieuwste postzegels van de Vereenigde Staten te koopen met de ge- schiedenis van de ontdekking van Amerika er op, natuurlijk alleen de goedkoopere zelven niet te kort doen, fen einde de mogend- heden te belpen, die de wapens tegen ons hebben opgenomen. De Daily Mail vindt dat het althans even gemakkelijk behoorde te zijn om hout pulp naar Engeland te brengen als metaal- erts naar Duitschland. De Engelsche vloot is sterk genoeg om de onzijdigen te over- tuigen, dat het ten slotte moreel en materieel voordeeliger zal blijken om wat Engeland noodig heeft naar Engelsche havens te verschepen, dan het noodige oorlogsmateriaal door Nederland en Denemarken naar onze vijanden te zenden. Locaalspoor op hei eiiand Tholen! Het heeft er alien schijn van, dat het spoorplan voor het eiiand Tholen, geheel of ten deele in duigen zal vallen. Eenige gemeentebesturen, vreezende finan- cieele gevolgen, beschouwen een eventueelen aanleg als een sprong in het duister, ter- wijl ook enkele polderbesturen reeds hun stem tegen deelneming uicbrachten. Dit staat vast, dat het noordelijk deel er buiten blijft, en dat hoogstens 5 van de 7 gemeenten er bij betrokken worden. BE ALGEMEENE TOESTAND. De Regeering van de Vereenigde Staten heeft zoo schrijft het „Al,g. Hbl." een krachtig protest gericht tot die van Groot- Brittannie, wegens het aanhouden van de mails op neutrale schepen, om te zoeken naar. contrabande-ariikelcn in de paketten. De regeering der Ver. Staten beschouwt postpaketlen als te zijn onderworpen aan dezelfde behandeling als vrachtgoederen, die onder beschenning staan van de internalio- nale overeenkomsten betreffende den neu- tralen handel. De behandeling der mails van het Deensche s.s. „Oscar II", van het Zweedsclie schip „Stockholm", van de Ne derlandsche schepen „Noorderdijk" en „Nieuw Amsterdam" wordt door de regee ring le Washington scherp afgekeurd. Want de moderne regels voor de oorlog- voering, zegt de nota, erkennen, dat mails niet behooren te worden in beslag genomen, gecensu.reerd of in open zee vernietigd, zelfs al worden zij vervoerd op schepen eener oor- logvoerende partij, dus nog minder op neu trale schepen, en het schijnt onweltig, dat het brengen van schepen o-nder het bereik der Britsche jurisdictie, ten einde de mails te onderzoeken, op grond van nationale jurisdictie kon worden gereehtvaardigd. En in gevallen, waarin neutrale schepen de Engelsche havens aandoen, acht de regee ring te Washington, dat de Engelsche regee ring geen recht heeft, volgens de inlernatio- nale wetten, om de verzegelde postzakken weg te nemen, of aan boord dier schepen te onderzoeken, daar zulke mails, aan boord van neutrale schepen, niet in bewaring ko men van den Britschen postdiensl. Om die redenen acht de regeering te Washington zich verplicht, wijl in de Ver. Staten groote gevoeligheid is ontstaan over het verlies van brieven van waarde, en vreeimde banken weigeren Amerikaansche wissels te betalen, wegers het gebrek aan zekerheid, dat zij goed overkomen, tegen de behandeling van de mails door Engeland te protesteeren, als zijnde willekeurig, inquisi- soorlen van een tot dertig cents. Toen ech ter Berger, nu weer beter geluimd in het vooruitzicht van een spoedig vertrek, dit bemerkte, kocht hij nog een postzegel van een dollar voor den kleinen verzamelaar. Dienzelfden avond nog zalen zij reeds in den Irein naar Cedar Keys, een kleine lia- venplaals op liet schiereiland Florida, waar zij plaals namen op een stoomschip, dat nog denzelfden dag naar Cuba verlrok. Berger was nu weer zeer opgeruiimd. Hij meende, dat .zij Havanna eerder zouden he re,iken dan de „Thiers". Maar hij had buiten den waard gerekend. De „Hutch,inson", waarop zij de reis naar Havanna maakten, was geen vlug schip, en toen zij de haven bereikten, kwam de „Thiers" hun reeds weer tegemoel op zijn reis naar Midden- Aimerika. Het was nu maar de vraag of de persoon, dien zij vervolgden, nog aan boord van het Fransche stoomschip vertoefde, of dat hij in Havanna was achlergebleven. Zoodra zij aan land waren gestapt, deed Berger onderzoek naar den Engelschman, en tot groot verdriet van Hans, wien het op dat eiiand uitstekend beviel, slaagde hij er reeds den volgenden dag in, om te weten te komen, dat, naar de beschrijving te oor- deelen, die men hem van den bewusten per- isoon gaf, Mr. Pamberton, alias Mr. Smith, alias Mr. Stokes met de ..Thiers" naar Co lon, op de landengte van Panama, was ver- trokken. Berger had eveneens vernomen, dat er dienzelfden dag een vrachtboot naar Colon zou verlrekken, waarvan de kapitein toriaal en zonder eenige xnilitaare waarde voor Groot-Brittannie. Daarop werd door Sir Edward Grey ge- antwoord: dat de Engelsche regeering daar op niet kan antwoorden, voordat zij met liaar bondgenooten daarover heeft geraad- pleegd. Maar tevens deelt het departement van buitenlandsche zaken mede, dat nooit mails zijn afgenomen en nagezien op neutrale sche pen, die met geweld in de Engelsche havens werden gebracht, om onderzocht te worden. Uit 'n telegram, van den „Times"-eorres- pondent te Washington, blijkt, dat er in de Ver. Staten groote ontstemming heerscht tegen Engeland. De correspondent seint: „Het is waarschijnlijk juist, dat Engeland thans niet hijzonder populair is in de Ver. Staten. De spinnewebben, gesponnen in een meer dan een eeuw van vooroordeel en ver- draaide geschiedenis zijn niet in een nacht weg te nemen. Maar de zaak, waarvoor Engeland strijdt, de zaak van Frankrijk en Belgie, is populair, en zal populair blijven hij alien, behalve bij 't Duitsche element. En zoo Engeland niet populair is, in den grond is er onder ware Amerikanen geen haat of wantrouwen tegen dit land, wel liaat tegen Duitsche methodes en wantrou wen tegen Duitsche heerschzucht." De correspondent wijst er op, dat Enge land goed zou doen, met de Amerikaansche bezwaren tegen de scbending der interna- tionale wetten rekening te houden, ook al zou die zorg voor wettelijke techniek in Engeland ook wat kleinzielig schijnen. President Wilson heeft aan het feestmaal van de „R.ailway business Association" een vrij scherpe redevoering gehouden, waarin liij zeide: dat ook voor Amerika het oogen blik kon aanbreken, waarop de eer der natie meer waard was, dan het hehoud vnn den vrede. Hooger dan de vrcdesliefdc, zeide de president, gaat bij Amerikanen hunne liefde voor de heginselen waarop de staat- kunde gegrond is, en zij zijn te alien tijde bereid, voor die beginselen en voor hunne eer te strijden. En wijzende op den internationalen toe- stand, zeide de president niet te kunnen zeg- gen, hoe m or gen de inlernationale he- trckkingen zullen zijn, te verklaren dat mor- gen de toestand even helder zal wezen als ttians. Tweemalen heeft Reuter ons de meaning der „Tribune" geseind, dat deze opimerking gericht is tegen Duitschland, een meening, die, juist met het oog op de thans in de Ver. Staten heerschende stemming, om er niet meer van te zeggen, nogal voorbarig lijkt. Wat andere Amerikaansche bladen er over zeggen, meldt Reuter ook maar niet. Maar wanneer wij zien, dat senator Walsh in den senaat voorstelde, elken handel met de geallieerden te staken, tenzij deze reke ning willen houden met de iwenschen en ver- toogen van de Ver. Staten, dan is het dui- delijk, dat er in de Ver. Staten ook nag wel andere meeningen zijn, dan die van de „Tri- bune". Wat er ten slotte van de Grieksche sou- vereiniteat en neutraliteit overblijven zal, weet niemand meer; de Grieken in de laat ste plaats. Met verbazing zien zij dit spel- letje aan, zich afvragend hoe lang het nog duren zal. Thans komt een Reuter-bericht uit Sa- loniki met do melding, dat Kara Boeroen. onder bescherming van de kanonnen der oorlogsschepen, door de Entente-troepen is bezel. zich bereid toonde, de beide vrienden als pass,agiers mee te nemen. A lug kwam men er op die manier wel niet en ook niet zoo aangenaam als bijvoorbeeld aan boord van de „Augusta Victoria", maar er bleef hun op het oogenblik geen keuze over. Tegen den avond hegaven zij zich aan boord en daar het den geheelen dag gloei- end heet was geweps 1, was het avondkoel- tje op zee buitengewoon verkwikkend. De sterren schitterden, donkerblauw wjas de zee. Berger en Hans hadden een paar stoelen op het dek gehaald en genoten van den schoo- nen tropischen nacht. Plotseling legde Berger zijn hand op Hans' arm en zei: Ik ben toch de grootste egoist dien men zich denken kan. Ik maest mijzelf eigenlijk overladen met verwijten. Hans keek verbaasd op. Waarom, mijnheer Berger? Nu, is het dan niet ongehoord, dat ik u meesleep van stad tot stad, van land tot land, enkel uit zelfzucht, een zelfzucht, die mij verleidt een hersenschim na te jagen? Want ik mag het niet verbloemen. Hans, onze reis begint zeer avontuurlijk te worden. In de opwinding van de laatste dagei; heb ik mij misschien te zeer door de indrukken van het oogenblik laten leiden. Zult ge het mij ook niet ten kwade duiden, als wij ten slotte weer op Amerikaanschen bodem aangekomen, voor nieuwe raadse- le.n staan en al de vooruitzichten op wel- slagen opnieuw in rook vervliegen? De Grieksche commandant prolesteerde, maar zonder baa I. Tegelijkerlijd dat een Engelsche troepen- macht in de haven landde, kwam een Fran- •sche infanteriemacht aan wal, die het fort en de omliggende woningen aan de Iandzijde bezette; de huizen werden doorzocht, de bewoners kregen last, am dadelijk hunne woningen te ontruimen. Deze aclie der geallieerden, seint Reuter, is alleen ontstaan uit de overweging, dat het niet wenschelijk was, dat het fort en de stad in andere handen zouden zijn, dan in de hunne. Zij meenden, dat Duitsche on- derzeeers in de buurt van de kust van Kara Boeroen van levensmiddelen en andere be- hoc-ften werden voorzien. Wanneer elke oorlogvoerende mogendlieid wilde bezetten, wat zij niet in andere han den wenscht waar zpu dan [het einde zijn? Er blijft iets zonderlings in de bonding van Montenegro, na alle berichten die daar over ontvangen zijn, iets onverklaarbaars, dat men slechts zou kunnen oplossen, zoo men over alle gegevens beschikte. De Montenegrijnsche minister-president Mjoeskowitsj seint uit Lyon aan den Fran- schen ministei'-president Briand, dat Mon tenegro onveranderlijk gehecht blijft aan de zaak der geallieerden. En in Montenegro worden de onderhan- delingen voortgezet tusschen de Oostenrijk- sche gevolmachligden en den Montenegrijn- sc-hen oud-minister dr. Matanowitsj en Rislo Popowitsj, die genoemd werd als minister van binnenlandsche zaken in het officieele bericht van den minister-president. Deze beide regeeringspersonen bevinden zich, ver- gezeld door den luitenant-kolonel Lompar, in het Oostenrijksche hoofdkwartier te Pod- goritza en voeren onderhandelingen over den vrede. Prins Mirko van Montenegro, die niet made naar Lyon vertrokken is, schijnt als regent de onderhandelingen te leiden. En nu komt uit Zurich nog het bericht, dat van Servische zijde aan de Entente het voorstel is gedaan, om Koning Nikita te no- pen, af stand te doen van de regeering en [den kroonprins van Servie te benoemen tot re gent over het vereenigde Servie en Monte negro. Begrijpe het, wie kan! Van Oostenrijksche zijde wordt gemeld, dat nu oak Gusinje, in het Zuiden van Mon tenegro, is bezet, en dat de ontwapening nergens op tegenstand stuit. De berichten van de verschilLende ge- vechtsterreinen beperken zich tot mededee- lingen omtrent mijn- en artillerieacties en kleine gevechten tusschen voorposten, waar- bij liier en daar vijandelijke loopgraven of mijnkraters werden bezet, doch zonder dat daardoor belangrijke wijzigingen in den toe- stand werden gebracht. BULGARIJE EN BE OORLOG. De Berliinsche correspondent van den //General Anzeiger" te Dusseldorf had een onderhoud met den Bnlgaarschen gezant te Berlijn, Rizof, die hem o. m. mededeelde, dat de Keizer aan Bulgarije den geheelen buit, welken de Duitsche troepen in Servie gemaakt hadden, had geschonken. De buit was zeer groot en bestond uit meer dan 30 kanonnen, een aanzienlijk aantal machine- geweren, tienduizeud geweren, eene groote hoeveelheid munitie en trein, ziekenwagens en verbandstoffen. De buit had wellicht een waarde van 30 a 40 millioen mark. Ik u iets ten kwade duiden, mijnheer Berger? antwoordde Hans haastig dat nooit! U kunt er van verzekerd zijn, dat ik u met groot genoegen overa! volg, waar u me heenbrengt. Dal is mooi van u, mijn jongen, ik ben u dank haar voor die woorden. Kijk eens naar den hemel, naar die verwonder- lij'k schoone sterrenbeelden! zei Berger een oogenblik later. Toen ik ze in deze streken voor het eerst zag, nu vijftien ja- ren geleden, hebben zij een onvergetelijken indruk- op mij gemaakt. Ik moest, als' ik er naar opzag, steeds denken, aan Chris- tophorus Colombus, dien ze tot wegwijzer hebben gediend. Het is nu juist vierhon- derd jaar geleden, dat de stoutmoedage Genuees de Nieuwe Wereld ontdekte. Nog lang spraken zij over Colombus en de andere ontdekkingsreizigers, die Ameri ka hadden bezocht, totdat Berger zei: Hoe aangenaam hel hier op het dek ook is en hoe stikkend heet het in de hut zal zijn, toch moeten wij ons nu ter ruste begeven. Ik kan u nog veel van de ontdek king van Amerika vertellen, maar laten wij dat tot morgan bewaren. Het was en bleef drukkend heet. Zij wa ren reeds een paar dagen aan boord, toen zij Lot hun groote verwondering bemerkten dat er behalve hun beiden nog een derde passagier aan boord was. Zij zagen hem het eerst op het dek. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Ter Neuzensche Courant / Neuzensche Courant / (Algemeen) nieuws en advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen | 1916 | | pagina 1